(vhds.baothanhhoa.vn) - Mẹ gọi điện bảo, còn ít lúa ngoài ruộng bị đổ xiêu từ trận mưa hôm trước chưa kịp gặt, thì nay lại mưa. Nghe dự báo thời tiết, đợt mưa này kéo dài đến mấy ngày, có khi hỏng mất đám lúa, bây giờ chỉ còn biết… nhờ trời.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butasSoVlDDleG7iMO9w5Xhu4jhurBA4oCmw73hurjhurTDlMO9w4rhu57hu7EvxKjhu7Xhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOa4bqx4bq+xILhurx54butYuG7hsO94buI4buYSsO9w4pKScOVw73hurjhurLDlOG7p8O94bq64buSw5XDvUvFqMO94buM4buoxILDvcOV4buIw5ThurBKw73hu6TGr+G7osOV4buIw73hurhNw73DiuG7nsO94bu4SkbGr8O9xahYw73FqOG7pMSQw5XDveG7jlbEgsO9xKjGoOG7jsO9xajhu6RWUeG6usO94bq6xKhWxILDvcOSTcOaw73hu4jhuqzFqOG7p8O9xajEqEzDvcOVxIJAw73hu4zhurZKw73hu45WxILFqcO9Y+G7iMSo4bq+w73hurxZw73hurjhuq7DlMO9xajEqFJKw73FqEpHxajhu6fDvcOKU8Wow73hu45WxILDvcOV4bqwQMO9w5Lhu4DDlMO94bq84bqwSsO9w4pHw5XDveG7jkNAw73DleG7iOG6sEDhu6fDveG6uuG7kMO9w5LEqErDvcSo4buUw5Xhu4jDveG7jkPFqMO9w4rhuq7hu47DveG7jOG7qMSC4bunw73hurhCQMO94buISlLDveG6usSoTsO94bq64buSw5XDveG6uEpHxajigKbDvcOVxKhSw73FqOG7pFJKxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu7FK4buO4buIw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5SjLhur7DlcWo4bq+4bukecO94bumxahA4buM4bq+cXnhu7ZK4bq8xajEqMO5w73huqDDg+G6osOa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvcOB4bu54bu3w5rhu7jhu6V5w73hu6bhu6ThurpxeS8v4bq64bq8w5XFqeG6uMSCw5TFqMSoxILDlcSoxKjDlMSCxanhu7TDlS/hurzhur7hu6bDksWow5TDmi/DleG6vuG7tuG7pi/hu7fhu7fhu7nDgy/hu7fhu7PDgeG6vOG7ueG7tcOB4buz4bqg4buzQcWo4bqiQeG6ouG7teG7s+G7jOG7s8Wpw5PDmuG7iMO64bukceG7ueG6oHnDvcSC4buMxahxeWrEqFZQw5Xhu4jDvcOV4buI4bqwQOKApsO94bq44bq0w5TDvcOK4bueecO94bu2SuG6vMWoxKhxeeG6oMOD4bqiecO9xKjhur5K4buIxKjFqHF5w4Hhu7nhu7d5w70v4but4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjLEgsOaxahKw5TDlXnhu63hu6ksw5XEqMO94buOSsOVxKjDvcSo4buYxILhu6vFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTLhu67DleG7iMO9w5XEqFbDveG6uMSCw5TDvcOV4buIVlJKw73Dlcagw5Xhu4jDveG6vELDlcO94buMxILhu47DveG7jOG7rsO9w5nGr0bDvcWoxqBK4bunw73DikfDlcO9w5XEgkDhu6fDvcOSxKhKw73FqOG7kOG6usO9w4rhurTDvcOV4buI4bqyw73EqMOUxILDveG7pELhu47DvcWoxKhMw73FqOG6sErDveG7puG6ssOVw