(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 do Hội LHPN Việt Nam phát động với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, đến ngày 22-3, Ban Tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh (Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa) đã nhận được 54 đề án, ý tưởng, sản phẩm, mô hình khởi nghiệp trên các lĩnh vực của hội viên, phụ nữ. Trong đó có 14 ý tưởng, sản phẩm của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, 5 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP tham gia dự thi.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljYuG7kWPhu4Phu4fhurvhu5Vw4bq7w6124bql4bq74buC4bq74bqmxJDhurB2deG6peG6u+G6pOG7iXbhurvhurLDusO14buv4bql4bq74buv4bu34bq7w7rhu6d2w7rhurvhuqbDumnhu6/hurt1w7lp4bq74buS4bqsw4Hhu5PhurvhuqbDusO54bq7LMO6QuG6u3bhurzhurvhu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6suG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4buBYi/hu5FjYi/DusOqY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurljw5rEkOG6sHZ14bq7RXZ14bq74buS4bqsw4Hhu5PhurvhuqbDusO54bq7LMO6QuG6u3bhurzhurvhu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6suG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4buB4bq74buZd+G6u8Oaw4HDueG6u+G7rMOaLFbhurs0w7lx4bqm4bq7Vmnhu6/hurvhurLDusOt4bqm4bq74buVw4F2deG6u8OKw4PDueG6u+G7k8O6Q+G6u+G7lXDhurvigJwsw7pC4bq7duG6vOG6u+G7scO64bqww7nhurt2dcO6w7lx4bqy4bql4bq74bqyw7rDreG6puG6u8O64bqs4buG4bq74bqmw6zDueG6u3Z14bqs4buG4bufduG6u+G7keG7iXbhurvhu5XFqWnigJ3huqXhurvhu5Xhu6F24bq7dnXDrOG7huG6u+G6v+G6vy3hu4HhuqXhurvhu5BpduG6uynDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7kuG6rMOB4buT4bq74bqmw7rDueG6u+KAnCzDukLhurt24bq84bq74buxw7rhurDDueG6u3Z1w7rDuXHhurLigJ3hurvhu5PDsuG6suG6u+G6psawdsO64bq74bqpw5rDgcO54bq74busw5osVuG6u+G6psawdsO64bq7KcO6aXbDuuG6u8OaeGnhuqvhurvhu5XEqeG6u3bDuuG7j3bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7g+G7h+G6u+G7lXDhurvDrXbhuqXhurvhu4LhurvhuqbEkOG6sHZ14bql4bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/huqXhurvhu6/hu7fhurvDuuG7p3bDuuG6u+G7scO64bqww7nhurt2dcO6w7lx4bqy4bq74bqmw4Lhu5924bq74buTw63hu5Phurvhu63hu6l2w7rhurvDiuG6uOG7k+G6u+G7k0Np4bq7w7rDgcO54bq7w4rDueG7n3bhuqXhurvhurLDukLhurt24bq84bqn4bq7KcOCd3Z14bq74buVeOG6u+G7k3jhurvDquG7h+G6u+G7guG6u+G6psSQ4bqwdnXhuqXhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6u+G7k0Np4bq7w7rDgcO54bq7w4rDueG7n3bhuqXhurvhurLDukLhurt24bq84bq74buZw7N24bq74bqmw4Hhu5PhurvhuqbDusO5cuG6rOG6u+G6pOG7ueG6peG6u+G7g+G6u+G6pOG7iXbhurvhurLDusO14buv4bq74buVxKnhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq7dsO64buPduG6u+G7rcOs4bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/hurtX4buSVyzhurvhuqbDumnhu6/hurt1w7lp4bq74buZ4bq44bq74bqmw7rDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4Phur/hu4fhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G7gcOq4bq/L8Oq4buHaOG7meG7gcOq4buD4buB4buH4bq9Z+G6psOq4buF4bq/4buF4buD4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6Phu4fhu4Xhu4Xhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu4Phu4fhurvhu5Vw4bq7w6124bql4bq74buC4bq74bqmxJDhurB2deG6peG6u+G6pOG7iXbhurvhurLDusO14buv4bql4bq74buv4bu34bq7w7rhu6d2w7rhurvhuqbDumnhu6/hurt1w7lp4bq74buS4bqsw4Hhu5PhurvhuqbDusO54bq7LMO6QuG6u3bhurzhurvhu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6suG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4buB4bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7g+G6v+G7h+G6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Yyjhu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6u+G6pMOtdnXhurvhuqbhu4t34bq74oCc4buY4buN4bqs4bq7dcOBw7nhurvhu5nEkOG6ruG7k+G6u+G7rcO5ceG6rOG6u+G6psO6w7nhu5924bq7dsO6w7nhu5924oCd4bq74buTQ2nhurvDusOBw7nhurvDisO54bufduG6u+G6ssO6QuG6u3bhurzhurvDuuG6rOG7hnF24bq7KcO6xJDEgnZ14bq7NuG6rMOzduG6u+G6psO6aeG7r+G6u3XDuWnhurvhu5PhuqzDgeG7k+G6u+G6psO6w7nhurssw7pC4bq7duG6vOG6u+G7scO64bqww7nhurt2dcO6w7lx4bqy4bq7dmrhu6/hurvhur/hur3hur/hur/hurvhuqnhu4h2w7rhurvhuqbEkOG6u+G7rcO5ceG6rOG6q+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7lOG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6u+G7meG6uOG6u+G6psO6w7nhurvhu63DrOG6u+G6ssO6QuG6u3bhurzhuqXhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psOA4bq7w7rhuq7hurLhurvhuqbDreG7ky/DuuG6ruG6suG6u+G6psOt4buT4bq74buAxKkv4buZd2l2w7rhurt2dcO6w7lx4bqy4bq74buxw7rhurDDueG6u3Z1w7rDuXHhurLhurvhu5l34bq74bqyw7pC4bq7duG6vOG6u+G7rcOs4buv4bq74buTw7pDL+G6psO6aeG7r+G6u3XDuWnhurvhurThuqzhu4l24bq74but4buC4bq74bqpdcO9w7nhurvhuqZr4bqm4bq74butw6zhurtFdnXhurvDisO54bufduG6q+G6u+G7k3jhurvhu4LhurvhuqbEkOG6sHZ14bql4bq74bqk4buJduG6u+G6ssO6w7Xhu6/huqXhurvhu5nFqeG7k8O64bq7w4pC4bql4bq74buv4bu34bq7w7rhu6d2w7rhurvhu7HDuuG6sMO54bq74bqk4bq44bq74buxw7l2w7rhurvhu5l3aXbDui/hu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6suG6peG6u3V44bqy4bq74bqyw7rhu4124bq7deG7p3bhurt1w7nhurzhuqXhurvhurLDusOt4bqm4bq74bqmw4LDuXJ24bq7w4rDrOG6u3bDs3Z14bq74buTaXfhurt1w7nDreG6u+G6psOCxanhurvhuqbDrMO54bq7dnXhuqzhu4bhu5924bq74buR4buJduG6u+G7lcWpaeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7sMO64bqww7nhurt2dcO6w7lx4bqy4bql4bq74buxw7rhurDDueG6u+G6pOG6uOG6u+G7scO5dsO64bq74buZd2l2w7rhurvDinDhurvhu6/DvcO54bq74but4bupdsO64bq7w4rhurjhu5PhuqXhurt1QeG7r+G6teG6u3bhu7d2deG6peG6u+G7rcOz4buv4bql4bq7dnXEkOG6u3Z1w7rDuXHhurLDouG6u+G7k+G7t3Z14bq7dnXDusO5ceG6suG6peG6u+G7k8O64buh4bq74bqm4buLd+G6u+G6pOG7iXbhurvhurLDusO14buvw6Lhurt1w7nDrXfhurvhu5lC4buT4bql4bq74buZ4bqs4bq74butxanhu5PDuuG6peG6u+G7mcWp4buTw7rhurvDikLhuqXhurvhuqbDrMO54bq74buTw7rhu6V2w7rDouG6u+G7huG6u+G6puG7oeG6peG6u+G7k8O6auG7r+G6u+G6pHjhu5PhurvhuqRF4buT4bq74buxw7rhu7Phu5fhuqXhurvhu5Phu7d2deG6u3Z1w7px4bq74butw6zhu6/hurvhu5Xhu5vhurLigKbhurvhu5N44bq74bqmw7lw4buv4bq7dmp2deG6u+G7lXh2deG6u3V44bqy4bq74buTw7p34bq7w4rDuXHhu5Phurt14bunduG6u3XDueG6vOG6peG6u+G6ssO6w63huqbhurvhuqbDgsO5cnbhurvDisOs4bq7dsOzdnXhurvhu5Npd+G6u3XDucOt4bq74bqmw4LFqeG6u+G6psOsw7nhurt2deG6rOG7huG7n3bhurvhu5Hhu4l24bq74buVxalp4bql4bq7dsOzdnXhurvhu5Npd+G6u+G6psO64bqs4bq7dsO64buP4bqy4bql4bq74bqm4buLd+G6u8OKw7lx4buT4bq74butw6zhu6