(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại công trường xây dựng khu nhà hiệu bộ Trường THCS Hàm Rồng, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá), lực lượng thi công đã phát hiện nhiều hiện vật nghi là đồ cổ trong khi đào móng.
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4w4l9W3vhu7Thu7LFqOG6uOG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7RK4bqo4buG4bulxq9KW+G7hsav4buow5rhu7Lhu4bDnSZb4buGfSXhu4bhu5zhu6jhu4Y54buYW+G7huG7ssWoxq/hu6jhu4ZZS+G7hsav4buow5rhu7Lhu4Y54buYW+G7huG7mj/hu4bhu5wzLOG7qOG7huG7slXhu7Lhu4bhu5ok4buyxajhu4Zbe+G7sOG7ssavw4kvfVt74bu04buyxajhurjDiS/Gr+G7hOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPGvhu57EqOG7nOG7gOG6uOG7qUzhu6jhu4bhu5ok4buyxajhu4ZbezMu4buyxajhu4bDocOUw6Dhu4bhu5w24buyxajhu4ZYxq9d4buG4buyxq9L4buGxq/hu6jDml3hu4bGoCbhu4bhu6l7My7hu7LFqOG7huG7qWvDqsaw4buGa0vDneG7hsWpKuG7ssWoQuG7hjzGrzMu4buyxajhu4ZrS8Od4buGxakq4buyxajhu4bEkOG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7RKRULhu4ZZNuG7muG7hlkzIeG7ssWo4buGW8av4buo4buG4buaJOG7ssWo4buG4buiTuG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7ssav4buoVV3hu4bGr+G7qMOa4buy4buGOeG7mFvhu4bhu7LFqMav4buo4buGWUvhu4bhu6Iq4buG4buaP+G7hlt74bu04buyxajhu4ZYxq/hu6jhu4bhu6JL4bu04buGw53hu7bhu7LFqEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7qMOq4bue4buyW+G7nnvhu4Dhu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gGHhu6jhu5xbxq/huqjhu4bhu4rhu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqo4buGw43hu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4buoOUPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu7Lhu55hfS9GRkjhu4ov4buE4buIR+G7nElG4buCR0nhu4RIW8ONSeG7iuG7ilnDjS3Gr+G7qOG7nuG7si05xKhbLUZDVzzFqOG7gOG7hsSoWVvhurLhu4Dhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu0SuG6qOG7huG7pcavSlvhu4bGr+G7qMOa4buy4buGw50mW+G7hn0l4buG4buc4buo4buGOeG7mFvhu4bhu7LFqMav4buo4buGWUvhu4bGr+G7qMOa4buy4buGOeG7mFvhu4bhu5o/4buG4bucMyzhu6jhu4bhu7JV4buy4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4rhu4Lhu4Lhu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buAw43hu4Lhu4Lhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPMOqxKg8W+G7qOG7tOG7suG7gOG6uGvhu6jDmuG7suG7hlt7My7hu7LFqOG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7hsOdJlvhu4Z9JeG7huG7nOG7qOG7hjnhu5hb4buG4buyxajGr+G7qOG7hllL4buGxq/hu6jDmuG7suG7hjnhu5hb4buG4buaP0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4EzIeG7muG7hsag4buoVFtC4buGOUvhu7Thu4bhu7LFqEvDoOG7hkbhu4jhu4Yt4buG4buE4buEQuG7hltM4buo4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7hsOhw5TDoOG7huG7nDbhu7LFqOG7hljGr13hu4bhu7LGr0vhu4bGr+G7qMOaXeG7hsagJuG7huG7qXszLuG7ssWo4buG4bupa8OqxrDhu4ZrS8Od4buGxakq4buyxajhu4bEkDzGrzMu4buyxajhu4ZrS8Od4buGxakq4buyxahC4buG4bup4bul4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tEpFQuG7hlk24bua4buGWTMh4buyxajhu4Zbxq/hu6jhu4bhu5ok4buyxajhu4bhu6JO4buGPMavSlvhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4bucMyzhu6jhu4bhu7JV4buy4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7hsOdJlvhu4ZY4buoVOG7suG7hlt7IuG7muG7hsav4buw4buyxq/hu4Y54bu4w53hu4bDocOUw6Dhu4bGoMOS4buyxajhu4bFqEzhu5rGr0Lhu4bhu5rhu7bhu4bhu5rGr+G7qFVd4buG4bucS+G7qOG7hljGr+G7tE3hu7LFqOG7hkfDnULhu4bhu5rGr+G7qFVd4buGeybhu7LFqOG7huG7hEJGw51D4buG4bq9U+G7suG7hlt74bu04buyxajhu4ZY4buoVOG7suG7hlt7IuG7muG7hsav4buw4buyxq/hu4Y54bu4w53hu4bhu7JLw6Dhu4bhu5rhu7bhu4ZG4buGxqDhu7Dhu7LGr0Lhu4ZI4buGxqBKW0Lhu4ZI4buGWUDhu4bGoMOS4buyxajhu4bFqCXDneG7hjlL4buGw50mW+G7hn0l4buGw51N4buyxq/hu4bhu7LGryPhu4ZYxq9K4bua4buGxqDDkuG7ssWo4buG4buaSuG7muG7huG7msav4buQW+G7hlnhu6jDml3hu4bFqCXDnULhu4bhu6Iq4buyxahC4buGfcOTW0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7qMOq4bue4buyW+G7nnvhu4Dhu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gGHhu6jhu5xbxq/huqjhu4bhu4rhu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqo4buGSUdJPMOh4bqq4buA4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7qDlDxqDEqOG7tFvGr8So4buyxq/Gr+G7tMSoQznhu7Iv4buy4bueYX0vRkZI4buKL+G7hOG7iEfhu5xJRuG7gkjhu4pH4buKW+G7ikjhu4pZ4buILcav4buo4bue4buyLTnEqFst4buELeG7hENXPMWo4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7RK4bqo4buG4bulxq9KW+G7hsav4buow5rhu7Lhu4bDnSZb4buGfSXhu4bhu5zhu6jhu4Y54buYW+G7huG7ssWoxq/hu6jhu4ZZS+G7hsav4buow5rhu7Lhu4Y54buYW+G7huG7mj/hu4bhu5wzLOG7qOG7huG7slXhu7Lhu4bhu5ok4buyxajhu4Zbe+G7sOG7ssav4buA4buGYeG7qOG7nFvGr+G6suG7gOG7iuG7guG7guG7gOG7hsav4bue4buoxajGr1vhurLhu4BJR0nhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPMOqxKg8W+G7qOG7tOG7suG7gOG6uOG7kcav4buoVV3hu4bGr+G7qMOa4buy4buGOeG7mFvhu4bhu7LGrzPhuqjhu4bhur3hu7Dhu7LGr0Lhu4bGoEpbQuG7hllA4buGxqDDkuG7ssWo4buGxaglw53hu4Y5S+G7hsOdJlvhu4Z9JeG7hsOdTeG7ssav4buG4buyxq8j4buGWMavSuG7muG7hsagw5Lhu7LFqOG7huG7mkrhu5rhu4bhu5rGr+G7kFvhu4ZZ4buow5pd4buGxaglw51C4buG4buiKuG7ssWoQuG7hn3Dk1vhu4bhu6IzIeG7muG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7nDMs4buo4buGWMav4buo4buG4buixKjhu7LFqOG7huG7okvhu7Thu4bDneG7tuG7ssWoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qXszLOG7muG7hn024buGOeG7qMOa4bua4buGW3tT4buyQuG7huG7q+G6veG7keG6v+G7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7huG7ok7hu4bhu5rGr+G7ruG7huG7okzhu7Thu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Y8xq8zLuG7ssWo4buGa0vDneG7hsWpKuG7ssWo4buGW0zDneG7huG7nDXhu7LFqOG7hjnhu6jDmuG7muG7hlvGr+G7qOG7huG7miThu7LFqOG7huG7miThu7LFqOG7hlt74buw4buyxq9C4buG4buaT+G7ssWo4buG4bucw5TDoOG7hsagTeG7tOG7hjnDmuG7hsav4buow5rhu7Lhu4ZbezMu4buyxajhuqrhu4bhu5o74buGPl3EqOG7suG7huG7msavNOG7muG7huG7sk/hu7LFqOG7hlnhu5g84buGxqDhu6hT4buy4buGxqBN4buy4buGxq/hu6jDmuG7suG7hlt7TOG7ssWoQuG7hlhT4buG4buaxq/hu6jhu4Zb4buoVFvhu4bhu5pK4bua4buGxq/hu6jDmuG7suG7hjnhu5hb4buG4buiMyHhu5rhu4Y8xq9KW+G7hsav4buow5rhu7Lhu4Y5S+G7