(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày ấy, phong trào “Nam tiến” ở quê tôi rộ lắm. Ai cũng nghĩ đó là miền đất hứa nên thi thoảng lại có người khăn gói ra đi, những mong ngày trở về sẽ nở mày nở mặt. Trong dòng người đó, tôi nhớ hình dáng chị tôi với chiếc valy cồng kềnh bước lên xe vội vã. Hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã, nước mắt chị hòa lẫn với nước mưa nhưng tôi biết, đó là những giọt nước mắt chất chứa biết bao niềm khát khao, hi vọng.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uGNvbW7huqXhurPhu6Phu6jhu7ZYTsOiLMOpw6Lhu7jhu51vIMOp4bu4NsOi4bqp4bu4buG7h+G6pVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4Y29tbuG6peG6s+G7o+G7qOG7tljDieG6tSHhu6Phu7gw4buj4buq4bu4asOi4bq5w6nhurXhu7hubCHhurnhu7jigJzDiSxl4bu4buG6pcOjw6nigJ3hu7jhu4nhu7hrb+G6o+G7uG7hu4fhuqXhu7hsZuG7uMSRe2Xhu7Dhu7hz4bql4bu4NsO1w6nhurXhu7jDqeG6tcOiYuG7uDjhurvhu7jEkSHhu7hl4bqlxIPDqeG7uDgwbuG7uMOi4buRLOG7uMOp4bqjw6nhu7huw6LhuqXhu7huw6Lhurkpw6nhurXhu7jEkSjhuqXhu7g24bq74bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4ZMOiPsOp4bu44bq14bq74bql4bu4bCzhu7g44bql4buq4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4ZeG6ucOp4bq14bu4w6nhurUh4buj4bu4bmzhu4nhu7jGocSD4bu4beG6oeG7uMOp4buJ4bu4ZSHhu6Phu7jDqeG7ieG7uGVbbuG7sOG7uE5s4bq5w6nhurXhu7g34bq9w6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7g44bq74buq4bu4buG7h+G6peG7uMOpw6LDreG7uMOi4bqtw6nDouG7uDcuw6nhurXhu7g2w6Lhuqnhu7hu4buH4bql4bu4xqHDreG6peG7uDbDouG6pcOjNuG7uMahLMSR4buj4bu4NuG7hcOp4bq14bu4ZMSDw6nDouG7uDXDtMOtNuG7uMSR4bqjw6nhu7jhu5054bu4xqFm4bql4bu4xqE84buw4bu4w4Lhu4dl4bu4OOG6u+G7uDbDtcOp4bq14bu4xJEh4bu4ZWZu4bu4w6nhurUh4buj4bu4ZcO0LOG7uG4xZeG7uG484buq4bu4w6nDtMOtNuG7uGV7buG7uDbDouG6qeG7uMOi4bq9LOG7uMSRNMOp4bu4xqHDreG6peG7uMOpw7TDrTbhu7hlw7Qs4bu4w6nDosO0w6nhurXhu7hu4buH4bql4bu4NeG6pcOjbuG7quG7uDjhurvhu7jEkSHhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jhurXhuqXDqm7hu7jDqcO0w6024bu4ZXtu4bu4NsOiMG7hu7g2w6Lhu5Es4bu4NeG6pcOjbuG7uDUs4bq54bu4w6nhuqXEg2Xhu7hkw6IubuG7uGTDoizhurnhu6rhu7jDouG6peG7uMahw6rDqeG6teG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tuG6peG7sznDqW45bOG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tuG7m