(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù thi đấu đầy quyết tâm tại Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa vẫn không thể có được điểm số trước Hà Nội FC trong trận đấu bù vòng 1 V. League 1-2022.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG7gMOMxq8+xqDhuqnhu5/hu53Eqcaw4buH4bqlPT7igJzhuqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4buf4buB4buhND7hu5/hu53hurfhu4k+w6w2PuG6p8SpPuG6peG7geG6r+G7iT7hu5/hu4F1w7Thu4nhur8+4buJ4bq/xKk24buHPuG7rT7hu4vhu6HDs+G7iT7huqVzND7hu57hu4dl4buJPuG7nuG7gTbhu4nhu4HigJ07L+G7gX0sO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG7gOG6qTThuqc8LOG6pnE+4buf4buB4buHPuG6reG6r+G7oT7huq3hurHhu7E+4bub4buh4buxZeG7nz7hu5/Eg+G7iz7hu5834buHPuG7gDbhu4nhur8+4bqs4bq14buxJT7huqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+xrDhurXhu4k+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7geG6uz7huqVqPuG6rXXhu5nhuqU+4bqt4buH4bq74buLPuG7o8OzPuG7n+G7nXXhu5HhuqU+4buANj7hu4jhu43hu4c+w4rhuqQ+4buf4budxKnhu4nhur8+4buf4bud4bq34buJPuG6reG6r+G7oT7DonE+xrBr4buJ4bq/Pn0+xq8qPsOM4bqpNOG6v+G7oeG6qT59LVt7W1sqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjEwe8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiB7MMah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbfX0vfTMx4bqnInszeyBbMuG7n119WzIzw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IzfTI8PjTDrOG7n+G7sjzhu4DDjMavPsag4bqp4buf4budxKnGsOG7h+G6pT0+4oCc4bqsb+G7ieG6vz7DvT7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG7n+G7geG7oTQ+4buf4bud4bq34buJPsOsNj7huqfEqT7huqXhu4Hhuq/hu4k+4buf4buBdcO04buJ4bq/PuG7ieG6v8SpNuG7hz7hu60+4buL4buhw7Phu4k+4bqlczQ+4bue4buHZeG7iT7hu57hu4E24buJ4buB4oCdPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8MTB7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IHswPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6rG/hu4nhur8+w70+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqND7DonXhu5HhuqU+xrA2xKk+4buf4bud4bq34buJPuG6reG6r+G7oT7GsOG7keG7hz7hu6Phu6U+4buf4buB4buHZeG7oT7GsMOh4buJ4bq/PuG7n+G7neG7oeG7ieG6vz7GsOG6uT7hu5/hu51yPuG6peG7jeG7nz7hu4jhur/hu6Hhu7Hhur3hu4k+4buK4buH4buJ4buBPuG7nnHhu4nhur8qPuG7nuG7nWzhu4nhur8+4buf4budNeG6peG7gT7GoeG7gWvhu4nhur8+4buJ4bq/4bulPuG6rXXhu5nhuqU+4bqt4bqh4bufPsOsxJHhu4k+xrA04buHPuG6pXM0PuG7n8SD4buJPsOi4buH4buJ4buBPsav4buH4bql4bufxKnhu50+w4004buL4buB4buhw600PsawNj7huqXhurHhu6E+4buf4buBcz7hu5/hu51jPuG7iOG6v+G7oeG7seG6veG7iT7hu4DFqeG7oT7DjMSD4buLKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6rOG7jeG7hz7Domrhu4nhur8+4burw7o+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu5/hu4dlxqE+w6zhu6U0PuG6peG7gWzhu4k+4bqlNeG6peG7gT7hu4nhu4HhurfGoT7huqXhu6Hhu43huqU+NOG7iT7hu5/EqTbhu4k+w63hu4Hhu4c+4bql4buBw7Thu4c+xqHhu4Fr4buJ4bq/PuG7ieG6v+G7pT7GoeG7gTjhu4k+4bqlb+G7ieG6vz7hu5/hu5114buR4bqlPuG7gDY+4buI4buN4buHPsOK4bqkPsaw4buR4buHPuG6reG7jeG7hz7