(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 30-11 và 1-12 (tức 7, 8 tháng 11 âm lịch) tại di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất (xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa) đã diễn ra Lễ tưởng niệm 413 năm ngày mất của ông. Đây cũng là lễ hội truyền thống lâu đời trên quê hương Hoằng Lộc.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7i+G7muG6quG7nljhu6DhuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqqJuG7nijhuqrhu50/S+G7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgm4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThu6Elxajhu6bhu6Lhuqrhu57hur7hu6Dhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqxJBCLUND4bqqW+G7huG6qkMtQ0ThuqrhurAmKU/huqrhurrDg+G6quG6vOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqpDQ+G6quG7iOG7pOG6qsOZUk/hu57hurbhuqom4buC4bug4bqqw5Phu6DhuqomUE/hu57huqrDmVJP4bue4bqqKnvhuqot4bqqW0fhu6bhuqrhu57Gr+G6vuG6qk/EqD3huqokP1ZP4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5Lhu5Thu6bhuqom4bue4bu24bqq4buh4bueKOG7uOG7puG7ouG6qibhu54o4bqq4budP0vhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bqlO+G7oOG6qsOs4bueSE/huqrEqeG7nsSoJuG6quG6sCJG4bqq4buHxahJ4bum4bui4bqq4buLWE/Dg+G6quG7h8WoSeG7puG7ouG6quG7h8av4bq+4bq24bqqw5JG4bqqw5Phu6Dhu5rhu6bhuqol4bq+4bqq4buL4bua4bqqJihA4bum4bui4bqq4bum4bug4buW4buk4bqqRUPEkOG6quG7pkfhu6Thuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqq4bukxKgm4bqqTy7hur7huqrhu67hu6bhu6LEguG6quG6qeG7iCDhuqpPIeG7puG7ouG6qsOZ4buG4bqqw5nhu5rhuqrhu55Y4bug4bqqJiU/IOG7lOG7puG6qibhu55W4bum4bui4bqqw5nhu4g/4bqqw5Lhu7bhu6DhuqomJeG7kuG7puG6qiQ/4buS4bqq4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7h8WoSeG7puG7ouG6quG7i1hPxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsOJxJDEkD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy/hu6BbxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yv4bum4buMXSovRERF4bq8L0RDxJDDk8OJQuG6vEJERcOJJuG6usSQ4bq84bq4w4nDmULEglU94buiw4Al4bu1RcOJQ+G6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG7i+G7muG6quG7nljhu6DhuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqqJuG7nijhuqrhu50/S+G7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgm4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMOJxJDEkOG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqoq4bug4bum4bue4bqqJeG6vuG6qkDhuqpbO+G7puG7ouG6qsOSxKgm4bqq4bqlWCbhuqrhu6Hhu57hu4Dhu6Dhuqrhu6bhur4g4bqqw5nhu4bhuqoiRuG6quG7h8WoSeG7puG7ouG6quG7i1hP4bqq4bqw4buHxahJ4bum4bui4bqq4buHxq/hur7hurbhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5JR4bum4bue4bqqT8av4bqqJiU/IOG7lOG7puG6qibhu55W4bum4bui4bqq4bum4buexajhuqrhu57hu6pPw4PhuqpP4bue4bq+4bqqw5nhu4bhuqrhu4Hhu6Dhu4Dhu6Thuqoq4bug4bum4bue4bqq4budP1ZP4bqq4buhe+G6quG7geG7oOG7gOG7pMSC4bqq4buf4buAT+G7nuG6quG6suG7jOG7pOG6tOG7qUfhu6bhuqom4buG4bug4bqqW+G7rOG6qsOZKOG7uE/huqoiKeG6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6si/hu4zhu6ThurThuqpb4bug4buYJuG6oOG6quG6qMOz4bum4bui4