+G6pTduw6LGr+G7uCY9Jmrhu53hu6jhu7jDojnhuqXhurXDom7Gr+G7uCYlPWrhu53hu6jhu7bhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vPSMkPS89Izo3KiMlKiM9Km4/OirEkT8tPUAjP0A6PT0tPSQjOyU7LSPhu7BjauG6teG7tuG7uCzEkW5V4bu2TsOiLMOpw6Lhu7jhu51vIMOp4bu4NsOi4bqp4bu4buG7h+G6peG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2PyUm4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tipAQOG7tuG7uC9YVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4NjnDqW45bOG7qOG7tljhu67DucOpw6Lhu7hl4bqlw6nDouG7uMOiw6osVlcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WE7hu4Nu4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu7g2MGrhu7gk4buq4bu4NsOi4bqp4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7huw6LhuqXhu7jGoSHhurnhu7g4KOG6peG7uMOiw6o24bu4w6nDosO04bu4NSzhurnhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4bu4ZMOiLjbhu7hlIeG7uOG7ieG7uMOpw6Ih4bu4asOi4buN4bu4ZcOh4bu4xqHhuqXhuq824bu4OOG7hcOp4bq14bu4LsOp4bq14buw4bu44buzw6Lhuqnhu7jGoTTDqeG7uDjDtOG7izbhu7hu4bqlw6PDqeG6teG7uMSRIeG7uMOpw6Isw6nDouG7uMOpw6LDocOp4buq4bu4bsOiLuG6ueG7uMahLm7hu7jDqcOiMG7hu7jDqcOiIeG7uMOp4bqjw6nhu7hkw6LhuqXhu7hlw7Is4bu4ZSHDqeG6teG7uG7Dom/hu7jDouG6uSg2w6Lhu7jhu53hurnDqeG6teG7quG7uGUw4buj4bu4NS424bu4w6Ihw6nhurXhu7jhu53hurtl4bu4xJEo4bql4bu4bOG7j+G7uDbDouG6qeG7uMOi4buHZeG7uG7DouG6reG7uDjhuqXhu7jhu53Dszbhu7g2Lm7hu6rhu7jDouG7h2Xhu7g2IeG6ueG7uDgwbuG7quG7uMOi4buHZeG7uMSRKOG6peG7uMSR4bqjw6nhu7hs4buTw6nhurXhu7jDoi7huqXhu7g24buP4bql4buw4bu44bu34buH4bql4bu4bizhu6Phu7g2w6Lhuqnhu7jGoeG6reG7uG7DosOj4bu4ZSHhu7g2w6Is4bql4bu4bSjDqeG7quG7uDg5w6nhu7jDqcOiw6Bl4bu4OOG6peG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4NsOiXcOp4bq14bu4NSzhurnhu7jhurXhuqXDrOG7uG7DojDhu6Phu7g2w6Lhuqnhu7hk4bqjb+G7uGXhuq9u4buq4bu4w6nhurXDtOG7izbhu7jEkSjhuqXhu6rhu7hl4bql4bqvw6nhurXhu7jEkcOzNuG7uMOpIeG6ueG7uDbDtcOp4bq14bu4NsO0w6zhuqXhu7huw7Rp4bql4bu4w6nDosO04bu4w6Lhurks4bu4xqHhuq3hu7g4POG7uGThuqXDo2Xhu7g4w7Thu4s24bu4buG6pcSDw6nhu7hqw6Lhu43hu7jhurXhuqXDs2rhu7hlw6Hhu7jDqW/hu4fhuqXhu7g5ZeG7uD7DqeG7uMOiw6o24buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7ZuOeG7nW4tLMSR4bql4bq1w6nGr+G7uGNvbW7huqXhurPhu6Phu6jhu7ZYTuG7k+G7uMOp4bq1IeG7o+G7uDbDouG6qeG7uG7DouG7h+G6peG7uMOiw6o24