(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống và xã Tân Thọ vừa đến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Tân Thọ.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buV4buYw4pR4bqy4buYw5nhu5Thu7fhurLhu7jhu4ZS4buS4bqy4buyQMOJ4bqy4buI4buYU+G6suG7uOG7tE7hurJRxq/hurLhu4jhu6bhu5Thu7fhurJS4buSJlbhu5ThurJR4bq+4buI4bqy4buK4buOUuG7mOG6suG7mOG7lMOVUeG6slLhu5Lhu5jDqFPhurLhu7jhurjhu5ThurIp4bq84bqy4buVRlLhurLhu5Xhu5jDmuG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqiw6nhu6jhu5ThurLhuq/hu5gu4bqy4bu44buYScOd4bqySsOZ4bqy4bu44bucUuG7mOG6suG7leG7mMSQUuG7mOG6ssOpVMSQ4bu34bqyw6nhu6jhu5ThurLhuq/hu5gu4bqy4bu44buYScOd4bqySsOZ4bqy4buYQDzhu45S4bqyZ+G7plLhu5LhurLhuq/FqFLhu5LhurIhw4nhurIp4bq84bqy4buVRlLhurLhu5Xhu5jDmuG6siE6xJDhurJKw5JS4bqy4bu44buYw4pR4bqy4buYw5nhu5Thu7fhurLhu7jhu4ZS4buS4bqy4buyQMOJ4bqy4buI4buYU+G6suG7uOG7tE7hurJRxq/hurLhu4jhu6bhu5Thu7fhurJR4bq+4buI4bqy4buK4buOUuG7mOG6suG7mOG7lMOVUeG6slLhu5Lhu5jDqFPhurLhu7jhurjhu5ThurIp4bq84bqy4buVRlLhurLhu5Xhu5jDmuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQ+G6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqjhuqbhuqbDnSnhu7XhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqkw4LhuqYvw4JEQsSo4bqkw4LhurThurThuqThuqRD4bu44bqmw4JDROG6qlDhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqqQuG6puG6tuG6ssSQUOG7uOG7r+G6tuG7leG7mMOKUeG6suG7mMOZ4buU4bu34bqy4bu44buGUuG7kuG6suG7skDDieG6suG7iOG7mFPhurLhu7jhu7RO4bqyUcav4bqy4buI4bum4buU4bu34bqyUuG7kiZW4buU4bqyUeG6vuG7iOG6suG7iuG7jlLhu5jhurLhu5jhu5TDlVHhurJS4buS4buYw6hT4bqy4bu44bq44buU4bqyKeG6vOG6suG7lUZS4bqy4buV4buYw5rhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZD4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6qOG6puG6puG6tuG6si/huqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bq3U8OJUuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7hF4buI4bqy4bu44buYw4pR4bqy4buYw5nhu5Thu7fhurLhu7jhu4ZS4buS4bqy4buyQMOJ4bqy4buI4buYU+G6sktR4bqyZ+G7kuG7puG6suG7leG7mOG7muG6suG7pcOSUuG6smfhu5jhu5ThurJY4bqy4bu44buY4bumUuG6smZd4bqy4buV4buYxJBS4buY4bu34bqyKeG6vOG6suG7lUZS4bqy4buV4buYw5rhu7fhurJn4bumUuG7kuG6suG6r8WoUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurdTw4lS4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurLEqFPhurLhu4rDieG6smfhu5JAPMOUUuG6suG7leG7mOG7muG6suG7leG7mEDhurLDqcOJ4bu34bqyw7Thu5hU4bqy4bqv4buYJeG6suG7uOG7muG7iOG7mOG6ssOp4buo4buU4bqy4bqv4buYLuG6suG7uOG7mEnDneG6skrDmeG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu5Xhu5jEkFLhu5jhurLDqVTEkOG6slDDiVHhurLhu7jhu7QmWFLhu5LhurJKU8OJUuG6skrhurzhurJKw5JS4bqy4bu44buYw4pR4bqy4buYw5nhu5ThurJLUeG6smfhu5Lhu6bhurLhu5Xhu5jhu5rhurLhu6XDklLhurJn4buY4buU4bqyWOG6suG7uOG7mOG7plLhurJmXeG6suG7leG7mMSQUuG7mOG7t+G6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6slDhu67DneG6skThurLhu5Xhu7QmVlLhu5LhurLhu5XDqeG6r+G7meG6suG7lUZS4bqy4buV4buYw5rhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bulw5JS4bqyZ+G7mOG7lOG6slHGr+G6suG7iOG7puG7lOG6suG7isWo4bqyUU3hu7fhurJKxJBS4buS4bqy4bu2xahS4buS4bqy4buIPVLhu5LhurLhu6ZS4buS4bqy4buKw4nhurLhu7hA4buq4buU4bqySuG6vOG6suG7iMSQU+G7ueG6suG7lTrhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhu7bhu5RS4buY4bqy4bu0xJDhu7fhurLhu6XDklLhurJn4buY4buU4bqySuG6vOG6slHhur7hu4jhurLhu4rhu45S4buY4bqyUOG7lMOTUuG6suG7skDEkFLhurJKw5JS4bqySiZWUuG7kuG6suG7mOG7puG6suG7mEfDneG7t+G6suG6ulLhu5jhurLhu5gmWFLhu5LhurJKw5JS4bqy4buS4buUw5pS4buS4bqyUlThu5Thu7fhurLhu6Dhu5jhu5TDklLhurIh4buU4buO4buI4bqyw53hu5hF4bu44bqyRlHhurLhu4glxJDhurLhu6XDklLhurLhu5Lhu4bDneG6suG7oOG7mFThurLhu6Dhu5jDilLhu7nhurLhurdTw4lS4bqySuG6vOG6suG7uOG7tMSQU+G6suG7tsWo4bqy4bu44buU4buMUuG6ssOC4bqy4bu44bu04buU4buOQOG6skrGr1Lhu5LhurLhu7g64bqy4buyQF3hurJn4buYRlLhurJK4bq4U+G6suG7iCXEkOG6ssOp4buo4buU4bqy4bqv4buYLuG6suG7uOG7mEnDneG6skrDmeG6suG7uOG7nFLhu5jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqs4bqo4bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pMOC4bqmL8OCREPEqOG6pOG6tETDgkThuqbhuqzhu7jhuqxD4bqm4bqk4bqoUOG6tOG7ueG7nsOd4buSw73hu7Thu6/huqjhuqjhuqzhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhu5Xhu5jDilHhurLhu5jDmeG7lOG7t+G6suG7uOG7hlLhu5LhurLhu7JAw4nhurLhu4jhu5hT4bqy4bu44bu0TuG6slHGr+G6suG7iOG7puG7lOG7t+G6slLhu5ImVuG7lOG6slHhur7hu4jhurLhu4rhu45S4buY4bqy4buY4buUw5VR4bqyUuG7kuG7mMOoU+G6suG7uOG6uOG7lOG6sinhurzhurLhu5VGUuG6suG7leG7mMOa4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqzhuqjhurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG6t1PDiVLhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6skrDklLhurLhu7jhu5jDilHhurLhu5jDmeG7lOG6suG7kuG7lMSQ4bqySsagUuG7mOG6sktR4bqyZ+G7kuG7puG6suG7leG7mOG7muG6suG7pcOSUuG6smfhu5jhu5ThurJY4bqy4bu44buY4bumUuG6smZd4bqy4buV4buYxJBS4buY4bu34bqyKeG6vOG6suG7lUZS4bqy4buV4buYw5rhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skPhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqs4bqo4bq0w50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pOG6pMOC4bqmL8OCREPEqOG6pOG6tEThuqThurThuqRD4bu44bqq4bqkQ0LhuqhQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r0ThuqrhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhu5Xhu5jDilHhurLhu5jDmeG7lOG7t+G6suG7uOG7hlLhu5LhurLhu7JAw4nhurLhu4jhu5hT4bqy4bu44bu0TuG6slHGr+G6suG7iOG7puG7lOG7t+G6slLhu5ImVuG7lOG6slHhur7hu4jhurLhu4rhu45S4buY4bqy4buY4buUw5VR4bqyUuG7kuG7mMOoU+G6suG7uOG6uOG7lOG6sinhurzhurLhu5VGUuG6suG7leG7mMOa4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2Q+G6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqzhuqjhurThurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG6t1PDiVLhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6skrDklLhurLhu7jhu5jDilHhurLhu5jDmeG7lOG7t+G6suG7uOG7hlLhu5LhurLhu7JAw4nhurLhu4jhu5hT4bqyS1HhurLhu4XDk+G6suG7leG7mOG7muG6suG6sUBS4buS4bqyWOG6suG7uOG7mOG7plLhurLDtOG7mCPhurLhu5FAPuG7t+G6sinhurzhurLhu5VGUuG6suG7leG7mMOa4bu34bqy4buYQDzhu45S4bqyZ+G7plLhu5LhurLhuq/FqFLhu5LhurLhu4rhu5rhurJR4bq+4buI4bqy4buK4buOUuG7mOG6suG7mOG7lMOVUeG6slLhu5Lhu5jDqFPhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bq3U8OJUuG6suG7iCpS4buS4bqySuG6vOG6skrDklLhurLhu7jhu5jDilHhurLhu5jDmeG7lOG7t+G6suG7uOG7hlLhu5LhurLhu7JAw4nhurLhu4jhu5hT4bqy4buI4buY4bua4bqy4buFw5PhurLhu5Xhu5jhu5rhurLhurFAUuG7kuG7t+G6suG7tuG7lFLhu5jhurJSw4pR4bqyw4JEROG6tOG6sljhurLhu7jhu5jhu6ZS4bqyw7Thu5gj4bqy4buRQD7hu7fhurIp4bq84bqy4buVRlLhurLhu5Xhu5jDmuG6suG7iuG7muG6slHhur7hu4jhurLhu4rhu45S4buY4bqyKeG7rOG6suG7iD9S4buS4bqy4buKxqDhurLhu5jhu47hurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLEqMSQ4bqyUj/hu7jhurJSTuG7t+G6suG7iOG7mEZS4bqy4bu4xJA84bqy4buIU+G6suG7skDhur7DneG7ueG6ssSDxajhurLhurFAUuG7kuG6skrhurzhurJRR+G7uOG6ssSoU+G6slHhur7hu4jhurLhu4rhu45S4buY4bqy4buY4buUw5VR4bqyUuG7kuG7mMOoU+G7t+G6slHDmuG7lOG6suG7tuG7lFLhu5jhurLhu5hT4bq44bu44bqy4buIJcSQ4bqy4bqxQFLhu5LhurJK4buMQOG6ssOd4buYJOG6suG7uOG7mEDhu6jhu4jhurIhw4lT4bqyUU3hu7nhurLhurdTw4lS4bqySuG6vOG6suG7uOG7tMSQU+G6suG7tsWo4bqy4bu44buU4buMUuG6ssOC4bu34bqo4bqy4bu44bu04buU4buOQOG6skrGr1Lhu5LhurLhu7g64bqy4buRQF3hurJn4buYRlLhurJK4bq4U+G6suG7iCXEkOG6ssOp4buo4buU4bqy4bqv4buYLuG6suG7uOG7mEnDneG6skrDmeG6suG7uOG7nFLhu5jhurLhu4jhu5hT4bqy4buI4buY4bua4bqy4bqxQFLhu5Lhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqiZ+G7ksOa4buI4bqyw6lAR1LhuqAvw53huqI=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]