(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong khu công nghiệp (KCN) Hoàng Long đóng trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Tào Xuyên (TP. Thanh Hóa) đã triển khai nhiều biện pháp, thực hiện mục tiêu không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDDteG7kirhu65R4buQ4bq24buZRVLhurbDuuG7uClPUeG6tsSoSSnhurZQw4lR4buS4bq2WeG7klRR4buQ4bu14bq24buK4buS4bumUeG7kOG6tuG7iMag4buK4buS4bq2xINndMOp4bqvLeG6tEPDgC/hu5LhurThuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWWVKROG7iOG6sOG6oGbhu5Lhur5Q4bq24buK4buSJOG6tsSoxq9R4buQ4bq2JlHhu5DhurZZ4buSU+G6ti7hu6zhu5jhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tsOM4buMUeG7kuG6tsSDZ3TDqeG6ry3hurRD4bu14bq2xKjhu4Dhu4rhurbDjOG7mOG7jOG7tuG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bue4buS4bu44bq24buK4bukUeG7kOG6tlHhu5Dhu5Lhu5jhu4xZ4bq2QeG7h8SDZsOB4bq2ZVJFUeG7kOG6tuG7g1JR4buQ4bq2xKhTUeG7kOG6tuG7tuG7sk9R4bq2xKjGoEThurbDjEVR4bu14bq2w6NEUeG6tsSD4buS4bua4bq2xKjDiVLhurZZ4buSVFHhu5Dhu7Xhurbhu4rhu5Lhu6ZR4buQ4bq24buIxqDhu4rhu5LhurZZ4buSKuG7rlHhu5Dhurbhu5lFUuG6tsO64bu4KU9R4bq2QeG7mcO14bu34bq24buZ4buSRFHhu5LhurZlU0TDgeG6tsSo4bq64bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7kkThu5jhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurbDjOG7mOG7jFHhurZZ4buSxJBZ4bu14bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurZQPeG7iuG6tuG7tuG7mE/hu7jhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq2xKjhu47hurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tsOM4buMUeG7kuG6tuG7oOG7hCnhurbhu6BEUeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24buKxq9R4buQ4bq2xKjFqFHhu5Dhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgw4Dhu5hQ4buQ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sOG7mMSDSlHhu7ZK4buy4bqw4bq24bu04bu2KeG7oErhu63hurAh4buY4buI4bu24buSw73hurZC4bqy4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhuqThuqZZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DgsOC4bq04bqkL+G6tEPhuqrhu4jDguG6tOG6suG6skPhurLhuqzhu7bDguG6puG6skPhuqThu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7reG6rEPhuqbhurDhurZE4bug4bu24but4bqww7Xhu5Iq4buuUeG7kOG6tuG7mUVS4bq2w7rhu7gpT1HhurbEqEkp4bq2UMOJUeG7kuG6tlnhu5JUUeG7kOG7teG6tuG7iuG7kuG7plHhu5Dhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tsSDZ3TDqeG6ry3hurRD4bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sELhurLhurLhurDhurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu24but4bqw4bqs4bqk4bqm4bqw4bq2L+G6oMOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcSDRFnhu7bhu5hSUeG6sOG6oGbhu5Lhu5jDkuG7uOG6tsOM4buY4buMUeG6tlnhu5LEkFnhurZZ4buSVFHhu5Dhu7Xhurbhu4rhu5Lhu6ZR4buQ4bq24buIxqDhu4rhu5LhurbEqOG6uuG6tsSoKlbhu4rhurbhu5XDo2bhuq/hurZZ4buSKuG7rlHhu5Dhurbhu5lFUuG6tsO64bu4KU9R4bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7kkThu5jhu7XhurbEqMOJ4bu24bq24buS4buY4buM4bu44bq2w53hu7jhurjhurbhu4pEUuG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhu5nhu7JPUeG6tsSoxqBE4bq2w4xFUeG6tlnhu5Iq4buuUeG7kOG6tuG7mUVS4bq2w7rhu7gpT1Hhurbhu4pT4bq24buHxINm4bq2ZVJFUeG7kOG6tuG7g1JR4buQ4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7tuG7sk9R4bq2w4JC4bu34bqy4bqy4bqy4bq24buK4bukUeG7kOG6tlHhu5Lhu4RR4bu14bq24bugRFLhurbEqMavUeG7kOG6tuG7iiNR4buQ4bq2LuG7rOG7mOG6tsSoU+G6tlBI4bu24bq2xKjGr+G6tuG7iOG7hFHhurbhu4oq4bq2xKjhu6RR4buQ4bu14bq2xKjhu4Dhu4rhurbDjOG7mOG7jOG7tuG6tuG7ilPhurbhu57hu5JS4bq4UeG7kOG6tuG6qOG6suG6suG6tuG7iuG7pFHhu5DhurZR4buS4buEUeG6tuG7oEVQ4bq2LuG7mOG7jOG7iuG6tuG7tsOJ4buY4bq24buHxINm4bq2ZVJFUeG7kOG6tuG7g1JR4buQ4bq24buS4buY4buMUeG6tsSoRFHhu5Dhurbhu7bhu5Lhu7hP4bq24bu24buyVeG6tlfhurbhu57hu5Lhu7jhurZZ4buS4bum4bq2ZuG7kOG7kuG7nEThurbhu5Phu7BR4bq2w4LhurYuReG6tsO14buSKlZR4buQ4bq24bqx4buWUeG7kuG6tsOC4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG6seG7juG6tuG7nuG7kuG7plHhu5Dhurbhu4rhu5LDk+G6tuG7iMag4buK4buS4bq2w4zhu4xR4buS4bq24bug4buEKeG6tuG7oERR4bq24bu24buyT1HhurbEqMagROG6tsOMRVHhu7XhurbDo8SD4bqx4bq2WeG7klRR4buQ4bu14bq24buK4buS4bumUeG7kOG6tuG7iMag4buK4buS4bq2xINndMOp4bqvLeG6tEPhurbhu4okROG6tlnhu5Iq4buuUeG7kOG6tsSo4bq64bq24bue4buY4buMUeG6tuG7tlJFUeG6tuG6tOG6tOG6tuG7tuG7qOG6tuG7kOG7mMSQUOG6tuG7tMSQ4bu24bq24buKxq9R4buQ4bq2xKjFqFHhu5Dhurbhu7bDieG7mOG6tuG6tOG6tOG6tuG7nuG7kuG7uOG6tlnhu5Lhu6bhu7fhurbhu5nhu6jhurbhu5Dhu5jEkFDhurbhu7TEkOG7tuG6tuG7ilPhurZR4buS4buY4buMUOG6ti494bq2UcOKUOG6tsOMw4rhu7bhurbhu7bhu5ZR4buS4bq24buS4buWUeG7kuG7teG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurYuReG6tuG7kOG7mMSQUOG6tuG7tMSQ4bu24bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tsSQ4buK4bq2WeG7klRR4buQ4bu14bq24buK4buS4bumUeG7kOG6tuG7iMag4buK4buS4bq2w4zhu4xR4buS4bq24bu2w4nhu5jhurbhu4rGr1Hhu5DhurbEqMWoUeG7kOG7teG6tuG7tuG7kjrhu4rhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq24bugxahR4buQ4bq24buQ4buSS1nhurbhu7bhu7gpT1Hhurbhu7bhu7Lhu7gpw5JR4bq2LsOS4bq24buIxqDhu4rhu5LhurbDjOG7jFHhu5Lhurbhu7bhu5Lhu6RR4buQ4bq2w53hu7hE4bq24buKxJDhu4rhurbDjOG7uOG7qOG7mOG6tuG7klVZ4bq24buK4buS4buY4bq2w4zGr+G