(vhds.baothanhhoa.vn) - Về thăm thôn kiểu mẫu Văn Ba, xã Đông Quang (Đông Sơn) vào những ngày này cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt của vùng quê giáp thành phố Thanh Hóa. Hai bên đường nhà cao tầng được xây dựng ngày càng nhiều, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp... Đó là minh chứng rõ nét về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t+G7juG7sOG7qOG7qk1KJMaw4bu1d3bhu6jhu6rGr+G7mOG7kkt3bUzhuqzhu5Dhu7fhu6pM4bui4buS4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tnYv4buo4buqxq/hu5jhu5JLd3YvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXfhu5fDjOG7t+G7qkzhuqzhu5Dhu7fhu6pM4bui4buS4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tuG7qeG7tz3huqbhu7c34bui4buSS+G7t2rhu7Dhurbhu5JL4bu34butN+G7ouG7kkvhu7dsU+G7kuG7r+G7t0DhurThu5jhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7kkvhurQk4bu34buS4bq0JOG7t+G6vuG6pOG7kOG7t+G7kkzhurjhu5Lhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6jhu7Thu7fhu4ZRTeG7t+G7qkzhurYk4bu3xq/hu5zhu7fGr+G7iuG7quG7t+G6vlfhurbhu7dA4buu4buSS+G7t8Wo4buwSeG7t0tN4bqy4bum4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fhu6ZM4bue4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bur4bu34bq14bq2TeG7t8OKSeG7kuG7t+G7hllV4buSS+G7t+G7kkzhurThu7fhur7hurbhu5jhu7fhu6rDieG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t+G7kkvhurQk4bu34bq+4bq04buSS+G7t+G7kkxNw4zhu7Dhu6nhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fDlOG6tOG7kkvhu7fhu5JL4buc4bu3PeG7lOG7kOG7t+G7qOG6suG7kkvhu7ct4bu3PeG6tuG7kkzhu7ct4bu34buow4Lhur5M4bu3LeG7t+G7hkbhu6bhu6vhu6vhu6vhu7c34buU4bu3w5ThurThu7fhu5BN4buSTOG7t+G6vkzDneG7kkvhu7fGr+G7nOG7t+G7kuG7hOG7quG7t0DDjOG7t+G6vuG7sFDhur7hu7fhu6jhu57hu5JL4bu3ReG7kOG7t+G7kuG7mOG7qeG7t0zDguG7kkzhu7fhu6ZM4bus4bq+4bu34bq+V+G6tuG7t+G7kktZVU3hu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7klNN4bu34buGxJAk4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3bhu6jhu6rGr+G7mOG7kkt3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6osOAw4Dhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4Hhu7nhuq4vQeG7ueG6ouG7gOG6ouG7ueG6ruG6ouG6oMOBw4Phu6rDgeG6rsSC4bqg4bqgw5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq90w4NB4bqg4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1bUzhuqzhu5Dhu7fhu6pM4bui4buS4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6osOAw4Dhu7Xhu7cvd3Yv4buo4buqxq/hu5jhu5JLd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXdtTOG7ouG7kuG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzThurbhu7fhu63hur7hu5bhu5Lhu7dLxqBN4bu3w5ThurThu7fDlOG6tOG7kkvhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c04bq24buv4bu34bq+4buU4bu3w4DDgMOA4bu3TFDhu7dAVE3hu7dB4burQeG7ueG7ueG7t+G7kkzEkOG7kuG7t8OVTOG6uuG7sOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqiw4DDgeG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgeG7ueG6ri9B4bu54bqi4buA4bqi4bu54bqu4bqi4bqgw4DhurDhu6rDg8OD4bqw4bqgw4DDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3TDgMOB4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1bUzhuqzhu5Dhu7fhu6pM4bui4buS4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6osOAw4Hhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXdtxq/hu5jhu5JL4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fFqOG7sOG6tuG7t2VMxJDhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fhu6pO