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqIj/EqCbhuqom4bue4buY4bqqTknhu6bhu6LhuqpbR+G7puG6qibhu4bhu6Dhuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqw5rhu57hu6Dhuqo94bue4buo4bqqJuG7gOG6quG7puG7nuG7huG6quG7i+G7kuG6quG7oSU/4bum4bui4bqq4bueKOG7puG7ouG6quG7ruG7puG7ouG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrhu6Thur7hu6bhu6LhuqrEqeG7nsWo4bqq4bue4buqT+G6quG7ouG7oDo94bqq4bumKOG7tE/Dg+G6qk8pP+G6qsOS4bu24bugw4Phuqrhu6Thu4bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5rhu57hu6DhuqpP4buo4bum4bqqw5nhu4bhu6ThuqomKOG7tOG7puG7ouG6qk9K4buk4bqqJD/hu4jhu6bhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oMONT8OD4bqq4buu4bum4bui4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqW0fhu6bhuqpb4bus4bqqJsWo4buG4bum4bqqJuG7huG7oMSCxILEguG6quG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqrDkkbhuqrDmUs94bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qk/hu67hu6bhu6LhuqomUE/hu57huqomJeG7kuG7puG6qk/hu4Thuqrhu57hur7hu6DhuqpOUeG7puG7nuG6qsOT4bug4buW4bum4bqqW0fhu6bDg+G6qlvhu6zhuqrhu6bhu5Lhu6bhuqrDkkbhuqrDkijhu7hP4bqqw5nhu4bhu6ThuqokP+G6vuG7puG6qsOS4buY4bum4bqqT+G7nilP4bqq4buh4bueKOG7uOG7puG7ouG6qibhu54o4bqq4bqlWOG6quG7h1jDg+G6qiVX4bug4bqq4buh4bueKOG7uOG7puG7ouG6qibhu54o4bqq4bqlWOG6quG6peG7oOG7puG7nuG6qMSC4bqqxKnhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqomJeG7kuG7puG6qiQ/4buS4bqq4bueKOG7suG7puG7ouG6quG7h8WoSeG7puG7ouG6quG7i1hP4bqqW03hu6bhuqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6quG7ouG7quG7oOG6quG7ruG7puG7ouG6quG7pFgm4bqq4bukWCbhuqpP4buAT+G7nuG6qibhu57hu4jhu6bhuqom4bue4bug4buW4bumw4PhuqrDkkog4bqqJuG7ruG7puG6qsOaUOG7puG7nuG6oOG6quG6pyzhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqq4bqlO+G7oMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu58+4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qiQ/4bq+4bum4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqRUXhuqrhu6ZH4buk4bqqTy7hur7huqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqqJuG7nijhuqrhu50/S+G7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgm4bqqJiXhu4Thu6DhuqokP+G6vuG6qsSQ4bqqJiXhu6Dhu5Q/4bqqWz/hur7huqDhuqrhu4vhu5Lhuqo14bum4bue4bqq4buh4buu4bum4bui4bqi4bqq4buL4buS4bqq4buh4bue4buY4bqq4buh4buu4bum4bui4bqi4bqq4buL4buS4bqqw6xQ4bum4bue4bqq4buh4buu4bum4bui4bqqW+G7huG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJD/hur7huqrhurjhuqrhuqVY4bqq4bqw4bqlWOG6quG7i+G7guG7oOG6ouG6quG6pVjhuqrhu4vhu5rhuqLhuqrhuqVY4bqq4buHWOG6ouG6quG6pVjhuqrhuqXhu6Dhu6bhu57huqLhuqrhuqVY4bqq4buHUeG7puG7nuG6ouG6quG6pVjhuqrhuqfhu67hu6bhu6LhurbEguG6quG6qcONT+G6qk7hu6Dhu5Ymw4PhuqrDmuG7nuG7oOG6qkDhuqrhuqVY4bqq4buHUeG7puG7nsOD4bqq4bui4bugfeG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJiXhu67hu6bhu6LhuqpPxajhu6Dhuqrhu55R4bum4bue4bqq4buA4bumw4Phuqpb4bu04bug4bqqw5nhu6jhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhur4g4bqqJuG7nsOM4bum4buiw4Phuqrhu67hu6bhu6Lhuqrhu6ZZ4bug4bqqJuG7oOG7mOG7puG7ouG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buIP+G6quG7psav4bug4bqg4bqq4oCcxKnhu6IsT+G6qlvhu67huqrFqOG6vuG7puG6quG7ouG7oOG6vsOD4bqqJuG7nuG7oOG7kuG7puG6quG7nuG7guG6qiIo4bum4bui4bqqTlHhu6bhu57igJ3EguG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6quG7nT9L4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqpPIeG7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqoqe+G6qsOZ4bug4buWP+G6quG7puG7nkhP4bqqw5Lhu5jhu6bhuqpb4bu04bug4bqqJijhuqpP4buAT+G7nuG6qsOZ4buG4bqq4bukWCbhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqomJT5P4bqqJuG7oOG7mD3huqo94bueLOG6qiYl4buAT+G7nuG6qiY/4bqqKnvhur7huqrhu4fFqOG7huG7puG7ouG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqrhu6Hhu55H4bum4bui4bqq4buLxajhu6bhu6LhuqrhurDhu6ZH4buk4bqqQ8OJw4rEkOG6tuG6ouG6qibhu54o4bu24bum4bui4bqqIj8g4buS4bum4bqqw5Io4bu4T+G6qk/hu4BP4bqqw5Lhu7bhu6DhuqpbP+G6vuG6quG7puG7nuG7huG6quG7i+G7kuG6qibhu6Dhu6bhuqomKEDhu6bhu6LhuqrDksag4bqqTzvhu6bhu6LhuqpO4buG4bum4bqqw5JS4bum4bue4bqqKuG7gE/hu57huqrDmSjhu7hP4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qk8/WE/huqpP4bue4bug4buY4bum4bqqT+G7nlbhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu4bhuqrhu4nhu4JP4bqi4bqqTuG7huG7puG6qk7hu4JP4bqqT+G7gE/huqpO4bug4buW4bum4bqqPeG7nuG7gD3huqo94bueLE/huqrhu55X4bugw4Phuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7oOG7puG7nuG6qibhu5jhuqrDksSoJuG6quG7pijhu7RPw4PhuqpP4bueR+G7pOG6qsOZxajhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqrDkuG7kuG6qsOS4bug4buUP8OD4bqqJuG7ni4g4bqqw5nhu7jhu6Dhuqo94bueLE/huqpbLOG6qirhu4Thu6bhuqoiP8SoJuG6quG7puG7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3EgsSCxILhurIvPeG6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqpPw5nhur4qKuG7teG6qCLhur7hu6bhu57hu6bhu57hur4m4bqo4bqqT+G7jMOZw5kqPeG6vk/hu6Dhu6bhu6Lhu7XhuqhC4bqo4bqqT+G7jMOZw5k94bq+w5PDk+G7oOG7puG7ouG7teG6qMOJ4bqo4bq04bqyJk7FqMOTIOG6tOG6siYl4bq04bqyJsOT4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6vEJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqqw4nEkMSQPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL+G7oFvEgk7hur7FqCbhu57hur7hu6bhu57hu57FqOG6vsSCW+G7pi/hu6bhu4xdKi9EREXhurwvREPEkMOTw4lC4bq8QkVE4bq6JkPEkMSQQ8SQw5lCxIJVPeG7osOAJeG7tURCxJDhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu4vhu5rhuqrhu55Y4bug4bqqw5Lhu5Thu6bhuqom4bue4bu24bqq4buh4bueKOG7uOG7puG7ouG6qibhu54o4bqq4budP0vhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bqlO+G7oOG6qsOs4bueSE/huqrEqeG7nsSoJuG6qOG6ql3hu6DDkybhu57hu7XhuqjhurxCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjDicSQxJDhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6pyzhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqq4bqlO+G7oOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrDkijhu7hP4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOS4bu24bug4bqqKuG6vj/huqrDmlDhu6bhu57huqomJeG7quG7puG7ouG6qk5A4bug4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrDmeG6vsWow4Phuqrhu67hu6bhu6LhuqpP4buo4bum4bqqw5nhu4bhuqpbUuG6qj3hu546T+G6qibhu55K4bum4bqqTy7hur7huqpbO+G7puG7ouG6qiQ/4