7teG6tuG7oFJE4bq2WeG7ksSQ4bu24bq24bu24buSRFHhu5Lhurbhu4okROG6tsSoxqBE4bq2WeG7kirhu7BR4buQ4oCmw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7g+G6ulHhu5LhurbEqMOJUuG6tlnhu5Iq4buuUeG7kOG6tuG7iiVR4buQ4bq2KU/hu7jhurbhu4pH4bu44bq24buKxJDhu4rhurbhu7bhu6jhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu2xJDhu4rhu7Xhurbhu6A64buK4bq24bugKlZR4buQ4bq2KeG6tuG7tsOT4bu14bq24buK4bukUeG7kOG6tkRR4bq2WeG7kirhu65R4buQ4bu14bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu4jhu4RR4bq2UeG7kOG7kuG7mE9Q4bq24bu2QOG7iuG6tuG7iuG7kkZZ4bq24buSRVHhu5Lhurbhu4rEkOG7iuG6tsOM4buY4buMUeG6tlnhu5LEkFnhurZZ4buSVFHhu5Dhu7Xhurbhu4rhu5Lhu6ZR4buQ4bq24buIxqDhu4rhu5Lhu7Xhurbhu57hu5hPUeG6tsOd4bu4KcOT4bu24bq2KDvhurbhu6A84bq2UeG7kOG7kuG7mE9Q4bq24buKxJDhu4rhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7klZZ4bq2LuG7mOG6tlnhu5LDiVDhu7fhurbEg+G7kiThurbEqMavUeG7kOG6tuG7kOG7mMSQUOG6tuG7tMSQ4bu24bq2w4zhu4xR4buS4bq2UeG7kuG7hFHhurbhu7bhu7JPUeG6tsSoxqBE4bq2w4xFUeG6tuG7tsOJ4buY4bq24bu24buyw4lQ4bq2KeG6tuG7tsOT4bu14bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu7bhu6bhu7bhurbhu4rhu6RR4buQ4bq24bu2xJDhu4rhurbhu7bhu5hPUOG6tuG7iuG7kiRR4buQ4bq2xKjhurhQ4bq2w4zhurhS4bq2RFHhurbhu7ZSRVHhurbhu7bhu5JKUuG6tsOd4bu4KeG6tsSoxqBR4buS4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu4jhu7bhu5Lhu7hQw4zhurbhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq2QuG6suG6slko4buz4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tsO94bq24bqs4bqk4bqmWSjhu7PhurDhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7iFHhu7fDjERS4bu24buSRFHhu5Lhu5JSROG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LDguG6tOG6pC/hurRD4bqq4buIw4LhurThurLhurTDguG6tOG6pOG7tkLhuqZDw4Lhuqzhu6DhurLhu7fhu6JZ4buQeeG7suG7reG6pMOC4bqs4bqw4bq2ROG7oOG7tuG7reG6sMO14buSKuG7rlHhu5Dhurbhu5lFUuG6tsO64bu4KU9R4bq2xKhJKeG6tlDDiVHhu5LhurZZ4buSVFHhu5Dhu7Xhurbhu4rhu5Lhu6ZR4buQ4bq24buIxqDhu4rhu5LhurbEg2d0w6nhuq8t4bq0Q+G6sOG6tiHhu5jhu4jhu7bhu5Lhu63hurBC4bqy4bqy4bqw4bq24buSSuG7mOG7kOG7kuG7tuG7reG6sOG6rOG6pOG6puG6sOG6ti/huqDDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnEg0RZ4bu24buYUlHhurDhuqDEg+G7pFHhu5Dhurbhu7bEkOG7iuG6tlnhu5JUUeG7kOG7teG6tuG7iuG7kuG7plHhu5Dhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tsSoKlbhu4rhurbhu4rhu5JA4bq24bu24buyVVHhu5Dhurbhu4rhurjhurbhu7bhu7JSUeG7kOG6ti5F4bq2UeG7kFJF4buY4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7tFfhu7XhurZX4bq24bue4buS4bu44bq24buI4buEUeG6tuG7iirhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqgZuG6vFDhurbDguG6ssOC4bqy4bu14bq2WeG7kirhu65R4buQ4bq2xKjhurrhurbhu7bhu5JFUeG7kuG6tuG7oEhZ4bq24oCcxIPhu4Thu7jhurbhu6DDieG7iuG6tsOMxq/hurZR4buSReG6tuG7tuG7slXigJ3hurbhu7bDieG7mOG6tsOC4bq24bue4buS4bu44bq2WeG7kuG7puG6tuG7ilPhurbhu4rhu6RR4buQ4bq2UeG7kuG7hFHhurbhu7bhu5Lhu7hP4bq24bu24buyVeG6tuG7kMWoUOG6tsOjRFHhurbhu4rhu5Ik4bq2UeG7kuG7mOG7jFDhurYuReG6tuG7kuG7sFHhurbDguG6suG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2LuG7mE9R4bu14bq2UVRR4buQ4bq24buK4bum4bu24bq24bugReG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq24buI4buEUeG6ti5F4bq24buK4buSJOG6tuG7tuG7kuG7uE/hurbhu7bhu7JV4bu34bq2xIPEkOG7iuG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq2LuG7mE9R4bq24bu24buyUlHhu5DhurbEg+G7hOG7uOG6tuG7oMOJ4buK4bq2w4zGr+G6tuG7ilPhurZR4buS4buY4buMUOG6ti494bq24buQ4buS4buY4bq24buK4buSS1nhurZR4buSSOG7tuG6tuG7njzhurbhu5Lhur5R4buQ4bq2UeG7kEUp4bu14bq24bu24buSSlLhurbhu4jDmeG7mOG6tuG7tuG7llHhu5Lhurbhu5Lhu5ZR4buS4bq24bu0JuG7iuG6tuG7nuG7ksOaSuG6tuG7iiRE4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbhu6BEUuG6tsSoxq9R4buQ4bq2V+G6tuG7tuG7slXhurbEqOG7juG6tuG7nsagWeG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tlnhu5Lhu4RR4bq24bugUsOJ4buY4bq24bu24buSSlLhurbhu4jDmeG7mOG6tuG7isSQ4buK4bq24bu24buyKuG7rlHhu5Dhurbhu5JWWeG6tuG7ilPhurZR4buQ4bu4KeG6tuG7iuG7sOG6tuG7oOG7hCnhurZR4buS4buYw5VQ4bu14bq24buKxJDhu4rhurbhu7bhu7Iq4buuUeG7kOG6tuG7klZZ4bq24buKR1HhurZZ4buS4bq44buY4bq24buKxJDhu4rhu5Lhurbhu6Ap4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oOG7iVHhu5DhurZm4buQ4bu4KcOVUeG6tuG7hcOJUeG7kuG6tmUjUeG7kOG7teG6tsSD4buSJOG6tuG7tsag4buK4buS4bq24buVw6Nm4bqv4bq2WeG7kirhu65R4buQ4bq24buZRVLhurbDuuG7uClPUeG6tuG7iuG7klLhurbDjOG7mMOT4bu24bu14bq2w6PEg+G6seG6tsO14buSVFHhu5Dhu7Xhurbhu4rhu5Lhu6ZR4buQ4bq24buIxqDhu4rhu5LhurbEg2d0w6nhuq8t4bq0Q+G6tuG7iiRE4bq2WeG7kirhu65R4buQ4bq2xKjhurrhurYo4buEKeG6tuG7iDpR4buQ4bq24buew5Phurbhu5JSw4nhu4rhu5Lhu7Xhurbhu4rhu5Lhu5rhurbEqMOJUuG6tlnhu5Lhu4RR4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7iuG7pFHhu5DhurYu4buY4buM4buK4bq24buK4buSUuG6tuG7isSQ4buK4bq24bu24buo4bq24buK4buSJuG7iuG6tsSoUkVR4bq24bu24buS4buO4bu14bq2WeG7kuG7puG7mOG6tuG7klZZ4bq24buKxJDhu4rhurbhu4hSRFHhu5LhurZR4buQ4buS4buY4buMWeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24buHxINm4bq24buK4buSJOG6tsSoxq9R4buQ4bq24bu24buy4buY4buOUeG6tuG7nuG7kkThu5jhurZR4buS4buYw5Lhu7jhurbDjOG7mOG7jFHhurZZ4buSxJBZ4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurZQPeG7iuG