4bq+TOG7t+G6vuG7tOG6vuG7t+G6vkzhu7Ak4buI4buS4bu34buAw5Phur5M4bu34bq+U+G7t+G6vkXhu7Dhu7fhur7EkCThu7fhu6rGr+G7oOG7kkvhu6nhu7dA4bq44buq4bu34buS4buw4buiTeG7qeG7t+G7kOG6tuG7kkvhu7fDlMOCTeG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu7fDlU3hu5JM4bu34buqw43hu7fhur7hurbhu5jhu6vhu7c34bug4buSS+G7t+G7qkxVTeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fhur7hu5Thu7fhu5JMTcOM4buw4bu3w5Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t8OU4bq04buQ4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7kkzEkOG7kuG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7hurLhur7hu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7hsOT4bq24bu3w4rhurThu5Lhu7fhu6rDkuG7kkzGsOG7t+G7hk3hu7c94buwReG7quG7t8OVTOG6uuG7sOG7t8OU4bq24buY4bu34buGUOG7kkvhu6vhu6vhu6vhu7fhu5JJ4buS4bu34buGVU3hu7fhu6jhu57hu5JL4bu3ZUzEkOG7kuG7t+G7gMSQ4buS4bu34buSS+G6tCThu7fhur7hurThu5JL4bu34buGWcOa4bq+4bu34buSxJDhu5JL4bu34bq+4bq24buY4bur4bu3ZeG6rOG7kOG7t8OB4bu5w4FB4bup4bu34buqTOG7sOG7t+G7kkzhurjhu6bhu7fDik/hu5JM4bu3xajhu7DEkOG7kuG7t+G7hsOJ4buw4bu34buSS1lVTeG7t+G7hsOC4buq4bu3w4PhurDhu6lB4bqi4bu34buqxq9N4buK4buw4bu34buG4bug4buSSy/hu5JLWVVNL+G7kuG6rOG7kMaw4bu34buqP+G7t8OU4buK4bu34buSS1lVTeG7t+G7gMSQ4buS4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bu3w4rhuqThu5jhu7dMTeG7iOG7kOG7tyThu7fhu6rDjeG7t+G7hsOC4buq4bu34bqw4bqi4bup4bu54bqiw7rhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3dk3hu7dN4buAdOG7tU3hu5BL4bq+4bq24bum4buqTeG7mOG7ksOD4bu14bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqLDgMOB4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bu54bquL0Hhu7nhuqLhu4DhuqLhu7nhuq7huqLhuqDhuqLDgOG7qsOBxILhuqDDgOG6rsOU4bu54bur4buO4bumS+G7p8avdMOBw4Phu7nhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6rOG7kOG7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fDlU3hu4jhu7Dhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c04bq24bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqiw4DDgeG7teG7ty93di9Nd3YvTXd2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3ZUxNw4zhu7Dhu7fhu5JM4bq04bu34buAxJDhu5Lhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6pM4bui4buS4bu34buGWcOa4bq+4bu3PcSQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7fDlUzhurbhu5JL4bu34buqxq/hurbhu5JL4bup4bu34buGVU3hu7fhu6jhu57hu5JL4bu3QOG6uOG7quG7t+G6vkxF4buq4bup4bu34buqTeG7kkzhu7fhu6pMw4nhu5Lhu7fhu5JL4bq0JOG7t+G6vuG6tOG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhur7hurbhu5jhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6osOAw4Hhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4Hhu7nhuq4vQeG7ueG6ouG7gOG6ouG7ueG6ruG6ouG6ouG7ucSC4buqw4PhuqDhurDhuqLhuqLDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3ThurDhuqLDgOG7teG7t+G6tsOU4buqdOG7tW1M4bqs4buQ4bu34buqTOG7ouG7kuG7t8OVTeG7iOG7sOG7t+G7kOG6vOG7sOG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzThurbhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XhuqLDgMOB4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3NeG6suG6vuG7t0tN4bq24bu34buGT+G7kkzhu7fhu4bDjOG7sOG7t+G6vuG7lOG7tyXhu7fhu6pMw53hur7hu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7dATeG7iuG6vuG7t0tN4bu44bu3S0/hu5Lhu7dA4buK4bu34buoTeG7kkzhu7fhu5Dhu6JN4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fhu5JTTeG7t+G7hllV4buSS+G7t8OU4bq04buSS+G7qeG7t+G7kkvhu5zhu7c94buU4buQ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqLDgMOB4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bu54bquL0Hhu7nhuqLhu4DhuqLhu7nhuq7huqLhuqLDgcOB4buq4bquQeG6oEHhuqLDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3RBxILDgOG7teG7t+G6tsOU4buqdOG7tW1M4bqs4buQ4bu34buqTOG7ouG7kuG7t8OVTeG7iOG7sOG7t+G7kOG6vOG7sOG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzThurbhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XhuqLDgMOB4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3ZUtZVU3hu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qk7hur5M4bu34bq+4bu04bq+4bu34buG4buU4buSS+G7t0vhu5Thu6bhu7fhur5M4buY4bu34bumTOG7mOG7kkvhu7fhu6rGr+G6tOG7mOG7tz3EkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu3ZW3EkeG7t8OVTeG7iOG7sOG7t+G7kOG6vOG7sOG7t8OZ4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu34buSTFnhu7dMTcON4buS4bu34buGReG7quG7qeG7t+G7kkvhurQk4bu34bq+4bui4buSS+G7qeG7t8OVTeG7kkzhu7fhu6ZMTuG7tz3EkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7qsavT+G7kkzhu7fDmeG7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu6vhu6vhu6vhu7fhu6rDguG7mOG7t+G7kknhu5Lhu7fhu4BN4buK4buS4bu34buQw4Lhu5jhu7fhu5Lhu6Lhu5JL4bu34buqTOG7ouG7kuG7t0BUTeG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu4ZRTeG7t+G7kFRN4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqLDgMOB4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bu54bquL0Hhu7nhuqLhu4DhuqLhu7nhuq7huqLhuqLDgMSC4buqw4HhuqLhurDhu7nDg8OU4bu54bur4buO4bumS+G7p8avdEHhu7nhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6rOG7kOG7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fDlU3hu4jhu7Dhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c04bq24bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqiw4DDgeG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d23Gr+G7mOG7kkvhu7fDgeG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8Wo4buw4bq24bup4bu34buqTOG7ouG7kuG7t+G7huG6puG7t+G7ksSQ4buSS+G7t+G6vkXhu6bhu6nhu7fhu5DDmeG7t8avUOG7kkvhu7fDiknhu7fhu6rhu6Lhu5JL4bu3TOG7lOG6tuG7t8SC4bup4bqw4bu3w5Xhu5Dhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fhu6rGr1bhur7hu7fhu6pM4bui4buS4bup4bu34buGWVXhu5JL4bu34buSS+G7nOG7tz3hu5Thu5Dhu6nhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fhu5JQTeG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhu4bhuqThu5Dhu7fDiuG6pOG7mOG7t0DDjOG7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7fGr1Dhu5JL4bu3QOG6tOG7t+G7hllV4buSS+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fhur7hu5Thu7fGr+G6puG7kkzhu7fhu6pNSeG7sOG7t+G7qkzhu5jhurLhu6rhu7fhu5JZVOG6vuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqiw4DDgeG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgeG7ueG6ri9B4bu54bqi4buA4bqi4bu54bqu4bqi4bqi4bqi4bu54buqw4PEgkHDgOG6rsOU4bu54bur4buO4bumS+G7p8avdMSC4bqw4bu54bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1bUzhuqzhu5Dhu7fhu6pM4bui4buS4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6osOAw4Hhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXdt4buwJMON4buS4bu34buGWVXhu5JL4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buo4bqy4buSS+G7ty3hu7c94bq24buSTOG7ty3hu7fhu6jDguG6vkzhu7ct4bu34buGRuG7puG7t8OZ4bu34buqTOG7ouG7kuG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzThurbhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6osOAw4Hhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4Hhu