(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm ấy, chú tôi bị một đám nhọt ở lưng, nhiều ngòi, nhìn vào như tầng ong. Máu mủ từ đám ngòi đó rỉ ra. Chú sốt cao, mê man. Thày tôi lên làng Vĩnh mời một ông thầy thuốc từng làm trong quân đội Pháp, người ta gọi là ông Đội Thụy. Ông Đội Thụy tiêm nhưng bệnh của chú vẫn không thuyên giảm, có phần nặng thêm. Suốt nửa tháng trời, anh em trong nhà cắt nhau ra túc trực bởi tình huynh đệ như thủ túc, hơn nữa thím tôi lại vừa sinh em bé thứ ba. Ông Đội Thụy thấy bệnh nặng lên, thở dài nói với chú Tân một tràng tiếng Tây: “Mon frère avait un hoobae, une infection grave, mais il m”a rappelé tard, donc c”était difficile de récupérer”. Cả nhà chỉ có chú Tân và chú Hợi được học tiếng Tây nhiều nên mới hiểu. Nghe ông nói, chú Hợi liền nháy mắt ra hiệu cho thày tôi và các chú ra ngoài hè, thì thào bảo là ông Đội Thụy nói chú bị hậu bối, bệnh nhiễm trùng nặng mà gọi ông ấy muộn nên khó qua khỏi! Nghe chú Hợi nói vậy, thày tôi vào nhà nói với ông Đội Thụy: “Thôi thì còn nước thì còn tát, mong thầy cố cho!”. Thím tôi thì ch
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkcVBSxahDOldRw4IvUMSQ4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG7hcOV4buG4buMQuG6pGtJxahDSzHhuq5Dw5JQLEM6V1FDw5NUQ8Wow506Q+G7juG7gsWoQ8avUOG7rDpDPUPhu6Y8xq/hu6Dhuq5Dxq9QUcagO0PGr+G7oOG7sFHhuq5Dxq9QU8avQyLhu4Thu6hDxq9QPEM6TMav4bugQ+G7qMav4bug4bqwQ2rhu4I7Q8WoKEM6e0Phu47hu4LFqEPGr+G7oOG7sFFD4buO4buqQyZVQybhu4bhurBD4bqpUCxDP1g6Q8OS4buG4buo4bquQ8Wo4buUQ8Wo4buGxq/hurBDcVDhu4QxQzpXUUPhu6bhu5TGr0Phu6bhu4TGr+G7oEPhu7HDmsavUEPFqEBRQ8Wow506Q1fGr+G7oEM6UEwxQzpQO1jDkkM6e8av4bugQ+G7puG7hMWoQzom4buoxq/hu6BDKjtKxq9D4buOw51RQ+G7o1Dhu4Il4bquQ8av4bugPEBRQzrhu4ZD4bug4busUUPhu6bhu4RDV8av4bugQ2LDnVFDcVAhMeG6sEPhu43Gr+G7oENiw51RQ3FQITFDOlHhu5TFqEPGr1A8xq/hu6BDw5Phu5rGr1BDw5Io4buGQ8OSUCxDIk/Gr0Phu6RQV8av4bugQzpQOzHhu5TGr0Phu6BRR8Wo4bquQ8OS4buqQyVQTMavQ8av4buKxq/hu6BDOlDhu5TFqOG6sENwO1g6Q8avW+G7hkM6UOG7gsav4bugQzomQFHhuq5D4buGxq9QQ8OVxahDOibhu6jGr+G7oEPGr1Dhu4RDw5LDjTpDxq9Q4buGO0Mm4buGQzosw5JDOiZ9w5JDw5M9UUM6U8avUENQOzHGr1BD4buO4buaQ8avUDxDOlAoQzosw5Lhuq5DUOG7tsavQ8avXeG7hkM6UFLFqEM6V1FD4bumRlFDInvhu4ZDP1HGr1BDw5XFqEPDk8OUQzpQPkPDk+G7huG6sEPhu43Gr+G7oENiw51RQ3FQITFDOlBLMUPDk+G7msavUEPGr+G7isav4bugQ+G7puG7lMav4bquQzpQPUPhu4zhu4RRQ8av4buqUUMi4bu4UUPDklAsQ3FKxq9DxajDnTpDOibhu4TGr+G7oEM6UeG7lsav4bugQ3FKMcODQ+KAnGrhu6jGr0Phu54mw6gmw5VD4buGIuG7hlE6QzvGr0NQ4buo4buow5Phu4bDleG6rkM7xq/DlUNRxq/hu57DlcOSOlHhu6jGr0Phu6Am4buGIsOV4bquQ8Wo4buGUT9DUeG7pkPFqOKAneG7hkMm4buGJSXDleG7psOUQzrhu4Ym4buM4bquQ+G7jOG7qMavw5JDw5LigJ3DlDrhu4ZROkPhu4xR4bue4bueUcOSUeG7psOVQ+G7jMOVQybDlMOSOyXDlCbDlSbigJ3hurBD4bqpR0PGr1Dhu4RDw5JQVUPDkuG7qkPDklAsQ3FKxq9DIuG7hEPDklAsQ+G7hSNRQ+G7jjwjw5JDUOG7rMOSQzpR4buWxq/hu6BDcUoxQ8avUFHGoDtDxq/hu5TGr0PFqOG7uFFDUFHhu5w74bqwQ2vhu6BQw5VDV8av4bugQ8av4buqUeG6rkPDklAsQ+G7hSNRQ+G7plHGoMavQ8avUOG7gjFDxajDjTpDJuG7hkNQUeG7mjtDw5JQ4buoQzpQ4buEMUM6V1FDIuG7hEPDkuG7gsOSQ8OSUCxDJuG7hkPGr+G7oOG7qOG7hFFDUMOo4bquQzpQU0M6UOG7hOG7qEPDk0fhu6hD4bum4buEQ1fGr+G7oENiw51RQ3FQITFDxq/hu6pRQ8OSUCxDw5NUQ1BNO0PDk1hR4bquQ8OT4buaxq9QQ8avUFHhu6LFqEM6Ji7Gr+G7oEPGr+G7isav4bugQ8Wo4buEQ+G7oOG7rFFDV8av4bugQ0sxQ8WoO8Odxq9Dxq/hu5TGr0Phu6RQ4buqQyo74buGQ+G7pFDhu65R4bq2Q2vhu6BQw5VDw5JQLEPhu4UjUUPGr+G7qlFDIk0x4bquQzpQ4buEMUM6V1FDIuG7hOG7qEPGr1Dhu4RDxq/hu6pRQyLhu7hRQ1fGr+G7oENiw51RQ3FQITHDg0PigJxxUFdRQzpQU0PDkuG7sMavQ8avPOG7uMOSQzpQU0PDkuG7sMavQzrhu4I64bquQ8Wo4buoxq/hu6BDOlBMMUPDklhDw5JQ4buo4bq24oCd4bqwQ3FQUsWoQzpXUUM6UFNDw5JQw40lQzrhu4YxQyLhu4JRQ+G7pkYxQ1fGr+G7oENiw51RQ3FQITFDxq9QPEPFqOG7qMav4bugQ1fGr+G7oEPFqD1D4bum4buwxq/hu6BDOlA84bu2xq/hu6BDxajhu4RDw5I+O0Phu6ZLMUPDklAsQzpXUeG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxV1FDOlDDleG7qEM6UOG7hDFDOldRQz/hu4bGr+G7oEPGr+G7oChDw5Phu5TGr0PGr1Dhu4RDw5JQLEM6e0PGr+G7oOG7hDFDw5JQLENYxahDxq/hu4rGr+G7oOG6sENi4buUxahD4buO4buq4bquQzpXUUPGr8OMxahD4bugUV3hu4bhuq5DxajDnTpDw5Phu5TGr0Phu6bhu4RDOlDhu4Qx4bquQ8Wow506Q8OT4buUxq9D4bum4buEQ8OSUCxD4buFI1FDIuG7hEPDklAsQ8SpUeG7ljvhurBDa+G7oOG7qOG7hFFDUMOo4bquQ1fGr+G7oEPDklAsQ2o9xq/huq5Dw5JQLEPhu687MeG7lsav4bquQ+G7nzvhu4LGr0PDki7Gr+G7oEPDkuG7gsOSQ1fGr+G7oEPDklAsQ8OT4buEQzpQUsWoQ8av4bugWVFDxq/hu6pRQ+G7jihDOlA+Q8OSUDsx4buaxq/hurBD4buF4buWOkPDklA7MeG7msavQ+G7jlnGr+G7oEPhu4LGr+G7oEPhu47hu5bGr0PDklA7MeG7msavQ8OT4buCxq9Dw5M7V8av4bquQ8OSUChDMeG7ljtD4buO4bucQ+G7oFHhu5Y6QzpQQFFD4bugUeG7hsav4bqw4bqw4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7iVBRQzpXUUM6VcavUEPhu4xNMUPhu6RQV8av4bugQzpQSzFDOlDhu4QxQyLhu4RDw5JQLEPhu4UjUeG6rkPDklAsQ8SpUeG7ljtDxq/DjMWoQ8OT4buUxq9Dxq9d4buG4bqwQ2tQ4buEQyLDjcav4bug4bquQ+G7pkbGr1BDOuG7hsavUOG6rkPhu47DqMavQ+G7jEw7Q8WoQENH4buo4bqwQ2tQU8avQz/hu4bGr+G7oEPhu6BR4buGxq9Dw5I7WFFDxq9Q4buE4bquQ8OSUCxDOldRQ8avw4zFqEPhu47DjSVDw5JQUeG7ljvhurBDcVdRQ+G7puG7hkNMxahD4bum4buUxq/huq5D4bumWcWoQ8OSWcWoQ8av4bugWVFD4buMTTFDIuG7hEMiLsav4bugQ8OSScav4bugQ8OSUEYxQybhu4ZDP0rGr0Phu47hu5xDIsag4bqwQ3FXUUPDklBGMUMixqBD4buO4buWxq9Dw5Jb4buGQ8OT4buWJUPGr1Dhu4RDOldRQzpQU0Phu6Dhu4olQ8OSUCxD4buFI1FD4buO4buGxq/hu6BDJuG7qjpDxq884bu4w5LhurBD4bqpUCxD4buFI1FDV8WoQ+G7pksxQzpXUUMi4buEQ8av4buqUUPhu457xq/hu6BDPyPhuq5D4buOSEPDkuG7qkPDklAsQ+G7jkox4bq2Q+G7jcav4bugQ+G6qVjGr+G7oEPhu45RQyZZUeG6sEPhuqlQLENLMUPhu47hu4bGr+G7oEPGr8OMxahDw5Lhu6pD4buOUUPhu448I8OSQ+G7jko7Q8Wo4buEQ+G7jlHhuqJDYlFD4bum4buEQ8OSUOG7ljrhuq5Dw5JQ4buCO0PDk1Hhu5Y6Q8OSUDzhu4bhurZDcVdRQzpQw5Xhu6hDw5JQLEPhu4UjUUPhu4484buGQ8avPOG7uMOSQ+G7puG7lMavQ8avUOG7hOG6sEPhuqlHQ8avUOG7hEPhu47hu4bGr+G7oEPDk+G7hMavQyLGoEPDklA7MeG7msavQ+G7juG7gsWoQzrhu4bGr+G7oEPDklDhu6hDw5JQLOG6sEPEqSzDkkPhu47hu6pD4bug4buEQ+G7jkhD4bug4buCMUPhu4xZxq/huq5Dxq/hu6Dhu6jhu4RRQz9Kxq9DOiZAUUPhu45IQzrhu4bGr+G7oEM6R8av4bugQz/hu4LGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqlQLEPhu448I8OSQ8OSSzpDPUPDklnGr0Nqw5Xhuq5Dw5Phu5TGr0Phu6RR4buGQ8OS4buCxq9QQ+G7jlnGr+G7oEM6Jjzhu7jDkkPGr1Dhu4RDOldR4bqwQ+G6qVAsQ+G7jlFD4buO4bucQ+G7pkZRQ8OSUOG7qEM6UFLFqEPDiUPDkuG7qMavQ8avUOG7rsODQ2JMO0Phu6bhu4RDOlDDjMav4bugQ+G7r1LDklDhuq5DOlA+Q1Dhu4ZRQ+G7puG7hEPDkuG7qMavQ+G7seG7msav4bquQzpQPkPDk+G7hkPhu6bhu4RDw5Lhu6jGr0NqfcOSQ8Wo4bu4UUPhu45MMUM6UOG7gsav4bug4bqwQ2tQ4buEQzpXUUNQUeG7lsWoQ8av4bugPEBRQ8av4buUxq9D4buO4buKOkM64buUxq9Dw5JQ4buoQ8OT4busxq9Dw5JQLMav4bugQzpXUUMwSztDMFJDxq9QPEMiTTFD4buO4bucQ8Wo4buGQ+G7pFDhu65RQ8OTw4064bq2Q3FXUUPDkinGr+G7oEM6UOG7luG6rkNXxq/hu6BDOlBMMUPDkizGr+G7oEM9Q+G7jlHhu5rGr0M6UOG7hDFDxagjQ+G6ssWo4buQ4bq0QzpXUUPhu47hu5bGr0PDkkw7Qzp9Q+G7jOG7isavw4ND4oCc4bqt4buGQ+G7jj7hu4ZDOiY84bu4w5JDUF07Qz9Rxq9QQyJXQ+G7jDwkxq/hu6Dhuq5D4buOPuG7hkM6UD5DOjxDxq9R4bquQzom4buGUUNQ4buGMUPhu6Dhu4JRQ8OSKcav4bugQ+G7juG7ijpDOuG7lMavQ+G7puG7hENwLMOSQ8avUOG7guG6tuKAneG6sEPhuqnhu4JRQzrhu5TGr0NwLMOSQ8OS4buqQzp7Q1BZUUM6V1FD4buO4buGxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEPDkyHGr+G7oEPFqOG7kOG6sEPhu7Hhu7hRQ8OS4buCUUNKxahD4buOUeG7mjtD4buO4buq4bquQ8OVxahDOibhu4ZRQ+G7jjwjw5JD4buO4buKOkM64buUxq9D4bum4buEQ+G6qSzDkuG6rkM64buUxq9DxajDnTpD4bum4buo4buEUUNQ4buo4buGQ+G7juG7kCVDUOG7tsavQzrhu5TGr0M6V1HhurBDa+G7oOG7hDFDOldRQ1Dhu6zDkkPhu6bhu7glQ+G6uuG6rkPhu6bhu7glQ+G6vEM6UEwxQ2JIUeG6rkM6UEwxQ2o8O0Phu47hu5bGr0M6TcavQ8avUOG7hEPGr+G7qlFDIuG7uFFDOlDhu4QxQ8WoI0Phu47hu4o6Q+G7pkZRQzrhu5TGr0PDklDhu6hDOldRQ8avUDzGr+G7oEPFqCNDOldRQ+G7pFBXxq/hu6BD4buOWcav4bugQzLhurBD4bqt4buGQ8OVxahDxq9Q4buEQzpQUsWoQzpXUUPGr1BAQ8OSTTtD4bqrPCTGr+G7oOG6rkPDlcWoQyY7w506QzpQUsWo4bquQ+G7puG7hEPGr+G7oDxAUUPDkuG7qkPDklBd4bquQyJNxq9D4buOw53Gr+G7oEPFqEhRQ8av4buUxq9Dxq/hu6Dhu4QxQ+G7jlFDUOG7rMOSQ8Wo4bu4UUPhu448I8OSQ+G7juG7ijpDOuG7lMavQ+G7pkZR4bqwQ+G7r1LDklBD4buO4buyUUM6UOG7hMavUEPEqVHGr1Dhuq5D4bux4buaxq9D4buO4buyUUM6UOG7hMavUEPhu687MeG7lMavQyLhu4RDan3DkkPhu47hu7JRQzpQ4buExq9QQ2pRxq9Q4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHDhu4Y7Q+G7pFBRQ8OSUCxDOldRQ8WoSzrhuq5DOlBSxahDOldRQ8OT4buuQ8OSUCNDxajDnTpDOlBAUUPhu6BR4buGxq9DJllRQ+G7pk0lQ+G7pkZRQ+G7oOG7gsavUEPDkztXxq9DUOG7hMav4bugQzpLxahDIuG7hEPhu6RQO8av4bugQ+G7jOG7mjpDw5JbUeG6sENxUFLFqEM6UDvhu5RDxq/hu6A8QFFD4buM4buaOkPDk+G7hsavQ8av4bug4buEMUPDkuG7sMavQzpQUsWoQ1BXxahDOlBTQ8av4bugWVFDw5JQI0Phu587Scav4bug4bquQ1BXxahDOlBTQ+G7jlFDw5JQI0NxUE4x4bqwQ+G6reG7hsavQ+G7juG7lMWoQ8av4bugPEBRQ+G7jOG7mjpDOlA74buUQyLGoOG6rkM6UFLFqEPhu4zhu5o6QyJHUUPhu47hu5bGr0M6TcavQ+G7pFA7MeG7huG6sEPhuqnhu6pD4buO4buUxahD4buO4bucQ+G7pFQlQyVQUeG7lMavQ8OSUCNDOlBSxahD4buM4buaOkPhu47hu5bGr0Phu6BMxq9DP+G7gsav4bugQ8Wo4bu4UUPhu44oQyI7V8av4bugQ+G7juG7skM6S8Wo4bqyxJDhurThurBDcVHhu5bGr+G7oEPDklDhu4QxQ8av4buaxq9DIkdR4bqyReG6tEPDkijhu4ZDOlBSxahD4bumT8avQyLhu4Thu6hDOlHhu5bGr+G7oEPhu6Dhu4RD4bug4buCMUMmw51D4bum4buUxq9Dw5Phu4Lhu6hDOiZAUUM/4buCxq/hu6DhurBDcVBSxahD4bumRlFDOks6QzpHQ+G7pFA7MeG7hkM/4bu4xahDP1jGr+G7oEMi4bu4UUPGr+G7oFDGoEPhu4zhu5o6QyJHUUMi4buEQ8OTO1fGr0NQ4buExq/hu6BDOkvFqOG6rkMie+G7hkPhu6bhu4RDw5JQKEMie+G7hkPhu6bhu4RDOlAjQ8av4buUxq9D4bukUcavUEM64buWQ8OSKcav4bugQ+G7jihDxq87V1FDw5Lhu4LDkkPDkuG7qMav4bqwQ2tQPMav4bugQz99Q+G7jkBRQ+G7psONxahDxq/hu7RRQzomO0rGr0PDklA7MeG7lMav4bquQ+G7pFBXxq/hu6BDUFHhu5w7Qz/hu4bhu6hDOntD4bukUFFDw5JQLEM6V1FDxahLOkPDkuG7qkPDkuG7qMavQ+G7oFND4bug4buKxahDIuG7hOG7qEPDkuG7glFD4buk4buSQz/hu4Y74bquQz1DUFlRQ8avUOG7hEMlUFLhu4ZDa+G7hsWo4bqwQ2rhu4rDkkPhu4wuQ+G7puG7hEPDkuG7qkPDk+G7hEM6UFLFqEPhuqnhu7bGr+G7oEM/4buGxq/hu6BDxq/hu6AoQ8avUDzGr+G7oEPDkuG7qMavQ8Wo4busOkPhu6Dhu7RDIk/Gr0PDkkbhu6hDOnvGr+G7oENQWVFDOibhu6jGr+G7oEPhu47hu5TFqEPhu6bhu4TFqEPDkkdDxq9Q4buEQz8jQ+G7pFBXxq/hu6BDOuG7hFFDxq/hu4Thu6hDxq9Qw43FqEPFqMONOkPhu448I8OS4bqwQ2tQSzpD4bum4buEQ8OS4buCw5JDw5XFqEM6V1FDPyNDxajhu4bhurBDcVBLMUM6UOG7luG6rkM6UEwxQzpXUUPGr+G7qlFDIuG7uFFDw5Lhu4LDkkPDklAsQ+G7oOG7rFFD4bum4buEQ8OSPsav4bugQ8OT4buqxq/hu6BDIlLhu4ZDP+G7hsav4bugQ8av4bugKEPhu47hu5xDOiZLxq9D4buGxq/hurBDa1A8xq/hu6BDOlPGr1BDOiZGxq/hu6BDxajhu6w6Q8OSRuG7qEM6JuG7qMav4bugQ+G7juG7lMWoQyJPxq9D4buMUeG7osavQybhu4bhurBD4bqp4buCw5JDw5JQLEPDkkzFqEPhu6BNMUPhu45NJUMi4buE4buoQ8OS4buCUUPhu6Thu5JDJVDhu4I6Qybhu4ZDOlHhu5bGr+G7oEPhu6Thu5Q7QyYuxq/hu6BDJiPGr0NLMUPDkinGr+G7oEPDklBVQ1HFqEPhu448I8OSQ8Wow506Q+G7pizDkkMmWVFDxq/hu6pD4bumRlFDw5JG4buoQz/DnTpDP+G7qEY64bqwQ3FQ4buEMUPFqCNDOldRQ8OTO1fGr0PDk1fGr+G7oEPGr+G7lMavQzom4buoxq/hu6BDxq9Q4buEQz/DjcWoQ8OS4buCUUPFqOG7gjFDw5I7xq/hu6BDw5NXxq/hu6Dhuq5DOlA8QMav4bugQ8WoPCPGr0PDk1jGr0MqO+G7hjFDw5JQRjFDxajhu4IxQyLhu4RDxajDnTpDxq/hu6A8QFFDInvhu4ZDw5Phu65Dw5NXxq/hu6BDMOG7tkMi4buE4buoQyJ74buGQ+G7jiRDxq9QXcav4bugQ8OSO8Odxq9Dw5NXxq/hu6BDJuG7huG6sENxUDxAxq/hu6BDKjtHQ+G7pjtDUOG7hjFDOiYhw5JDOibhu4rDkkPhu4zhu6hDw5Lhu4LDkkNQ4buExq/hu6BDJknGr+G7oEPGr1Dhu65Dw5PDjMav4bugQ8OS4buCw5JDJknGr+G7oEPDkjzhu4ZDw5Phu6jGr+G7oEMm4buG4bquQzpQVcavUEM6UOG7qEfGr+G7oEMlUEdRQzpQ4buGMUPDkuG7glFDxajhu7hRQyLhu4Thu6hDOn3hu4ZDxq9QPEM64buGQyLhu4JD4buC4buo4bquQ8avUOG7skPDkuG7glFDPz46Qybhu4ZD4buO4buqxq/hu6BDw5Lhu4JRQ8Wo4bu4UUMi4buE4buo4bqwQ2tQXcav4bugQ8WoR8avUEMmScav4bugQyo7R0Phu6Y7QzpQR1FDJuG7hkM6UOG7hDFDOldRQ+G7juG7qsav4bugQyLhu4Thu6hDw5Lhu4JRQ+G7pOG7kkPDk+G7lMavQ8avUOG7hEM6UFLFqEM6V1FDUOG7hjFDw5NUQ8OS4buoxq9D4bugU0Phu6RQ4buow5Q6Q8OSRuG7qEPGr1A8xq/hu6BDIk/Gr0Phu6RQV8av4bugQ+G7jjwjw5LhurBDYuG7isOSQ8OTUeG7mjpD4bum4buEQ8OSUFVDw5Phu4bGr0Phu47hu5TFqOG6rkPDkuG7hMav4bugQyLGoEPhu6RQOzHhu4ZDOlHhu5bGr+G7oEPDkkbhu6hDw5Lhu4TGr+G7oEMi4buGxq/hu6BDOuG7qOG6sENxUFLFqEMi4buEQ8WoI0M6V1FD4buOUUMww5XFqEPDk+G7qlFDxq9QUcagO0PGr+G7tlHhurBD4bqpUOG7tEM6UFNDxq/hu6pRQ+G7puG7hMWoQ8avUOG7hEMlUEdRQ8OSSjFD4bug4bu0Q8OS4buqQ8av4bugPEBRQ8OS4buoxq9D4bug4buCUUNJxq9D4bum4buCQ8av4bug4buqxq9DJllRQ1fFqEPhu6ZLMUPDkkoxQ8Wo4buEQ8OSUOG7ljrhurBD4bqpSjFDOlDhu4TGr1BDxq9Q4buEQ8OSKOG7hkPDkldDOuG7hkPhu6RQUUMwO1jGr+G7oENKxajhurBD4buDUUBDOlBTQ8OSV0NLMUMixqBDPeG6sEPhuqlQ4bu0Q+G7pkZRQ8av4buqUUPDkuG7qkPGr+G7oDxAUUPhu47hu4TGr0NXxq/hu6BDOibDqOG7qEPhu6bhu5TGr0PDkkoxQ+G7pksxQ8WoTTpD4buoxq/hu6Dhuq5Dw5NUQ+G7qMav4bugQ+G7jlg64bquQ8av4bugSEMwO1jGr+G7oEPDklDhu5Y6Q8av4bug4buGMUPhu4w84bu4UUPhu6BYw5JDw5JKMUMi4buEQ8OSSjFDOlDhu4TGr1BDxq9Q4buEQ8OSKOG7hkNXxq/hu6BDOuG7huG6rkPhu6BRQEPGr1Dhu4RD4bukUFfGr+G7oEPDkuG7qkPhu47hu4TGr0NXxq/hu6BD4bum4buExahDw5JQKEPGr+G7lMavQyLhu6jGr+G7oENQWcavQ1fGr+G7oEM64buGQyI8I8av4bugQ+G7puG7lMavQyLGoEMqO0sxQyZYUeG6tuG6sENxfTtDw5JQO8av4bugQ+G7pkZRQ+G7puG7hEPDkkoxQ+G7oOG7tEPhu6bhu4TFqEPhu6Thu5JDP+G7hjtDxq9Q4buEQ+G7juG7qkPDkuG7qkPFqOG7huG6sENxUOG7lkPhu6bhu4RDw5JNO0Phuqs8JMav4bugQ8av4buqUUNXxq/hu6BDw5Phu4RDxq/hu6Dhu6hGUUPhu47hu5bGr0PGr+G7qlFDw5JQOzHhu5rGr0Mi4bu4UUPDk+G7lMavQ8avw51RQ+G7juG7qsavQzpQUsWoQyLhu4RDw5Lhu4LDkkPDlcWoQyLGoEM9Q8OT4buUxq9Dxq/hu6Dhu6hGUUPFqMOdOkM6UEBRQ+G7oFHhu4bGr+G6sENxUFLFqEM6V1FDIuG7hEPDk+G7hkPDlcWoQyLGoEPGr+G7oOG7qEZRQyLhu4Thu6hDxagu4buGQzpQ4buCxq/hu6BDw5NHMUM6UOG7gsav4bugQzrhu4LFqOG6rkPFqC7hu4ZDxag84buGQ+G7piE6Q8OTSOG7qEPDky7Gr+G7oOG6sEPhu4lQV8av4bugQ8OS4buqQ8av4bugPEBRQz3huq5Dw5JJxq9Dxq9Q4buEQ8OSKOG7hkPDklAsQzpQUsWoQzpXUUPFqFjDkkPFqMOV4buoQ8avUDxDxq9Q4buEQ1Dhu6jhu4bGr+G7oOG6rkPhu47hu4TGr1BDJVBHUUPhu6bhu5TGr0M6UeG7lsav4bugQ8OT4buCxq/hurBD4bqt4buCxq9Dxq9Q4buEQ8OSKcav4bugQ+G7pFDhu6pDIlNDxajhu4bGr+G7oEM6UeG7lsav4bugQ+G7jlnGr0Phu6bhu4RDxq9Q4buEQ8OS4buqQ8Wo4buG4bqwQ2rhu4YxQz/hu4bhu6hDw5Lhu6pD4bugUeG7hkPhu45Txq9QQ8OSIUPhuqnhu4bhuq5Dw5Iuxq/hu6BDMOG7qsWo4bquQ8OSUOG7qEPDkuG7qMavQz/hu4bGr0PDk+G7rMav4bugQ+G6sibhu4ZDPUMmUeG7lMav4bug4bq0Q+G7juG7hsav4bugQ8OTS8avQ8avUOG7hEM9Q8av4buUxq9Dw5IhQ+G6qeG7hkPFqDvhu4bhurBDcXtD4bukUFFD4buO4buKOkM6Ucagxq9D4buO4bucQ+G7pksxQz/hu4Thu6hDxah9w5LhurLDieG6tEMlUEdRQ+G7juG7lsavQ8Wow506QzpQ4buCxq/hu6BDP+G7hjtDw5IhQ8Wo4bu4UUPhu4wkQ8avUOG7hOG6sENrUOG7hEMixqBDOuG7hjFDw5IhQ+G6qeG7huG6rkPDkiFDIks6Q8OS4buCUUPhu6Thu5JDw5Lhu6pDxajhu6w6Q+G7oOG7isWoQ+G7jlHhurBD4bufO0dDxq9QUeG7lMavQ+G7puG7hEPDkknGr0PGr1Dhu4RD4buMfcav4bugQ+G7puG7lMavQz1D4bukUDtDIjxAxq9Dw5Io4buGQ8OSIUM9Q8av4bug4buGMUPhu45MO0Mw4buqxahDxahLOkNQ4buIxq9DOlHhu5bGr+G7oEPDkuG7qjpD4bukw5Q6QyLhu4RDw5Lhu6jGr0PDklDhu4I7QyJPxq9DxahGxq9QQ+G7pFDhu67DleG6rkNJxq9Dxq/hu5TGr0Phu6bhu4TFqEMm4buG4bqwQ+G7heG7hlFDw5IhQ+G7jsagO0Phu45GUUM6UOG7rOG6rkPhu47hu4rDkkPDk1Hhu5o6Q+G7puG7hEPDkiFDw5Phu4Thuq5DP+G7hjtD4buGxq9QQ8OS4buoxq9DOibhu4ZRQ8OSR0Phu47hu6rGr0PDkiFDJuG7hkPhu4Xhu4RDa8OdUeG6rkPDkiFDP1jGr+G7oEPEkETDiUM6O+G7slHhurBD4bqp4buqQ8avUF3Gr+G7oEPhu45RxqA7QzpQTTpD4bukUOG7qkPhu6BRR1FDOlBSw5JQ4bquQ+G7jC5DOkrFqEPhu6ZRxq9QQ1Dhu4YxQ+G7pFBXxq/hu6BDOkrFqEPhu6ZRxq9Q4bq2Q2tQXcav4bugQ8av4bugPEBRQ+G7oFHhu4RDOibhu6jGr+G7oEMw4buqxahD4buMfeG7hkMi4buE4buoQz9Y4bquQyLhu4Thu6hDOjvhu7JRQ+G7juG7nEPDksONOkPGr+G7oFDDmuG7hkPDklDhu6hDxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQz1D4buOPCPDkkMi4buEQ8av4bugPEBRQ+G7pFBXxq/hu6BDPUPhu448I8OS4bq24bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7jcav4bugQ8OSUCxD4bqp4bu2xq/hu6Dhuq5Dw5XFqENXxq/hu6BDxq/DnVFDOldRQ8WoSzpD4bukUFFDw5Lhu7DGr0MmSzpDOibhu5Lhuq5D4bukUFFDw5Phu4RDOlBSxahDxajhu7hRQ1Dhu4ZRQ8WoPOG7tlFDOjvhu7JR4bqwQ+G7jcav4bugQ8OT4buEQz9Rxq9QQ+G7jjwjw5JDxajDnTpDxq/hu6A8QFFDw5Lhu6jGr0Phu6Dhu4JR4bqwQ+G6reG7hEM9QyJNMUPGrztXUUPDkuG7qMav4bqwQ+G7iVBRQ8OS4buoxq9D4bug4buCUUPhu45RQ+G7pksxQ8OSUFnGr+G7oOG6rkPDk+G7hEM/WMav4bugQ8Wow506Q8WoU8avUEPhu45IQ8avUFHGoDtDxq9JxajhurBDcVBLMUNQ4buo4buExq9Dw5JHxq9QQzpQUsWoQyLhu4RDw5Phu4ZDw5XFqEPGr1A8QyJNMeG6rkPDk+G7hEMwUcavQyLhu7hRQ8avw51RQzrDncOSQ+G7juG7lsavQ8av4buqUUPDklA7MeG7msavQyLhu7hRQ1Dhu4ZRQ8OSIUM6UErGr0M/UcavUEPDkijhu4ZDOlBSxahDOldRQzBRxq9D4buOPCPDkkPhu47hu6rGr0M6UFLFqEMi4buEQ8OT4buGQ8OVxahDIsagQz1Dw5JQ4buoQ8OS4buqQ8av4bugPEBRQ8OS4buqQzpR4buWxq/hu6DhurBDauG7kEPDkuG7qMav4bquQ8OT4buEQ8OSUOG7gjtDw5Lhu6pDxq9Q4buGO0Phu6RQUUPhu47hu5TFqENQV8WoQzrDjTpD4bumW+G7hkM6WFFD4buOw6jGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxUOG7lkPhu6bhu4RDOlBSxahDOldRQyLhu4RDw5Phu4ZDw5XFqEMixqBDPUMi4bu4UUPDk+G7hEM6UFLFqEPhuqnhu7bGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxUFLFqEMiT8avQ8OSUEYxQ8OSUCPhuq5DOkzGr0M6R+G7qEPGrztXUUPDk+G7hkPGr+G7oDxAUUPDkuG7qMavQ1Dhu6zDkkNQ4buExq9QQyLhu4RDOlDhu4TGr1BD4buORjrDg0NjxahDa+G7oDsx4buixq9D4buFOzFDxKlRxq9Q4bquQ8OSLsav4bugQzo74buyUUM6V1Hhuq5DUOG7rMOSQ1Dhu5Y6Q+G7puG7uCVDw4pDOlBRQyLhu4Thu6hDUOG7rMOSQzomO8av4bugQ8OSSyVDOlAoMUPhu6YjUeG6sEPhu6Hhu4ZDOiY8QMav4bug4bquQ8OS4buqQ8OSUCxDcUrGr0Phu6RQUUPhu47hu6pD4bum4buEQ8OS4buCxq9Dw5PDnUM64buyQ8OSUD7DkkPDkijhu4ZDcTFDcVAoMUPhu6YjUUPGr1BNxq9DxKlRxq9QQyLGoEPhu6bhu4TFqEM9Q3EmRsWoQ3FQKDFDIknGr0Phu4NR4buExq/hu6DhurBD4buhWVFDw5I7w53DkkPDklBR4buWxq9DOibhu4bGr1BDw5JQWMav4bugQ2o2QyLhu4Thu6hDOlBAUUPhu45R4bucxahDw5Lhu4bhu6hDOibhu4Thu6jhuq5Dw5XFqEM6U8avUEPGr+G7oDsx4buaxq9Dxq9QTSVDxq/hu6ApQyLhu4Thu6hDa+G7hsWoQ8OSUFHhu5bGr0Phu45LO+G6sEPhu7Hhu4RD4buOSENQMUM/UcavUEM9Q8Wo4buKOkM6Jk3Gr0NiPEDGr+G7oEPhu4BDLUNr4buGxahDxKnhu4Thu6jhurBDY8WoQ+G7rzsx4buUxq9D4buOUUM6UOG7hsavUEPGr1Hhu5TGr0MwO8av4bugQyVQ4buoxq/hu6Dhuq5DP+G7hjtD4buOPCPDkkM6OzHhu5zGr0M/4buGxq/hu6BDUOG7rMOSQ8OS4bu2Q+G7pFBSQz1DcSY7xq/hu6BD4bufO1jDkuG6rkMixqBDxq884bu4w5JD4bum4buExahDIlHhu5rDkkM9QzBSQ8av4bugUFHhu5olQ+G6rUXhurhE4bqwQ2PFqENqUcavUENQ4busw5JDxq/hu6Dhu4TGr1BDw5JXxq/hu6BDxq/hu6BQ4buaQ+G7jOG7mjrhuq5DJuG7hkM6JjxAxq/hu6BDIsagQ+G7puG7hMWoQyJR4buaw5JDPUNrUOG7hEPFqOG7gjFD4bqr4buaOkPhur5DOlDhu4LGr+G7oEPDieG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRw4buGO0PGr+G7oOG7hDFDw5XFqEPEqVHGr1BDUDFDP1HGr1Dhuq5DOlBSxahDOldRQ8OSUOG7huG7qEPhu45H4buo4bqwQ2Lhu5TFqEPGr+G7hOG7qEM6UFLFqEPDkinGr+G7oEPhu6RQ4buqw5LhurBD4buxxqBDP+G7hjtDw5Lhu6jGr0PDkuG7glHhuq5D4buGxq9QQ8OVxajhuq5Dw5NGxq9DUOG7hMav4bugQ+G7jsOdxq/hu6BDIlHhu5TGr0PGr+G7lMavQzpQUsWoQ8av4bugO1dRQ8av4bug4buo4buGUeG6sEPhuqnhu4LDkkPDk0bGr0NQ4buExq/hu6BD4bukUDsx4buUxq9DOlBSxahDOiY9Q+G7pkZRQ8OSUEYxQ8OSUCPhurBD4buD4buCxq9QQ1Dhu4TGr+G7oEPDkztXxq9Dw5Io4buGQzpQUsWoQ+G7oFFAQ+G7puG7hEM6JuG7glFDOiZJxq/hu6BDUOG7qOG7hkMqO0fhurBD4bqp4buCw5JDw5XFqEM6V1FDw5Lhu6pD4bugUeG7hkPhu45Txq9Q4bquQ8OS4buqQ8OS4buoxq9Dxq/hu5TGr0M6UFLFqEPhu6ZGUUPDk+G7rkPhu6Dhu4LGr1BDUOG7hMav4bugQ8WoO+G7hkPhu45MO0PDklAjQ8OT4buCxq9Dw5I7WFFDw5JQI0Phu47hu5xD4buOUUPDklBJxahDw5Lhu4LDkkPDklDhu4I74bqwQ+G6qT5D4bumTMavQ+G7pjwjOkNQ4buWOkPDklDhu4I7Q+G7puG7uMavQ+G7juG7lsavQ8OSUOG7gjtDxq9Q4buu4bqwQ2JRQ8OSUEnFqEPDklDhu4I7Q8avUDzGr+G7oEM9Q+G7oEzGr0M6UFNDw5JQKEPGr1BNOkM6UFLFqEMixqBDOlBJxahDxq9Q4buExIJDPUMw4buGQzpQU0PFqMOdOkNQ4buGUUM6UOG7gsav4bugQzpQUsWoQ8OSKcav4bugQyLGoEM6UMONJUNQPOG7tsav4bugQ+G7oFHhu4ZDOlHhu5TGr+G6rkPDklDhu6hDxq9Q4buEQ+G7jiRD4bumRsavUOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu6NQR1FD4buO4buWxq9Dxag84bu2UUPFqDxAUUPhu6ZJxahDxq9Jxajhuq5D4bukUFFDw5Lhu4LDkkPDklDhu4I7Q+G7jlFDUOG7rMOS4bquQzpQUsWoQ+G7pkZRQyLGoEMqO+G7lOG6rkM6Jj1D4bumRlFDIuG7uFFD4bug4buCxq9QQ1Dhu4TGr+G7oEPGr+G7hOG7qEPDklA7WFHhuq5Dxq/hu4Thu6hDUFnGr+G7oOG6rkPGr+G7hOG7qEPhu6ZGw5Lhuq5Dxq/hu4Thu6hD4buOTTtDMOG7hsavUOG6rkM6Jj7Gr+G7oEPhu6Dhu4ThurDhurDhurBDxagu4buGQ+G7oFNDOlA+w5JDxq9LMUM6UFLFqEPhu45RQ8OSUCNDw5JQ4buoQyI7UUMi4buEQ+G7pFHhu5bFqEPhu45Zxq/hu6BDJuG7hkPhu45Zxq/hu6BDIuG7hOG7qOG6sEPhuqlQLMav4bugQzpXUUM6UDzhu7bGr+G7oEM6UFLFqEPGr1BRxqA74bquQ8Wo4bu0UUPhu6ZMxq9Dw5Lhu6pDxq/hu6A8QFFDw5Iuxq/hu6BDOibhu4bGr+G7oEPhu6Y+4buGQyLhu7hRQ8OVxahDxKlRxq9QQyLGoEMlUMOUJUPhu47hu5bGr0M6UEnFqENQ4buGMUNQ4buExq/hu6BDOlDhu4LGr+G7oEPDkuG7qkPDkldD4bum4buExahDw5JQUsavUEM/4buCw5JQQzom4buUxq9DMEhD4buO4buWxq9DJVDhu4I6QzomI0PDkkslQzpRxqDGr0M6O0s6Q+G7puG7hEPDkuG7qFFDxq9QPEPhu47hu5TFqENLMUM6UFLFqEPhu6RQ4buqw5LhurBDceG7ljpD4buO4buWxq/huq5Dxq9QXcav4bugQ8av4bugPEBRQzDhu4ZDKjvhu5RDIsagQ8avUOG7hENJxq9DOuG7ljpD4bum4buEQzpQUsWoQ8OSPkPhu45AQ+G7jk7Gr0Mm4buGQyLhu4Thu6hD4bukUOG7qsOSQzpQTMWo4bquQ+G7jlFDw5JQI0PFqOG7hEPDkj5DKjvhu5TGr0M6R0MqO+G7lMavQ1BdO+G6sENrUEs6Q+G7puG7hEM6e0Phu47hu5TFqENFw4nhuq5D4bqpUEYlQ1fGr+G7oEPDk+G7liVD4bum4buEQzpQUsWoQ8OSPkMmUUMmVUPhu6RQ4buqw5LhurBDYuG7isOSQ8OTUeG7mjpD4bum4buEQz/hu4LGr+G7oENFw4pDOuG7ljrhuq5Dw5Lhu6jGr0PDklDhu4I7Q8OS4buCw5JDxq9Q4buEQ+G7juG7sFFDw5NYQ8Wo4buQQ8OSUOG7qEPigJzhu45RQ8OSUCNDUOG7hMav4bugQ+G7piPGr+KAnUPhu6bhu4RDOlBSxahDw5Phu65DJVBR4buUxq/hurDhurDhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqka1Bdxq/hu6BDxq9JxahDIsagQ+G7oFHhu4Thuq5Dxajhu6xRQ8av4bugPEBRQ+G7oOG7rFFDOlBSxahD4bum4buEQ+G6reG7hEPhuqnhu7DhurBDa1A8Q8Wo4busUUPGr+G7oDxAUeG6rkM6V1FDw5Ipxq/hu6BDOlDDleG7qENQ4busQ+G7oOG7rFFDOlBSxahD4bum4buEQ+G6reG7hEPhuqnhu7DhurBDcVdRQ+G7jlFDw5PDnUPhu47DnVHhuq5D4buOUUNQ4busw5JDIuG7hEPhu45RQ+G7puG7hMWoQyJR4buaw5JDMOG7hkPGr1Dhu4RDxq/hu5TGr0Phu6RQV8av4bugQ+G7oFEsJUPDklDhu6hDOlBSxahD4buOPCPDkkPFqEsx4bqwQ3Dhu4I7Q8avScWoQzpXUUNQ4busw5JDPUPhu4Xhu4RDa8OdUeG6rkMixqBDxq/hu6BQVUPDklAoQ8avUE06Q1Dhu4YxQ8av4bugUFVD4bum4bui4bquQ+G7pFBRQ+G7jlFDOlBSxahDw5Lhu7DGr0Phu4wsUUMi4buE4buoQzrhu4YxQzpXUUMi4buEUUPDklAhw5Lhuq5DOlBSxahDw5NH4buow4ND4oCc4bqp4buqQ+G7pjzhu7bGr+G7oEM6UFNDw5Lhu6pD4bumPOG7tsav4bugQ8avUDzGr+G7oEPFqOG7hEPhu47hu4bGr+G7oEPhu45RQ1Dhu6zDkuG6rkPDkkzFqEPhu6ZLMUMm4buGQzpQ4buUxahDIldDxag74buGQz/hu4LDklBDw5MsOuG6rkPFqOG7hENJxq9DP+G7gsav4bug4bquQ+G7jnvGr+G7oEPhu6RR4buWOkMqO+G7gkNYxahD4bumScavQybhu4ZDOlBTQyI+OuG6tuKAneG6sENxUFLFqEM6UDzhu7bGr+G7oEM6V1FDxq9QPEPFqCNDOldR4bqwQ3FXUUPDkinGr+G7oEM6UDzhu7bGr+G7oEM6UFLFqOG6rkMqOzJDOlBSxahDxq9QPEM6UDzhu7bGr+G7oOG6rkPGr1A8Qyo7MkPFqCNDOldR4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGtJxahDOlBSxahDOibhu5TGr0PDiuG6ukM6O+G7slHhuq5Dw5Phu5rGr1BDP+G7rlFDxahNOkPDkijhu4ZDOlBSxahDw5Muxq/hu6BDJVDhu4I64bqwQ3FXUUPhu47hu6rGr0M6UFLFqEPhu6bhu5TGr0PGr8OMxahDIlHhu5rGr+G6sEPhu7EjQ8OSUFnGr+G7oEPDkuG7gsOSQ8OVxahDcVDhu4bhu6hD4buvOzHhu5TGr0Mi4buEQ+G7heG7quG7hkNqUcavUEM6UOG7hjFDxq9Q4buGO0Phu6bhu5TGr0PDklBJxajhurBDcVBSxahD4buO4buGO0Mi4buEQz9YOkPDkuG7huG7qOG6sEPhu4Xhu5Y6Qz9YOuG6sEPhuq3hu5rGr1BDIlHhu5rGr0NQw51RQ8OSUE7Gr0Phu6Thu5Y6Q+G7pjtNxq9Dw5Phu5rGr1BDw5Io4buGQzpQUsWoQyVQR1FDxajhu7JDxq9QPMav4bugQ8OS4buwxq9Dw5VDOlBSxahDOjvhu7JRQ+G7jkhDw5Lhu4bhu6hD4bukUOG7qkPhu6Y8QMav4bugQ8avUF3Gr+G7oEM64buGUUPDk1Hhu5bGr+G6sENxV1FDxq/hu6pRQ+G7pkZRQ+G7juG7nEPDkuG7gsOSQ8OVxahDw5NR4buWOkPFqOG7hEPDkuG7sMavQzpSxq9Q4bqwQ+G7oVlRQ8OS4buCw5JDw5XFqEPGr+G7qlFDOlBNOkMi4bu4UUM6UFLFqOG6sEPEqSzDkkM6V1FDMDtYxq/hu6BD4bukUOG7qOG7hkM6UEnFqEM6UFLFqOG6rkM6UFLFqENQ4buuUUMi4buEQ8OTR+G7qEM6V1FDxq/hu6pRQ1Dhu5Y6Qz99QzpTxq9QQ8OSUOG7qEM6UFLFqEPGr+G7oFDDleG6sENxV1FD4buO4buGxq/hu6BD4buOw43Gr0Phu47hu6hDOlBTQ8OVxahD4buvOzHhu5TGr0Mie+G7hkPhu6RQ4buqw5JDInvhu4ZDxq/hu6pRw4ND4oCc4buJUFfGr+G7oEPFqOG7skM6UFNDxag8QFFDJVBMxq9Dw5JQ4buWOkPDkkdDxag8QFHhurBDauG7skM6UFNDw5Lhu6pDOlDhu5xDw5JQ4buWOkPDklBSxq9DJVBMxq/huq5Dw5JQVUPFqMOdOkMlUEzGr0M/WMav4bug4bq24bqw4bqw4bqw4oCd4bqwQ3FQUsWoQ8avUFPGr0M6V1Hhuq5Dxq884bu4w5JDxajDjTpDPuG7hkMm4buGQyLhu4RDxq/hu6BQ4buQxq9Dxq/hu6Dhu4Thu6hDUOG7rlFD4bumRlHDg0Phuqnhu6pD4buOLMav4bugQ+G7pFBXxq/hu6DhuqJDcVdRQ+G7pFDhu5hD4bugTTpD4buOTDtDIuG7hEPGr1BTxq9D4buOUUPDklDhu7RD4bukUOG7gsOS4bquQ+G7oFFLO0PGr1Bdxq/hu6BD4bugUeG7rDpDxq884bu4w5JDxajDjTpD4buO4buGxq/hu6BDw5JQfcOSQybhu7ZR4bqwQ3FQUsWoQ8avw43FqEPhu6ZLMUM64buGMUM6V1FDIuG7hEPGr+G7qlHDg0PigJzhuqnhu6pDJVBHUUMmPuG7hkM6UFNDOuG7huG7qEPFqOG7suG6sENqw506QyVQTMavQ8Wo4buEQ8OS4buwxq9D4buOPCPDkkM/WMav4bugQ+G7juG7nEM6UEsxQ8OS4buoxq/huq5DOlBLMUPDklDhu4I7Q+G7puG7hEMqOzJDJllR4bq24oCd4bqwQ3FQ4buWQ+G7puG7hEPGr+G7oOG7hDFDUFfFqEM/4buGO0PDkuG7gsOSQ8OVxahDcVDhu4bhu6hD4buvOzHhu5TGr0Mi4buEQ+G7heG7quG7hkNqUcavUEPDk0fhu6hDOldRQzpQ4buGMUPFqOG7ijpDw5Lhu4LDkkPDlcWoQ+G7pDJD4bugUUsxQzBRxq9Dxajhu7JDw5JQ4buoQzpQUsWo4bqwQ2JNxq9DSzFDOlBSxahDKjvhu4ZD4bukUOG7rlHhurBD4buDUeG7hkPhu45Txq9QQyLhu4RDw5Lhu4LDkkM6UEwxQzpQO1jDkkPFqHvGr+G7oEPhu6bDjcWo4bqwQ+G7rztLOkMiUeG7msavQyLGoEPhu448I8OSQ8Wow506QzpQ4buCxq/hu6BDOlBSxahD4bumRlFDOlHhu5YlQzohw5JD4buOUUPDklAjQ8WoO+G7hkPDk+G7gsavQ1Dhu6jhu4ZDKjtH4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7seG7hENQ4bu2xq9DxJBEQ8avScWoQz/hu4Y74bquQ8OT4buaxq9QQ8OSKOG7hkM6UFLFqEPhu6ZGUUM64buCUUMlUOG7gjrhurBDcVBSxahD4buk4buUO0Phu47hu4Y7Qz1DxahGxq9DPzxAxq9DJVBHUeG6rkPhu6Dhu4bGr0M6UFLFqEM64buoQybhu4ZD4buM4buoQzrDjcOSQ8WoTTrhurBD4bqr4buGQyLhu4TGr+G7oENQ4bu2xq9D4bum4buUxq9Dxajhu7RRQ8av4bug4buEMeG6sEPhu4lQUUM6UFNDOlBSxahDP1g6Q8OS4buG4buo4bquQ+G7pFBRQzpQU0Mmw5Q6QyY7xq/hurBDcVdRQzBRxq9DMMOVQ8OSSyVDw5I+O0MixqBD4buO4buqxq9DOlBSxahD4bum4buUxq9D4bukUOG7qOG7hkPhu45RxqA7QzomVEM6UsOSUEPDkn3DkkPDkijhu4ZDw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr+G6sEPhu5tDw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr+G6rkM6UDtYw5JDxajDlcav4bquQyVQPOG7tsav4bugQzpR4buaxq9D4buOTDFD4buOKOG6rkM6UEwxQzpQO1jDkkPhu6BR4buuUUMi4buEQzpNxq9DOlPGr1DhurBDa1A8xq/hu6BD4bugTMavQ8avW+G7hkM6UOG7gsav4bugQ+G7jlHGoDtDOiZU4bquQ8OT4buaxq9QQzpTxq9QQ8OSKOG7hkM6UFLFqEPhu6RQV8av4bugQzpQOzHhu5TGr0Phu6BRR8Wo4bqwQ2vhu6A7MeG7msavQyLhu6zGr+G7oEPDkijhu4ZDOlBSxahDxag7WMavQyLGoEPGr1Dhu4ThurBD4bqp4buCw5JDw5XFqEPDk+G7hMavQyLhu7hRQzpXUUMwUcavQ8OSUOG7qEM6UFLFqEMixqBDIlNDxahLMUPGr+G7oOG7hDFDKjvhu4ZDOlBSxahD4buOSEPDkuG7qkPhu6Ysw5JDxq/hu6B7xq/hu6BDOlA9Q+G7jOG7qEM/WMOSQ8avUFHhu6LFqEPhu6RQO07Gr0Phu448QMav4bugQ8WoTTrhurBDcVdRQzBRxq9DIuG7uFFDw5Phu4LDkkM/w5pDxKnhu5RD4buvPsav4bug4bquQzomPD3Gr+G7oEPhu6RQ4buo4buGQyZZUUPhu6bhu5TGr0PDk+G7guG7qEPDkuG7guG7qEMi4bu4UUPDk+G7gsOSQz/DmkPhu6BR4buCxahD4buOWMOSQ8OT4buaxq9QQyJR4buaxq/hurBD4bqpUCzGr+G7oEM6V1FD4buOSEM/WMav4bugQyLhu4RD4bum4buExahDIlHhu5rDkkMi4bu4UUPGr1Dhu4Y7Q8WoSzFDw5JQIcOSQ8avScWoQ8av4buUxq9DUFHhu5w7Q1Dhu6jhu4TGr0PDkkfGr1BDw5Io4buGQ8avUOG7hjvhuq5Dw5Phu4LDkkM/w5pD4bugUeG7gsWoQ+G7jljDkkMww5XFqEM6UFLFqEPGr1A8Q8WoI0PDkijhu4ZDOldR4bquQ1Dhu7bGr0PGr13hu4ZDOlBSxahDw5Ipxq/hu6BD4bum4buEQ8Wo4buQQ+G7plHhu5o6Qz/DmkPGr1A8Q8WoI0M6V1FDxq/hu5TGr0NXxq/hu6BDxq/hu6pRQzomPD3Gr+G7oEMlUOG7sMav4bugQ+G7pOG7lkNQ4buoRsOSUEPDk+G7msavUEMiUeG7msavQ+G7jlHGoDtDMMOVQyLhu4RDw5JbQ8Wow506Q+G7pFIlQ8OSSyVDw5I+O0Phu4484buGQzpQUsWoQyLGoOG6sEPhu4lQUUMww5VDw5JLJUPDkj47QyLhu4Thu6hD4buO4buWxq9D4bukUOG7qOG7hkM6UFNDOlBSxahD4buOSEM6Jiw6Q1Dhu7ZRQzpQPUPDkjtYUUPDki7Gr+G7oOG6sENxU8avUENQO1jGr+G7oEMlUEdRQzpQ4buGMUPhu47hu7JR4bquQzpXUUPhu6bhu4RDOlBMMUM6UDtYw5JDOldRQ8OTUeG7ljpDKjsxQ+G7jlTGr1BDMMOVQ8OSSyVDw5I+O0Phu6RQV8av4bugQ+G7jjwjw5JDw5JQPUM6W0M6UFFDxq/hu5TGr0M6V1FDJuG7hkPDkuG7ssav4bugQ8OT4buaxq9QQyJR4buaxq9DOlA74buUQzDDlUPhu6RQ4buCw5JD4buOPOG7hkM6UFFDUOG7hFFDOlBSxahDIsag4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGLhu4LFqEM64buGxq/hu6BDOlBSxahD4buOPCPDkkPDkltDUOG7hMavUEMi4buE4buoQ8av4bug4buEMUNQV8WoQz/hu4Y74bqwQzfGr1BDw5XFqEPGr8OdUUM6w53DkuG6rkPGr+G7oOG7qEZRQzrDncOS4bquQ8OT4buEQ8OS4buoxq9D4bumWFFDMOG7qsWoQ8OTRsavQ8OTw6hDOlBKxq9DKjvDlcavQyLhu7hRQzpQUsWo4bquQ8OTRsavQ8OTw6hDw5Lhu4LDkkPDkuG7qMav4bquQ8OS4buCw5JDw5JQ4buCO0PDkijhu4ZDOlBSxajhuq5Dw5JQUsavUEMqOzHGoMavQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6Dhuq5Dw5JXxq/hu6BD4buO4buo4buExq9Dw5Phu5rGr1BDIlHhu5rGr+G6rkPhu4bGr1BDw5JQVEPDlcWoQ8avUErGr0MiUeG7lMavQ+G7pFDhu6jhu4ZDOldRQ8OS4buqQ8Wo4buKOkPhu45Xxq/hu6BD4buOKEPhu47hu5xDOlHhu6LGr0Phu4484buGQzpQUsWoQyLGoEPGr+G7tlFD4buGxq9Dxq/hu6BQVUPDkjtYUUPDki7Gr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu4lQV8av4bugQyVQR1FD4oCcxajhu5BDUOG7gjpDw5Lhu6jGr0Phu6RQw5XGr0NQ4buGMeKAneG6rkPGr1A8xq/hu6BDw5JXxq/hu6BDw5PDjMav4bugQ8Wo4buEQ8av4buqUUMqO0dDOlBSxahDOldRQ+G7puG7hEPFqMOdOkPGr+G7oDxAUUPhu4bGr1BDUC7Gr+G7oOG6sENxUFLFqEPhu45IQyI8IzpD4bum4buUxq9DP1hDJVBNxq9D4buO4bucQ8avO1dRQ+G7jEYxQ8OS4buCw5JDw5Lhu6jGr0PGr+G7lMavQ2vhu4Phu6Xhu5dm4bqwQ+G6qeG7gsOSQ8OS4buoxq9Dw5Io4buGQzpQUsWoQ+G7jkhDUFHhu5bGr0Phu4xKxq/hu6BDw5JHQ8Wo4buCO0MwPOG7tsav4bugQyLhu4RDw5JXxq/hu6BDPz7DkkPDklDhu6hDw5JQUeG7lsavQzom4buGxq9QQyLhu5pDKjtYw5JDIuG7hEPDklfGr+G7oEPDkjvDncOSQzBKMUPhu4x9xq/hu6BDUOG7sOG7hkPDk1PGr1DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqka1Bdxq/hu6BDOibhu4bGr+G7oEMiUeG7ljpDxq/hu4QxQ8avUDxD4bum4buEQ8Wow506Q8avw5TGr0M6SsWoQ8avUOG7hsav4bugQ+G7oFtRQ+G7juG7lsavQzpQUsWoQz1DxahRxqDGr0PDkn3DkkPhu6ZGw5LhurBD4bqpTDtDxajhu6jGr+G7oEPDklDhu6hDUDzhu7bGr+G7oENQWcavQzpQUsWoQ+G7jjwjw5JDxajhu4I6Q8Wo4buS4bq2w4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCw5XFqOG6pMSQ4bqwa+G7oOG7hDFDMDzhu4ZDw5Lhu6pD4bukUDvGr+G7oEPDkltRQzpQKEPDklfGr+G7oOG6rkPhu6RQ4buyQ1Dhu5AlQybDncav4bugQ+G6uETDksWoQ+G6slDhu4ZRQ+G7oOG7hsav4bugQzrhu4Yx4bq04bqwQ+G7iVBRQ+G7jOG7mjpDRURDIjtXxq/hu6BDUOG7qOG7isOSQ8OJREMiO1fGr+G7oEPhurLEkEMiO1fGr+G7oEPhu7lDw5JQUcagO0Mmw53Gr+G7oEPDk8OMxq/hu6BDw5JQUcagO0Phu4zhu4RRw4ND4bq4RMOSxajhurRD4bum4buEQ+G7jihDxJBDOkvFqOG6sENr4bugPEBRQzpQI0Phu4zhu5o6QzpQ4buC4buoQybhu4ZD4bug4busUUPhu6bhu4RD4buO4buyQzpLxajhurDDgi/DlcWo4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCw5XFqOG6pEXhurDhu4lQUUPhu4zhu5o6Q+G7jjwjw5JDxajDnTpDOkvFqEMiR1Hhuq5DOiY84bu4w5JD4bukUFFDxajhu4bGr+G7oEMm4buGQ8OSUCNDw5Phu4LGr0PGr+G7oDxAUUM64buGQ8OSUOG7qEM6S8WoQyJHUUPhu6bhu5TGr0NQ4buwxq9D4buO4buCQ8Wow506Q8OSUFHGoDtD4bukUOG7qEfGr+G7oEPDikQw4bq6RMOSxajhuq5Dxajhu4o6QyVQ4buIxq/hu6BDIuG7hEPhu4wuxq/hu6BDxajDnTpDw5Lhu4JRQ8OSUOG7hDFDw5PDjMav4bugQ+G7oFhD4buO4buY4buoQ8avUMSoxq9DUOG7hlFDOuG7hjFDIjzhu7bGr0Phu6bhu5TGr0Phu45NJUMwO1jGr+G7oEPDklDhu6hDOkvFqEMiR1FDJVDhu4jGr+G7oEMlUFE7QyZZUUPFqOG7uFFD4buOPOG7hkMm4buGQ8OSUCNDw5Phu4LGr+G6sENr4bugPEBRQzrhu4ZDOlA8QMav4bugQ+G7oOG7rFFD4bum4buEQ8av4buaxq9DIkdR4bqww4Ivw5XFqOG6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDgsOVxajhuqTDieG6sOG7m0PFqOG7tFFDw5Lhu4JRQ8avUOG7hEPDkkslQ+G6uEPhu6RQUUMwSjFD4buMfcav4bugQ8OS4buCw5JDV8av4bugQzpQI0M6UDxAxq/hu6BD4buO4buoQ8OSw5064bquQ+G7pMOo4buo4bquQ+G7pFDhu6jhu4JRQ+G7oFHhu4bGr+G7oOG6rkPhu6RQSjtD4buOTDvhurDhurDhurBDxq/hu6pRQ8OSUDvGr+G7oEPhu6bhu4RDOks6Q8OSR0PDkuG7gsOSQz9YQ+G7juG7qEPDkuG7gsOSQ8OTw51DJVBNxq9DOibhu6jGr+G7oEPGr1Dhu4RD4buOxqA7Q+G7jjwjw5JD4buO4buCxq9QQ+G7jEs7QyLhu4Thu6hDxajDnTpDOlDhu4bGr1BD4bumO1nGr+G7oEPhu6BRWMav4bugQ8avUDxDxajDnTpDw5Lhu4JRQyY7UUPhurLhu6Dhu6xRQ+G7puG7hEM/4buE4buoQ8WofcOS4bq04bqwQ+G7iVBRQ8WoO+G7hkPDk+G7gsavQ8avUOG7hOG6rkPGr+G7oDxAUUPDk+G7gsavQ+G7jlnGr+G7oEMy4bquQ8av4bugPEBRQ8WoO+G7hkPhu6BR4buG4buoQzpRxqDGr0Phu47hu4o6Q8OS4busw5JDIuG7hEPhu6ZLMUPDkkoxQz/hu4Thu6hD4buO4buoQ8WofcOSQyLGoEPDkuG7qFFDxq9QPEMw4buoxq/hu6DhurDDgi/DlcWo4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQkM/OjHhu6bDleG7uUI6w5UwOi3hu4bhu6ZR4bugxq/Dg0MmUeG7oFA6xIJC4bqkw4I/Oibhu6jGr+G7oOG6pHEmOzHhu5rGr0Phu6QyQ8OSKOG7hkNr4buDcnbhu4FrQ+G7hXJ2Q3Bz4bqpw4IvPzom4buoxq/hu6DhuqTDgi8l4bqk


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]