buS4bqq4bue4bug4buYP+G6quG7nuG7qk/huqrhu4fFqEnhu6bhu6Lhuqrhu4tYT8SC4bqq4bupUeG6qltLIMOD4bqq4bue4buG4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qlvhu4bFqOG6quG7puG7ouG7hiDhuqrDmjLhuqrhurDhu6bhu6Lhu4Yg4bqq4bukxKgm4bq24bqqTy7hur7huqrhu67hu6bhu6Lhuqot4bqq4bukO+G7puG7ouG6quG6vOG6qibhu57hu4Dhu6bhu6LhuqpDQ+G6quG7iOG7pOG6qsOZUk/hu57Dg+G6qsSp4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7osOD4bqqT8Wo4bum4bqqT+G7nuG7gD/huqomJcWo4bum4bui4bqqw5Phu6jhu6bhu6Lhuqrhu57hu6rhuqrDmeG7guG7oOG6qk874bum4bui4bqq4bum4bue4bq+P+G6qiYlQOG6qlvhu5ThuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqrDksag4bqqw5Phu4jhu6bhu6Lhuqrhu54o4buy4bum4bui4bqqJihA4bum4bui4bqq4bum4bug4buW4buk4bqqW+G7huG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqw5nhu5rhuqrhu55Y4bug4bqq4bum4bueSeG7pOG6qk7hu4Yg4bqqJuG7sOG6qsOZ4buo4bum4bui4bqqw5pQ4bum4bue4bqq4bum4buiKCPhu6bhu6Lhuqom4bu04bug4bqqW1Lhuqo94bueOk/huqom4bueSuG7puG6qk8u4bq+4bqqw5nhu4bhu6bhu6LEguG6quG7nz9WJuG6quG7nuG7huG7puG7ouG6qiYlR+G7pOG6quG7pkfhu6ThuqokP+G6vsOD4bqqw5Lhu4gg4bqqTyHhu6bhu6LhuqrDmeG7huG6quG7pFgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmeG7muG6quG7nljhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqJD8g4bqq4buk4buuw4PhuqoqKU/huqrDmeG6vuG7puG6qibhu7Dhur7huqrDmeG7tOG7puG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqqT8Wo4bum4bqqT+G7nuG7gD/huqrDk+G7qOG7puG7ouG6quG7nuG7quG6quG6pTvhu6DDg+G6quG7pOG7huG6qk/hu4ThuqpPWOG7puG7ouG6qsOSV+G7puG7ouG6qsOT4buI4bum4bqqTyjEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6vEJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqqw4nEkMSQPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL+G7oFvEgk7hur7FqCbhu57hur7hu6bhu57hu57FqOG6vsSCW+G7pi/hu6bhu4xdKi9EREXhurwvREPEkMOTw4lC4bq8QuG6vEXhuromxJDDieG6uEXhurrDmULEglU94buiw4Al4bu14bq6w4lD4bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4buL4bua4bqq4bueWOG7oOG6qsOS4buU4bum4bqqJuG7nuG7tuG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6quG7nT9L4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqow4nEkMSQ4bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThu6Elw5Thuqrhu6bhu57hu7Dhuqom4bue4buMxajhuqpP4bue4bq+4bqq4bukw5XhuqrDkuG7mOG7puG6qsOT4buI4bum4bui4bqq4bueKOG7suG7puG7ouG6qibhu4Lhu6DhuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqomKEDhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu7ThuqpPLOG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqrhuqU74bugxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsOJxJDEkD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy/hu6BbxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yv4bum4buMXSovRERF4bq8L0RDxJDDk8OJQuG6vEJFReG6uCbhurjDisSQw4pFw5lCxIJVPeG7osOAJeG7teG6ukNF4bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4buL4bua4bqq4bueWOG7oOG6qsOS4buU4bum4bqqJuG7nuG7tuG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6quG7nT9L4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq8QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqow4nEkMSQ4bqo4bqqL+G6tOG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6p+G6vj0m4bugxajhu6bhuqjhurThu6Elxajhu6bhu6LhuqrDk1I94bqqw5nhu5rhuqrhu55Y4bugw4PhuqrDkuG7ruG7puG7ouG6qsOS4buExajhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bDg+G6qk/FqOG7puG6qk/hu57hu4A/4bqqw5Phu6jhu6bhu6Lhuqrhu57hu6rhuqrhuqU74bug4bqqTzvhu6bhu6LhuqomJUDhuqpb4buU4bqqw5Lhu5Thu6bhuqom4bue4bu24bqqTyzhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqq4bqlO+G7oOG6qsOSxqDhuqrDk+G7iOG7puG7ouG6quG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqJuG7nihA4bum4bui4bqqJuG7nilP4bqqT+G7gE/huqom4bug4buYJuG6quG7pCxP4bqqJuG7mOG6qsOZ4buaw4PhuqpbR+G7puG6quG7nsav4bq+4bqqLeG6qltH4bum4bqq4bum4bui4bue4buW4bqq4buexKg94bqqw5NN4bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsOJxJDEkD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy/hu6BbxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yv4bum4buMXSovRERF4bq8L0RDxJDDk8OJQuG6vELDicSQRSbhurrDikNC4bq6w5lCxIJVPeG7osOAJeG7tcSQQ0Xhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhu4vhu5rhuqrhu55Y4bug4bqqw5Lhu5Thu6bhuqom4bue4bu24bqq4buh4bueKOG7uOG7puG7ouG6qibhu54o4bqq4budP0vhu6bhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bqlO+G7oOG6qsOs4bueSE/huqrEqeG7nsSoJuG6qOG6ql3hu6DDkybhu57hu7XhuqjhurxCQuG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjDicSQxJDhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tMSp4bueKOG6quG7pFgm4bqq4bum4buOJuG6qsOSw5U94bqqJiU/IOG7lOG7puG6qibhu55W4bum4buiw4Phuqpb4buGxajhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrDmeG7muG6quG6sOG7pDvhu6bhu6Lhuqrhurzhuqom4bue4buA4bum4bui4bqqQ0PhurbhuqomPOG6qirhu4Dhu6bhu6Lhuqoq4bu04buk4bqqT+G7gE/huqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqomJcWo4bum4bui4bqqw5nhu4bhu6bhu6LhuqrDkkbhuqoqSOG7pOG6qip74bq+w4PhuqpP4bueP0zhu6bhuqpOUuG6qsOZ4bua4bqqW0sm4bqqw5LGoOG6quG7pOG6vuG7puG7ouG6qsOS4buY4bum4bqqw5Lhu5jhu6bhuqom4bue4bu24bqqw5Phu4jhu6bhu6LhuqrDmeG7kuG7puG6qltS4bqqPeG7njpP4bqqJuG7nkrhu6bEguG6quG7iVgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmeG7muG6qltLJuG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7nsag4bqqJuG7nuG7oOG7mD/huqpP4bueUOG7puG7nuG6qsOZ4buG4bqqIuG7ruG7oOG6quG7puG7mD3huqrDklfEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6uOG6ukM9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqrDicSQxJA9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8v4bugW8SCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL+G7puG7jF0qL0REReG6vC9EQ8SQw5PDiULhurxC4bq4RMOJJsOJ4bq6w4rEkMOKw5lCxIJVPeG7osOAJeG7tcOK4bq64bq64bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqo4buL4bua4bqq4bueWOG7oOG6qsOS4buU4bum4bqqJuG7nuG7tuG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6quG7nT9L4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq44bq6Q+G6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjDicSQxJDhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG7i+G7muG6qltLJuG6qsOSKOG7uE/