buq4bu4bsOiLMOpw6Lhu7jDqeG6peG6o8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMSRIcOp4bq14bu4bsOiw7TDrMOp4bq14bu44budb+G7o+G6o8Op4bu4OMOjw6nhu7jDqcOiIeG7uDbDomnhuqXhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uDbDouG6qeG7uDbhu5Hhu7jEkeG7j+G6peG7uG7DouG7j+G6peG7uDfDtMOt4bql4bu4NcOjauG7quG7uDUp4bq54bu4buG7h+G6peG7uMSRIeG7uOKAnMOiPOG7o+G7uDhvZ+G6peG7uMOiw6rhu7jGocSD4bu4OOG6peKAneG7sOG7uE7hu4fhuqXhu7jDqeG6tSDhu6Phu7huw6Jp4bu4xJEhZeG7uG7Dojnhurnhu7jEkcOs4bql4bu4NsOi4bqp4bu4w6nhuqPDqeG7uG7hu5Phu7g44bq74bu4OMO04buLNuG7uG7huqXDo8Op4bq14bu4xJEh4bu4OCzDqcOi4bu4OC7hu7jDqcOiMG7hu7jGocOyw6nhurXhu7Dhu7jhu7Phurvhu7jEkTHDqeG7uDbDouG6qeG7uMOp4bq74bql4bu4xqHDreG6peG7uG7hu4fhuqXhu7jEkSHhu7g4POG7uOKAnDbDojBl4oCd4bu4OMO04buLNuG7uGVmbuG7uCzDqcOi4bu4w6nDosO0w6nhurXhu7jEkSjhuqXhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uGVv4buDw6nhu7jEkTDhu6Phu7g2w6Lhu4XDqeG6teG7uG3DrWXhu7jGoeG6reG7uG3hu4vhu7hlw6Hhu7jGoSHhu7g5ZeG7uG3huqHhu7hkw6Jn4buw4bu4w4nhurUh4buj4bu4w6kh4buj4bu4a28s4bu4w6nhurUh4buj4bu4ZMOiLjbhu6rhu7g2w6Lhuqnhu7g24buR4bu4ZeG6peG6r27hu7hlIeG6peG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4w6nhurUo4bql4bu4w6l7w6nhurXhu7hlw7Qs4bu4NsOi4bqr4bu4OOG6seG7uDhn4bql4bu4xJEw4buj4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4OOG7hcOp4bq14bu4buG6pcSDw6nhu7jhuqdu4bu44bq/4bql4buw4bu4w4nDouG6pcSDb+G7uDjhuqNl4buq4bu4buG7h+G6peG7uG7DojDhu6Phu7g2w6Lhuqnhu7hubH3DqeG7uG5sw6o24bu4w6nhurXhu4/hu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uOG7o+G6o8Op4bu44bq14bqlMDbhu7jDqeG6o8Op4bu4ZcOt4bql4bu4w6Lhur/huqXhu7g2w6Jv4buj4bqvw6nhu7huw6Lhuq3hu7g2w6Lhuqnhu7hu4bqlw6Nu4bu4xJFmxq/hu7jigJzhu7Phu4fhu7hFMsOp4bu4bOG7j+G7uDbDouG6qeG7uDjhuqXhu7jDiSxl4oCd4buw4bu4c+G6peG7uDbDouG7keG7uDbhu4fhu7hFMsOp4bu44oCT4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu44buJ4bu44bud4bq7ZeG7uDXhuqPDqeG7uG7DouG6reG7uG7hu4fhuqXhu7hsMG7hu7hrb+G7n+G7sOG7uMag4bqt4bu4NsOi4buFw6nhurXhu7hlMG7hu7htw61l4bu4w6nhuqPDqeG7uDbhu4fhu7hqw6Ip4bql4bu4xJEhZeG7uDjhu4/hu7jGoeG6peG6rzbhu7g44bqx4bu4w6lv4buH4bql4bu4NuG6ucOp4buw4bu4w4Lhurkhw6nhu7g2KcOpw6Lhu7g2w6J7NuG7uMOiXcOp4bu4asOiKeG6peG7uGTDouG6u+G7uGTDoj7DqeG7uMSRe2Xhu6rhu7g24buH4bu4MOG7o+G7uGXDreG6peG7uOG6teG7leG6peG7uDbhurnDqeG7uMSRKOG6peG7uDbDouG6ueG7uOG7h8Op4bq14bu4NSHhu7jDqeG6teG6uSjhuqXhu7g44bqx4bu4OOG6peG7uMSRIWXhu7g+w6nhu7jhu50s4bu4w6nDosO04bu4xqEy4buj4buw4bu4w4nhurXDojnhu7g1KeG6ueG7uOG7ieG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDiSxl4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMah4bql4bqvNuG7uGUh4bu4xJHDtGnDqeG6teG7uMSRKOG6peG7uDYs4bq54bu4w6nhu5cs4buq4bu4OOG6peG7uGUw4buj4bu4w6k+ZeG7uMahxIPhu7huw6Lhuq3hu7huw6Is4bu4w6Lhu4Xhu7jGoeG7g8Op4bu4xJHhuqXDo8Op4bq14buq4bu4NsOi4buR4bu44buJ4bu4a2/huqPhu7jEkSFl4bu4NeG7jTbhu7hlW27hu7hsLOG7uDbDtcOp4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7jDqeG6teG6uzbhu7g4MW/hu7jEkeG6o8Op4bu4OMO04buLNuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WMOJ4bq1IeG7o+G7uDbDouG6qeG7uG7hu4fhuqXhu7g44bql4buq4bu4ZcOh4bu4NsOibzPDqeG7uDXhuqnhu7jDqSHhurnhu7g2aWXhu6rhu7jDqSHhurnhu7jDqcO0w6024buq4bu4w6kh4bq54bu4bsOib+G7gzbhu7huw6Isw6nhurXhu6rhu7g44buF4bu4N8Oyw6nhurXhu7huw6LhuqXDo27hu7jhu6PDo2/hu7hs4buF4bql4bu4N1vDqeG7uDbDouG6qeG7uDjhu4/hu7g44bqlxINv4bu4w6nDosO04bu4N1vDqeG7uGVmbuG7uDjhu5Es4bu4bmzDoOG7sOG7uMOC4buF4bql4bu4OOG6u+G7quG7uG7hu4fhuqXhu7jDqeG6teG7h+G7uMOp4bq1w6LhuqPhu7jDqeG6o8Op4bu4NuG7keG7uMOp4bq1w6Ji4bu4OMO04buLNuG7uDjhuqXhu7jhu50s4bu4xJEh4bu4bcO0w63DqeG6teG7quG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4asOiKeG6peG7uDbDoiDDqeG7uMSRMGXhu7huLOG7o+G7uDXDssOp4bu4w6nhu5cs4buw4bu44bu3IG/hu7g14bqlw6Nu4bu4bH3DqeG6teG7quG7uG3hu5nhu7jGoTBu4bu4xqEp4buq4bu4bsOi4bqlw6Nv4bu4bsOi4buDw6nhu7jGocSD4bu4xqEybuG7uDbDojBu4bu4NsOiw7Qs4bu4w6Jdw6nhu7g4POG7uMSRIeG7uGTDomfhu7hlIeG7uG3hu5nhu7g24buH4bu4OGnDqeG7quG7uDVv4buFw6nhu7hu4buP4bql4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG4gZeG7uMOi4buFw6nhu6rhu7jDqcOiMG7hu7jEkSHhu7hqw6Ip4bql4bu4bmwp4bql4bu4w6nhurXDouG6peG6r2Xhu7g44bqlxINv4bu4OOG6u+G7uGVmbuG7uGXhuq3DqcOi4bu44buJ4bu4w6lp4bql4bu4ODBu4bu4ZMOiLjbDouG7uGtv4bqj4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4ZcOt4bql4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uMSRIeG7uOKAnGTDoOG7uOG6teG6pcOjbuG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uG7DojFl4bu4xJFbw6nhurXigJ3hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4Y29tbuG6peG6s+G7o+G7qOG7tljhu7PDouG6ueG7uDjDo8Op4bu44bq14bqlw6zhu6rhu7hu4buH4bql4bu4xqE0w6nhu7jDqcOiw63hu7jDqcOiw7Thu7jhuqXDqeG7uDYu4bql4bu4w6nhurUh4buj4bu4w6nDojLDqeG7uDjDtOG7izbhu7jEkS7hu7huw6LDtOG7uDgxb+G7uG7huqXhuqPDqeG7uDbhu48s4bu4NsOi4bqp4buw4bu4TuG7h+G6peG7uMOiLuG6ueG7uMOi4buRNuG7uMSRe2Xhu6rhu7huw7Thu4nDqeG6teG7uG7DtOG7i8Op4bq14bu4xqHEg+G7uDZvZjbhu7ht4buDw6nhurXhu7jDqcOiIcOp4bu4w6Io4bu4NuG7jyzhu7g2w6Lhuqnhu7jDqWnhuqXhu7hqw6Lhu4XDqeG7uMOi4bq5LOG7uDjhu4fhu7huw6Lhuqnhu7jGocOt4bql4bu4NeG6pcOjbuG7uDUs4bq54bu4OOG6pcSDb+G7uG7DosOz4bu4xqHhuqnhu7Dhu7jDicOiw7TDqeG6teG7uDVv4buFw6nhu7huw6Is4buj4buq4bu4NiHDqeG6teG7uDjDqjbhu7jDqcO0w6024bu4ZXtu4bu4buG7h+G6peG7uDYhw6nhurXhu7hsaeG6peG7uMSRKeG7uDbDoinhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uG0s4bq54bu4ZOG6rWXhu7jDqWHDqeG7uDjDtOG7izbhu7Dhu7jDguG6uyzhu7hsLOG7quG7uDbDouG6qeG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NuG6u+G7uDV9w6nhurXhu7g2MGrhu7jDqcOiw7Thu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7huLOG7uMOp4bqjw6nhu7g2w6Lhuqvhu7g24bq74bu4bsOi4bqx4bu44bud4bqlw6nhu7g44bql4bu4xJEhZeG7uDbhu4fDqeG6teG7uMOpw6Igw6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4Ni424bu4ZMOib+G7uDbhu4fDqeG6teG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4buw4bu4TmzhurnDqeG6teG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4NsOiw6zhu7hqw6Lhuqcs4bu4NuG7h8Op4bq14bu4buG7o+G7uDdv4buj4bqvbuG7uMOi4buF4bu4bWnhu6rhu7jDoiHDqeG6teG7uMOp4bq1IeG7o+G7quG7uDbDouG6qeG7uMahIeG7uDbhu4fhu7hFMsOp4bu4asOiKeG6peG7uDjhuqXhu7g1ZuG7uDYp4bu4ZTDhu6Phu7hkZeG7uDjhurHhu7hsLOG7uDU84bql4bu4bC424bu4w6nDoltu4bu4asOiw6Phu7huw6Ip4bql4bu4w6nDouG7mSzhu7g4OWXhu7g1LsOp4bu4xJEw4buj4bu4buG6pcSDw6nhu7hubCzDqeG6teG7uG5sKeG6peG7uMah4bqt4bu4buG6pcSDw6nhu7hlLMOp4bq14bu4bsOiOeG6ueG7uDg84bu4bmwp4bu4NsOi4bq54bu4NsOi4buP4bu4w6nDoiHhu7hubMOq4bu4bmzDtMOtNuG7uGUw4buj4bu4bsOiLsOp4bq14bu4xJHhuqXEg8Op4buw4bu44buz4buHw6nhurXhu7jGoeG6peG6rzbhu7g14buN4bql4bu4NTPDqeG7uMSRIeG7uMahMuG7o+G7uMOpw6LDtMOp4bq14bu44bud4bq7ZeG7uG5sw6rhu7g2w6Lhuqnhu7jhu4nhu7jEkSjhuqXhu7huw6LDtMOsw6nhurXhu7jhu51v4buj4bqjw6nhu7hlMG7hu7jDqcO0w6024bu4w6nhuqPDqeG7uG7hu4PhuqXhu7jGocSD4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g24bq