(vhds.baothanhhoa.vn) - Với những hóa đơn điện, nước, điện thoại… thay vì phải đến trực tiếp các điểm thu để nộp tiền mặt vào mỗi tháng, thì giờ đây, người dân chỉ cần tải các ứng dụng (app) về điện thoại thông minh (smartphone), mọi thứ trở nên nhanh gọn và tiện lợi. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đây là lựa chọn an toàn.
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRsO9WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKMjbhu4zhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4pUISpY4buKKlhZ4bus4bq64buKw73DneG7rCrhu4rhu7JUWeG7iuG6scOV4buK4buMKuG7ijUmw5Uq4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRuG6sFvDneG7iipZ4bqvKljhu4pZP+G7jOG7isOafSrhu4rDmsOd4busKsOK4buKKsOgW1TDiuG7isOaw53hu6wq4buKNVkmw5TDneKApuG7ijVZ4buM4bq14buK4bqx4bu04buKMVnhu5DDneG7isOa4buqKuG7ijUzw6NU4buKNcOd4buqMeG7ilThu45U4buKw5rDneG7riXhu4o1WTbhu4rDmuG7ruG7iio8MeG7ijXDneG7sCrhu4olxqA14buK4bqxw5Um4buKJXvDneG7ijVZ4buOKljDiuG7ijVZ4bu04buKWMOdXeG7isOa4bui4bq1w4rhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhu4pUWeG7uOG7ilThu6Aq4buKNeG7kMOd4buKVOG7jlThu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhu4bhu4wxMeG7guG7iuG6seG7sOG7isOaw53hu6wq4buKNVkmw5TDneG7ijVZISpY4buKJcOdKlnhu4rhu4Y0JeG7jDM1MVkmKsOZ4buCw4rhu4olO8Od4buKNVnhuqHhu4o1MyDhu4oq4buoKuG7iipZ4buMKlnhu4pYOyrhu4rhurHDleG7ijXDneG7rCrhu4okIsOd4bq+4buKw6zGoFThu4pTw53hu6w1w4rhu4o9WcOd4buKVeG7tlRZ4buKU+G7rCpZ4buKaeG7oeG6sMO0w60txKjDkuG7isOa4buMKljhu4pVw51WKuG7ilPDneG7qirhu4oxWeG6oVThu4o1w5Qxw4rhu4rDmuG7ouG6teG7iiTDleG7iiTDo+G7jOG7ilRZOyrhu4rhu4wq4buKNSbDlSrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFp4buMMTXDnSYqw4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4xVNVk2JVPhu4rDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNTE8x4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0rEqEvDki/EqE9PVU3hu4jDkuG7iEtM4buINUpPw5PDk0ok4buI4bq+IzFY4bq4M0NOTErDjOG7iuG7jCQ1Q8OMw71Z4buMKlnhu4o1JuG7jirhu4oyNuG7jOG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG7ilQhKljhu4oqWFnhu6zhurrhu4rDvcOd4busKuG7iuG7slRZ4buK4bqxw5Xhu4rhu4wq4buKNSbDlSrDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5Phu4jhu4jDjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTUxPw4zhu4ovRnnEg+G7ilU5Kljhu4rDmsOd4busKuG7ijVZJsOUw53hu4o1WSEqWOG7iiXDnSpZw4rhu4pUWeG7tuG7iuG7neG7qOG7isO9WeG7tuG7isO1JuG7jOG7iiDhu4oxWcOgXSpY4buKw70zw6BdKljhu4rDvVnDneG7iuG7hsO9duG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buC4buKVD/hu4o1WeG7ruG7iiTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4rhurHDneG7rFThu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKVOG7jlThu4pZP+G7jOG7isOafSrhu4rhurHDleG7ilTDoFtU4buKVeG7tlRZ4buK4bqxOeG7iiDhu4olO8Od4buKJDdUw4rhu4olO8Od4buKKn3DneG7ijI24buM4buK4bqhKljhu4pVOSpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buENDUzJipYRsO9w53hu6wq4buKJCLDneG7ilThu45U4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7hC80NTMmKlhG4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGSuG7iirhu5gl4buKNTMg4buKJMOUw53hu4rDmuG7ouG6tcOK4buKVFnhu7bhu4rhu53hu6jhu4rDvVnhu7bhu4rDtSbhu4zhu4og4buKMVko4buKaTjhu4ppWeG7sipZ4buK4bud4buMKsOK4buKMVnDoF0qWOG7isO9M8OgXSpY4buKw71Zw53hu4rhu4bDvXbhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jOG7guG7isOa4buS4buKPVkhKljhu4pUOirhu4oxWeG7kMOd4buKw5rhu6oq4buKVOG7jlThu4rDmsOd4buuJeG7ijVZNuG7ijVZw5km4buKMjbhurXhu4rDmuG7tipZ4buKw5rhu67hu4oqPDHhu4o1w53hu7Aq4buKw5rDneG7rCrDiuG7iirDoFtU4bq+4bq+4bq+4buKJXvDneG7ij1Zw53hu4pUP+G7ijVZISpY4buKU+G7jibhu4pUYeG7jOG7isOafSrhu4rhurHhu7bhu4pUNipY4buKVOG7njHhu4pV4bu2VFnhu4rhurE54bq+4buKaVnhu7bhu4rDtSbhu4zhu4pUWSbhu4pTw53hu6o14bq64buK4oCcacOhKljhu4oqWcOg4buKKlnDneG7sDbhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZ4buKNCgqWOG7iiDhu4rDmiHhu4o1WeG7tsOK4buKWMOd4buM4buKw5rhu7QqWeG7ijUhw53hu4o0xIPhu4pVOSpY4buKPVnhu47hu4oqWcOd4buwNuG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnDiuG7iipZw6Dhu4rDmsOd4busKsOK4buKKsOgW1TDiuG7ilXDneG7isOaPCpY4buKNTPhu5Dhu4o04buMNsOK4buKw50qNcOZMyrDmTXigKbhu4rhurDhu7Thu4o1WeG7qsOK4buKWcOVKljhu4o1WeG7jipY4buKNSHDneG7isOa4buwNuG7ijFZ4buQw53hu4rigJxYWcOd4buKKllb4oCd4buKWcOUKuG7iio8MeG7ijXDneG7sCrhu4oq4buqNuG7ij1ZISpY4buKJTYoKuG7ilPhu7bhu4pU4buUNeG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhur7hu4rDvTMmKljhu4rDmj/DiuG7iuG6sVvDneG7ilThu45U4buKWT/hu4zhu4rDmn0q4buKw5rDneG7rCrDiuG7iirDoFtU4buKNVnhu7Thu4pUOirhu4oxWeG7kMOd4buKw5rhu6oq4buKw5rhu7bhu4zhu4rDmsOd4buuJeG7ijI24bq14buKw5rhu7YqWeG7isOa4buu4buKKjwx4buKNcOd4buwKuG6vuG7iuG6sMOVJuG7iipYw5XhurXhu4oqWFnhu7jhu4o1WeG7tOG7ij1ZISpY4buKNOG7jCbDiuG7iipZw6AqWOG7iirhu6o24buKKljDleG6teG7isOaw53hu4okw5Ulw4rhu4o0xq/hu4oxWeG7kMOd4buKKlld4buKWcOVKljhu4rhurM/JeG7iio8MeG7ilk8w4rhu4oz4bueNeG7ilPhu5414buKNcOd4busKuG6vuG7isO9NuG6teG7iipZw53hu6gqw4rhu4o94buu4buKNeG6o+G7ij1Zw53hu4o0xIPhu4pVOSpY4buK4bqxw53hu6xU4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijI24buM4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buK4bqw4bufdsO94buKduG7jOG6tcOK4buKJTvDneG7ijVZ4bqh4buKw5rhu5Lhu4o1MyDhu4oq4buoKuG7isOafSrhu4pYw53hu5Aq4buK4bqxw5Xhu4oqWeG7jCpZ4buKWDsqw4rhu4o1w53hu6o14buKPcOd4busJeG7isOaw6AiVOG7ij1Z4buO4buKKlnDneG7sDbhu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrhur7hu4rDvSHDneG7ilQ/4buKNVnhu67hu