(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn, các khu công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đánh giá thực hiện Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn, các Khu công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn, các khu công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, KKT Nghi Sơn và các KCN đã và đang trở thành động lực quan trọng, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và là một trong những nhân tố quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN có trên 400 dự án đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần và đi vào hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Một số dự án trọng điểm, quy mô lớn, có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh như: Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn, Xi măng Nghi Sơn…

Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn, các KCN giai đoạn 2016 – 2020. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-thương mại dịch vụ ước đạt 577.034/441.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 30,8%; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt: 8.576/6.170 triệu USD, vượt kế hoạch 39%; thu ngân sách ước đạt 56.379/82.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm đến thời điểm năm 2020 ước đạt 104.000 người, đạt 62,3%...

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn, các KCN giai đoạn 2016 – 2020 là 1 trong 5 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện và đạt kết quả tương đối tốt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhất là nhận thức của một bộ phận công chức, viên chức, đảng viên về tầm quan trọng của KKT Nghi Sơn chưa đầy đủ nên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc kêu gọi xúc tiến đầu tư chưa thật trọng tâm, trọng điểm, chưa định hướng từng lĩnh vực, từng ngành nghề thu hút đầu tư để vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa giữ vững môi trường…

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ những kết quả, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho rằng có 5 bài học kinh nghiệm quan trọng cần rút ra. Đó là phải xác định, nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của chương trình để tập trung cao thực hiện; sự nhiệt huyết, quyết tâm, quyết liệt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ; tập trung cao lựa chọn những dự án trọng điểm, những lĩnh vực khuyến khích đầu tư để thu hút các dự án đầu tư. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá việc đầu tư hạ tầng, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong KKT mà trọng yếu là quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý kiến trúc xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời phải đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt huyết trong công tác thì mới có thể tạo được đột phá trong thực hiện chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn tới đã nêu trong báo cáo và yêu cầu các ngành nghiên cứu lại số liệu cho chuẩn xác và có tính phấn đấu cao.

Cũng tại hội nghi, sau khi nghe các ý kiến thảo luận về chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đánh giá cao chất lượng của báo cáo, đồng thời khẳng định đây là một trong 5 chương trình trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và đến nay đã thực hiện thành công, nhiều mục tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cũng nhấn mạnh về hạn chế, yếu kém thấy rõ nhất là sản phẩm đặc trưng có thế mạnh, giá trị có đủ sức cạnh tranh trên thị trường là chưa có. Cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp còn chậm, một số cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp kéo dài thời gian nhưng chưa có biện pháp, giải pháp hữu hiệu; chuyển đổi ruộng đất và kêu gọi doanh nghiệp thu hút đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng nợ trong xây dựng nông thôn mới vẫn còn, chưa giải quyết hết. Vệ sinh môi trường nông thôn phần đa chưa chú trọng để quan tâm giải quyết. Xây dựng NTM hướng tới bền vững lâu dài và hướng tới trở thành miền quê đáng sống đã tập trung chỉ đạo nhưng chưa nhiều.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, giai đoạn 2021- 2025; đồng thời cũng cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về tỷ lệ che phủ từng đến hết năm 2025; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2025; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025. Đến hết năm 2025, có thêm 8 huyện, thị xã; có 88% số xã, 65% số thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM, 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Đối với đề nghị điều chỉnh chủ trương thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất chủ trương bố trí xong công an xã chính quy trước ngày 31/3/2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giao Công an tỉnh chuẩn bị lực lượng và bố trí lực lượng theo đúng Kết luận số 891-KL/TU, ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ cấu công an xã, thị trấn gồm 1 trưởng, không quá 2 phó. Số lượng công an viên theo đúng đề án của ngành công an. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Bố trí lực lượng công an xã, thị trấn đảm bảo về số lượng và chất lượng, đảm bảo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, giải quyết tốt những vấn đề an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến vào Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, thay thế Quyết định số 206 ngày 01/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và bàn nhiều nội dung quan trọng khác.

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]