huG7suG7qFPDneG7hjzGr+G7tOG7ssWo4buGWTNd4buGxajhu6g44buGW0zhu6jhu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Y8xq8zLuG7ssWo4buGa0vDneG7hsWpKuG7ssWoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOJ4buow53FqOG7huG7mlnEqH194bqy4buA4buow6rhu57hu7Jb4buee+G7gOG7hn1bw6BZ4bue4bqy4buAYeG7qOG7nFvGr+G6qOG7huG7iuG7guG7gjzDoeG6quG7hsav4bue4buoxajGr1vhuqjhu4bhu4rhu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4buoOUPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu7Lhu55hfS9GRkjhu4ov4buE4buIR+G7nElG4buCSMONRuG7gltISEfhu4pZ4buILcav4buo4bue4buyLTnEqFstRy3hu4RDVzzFqOG7gOG7hsSoWVvhurLhu4Dhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu0SuG6qOG7huG7pcavSlvhu4bGr+G7qMOa4buy4buGw50mW+G7hn0l4buG4buc4buo4buGOeG7mFvhu4bhu7LFqMav4buo4buGWUvhu4bGr+G7qMOa4buy4buGOeG7mFvhu4bhu5o/4buG4bucMyzhu6jhu4bhu7JV4buy4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4rhu4Lhu4Lhu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buA4buK4buC4buC4buA4buGL+G6uMOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzDqsSoPFvhu6jhu7Thu7Lhu4DhurjDtCZb4buGWOG7qFThu7Lhu4ZbeyLhu5rhu4bGr+G7sOG7ssav4buGOeG7uMOd4buGw6HDlMOg4buGxqDDkuG7ssWo4buGxahM4buaxq/hu4bhu6IzIeG7muG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7nDMs4buo4buG4buyVeG7suG7huG7miThu7LFqOG7hlt74buw4buyxq/hu4bDocOUw6Dhu4bhu5w24buyxajhu4ZYxq9d4buG4buyxq9L4buGxq/hu6jDml3hu4bGoCbhu4bhu6l7My7hu7LFqOG7huG7qWvDqsaw4buGa0vDneG7hsWpKuG7ssWoQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMawxKhd4buGWMav4buo4buG4bur4bq94buR4bq/4buG4bup4bul4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tsSo4buGxqBK4bu04buG4buaSuG7tOG7hn024buGOeG7qMOa4buaQuG7huG7ssWoS8Og4buG4buE4buGLeG7huG7hEZC4buGxrAo4buG4bu5T+G7suG7hsav4bu0SkLhu4bhu6nGr8OZ4buGW8avxKjhu7Thu4Y5S+G7huG6v13hu4ZZ4bus4buaxq/hu4bhu6JO4buG4bua4bu24buGOU/hu7Lhu4bGoE3hu7Lhu4bFqOG7qMSo4bu04buG4bq9TeG7tOG7hltL4buyxajhu4Zb4buu4buyxq/hu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu0SuG7hljhu6jDmcOd4buGW3vEqELhu4bhu7LFqMav4buoU+G7suG7huG7mjRd4buGxajhu6hK4buGW3vhu6zhu4Y5T+G7suG7hsav4bu0SuG7huG7mjHEqOG7huG7nOG7qOG7hjnhu5hb4buG4buiMyHhu5rhu4Y8xq9KW+G7hsav4buow5rhu7JD4buG4buBKuG7ssWo4buGW8avLuG7qELhu4bGrzMs4buyxajhu4bhu5zhu5bhu7Lhu4bhu5pK4bua4buGPMav4bu44buyxahC4buGxqDEqOG7skLhu4bhu6I74buy4buGOeG7rOG7huG7msavNOG7muG7huG7sk/hu7LFqOG7hlt74buow5nhu7Lhu4ZYxq/EqOG7qOG7hlvGrzbhu5rhu4bGr+G7qMOa4buy4buG4buaSuG7muG7hlt74buw4buyxq/hu4ZbNkLhu4Zbxq8x4buGWzDhu5rhu4bDoTfhu4ZZ4bqh4buG4buc4buo4buGOeG7mFvhu4bhu6IzIeG7muG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7huG7ok3DneG7hsagTeG7tOG7huG7oiLhu7LFqOG7hj5dw6Dhu4bhu6Lhu6zhu7LGr0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bqxXVvGr+G7tHvhu4DhurjDiX1be+G7tOG7ssWo4bq4a+G7tEvhu6jhu4bhu6nGr13DiS99W3vhu7Thu7LFqOG6uMOJLzzhurg=

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]