(vhds.baothanhhoa.vn) - Ai cũng có một tuổi thơ đầy ngọt ngào, nhất là đám trẻ con ở quê như tôi. Tuổi thơ với những lần trốn ngủ trưa theo bạn ra ao tắm mát, chui qua rào để “hái trộm” những quả ổi xanh nhà hàng xóm hoặc chỉ chực chờ đôi dép rách, thật rách, để được đổi lấy que kem dừa, sữa chua túi mát lạnh… Những ngày hè oi ả, điều đó đích thực là món quà vô cùng hấp dẫn mà nhiều đứa trẻ ao ước.
IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MCDFqcaw4bun4buRw7TEqTDGr2p44bq9NsOqZcOBNuG7t242xKlr4bqx4bq9Nsaw4bup4buhazbGsGpxNl3hurvhurdrNuG6oSI8NuG7jOG7gcO1NuG7peG7qeG7gXs2xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s2w7XhurHGsDbhu4/hurPDtGo2w7TEqeG6t8OBNmrDqDYgL8WpxrDhu6fhu5HDtMSpMCAvajgwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5SuG7geG6r8OqNTDhuq5rNuG6vXbDtMSpNuG6veG7kzbDteG7n8awNsaw4bup4buhazbGsGpxNuG6v8SRw4E2w7TEqeG7lcawNsO0xKnhurfhu5F7NsO0amTGsDbhu4/hurc24bq/4bqxw7U2xrDhu6fhu4U24bq94buRw7Q2dTbhu6Xhu6lnNsO0anc2xrDhu5trfTbGr+G7qeG7oWs2xrBqcTbhu7dyazbDtGrhu7XDtMSpNuG7j8SRw7Q2xrDhu6fhu53DtDbDtMSp4buvNsaw4bund+G6rzbGsGrhu4Hhu5E24bq74bqzw7Q24bun4bqvNuG6r+G7kTbGsOG6p8O1NsO14bqxxrB7NuG6vWrhu6lrNuG7peG7qeG6rzbhu6fhurfhu5E24bq/w6w24oCcauG6sWs2xrDhu6fhu5/DteKAnTbDtGrhu7XDtMSpNuG7peG7qeG6tTbhu6FrNkHhuq/DtGo2w7Rq4bq3NmrhurfDtMSpNkHhu5PDtTZq4buR4bqp4bq9NuG6vWpvNuG6vWrDveG6vTbhur1qczbhur/hu5trNsOq4buHw7k24bun4bqx4bq9ans2xrBqZcawNuG7p+G6seG6vWp7NuG6v8OsNuG6v3d04bq9NuG6v+G7oWs24buPZMOBNuG7peG7qeG7gTbhu43hu4HDtTbDqnnhuq97NsWp4bu14bqvNuG6vWrhu6nhuq82xrDhu6trNsO14bqxxrA24buP4bqzw7Rq4oCmNsOUauG7tcO0xKk2w7TEqeG6t8OBNmrDqDbhu5FrNuG6tXs24bq/a2nhu6k24bq/4buTNuG6v2zhur1qNsawasO94bq9NuG7j+G6tzbDteG7k8O0NuG7peG7qeG6tzbhu7fhu5s24bq94buxw7TEqTZqZMO5NsOq4bq5w7Q2w7Xhurc2w7Rqa2nhu6k24bq/eOG6rzbGsOG7p+G7hTbhuq/hu5E2d3Lhur19IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTAga8O1xKk24bq94buP4bqvxanFqTs1a+G6vOG7gcO0xrDhu4Hhu6c1NsWpxrDDgeG7j+G7gTs14bu5a8OqxrBqPDbDozc3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDoOG6ozjDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjEgy84xIPDo8OqNzg3YTk3Ocaww6M4w6DhuqHhu4/DoS3hu6d9w7LDucSpNTbhuq/hu4/GsDs1xq9qeOG6vTbDqmXDgTbhu7duNsSpa+G6seG6vTbGsOG7qeG7oWs2xrBqcTZd4bq74bq3azbhuqEiPDbhu4zhu4HDtTbhu6Xhu6nhu4F7NsWp4bu14bqvNuG6vWrhu6nhuq82xrDhu6trNsO14bqxxrA24buP4bqzw7RqNsO0xKnhurfDgTZqw6g1NuG7uWvDqsawajs1w6M3NzU2auG7gWvEqWrGsDs1w6DhuqM4NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwXeG6tMO0ajbDtWvDtGo2auG7keG6s302w5TEqeG7qeG7o8O0PDZLw7TGsOG7geG7p8O04buBxrAiIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhurxq4buRNuG6v2jDtDbhurtjw4E2xKlrc3s2xrDhu5trNuG7t+G6ucO0NuG6veG7mcO0NsO0anI2w7RqdzZrw7Q2am3DtGo24bq1w7RqNuG6u+G6seG6vTbhurvhurHDtDbhu43hu4HDtTbGsOG7p+G6s+G6vTbDoDc2xrDhu6nhu6FrezbEqWvhu7Xhuq82xrDhu6d34bqvNmrDqDbhur/EkeG7qTbhur/hu59rNuG6vWpraOG6vTbDtOG7k8O0ezbGsOG7p2fDtDbhu7fhuq9rNuG7t+G6p8awNuG6vWpraOG6vTbhu41q4bqlw7Q2w7XhuqnGsDbhur3hu7HDtMSpNuG6vWpraOG6vTZB4buBNuG6v+G6s8O5NuG6veG6tzbGsOG6t8O0xKk24bq/w6jhu5E2xanhuq/hu6k24buPd8O0xKk24buP4bq3NuG6vWpraOG6vTbGsGrhu7HDtMSpNsSpcDbhur/DvcO0xKk24buN4buBw7V7NuG6veG7scO0xKk2w6rhu63DtMSpNuG6veG7rTbhu41q4bubw7TEqTbGsGrDrDbGsGpraOG7qTbhu4/hurc24bq9amto4bq9NuG7jcOow7Q24bq/d3Thur024bq9amg2xrB5NuG6vWrhuq9rNuG7j+G7lTbhur12fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUw4bq8amto4bq9NkHhu4E2w6rhurPhu5E24buNauG6p8O5NkHhu5PDtXs24bq9amto4bq9NuG7jcOow7Q24bq/d3Thur024bq74bqx4bq9NuG6vWpoNsaweTbhur1qa2jhur024bq9auG6r2s2w7Rqw73huq82w7lq4bqxxrA24bun4bqvNsawa2jDtMSpNuG7jWfhu6k2w7TEqWrhu4E2xKnEkcO0NsSpa+G7ncO0xKk24bu3cms2Y8O1NsawauG6t8O0ajbigJzhu43hu4HDtTbDteG7q8awezbhu43hu4HDtTbDteG7q8aw4oCd4oCmNuG6vGpvNuG6vWp5w7TEqTZkw4E2Y8O1NsawauG6r8O0ajbGsGrhu5trezbhu492Nsaw4bun4buFNuG6vWrhu6vDtMSpNsaw4bubazbhurvhuq824bq9amPDtDbhurvhu53DtDbhur3huqvDtMSpNuG6vWrhurPDgTbGsGrhu4Hhu5E24bq74bqx4bq9NuG6u+G6scO0NuG7jeG7gcO1fTbhur544bqvNkFrw7Q24bq/d3Thur02w7Xhu4M2xrBracO0NsWpZjZB4buRw6g2OTc3NuG6v+G7o8O0xKk24bq/w6w2w7Xhu6nhuq82ODbhu6Xhu6nhu4E24buN4buBw7U2w6p54bqvNmrhu5Hhuqnhur024bq/ZeG7qTZB4bqvw7Rqezbhur944bqvNuG7jWrhu5vDtMSpNuG6veG7kzbGsGtpw7Q2xalmNuG6vcSRw7U24bq/4bubazbDquG7h8O5NuG7p+G6seG6vWp7NsawamXGsDbhu6fhurHhur1qNmrhu5Hhuqnhur024bq9amto4bq9NsO04buja3s24bq9auG6teG7kTbhurvhuq3DtMSpNsO0auG7m8O1NuG6v8OiNmrhu5fDtMSpNuG6v8OsNuG6v+G7oWs24buPZMOBNuG7peG7qeG7gTbhu43hu4HDtTbDteG6scawNuG7j+G6s8O0an0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MOG6vOG6p8O0NsO1a2jDtMSpNuG7jeG7gcO1Nsaw4bun4buRw7TEqTbDtWvDrcO0xKl7NuG6veG6tcO1NsO0amXDtDbDtWtow7TEqTbhu43hu4HDtTbGsOG6r8O0NsO0xKnhu5XGsDbGsOG7p+G7kcO0xKk2w7Vrw63DtMSpezbDteG6scawNuG7j+G6s8O0ans2QeG7qeG6rzbhur9rNuG6veG6sWs24buRazbhurU2w7TEqeG6t8OBNmrDqH02SuG7m8O1NsO04bq34buRNsOqdzbEqWvhurU2xrBqbTbDtXBrNuG6v3jhuq82xalmNuG6