6tuG7tuG7mE/hu7jhurYuP0ThurZZ4buSVFHhu5Dhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6ti4/ROG6tlnhu5LEkOG7tuG6tuG7tuG7suG7mOG7jlHhurbhu7ThurhR4bq2KOG7uEbhu7bhu7Xhurbhu57hu5hR4buS4bq24buIUkRR4buS4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oMOA4buYUOG7kOG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurDhu5jEg0pR4bu2SuG7suG6sOG6tuG7tOG7tinhu6BK4but4bqwIeG7mOG7iOG7tuG7ksO94bq24bqq4bqq4bqyWSjhu7Phurbhu5JK4buY4buQ4buS4bu2w73hurbhuqzhurThuqZZKOG7s+G6sOG6tuG7tOG7suG7iuG7reG6sC8v4buK4buIUeG7t8OMRFLhu7bhu5JEUeG7kuG7klJE4bu3LlEv4buISuG7tOG7nuG7tlJZL1FKIeG7tC/DgsOC4bq04bqkL+G6tEPhuqrhu4jDguG6tOG6suG6tOG6puG6pOG6quG7tsOC4bqk4bq04bqq4bq04bug4bqy4bu34buiWeG7kHnhu7Lhu63huqjhurThuqjhurDhurZE4bug4bu24but4bqww7Xhu5Iq4buuUeG7kOG6tuG7mUVS4bq2w7rhu7gpT1HhurbEqEkp4bq2UMOJUeG7kuG6tlnhu5JUUeG7kOG7teG6tuG7iuG7kuG7plHhu5Dhurbhu4jGoOG7iuG7kuG6tsSDZ3TDqeG6ry3hurRD4bqw4bq2IeG7mOG7iOG7tuG7kuG7reG6sOG6quG6quG6suG6sOG6tuG7kkrhu5jhu5Dhu5Lhu7bhu63hurDhuqzhurThuqbhurDhurYv4bqgw4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZxINEWeG7tuG7mFJR4bqw4bqgw7VEUVLhu7Xhurbhu57hu5JJ4bu44bq24buS4buY4buM4bu44bq2WeG7klRR4buQ4bu14bq24buK4buS4bumUeG7kOG6tuG7iMag4buK4buS4bq24buKU+G6tlDhu4Dhu7bhurbhu57hu5LDilnhurbhu4rEkOG7iuG6tuG7iuG7sOG6tsOd4bu4RFHhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFnDo1Lhu4gp4bqw4bqg4bqx4bum4buY4bq2LuG7rOG7mOG6tuG7iuG7pFHhu5DhurZR4buS4buEUeG6tuG7tuG7sk9R4bq2xKgq4buuUeG7kOG6tuG7tj/hurZR4buSReG6tlfhurbEqMOTUeG6tuG7iuG7pFHhu5Dhurbhu7Yp4bq2UeG7sOG7mOG6tuG7oEVQ4bq2LuG7mOG7jOG7iuG6tlnhu5Lhurjhu5jhurbEqEpS4bq24bue4buSSeG7uOG6tuG7tuG7skRR4buQ4bu14bq24bue4buS4bukUeG7kOG6tuG7iD9R4buQ4bq2xKjhu47hurZQ4bu4ROG6tuG7kkVR4buQ4bq2LkXhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24bu24buYw5NZ4bq2KEDhu4rhurbhu5BHUeG6ti7hu6zhu5jhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tuG7nuG7ksSQ4buK4bu34bq24buZ4buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurZQxq/hu7bhurbhu4rhu7hR4buQ4bq2xKgq4buuUeG7kOG6tsOC4bq2xKjhu5jhu45Q4bq2xKjDk1Hhu7fhurbhu4fhu5Lhu5jhurYuw5LhurbEqMOTUeG6tlHhu5JF4bq24bu24buSOuG7iuG6tuG7kuG7mOG7jFHhurbhu7TEkOG7tuG6tuG7nuG7kuG7uElR4bq24bu2RCnhu7XhurbDjMOa4bq24bue4buSSeG7uOG6tuG7tuG7skRR4buQ4bq2LkVS4bq24bu24buSI1Hhu5Dhurbhu7LEkOG7iuG6tuG7suG7mE9R4buQ4bq2xKjhu47hurYoO+G6tuG7oDzhu7fDgC9Z4bqgw4BZ4bq24buK4bugROG7tOG7tOG7reG6sFld4bu44bu24buSUuG7suG6sOG6oOG7meG7keG7lWbEkeG6tuG7g+G6p8OAL1nhuqA=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]