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKWT/hu4zhu4rDmn0q4buKVeG7tlRZ4buK4bqxOeG7iipY4buM4bq14buKNcOUw53hu4oqWcOVw4rhu4og4buKVH3hu4oyNuG7jCrhu4pZ4buM4bq14buKU+G7njXhu4o94bql4buKw5rhu6I24oCd4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw71Zw5km4buKw5o/w4rhu4pUWeG7uOG7iuG6sVvDneG7iiU8NeG7ilRZw53hu6pU4buKNCXhu4wzNTFZJirDmeG7iuG7hlnhu6zhu4rDmsOd4buwNuG7ilnDlSpZ4buKw53hu6F54buKWSbGoFThu4rhuqsqVTMmw51V4buCw4rhu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4rhurHDlSbhu4rigJw9WSbhu4rhuqEqWOG7ilU5KljigJ3hu4o14bu0JeG7ij3DneG7qiXhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhurDhu592w73hu4p24buM4bq14buKNeG7kMOd4buK4bqx4buw4buKJeG7juG6tcOK4buKw5rhu5gqWOG7ij3DouG7ijXDlcOd4buKPVkm4buQKsOK4buKw5rhu5gqWOG7ij3DouG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4rhurHDleG7ilQ/4buKNcOVw53hu4o9WSbhu5Aq4buKKljhu6Iq4buKWcOVKljhu4rhu4ZUP+G7isOa4buYKljhu4o9w6Lhu4o0xIPhu4pVOSpY4buKVeG7tlRZ4buK4bqxOeG7isO0KjXDmTMqw5k14buKaOG7jCo9w50qWOG6vOG7iuG7oyZTw50kw5nhu4po4buMKj3DnSpY4buC4bq+4buK4bujO8Od4buKNVnhu4wm4buKNeG7jlThu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKWT/hu4zhu4rDmn0qw4rhu4pUw6BbVOG7ijFZ4buy4buKVeG7tlRZ4buK4bqxOeG7ijUz4buoKuG7isOaw53hu6wq4buKNVkmw5TDneG7iuG6sSHhu4pUOCpY4buKVVbhu4pVw5UqWOG6vuG7iuG7n+G7qjbhu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4pUw5XDneG7isOaxqA14buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijXDo+G7isOaPCpY4buKNVnhu7Thu4o1w53hu7Aq4buKNMav4buKw5rDoCJU4buKNcOj4buKw5o8Kljhu4o1M+G6o+G7iuG6scOV4buKU+G7jibhu4rhurHhu7Dhu4ol4buO4bq14buKw5rDneG7rCrhu4o1WSbDlMOdw4rhu4o1WTZQKuG7ijXDneG7rCrhu4pUWSbhu4rhurHDneG7rFThu4o9w53hu64l4buKNTPhu4zDiuG7ijI24buQKuG7iiTDouG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9w6B9Kljhu4o1w6PDiuG7iuG6sVvDneG7ilRZ4bu24buKw7Up4buKw71Z4bu24buKw7Xhu5YqWMOK4buKMVnDoF0qWOG7isOsISpY4buK4bqw4bus4buK4buGw7124buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4LDiuG7iuG6scOd4busVOG7ijVZ4buMKlnhu4o1JuG7jirhu4pZP+G7jOG7isOafSrhu4pV4bu2VFnhu4rhurE54buK4buGw5rDneG7rCrDiuG7iirDoFtUw4rhu4rDnSo1w5kzKsOZNcOK4buKNTM24bq14buwKuG7ilnhu7QqWeKApuG7guG7ilTDoSpY4buKNTMg4buKKuG7qCrhu4o1w53hu6wq4buKJCLDneG7ill9KuG7ij3hu67hu4o14bqj4buKPVnDneG7ilRZ4bu24buKNeG7kMOd4buK4bqx4buw4buKJeG7juG6teG7isOaw53hu6wq4buKNVkmw5TDneG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG7ilrhu4wkJnbhu4zhurXhur7hu4ppWeG7tuG7isO14buWKljhu4pUWcOd4buM4buKNMWo4bq64buK4oCcaVkpKljhu4okw5Ul4buKVCEqWOG7ilRZ4bqhVOG7iipZw5Xhu4oqw6BbVMOK4buKVDoq4buKNSHDneG7ijVZ4bu04buKNVnDoF0qWOG7iuG6szbhurXhu6gq4buKMVnhu5DDneG7ijUzISpY4buKVMSD4buM4buKWcOVKljhu4pTNiEq4buKU+G7jirhur7hu4rhurDhu7Thu4o1WeG7qsOK4