74bu4w6nDtMOtNuG7uDjhurHhu7hue2Xhu6rhu7jhurVm4bql4buw4bu44buz4bq74bu4w6Lhu4dl4bu4LOG6peG7uDjhurvhu7huw6LDtGnDqeG6teG7uG7huq3DqcOi4bu4NsOi4bq54bu4ZWZu4bu44bqnbuG7quG7uDbhur3DqeG7uMSRKOG6peG7uGrDoinhuqXhu7g44bql4bu4ZW8s4bu4w6nhuqPDqeG7uDjDo8Op4bu44bq14bqlw6pu4bu4w6nDtMOtNuG7uDbDtcOp4bq14bu4asOiKeG6peG7uDbDontu4bu4NsOi4bqlb+G7quG7uG7huqXDo27hu7hk4bql4bqvZeG7sOG7uOG7r+G7o+G7uMahMuG7o+G7uGUh4bu4NsOi4bqp4bu4xqE0w6nhu7jEkSg24bu4a28sw6nhu7jEkXtl4buq4bu4N1vDqeG7uG7hu4fhuqXhu7g24buD4bu44bq1e8Op4bq14bu4bsOi4bql4bu4OGjhu7g4KOG6peG7uMOiw6o24bu4bOG7heG6peG7uGtvLOG7uG7Doi7DqeG6teG7uDjhuqXhu7jEkSFl4bu4NuG6u+G7uMSRw7Rpw6nhurXhu6rhu7g2w6Lhuqnhu7ht4bqh4bu44bq14buV4bql4bu4xqHEg+G7uMOpb+G7h+G6peG7uG7hu4fhuqXhu7g2w6Lhurnhu7g4w6PDqeG7uGTDouG6peG7uGws4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4Y29tbuG6peG6s+G7o+G7qOG7tljhu7PDtcOp4bq14bu4buG7k+G7uMSRw7M24bu4OOG6u+G7quG7uG7hu4fhuqXhu7g1e27hu7g4MW/hu7g14bqlw6Nu4bu44buj4bqjb+G7uG7DosO0acOp4bq14bu4NsOi4bqp4bu4w6Jpw6nhu7g1LOG6ueG7uOG6teG6pcOs4bu4w6LDo27hu7Dhu7hNLG/hu7jDqSHhu6Phu6rhu7hkw6LhuqXhu7g4POG7uOG7neG6pcOp4bu4OMO04buLNuG7uMah4bql4bqvNuG7uMSRIWXhu7hnw6nhu7g44bqpw6nDouG7uG7hu4fhuqXhu7hkw6Jv4buj4bqjw6nhu7g2w6Lhuqnhu7jGocSD4bu4a2/huqPhu7g44bqx4bu4buG7h+G6peG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7hrbyzDqeG7uG4gZeG7uMahIeG7uDXDsuG7uDh7auG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMSRaOG6peG7uMSRMWXhu7g24buPLOG7uGVmbuG7uG7DosOs4bql4bu4w6nhu4fDqeG6teG7uMOpZ+G6peG7sOG7uE7hu4fhuqXhu7g14bqlw6Nu4buq4bu4OOG6u+G7uDbDtcOp4bq14bu4xJEh4bu4w7TDrTbhu7hlb+G7g8Op4bu4NTDhu6Phu7jDqSzhu6Phu7g24buPLOG7uDbDouG6qeG7uMah4bqt4bu4OOG7h+G6peG7uMSRMcOp4bu4bmzhur3hu7g2w6Jv4buj4bqvw6nhu6rhu7hu4buH4bql4bu4bsOiMOG7o+G7uDbDouG6qeG7uDbhurvhu7jGocOg4bu4ZeG6r27hu7hl4bq/4bql4bu4xJF7ZeG7quG7uDbDouG6q+G7uMSRIeG7uDbDouG6qeG7uGVv4buDw6nhu7g24buD4bu4xJEhZeG7uG7DouG6o2Xhu7jGoSHhuqXhu7jDqT5l4bu4w6nhu5cs4buq4bu4OOG7i+G6peG7uGTDouG6peG7uOG6teG6uWXhu7jhurXhurtq4bu4OMO04buLNuG7uGVmbuG7uGTDouG6uSnDqeG7uG7huqXEg8Op4bu4ZMOiLOG7uGTDoi7hu7hs4buF4bql4bu4ZcOt4bql4bu4xqHEg+G7uGtv4bqj4bu4ZeG7ieG7uGVmbuG7uMOi4bql4bqvb+G7uGUs4buj4buw4bu44buzw6Jdw6nhurXhu7gs4bql4bu4w6nhurXDrOG7uDjDtOG7izbhu6rhu7g34bqpNsOi4bu44