(vhds.baothanhhoa.vn) - Trang France24.com đúc kết tình hình: “Hủy bỏ, từ chối, tẩy chay: Nga đã trở thành vị khách không được hoan nghênh trong thế giới thể thao”.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7rm9rw6Hhu69vw6LGocOh4bupb8Ozw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7Hhu4/DoS3DoeG7rm9w4buXbsOhZsOzauG7qcOh4buDw6LGocOh4buD4bqpw6Fvw6LEgsOhZuG6q8Ozw6Hhu4dww7M0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNeG7ruG7scOi4buXbsOhTeG7scOi4buX4buDZ+G6o8SDMOG7g8ah4buVw6Fmd+G7g8Oh4buT4buJ4buvw6Hhu6/hu43hu5dvw6Fv4buN4buXb13DoeKAnE/DvcSCw6Hhu4fhu58gw6Hhu6/hu7nDoeG7g29xw7Mgw6Hhu6/hur/EgsOh4buDb8OixIJdw6Hhu5Zuw6LDoWbhuqvDoeG7r+G7scWpw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4bqg4buPw6Hhu5Nv4bql4buDb8Oh4buTb3Dhu5duw6Fm4bu14bun4buDw6FvxqHDouG7l8Oh4buXbm/hu4vhu5dvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7r2/hu4nDoW7Ds8O5w7PDoeG7r29rw6Hhu69vw6LGoeKAnTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOh4buF4buvb3bhu5Xhu4fDoeG7hW/Ds+G7hWfDocOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6scSDw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DocOj4bqxw6Dhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8vw7PhuqAw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPhuqHhuqEv4bqh4bq34bq34buF4bqvw6DhurXhuqHhurPhuqPhurPhu6/huq/hurHhuqPhurHhu5nhuqEw4buR4bupbmHDocOi4buZ4buvKWHhu65va8Oh4buvb8OixqHDoeG7qW/Ds8Oh4buDb8Oy4buXb8Oh4buv4bux4buPw6Etw6Hhu65vcOG7l27DoWbDs2rhu6nDoeG7g8OixqHDoeG7g+G6qcOhb8OixILDoWbhuqvDs8Oh4buHcMOzYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buWYuG7lcOh4bqh4bq14bq14bq1IMOh4buTb8Ozw6Hhu6t2ceG7g8OhbsOzw6LDoeG7lsOi4buVw6Hhu67hu7XDoeG7g+G7s8OhMuG7rcOidsOh4buX4bqnxILDoeG7meG6p8Oh4busZ+G7seG7h8Ozw6Izw6Hhu4fhu4/DoeG7lsOC4buuxqDDoeG7l2jhu5XDoeG7h8ah4buVw6HDg+G6ueG7lcOh4buZ4bu14bun4buDIMOh4buD4bql4buDw6Hhu4Phur12w6Hhu69vw73DoeG7lsOi4buVw6Hhu67hu7XDoeG7r2/Ds8OhZuG6u3bDocWpw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buXbsah4bqnw7PDoeG7l2/hu7XDoeG7rMOz4butw7Phu5fDosOh4buUw7Nvw6Lhu5Hhu5nGoeG6oMOz4buDw6HhuqDhuqfDoeG7hGfhu5HDouG7l8Oh4bus4buvw6Lhu5fhu5PGoeG6oMOz4buDw6Hhu5l34buDw6Fm4bubw6Fmw6Lhu5duw6Hhu69vw7PDoWbhurt2w6Hhu4NvxqHDoeG7mMOiesOzxqHDoeG7g3jhu5duw6Hhu5dvw7PEqXbDoSRGJMOh4buvb2vDoeG7r2/Dosahw6Hhu5Nv4bql4buDIMOhZuG6q8Oh4buVxJHhu4PDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7g2/Ds+G7ieG7g8Oh4bqlxqHDoeG7lcOi4buXbsOh4buvb3Dhu5duw6Fmw7Nq4bupw6Fv4budw6LDoeG7h+G7jeG7l28gw6Hhu5Phu4t2w6Fu4bujw7PDoeG7lsOC4buuxqDDoeG7l27hu7nhu5duw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