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+w6xx4buHPuG7o8SD4buhKj7hu6Lhu6U+4buf4bq3xqE+4buf4bud4buh4buJ4bq/PuG6pXM0PuG7gTbhu4nhur8+xqHhu4Fr4buJ4bq/PuG7ieG6v+G7pT7huqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4bqtOT7DreG7geG7h2Xhu4k+4bqt4buN4buHPsOiauG7ieG6vz7hu57hu4FzPuG6rW8+4bq/4bqx4buJPuG7ieG7gXU+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7geG6uz7hu583xKk+4budND7huq114buZ4bqlPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7n+G7heG7ieG7gT7hu4Hhu6HDs+G7ieG6vz7hu4nhur/hu6Hhu7E+4buB4buH4bq74buLPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7o+G7ocOz4bufPuG7geG7h+G6ucahPn0qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4oCc4bueb+G7hz7hu53huq/hu58+4buBNuG7hz7DrGvhu4nhur8+xrDhu5Hhu4c+4buBNuG7ieG6vz7GoeG7gWvhu4nhur8+4buJ4bq/4bulPuG7ieG6vzbhu7E+4buBb+G7iz7hu4k04buxKj7DguG7jT7hu5/Duj7GsOG6uT7huqVx4buJ4bq/Psaw4buR4buHPuG7gTThu4c+4bql4bqx4buhPuG7n+G7gXM+4bqtNeG7ieG7gT7huqXhu4HhuqHhu4k+w6w2PuG6psSpOeG7iT7hu4jhur9s4bqlPuG7nsSD4buJPsawNj7huqzhu4fhu4nhu4E+4bue4buHZeG7iT7hu57hu4E24buJ4buBPuG6peG7gcO04buHPuG7neG6r+G7nz7hu5/Ds+G7n+KAnSU+4buAw4zGrz7GoOG6qeG7n+G7ncSpxrDhu4fhuqU+4bqnNuG7ieG7gT7DrOG7k+G7hz7DreG7geG6qeG7iT7huqXhu4HEqT7hu4E24buJ4bq/Psah4buBa+G7ieG6vz7hu4nhur/hu6UqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bue4buh4buxPuG7ieG7geG7h8SR4buJJT7GsOG6t+G7iT7hu4s04buxPuG7i+G7jeG7nz7DrOG6seG7iT7hu4nFqTQ+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7i2fhu4s+4bqldeG7k+G7hz7GsOG7keG7hz7huqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4buf4budxJHhu4k+4bujxIPhu4k+4buANuG7ieG6vz7huqzhurXhu7E+w63hu4Hhu4c+xrA2xKk+4bql4buhw7Phu4c+4buB4buH4bq5xqE+fSU+4bqs4buH4buJ4buBPuG7nuG7h2Xhu4k+4bue4buBNuG7ieG7gT7huq05PuG6v+G6ocahPsah4buBOOG7hz7hu4vhu43hu58+4bql4buB4bqv4buJPuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7GsDY+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7geG6uz7hu5/hu4dlxqE+4bufcuG6pT7hu5/hu4Hhu4c+4bqt4bqv4buhKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOKAnOG6rOG7h+G7ieG7gT7hu57hu4dl4buJPuG7nuG7gTbhu4nhu4E+4bql4buB4bqv4buJPuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7hu4nhur/EqTbhu4c+4butPuG7i+G7ocOz4buJKj7Gr+G7hT7GsOG6t+G7sSU+4bql4buBcOG7ieG6vz7hu59v4buHPuG7n+G7geG7oTQ+4buJ4bq/NuG7sT7hu4Fv4buLPuG7iTThu7EqPuG7iGXhu6E+4bql4bq34buhPuG6r+G7sT7hu5/hu4dlxqE+4bufcuG6pT7huq01JT7huqXhu4Fw4buJ4bq/PuG7n2/hu4c+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7geG7oTQ+4buf4bud4bq34buJPuG6reG6r+G7oT7hu4k24bux4oCdJT7hu4DDjMavPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bui4bqp4budw6Lhu4c0PuG6peG7gcSpPsOi4buHZeG7nyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu6I04buhPsOt4buB4buHPuG7nuG7h2Xhu4k+4bue4buBNuG7ieG7gT7hu53hu5Phu4c+4bujxIPhu4klPuG6rG/hu4nhur8+w70+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqND7huq05PsOt4buBb+G7ieG6vz7hu5/hu4Hhurs+w6I4xKk+xrDhurk