73hu4hK4bquw73FqOG7pE3DvcOVxKhDxajDveG7tFFKw73hurjhu5rDveG7juG7hsO9xajGoErDveG6uuG7rsOV4buIw73hurrEqE7DveG6uuG7kMO94bu04bqwSsO94bum4bqww5TDveG7pMav4buiw5Xhu4jhu6fDveG7juG7oErDvcOVw4Lhu47DvcSoxIJKw73hu7Thu7DDveG7jOG7qMSCxanDvWPEqOG6sMO9w5XGoMOV4buI4bunw73DleG7iMOU4bqwSsO94buI4bq2w5TDvcOCw5XDveG6usSow5TDveG6uuG6ssO9w5XEqOG6sOG7p8O94bq64buSw5XDvcWoxKhYxILDveG6uMSCw5TDvcOVxKhKRsavw73hurjhu5rDveG7juG7hsO94buM4bq2SsO9w4rDjcO94bq84bqww5XEqMO9w5XGr8agSsO9xajEqEbhu47DveG6usOUw5XDveG7jFPDleG7p8O9w4rhurDDlcO94buI4bqw4oCmw70yxKjhuqjDleG7iMO9w4rhuq7DleG7iMO94buM4bqww73hurjEgsOUw73DlcSoVsOV4buIw73hurrGr+G7mkrDvcOVw4Lhu47DveG6uOG6rsOVw73Dikrhu6fDveG6uuG7rsOV4buIw73hu4jhu5hKw73hu4zhurDDveG6uuG7kMO94buO4buixajDvcOSxKjDlOG6ssOVw73DisONw73hurrhuq7hurrDveG6usOUw5XDvcOKSsO9xKjhu5jhurrhu6fDveG7pOG7nErDvcWoxKhMw73hu4hK4bug4bunw73FqEfFqOG7p8O94bq4xILDlMO9xajEqFfDvcOaxKjhurJKw73hu4zDlMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqvSlLDvcOKQkDhu6fDvcOSxKhKw73DiuG6tMO94bq64buQw73FqMav4bueSuG7p8O9w5LEqMagw5Xhu4jDvcWoxKjDjcO94buMxILhu47DveG7jOG7rsO9w5XEqFbDvcWo4bukVlHhurrhu6fDveG6uOG7msO94buO4buGw73FqMagSsO94bu0w4nDlcO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6uOG7lMO94bukxq/hu6LDleG7iMWpw71i4buGw73FqMagSsO9xajEqFZSw5Xhu4jDveG6uOG6ssOU4bunw73hurjhu5TDveG7pMav4buiw5Xhu4jDvcWoxKhMw73hu4xDQMO94buI4bq2w5TDvcOKQsavw73hu47hurDDvcOCw5XFqcO9Y8SoVsOV4buIw73FqMagSsO94bq4SkfFqMO9w4rhu5DDveG6usSoTsO94buM4bqww73hurrhuq5Kw73hurpRxanDvTFUSuG7p8O94bq6xKhNw73hur7hu47DvcWoxqBKw73DikjGr8O9w4rhurTDveG6uuG7kMO94buISsSCw73DikzDlcSow73hu7RRSsO94bq6xq/hu6LhurrDveG7puG7msOV4buIw73hu6RKRsOV4buI4bunw73DlUbDlcO94buI4bq2w5TDvcOCw5XDveG6uuG7rMSCw73hurjhu5rDveG7juG7hsO94bq64buQw73DiuG6rsOV4buIw73hurjEgsOUw73DlcSoSkbGr8Wp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butYuG7hsO9xajGoErDvUBGxq/DveG7pMav4buiw5Xhu4jhu6fDvcWoxKhXw73FqEzDlcSow71ARsavw73hu47hurDDvcOVR8avw73DmcavQMO94bukxILDveG7jFNKw73DlcSoxq/EkMOVw73FqMSoxq/DvcOKVlPhurrDvcWoWMO94bq6QkDDveG7jOG7qMSCw73FqMSoTMO9w5Xhu4hWUkrDvcWoxILDveG7puG7hMO9xajEqENAw73DleG7iMSCQMO9w4rhu5DDveG7jOG6sMO94buO4buixajDveKAnOG6uOG6sErDvcWow5Thuq7DleKAncO94bu0Q8Wow73hu7ThurLDveG7tOG6sMO9w5XEqEpIxq/DvcOV4buIxq9Aw73hurpQxanDvTLhu5DDveG7jETDleG7p8O9w5Xhu4jhu5xKw73FqEvDlcSow73hu7RRSsO94buO4buGw73hurrEqErDvcOaxKhLw73hurrEqMOUw73hu47hu6LFqMO94bum4bqww5TDveG7pMav4buiw5Xhu4jhu6fDvcOKw43DvcOVR8avw73DilZT4bq6w73hu47hu6rEguG7p8O94bq44bquw5XDveG7jOG7qMSCw73hu4xDQMO9xahKSMOVw73FqMSoTMO94buOxIJAw73hu6TEgsO94bu0WMSCw73DiuG7rOG7p8O94bq64buSw5XDvcOVR8avw73hurrEqOG6qMOV4buIw73hu47EgkDDveG7jkPFqMO94buO4buqxILhu6fDvcWoxKhMw73hurrDlErDvcOVxKhWw73hurrGoMOV4buIw73hurrhu5rhurrhu6fDvcWoxKjGr8SCw73hu4zhu6DFqcO9Y8SoVsOV4buIw73hu47hu4bDveG7jOG6tkrDveG6uOG6ssOU4bunw73EgkrDveG6uuG7rsOV4buIw73FqEvDlcSow73DlcSoVsO9xajEqEfDvcWoxKhMw73hurrhu5DDveG7juG6sMO94bq44buUw73hu6TGr+G7osOV4buIw73EqEfFqMWpw73huqvhurDDveG7juG7hsO9xajGoErhu6fDveG7juG7osWow73DleG7iFZSSsO94bum4buaw5Xhu4jDveG7tEzDvcOK4bucw5Xhu4jDveG7pMav4buiw5Xhu4jDvcOVxKhWw5Xhu4jDveG7jOG6tkrDveG6usSoVsSCw73FqFjDleG7iMO9xahLw5XEqMO94bq6xKjGr0BJw5XDvcWoxKhKScWow70tw73EqFDDlcaw4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4bqr4bqw4buOw73Dlcagw5Xhu4jDveG7tOG7msOVw73hurxPw73hu7RDxajDveG7tOG6suG7p8O94bq44bquw5XDveG7juG6rMWow73hurrEqMOUw73DikPFqOG7p8O94bq44bquw5XDveG7jFbDleG7iMO94bq6xKjDlMO9xajhu6RSSsWpw71j4bqkw5Xhu4jDvcWoxKjhuq7DleG7iMO9w4HDveG6usSoxILDleG7iMO94bq6xKjEgsOV4buIw73hurjhu5TDleG7iMO94buk4bquxajDvcSoxIJAw73hu45WxILDvcWoxKjhuq7DleG7iMO94bq6xKjhurbDmsO94buk4buAxajDveG6usOC4buOw73hurrDguG7jsO9xajEqEzDvcOV4buIVlJKw73Dlcagw5Xhu4jDveG6vELDlcO94bu0w4nDlcO94bq6V8O94bukxILDvcOK4bucw5Xhu4jFqcO9NELGr8O9w5rEqOG6skrDvcOV4buIVlJKw73hu4zhurDhu47DvcOVxqDDleG7iMO9w5LEqMagw5Xhu4jDvcWoxKhDQMO94bu0Q8Wow73hu7ThurLhu6fDveG7juG6sMO94bumWcO94bu0Q8Wow73hu7ThurLDvcOK4bq0w73DlcSoVsO94buO4buixajDveKAnMWoxKjhu5BKw73Dmcav4bq+w5XigJ3FqcO9M8OJxq/DveG7tMSQQOG7p8O94bq64buQw73hu4zhu4TDveG6uuG7rsOV4buIw73hurrEqOG6qMOV4buIw73hurjhuqbDleG7iMO94bumWcO94oCc4bu0Q8Wow73hu7ThurLigJ3DvcWoxKhDw5rDvcWoxKjhu5Thu47DveG7juG7oErDvcOSxKhKw73DikfDlcO9w4rhu6LDvcWoxKjGr8O9xKjDlOG6tuG6usSow73hurrhu6zEgsO94bu04buww73hu47hu6rEgsWpw70y4bquSsO94bumWcO9xajEqEPDmsO9xajEqOG7lOG7jsO94buO4bqww73hu47hu4bDvcWoxqBKw73hu7TDicOVw73DleG7kErDveKAnMWo4bukw4Lhu47