Fv4bqn4buXb8OhZnPhu5duw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7r+G7scOi4buXb8Oh4buv4bqtw7PDoWbhurvhu6/DoeG7l+G7tcO54buDw6Hhu4PDvcOiw6Fv4bujMMOh4buSb8Ozw6Fm4bubIMOh4buYw7Phu4vhu5fDoWbGoeG6p+G7l8Oh4buG4bub4buXbsOhZuG6pcOh4buvb+G7icOhbsOzw7nDs8OhMk3Dk03DgjPDoWbhuqvDoeG7scOiw6HhuqXhu5fDoeG7qW/huq3hu6/DoeG6oMO5w7PDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7g+G6vXbDoeG7r2/DvcOh4buX4bqnxILDoeG6oMO5w7PDoeG7r3bEguG7i+G7l8Oh4buHcV3DoeKAnOG7rm9rw6Hhu69vw6LGocOh4buTb3Dhu5duw6Hhu5nDs+G7i+G7l8Oh4burdsOi4buXw6Fm4buJ4buXw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7Hhu4/igJ3DoeG6oOG6p8Ohb+G6p+G7l2/DoWZz4buXbsOh4buDw73DosOh4buXb8OA4buXbsOh4buD4bq9dsOh4buvb8O9w6Etw6Hhu4Nw4buXbsOh4buF4bq54buXw6HEguG7i3bDoeG7l+G7tcO54buDw6Fm4bubw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7heG7ueG7l27DoeG7meG6rcOzMMOh4oCc4buub2vDoeG7r2/Dosahw6Hhu6lvw7PDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7r+G7seG7j+KAncOh4buD4buz4buXbsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buDxqHDs8Oh4buZ4bqnw6Hhu69vcOG7l27DoWbDs2rhu6nDocODdsSC4buL4buXw6Hhu612ceG7r8Oh4buZ4buP4buDb8Oh4butw4HDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu4PDvcOiw6FNw5NNw4IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm/hu4nDoeG7l2/hu7Xhu5duIMOhb8ahxJHhu4PDoU3Dk03DgsOh4buHw6LDoeG7qW/huqnDsyDDoW/GocSR4buDw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6Hhu5fhuqfEgsOhZsOi4buXbsOh4buFw7Ns4buXw6Hhu5Vz4buvw6Hhu6/hu7Hhu53DoW/EqcOhw4N2xILhu4vhu5fDoeG7r2/hu4nDoeG7k+G6sjDDoeG7hsWpw7Mgw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu5nhuqfDoeG7lXPhu6/DoeG7g3Zz4buDw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5cgw6Hhu5dv4bu14buXbsOh4buTb8Ozw6Hhu5PDrcOh4buv4bq74buXw6Hhu4Nw4buXbsOh4buZ4bqnw6Hhu5Vz4buvw6Hhu6t2ceG7g8OhbsOzw6LDoWZxw7PDoeG7l25v4buP4buDb8Oh4bqgw7nDs8Oh4buWw4Lhu67GoMOh4buvb+G7jcOh4buVc+G7r8Oh4buv4bux4bqnxqHDoeG7meG7tXbDoeKAnOG7g2/DsuG7l2/DoeG7r+G7seG7j8Ohb+G7m8Oiw6Hhu69va8Oh4buvb8OixqHigJ3DoeG7mcOq4bupw6Hhu6/hu7fhu4PDoeG7hcOzbOG7l8Oh4buxw6Igw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4N0w6Hhu613xILDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buFw7Nq4buXw6Hhu7Fz4buXbsOh4bqgw7nDs8Oh4buD4bu14bul4buXbsOhZnPDoeG7l27huqfEgsOh4buD4bqn4buXbsOh4buvYuG7l24wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7luG6p8ahw6Hhu5nhuqfDoeG7g+G6peG7g8OhZnPDs8Oh4buvdsSCa+G7l8Oh4buH4bub4buXbsOhZuG6pcOh4burdnHhu4PDoW7Ds8Oiw6Hhu69vw6Lhu5XDoeG7hUHDoeG6oOG7neG7l27DoeG7qeG7mcOixIItxqFtbcOhJcah4bux4buZ4buFw6Hhu4J24bupw6HhuqPDoOG6o+G6o8Oh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7gm/hurl2w6Hhurh2w6Hhu692xILhu4vhu5fDoeG7h3HDoeG7k29w4buXbsOh4buvb8Ozw6Fm4bq7dsOh4bqgw7nDs8OhZnPDs8Oh4buvdsSCa+G7l8Oh4burdnHhu4PDoW7Ds8Oiw6Hhu5Zuw6Iww6Hhu5Zv4bqnw6Hhu6/huqfDs8Oh4bupb8OzauG7r8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu5Zuw6LDoS3DoXDhu5duw6Hhu4Nvw73DoeG7g8O9w6LDoeG7guG7mOG7hsOh4buCb2fhu5nhu61nw6Igw6Hhu7DGoeG7lcOi4buXw6HDguG7h+G7scOi4buVxqHhuqDDs+G7g2/DoeG7h+G7j8Oh4bupb8ah4buXbsOh4buv4bufw6LDoeG7r+G6p8Ozw6Hhu63huqnhu5cww6FNw5NNw4LDoeG6oOG6p8OhVkdNw4LDoTLhu5jDs+G7i+G7l8OhZsah4bqn4buXw6Hhu4bhu5vhu5duw6Fm4bqlw6Hhu4Jv4bq5dsOh4bq4djPDoeG7r2/hu43DoeG7g3jhu5duw6Hhu5dvw6J2w6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoWbhu4/hu5dvw6Hhu7Fk4buXbsOh4buV4bujw7PDoWZzw7PDoeG7h+G7m+G7l27DoeG7lm7DoiDDoeG7h8OixqHDoW5y4buVw6Fmc8Ozw6Hhu692xIJr4buXw6Hhu6t2ceG7g8OhbsOzw6LDoeG6oOG6p8Oh4buC4buY4buGIMOh4butw6zDoeG7h+G7j8OhZuG7jeG7l2/DoeG7g2/DtcOh4buvb8Oi4buVw6Hhu4VBw6Hhu4PhuqXhu4PDoW7Ds+G6qcOzw6Fm4bq7dsOh4buDw73DosOhTcOTTcOCw6HhuqDhuqfDoVZHTcOCw6HhuqDDucOzw6Hhu5nhuq7DoeG7hcahw6FvxqHEkeG7gzAwMMOh4buVxqHhu5duw6Hhu5V2ceG7l13DoeKAnDAwMOG7h+G7m+G7l27DoWbhuqXDoeG7meG6p8Oh4buVc+G7r8Oh4buvb2vDoeG7r29x4buXbsOh4buXb+G6u+G7r8Oh4bqg4bqnw6FvxqHhuqfhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXw6Hhu4Nvw7PDosOh4butw63DoeG6oMO5w7PDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buH4buPw6Hhuqnhu5dvw6Fv4bu1xanhu5duw6Hhu6/huq3Ds8OhVuG7k+G7scOiw7Phu5dnMMOh4buCb8O9w6Hhu6/hu4/hu4Nvw6FNw5NNw4LDoeG6oOG6p8OhVkdNw4LDoWbEqXbDoW/EgsOh4bqg4buj4buXbsOh4buv4buN4buXb8Ohb+G7jeG7l2/DoVbhu5Phu7HDosOz4buXZ8Oh4butw6zDoeG7g+G7m8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buDb3bEgmvhu5fDoeG7h8Oz4buJ4buXw6Hhu6/DsuG7g2/DoeG7g0Hhu4PDoWbhuqXhu5duw6Hhu5Nrw6HhuqDhuqfDoeG7lXPhu6/DoeG7g+G6peG7g2/DoeG7l2/DouG7l2/DoeG7g2/hu5vhu5duw6Fma8Oh4buH4bub4buXbsOhZuG6pcOh4buZ4bqtw7PDoeG7g+G7m8Oh4buvb2vDoeG7r+G7scWpw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buv4buxduG7l27DoW7Ds8Oi4buXw6Hhu4NvxqHDoeG7rUHDoWbGoeG6p+G7l8Oh4buT4buJ4buvw6HhuqDhuqfDoW/hu53DosOh4buH4buN4buXb8OhbsOzw4DDosOh4buV4bujw7PDoeG7l27hu7Xhu6XDs+KAnTDDoUbDs8SpdsOh4buX4bqnxILDoWZy4buXbsOh4buXbm/DtMOiw6HhuqDDucOzw6HhuqDDs2rhu4MwMDDDoeG7r3bEgmvhu5fDoeG7lm7DosOh4butw6zDoeG7h+G7j8Oh4buZxqHhuq3Ds8Oh4buTb+G7n8Ozw6HhuqDhu53hu5duw6Hhu6nhu5nDosSCLcahbW3DoSXGoeG7seG7meG7hcOh4buCduG7qcOh4bqjw6DhuqPhuqPDoeG7k292w6HhuqBB4buDw6Hhu4Jv4bq5dsOh4bq4dsOh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7guG7mOG7hsOh4buv4bqtw7PDoeG7lm7DosOh4buD4buz4buXbsOh4bupb+G6qcOzw6Hhu7Hhu6XDs8Oh4buTb+G7n8Ozw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7g3fhu6nDoeG7gm/hurl2w6Hhurh2w6Hhu4V4w6Hhu4Nv4bu1w6LDoeG7r2/Ds8OhZuG6u3YwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7km9w4buXbsOh4buDb8O1w6Hhu4fhu5vhu5duw6Fm4bqlIMOhw53EgsOh4buHw6Lhu5fDocag4buZxILhu5Xhu6nDs+G7g8Oh4burdnHhu4PDoeG7r+G7icOhMsOTxqDhu4Izw6Hhu5Phu4t2w6Fu4bujw7PDoeG7r+G6u+G7r8Oh4buD4bqpw6Hhu5nDs+G7i+G7l8OhZsah4bqn4buXw6Hhu69va8Oh4buvb8OixqHDoeG7g+G6u+G7qcOh4buvb+G7icOhbsOzw7nDs8Ohb8O9xILDoeG7g+G6peG7g8Oh4butQcOh4buTw7Nq4buXw6Hhu4VBw6Hhu5PDs+G7ieG7l8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Oh4buv4bqtw7PDoeG7lm7DoiDDoW/GocSR4buDw6Hhu4NvdsSCa+G7l8Oh4butw6Lhu5duw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buTb+G6peG7gzDDocOTxqDhu4LDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7k+G7i3bDoW7hu6PDs8Oh4buD4bql4buDw6Fuw7PhuqnDs8OhZuG6u3bDoeG7q3Zx4buDw6Hhu6/hu4nDoeG7g2/hurvhu5XDoeG7heG7t+G7r8Oh4butQcOhw4N24bq74buvw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu6t2ceG7g8Oh4buT4bqww6Hhu5Zuw6LDoeG6oOG6p8Oh4buGZ+G7mcOi4buxduG7rTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buu4buxw6Lhu5duw6FN4buxw6Lhu5fhu4Nn4bqjxIMw4buDxqHhu5XDoWZ34buDw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7r+G7jeG7l2/DoW/hu43hu5dvXcOh4oCcT8O9xILDoeG7h+G7nyDDoeG7r+G7ucOh4buDb3HDsyDDoeG7r+G6v8SCw6Hhu4Nvw6LEgl3DoeG7lm7DosOhZuG6q8Oh4buv4buxxanDoeG7r2/huqfhu5dvw6HhuqDhu4/DoeG7k2/huqXhu4Nvw6Hhu5NvcOG7l27DoWbhu7Xhu6fhu4PDoW/GocOi4buXw6Hhu5dub+G7i+G7l2/DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvb+G7icOhbsOzw7nDs8Oh4buvb2vDoeG7r2/Dosah4oCdMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTUkw6rEgsOh4buvb+G7jSDDoeKAnOG7r29rw6Hhu69vw6LGocOh4bupb8Ozw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7Hhu4/igJ3DoeG7meG6p8Oh4buVc+G7r8Oh4buvb3Dhu5duw6Fmw7Nq4bupw6Fv4bqn4buXb8OhZnPhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu4Phuqkgw6Fvw6LEgsOh4buDb8O1w6Hhu5nhuqfDoeG7lXPhu6/DoeG7k2/hur92w6Fvw7NqdsOhZuG6q8Ozw6Hhu4dww7PDoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Oh4burdsSCxKnhu5fDoeG7mUHhu4PDoeG7l2/hurvhu6/DoeG7r29rw6Hhu69vw6LGocOh4buvb+G7icOhbsOzw7nDs1sww6Ekw7nDs8Oh4buxw7Phu4vhu5duw6Hhu4dzw6Hhu5Vw4buXw6Hhu4fhu5vhu5duw6Fm4bqlIMOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu612ceG7r8Oh4buDb8OzxKl2w6Hhu4XhuqfDs8Oh4buZ4buP4buDb8Oh4butw4Egw6Fm4bqrw6Hhu5NvcOG7l27DocOy4buvw6Hhu5nhur3hu5fDoeG7g+G6peG7g8Oh4buv4buxw6rhu5fDoWbhurt2w6FvxqHEkeG7g8OhbsOz4bqpw7PDoWbhurt2w6Hhu5dvdnHhu5XDoeG7leG6p3bDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7r+G7seG7jzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1RuG7m8Oh4buZ4bqnw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu5dub8Ozw6HhuqDhurvhu5fDoeG6oMSpw6Hhu4Nv4bu34buDw6HhuqBww6Fm4buP4buDb8OhJcah4bux4buZ4buFw6Hhu4J24bupw6HhuqHhurXDo8SDw6Hhu4PDvcOiw6Fmc8Ozw6Hhu692xIJr4buXw6HDk+G7r8Oi4buZw7PDosOh4bqg4bqnw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7r+G7sXjhu5XDoeG7qW/huqXhu6/DocODw7Lhu6/DoeG7hmfhu5fDs+G7r8ahw6Hhu5R24but4butxqHhu5nDs+G7l8Ozw6Fm4bqrw6Hhu63DgcOh4buFeeG7l27DoeG7l27huqfEgsOhb3PDs8Oh4buH4bub4buXbsOhZuG6pcOh4buZw7nhu5fDoeG7l2/hurvhu6/DoW/huqfhu5dvw6Hhu6/Ds+G7l2/DoWZrw6Hhu6t24bqp4buXbsOh4buH4bqlw6Hhu4NvxqHDoeG7g2/DvcOh4buXbm/DtMOiw6Hhu6lv4bql4buvw6HDg8Oy4buvMMOh4buY4bqnw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu6/Ds+G7ieG7r8Oh4buZc8Oh4buDw73DosOh4buXb+G6p8Oh4buH4bqlxqHDoeG7lMOi4buxw7PDosOh4buYw6J24buxw6LDocOC4bqgw7Nu4buXxqHhu5nGocOh4buv4bux4buL4buXw6Hhu6/hu6XDoeG7rHbhu5fhu4XDosSCw6Hhu67Ds+G7lWfhu63DoeG7l2Lhu5XDoeG6oeG6teG6s+G6scOh4bqgxKnDoeG6oMOzauG7g8Ohw4Lhu7FuZ+G7l+G7r8Oz4buXw6LDoW9xw7PDoeG7mXPDocOj4bqvMMOgw6DDoMOh4buv4bq74buXw6Hhu5l3w6LDoeG7leG7jcOh4buDb8ahw6Hhu6hn4buxdsOhZmvDoWZ0w7PDoeG7meG6u8SCw6HhuqDDs+G7l2/DoeG7q3bDouG7l27DocWpw6ElxqHhu7Hhu5nhu4XDoeG7gnbhu6nDoeG6oeG6teG6t+G6szAwMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hurvhu6/DoeG7l2/Ds+G7i+G7l8Oh4buTb3Dhu5duw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7h+G6u+G7r8Oh4buT4bqww6Fv4bqn4buXb8OhZnPhu5duw6HigJzhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6/hu7Hhu4/DoW/hu5vDosOh4buvb2vDoeG7r2/Dosah4oCdw6Hhu5fhuqfGocOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4fhu5vhu5duw6Fm4bqlw6Hhu4Phu7Phu5duw6Fu4bq5xILDoeG7l+G7i+G7l8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buH4bu34buDw6HDg3fhu4PDoeG6oOG6p8Oh4buDb8Ozw6LDoeG7scOsMMOh4buw4bq74buvw6Hhu5dvw7PEqXbDoeG7meG6veG7l8Oh4buH4bub4buXbsOhZuG6pcOhZuG7m+G7l27DoeG6oMOiw7PDoeG7r+G7seG7ncOh4buZ4bqnw6Hhu4Phur12w6Hhu5dxw7Mgw6Hhu5nhuqfDoeKAnOG7reG7t8OhbsOz4bqpw6Hhu4PDvcOiw6Fv4budw6LDoeG7h+G7jeG7l2/igJ3DoeG7l2/hu7XDoeG6o8Oh4buv4buxw6rhu5fDoWbhurt2w6Fuw7PDgMOiw6HDguG7seG7lWfhu5fDs8Oiw6HhuqDhuqfDoeG7rm90w6Hhu5Zvw7TDoeG7kuG6sMOh4buv4bqtw7PDoeG6oOG7neG7l27DoeG7mcah4bqtw7PDoSXGoeG7seG7meG7hcOh4buCduG7qcOh4bqjw6DhuqHDoMOhbsOzd+G7qcOh4buD4bqpw7PDoeG7r2/Ds2rhu5fDoeG7lXHDs8Oh4burdsOi4buXw6FvasOh4buXbsah4bqtw7PDoW7Ds8OixqHDoW7Ds8OAw6LDoW/DosOzw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buTa8Oh4buv4bu5w6Hhu63DonbDoeG6oHnDoW/huqfhu5duw6