7nhuq4vQeG7ueG6ouG7gOG6ouG7ueG6ruG6osOD4bu5w4Phu6rDgOG6sOG6ruG6sOG7ucOU4bu54bur4buO4bumS+G7p8avdOG6sMOAQeG7teG7t+G6tsOU4buqdOG7tW1M4bqs4buQ4bu34buqTOG7ouG7kuG7t8OVTeG7iOG7sOG7t+G7kOG6vOG7sOG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzThurbhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XhuqLDgMOB4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3ZUxNw4zhu7Dhu7dLTeG6tuG7t+G7hk/hu5JM4bu3PcSQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7fhu6pZVeG7kkvhu7fGr+G6tOG7mOG7t+G7qkzhu5jhurLhu5JL4bup4bu3S+G7lOG7puG7t+G7pkzDieG7kuG7t8OU4bq04buQ4bu34buGRuG7puG7t8OU4bq04buSS+G7t8Wo4buwSeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqiw4DDgeG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgeG7ueG6ri9B4bu54bqi4buA4bqi4bu54bqu4bqixILhu7nhu7nhu6rhuqLDg8OBw4PhuqLDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3ThuqJBw4Hhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6rOG7kOG7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fDlU3hu4jhu7Dhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c04bq24bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqiw4DDgeG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d2VM4bq04bu3QOG6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu7ct4bu3Y0zhu7Dhu7fhu6pM4buI4bu34buqTOG6tuG7mOG7t+G7hsOC4buq4bu34buqTUnhu7Dhu7fhur5M4buw4bq64buS4bu34buqTOG7guG7mOG7t8Wo4buwJOG7t+G7hsOT4buSTOG7qeG7t+G6vlPhu7fhu6jDmeG7t0Dhurjhu6rhu7fhur5MReG7quG7t+G7hsOJJOG7t+G7hlfhu6nhu7fhu4bhurLhu6bhu7fDneG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JM4buw4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu6hN4buSTOG7t0zhu5jDguG7quG7t0Dhuqzhu5Lhu7dM4buU4bq24bu3LeG7t0Dhuqzhu5Lhu7fhu5JLTOG7iuG7qeG7t0xQTeG7t0zGoOG7puG7t+G6vlfhurbhu7fhu6pM4bui4buS4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tU014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqLDgMOB4bumPcaw4bu14bu34buoxq/hur504bu1Ly/hur7hu4Dhu5Lhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buA4buC4buow5Xhu6rhu5jhu6Yv4buS4buCI+G7qC/DgcOB4bu54bquL0Hhu7nhuqLhu4DhuqLhu7nhuq7huqLEgkHDgeG7quG6ouG6sMOBw4BBw5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq90QeG6oMSC4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1bUzhuqzhu5Dhu7fhu6pM4bui4buS4bu3w5VN4buI4buw4bu34buQ4bq84buw4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6osOAw4Hhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXdsxJDhu5Lhu7fhur5MU03hu7fhu4DhurThu5JM4bu34bq+TOG7mOG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fhu5JMTeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqiw4DDgeG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgeG7ueG6ri9B4bu54bqi4buA4bqi4bu54bqu4bqixILDgcOA4buq4bqg4bu5w4PhuqDhu7nDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3TDg+G6oEHhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6rOG7kOG7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fDlU3hu4jhu7Dhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c04bq24bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqiw4DDgeG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d21R4buSS+G7t8OVTeG7kkzhu7fhu6ZMTuG7t0zhu7Ak4bu34buGUOG7kkvhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3w5Thu7Thur7hu7c9xJAk4bu34buA4bu04buSS+G7t+G7kuG7ouG7kkvhu7fhu6pM4bui4buS4bu34buQVE3hu7fDlU3hu4jhu7Dhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