(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Thanh Hóa để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, các Kết luận của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: 70 điểm cầu học tập các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa XII)

Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Thanh Hóa để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, các Kết luận của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hình ảnh tại điểm cầu chính Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đang công tác tại các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Bí thư các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn; Trưởng, phó các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh…

Từ điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 70 điểm cầu toàn tỉnh với gần 7.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, các kết luận của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa XII) là những quyết sách quan trọng, có tác động mạnh mẽ tới việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, đơn vị.

Đối với Thanh Hóa, là một tỉnh có đường biên dài, Nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia càng có ý nghĩa quan trọng. Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới lại đề cập đến những vấn đề đang diễn ra trong thực tiễn sinh động, ở mỗi con người, mỗi địa phương, đơn vị, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nắm chắc, lan tuyền, lan tỏa, làm gương trong đấu tranh phản bác thông tin sai trái.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung cao cho quan hệ đối ngoại để phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH, nâng tầm vị thế trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 32 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới cần được tập trung cao. Và đây là vấn đề phải thực hiện trong nhiều năm, nhiều khóa mới tốt lên được, trong đó cần đặc biệt chú trọng tới kinh tế đối ngoại.

Các Kết luận 49, 50, 51, 52, 53 của Ban Bí thư TƯ Đảng, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thanh Hóa đã làm khá tốt, trong giai đoạn tới cần tiếp tục phát huy. Các nội dung trên là những vấn đề thường xảy ra trong đời sống xã hội, gắn chặt với mỗi con người, không chỉ cán bộ mà cả đảng viên; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận là những chủ trương quan trọng vừa cấp bách, vừa lâu dài và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển đi lên của Đảng và đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đại biểu tại tất cả các điểm cầu nghiêm túc học tập, tiếp thu các chuyên đề, ứng dụng một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kết luận số 53 ngày 4/6/2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt Chỉ thị số 32 ngày 18/2/2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và Kết luận số 52 ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia do đồng chí Võ Duy Sang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị cũng đã đề cập tới các nội dung đặc biệt quan trọng được cụ thể hóa từ các Nghị quyết của Đảng về QPAN; tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, luật pháp và các điều ước Quốc tế liên quan; kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước và bảo vệ biên cương bờ cõi dân tộc; tiếp thu có chọn lọc nghệ thuật, phương sách bảo vệ biên giới của các quốc gia trên thế giới.

Hội nghị đồng thời quán triệt các Kết luận quan trọng khác của Ban Bí thư, gồm: Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50 ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51 ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận trên.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá: Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đồng chí chí báo cáo viên đã nghiên cứu rất kĩ, truyền đạt tại hội nghị 8 Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Gắn với từng nội dung, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 3 Kế hoạch chính thức và 6 kế hoạch ở dạng dự thảo, căn cứ vào đó yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, nếu có vấn đề gì báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét để hoàn thiện, ban hành Kế hoạch thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Hội nghị lần này đề cập tới những nội dung có phạm vi rất lớn, liên quan đến tất cả các vấn đề đời sống xã hội nhưng đồng thời cũng nói đến những vấn đề rất cụ thể, quan trọng, như: biên giới quốc gia, nền tảng tư tưởng, KH-CN, GD&ĐT…. trực tiếp ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Thanh Hóa.

Trong điều kiện hiện nay, Thanh Hóa có nhiều thuận lợi để phát triển, các hoạt động KT-XH diễn ra khá sôi động. Chúng ta lại đang tổ chức thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng. Nếu không tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thì rất có thể sẽ xảy ra các sự cố và thực hiện không tốt các chỉ đạo của trung ương. Chính vì vậy, việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết rất quan trọng, tạo đà để tỉnh ta phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Văn Chiến đề nghị BTV cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đơn vị trực thuộc khác tổ chức thực hiện tốt một số nội dung công việc. Trước hết là lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện những chỉ đạo của trung ương và các kế hoạch của Tỉnh ủy. Đối với công tác này, yêu cầu phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Mục tiêu để cán bộ, đảng viên và 1 bộ phận lớn người dân, tiến tới toàn dân phải nắm được tinh thần của các nội dung hôm nay triển khai; với cán bộ, đảng viên phải nắm chắc; với một bộ phận cán bộ công tác trong từng lĩnh vực liên quan phải nắm sâu. Các đồng chí được phân công triển khai nghị quyết phải nghiên cứu kỹ, sâu rộng và gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị để truyền đạt đến cán bộ, người dân cho hấp dẫn, đi sâu vào lòng người. Và phải làm rõ mốc thời gian triển khai với từng cấp, từng ngành.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!