buz4bq4xqDhuqThu7UtIzvhu7g4POG7uMSRIWXhu7g34buJ4bu4NyzDqeG6teG7uDXhuqXDo27hu7g1LOG6ueG7uDfhu5nhu7g44bqpw6nDouG7quG7uGTDouG6pcOjw6nhu7g2w6Lhuqnhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDbDouG6q+G7uGrDoinhuqXhu7jDqeG6tcOi4bqr4bu4xqHhuqXhuq824bu4ZSHhu7g24bq9w6nhu7g14bqp4bu4Ni42w6Lhu7jEkeG7o+G7uMah4bqt4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4OMOjw6nhu7hlZm7hu7g2LOG7uDfDtGnDqeG6teG7uG7huqfDqcOi4bu4w6kh4bq54bu4OOG6u+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hjb21u4bql4bqz4buj4buo4bu2WMOJw6Lhu5fDqeG6teG7uMOp4bq1IeG7o+G7uGtvLOG7quG7uDbDouG6qeG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4xqHEg+G7uDjDtOG7izbhu7hqw6Ip4bql4bu44buJ4bu4xJEo4bql4bu4bmzhurnDqeG6teG7uGTDom/hu7g2LjbDouG7uMSR4buj4bu4NsOiezbhu7g1b+G7hcOp4bu4xJF7ZeG7sOG7uEXDoeG7uG7DosO0acOp4bq14bu4NsOi4bqp4bu4w6Ihw6nhurXhu7g44bqjZeG7uGTDouG6uzbhu7huw6IxZeG7quG7uDbhur3DqeG7uG7hu4fhuqXhu7huw6Lhuq3hu7g24buR4bu4OMOjZeG7uG7hu5PDqeG6teG7uOG6teG6pcOs4buq4bu4OMOjZeG7uDbDouG6ueG7uMSR4bq9w6nhurXhu7g34bqpb+G7uMah4buL4bql4bu4OOG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uCBv4bu4xJHhurnhu7Dhu7jhu7PDouG6qeG7uG7hu4fhuqXhu7g44bq74buq4bu4xqE0w6nhu7jDqeG7jeG7uDbDtMOs4bql4bu4w6nDosO04bu4bsOib+G7ieG7uD1A4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uDZvZjbhu7g44bql4bqvw6nhu7huw6Lhurko4bql4buq4bu4NsOi4bqr4bu4NuG6u+G7uGTDouG6uznhu7hle27hu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDXhuqXDo27hu7hu4buZ4bu4NSzhurnhu7jhurXhuqXDrOG7uDg84bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uMOi4buXb+G7uDcwb+G7uMahw6Nu4bu4NuG7jyzhu7huw6LDrOG6peG7uOG6teG6pSzDqeG7quG7uDcwb+G7uMahw6Nu4bu4NuG7jyzhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7jDqcOiw6o24bu4w6nDon3DqeG7quG7uDXhurnDqeG7uDbDojnDqeG7uMOpaeG6peG7uOG7neG7keG7uMSRKOG7uGUh4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g14bqlw6Nu4bu4bH3DqeG6teG7quG7uG7DoizDqcOi4bu44budbyDDqeG7uDg84bu4w6Jh4bq54bu4w6J7buG7quG7uGrDouG7h+G6peG7uGrDoizhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2anNvbsOi4bq5bOG7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4bOG6peG6tcOibuG7qOG7tlhFLOG6peG7uMagb+G6pVcvalg=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]