v3d04bq9Nsawand1w7TEqTbGsGp44bq9NuG7p2tnw7TEqTbDteG7n8awNuG7peG7qeG7gTbhu43hu4HDtXs24bq94buZw7Q24buNauG7m8O0xKk2xrBqbTbhur1qbzbhur3hu5M2w7Xhu5/GsDbhu6Xhu6nhu4E24buN4buBw7U24bu34bq3NsO1ZMOBNuG6v3jhuq824bqlw7Q24bq9auG7qcO0xKl7NsO0anfDtMSpNuG6v+G7kzbhur12w7TEqTbhu4/hurc2w7RracO1NmrhurPDtGo2w7lq4bur4bq9fTbGr+G7qcOBNsO0amtnw7R7NuG6veG7kzbDtGrhu7XDtMSpNsO0xKnhurfDgTbhur1q4burw7TEqTbGsOG7m2s24bq9am82xrBraOG6vTbDtOG7qeG7nWs2w7RqbcO0NuG6u+G7k8O0xKk24bq74bqx4bq9NuG6u+G6scO0NuG7jeG7gcO1NkHhuq82w6rEkcO0NuG6veG7scO0xKk24bq9amto4bq9NsawauG7scO0xKk2xKlwNuG7j+G6p+G6vTbhu493Nsaw4bun4buRw7TEqTbDtOG6p8O0xKnigKYgL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbhur3hu4/huq/FqcWpOzVr4bq84buBw7TGsOG7geG7pzU2xanGsMOB4buP4buBOzXhu7lrw6rGsGo8NsOjNzfDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NsOgYWHDuUE+NTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS85OTjEgy84xIPhuqPDqjg3w6PDoWHDocOhxrDhuqPDoMOh4bqhw6Hhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6A5w6E1NuG6r+G7j8awOzXGr2p44bq9NsOqZcOBNuG7t242xKlr4bqx4bq9Nsaw4bup4buhazbGsGpxNl3hurvhurdrNuG6oSI8NuG7jOG7gcO1NuG7peG7qeG7gXs2xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s2w7XhurHGsDbhu4/hurPDtGo2w7TEqeG6t8OBNmrDqDU24bu5a8OqxrBqOzXDozc3NTZq4buBa8SpasawOzXDoGFhNTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq84bqvw7nGsGvhu5HDtDUwxajhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s24buP4bq3NsO14buTw7Q24bqlw7Q24bu34bqpxrA2xKl0azbDtGpyNsaw4bup4buhazbGsGpxNuG7t+G6t+G7kTbDtGrhu7XDtMSpNsO0xKnhurfDgTZqw6g24buRazbhurV9Nl3hurTDtGo2w7Vrw7RqNmrhu5Xhuq8iIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhu4zhu4HDtTbhu6Xhu6nhu4E2XWrhuq/DgTbhur3hu5nDtDbEqeG7lWs24buN4buBw7U2w7Xhu6vGsCI2xrBqc2s2QXfhuq824buNauG7m8O0xKk24bq94buTNsO0amtp4bupNmp3ccO0xKk24bu3bns24bq9dsO0xKk24bq9auG6q8O0xKk2w7TEqeG7kcO0NsO0anc2w7Rq4bu1w7TEqTbhur1qa2jhur024buN4buBw7U24bul4bup4buBNuG6u2PDgTbEqWtzfTbhur7huq82xanhu5024bq/aeG7qTbhur93dOG6vTbhu4/hurfDtTbGsGrhu6824bq94bubw7TEqTbhurvhuq3DtMSpNsWp4bu14bqvNuG6veG7scO0xKk24bu34bq3azbhu4/hu5HhurNrNmp3ccO0xKk24buPa8Ot4bupNsO0anc2w6p54bqvNsO04bqz4buRezbhu7fhuq82w7Rrezbhur9l4bupNkHhuq/DtGp7NsawamfDtTbhur1q4burxrA2w7R3cuG6vTbhu6fhu6NrNuG6v+G7gcO1NuG6v2s24bq9ZMawNuG6v+G7m8O0xKl9NuG7jGprNsO14bup4bqvezbhu43hu4HDtTbDtXJrNuG6v3d04bq9NuG7j2TDgTbhu6fhuq824buNauG7l2s2xrBq4buxw7TEqXs24bq9eMO0xKk2w7TEqeG6p+