(vhds.baothanhhoa.vn) - Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, U19 Đông Á Thanh Hóa đã thất thủ 0-2 trước đội chủ nhà U19 Hưng Yên ở cuộc tái đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng D, vòng loại Giải U19 quốc gia 2022 chiều 15-3.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rEqMOdJFh34bq54bqrw6NY4bufWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVY4buJxIN74buJWOG7icSDbVjhu4nDrG/hu4MwWMSow50kWMSCb+G6q8OjWOG7mDjhuqtY4buJP+G6r1jDtGThuqvDo1jhuq1iP+G6r1jDg+G6rzrhuq9YxKjDnSRYw63EqeG6uzBYw6Phuq8l4buoL8SDw53hu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rhu61lWOG6rWhY4bqrxIPhuq9hxKlYMOG7h1jEg8Oq4bqvWMOjxIPhuq9YICbhuqvDmVjEqMOdJFh34bq54bqrw6NY4bufWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVYMjtY4buJxIN74buJWOG7icSDbVhZLeG7sljhu4nDrG/hu4MwWDLDquG6r1gwxINtWOG6q8SDJljEqMOdJFjEgm/huqvDo1jhu5g44bqrWGdYMMSpw6owWOG7iSrhuq9YMnvEqVjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqfEg8Sp4bq54bqrWOG6p8SD4bq/WOG6rW9m4buJWOG7icOsW+G6q1jhu4nEg8OzWOG7uFggOuG6q8OjWHbDmVjDtGThuqvDo1jhuq1iP+G6r1jDg+G6rzrhuq9YxKjDnSRYw63EqeG6uzBYw6Phuq8lWOG7slnhu7Lhu7JYMMSD4bqvYcSpWMOd4bu4LeG7tOG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXMeG7icSDxKnhuqkgWOG6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu44bu04bu0aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7LDncOdL8OdQD0x4buyw51A4bu4w53hu7LDneG7ieG7uD3hu7RA4bqt4buyLcSpw50kLeG7icSDJeG6q8SDxINiJS3Eg8Sp4bqrw6Phu5kz4buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV8Sow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVjhu4nEg3vhu4lY4buJxINtWOG7icOsb+G7gzBYxKjDnSRYxIJv4bqrw6NY4buYOOG6q1jhu4k/4bqvWMO0ZOG6q8OjWOG6rWI/4bqvWMOD4bqvOuG6r1jEqMOdJFjDrcSp4bq7MFjDo+G6ryVXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BX4bu44bu04bu0V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqxKjDnSRYd+G6ueG6q8OjWOG7n1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlWMWoKmJYw7Qm4bqrw6PGr1jhu4nEg8SpJVjhuqfEgypYMirhuqvDo1jhu4nhuq85MFjhu4nDrG/hu4MwWMSow50kWMSCb+G6q8OjWOG7mDjhuqtYxagqYlgyZcav4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4olxKlY4bu2WOG6rW9m4buJWOG7icOsW+G6q8OZWMSow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVjhu4k/4bqpWDEi4bqrWDJ9xKlYIDrhuqvDo1h2WMO04buD4bqvWCRYMuG6r8Og4bqpw5lYxIPhu4fhuqtYMsOq4bqvWOG7kzlpWOG6q8SD4bq3WOG6rSZYMMSDbVjhuqvEgyZYxKjDnSRYxIJv4bqrw6NY4buYOOG6q1jhu7RYMuG6r8Og4bqp4bukWOG7ryowWMSDxJEwWOG7icOsZFgwbSVYxILhuqzDlFjhuqw4WMSC4bq94bqrw6NY4bqo4bqv4bqrxINYIG/hu4MwWMO0JmJY4buJw6xb4bqrWOG7iSrhuq9YMnvEqVhnWOG6rW9m4buJWMO0YVjDtOG7g+G6r1gy4bq74bqvWOG7icSDbVggIeG6q8OjWOG6reG6u+G6r1gwxIPhu4fhuq9Y4buJxINb4bqrWOG7icOsxJHhuqvDo8OZWDDEgy4wWDDEgy7huqtYIDjhuqtYacSDfeG6q1jhu4s+4bqrWOG6q8SDJljDtCZYMMSDbVgyw6rhuqvDo1jhu4nhur9YMMSDw7MwWDAqMFhpxIMlWGnEgzrhuqtYMOG6ueG6q8OjWOG6q8SDJeG6q8SD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6p3w6rhuq9YMMSDbVjhuqvEgyZYMMSDbVgyw6rhuqvDo1jhu4l74bqrWDDhurnhuqvDo1jDtOG7g+G6r1gwKjBYacSDJVhpxIPhurvhuq9YxINmaVjhuqvEg2XDmVjhu4nEqeG7mVjDtFvhu5lYxIPEkVgyO1jDtHtpWGnEgzrhuq9YxIMm4bqrw6NY4buJxINtWDJvZjBY4buJ4bq/WDDEg8OzMFgwxIMo4buJWDDEgzfDmVgwY1gwxIPhuq9hxKlY4buLPsSpWMO0JlggxJEwWOG6rWPhu4lY4buJ4bq74buJ4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7uEAkaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7LDncOdL8OdQD0x4buyw51A4bu4w53hu7Thu7Thu4nDnT3DneG7uOG6rSQtxKnDnSQt4buJxIMl4bqrxIPEg2IlLcSDxKnhuqvDo+G7mTPhu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BXxKjDnSRYd+G6ueG6q8OjWOG7n1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlWOG7icSDe+G7iVjhu4nEg21Y4buJw6xv4buDMFjEqMOdJFjEgm/huqvDo1jhu5g44bqrWOG7iT/huq9Yw7Rk4bqrw6NY4bqtYj/huq9Yw4Phuq864bqvWMSow50kWMOtxKnhurswWMOj4bqvJVdY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFfhu7hAJFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qsSow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVjFqCpiWMO0JuG6q8Ojxq9YMjtYIGVY4bqtaFjhuqfEgypY4bqrxIPhuq9hxKlYMOG7h1jEg8Oq4bqvWMOjxIPhuq9YICbhuqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsSow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVgyO1gwxIPhu4fhuq9Y4buJ4bq74buJWMSD4buH4bqrWMO0JlgwPuG6q1ggIeG6q8OjWOG7icSDOVjhu4nDrFvhuqtYMjnhuqtYMMSp4bq74bqvWMSD4bqvw6FpWMOd4bukWOG7iMSDW+G6qVgwxIPhurHDmVgyw6rhuq9Y4bqnxIMqMMSDWDBk4bqrWOG7iT9iWMOsJVjhuqvEg+G6r2HEqVhpxIMlWOG7iXvhuqtYMOG6ueG6q8Ojw5lYMcOz4buJWDLhuq/DoOG6qVjhuqvDo8Sp4buZWMSD4bqvw6DhuqlYxIPhu4fhuqvhu6RY4buIxKnhu5lYw7Rb4buZw5lYacSDauG7iVjhu7bhu7TDmVhJxIMl4bqrWMOULOG6q1jhu4jEgybhuqvEg1h3P+G7iVgyO1gyKuG6q8SDWDJ9xKlYw6PEg+G6r1ggJuG6q1jhuqlnWOG7ieG7m1jhu4vhurtYMMSDYljEqMOdJFjEgm/huqvDo1jhu5g44bqr4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rEguG6r8OhaVjhu7JYxILhuqzDlFjhuqw4WMSC4bq94bqrw6NY4bqo4bqv4bqrxINYMjtYMGNY4buyWOG7i+G7jVjhu4nEgyXhu5lYMuG6v+G6r1jhuqvDo2/hu4Xhuq/DmVgy4bq94bqrw6NY4buJxIPhu4Xhuq9YMMSD4bq1WDI/YlgwKjBYxIPEkTBY4buJw6xkWDJd4buZWDAlYlgyw6rhuq9YxIPhurfhuqvEg8OZWOG7iSzhuqvDo1jhu4nhurswWOG7iXvhuqtYMOG6ueG6q8OjWDI4WOG7ieG6t+G6qVjhuqfhuq854bqpWCAm4bqrWMOjaOG7pFjhu4jEgzlY4buJw6xb4bqrWOG6rXvhuqtY4bqtb+G7g+G7iVgyO1gyb2YwWMSow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVjhu4k/YljDrCVYw7QmWOG6qznEqVgwxIPhurHhuqvEg1jhu5MqMFjEg+G7h+G6q8OZWOG6qsOjxJEwWMOD4bqvJeG6q8OjWDI7WDBjWOG7icSDw6BY4buLJeG6q1ggIeG6q8OjWOG7ieG7m1jhu4vhurtYMMSDYlgyw6rhuq9Y4bqnxIMqMMSDWOG7icOsYuG6q8OjWGnEgyVYMcOz4buJWDLhuq/DoOG6qVjhu4nEg8SpW+G6q1jhuq1m4bqvWOG6q8OjJeG7mVjhu4nDrDjhuqtYw7Q/MMSDWMOdQOG6qeG7uFnhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7r8SD4buH4bqvWMOse+G7iVjhuqvhu4FY4bqt4buNMFjhuqvEg2/huqvDo1jEqMOdJFh34bq54bqrw6NY4bufWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVYw6MoaVjhuqvEg+G6r2HEqVjhuqfEg2NY4bqnxIMs4bqrWOG7icOsb+G7gzBYxIMm4bqrw6NY4buJxINtWDLhurnhuqvDo1jhuqvDo2/hu4Xhuq9Yw7QmWOG7i+G7jVjhu5PEqXvhu4lY4buLLjBYMG0lWOG7icSDbVjhuqnhurnhuqtYMuG6u+G6r1hpxINv4buH4bqrw6Phu6RY4buI4buD4bqvWGnEg2rhu4lYI1nDmVjEqMOdJFjEgm/huqvDo1jhu5g44bqrWDJvZjBYxINvZ+G6q8OjWMOtxKk6WGnEgz/hu4lYMmHhuqtYw7QmWOG6qsOjxJEwWOG7iCbhuq9YMjtY4buJxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtY4buJxIMm4bqrxINYMOG6ueG6q8Ojw5lY4bqrPuG6q8OjWOG7ieG7m1jhu4vhurtY4bqtOOG6q1jhu7ItWVgwxINiWDLDquG6r1gwxINtWOG6q8SDJuG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7Thu7Jp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7ssOdw50vw51APTHhu7LDnUDhu7jDneG7uOG7uOG7iSQjw53DneG6reG7ti3EqcOdJC3hu4nEgyXhuqvEg8SDYiUtxIPEqeG6q8Oj4buZM+G7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFfEqMOdJFh34bq54bqrw6NY4bufWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVY4buJxIN74buJWOG7icSDbVjhu4nDrG/hu4MwWMSow50kWMSCb+G6q8OjWOG7mDjhuqtY4buJP+G6r1jDtGThuqvDo1jhuq1iP+G6r1jDg+G6rzrhuq9YxKjDnSRYw63EqeG6uzBYw6Phuq8lV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tOG7sldYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qsSow50kWMSCb+G6q8OjWOG7mDjhuqtYxagqYlgyZcavWDI7WOG6rXvhu5lY4bqtP+G6r1jhuqvDo+G6ueG6r1gyfcSpWCA64bqrw6NYduG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqxIPDteG6q8OjWGnEg2rhu4lYMMSp4bq74bqvWOG7icOsW+G6q8OZWMSow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVgx4bq94bqrWOG7iWIm4bqrWOG6reG7jTBY4bqtOOG6q1jhu4l74bqrWDDhurnhuqvDo1jDtOG7g+G6r1jhu4nhuq/huqvEg1jhu4nEg33huqtY4oCc4bqnxIPhurnhuqvDo1gwZOG6q1jDo+G6t1gyw6BY4bqpe+G7ieKAnVjhu4ti4bqrw6NY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhu4nEg8OgWDBjWCAm4bqrWOG7icSDLuG6q8Ojw5lYMibhuqvEg1gwxIN7aVjhuqvEg1vhuqtY4buJxIPEqSVYMMSpw6owWMO04buD4bqvWOG7ieG7m1jhu4vhurtYWS3hu7Lhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMOsW+G6q1jhu4nEg8SpJVjhuqsm4buZWDI7WOG6p8SD4bqvOeG6q1gyYibhuqtYw63EqT7huqtYMG0lWMSC4bqsw5RY4bqsOFjEguG6veG6q8OjWOG6qOG6r+G6q8SDWOG6qXvhu4lY4bqrw6Phurnhuq9YMn3EqVggOuG6q8OjWMO0JmJYMMSD4bqx4bqrxINYMuG6u+G6r1jhu4nEg21YxKjDnSRYxIJv4bqrw6NY4buYOOG6q+G7pFjhu69r4bqrw6NYMGNYJFgy4bqvw6DhuqlY4bqrxINv4bqrw6NYxKjDnSRYxIJv4bqrw6NY4buYOOG6q1jEg+G7h+G6q1jEqMOdJFh34bq54bqrw6NY4bufWOG7iMSDJeG6q8SDWMSCYyVYw7RhWDLhurvhuq9YMn3EqVjFqOG6rW9m4buJWDLhuq9YxKjDnSRYd+G6ueG6q8OjWOG7n1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlWOG7icSDLuG6q8OjWMOdLVnGr+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqR1jhu4nDrFvhuqtYMnvEqVgwZOG6q1jhuq0/4bqvw5lYxKjDnSRYw43EqTrhuqvDo1jhuqol4bqpWMO0JljEqMOdJFjhu4rEguG7rVh3Jljhuqo84bqrw6NYMjtYxINkJVjhuqvEgyXEqVjDtOG7g+G6r1jhu4nhu5tY4buL4bq7WFktWeG7pFjhuqY54buJWMOtxKk6WOG6qybhu5lYw6Phuq9qaVjEqMOdJFjDjcSpOuG6q8OjWOG6qiXhuqlY4buTOWlY4buJxIPDs1jhu7RYw7Thu4Phuq9YI1gy4bqvw6DhuqnDmVgwZOG6q1jEqMOdJFjhu4rEguG7rVh3Jljhuqo84bqrw6NY4buTOWlYMMSp4bq74bqvWCA64bqrw6NYw7Thu4Phuq9Y4bu2WDLhuq/DoOG6qeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqR1jhuq1vZuG7iVjhu4nDrFvhuqtYMMSp4bq74bqvWDBr4bqrw6NYw7QmYljhuqvDoybhu5lYw50jLeG7tMOZWMSow50kWHfhurnhuqvDo1jhu59Y4buIxIMl4bqrxINYxIJjJVjDoyhpWMSow50kWMONxKk64bqrw6NY4bqqJeG6qVgwZOG6q1jEqMOdJFjEgm/huqvDo1jhu5g44bqrWMOjKGlYxKjDnSRY4buKxILhu61YdyZY4bqqPOG6q8Oj4bukWOG7r8Spw6owWDLEqSVY4buJw6wl4bqrxINY4buyWMO04bqzWOG7icOs4bqxWDEi4bqrWDJ9xKlYIDrhuqvDo1gye8SpWOG6qybhu5lYw7Qi4bqrWDBk4bqrWOG6q8OjxKnhu5k44bqrWDDEg2JY4bu0WDLDquG6r1jEqMOdJFjEgm/huqvDo1jhu5g44bqrw5lYxKjDnSRYd+G6ueG6q8OjWOG7n1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmMlWMO0JljEqMOdJFjDjcSpOuG6q8OjWOG6qiXhuqnDmVgwZOG6q1jEqMOdJFjhu4rEguG7rVh3Jljhuqo84bqrw6NYMjtYIOG6s1jhuq1iP+G6r+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4bujxKnhu4nEg2LDrFfhu6rhuqg/4bqrxINY4buvb+G7heG6q8Oj4buoL2nhu6o=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]