(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ việc đầu tư hệ thống nhà màng phát triển mô hình trồng rau thủy canh, HTX nông nghiệp Phú Lộc (xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc) đã mở ra hướng đi mới, góp phần làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của nhiều bà con nông dân trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bqsKcavMcagMTnGoCl7MinGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6pVXhuqnGoOG6rSlk4buDxqDhu7ZVMinGoOG6t8agw7nhuqzhu4bGoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tsOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlMOVIzHDlOG6rOG6ucag4bq/PDvhu7bGoEBY4bqpxqDhuq1lxqApO8ag4bqtKWEyKMagMinDmcagMcOZMijGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqAxOcagKXsyKcag4bqt4bqlw6EyKMag4bqlVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKU/GoMO54bqs4buGxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcag4bq0KeG6q8ag4buvw6Dhu7bGoOG7jOG7h8WoxqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tk/GoCnhuqnhu4M7Msagw7lZ4bqpxqDhu6/DoOG7tuG7jsagQMWoxqAx4bq3xqDhuqVVxqApZcSDMijGoEA8xqAxxIM8T8agKDThurXGoOG6tSlYMsagMMOZMcag4bqtKVXhu4PGoEDhuqE8xqDhuq1lxqDhu7jhuqnhu4NPxqDhu7bDmuG7tinGoDIoKV1PxqDhu7bDmuG7tinGoDDDmTHGoOG7tmRVxqAyKTw64bqpxqDhu7TDmcag4bu2MzLGoDI5MijGoOG7uFYyxqDhuq3huqUzMijGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcagw6kyKMag4bu4YzIoxqDhu7Y5MijGoDIoKTvGoOG7tlUzw5PGoMOVLyMxw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVIzHDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bue4bui4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu6Lhu5pQ4bu44buc4buc4buc4bucUOG7oFPhuq1Q4buiUFFRMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bucU+G7muG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqwpxq8xxqAxOcagKXsyKcag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcag4bqlVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKcag4bq3xqDDueG6rOG7hsagMjkyKMagMigpPDvhurXGoOG6tCnhuqvGoOG7r8Og4bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llPhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUOG7nuG7ouG7lsagL8OUw5UvIzHDlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOUw7nhuqzhu4bGoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tsagQMWoxqBAWOG6qcag4bqtZcagKcOjMsag4buexqDhuq1oxqBAw6EyKMagQCzGoDDhu6jhurXGoEDhu7Dhuq3GoCk7xqDhuq0pYTIoxqAyKcOZxqAxw5kyKE/GoCk7xqDhuq0pYTIoxqAoPMOZMsag4bqt4bqlw6EyKE/GoOG6rWXEgzzGoOG6rTwm4bqpxqDhuq3hurvGoEDDoDIoxqDhuq3huqUmMsag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2Kcag4bucw5NR4bua4buaxqAxw5XhuqfhuqnhurXDlOG7osOVL+G6p+G6qeG6tcOUxqDhuq3hu6Q8xqDhuq0pOTLGoMO6PMOqVcagQCzGoOG6tSlj4bu2xqDhur9jxqDhuqfhu6YyxqDhu4fhuqlX4bqtxqDhuqVV4bqpxqDhuq0pZOG7g8ag4bu2VTIpxqDhur/Dmcag4bqlVeG6qU/GoMOi4bqp4bumxqApw6rhuqnGoOG7tsOjw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVIzHDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqDhu5zhu5rhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBR4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu5xS4bua4bu44buc4buaVFDhu6Dhu6Lhu6Dhuq3hu5zhu5xU4bugUzDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7iuG7oOG7olHhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqsKcavMcagMTnGoCl7MinGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6pVXhuqnGoOG6rSlk4buDxqDhu7ZVMinGoOG6t8agw7nhuqzhu4bGoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tuG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5bhu5zhu5rhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFHhu57hu5bGoC/DlMOVLyMxw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7l1bhu4PGoDDDmcag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2Kcag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcagMjkyKMagMigpPDvhurXGoMOpMijGoOG7uGMyKMag4bu2OTIoxqAyKCk7xqDhu7ZVM8agQFjhuqnGoOG6rTwmMsag4bu2ZFXGoMO54bqs4buGxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcag4bq0KeG6q8ag4buvw6Dhu7bDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5UjMcOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoOG7nOG7muG7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUVFR4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu5xS4bua4bu44buc4buaVFDhu6Dhu55T4bqtVOG7nuG7mlJSMOG7msOTIuG6tShM4bql4buKU1Hhu57hu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqsKcavMcagMTnGoCl7MinGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6pVXhuqnGoOG6rSlk4buDxqDhu7ZVMinGoOG6t8agw7nhuqzhu4bGoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tuG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5bhu5zhu5rhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUVFR4buWxqAvw5TDlS8jMcOUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5Thu7kyKMagw7kzw5kyKMag4bq+xq8yxqDhuqwzw5kyT8agw7o8w5oxxqBAYeG7tsagw7nhuqzhu4bGoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tsag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcag4oCc4bqs4bqlZcSD4bu2xqDhu4fhuqnGoCllxIMyKMag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoOG6v8OZxqAyKeG6qcag4bu2WOG6qcagMijDmeG7g8ag4bu2w5kyKMag4bu2VTPGoOG7tmRVxqAyKGXhuq88xqDhuq08JuG6qcag4bu4YjIoT8agQDU8xqApNzzGoOG6rVnhurXGoOG6rSksxqDDueG6rOG7hsag4bq1KeG7pjzGoOG7tjTGoDIpw6oyKMagQOG6oTzGoDHEgzxPxqAx4bukMinGoOG7uOG7pDJPxqDhu7jDmjHGoOG6rSlV4buDxqBA4bqhPMagQCzGoOG7tOG7qOG6rcagIH3hurXGoOG6v8SDPMag4bqtKX3GoOG6reG6pWXhuq8yKMOTxqDDucOjMsagMsOqVU/GoEBY4bqpxqDhuq1lxqDhuqfhu6YyxqDhu4fhuqlX4bqtxqDhuq0pIzPGoOG7tjkyKMagMigpO8ag4bu2VTPGoOG7tFUyxqBAWOG6qcag4bu2KTzGoOG6tSk+xqDhu7ZVM8agMillMijGoEDhuqE8xqAw4bukPE/GoMO54bqs4buGxqDhu7Y0xqDhuq0pLMag4bqn4bq9xqDhu7hjMijGoEBl4bqx4bu2xqAwVuG6qcag4bu4w5k8T8agMVUyKMagMOG7pDzGoDIpPDrhuqnGoCg8w5rGoOG6reG6pX3GoOG6v3vGoOG6tSlixqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG6rXsyKcag4bqt4bql4bukMijGoOG7tDw/MsagQOG6oTzGoCApPsagKVnhuqnGoCk8OzLGoDJV4buD4oCdw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVIzHDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqDhu5zhu5rhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFFRUeG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu57hu6Av4bucUuG7muG7uOG7nOG7mlRQUOG7nlLhuq1R4bug4bui4buiUDDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7ilRS4bui4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