buKw5oow53hu4rhurFbw53hu4pU4buOVOG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4o1WcOd4buqNeG7iuG6teG7qjbhu4o0xIPhu4pVOSpY4buKNTMmKljhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZw4rhu4oqWCbDlMOd4buKNTPhuqPhu4rDnSo1w5kzKsOZNeG7iuG6scOV4buKNTM24bq14buwKuG7ilnhu7QqWeG7ijUhw53hu4oqPDHhu4o1M8OgW1Thu4pU4buQ4buKKuG7mCXhurzhu4pUOirhu4pZP+G7jOG7isOafSrhu4rDmsOd4busKsOK4buKKsOgW1Thu4pUWWHhu4rhurXhu6o24buKKlld4buKUyjhu4ol4bum4buKVFkpKljhu4rDmuG7qirhu4pU4buOVOG7isOaw53hu64l4buKNVk24buKw5rhu67hu4oqPDHhu4pZPOG6vuG7iuG7n1nDoCpY4buKNeG6o+G7ij1Zw53hu4rDmsOgIlThu4olPDXhu4oqWMOgXcOd4buKU8OUKuG7iljDnVvDneG7ijVZw53hu6w24buK4bqxw5Xhu4pZw6BbKljhu4pVUirhu4o0xIPhu4pVOSpY4buKNcOd4busKuG7iuG7slRZ4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijVZISpY4buKMjbhu4zhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4pa4buMJCZ24buM4bq1w4rhu4o1IcOd4buKNVnhu57hurXhu4o9WeG7juG7ijVZNlAq4buKJCLDneG6vuG7imjhu4wq4buKw5rhu6A24buKVMOhKljhu4oqWMOUw53hu4rhurHhu7Thu4pU4bqh4buKKlhZQOG7ij1ZP+G7ijTEg+G7ilU5KljDiuG7iipZw6AqWOG7ilU4Kljhu4ozKcOd4buKJVvDneG7ijVZ4bue4bq14buKNVnDo1Thu4o0w6Phu4rDmn0q4buKWMOd4buQKuKAneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsO9WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKVMOgW1Thu4oxWeG7ssOK4buKWT/hu4zhu4rDmn0q4buKNMSD4buKVTkqWOG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnDiuG7iiU24buM4buKWcOVKljigKbhu4o1WSEqWOG7ijI24buM4buKVOG7jlThu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhurFbw53hu4o0w6Phu4o1w53hu6wq4buKJCLDncOK4buKKlnhu4wqWeG7ilg7KsOK4buKVVbhu4o0xIPhu4pVOSpY4buKw5rhu5Lhu4o9WSEqWOG7ilQ6KuG7iuG6s+G7jOG7iiTDlOG7iuG6sVvDneG7iipZw53hu7A24buKKljDoF3DneG7ilXhu6Iq4bq+4buKw6zhu6LhurXhu4pUw6EqWOG7iiTDleG7iuG6szbhu4pZw6BbKljhu4o1MyYqWOG7ijVZXcOd4buKw5rDlMOd4buKTOG6vuG7iOG6vuG7iuG7n+G7lCXhu4pT4buUNeG7isOaw53hu7A24buKKsOV4bq1w4rhu4pUP+G7ijPhu5414buKKlnDneG7sDbhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKNTPDo1Thu4o1NuG6teG7qirhu4o1M+G7qCrhu4rDmsOd4busKuG7ijVZJsOUw53hu4o1WSEqWOG7iiXDnSpZ4buKw5rhu5Lhu4oz4buM4buKw5pdw53hur7hu4ppP+G7ijVZ4buu4buKPeG7ruG7isOa4buqKsOK4buKKlnDoOG6uuG7iuG6sOG7n3bDveG7inbhu4zhurXhurzhu4pa4buMJCZ24buM4bq14bq84buK4bujJuG7oybhurzhu4rhurDDncOZNTXDmSR24buM4bq14oCm4buKNOG7nCrhu4o0w5UqWOG7isOa4buOMeG7iuG6oSpY4buKKlk24buKVOG7oDbhu4pUYeG7jOG7iipYw6Bdw53hu4o0xIPhu4pVOSpY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buENDUzJipYRnc24buMKuG7ijUzOypY4buKJMOV4buKMVnhu5DDneG7ijVZ4buM4bq14buKw5o+w53hu4o1WT/DneG7ijI2w5kq4buELzQ1MyYqWEbhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu5tZISpY4buKVFnhu7jhu4ol4buMKljhu4rDmuG7qirhu4o0w6Phu4o1w53hu6wq4buKJCLDncOK4buKKlnhu4wqWeG7ilg7KsOK4buKNTMmKljhu4rDmsOd4buwNuG7ij3DneG7rCrhu4pV4bu2VFnhu4pp4buh4bqww7TDrS3EqMOS4buKVcOdVirhu4pTw53hu6oq4buKMVnhuqFU4buKNcOUMeG7iuG6scOV4buKPVk/4buKJMOgXSpYw4rhu4rhurHDneG7rFThu4o1NuG7oirhu4o1WWHhu4oqWFnDneG7qCXhu4o1N1Thu4oyNuG6teG7isOa4bu2Klnhu4rigJxN4bub4oCd4buKw5rhu67hu4oxWToqWOG7ilRZKCpY4buKVeG7tlRZw4rhu4pU4bugKuG7ilnDlCrhu4pUWeG7quG7ijVQMeG7ijUzNipY4buKw5ohKljhu4oqWMOgXcOdw4rhu4pZw5Qq4buKVFnhu6rhu4o1w53hu6ox4buK4bqzN1Thu4rhurHDleG7ijVZ4buMKlnhu4o1JuG7jirhu4o1w53hu7Aq4buKJcagNcOK4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijVZISpY4buKMjbhu4zhu4pU4buOVOG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG7ilQ6KuG7iiTDleG7ijTDo+G7iiTDo+G7jOG7ilRZOyrhu4rhu4wq4buKNSbDlSrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZow5Xhu4rhu53DoH0qWOG7isO9WeG7tuG7iuG7ncOd4buoKsOK4buKMVnDoF0qWOG7inc24buQKljhu4rDvVnhu5QqWOG7iuG7hsO9duG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buC4buKJMOV4buKVOG7jirhu4pTPOG7iuG6teG7ijXhu6rhu4rDmuG7kuG7iipYWeG7uOG7ilnDoDbhur7hu4rDtcOVKljhu4o1WeG7jipYw4rhu4pTw5Xhu4rhurFSKuG7ilU24bq14buKNTPhu7Thu4o1WT/DneG7ijI2w5kq4buKM+G7jOG7ilThu45U4buKw5rDneG7riXhu4o1WTbhu4o1WcOZJuG7ijI24bq14buKw5rhu7YqWeG7isOa4buu4buKKjwx4buKNcOd4buwKuG7ilk/4buM4buKw5p9KuG7isOaw53hu6wq4bq+4buK4bufP8Od4buK4bqx4buw4buK4bqxw53hu6xU4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ilk/4buM4buKw5p9KuG7ijVZISpY4buKMjbhu4zhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4o1M+G7qCrhu4rDmsOd4busKuG7ijVZJsOUw53hu4o1WSEqWOG7iiXDnSpZw4rhu4pTw5Xhu4pUWSbhu4pTw53hu6o14bq64buK4oCcw6zDneG7rCrhu4o1WSbDlMOd4buKJOG7ojbhu4oq4buM4bq14buKVFnhu7jhu4rDmuG7ruG7iipYWcOZw4rhu4pYO8Od4buK4bqxw5Xhu4o0xIPhu4pVOSpY4buKVOG7jlThu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhu43hu4xUw5lTJiY9w4rhu4rhurQmNsO9NlPDmcOK4buKVFnhuqHhu4pUWcOg4buM4buKU+G7jCbhu4pYw51d4buKWMOd4buMJuG7ilXhu7ZUWeG7ijXDneG7sCrhu4pTw5RU4bq+4buKw70hw53hu4o0IuG7ij1ZISpY4buKU8Od4buqNeG7ilU4KljDiuG7iiTDlMOd4buKVVbigKbhu4ol4bueNeG7ijXDneG7sCrigJ3hur7hu4rDrOG7ouG6teG7ilQ4Kljhu4okw5Xhu4o14buiJeG7iiTDouG7ilRh4buM4buKKlnDneG7sDbhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirDiuG7isOaxqBU4buKU8Od4busNeG7iiTDleG7iipZ4bqvKljhu4oqWMOgXcOd4buKVOG7jCbhu4o1Nj7DneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRnUqWOG7iuG7n1g24bq1Virhu4rhurI24buiKuG7iuG6sEAqWcOK4buKdlk/4buK4buPw53hu44l4buKw5ooVOG7iuG6sOG7n3bDveG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buMw4rhu4oqWeG7tCrhu4oqWVAq4bq64buK4oCcaVk24bq14buuKuG7isOaPsOd4buKNCjhu4o9WSEqWOG7ilRZ4bu44buKJMOV4buKVOG7ojbhu4pUWTbhurXhu6wq4buKVGHhu4zhu4pU4buOVOG7ilR94buKMjbhu4wqw4rhu4pT4buMKsOK4buKKljDlSpZw4rhu4rDmn0q4buK4bqx4bu2w4rhu4oqP+G7ilQ/4buKNVnhu67hu4pUWeG7uOG7isOafSrhu4pYw53hu5Aq4buKKlnDoOG7iuG6scOd4busVOG7ijVZ4buM4bq14buKw5o+w53hu4o1WT/DneG7ijI2w5kq4buKNTMmKljhu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKVMOgW1Thu4oxWeG7ssOK4buKWT/hu4zhu4rDmn0qw4rhu4olNuG7jOG7ilnDlSpY4oCm4buKVGHhu4zhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhur7hu4ppNjxU4buKNCgqWOG7ilnDneG7rCrhu4rDmsOUw53DiuG7isOa4buu4buKNCDhu4pZ4bqvNuG7iiU8NeG7ilRZw53hu6pU4buKw5rDneG7rCrhu4o1WSbDlMOd4buKNVkhKljhu4olw50qWeG7ij1ZISpY4buKPVk/w4rhu4o1MyYqWOG7ij1Zw53hu4rDmj/hu4pZ4bugNuG7ilnhu6o14buKVOG7jlThu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4o1WeG7jCpZ4buKNSbhu44q4buKNMSD4buKVTkqWOG7ijUz4buoKuG7iirhu7Aq4buKNeG7kCpY4buKw5rDneG7rCrhu4o1WSbDlMOd4buKNVkhKljhu4olw50qWeG6vuG7iuG6sOG7nirhu4rDmuG7sOG7ilRZ4buyKlnhu4okw5Xhu4og4buK4bqxw53hu6xU4buKNVnhu4zhurXhu4rDmj7DneG7iuG6scOV4buKWeG7tCpZ4buKNVnDlSpZ4buKNVk/w53hu4oyNsOZKuG7ilRh4buM4buKKljDoF3DneG7ilXhu6Iq4bq+4buKw6zhu67hu4rDmsOUNeG7isOaw6AiVOG7ilnDneG7rDbhu4oyNuG7kOG7ijUow53hu4rDoDbhu4o1MyYqWOG7iuG6scOd4busVOG7ij1ZNuG6teG7qirhu4o9WeG7slRZ4buKKljDoF3DneG7ilXhu6Iq4buKNMSD4buKVTkqWOG7ilThu45U4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijUzw6NU4buKNTbhurXhu6oq4buKNVnhu7Thu4o9WSEqWOG7ijVZ4buu4buKVFnhu7jhu4okw5Xhu4pU4buiNuG7ilRZNuG6teG7rCrhu4pUYeG7jOG7ijPDneG7qCpY4buK4bqw4bufdsO94buKduG7jOG6teG7ilnhu4zhurXhu4pT4bueNeG7ilThuqHhu4rDmn0q4buK4bqx4bu24buKVDYqWOG7ilThu54x4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buKKsOVJuG7ij1Z4buOVMOK4buKJcOV4buKVOG7oCrhu4pUP+G7ijTDo+G7iuG6scOVJuG7ilQ2PFThu4o1WcOjVOG7ijTDo+G7ilRh4buM4buKVOG7jlThu4rDmijDneG7ijXhu45U4buKLeG7iipZw5Xhu4pUNipY4buKVOG7njHhu4pV4bu2VFnhu4rhurE54buK4buGw5rDneG7rCrDiuG7iirDoFtU4bq+4bq+4bq+4buC4oCd4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw71Zw6NU4buKNeG7qsOK4buK4bqxw53hu6xU4buKNMSD4buKVTkqWOG7ilThu45U4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijUzw6NU4buKNTbhurXhu6oq4buKPVkhKljhu4o9WT/hur7hu4rDvTbhurXhu4oqWcOd4buoKsOK4buKKlgmw5TDneG7ijUz4bqj4buKJTw14buKUzzhu4oxWVAq4buKKljDoF3DneG7ijUzxajhu4oqWcOU4bq14buKU+G7pCrhu4o1MyYqWOG7ijXDneG7qjHhu4oqWVAq4buK4bqxw5Xhu4o0xIPhu4pVOSpY4buKVOG7jlThu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4o1WeG7tOG7ijFZ4bugKuG7isOa4buM4buKKljDoF3DneG7ilQ/4buKNTY+w53hu4rhurFSKuG7ilQ6KuG7iiXhu4wqWOG7ijXhu6Il4buKJMOi4buK4oCcKljDlMOd4buKNcOd4buqMeG7iipZUCrDiuG7iipYw5TDneG7ijVZxIPDiuG7iipYw5TDneG7ijVZ4buM4bq14buKw5o+w53igJ3DiuG7ilRZ4buyKlnhu4rigJwzw5Um4buKVOG7kCrhu4o14buiJeG7iiTDouKAneG7isOa4buS4buKWcOUKuG7ilRZ4buq4buKNeG6reG7iiThu6zhu