G6vTbDtGfDtDbhu492Nsaw4bun4buFNsO5auG6tWs2w7RqZMO1NsO0auG6scO5NsawecO0xKk24bq9auG7q8awNsO14bufxrB7NuG6v2jDtDbhu41qazbhu43hu4HDtTbDtWnDtTbhu6fhuq82w7Vyazbhur3huqfDtDbhur93dOG6vTbDtWtow7TEqTbGsOG7kX02RMOBNsawamg2w7Xhurd7NuG6vWrhu6vDtMSpNsaw4bubazbhur3hu5FrNuG6v+G7kzbDtGp3NsO14bufxrA2w7Xhu5PDtDbhu6Xhu6nhurc24bul4bupw4A24bq94buv4bqvNsO0xKnhurfDgTZqw6h7NuG7jWrhu5vDtMSpNuG6v3jhuq82w7Thurfhu5E24bq9d8O6w7TEqTbhu4/hurNrNuG6v3d04bq9NuG7jWprNsO0xKlqw7M2xrByazbhur3hurXDtTbEqWvhurHhur024bq/d3Thur02w7Row7U2w7VraMO0xKk24buN4buBw7U2w7TEqeG7lcawNsO0xKnhurfhu5F7NsO14bqxxrA24buP4bqzw7RqNuG6v+G6r8O0xKk2xrDhuq/DtDbDqsSRw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNsO1a8Otw7TEqX02xq9q4bq14buRNsO04bq34buRezbDteG7lWs2w7TEqXdzazbhu7fhurnDtDbGsGp3c8O0xKk2w7Thu5NrezbDteG7k8O0NuG6pcO0NuG6veG6r+G7kTbhu493ccO0xKk2w7XEgjbhu7duNuG7jWrhu5vDtMSpNsO5auG6tWs24buP4bq3NsO14buTw7Q24bqlw7Q24bq/4bqnxrA2xrBracO0NsO14bq3NuG7j+G6tzbDteG7k8O0NuG6pcO0Nmp0w7k24buNasOp4bupNuG7t2424bq9dsO0xKk24bq9auG6q8O0xKk2xanhuq9rfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw24bqhw6M3w7lBPjZq4buBa8SpasawPDbDozc3w7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTk4xIMvOMSDw6PDqjc4N2HDoTc4xrDDoeG6ozk5w6Hhu483fcOyw7nEqSnhu6c74bqh4bqj4bqhNTbhuq/hu4/GsDs1xq9qeOG6vTbDqmXDgTbhu7duNsSpa+G6seG6vTbGsOG7qeG7oWs2xrBqcTZd4bq74bq3azbhuqEiPDbhu4zhu4HDtTbhu6Xhu6nhu4F7NsWp4bu14bqvNuG6vWrhu6nhuq82xrDhu6trNsO14bqxxrA24buP4bqzw7RqNsO0xKnhurfDgTZqw6g1NuG7uWvDqsawajs14bqhw6M3NTZq4buBa8SpasawOzXDozc3NTYvMCAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUww5TEqeG7keG6t2s24buN4buBw7U24bul4bup4buBNsawam02xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s24bq9dsO0xKk24buP4bq3NsO14buTw7Q24bqlw7Q24bu34bqpxrA2w7TEqeG6t8OBNmrDqDbDteG6tzbhur944bqvNsaw4bun4buFNsO04bq34buRNuG6vXbDtMSpNsawamzhur1qNsO1Z3024buMauG6seG6vTbhu7dyazZqbcO0ajbhurXDtGo24bq74bqx4bq9NuG6u+G6scO0NuG7jeG7gcO1NuG7j+G6tzbDtMSpd3NrNsO1a2nDtDZB4bup4bubazbhur/hu4HDtTbhu43hu4HDtTbhur9rNuG6u+G6scO0Nsawam02xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s24buP4bqzazbhur93dOG6vTbhur1qbMO0ajbDtMSpd3NrNsaw4bun4buRw7TEqTZB4buTw7U24bq74bqxw7R9NuG6vOG6tTZB4buTw7U2xrDhu5trNsOq4bupw4E2w7RqZMawNsO0auG6tzbhurvhurc2SuG6tzbhurvhurHDtDbGsOG6s8O5Nmrhu5HhurE24bu34bq3NuG6u+G6tzbhu4/hurfDtTbhu4/hu6nhu5vDtDbhur3hurU2w7Xhu5PDtDbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUww5Rq4bu1w7TEqTbDtMSp4bq3w4E2asOoezbhur3hu5nDtDbDtGtpw7U24bu34bupazbEqW02anHDtDbhu41qazbhur9rNsO14bup4bqvNsWp4bu14bqvNuG6vWrhu6nhuq824bu34bq3NuG6v3d04bq9NuG6vWp4w7TEqTbhu41raMO0NuG6u+G6tzZK4bq3NsO0xKnhu6NrNuG6v+G7k8O0xKk2xrB5w7TEqTbGsOG7q2s2xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbhu6fhu6NrNuG6vcOpw7Q2xrBqZcO0NuG6u+G7lzbhu7fhurfhu5E24bq9amto4bq9Nsaw4buvNuG7j+G6s8O0an02w5RqZcO0Nsaw4burazbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNsaweTbGsOG6r8OBNuG6u+G6t3s2xrDhu5trNuG6veG6p8O0NsO14bufxrA2xKnhu5Phur02dTbEqeG7k+G6vTbGsOG7q2s24bun4bujazbhur14Nsawamg24bq94bq1w7U2w7RqZcO0NuG6veG6tcO1NsSpa+G6seG6vTbhur3hurFrNsawauG6r8O0ajbDteG6scawezbhur1q4bup4bqvNuG6vWrhu6nhuq97NsO0xKnhu5XGsDbDtMSp4buVxrA2w7Rxazbhur/EkeG7qTbhu493w7prfTbhu7Z54bqvNsawand1w7TEqTbGsGp44bq9NuG6vWpraOG6vTbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNsawanHDtTbDteG6scawezbGsOG7m2s2xrBqbOG6vWo2xrBq4burNuG7peG7qeG6r8O0NsWp4bqxxrA24bq94bqx4bq9ajbhurvhurc24bq/4buTw7TEqTbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNuG7p+G7o2s2xrDhu5k2w7Xhu5k2auG7l2s24oCc4bq7bDbhu41sw7nigJ024bq94buv4bqvNuG6u+G6tzbhur/DrDbhu4/hurfDtTbDtGfDtDbDtGrhu7XDtMSpNuG6vWpraOG6vTbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNsO0xKnhu5HDtDbGsOG7qcOBw63GsH024bq64bq3Nkrhurc2w7Thu5Nrezbhu4/hurfDtTbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNuG7jWrhu5vDtMSpNuG7jWrhu5M2w7Rqd8O0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbDtMSp4bq3w4E24bq/xJHhu6k24bq74bq3NuG6vWp34bqvNuG6veG7kzbhu41rw7RqNsO0xKlqa8Otw7U2w7Rnw7Q2xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbhu4/hurfDtTZB4buRw7TEqTbhur14w7TEqTbDtGp3NuG6v+G6sXs24bqlw7Q2w7TEqWrhu4E24buP4bqz4buRNkHhurPhu5E2w7Rqd8O0xKk2w6rEkcO0NsOqxJHDtDbhurvhurc24bq/w6I24bq7a2jGsDbhur3hurHhur1qNsO5auG6rzbhur1qaDbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNuG6veG6sWt7NsWp4bu14bqvNuG6v+G6qeG6vTbhu7fhurc2xrBqc2s2xKlr4bqvw7Q24buvNmp0w7k24buPw4A2w7Xhurc2w7Rq4bu1w7TEqTbhur1qa2jhur02xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbhur/DojbDtWnDtTbDtW7DtHs2w6rhu4Xhu5E2xrBqccO1fSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUwIGvDtcSpNuG6veG7j+G6r8Wpxak7NWvhurzhu4HDtMaw4buB4bunNTbFqcaww4Hhu4/hu4E7NeG7uWvDqsawajw24bqj4bqhw6PDuUE+Nmrhu4FrxKlqxrA8NuG6o+G6ocOjw7lBPjU2xanhu6fhur07NS8v4bq9w6rDtH3hurvhuq/hu5HGsGrhuq/DtGpq4buR4bqvfeG7t8O0L8Oq