rCnGrzHGoDE5xqApezIpxqDhuqfhu6YyxqDhu4fhuqlX4bqtxqDhuqVV4bqpxqDhuq0pZOG7g8ag4bu2VTIpxqDhurfGoMO54bqs4buGxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcag4bq0KeG6q8ag4buvw6Dhu7bhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buW4buc4bua4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7llFRUeG7lsagL8OUw5UvIzHDlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4bq+ZeG6rzLGoOG6pVXhuqnGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3huqXDoTIoxqAw4bqpVjLGoOG7tlUyKU/GoChhPMag4bq/Y8agMDwmMsag4bqtY+G7tsag4bq/w5nGoOG6reG6qVYyxqDhuq0pZMagIGnGoOG6rSnhuqlZ4bqtxqBALMagQOG7pOG6rcagMsavMijGoOG6p+G6qVfhuq1PxqDhu7YpV+G6rcagMGXhurEyKMag4bu2VTPDk8agReG6qcagQDwsMcag4bu2ZFXGoDAz4bukPMagKXsyKcag4bqt4bqlw6EyKMag4bqlVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKcagMMOZxqDhuqXhuqvhuq3GoDIo4buoMsag4bqtKeG6rzzGoCg8VTLGoOG6pzwyKcag4bqt4bqlZeG6tzIoT8agMsavMijGoOG6p+G6qVfhuq1PxqBAw6DGoEDDoTIoxqBAOuG6qcag4bq/OsagMeG7suG6qcagMcWoxqDhur/Dmcag4bu2KVfhuq3GoDBl4bqxMijGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHGoOG7tlUzxqAyJjLGoOG6rSnhuqnGoDIpWeG6tcag4bu2VTPGoCnDozLGoCnhu6wyxqDhuqczxqDhur/EgzzGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6pVXhuqnGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhuq0pYTIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVIzHDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqDhu5zhu5rhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFBR4bue4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu5xS4bua4bu44buc4buaVFBQ4bucUuG6reG7olRT4bua4bueMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bugVFDhu5bGoFUw4bqt4buK4buW4bqsKcavMcagMTnGoCl7MinGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6pVXhuqnGoOG6rSlk4buDxqDhu7ZVMinGoOG6t8agw7nhuqzhu4bGoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tuG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5bhu5zhu5rhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buWUFHhu57hu5bGoC/DlMOVLyMxw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlMO5O8ag4bqtKWEyKMagMinDmcagMcOZMijGoCg84bqr4bq1xqDDouG6qcOaxqDhuq3huqV7MinGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG7tmRVxqDDueG6rOG7hsagICk5MijGoOG7tH3GoOG6tSljxqDhuq0p4bqpw6Dhu7bGoOG6v8OZM8ag4bqtKeG6rzzGoOG6rTw/4bqtw5PGoOG6rCnDmTIpxqDhur88JjLGoMO54bqs4buGxqDhu7Y0xqDhuq0pLMag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcagMDwmMsag4bqtY+G7tsagICk5MijGoCAsxqAxYlXGoDFlVcagKVXhu4PGoDFiVcagICk5xqDhur/Dmcag4bu2NMag4bqtKSzGoOG6reG6pcOhMijGoOG6pVXhuqnGoOG6reG6pcOaPMag4bq/Y8agQCzGoDJWMijGoOG7tlUzxqAoPMOaxqDhuq3huqV9xqAoPFXGoOG6rcavMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5UjMcOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buWPOG7mSMy4bqtI+G6peG7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhu4E84bu44bqtKU3GoOG7nOG7muG7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcagUVFR4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7ouG7nuG7oC/hu5xS4bua4bu44buc4buaVFBQ4bue4bua4bqtUFFS4bue4buaMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bui4bueVOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqwpxq8xxqAxOcagKXsyKcag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcag4bqlVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKcag4bq3xqDDueG6rOG7hsagMjkyKMagMigpPDvhurXGoOG6tCnhuqvGoOG7r8Og4bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7luG7nOG7muG7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZRUVHhu5bGoC/DlMOVLyMxw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7lyzGoOG7tOG7pjPGoEDhu6YxxqDhu7YpV+G6rcagMGXhurEyKE/GoMO54bqs4buGxqDhuq3huqlWMsag4bqtKWTGoMOi4bqp4buDxqDhuq3huqV7MinGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoOG6pVXhuqnGoOG6rSlk4buDxqDhu7ZVMinGoOG6rSkjM8ag4bqtPCbhuqnGoOG7tinhuqnDnTLGoOKAnFHGoCApOTIo4oCdxqAow6ExTcagICk5MijGoOG6tSlWMsag4bu0NDLGoCk0VcagKTbhu7ZPxqAgKTkyKMag4bqtKeG6qWHhu7bGoOG6reG6peG6ucag4bqnVuG6qcagKTRVxqApNuG7tk/GoCApOTIoxqDhuq0p4bqpYeG7tsag4bu4PDvhuq3GoOG7tjdPxqAgKTkyKMagKDxhMijGoOG7tDw/MsagQOG6oTzGoCgjMk/GoCApOTIoxqAgPuG7tinGoOG6rSk+4bu2Kcag4bqnPDIpxqDhuq3huqVl4bq3MijGoOG6v8OZxqAgKTkyKMag4bu2KVfhuq3GoOG7tOG7pjPGoMOi4bqp4bumMsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlSMxw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5Y84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcag4buc4bua4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBRUVHhurXhu4dO4buWxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tuG7uDLDk+G7tFUz4bqtKVUyKSkzVcOT4bq/Mi/hu7gj4bqnIOG6rTPhurUvMiPhu4Hhuqcv4bui4bui4bue4bugL+G7nFLhu5rhu7jhu5zhu5pUUOG7oOG7oFThuq3hu5xS4bueUlEw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu6BSUuG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqwpxq8xxqAxOcagKXsyKcag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcag4bqlVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKcag4bq3xqDDueG6rOG7hsagMjkyKMagMigpPDvhurXGoOG6tCnhuqvGoOG7r8Og4bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7luG7nOG7muG7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZRUVHhu5bGoC/DlMOVLyMxw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG6puG7pjLGoOG6tSnDnTHGoOG6pVXhuqnGoOG6rSlk4buDxqDhu7ZVMinGoOG7tmRVxqDDueG6rOG7hsag4bu2KWTGoOG7gz/huqnGoOG7tMOaMsagMCXGoOG7tikzxqAyKGXhuq88xqDhu7hWMsagQH1VxqDhurUpZcOjMijDk8agdyk8OuG6qcagMihl4bqvPMag4bqt4bql4bq3xqDhuq0pw5kyKcagICnDmuG7tinGoCnDmTIoxqDhuq0pVjLGoOG6rSk8P+G6rcag4bu2ZFXGoOG6v2Xhuq8yxqDhu7Thurc8xqApNsag4bqtKeG6u+G7tsag4bqn4bq7xqDhuq08Msag4bqtZeG6tzIoxqDhur/DmTPGoOG7tilX4bqtxqAwZeG6sTIoxqDhuqVV4bqpxqDhuq0pZOG7g8ag4bu2VTIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVIzHDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqDhu5zhu5rhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFFRUeG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu57hu6Av4bucUuG7muG7uOG7nOG7mlRQ4bugUFThuq1Q4buaUeG7ouG7nDDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7iuG7ouG7nOG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqwpxq8xxqAxOcagKXsyKcag4bqn4bumMsag4buH4bqpV+G6rcag4bqlVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKcag4bq3xqDDueG6rOG7hsagMjkyKMagMigpPDvhurXGoOG6tCnhuqvGoOG7r8Og4bu24buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