+4bqtdeG7meG6pT7hu4s24buJ4buBPsOsdeG7keG7hz7DreG7geG7hz7huq3hurs+4bua4buhNOG7ieG6vz7hu4A44buHPuG6v+G7geG7hz7Dojbhu4k+4bufw7k+4buL4buN4bufPuG7n+G7heG7ieG7gT7hu4Hhu6HDs+G7ieG6vz7huq01Psah4buBN+G7nz7hur9q4bqlKj7Gr2Y+4buf4buB4buh4buxw6nhu4k+4buf4buddeG7leG7ieG6vz7huqVzND7huqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4bql4buBxKk+4budw6Dhu4nhur8+4bqt4buN4buHPsOiauG7ieG6vz7huqVzND5v4buJ4bq/PuG6reG6uz7hu5/hu4Hhu6E0PsOsNj7huqfEqT7hu6Phu6U+4buL4bqv4bufPuG7n+G6t8ahPuG7n+G7neG7oeG7ieG6vz7hu5U+4buBNuG7ieG6vz7GoeG7gWvhu4nhur8+4buJ4bq/4bulKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gIl3GoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bW319L30zMeG6pyJ7M3sgIDLhu58wInsxMsOseyppxqHhur8j4bud4buyIjEyPD40w6zhu5/hu7I84buAw4zGrz7GoOG6qeG7n+G7ncSpxrDhu4fhuqU9PuKAnOG6rG/hu4nhur8+w70+4bue4buBNOG7ieG7gT7hu4BqND7hu5/hu4Hhu6E0PuG7n+G7neG6t+G7iT7DrDY+4bqnxKk+4bql4buB4bqv4buJPuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7hu4nhur/EqTbhu4c+4butPuG7i+G7ocOz4buJPuG6pXM0PuG7nuG7h2Xhu4k+4bue4buBNuG7ieG7geKAnTw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCAiXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bqk4buB4bqv4buJPuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7hu4nhur/EqTbhu4c+4butPuG7i+G7ocOz4buJPuG6pXM0PuG6rOG7h+G7ieG7gT7hu57hu4dl4buJPuG7nuG7gTbhu4nhu4E+w6w2PuG7ieG6v+G7oeG7scSR4buJPuG7ieG7gcSD4buJPsOt4buB4buHZeG7iT7huqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4buf4buB4buhND7hu5/hu53hurfhu4kqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqk4buBZuG7oT7hu5/hu4/hu4k+4buf4buB4bqv4bufPsOs4buR4buJPsaww6k+w6zhu6XhuqU+w6x14buZ4buJ4bq/JT7huqxv4buJ4bq/PsO9PuG7nuG7gTThu4nhu4E+4buAajQ+4bqtOT7DreG7gW/hu4nhur8+4buf4buB4bq7PuG7gcSpNuG7iT7hu5/huq/hu58+4buLcuG6pT7hu5/hu4fEkeG7oT7huqVqPuG6reG7h+G6u+G7iz7hu5U+4buf4bud4bq34buJPuG6reG6r+G7oT7DonE+xrBr4buJ4bq/Pn0+4buf4budxJHhu4k+4bujxIPhu4k+4buANuG7ieG6vz7huqzhurXhu7EqPuG6puG6teG7oT7GsOG6t+G7sSU+4buLNuG7iT7hu5/hu4Hhurs+4buB4buH4bq54buJPuG7lT7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu5/hu53hurfhu4k+4bqt4bqv4buhPsaww7k0PuG7m+G7oTQ+4bql4buBxKk+4buf4buB4bqv4buxPuG7m+G7oeG7sWXhu58+4bufxIPhu4s+xrA2PuG7o+G7pT7hu5/hu4dl4buJPsOi4buNPuG7m+G7oTQ+4bufw7nhu4nhur8+4buf4bud4bq34buJPuG6reG6r+G7oT7huqVzND7huq3hu43hu4c+w6Jq4buJ4bq/PuG7q8O6PuG7nuG7gTThu4nhu4EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqsb+G7ieG6vz7DvT7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0PuG7nzfhu4s+w63hu4HhuqvGoT7DrDfhu4c+Ij7GsGvhu4nhur8+4bqt4bqv4buhPuG6reG6seG7oT7hu5/hu4fEkeG7iT7GsOG7keG7hz4iPuG6reG7h+G6u+G7iz7huqVqPuG6rXXhu5nhuqU+xrA2PsawZj7hu5/hu53hu4M+4buf4buBw7o+MD7hu5/hu53EkeG7iT7Dojjhu4nhur8+4burZcahPuG7gTfhu4nhur8qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMaheeG7oeG7n+G7gcSp4budPCzhu4DEqTbhu4nhur8+4buiw7Thu4k7L8ahLA==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]