/hurvDisOs4bq74bqkw7l2w7rhurvhu7Hhu6Hhurvhu5PDunfhurvhurLDukLhurt24bq84bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG7meG6psO64bqs4buv4buR4bq7w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buHZ2bhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G7gcOq4bq/L8Oq4buHaOG7meG7gcOq4buD4buB4buH4bq/aOG6puG7geG7h2jhu4Phu4Phu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo+G7h2jhur3hurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu4Phu4fhurvhu5Vw4bq7w6124bql4bq74buC4bq74bqmxJDhurB2deG6peG6u+G6pOG7iXbhurvhurLDusO14buv4bql4bq74buv4bu34bq7w7rhu6d2w7rhurvhuqbDumnhu6/hurt1w7lp4bq74buS4bqsw4Hhu5PhurvhuqbDusO54bq7LMO6QuG6u3bhurzhurvhu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6suG6u3Zq4buv4bq74bq/4bq94bq/4buB4bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7h2dm4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurlj4buSw63hu5Phurvhu5VBdnXhurvhu5PDuuG7peG6u+G7rcSpdsO64bq74buV4buLd+G6u+G6psawdsO64bq7w4rDrOG6u+G7kGl24bq7KcOA4bq74buTw7pF4buT4bq74oCcVnXDrOG7huG6u+G6ssO6QuG6u3bhurzhurvhuqTDrXZ14bq74bqm4buLd+G6uy3hurvhu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6suKAneG6u+G6psO6aeG7r+G6u+G6tOG6rGl24bq74buTw63hu5PhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6u+G7scO64bqww7nhurt2dcO6w7lx4bqy4bq74buTQ2nhurvDusOBw7nhurvDisO54bufduG6peG6u+G6ssO6QuG6u3bhurzhurvhuqZ3w6x24bq74bqmxrB2w7rhurt2auG7r+G6u+G6v+G6veG6v+G6v+G6u+G6qeG7iHbDuuG6u+G6psSQ4bq74butw7lx4bqs4bqr4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buSw63hu5PhurtFdnXhurvDisO54bufduG6u+G7meG6uOG6u+G6psO6w7nhurvhu5PDsuG6suG6u+G6psawdsO64bq74bqk4buj4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5XDrHfhurvhuqbhu4t3L+G6puG7j+G6suG6u8O64bqsw7J24bq74buxSOG6u3ZqdnXhurvhu5Vy4bq74buZ4bq44bq74bqmw7rDueG6u+G6qeG7meG6uOG6u+G7scO54buhduG6u8OKw6x34bq74bqmw7rDrXZ14bq74buHLeG6v+G6veG6v+G7geG6q+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YyB2deG6u8OKw7nhu5924bq74buVd+G7i+G6puG6u3XDueG7icO54bq74buT4bqsw4Hhu5PhurvhuqbDusO54bq74buTw7LhurLhurvhuqbGsHbDuuG6u+G6pOG7o+G6u+G7k3jhurvhu5PhuqLhurvDusOBw7nhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G6psSQ4bq7w4rDsnbhuqXhurvDuuG6oOG6u+G6psOC4bqu4bq7dsOzdnXhurvhu5Npd+G6u3ZqdnXhurvhu63hurjhu5PhuqXhurvEkOG6ouG7r+G6u+G6puG7i3fhuqXhurvhurLDusOt4bqm4bq74bqmw4LDuXJ24bq74buxw7l2w7rhurvhu5l3aXbDuuG6u8OKw6zhurvhu7Hhu6Hhuqbhurt24bu5w7nhurvhu5PDreG7k+G6u3Z14bqsQXbhurvhu63hurjhu5Phurvhu5Vy4bq74bqyw7rDreG6puG6u+G6psOCw7lyduG6u+G7guG6u+G6psSQ4bqwdnXhurvhu7HDuuG6sMO54bq7dnXDusO5ceG6si/hu7HDuuG6sMO54bq74bqk4bq44bq74buxw7l2w7rhurvhu5l3aXbDuuG6p+G6u8Oaw4HDueG6u+G7rMOaLFbhurvhuqbGsHbDuuG6u+G6pOG7o+G6u+G7k8O6w7124bq74buVcOG6u8Otdi/hurvhu4LhurvhuqbEkOG6sHZ1L+G6pOG7iXbhurvhurLDusO14buv4bq74buA4bqsw7LhuqbhurvhuqRr4buT4bq7dsO6w7LhuqbhurvhuqbDumnhu6/hurt1w7lp4bq74bqmw7rDueG6u+G6pnfDrHbhurvhurThuqzhu7nhu5PhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqySeG6rOG6psO6d8OC4bq5Y+G7rOG7n+G6u8Oaw6xiL+G6smM=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]