(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã viết bài thơ “Thêm niềm tin đi tới”. Bài thơ khắc họa chân thực lẽ sống nhân văn, sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, thắp sáng lên niềm tin ngày chiến thắng dịch bệnh COVID-19 đang đến gần. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sSThu5vDtXXhuqfDuuG7neG7kXXhuqfhuqDhu53DuuG6p27hu53huqfhuqB54bud4bqj4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6seG7muG6suG7tcO6xqHhuqfhurTDusah4bqndMO94bud4bqnc8O14bqi4bqnxqHFqeG7neG6p2zhurDhurvhuqckdsO6xqHhuqdL4buj4bqn4bqg4bub4bqy4bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6p+G7uOG7m8OD4bqnJMOBxanDusah4bqn4bqo4buR4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p2zhu5vhu7HDusah4bqnbeG7oWzhu5vhuqdMw5k+4bucTS3huqnhurnDoOG6p8O64bubw6rhuqdr4bq9w7nDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDhu5t44bqnw5rGoeG6okPhu5XDuuG6p+G7muG7rcO6xqHhuqc+4budw7rhu5vhuqdu4buH4bqn4bqo4budw7ThuqDhuqdrw6rhu53huqfhuqDhu5t44bqn4oCcJOG7m8O1deG6p8O64bud4buRdeG6p+G6oOG7ncO64bqnbuG7neG6p+G6oHnhu53igJ3huqHhuqdLw6rhu53huqfhuqDhu5t44bqnc+G7m+G7hWzhuqfhu5vFqeG6u+G6p2zhu5vDrcO64bqn4bqg4bub4bqkbOG6p3Thu4/huqfDgOG7scO6xqHhuqfDuuG7m8Otw7rhuqfhuqjhu4PDusOg4bqnw4DhurRs4bqndeG6v8O64bub4bqnbsO5w6rDuuG6p3PDtOG6oMOg4bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vhuqLhu4nDuuG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m8Otw7rhuqdtw63DusOg4bqn4bqg4bub4buF4bu54bqnw4Dhur3Dusah4bqndMO1w7rhuqfDuuG7neG7kXXhuqfhuqDhu53DuuG6p8O6xqHDqkPhuqds4bub4budw7TDuuG6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqdt4buhbOG7m+G6p2vhu5PDuuG7m+G6p0zDmT7hu5xNLeG6qeG6ueG6p27hurvDusah4bqnbsO0w7rhuqfGoeG7i8O64bqh4bqnS+G6vcO54bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bqgw4HDrcO64bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfGoeG7nXnhu53huqfhuqDhu5vhu53hu5PhuqLhuqdsxILDusah4bqna+G6v8O64bqnbsWpbOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bqlbeG6oOG7m+G6onVr4bqn4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqnxJFk4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Nk4bqt4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqpYuG6rS/huqnhuq1kbWThuqnhuq1i4bqp4bqpZOG6oOG6q2Jl4bq5dOG6uS1jxJFi4bqhcuG7ucah4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqUk4bubw7V14bqnw7rhu53hu5F14bqn4bqg4budw7rhuqdu4bud4bqn4bqgeeG7neG6o+G6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlxJFk4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWNk4bqt4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurE94bq74bqi4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6oMOB4buDw7rhuqfhuqDDgeG7tcOg4bqndMO54bqn4bqgw7nhurvDuuG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurFM4buB4bqnw7rhu5vDquG6p8O64bq7Q+G6p+G6qOG7keG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bqgw4Hhur3DuuG7m+G6p23hu6Fs4bub4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6sUvhurvhuqfDusah4bqyw73hu53huqfhuqDDgcO1w7rhuqd14buv4bqg4bqnbOG7m+G7ncO0bOG6p+G7msO5w7pt4bq74bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6sVRww7rhu5vhuqdzcMO64bub4bqn4bq9w7nhuqdB4bqi4buLw7rDoOG6p2vhur3DuuG7m+G6p3Xhu5/DoOG6p8O64bqyeWzhuqfhuqLhu7HDusah4oCm4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6sSTDgcWpw7rhuqfDusahw6pD4bqn4bqo4bqy4buz4bqg4bqnbOG7m2fDusah4bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p0LhurvhuqPhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxNzc34bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6sU7hu4fhuqfhuqDDgsO6xqHhuqdB4bqi4bq74bqnw7rhu4N14bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2zhu5vhu53DtMO64bqn4bqgw4HhurvDuuG7m+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurHDmsO0deG6p+G6oMOB4buB4bud4bqn4bubw7ThuqDhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfGoeG7neG6u8O64bqnw7rhurvDuuG6p+G6oOG7m8O94bud4bqnw4B44bqn4bqg4bq9w7rhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxw5rhurtD4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdu4bq/w7rhuqdrw7l14bqnxqHDqsO54bqn4bqg4bubw7PhuqDhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxVcOq4bqnc+G7jeG6p+G6oOG7m8SC4bqn4bqo4bur4bqn4bub4bufw7rhu5vDoOG6p3Thur/hu53huqdu4bq9w7rGoeG6p8OA4buz4bqnxqHDrOG7ueG6p+G6oMOB4buDdeG6o+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqnxJFk4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Nj4bqp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqpYuG6rS/huqnhuq1kbWThuqnhuqnhuq3EkWRi4bqgYmViYnRlLeG6qWXDqW1k4bqtZWPhuqtjY+G6oMOp4bqrxJHhurnhuqt04bqt4bqhcuG7ucah4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqUk4bubw7V14bqnw7rhu53hu5F14bqn4bqg4budw7rhuqdu4bud4bqn4bqgeeG7neG6o+G6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlxJFk4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWNj4bqp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurEkw4Lhuqc9w6rhu53huqfGoOG7p8O6w6DhuqfGoeG7nWds4bqnTMOZPuG7nE3huqfhu5vDucOqw7rhu5vhuqfhu5vDqsO64bub4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6scOaxqHDqkPhuqd1d+G7neG6p8O6xqHDqkPDoOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23hurJ4w7rGoeG6p+G6oOG7o8O64bub4bqnbOG6tOG6p+G6oOG7g8O6xqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxJOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7Hhuqfhu7nhu5vhu4Hhu53huqds4bq9bOG7m+G6p3RDw6DhuqfGoeG7neG7h8O64bqnbOG6vWzhu5vhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqx4bu44bubw6zhu7nhuqfhu7nhu5vGsMO6xqHDoOG6p3TDueG6p8Ot4bqiYeG6p8OB4but4bud4bqnw4Dhu4/huqduw7TDuuG6p3ThurLhu7PhuqDhuqd14bufw7rhu5s54bqj4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6sTc3N+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurFM4bqi4buvbOG6p2zhu5vhu53DtMO64bqnw7rDqkPDoOG6p2zhu4HhuqfDuuG6snls4bqnxqHhu63Dusah4bqndeG7n8O64bub4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6scag4bud4bqs4bqndeG6v8O6xqHhuqfDgOG7scO6xqHhuqdsw7nDuuG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3TDquG6p+G6oOG7seG7neG6p+G6oOG7m+G6suG7s8O6xqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxTOG7p8O64bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqg4bub4buf4bqnbOG7p8O64bqnw5rhurJ5bOG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurFM4bunw7rhuqdseHXhuqfhu4PDusOg4bqn4bq9w7nhuqd1Z2zhuqd14bq74bud4bqnw4DhurvhuqLigKbhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8SRZOG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdixJFk4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqpYuG6rS/huqnhuq1kbWThuqnhuqnhuq3DqeG6rcOp4bqgZOG6q2Phurl0w6kt4bqg4bub4bqidWstxJHEkeG6rS1v4buX4bqtZcOpa+G6ueG6uy3hu5fhuqFy4bu5xqHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pSThu5vDtXXhuqfDuuG7neG7kXXhuqfhuqDhu53DuuG6p27hu53huqfhuqB54bud4bqj4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXEkWThuq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlYsSRZOG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxJOG7nXXhuqfDgeG7r8O64bqnbuG7ieG7ueG6p3Phu5vhu53huqdrw6rhuqdsw7nDuuG6p+G7ueG7m+G6ssO9w7rGocOg4bqnQuG7pXXhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxw5rGoeG6ssO94bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnc8Ozw7nhuqduw7TDuuG6p2zhu5vDqsO54bqn4bqg4bub4buDdeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurHhurrDuuG7m+G6p3XhurvDusah4bqn4bqgw4Phu53huqfDgeG6u+G6osOg4bqnbOG7m+G7oeG6p25vdeG6p0LDreG6ouG6p2zhur3huq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxTOG7m+G6sOG6p8O64bubw6rhuqfDuuG7m+G6ssO9w7rGoeG6p2zhu4PDuuG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqfDgeG7r8O6xqHhuqfhuqDhu5vDueG6vcO6xqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxJMOBw7nDusah4bqnxqHhu53hurvDuuG6p8O64bq7w7rDoOG6p8OB4bqkbOG6p8OA4bq9w7rGoeG6p8O6xqHhu5tx4bq74bqnbuG7rcO6xqHhuqdrw6rDueG6o+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurE3Nzfhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxW8O14bqi4bqnbcOtw7rhuqfhuqDhu69s4bqndeG7n8O64bub4bqna+G7teG7neG6p3Thu4/huqfDgOG7scO6xqHhuqfDuuG7m8Otw7rhuqfhuqjhu4PDuuG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurE+asO64bqna8O1w7rhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p3TDg2zhuqfhuqDhu4XhuqDhuqd04bqm4bq74bqn4bqg4bux4bud4bqnbsOow7rhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxPeG7jeG6p2zhu5vhu53hurvhuqfhuqjhurtsbOG7ncO6b+G6p2zhu5vhu7HDusah4bqnbeG7oWzhu5vhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqxJOG7m8O1deG6p8O64bud4buRdeG6p+G6oOG7ncO64bqnw7rGocOqQ+G6p+G6oOG7m+G7hcO6xqHhuqd04buz4bud4bqnbsO0w7rhuqfGoeG7i8O64bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6sT7hu5/huqfDgOG6tGzhuqd14bq/w7rhu5vhuqfhuqDDguG6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO64bqnbuG7rcO6xqHhuqfhuqDhu5vhuqLhu4nDuuG6o+G6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqfDgeG7ncah4bub4bqgw6HhuqXhurHhuq9vdeG6sSThu5vhur3Dusah4bqnZS/huqvhuq3huqvhuqnhuqct4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p2zhurvDueG6p27hu53hu5l14bqnbOG7geG6p8O64bqyeWzhuqds4bub4buxw7rGoeG6p8ah4budZ2zhuqdMw5k+4bucTS3huqnhurnhuq8vb3XhurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG6uuG6ouG6oOG7m8O5w4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqfDgeG7ncah4bub4bqgw6HhuqXhurHDmsagJVvhu5TDmuG6p+G7muG7rMOaxqDhuqc+4bucw5rhu5rhuq8v4bu54bqx

NGUYỄN HỒNG VINH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]