7luG7nOG7muG7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZRUVHhu5bGoC/DlMOVLyMxw5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlOG7mSl9xqDDuTPDmTIoxqDhuqwpfcag4buv4bqp4buDPzJPxqDhurfGoOG6rSk5Msagw7lZ4bqpT8ag4buHxajGoOG6tCnhuqvGoOG7r8Og4bu2T8agMcOg4bqtxqAgKcOa4bu2KcagKcOZMijGoEA/MsagMeG6qVXGoOG6pVXhuqnGoOG6reG7pDzGoOG6v2Xhuq8yxqDhu7YpPFXGoOG6pyVNxqDigJzhuqzhurnGoDIow5nhu4PGoOG7tjTGoOG6v2Xhuq8yxqDhuqVV4bqpxqDhuq0pZOG7g8ag4bu2VTIpxqDhu7ZkVcagw7nhuqzhu4bGoHc5MijGoDIoKTw74bq1xqDhurQp4bqrxqDhu6/DoOG7tk/GoOG6reG6qVgyxqAyw5kzxqDhuq05PMag4bu2xJEyKMag4buiLeG7nsagMFgyxqBAPzLGoOG6rVkyxqDhur9l4bqvMsagMeG6qVXGoOG6pVXhuqnDk8ag4bqkVeG6qcag4bqtKWThu4PGoOG7tlUyKcag4bu2NMagMik8OuG6qcagMDPhu6Q8T8agQOG7qOG6rcagKcOjMsag4bqlVeG6qcagMigzw5k8xqDhu7Yp4bqxxqAxw6Dhuq3GoOG7tinhuqvhuq3GoDIpZTIoxqDGrzLGoCg8NTJPxqAyKDbhuq3GoOG6v8OZxqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rcagMMOZxqDhu4MmMsag4bqtVjHGoOG6vzrGoOG7tilX4bqtxqAwZeG6sTIoT8agMeG6qVXGoOG6vzrGoOG7tilbxqDhu7ZYMsag4bql4bq9Vcagw6LhuqlVxqAyZcSD4bu2xqDhur/Dmcag4bu2KT/GoOG7tDw/MsagMMOZxqDhu7Y0xqAxNDLGoOG6pVXhuqnGoOG7h1UyKcag4bq1KWPhu7bGoOG6v2PGoOG7tMOqVcagxq8yxqAp4buqMijGoDIow5nhu4Phu5bDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5UjMcOUw5U8MSjGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bu44bqtKeG6qTHhu7TGoDzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqDhu5zhu5rhu5rhu5rhurXhu4dOxqApIzwoKeG6rU3GoFFRUeG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu57hu6Av4bucUuG7muG7uOG7nOG7mlRQUOG7oFLhuq3hu57hu6BSUuG7nDDhu5rDkyLhurUoTOG6peG7ilNR4buc4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG6rCnGrzHGoDE5xqApezIpxqDhuqfhu6YyxqDhu4fhuqlX4bqtxqDhuqVV4bqpxqDhuq0pZOG7g8ag4bu2VTIpxqDhurfGoMO54bqs4buGxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcag4bq0KeG6q8ag4buvw6Dhu7bhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buW4buc4bua4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7llFRUeG7lsagL8OUw5UvIzHDlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buZVeG6teG6rTwzMuG7lsOU4buXZeG6seG7tsag4bu0PD/huq1PxqDDueG6rOG7hsagMjkyKMagMigpPDvhurXGoOG6tCnhuqvGoOG7r8Og4bu2xqApPDsyxqDhuq0p4bqpxqAp4bqr4bqtxqBUUFLGoCnDoMag4bqtKcOZMinGoOG6vzwmMsag4bq/xIM8xqDhuq3huqEyKMag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2KcagQFfhuq3GoDI5MijGoDIoKTw74bq1xqDhuq3huqUmMsag4bug4bua4buaxqApVU/GoOG6reG6pTMyKMagQDTGoOG7tjTGoCnDozLGoOG7ouG7muG7msagKVXGoEBX4bqtxqAxw5nhuqnGoOG7tinhuqnhu4MmMsag4bqt4bqlw6EyKMag4bu2w5rhu7bGoDAz4bukPMag4bu2VuG7g8agKcOZMijGoCk0VcOTxqDDueG6rOG7hsagQGXhurHhu7bGoOG7tDw/4bqtxqBAPzLGoOG6v8SDPMag4bq/VTzGoOG6reG6pTXGoDDDmcag4oCc4bu0w5nGoEDhurPigJ3GoCApPMag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7Msag4bqt4bqlNTLGoOG6v1U8xqBRxqAgKVbhuqnGoOG7uH3hu7YpxqDhur9jxqAp4bqjxqDhuq3huqXhurHGoOG7tMOZxqDhu7YzMsagMjkyKMag4bu4VjLGoOG6reG6pTMyKMag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq1PxqAgPDIpxqDhu7gzVTIpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcOt4bqp4bqtKTPhuqXhu5bDlOG6vjw74bqtxqDDuWXDozIow5Uv4bq1w5Q=

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]