Hhu6/hu7Fi4buVw6Hhu5dub+G7jeG7l8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6HDguG7seG7lWfhu5fDs8Oiw6Hhu4fhu4/DoeG7r2/huqnhu5XDoeG7reG6peG7r8Oh4buHxanDs8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu65vdMOh4buWb8O0w6Hhu5LhurDDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buub+G7icOh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu69v4bu3w6Hhu5dv4bq74buvIsOh4buVc+G7r8OhZnPDs8Oh4buvdsSCa+G7l8OhRuG7t+G7g8OhZsah4bqn4buXw6Hhu5Phu4nhu68gw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7r29j4buXbsOh4buDb8O9w6Hhu5dub8O0w6LDoeG7heG6ueG7l8Oh4buvc+G7g8OhxanDoSXGoeG7seG7meG7hcOh4buCduG7qcOh4bqjw6DDoOG6sTAwMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu5Zvw4Dhu5duw6Hhu6/hu7HDouG7l2/DoeG7g+G6q8Ozw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG6oMOzauG7g8Oh4oCc4buD4bq74buVw6HhuqDDquG7l+KAncOh4buvb2vDoeG7r2/Dosahw6Hhu5Zuw6LDoeG7meG6p8Ohb+G7p+G7qcOh4buZ4bquw6Fvw6LEgsOh4bupb8Ozw6Hhu5nhuq7DoeG6oOG7geG7l8Oh4buDb+G7tcOiw6Hhu4Phu5vDoW9yw7PDoeG7k+G7ieG7rzDDoeG7gm/DtcOh4buHw7Phu4nhu6/DoeG7g29j4buDw6Hhu4NvY+G7l8Oh4buVc+G7r8OhZsOzxKl2IMOh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu6/hu7HDouG7l2/DoeG7rcOsw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7g2/DgOG7l27DoeG7meG6rcOzIMOh4buvb8Oq4buVw6Hhu4Nvw7LDoeG7k2jGocOh4buZeMOzw6Hhu61Bw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7g8O9w6LDoeG7h+G7m+G7l27DoWbhuqXDoeG7l+G7m8Ozw6Hhu7HDs+G7i+G7l24gw6Hhu69va8Oh4buvb8OixqHDoeG7l+G7m8Ozw6Hhu4NvduG7l27DoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6qcOh4buWbsOiw6Etw6Fm4bq74buvw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buH4buPw6HigJzhu4Phurvhu5XDoeG6oMOq4buX4oCdw6HhuqDhuqfDoVbhu5Phu7HDosOz4buXw6LDoS3DoWbhurvhu6/DoeG7l+G7tcO54buDw6Hhu4Nv4buPdsOh4bqp4buXb8Ohb+G7tcWp4buXbsOh4buDw73DosOh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu6/hu7HDouG7l28ww6FGw7PEqXbDoWbhu5vDoWbDs8Oh4buXbuG7teG7p+G7g8Oh4bqgw7nDs8Oh4buvw7Phu5dvw6Hhu69v4bq94buXw6Hhu69va8Oh4buvb8OixqHDoWbGoeG6p+G7l8Oh4buT4buJ4buvIMOh4buDw6LGocOh4buvb+G7teG7p+G7l27DoeG7leG6p8Oh4buV4bujw7PDoSRGJMOh4bqg4bqnw6Hhu6/hurvhu6/DoeG7g+G6qcOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7r+G7seG7i+G7l8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7r8Oz4buXb8Oh4buX4bqnxILDoW/hu7XDueG7l27DoeG7r8O5w7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG7r2fDg+G7ry3DouG7mcOzbuG7l13DoeG7scOzbm/hu68iYTU04but4buv4buxxqHhu5duNeG7lm52xILhu4vhu5fDoeG7qG/GoeG7l240L+G7reG7r+G7scah4buXbjU0L+G7qTU=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]