6pM4bui4buS4bu34buGw4Lhu6rhu7fDgeG6oOG7qcOB4bqiw4Dhu7fhu6o/4bu34buG4bug4buSS+G7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7t2VMxJDhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7huG7lOG7kkvhu7dL4buU4bum4bu3w4Phuq7hu6nDgcOBw7rhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6osOAw4Hhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OBw4Hhu7nhuq4vQeG7ueG6ouG7gOG6ouG7ueG6ruG6osSCw4DhurDhu6rhuqLDgMODw4BBw5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq904bqgw4HhuqLhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VtTOG6rOG7kOG7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu7fDlU3hu4jhu7Dhu7fhu5Dhurzhu7Dhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c04bq24bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqiw4DDgeG7teG7ty93di/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d+G7geG7kkvhu7dlS+G7sCTEqOG7kuG7t+G6teG7uOG7sOG7t2RZU+G7kkvhu6nhu7dtxq9Zw5nhu5JL4bu34buqTOG7ouG7kuG7t+G6vkzhu5jhu7fDik3DjeG7qsWp4bu3bcav4buY4buSS+G7t8OB4bu34buS4bqs4buQ4bu34buqTOG7ouG7kuG7t+G7huG6puG7t0Dhurjhu5Lhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7dMUOG7t+G7gMSQ4buS4bu3TE3DjeG7kuG7t8OB4burQeG7ucOD4bu34buQduG7qOG7sOG7pnfDgXYv4buo4buw4bumd+G7t+G7hkXhu6rhu7fhu5DDmeG7t8avUOG7kkvhu7fhu4ZZVeG7kkvhu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu7fhu4ZF4buq4bu3w5nhu7fDlOG6tOG7t0Hhu7nDgMOD4bu34buQduG7qOG7sOG7pnfDgXYv4buo4buw4bumd+G7qeG7t+G7hkXhu6rhu7fhurbhu5jhu7fDlOG6tOG7t0Hhu7nEguG7ueG7t+G7kHbhu6jhu7Dhu6Z3w4F2L+G7qOG7sOG7pnfhu7dA4bq04bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu5JL4bq04buS4bu34buSS+G6tCThu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buG4buI4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu4ZZVeG7kkvhu6vhu7fEqUzhu5jhu5JL4bu34buqxq/hurThu5jhu7fhu7XhuqLhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3w4Dhu7fhu6jDguG6vkzhu7Xhu7fhur5X4bq24bu34bumTFbhu7fhu5Lhu7jhu6nhu7fhu6ZM4buY4buSS+G7t+G7qsav4bq04buY4bu34buG4buYw4Lhu5Lhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fhu6rhu7Thu7fFqOG7sOG6pOG7kuG7q+G7q+G7q+G7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7kktZVU3hu7fhu4DEkOG7kuG7t+G7qk7hur5M4bu34bq+4bu04bq+4bu3TFnDmeG7kkvhu7fDneG7kkvhu7fhu6pM4bq24buQ4bu3S03hurbhu6vhu7djTOG7ouG7kkvhu7fhu4Dhu7Lhu5JL4bu3w5TDgk3hu7fDmeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3S0/hu7fhu4bDguG7quG7t+G7hlnDmuG6vuG7qeG7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bu34buqVE3hu7fhu6pM4bui4buS4bu34buX4bqs4buS4bu3NOG6tuG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7qlbhur7hu7fhu4Dhu7Ak4bu34buqxq9P4bu3QOG6tOG7t+G7ksSQ4buSS+G7t+G6vuG6tuG7mOG7t+G6vkxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bu3ZW3EkeG7t8OVTeG7iOG7sOG7t+G7kOG6vOG7sOG7t+G7huG7iOG7t+G7ksSQ4buSS+G7t+G6vuG6tuG7mOG7t+G7hlVN4bu34buo4bue4buSS+G7t0Dhurjhu6rhu7fhur5MReG7quG7qeG7t+G7qk3hu5JM4bu34buqTMOJ4buS4bu34bq+V+G6tuG7t2VMxJDhu5Lhu7fhu4DEkOG7kuG7qeG7t+G7qsavw5nhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7kE3DjOG7kuG7t8Wo4buwSeG7t+G7huG6suG7kkvhu7fhu6jhu57hu5JL4burdk3hu7dN4buAdOG7tU3hu5BL4bq+4bq24bum4buqTeG7mOG7ksOB4bu14bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d3YvTXd2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumO+G7sOG7qkzhu5jGr+G7tXdtTOG7sOG7t21MVyR2L+G7pnc=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]