(vhds.baothanhhoa.vn) - Tham gia “Ngày chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ nhất năm 2023, đoàn viên thanh niên Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6uUNEQuG7t+G7tcaw4bq7XeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4bqr4buDZuG7hWThu4Xhu4Xhu4Xhu4Phu53hu5FJ4buDSGrhu7Xhu6nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0RCxILhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4PigJzhu7TGsGxJ4buD4bud4bup4bq64buD4bu14bup4buVROG7g0hq4bu14bup4oCd4buDROG7t2zhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDw73hu5nhu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bu14bup4buTROG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWdo4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurtd4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g+KAnOG7tMawbEnhu4Phu53hu6nhurrhu4Phu7Xhu6nhu5VE4buDSGrhu7Xhu6nigJ3hu4NE4bu3bOG7teG7g+G6qsSQw4Phu53hu4PDveG7meG7teG7g0Thu6nhur7hu4Phu7Xhu6nhu5NE4buD4bu1w7Phu7Phu4Nn4buFZ2hj4buD4buf4bu3bOG7teG7g0bhu6t04bu14buDROG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6t04bu14buDXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4buD4bufb+G7g0RC4bur4bul4bu14buDeeG7qWrhu6vhu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bqo4bup4buZ4bu14buDRuG7q8O54bud4buDROG7qeG7q3VE4buDROG7qeG7huG7nWPhu4PDjeG7g+G7tcaw4bupd2pk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8Os4buFZ+G6qEhi4buH4buDQ0Lhu53hurXhu4cvL+G7neG7o+G7tWThu5tq4bu3ROG7qWrhu7Xhu6nhu6nhu7dqZEbhu7Uv4buj4buhQ3lE4bu34bqoL+G7teG7oUdDL2doZmcvZ2bhu4Xhu6NoZsOtZuG7iWhnRGjhu4nEqeG7hcO9w60taGjDrMOtaGho4buL4buFLWbDrWbDreG7i8Ot4buJZuG7heG7iWR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buHXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4bqr4buDZuG7hWThu4Xhu4Xhu4Xhu4Phu53hu5FJ4buDSGrhu7Xhu6nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0RCxILhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4PigJzhu7TGsGxJ4buD4bud4bup4bq64buD4bu14bup4buVROG7g0hq4bu14bup4oCd4buDROG7t2zhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDw73hu5nhu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bu14bup4buTROG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWdo4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrOG7hWfhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u13hu6nhu6Hhu7fhu4Phu5/hu7nhu4Nm4buF4buF4bql4buD4bud4bqy4buDQ+G6puG7g+G7nuG7t2zhu7Xhu4Phu5/EguG7tcaw4buDw73hu7dtROG7g0Jq4buD4bqqxJDhu5Hhu7Xhu4PigJzhu7TGsGxJ4buD4buc4bup4bq64buD4bu14bup4buVROG7g0hq4bu14bup4oCd4buDRuG6tOG7q+G7g+G7nWvhu53hu4Phu6nhu7dtROG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bu14bupw4rhuqvhu4NCauG7g+G6qsSQ4buR4bu14buDRELEguG7tcaw4buD4bud4buRSeG7g0hq4bu14bupY+G7g+G7o8OB4bu14buD4bujceG6qOG7g0bDueG7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu7PhuqLhu6vhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g3nhu6nEkOG7g0bhu4bhu53hu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0PhuqZj4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nDgeG7nWPhu4Phu51r4bud4buDRELhurjhu53hu4Phu5/DisOC4bu1xrDhu4PDveG7q3Thu7Xhu4NE4bup4bqi4bu1Y+G7g8O94burdOG7teG7g0hvY+G7g+G7n2zhu6vhu4NEw4rhuqbhu7XGsOG7g+G7teG7q8O54buzY+G7g3nhu6nEkOG7g+G7teG7qWzhu4Phu5vhu6tq4buDRMOK4bqm4bu1xrDhu4Phu7Xhu6vDueG7s+G7g8O94burw7lE4buDQ8SoY+G7g+G7o+G7q+G7g0Thu7Hhu53hu6nhu4PDveG7r+G7neG7qeG7g0Phu4Jj4buDeeG7qcSQ4buDRuG7huG7neG7g+G7n3Thu4Phu5vhu6vhu6Xhu7Vj4buD4bubb+G7q+G7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g+KApmLhu4NE4bupxJDhu4PGsOG7t+G7s2Phu4Phuqjhu6nhu5Hhu7Xhu4PDveG7t23hu6tj4buDSOG7guG7g8O9w43hu4NCa+G7neG7g0Thu6lu4burY+G7g0Rr4bur4buD4bud4bupdeG7g0Jr4bud4buDROG7qW7hu6vhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g0bhu5VE4buD4buj4bq44bu1xrDhu4NE4bup4buR4bu14buDROG7qeG7q8O54bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7s+G6ouG7q+G7g0RCw4rDguG7tcawYuG7g+G7m+G7ueG7neG7g8aw4bqs4buD4buda+G7neG7g+G7m+G7q+G7peG7teG7g+G6qsSQbuG7tcaw4buD4buda+G7t+G7g0RCa+G7q+G7g+G6qOG7qXDhuqhi4buDRMSQSXThu7Xhu4NEQsSQScO64bu1Y+G7g+G7teG7keG7tcaw4buD4budauG7t+G7g+G7teG7qeG7leG7teG7g0Thu6nhur7hu