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhu4pVOCpY4buK4bqhKljhu4pVOSpY4bq+4buKaOG7qCrhu4pUw5QqWcOK4buKw5rhu67hu4pUP+G7ijVZ4buu4buKNMSD4buKVTkqWOG7ilThu45U4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijUzw6NU4buKNTbhurXhu6oqw4rhu4rDmsOd4buwNuG7ij3DneG7rCrhu4pU4bugKuG7iiTDleG7iiV7w53hu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirhu4ot4buKPVnhu45UWeG7ilnDlSpY4buKMVnhu5DDneG7ilQ/4buKNcOVw53hu4o9WSbhu5Aq4buKKljhu6Iq4buKWcOVKljhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZpw6EqWOG7ijVZw5km4buKISpY4buK4bufWDbhurVWKuG7iuG6sjbhu6Iq4buK4bqwQCpZw4rhu4rhurFbw53hu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhurDhu592w73hu4p24buM4bq14buKVFkm4buKMVnhu6Qx4buKKljDoF3DneG7ijTEg+G7ilU5Kljhu4o9WSEqWOG7ilRZ4bu44buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ilTDoFtU4buKVeG7tlRZ4buK4bqxOeG7ilRh4buM4buK4bqw4bufdsO94buK4buG4bqxw51WKuG7ijVZISpYw4rhu4rDnSo1w5kzKsOZNcOK4buKNTM24bq14buwKuG7ilnhu7QqWeKApuG7guG7iiXDleG7ilQ6KuG7ilThu5Dhu4pU4buOVOG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4o1WcOd4buqNeG7iuG6teG7qjbhu4o1MyYqWOG7isOaXcOd4buKNCgqWOG7ilnDlSpY4buKKljDleG6teG7ilRh4buM4buKNeG7njXhu4pU4buQ4buKJTvDneG7iljDneG7jOG7isOa4bu0Klnhu4rhu4bDmsOd4busKsOK4buKKsOgW1TDiuG7ilXhu7ZUWeG7iuG6sTnhu4pUYeG7jOG7ilThu45U4buKKlnDleG7ilQ2Kljhu4pU4bueMeG7ij1Z4buOVOKApuG7gsOK4buKJTbhu4zhu4rhurHhu6Thu4ol4buO4bq14buKU+G7jOG6tcOK4buK4bqx4buk4buK4bqzw5nDiuG7iuG6seG7pOG7iuG6s8OZJeG7ijFZw50l4oCm4buKaVnhu7jhu4pU4bugKuG7iipYw6Bdw53hu4o0xIPhu4pVOSpY4buKVD/hu4o1w5XDneG7ij1ZJuG7kCrhu4oqWOG7oirhu4pZw5UqWOG7iuG6scOV4buKNcOVw53hu4o9WSbhu5Aq4buK4bqw4bufdsO94buKduG7jOG6tcOK4buKNVnhu4wm4buKNeG7jlThu4oqWeG7jCpZ4buKWDsqw4rhu4pVVuG7ilnDneG7rjbhur7hu4rDrOG7qirhu4o1WV3DneG7isOaw53hu64l4buKWcOd4busKuG7ijXDlMOdw4rhu4o1M+G7qCrhu4rDmuG7tuG7jOG7ilPDlSrhu4o14bu4Klnhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jMOK4buKVD/hu4o9WSbhu5AqWOG7ijUz4buoKuG7ik/hu4jhur7hu4jhu4jhu4jhu4oqWMOgXcOd4buKw5rhu5Lhu4o14buQw53hu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4rhurDhu592w73hu4p24buM4bq14bq84buKxKhNxJDhu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4pUYeG7jOG7iuG6sOG7n3bDveG7isOa4buS4buKNMSD4buKVTkqWOG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG7iuG6sOG7n3bDveG7inbhu4zhurXhu4rDmuG7ruG7ijVZ4buMKlnhu4o1JuG7jirhu4pUw6BbVOG7ijFZ4buyw4rhu4pZP+G7jOG7isOafSrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu59Z4buWJeG7ij1ZNuG6teG7qirhu4o9WeG7slRZ4buKKljDoF3DneG7ilXhu6Iq4buKNMSD4buKVTkqWOG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG7iuG6sOG7n3bDveG7inbhu4zhurXhu4rDmuG7ruG7ijVZ4buMKlnhu4o1JuG7jirDiuG7ijVZXcOd4buKWMOd4buMKuG7iirDleG6teG7ilQ/4buKM+G7njXhu4oqWcOd4buwNuG7ilRZw6B9Kljhu4o1M+G7tCpZ4buKPVk24bq14buqKuG7iiXhu5LDneG7isOaw6AiVOG7ijUzw53hu64q4buKPVnhu4zDncOK4buKKlnDoOG6uuG7ilkmw5Uq4buKSuG7iMSQ4buKWMOd4buO4buKNTPhu7bhu4pZP+G7jOG7isOafSrhu4rhu4Y9WSEqWOG7ijI24buO4buKTeG7iOG6vuG7iOG7iOG7iOG7isOaKSpY4buC4buKVFkm4buKPVnhu45UWeG7ilnDlSpY4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ilk/4buM4buKw5p9KuG7isOaw53hu6wqw4rhu4oqw6BbVOG7ijI24buM4buK4bqx4buy4buK4bqw4bufdsO94buKduG7jOG6teG7ijUzJipY4buKJOG7oCrhu4rDmuG7oDbhu4o0xIPhu4pVOSpY4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buK4buGNeG6o+G7ikvhu4gtTy1K4buISsSo4buKw5rhu6oq4buKS+G7iC3Dki1K4buISsSo4buC4bq84buKWMOd4buQJeG7iljDneG7jsOK4buKPVk24bq14buqKuG7iiXDlMOd4buKVOG7jlThu4pV4bu2VFnhu4rhurE54buK4buGNeG6o+G7ikrhu4jEkOG7guG7ilRh4buM4buK4bqw4bufdsO94buKVFkm4buKPVnhu45UWeG7ilnDlSpY4buKw5rhu5gqWOG7ij3DouG7ijVZ4buMKlnhu4o1JuG7jirhu4oyNuG7jOG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG6sMOV4buKVDY8VOG7isOaNuG7jOG7ij1ZNuG6teG7qirhu4olw5TDneG7iipZ4buWJeG7iljDncOVKlnhu4o1WeG7tuG7ijFZ4bugKuG7ij1Z4buOVFnhu4pZw5UqWOG7ijTEg+G7ilU5Kljhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4pUw6EqWOG7isOa4buMKljhu4rDmsOgIlThu4pU4buOVOG7iipZw5Xhu4pUNipY4buKVOG7njHhu4rhuqEqWOG7ilU5Kljhu4pUw5QqWeG7ijUz4buMKlnhu4rhurFbw53hu4oqWeG7jDbhur7hu4rhu59Zw6Dhu4rhurFQ4bq1w4rhu4o9WSEqWOG7ilRZ4bu44buKKlnhu4wqWeG7ilg7KsOK4buK4buMKuG7ijUmw5Uqw4rhu4o9WeG7jlRZ4buKWcOVKljhu4o0xIPhu4pVOSpY4buK4bqhKljhu4pVOSpY4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijUzw6NU4buKNTbhurXhu6oq4buKVDoq4buKw5rDoCJU4buKWcOgICpY4buKJCLDneG7iuG6seG7sOG7ij3DnSpZ4buKNeG7quG7ijQm4buK4bqxW8Od4buKVOG7jlThu4oxWcOgfSpY4buKMVnhu44x4buKNVnhu4wqWeG7ijUm4buOKuG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7reG7ijVZXcOd4buKw5rDneG7riXhu4pZw53hu6wq4buKNcOUw53DiuG7iuG6sVvDneG7iiV7w53hu4oqWMOgXcOd4buKVeG7oirDiuG7iuG6scOd4busVOG7ijTEg+G7ilU5Kljhu4pU4buOVOG7iuG6oSpY4buKVTkqWOG7ijVZ4buMKlnhu4o1JuG7jirhu4o1M8OjVOG7ijU24bq14buqKuG7iiTDleG7ilThu6I24buKVFk24bq14busKuG7iuKAnFRZ4bu44buKJCLDncOK4buKPVkhKljhu4pZw5TDneKAneG6vuG7isO9w53hu6o14buKPcOd4busJeG7ijVZXcOd4buKWMOd4buMKsOK4buKNcOd4buwKuG7ilPDlFTDiuG7iuG7jCrhu4o1JsOVKsOK4buKNcOd4busKuG7iiQiw53igKbhu4rhurFQ4bq14buKKuG7qCrhu4pUWeG7mipY4buKVD/hu4okw6Lhu4pVJuG7iljhu7Thu4rDmuG7ruG7ilRZNypY4buKNeG7jOG7ij1ZISpY4buKNVnhu4zhurXhu4rDmj7DneG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOM4buKNDXhurUkw5lDw4w1w5nhurM1LeG7jCTDnVgq4bq64buKM8OdWFk14bq8w4xG4buENDUzJipYRmjDlcOd4buK4bqxw5Xhu4rhu5AqWeG6uuG7iuG7m1nhu44qWeG7iuG7nTxU4buELzQ1MyYqWEbhu4QvMUY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]