(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 do Hội LHPN Việt Nam phát động với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, đến ngày 22-3, Ban Tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh (Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa) đã nhận được 54 đề án, ý tưởng, sản phẩm, mô hình khởi nghiệp trên các lĩnh vực của hội viên, phụ nữ. Trong đó có 14 ý tưởng, sản phẩm của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, 5 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP tham gia dự thi.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5w6nGoeG6uWlo4buH4bujdeG7h2rhu7Ni4buHSeG7h0PhurzhuqThu7PFqWLhu4dCbeG7s+G7h+G6rMaw4buVw71i4buHw73huqDhu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fhu5pExILhu5vhu4dDxrDhu6nhu4c8xrDDieG7h+G7s+G7guG7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7s2/DveG7h2bhu4NmZ8OpL8ah4bq5w6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucav4bq84bqk4buzxanhu4fDiuG7s8Wp4buH4buaRMSC4bub4buHQ8aw4bup4buHPMaww4nhu4fhu7Phu4Lhu4d4xrDhuqThu6nhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzhu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZmfhu4fhu53hu7Xhu4fGr8SC4bup4buHWcavPOG7suG7hznhu6nDukPhu4fhu7LEqcO94buH4bqsxrBqQ+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o3Xhu4figJw8xrDDieG7h+G7s+G7guG7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rGLhu4fhuqzGsGpD4buHxrBESOG7h0Nr4bup4buH4buzxalESHPhu7Phu4fGoW3hu7Phu4fhu6Phu63EqeKAnWLhu4fhu6N04buz4buH4buzxalrSOG7h2ZmLWdi4buHxqDEqeG7s+G7h1vhuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buH4buaRMSC4bub4buHQ8aw4bup4buH4oCcPMaww4nhu4fhu7Phu4Lhu4d4xrDhuqThu6nhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzigJ3hu4fhu5vhu5Hhuqzhu4dD4buv4buzxrDhu4fEkcavxILhu6nhu4dZxq884buy4buHQ+G7r+G7s8aw4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKll4buH4bujbuG7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dpaOG7h+G7o3Xhu4dq4buzYuG7h0nhu4dD4bq84bqk4buzxali4buHQm3hu7Phu4fhuqzGsOG7lcO9YuG7h8O94bqg4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h0Phuqpz4buz4buH4bubauG7m+G7h3l24buzxrDhu4fhu4Thu4Dhu5vhu4fhu5vhurjEqeG7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6lz4buzYuG7h+G6rMaww4nhu4fhu7Phu4Jj4buHW+G6quG7teG7s8Wp4buH4buj4bu34buH4bub4bu34buH4buFaOG7h0nhu4dD4bq84bqk4buzxali4buHQm3hu7Phu4fhuqzGsOG7lcO94buH4bub4bq4xKnhu4fGsMSC4bup4buH4buE4bupc+G7s2Lhu4fhuqzGsMOJ4buH4buz4buC4buH4budw7Thu7Phu4dDxILhu5vhu4dDxrDhu6nDuUThu4dC4bqiYuG7h2nhu4dCbeG7s+G7h+G6rMaw4buVw73hu4fhu6Nu4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7s8aw4buZ4buz4buHeWvhu4dCbeG7s+G7h+G6rMaw4buVw73hu4fhu7Thu5rhu7Q84buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fhu53hu4Dhu4dDxrDhu6ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dpZmjhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2Zn4buFZi/hu4Vo4buJ4budZ+G7hWlnaOG7g+G7i0Phu4XDrWbDrWl54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s2jDrcOt4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gWlo4buH4bujdeG7h2rhu7Ni4buHSeG7h0PhurzhuqThu7PFqWLhu4dCbeG7s+G7h+G6rMaw4buVw71i4buHw73huqDhu4fGsOG7seG7s8aw4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fhu5pExILhu5vhu4dDxrDhu6nhu4c8xrDDieG7h+G7s+G7guG7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7s2/DveG7h2bhu4NmZ+G7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBaWZo4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4Hhurl9beG7s+G7h+G6rMaw4buVw73hu4dCauG7s8Wp4buHQ2zhu7Xhu4figJzhu5zhu5NE4buHxanEguG7qeG7h+G7neG6vMOC4bub4buHeeG7qcO6ROG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4fhu7PGsOG7qXPhu7PigJ3hu4fhu5vhurjEqeG7h8awxILhu6nhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bqsxrDDieG7h+G7s+G7guG7h8awREjDuuG7s+G7h1vGsOG6vOG6tOG7s8Wp4buHw6FEw7Thu7Phu4dDxrDEqcO94buHxanhu6nEqeG7h+G7m0TEguG7m+G7h0PGsOG7qeG7hzzGsMOJ4buH4buz4buC4buHeMaw4bqk4bup4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4buzb8O94buHZuG7g2Zm4buHxJFN4buzxrDhu4dD4bq84buHeeG7qcO6RGVjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ueG7ouG6ouG7qeG7h0PhurzDguG7s8Wp4buH4bud4buA4buHQ8aw4bup4buHeWvhu4fhuqzGsMOJ4buH4buz4buCYuG7h+G7m2rhu5vhu4dD4bqu4buHxrDDguG6rOG7h0Nq4bubL8aww4Lhuqzhu4dDauG7m+G7h0duL+G7neG7tcSp4buzxrDhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzhu4d4xrDhuqThu6nhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzhu4fhu53hu7Xhu4fhuqzGsMOJ4buH4buz4buC4buHeWvDveG7h+G7m8aw4bq4L0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buH4bqoRG3hu7Phu4d5SeG7h8SRxalB4bup4buHQ8OzQ+G7h3lr4buHw4rhu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Nl4buH4bub4bu34buHSeG7h0PhurzhuqThu7PFqWLhu4dCbeG7s+G7h+G6rMaw4buVw71i4buH4bud4but4bubxrDhu4fhu4TDiWLhu4fDveG6oOG7h8aw4bux4buzxrDhu4d4xrDhuqThu6nhu4dC4buA4buHeOG7qeG7s8aw4buH4bud4bu1xKnhu7PGsC94xrDhuqThu6nhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqxi4buHxanhu7fhuqzhu4fhuqzGsOG7k+G7s+G7h8Wp4bux4buz4buHxanhu6nhu4Ji4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h+G7hGvhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fFqeG7qWrhu4dD4bqq4but4buHQ2vhu6nhu4fhu7PFqURIc+G7s+G7h8ahbeG7s+G7h+G7o+G7rcSpY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlYxrDhuqThu6nhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqxi4buHeMaw4bqk4bup4buHQuG7gOG7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7neG7tcSp4buzxrDhu4fhu4R14buHw71B4bup4buHeXbhu7PGsOG7h+G7hOG7gOG7m2Lhu4fFqcODw73huqnhu4fhu7PhuqDhu7PFqWLhu4d5w7TDvWLhu4fhu7PFqeG6vOG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG6q+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buzxanGsOG7qcO64bqsYuG7h+G7m8awdOG7h0Ns4bu14buHQm3hu7Phu4fhuqzGsOG7lcO94bqr4buHxanhu6lq4bu14buH4budw4nhu5ti4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsGLhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7hMOJYuG7h0Nr4bup4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG6q+G7h0jhu4dDdGLhu4fhu5vGsG/DveG7h0Lhu7fhu5vhu4dCw4rhu5vhu4d4xrDDgeG7n2Lhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7s8WpxrDDuuG7h3lrw73hu4fhu6Nw4bqs4oCm4buH4bub4bu34buHQ+G7qXXDveG7h+G7s2/hu7PFqeG7h+G7o+G7t+G7s8Wp4buHxanhu7fhuqzhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7hOG7qcO64bub4buHxanhu7Hhu7Phu4fFqeG7qeG7gmLhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4buEa+G7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7h8Wp4bupauG7h0Phuqrhu63hu4dDa+G7qeG7h+G7s8WpREhz4buz4buHxqFt4buz4buH4buj4butxKli4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buHQ8awROG7h+G7s8aw4buZ4bqsYuG7h0Ns4bu14buH4buE4bupw7rhu5vhu4d5a8O94buH4buEa+G7h0Lhu6nhu7PGsOG7h3h04buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqzGsMOJ4buH4buz4buCY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7nUPGsETDvcah4buH4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4do4buLw6zhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2Zn4buFZi/hu4Vo4buJ4budZ+G7hWlnaGbhu4lDZ2jhu4lpaXnhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqzaOG7ieG7g+G7geG7h8SpeUPhurPhu4FpaOG7h+G7o3Xhu4dq4buzYuG7h0nhu4dD4bq84bqk4buzxali4buHQm3hu7Phu4fhuqzGsOG7lcO9YuG7h8O94bqg4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h0PGsMSpw73hu4fFqeG7qcSp4buH4buaRMSC4bub4buHQ8aw4bup4buHPMaww4nhu4fhu7Phu4Lhu4d4xrDhuqThu6nhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzhu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZmfhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWjhu4vDrOG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq54buaauG7m+G7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu5vGsOG7q+G7h3lu4buzxrDhu4fhu6Ns4bu14buHQ+G7r+G7s8aw4buH4buEa+G7h8agxKnhu7Phu4db4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h+KAnOG7ssWpa0jhu4fhuqzGsMOJ4buH4buz4buC4buHQmrhu7PFqeG7h0Ns4bu14buHLeG7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOKAneG7h0PGsMSpw73hu4fhuqhExKnhu7Phu4fhu5tq4bub4buHQm3hu7Phu4fhuqzGsOG7lcO94buHeMaw4bqk4bup4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4bub4bq4xKnhu4fGsMSC4bup4buH4buE4bupc+G7s2Lhu4fhuqzGsMOJ4buH4buz4buC4buHQ+G7tWvhu7Phu4dD4buv4buzxrDhu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZmbhu4fEkU3hu7PGsOG7h0Phurzhu4d54bupw7pEZWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buaauG7m+G7h8OK4buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4bud4buA4buHQ8aw4bup4buH4bub4buR4bqs4buHQ+G7r+G7s8aw4buHQnLhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7o2vhu7Xhu4dDbOG7tS9D4buZ4bqs4buHxrBE4buR4buz4buHeOG7iOG7h+G7s2/hu7PFqeG7h+G7o8O54buH4bud4buA4buHQ8aw4bup4buHxJHhu53hu4Dhu4d44bupdOG7s+G7h+G7hGvhu7Xhu4dDxrBq4buzxanhu4doLWbhu4NmZ2Vjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uTThu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fhu6Phu7VsQ+G7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G7m0TEguG7m+G7h0PGsOG7qeG7h+G7m+G7keG6rOG7h0Phu6/hu7PGsOG7h0Jy4buH4bub4bu34buH4bub4bq24buHxrDEguG7qeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G6vOG7h+G7hOG7keG7s2Lhu4fGsOG6sOG7h0PhuqrDguG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7h+G7s2/hu7PFqeG7h3nhu4Dhu5ti4buH4bq84bq2w73hu4dDbOG7tWLhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeOG7qeG7s8aw4buH4bud4bu1xKnhu7PGsOG7h+G7hGvhu4d4dEPhu4fhu7PhuqLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4buzxalEw4Phu7Phu4d54buA4bub4buH4bujw7nhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHSeG7h0PhurzhuqThu7PFqeG7h3jGsOG6pOG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rC94xrDhuqThu6nhu4dC4buA4buHeOG7qeG7s8aw4buH4bud4bu1xKnhu7PGsGPhu4fGr8SC4bup4buHWcavPOG7suG7h0Phu6/hu7PGsOG7h0Jy4buH4bubxrBB4buz4buH4bujdeG7h2rhu7Mv4buHSeG7h0PhurzhuqThu7PFqS9CbeG7s+G7h+G6rMaw4buVw73hu4dHROG7kUPhu4dCw7Phu5vhu4fhu7PGsOG7kUPhu4dDxrDEqcO94buHxanhu6nEqeG7h0PGsOG7qeG7h0Phu7Vr4buz4buH4bqoROG6ouG7m2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5WXPhu4fGr2vDqS/huqzhurk=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]