53hu4Phu53hurpq4buD4buda+G7neG7g0Thu5nhu7XGsOG7g8O94bq04bqo4buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buDRsO64buDRGvhu53hu4Phu6lt4bur4buD4bud4bq6auG7g0Jr4bud4buDROG7qW7hu6vhu4Phu7Xhu6nhu4ZqY+G7g+G7qW3hu7Xhu4Phu53hu6l14buDQ+G7guG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4buda+G7neG7g0Nu4bu14buD4bqo4bup4buX4buz4buD4bu14bup4buGauG7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4Nm4buDw73hu5nhu7Vj4buDREXhu6vhu4Phu7Xhu6vDveG7t+G7tWPhu4NE4bupaknhu4NE4bupdeG7g0RF4bur4buD4bu14burw73hu7fhu7Xhu4Phu5vhu43hu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4PDveG7t23hu6vhu4NDbuG7teG7g+G6qOG7qeG7l+G7s+G7g0Thu6nhu5Hhu7Xhu4NE4bup4burw7nhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4buz4bqi4bur4buDRELDisOC4bu1xrDigKbhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw6zhu4Xhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naGZnL2dm4buF4bujaGbDrWbEqWbDrUThu4toZuG7hcO9aS1oaMOsw61naGbEqcSpLWfhu4Vo4buL4buFaWfhu4nhu4nEqWR44bqoxrDhu4fhu4Nqw71E4bq14buHXeG7qWrhu7Xhu6nhu4Phu6jhu7lq4bqr4buDZuG7hWThu4Xhu4Xhu4Xhu4Phu53hu5FJ4buDSGrhu7Xhu6nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0RCxILhu7XGsOG7g0RC4bu34bu1xrDhu4PigJzhu7TGsGxJ4buD4bud4bup4bq64buD4bu14bup4buVROG7g0hq4bu14bup4oCd4buDROG7t2zhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buDw73hu5nhu7Xhu4NE4bup4bq+4buD4bu14bup4buTROG7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWdo4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrOG7heG7heG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nuG7t2zhu7Xhu4NG4burdOG7teG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buD4bujw4Hhu7Xhu4Phu6Nx4bqo4buDRsO54buDQ+G7q+G7teG7qeG7g+G7s+G6ouG7q+G7g0RCw4rDguG7tcaw4buD4bqm4buD4buda+G7neG7g0RC4bq44bud4buD4bufw4rDguG7tcaw4buDw73hu6t04bu14buDROG7qeG6ouG7tWPhu4PDveG7q3Thu7Xhu4NIb2Thurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7WXVE4buD4bqqxJBuY+G7g+G7n2/hu4Phu53hu7nhu4PDrOG7heG7ieG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRELhu63hu7Xhu6lj4buD4bqo4bup4buZ4bu14buDRuG7q8O54bud4buD4bufw4rhuqThu53hu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4NG4bq04bur4buDQ+G7huG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buD4bud4bq6auG7g8aw4buZ4bu14buDaWThu4Xhu4Xhu4Xhu4PDvcOK4bqkROG7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4NG4burdOG7teG7g0Thu6lq4bu14bup4buD4bu14burdOG7tWThu4NdQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu5Y+G7g0RCxILhu7XGsOG7g+G7s+G6tOG7q+G7g+G7qeG6suG7teG7g2bhu4Vk4buF4buF4buF4buD4bud4buRSeG7g0hq4bu14bupYuG7g+G7tW3hu7fhu4NGcERj4buDeeG7qWrhu6vhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PGsOG7meG7teG7g2ZneeG7s+G7g3l04bu14bup4buD4buzw4rhurLhu7XGsOG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7n8SC4bu1xrBi4buDROG7qcSQ4buDxrDhu7fhu7Phu4NGbOG7g0jhu4Lhu4PDvcON4buD4bup4bqy4bu14buDw6zhu4NE4buT4bu14buDQmvhu53hu4NE4bupbuG7q+G7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu6nhu7dtRGPhu4NG4buVROG7g8O94burw7nEkOG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrBj4buDQmvhu53hu4NE4bupbuG7q+G7g+G7m+G7q+G7peG7tWLhu4Phu6PDgeG7teG7g+G7o3Hhuqjhu4PGsOG7meG7teG7g8Ot4buFeeG7s+G7g+G7n8OKw4Lhu7XGsOG7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7teG6ouG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7tWLhu4Phu6nhurbhu4NEQuG6pOG7g+G7nW7hu6vhu4NEbeG7t+G7g0bDisOC4bu14buDRG3huqjhu4Phu53hu6nhu7fhu4PGsOG7meG7teG7g2bDrOG7g+G7qeG6ruG7g8aw4burauG7g+G7n+G7reG7teG7qeG7g+G7neG7ueG7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4Phu51u4bu14bup4buDeeG7qeG7ueG7g3nhu6nDs+G7tWLhu4NI4buRSeG7g+G7o8OK4bu1xrDhu4Phu7PhurThu6vhu4PDreG7g+G7s+G6ouG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g0bDisOC4bu14buDw4rhurLhu7Phu4NE4bupauG7teG7qeG7g+G7teG7q3Thu7Vj4buDw63hu4Phu7PhuqLhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Phuqjhu6nhu5Hhu7Xhu4PDveG7t23hu6vhu4NCa+G7neG7g0Thu6lu4bur4buD4bu14bup4buGauKApuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qErEkEThu6nhu7dC4buH4bq7YeG7keG7teG7g0rhu7Xhu6nhurkv4bqo4bq7

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]