(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong khoảng thời gian hai tháng cuối năm 2021, tỉnh Thanh Hoá sẽ đăng cai tổ chức các giải đấu quan trọng của hai bộ môn karate và cử tạ.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkcVDhu4bGr1BD4buF4buo4buCQ+G7jknGr+G7oEPDkuG7hlFDOuG7skPDklA+w5JDw5Lhu4LDkkPhu6BRR1FDIldD4buOVMOSUEMqO1jDkkPhu6BR4buGQ8WoV8avQ+G7pOG7hibhu4Y6w5VDIuG7hEPDkltDOkbDgi9QxJDhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4buFw5Xhu4bhu4xC4bqkcSbhu6jGr+G7oEPhu6RQ4buoR8av4bugQzpQQFFD4bugUeG7hsavQ1Dhu4ZRQzpQ4buCxq/hu6BDw5I7WFFDxq9JxahDRURFxJDhuq5DOlXGr1BDcVDhu4bGr1BD4buF4buo4buCQz/hu5hD4buOScav4bugQ8OS4buGUUM64buyQ8OSUD7DkkPDkuG7gsOSQ+G7oFFHUUPhu45LO0MqO+G7hsavQzom4busxq/hu6BDw5Io4buGQ1Dhu4ZRQ8OTw51DxahXxq9D4buk4buGJuG7hjrDlUMi4buEQ8OSW0M6RuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDgsOVxajhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QuG7jDpQO8Wow5NDUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6vEREJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRcSQ4bq44bq4L8SQROG6uuG7jMOJxJDDieG6usOKReG6ujrhur7EkOG6vMOK4bum4bq84bqww5kl4bugQkPhu4bhu6Y64bu5QnFQ4buGxq9QQ+G7heG7qOG7gkPhu45Jxq/hu6BDw5Lhu4ZRQzrhu7JDw5JQPsOSQ8OS4buCw5JD4bugUUdRQyJXQ+G7jlTDklBDKjtYw5JD4bugUeG7hkPFqFfGr0Phu6Thu4Ym4buGOsOVQyLhu4RDw5JbQzpGQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq8RERCQy/huqTDgi/DlcWo4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JDw5JQO07Gr0PDk1RD4buOScav4bugQ8OS4buGUUM64buyQ8OSUD7DkkPDkuG7gsOSQ+G7oFFHUUPhu45LO0PDkijhu4ZDUOG7hlFDw5PDnUPFqFfGr0Phu6Thu4Ym4buGOsOVQyLhu4RDw5JbQzpG4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHA9Q+G7sUnGr0NQ4buo4buC4bquQ3FQ4bucQ3FQ4buG4buoQyLhu4RD4bqrO0Phu6ZUw5JQQ+G7jkhDw5Lhu6pDIknGr0PDk0fGr0MlUCzDkkPhu47hu4IlQ8OSV8av4bugQyJJxq9Dw5Io4buGQ3Hhu7LGr+G7oEPDkiHDkkNxUOG7nEPhu4whw5JDOlDhu5xDOlDhu4bhu6hDIsagQyJR4buaw5JD4buOWcav4bugQzJD4buOScav4bugQ8OS4buGUUM64buyQ8OSUD7DkkPhu4NRR1FDIldD4buOVMOSUEPhu6Thu4Ym4buGOsOVQyo7WMOSQ+G7oFHhu4ZDxq9JxahDRURFxJBDIuG7hEPhu4NRR1FDIldD4buOVMOSUEPDkltDOkZDKjtYw5JD4bugUeG7hkMi4buEQ+G7g1FHUUMiV0Phu45Uw5JQQ8OS4buCw5JD4bqpxKnhuq1DKjtYw5JD4bugUeG7hkPGr0nFqENFREXEkOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxUMOV4buoQ+G7plTDklBD4buMfUPhu6RR4buWxq/huq5D4buDUUdRQyJXQ+G7jlTDklBD4buk4buGJuG7hjrDlUMqO1jDkkPhu6BR4buGQz/hu5hDOuG7skPDklA+w5JDOntDxq/hu6Dhu4QxQ0XhurotxJDEkEPhu47hu5bGr0PGr+G7oOG7hDFD4bq4LcSQRcSCQ+G7g1FHUUMiV0Phu45Uw5JQQ8OSW0M6RkMqO1jDkkPhu6BR4buGQyLhu4RD4buDUUdRQyJXQ+G7jlTDklBDw5Lhu4LDkkPhuqnEqeG6rUMqO1jDkkPhu6BR4buGQz/hu5hDOuG7skPDklA+w5JDOntDxq/hu6Dhu4QxQ+G6ukPhu47hu5bGr0PEkOG6ui3EkEXhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4LDlcWo4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq6w4nDiSUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0XEkOG6uOG6uC/EkEThurrhu4zDicSQw4nhurrDikXhurw64bq4w4lFROG7puG6uOG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uUJxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JD4buOScav4bugQ8OS4buGUUM64buyQ8OSUD7DkkPDkuG7gsOSQ+G7oFFHUUMiV0Phu45Uw5JQQyo7WMOSQ+G7oFHhu4ZDxahXxq9D4buk4buGJuG7hjrDlUMi4buEQ8OSW0M6RkJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6usOJw4lCQy/huqTDgi/DlcWo4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JD4buOSEM64buyQ8OSUD7DkkM6UOG7hMavUEPDklfGr+G7oEPhu4NRR1FDIldD4buOVMOSUEPDkuG7gsOSQ+G6qcSp4bqtQ+G7pOG7hibhu4Y6w5VDcVDhu4bGr1BD4buF4buo4buCQ8WoPUMmw53Gr+G7oEMi4buE4buoQ8OSO1hRQ8avScWoQ0VERUThurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcD1D4buxScavQ1Dhu6jhu4Lhuq5DcVDhu5xDOlDhu4bhu6hDIuG7hEPhuqs7Q+G7plTDklBDcVDhu4bGr1BD4buF4buo4buCQz/hu5hDJVBYUUNQIyVDIuG7uFFDcD1DdkM64buWQyLhu4RDw5Lhu4LDkkPhu47hu7bGr0MiVEPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0MwSjFD4buMfcav4bugQyVQPOG7tsav4bugQ+G7gsavQyVQ4buwxq/hu6Dhuq5Dw5JQWMav4bugQ+G7jFTDklBDw5Phu5rGr1BD4bqpbOG7sWbhuqstxJDhu4BD4bug4buqJUMlUEzGr0Phu45HxahDw5NH4buoQ+G7hsavQzrhu6jhu4TGr+G6rkM6UOG7hMavUEPDklfGr+G7oEPDklDhu6hDw5Lhu4LDkkPhu6BRR1FDxajhu4RDcVDhu4bGr1BD4buF4buq4buGQ+G7jknGr+G7oEPDkuG7hlHhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pOG7heG7qOG7hMav4bugQ3Dhu7bGr8OCLyXhuqQ=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]