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqpPTOG7puG6qiYl4buq4bum4bui4bqq4oCcw5JY4bug4oCd4bqqW+G7lOG6qsOS4buU4bum4bqqJuG7nuG7tsSC4bqq4buh4bug4buY4bum4bui4bqq4bum4bue4buCT+G6quG7nljhu6DDg+G6qipIT+G6quG7pOG7hj/huqpP4bu24bqq4bueWOG7oMOD4bqqTzvhu6bhu6Lhuqom4bug4buY4bum4bui4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOT4buI4bum4bqqUOG6quG7tOG7oOG6quG7ouG7quG7oOG6quG7puG7nuG6vj/huqpb4buU4bqqw5Lhu5Thu6bhuqom4bue4bu24bqqWz/hu6Dhuqrhu55Y4bug4bqqJuG7gsWo4bqq4bum4buS4bum4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDmuG7nlDhuqrhu6bhu4DFqOG6quG7pilPw4PhuqomKOG7suG7oOG6qls/4bug4bqqw5rhu55IPeG6qk/hu4BP4bqq4bumw5TFqOG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qsOZ4buG4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurxCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsOJxJDEkD0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy/hu6BbxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yv4bum4buMXSovRERF4bq8L0RDxJDDk8OJQuG6vELhurpEw4kmxJBC4bq4RMOJw5lCxIJVPeG7osOAJeG7teG6uOG6vOG6uuG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG7i+G7muG6quG7nljhu6DhuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqqJuG7nijhuqrhu50/S+G7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgm4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6vEJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qMOJxJDEkOG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq0xKnhu6LFqOG7huG7oOG6qsOS4buU4bum4bqqJuG7nuG7tsOD4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qsOT4buI4bum4bqqT+G7qOG7puG6qsOS4buY4bum4bqqw5Phu4jhu6bhu6Lhuqrhu54o4buy4bum4bui4bqqJuG7guG7oOG6qsOa4bueP+G6qsOZR+G7puG7ouG6quG7pFjhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqqJuG7nijhuqrhu50/S+G7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgmxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqo4bug4bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurrhurjhurg9IuG6ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhuqpF4bq8RT0i4bqi4bqo4bqqKiVP4bu14bqoLy/hu6BbxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yv4bum4buMXSovRERF4bq8L0RDxJDDk8OJQuG6vENDQ8SQJuG6usOKw4nDisOKw5lCxIJVPeG7osOAJeG7tcOKw4nDieG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG7i+G7muG6quG7nljhu6DhuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqrhu6Hhu54o4bu44bum4bui4bqqJuG7nijhuqrhu50/S+G7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgm4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6uuG6uOG6uOG6qOG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqhF4bq8ReG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04bqnIeG7puG7ouG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDk1I94bqqw5nhu5rhuqrhu55Y4bugw4PhuqrDk+G7qOG7puG7ouG6quG7nuG7quG6quG6pTvhu6DhuqrDmeG7guG7oOG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqq4oCcTuG7gMWo4bqqT+G7ruG7puG7ouKAneG6qlvhu5Thuqom4bue4buG4bum4bue4bqqJlBP4bue4bqq4bue4buqT+G6qiZLPeG6qk8u4bq+4bqqT8Wo4bum4bqqT+G7nuG7gD/huqrDmeG7kuG7puG6qk8s4bqq4buh4bueKOG7uOG7puG7ouG6quG6pTvhu6DEguG6quG6qVfhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bugw4PhuqomJeG6vsWo4bqqJuG7nihA4bum4bui4bqqLeG6qsOa4buePyDhu5jhu6bhuqrhu57hu6pP4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7gE/huqpP4bue4buAP+G6qk/Gr+G6qibhu57hu4bhu6bhu57huqomUE/hu57huqoiP8SoJuG6qipIT8SC4bqyLz3hurThurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyLyZOxajDkyDhurThurIvJuG6vk7DmeG7jOG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7n+G6vj/huqpFReG6quG7pkfhu6ThuqomS+G7puG6quG7nuG7oOG7mOG7puG6qk/hu57FqOG6qiYl4bug4buUP+G6qsOSUeG7puG7nuG6quG7i+G7kuG6quG7oSU/4bum4bui4bqq4bueKOG7puG7osOD4bqq4bumR+G7pOG6qsOsM+G6quG6rUs/4bqq4bqwQ+G6uELDiuG6tuG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6Lhuqom4bueKOG6quG7nT9L4bum4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG6pTvhu6DhuqrDrOG7nkhP4bqqxKnhu57EqCbhuqokP+G6vuG6qsOS4bu24bugxILhuqrDs+G7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqo94buexajhu6bhu6LhuqomKOG7tE/huqrhu6Hhu57hu4Dhu6DhuqpO4buExajhuqrhu6lH4bum4bqq4bub4bueOuG6quG7nko/xILhuqrEqUfhu6ThuqpD4bq4RMOKw4PhuqrDkuG7tuG7oOG6qls/4bq+4bqq4buL4buS4bqq4buh4bueSuG7puG6quG7oeG7ruG7puG7ouG6quG7ruG7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqomJT8g4bqqPeG7nsWo4bum4bui4bqqJijhu7RP4bqq4bub4bueOuG6quG7nT9L4bum4bqqT+G7ruG7puG7osSC4bqq4bqp4buY4bum4bqqw5Lhu7bhu6DhuqpbP+G6vuG6quG7i+G7kuG6quG6rSzhuqrhu6Hhu67hu6bhu6Lhuqrhu67hu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqIuG7mD3huqpb4buGxajhuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7nkrhu6bhuqomJT/hu6bhu6Lhuqrhu54o4bum4buixILhuqrEqUfhu6Thuqrhuqfhu4Thu6bhu57huqrhu4co4bum4bui4bqqJuG7ninhuqpDxJDhuqrDkyjhu7Thu6Dhuqom4bue4bu24bug4bqqw5Lhu7bhu6DhuqpbP+G6vuG6quG7i+G7kuG6quG7h+G7oMag4bum4bqq4buh4buu4bum4bui4bqq4buu4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qipIT+G6qj3hu57FqOG7puG7ouG6quG7oeG7nijhu7jhu6bhu6LhuqrDksOM4bum4bui4bqqPeG7njpP4bqqJuG7nkrhu6bhuqrhu6E/IOG6qsOTLOG6quG7hzvhu6bhu6LhuqrDmSjhu7hP4bqq4bqp4buC4bug4bqqWyjhu7Lhu6bhu6LEguG6quG7oShA4bum4bui4bqq4bum4bue4bu04bqqT+G7ruG7puG7ouG6qsOZ4bq+xajhuqpPLuG6vuG6quG7ruG7puG7osOD4bqqJuG7guG7oOG6quG7puG7ouG7ruG7oOG6quG7puG7nuG7huG6qk8h4bqqTy7hur7huqrhu67hu6bhu6LhuqpA4bqqJD/hu5Lhuqrhu6bhu57hu4bhuqrhuqVYJuG6quG7oeG7nuG7gOG7oMOD4bqqJiXhu6Dhu5Q/4bqqw5JR4bum4buew4Phuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qlvhu4bhuqrhu6Lhu6Dhur7huqrDklHhu6bhu57huqrDkkbhuqrDmUs94bqqw5M+4bum4bui4bqq4bum4buS4bum4bqqw5Lhu5Thu6bhuqom4bue4bu24bqq4buhKOG7tOG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqqw6zhu55IT+G6qsSp4buexKgmxILhuqrEqUfhu6ThuqpEQkJCw4PhuqrDkuG7lOG7puG6qibhu57hu7bhuqrDkkbhuqrDkijhu7hP4bqqIuG7mD3huqrhu57hu4Lhu6bhu6LhuqrDk+G7oOG6qiZQT+G7nuG6qsOZUk/hu57huqoqe+G6qltH4bum4bqq4buexq/hur7huqpPxKg94bqqJD9WT+G6quG7ouG7oOG6vsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg9NT8m4buexagl4bqo4bq0w6zhu57hu4Dhu6bhu57huqrhu4tYT+G6si894bq0

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]