4buBxanhu43GsOG7kcO5L8O04buB4bu5xakvOTk4xIMvOMSDw6PDqjc4N2HDoTg5xrA4xIM54bqjw6Dhu483fcOyw7nEqSnhu6c7w6HDoDg1NuG6r+G7j8awOzXGr2p44bq9NsOqZcOBNuG7t242xKlr4bqx4bq9Nsaw4bup4buhazbGsGpxNl3hurvhurdrNuG6oSI8NuG7jOG7gcO1NuG7peG7qeG7gXs2xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s2w7XhurHGsDbhu4/hurPDtGo2w7TEqeG6t8OBNmrDqDU24bu5a8OqxrBqOzXhuqPhuqHDozU2auG7gWvEqWrGsDs14bqj4bqhw6M1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDGr3k24buPY+G7qXs24bq74bq3Nkrhurc24bq9dsO0xKk24buNauG7m8O0xKk24bq94buZw7Q24buP4bq3w7U2w7Rq4bu1w7TEqTbhur1qa2jhur02xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s24bu34bq3NuG6veG6tTbGsGtow7TEqTbhurvhu5PDuTbhurtsw7k24oCc4buN4buBw7U2w7Xhu6vGsHs24buN4buBw7U2w7Xhu6vGsOKApuKAnTbhur3hu6/huq824bq74bqx4bq9NuG6u+G6scO0NuG7jeG7gcO1NsO04bu14bqvfTbDlMSp4bq3w4E2asOoNuG7t+G6ucO0NuG7kWs24bq1NsO0anfDtMSpNuG6vXbDtMSpNuG7jWrhu5vDtMSpNuG6veG7mcO0NuG6veG6tcO0ajbGsOG7rWs2w7Rq4buXNsaw4bun4budw7Q24bq74budNsO14buDNuG6v8OsNuG6v2s24bq9anFrNuG6vWpkw7U24bu34buBezZq4bqxazbhu6Fr4oCmIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDGr2pvw7RqNsawauG7keG6tcO0xKl7Nsaw4bunZ8O0NuG6veG6seG6vTbDqmvhu4vDtDbhur/hurfDtDbDteG6s8O0xKl7Nsaw4bubazbhu7fhurnDtDbGsGp3c8O0xKk2xrBqZMOBNmrhu59rNuG6vWpuNuG7gcO1NuG6v+G6pcO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbhur1qa2jhur02xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s2xrDDvTbhu4/hurfDtX024bq6ZMawNuG6vWp0xrA2xrDhu5trNsO0auG6p8O0Nsawa8O0Nmrhu5drNsO14bufxrA2w7TEqXdzazbhu4HDtTbhur/Dojbhu6Xhu6nhu4HDtDbGsHk24buPY+G7qTbhu41qazbGsGpkw4E24buBw7U24bq/4bqlw7TEqTbhu4/hurfDtTZB4buRw7TEqTbDtGrhu7XDtMSpNuG6vWpraOG6vTbFqeG7teG6rzbhur1q4bup4bqvNsaw4bura3024buAw7U2w7Thu5NrNuG6v3HDtDbEqWvhurXDtDbhur1qbzbhu4/hurc2xal1Nsawamzhur1qNuG7t+G6tzbDtGpyNuG7t2k2w7Rq4bu1w7TEqTbhur1qa2jhur02xanhu7Xhuq824bq9auG7qeG6rzbGsOG7q2s2w7Xhu5/GsDbGsGpza3s24bq7dWs24bu3ZcOBNsOq4buxNuG6u2XDtDbhu6fhu5/DtDbhur9ow7Q2w7Vkw4E24buBw7U24bq9dsO0xKk2w6rhurfDtGo2xrBqc2s2xKlr4bqvw7Q24bq/w6w24buP4bq3w7V7NuG7t3nhuq824bq/w6w24bq9auG7kTbhur3hurHhur024bq94buRw7R7NsSpa+G6rzbhur9tw7RqNsawand1w7TEqTbGsGp44bq9NuG7t3nhuq82w7Rqcjbhu4/hurNrNsO0auG7tcO0xKk2w7TEqeG6t8OBNsaw4bup4buhazbGsGpxNmfDtTbDqm7hu6l9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhuq7hu6nGsGrhu5Hhu6c1MMavauG6teG7kTbDlMSp4bupw4Fnw7QgL8O5MA==

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]