DveG7plnDvcOVxKhSw73FqOG7pFJK4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63huqvhu6jEgsO94bu04buww73hu47hu6rEgsO9xajEqFZSw5Xhu4jDvcWoxKjGr8O9xKjDlOG6tuG6usSow73hu7ThurDDlMO9xahE4buOw73hurrGr+G7mkrDvcWoxKjhuq7DleG7iMO94bqi4bunw73DikTGr8O9xajEqOG6rsOV4buIw73Dg8O94bupQuG7jsO94buMTeG6usSo4burxanDvVtAw73hurrhu67DleG7iMO94buM4bqww73FqMSoUkrDvcOKSsON4buOw73hu45WxILDveG6uOG6tMOUw73FqMSoQ8Wow73FqMSoVlLDleG7iMWpw73hu5PEkEDDvcOVRsOV4bunw73DlcOC4buOw73DleG6sMOUw73hurrhu67DleG7iMO94bu0xJBA4bunw73hu4zDlMO9xahYw73DksSoSsO94bq4xqDDleG7iMO94buM4buoxILDvcav4buaw5XDveG6ukLGr+G7p8O94bu04bqww5Xhu4jDvcWo4bukV8OV4buIw73hurrhuq7igKbDvTJXw73hu47hu6BKw73FqOG7pMSQw5XDveG7jlbEgsO9w5nGr8SCw73DikrDveG7juG6sMO9w4rhuq7hu47DveG7jOG7qMSCw73hu7TDicOVw73hurrhu5LDlcO9w4pXw5Xhu4jDveG7tOG7ssOV4buI4bunw73DiuG6tMO94buM4bqww73hu47hu6LFqMO94bumWcO94oCcUMOVw73FqOG7pFJK4oCdxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu61jR8avw73hurrEqOG6qMOV4buIw73hu47EgkDhu6fDveG7pMav4buiw5Xhu4jDveG7jOG7qMSCw73hu7ThurDDlMO94buMxq/hu5zDleG7iMO94bu4w5Thuq5Aw73hurrhu6zEgsO94bq6UMOVw73hu4hKxqDDleG7iMO94buM4bua4bq6w73DleG6sMOUw73DikNAw73hu47hurDDvcOK4buew73hu6ThurbDmuG7p8O9xajEqEzDvcOK4buow5Xhu4jDveG7jOG6sMWpxanFqcO9Y8So4buyw5Xhu4jDveG6ukNAw73EqOG6rkrhu6fDvcOaxKhCw5XDvcWo4bukw5Thu6fDveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6uuG7p8O94bum4bqkw5rDvcOKR8OVw73DleG7iOG6sEDDvcWoxKjGr8O9xKjDlOG6tuG6usSow73FqMSoTMO94bukUErDveG7tOG6sMOUw73hurrhurLDlcSow73igJzhurjhu5TDvcWoxKhWUMOV4buIw73hu7RWUMOV4buIw73FqOG7okrigJ3FqcO9asagSsO94bq6xKhTxajDvcOVxKhR4bunw73DiuG6tMO94buMQsavw73hu4zhuqThu47DveG7pOG7nErhu6fDveG7juG7osWow73DlcOC4buOw73hu6bEgsavw73hurpQw5XDveG6uOG6tMOUw73DiuG7nuG7p8O94bukxq/hu6LDleG7iMO94buM4buoxILDvcSoUMOVw73EqMSCSsO94bum4bqww5TDveG6uuG7rMSCw73DlcSo4bqww73FqMagSsO94oCcw5Xhuqbhu47DveG7pOG6tsOa4oCdw73hu4hK4buyxILDveG7jkbDlcSow73hu47GoMOV4buIw73DlVZR4bq6xanDvWPEqOG7ssOV4buIw73DisOUw5XDveG7jOG7qMSCw73DleG6rMOV4buIw73DlVZR4bq6w73DilZT4bq6w73hurrhuqTFqMO94bq6xKjDlMO94buMRsOVw73hurrEqEpH4bq6w73FqMSoxq9ASMOVw73FqOG7pOG6vuG7p8O94bq6xKhUw73hu4xGw5XDveG6uFLDveG7pMav4buiw5Xhu4jDvcSow5TDleG7iMO94bq6xKjDlMO94buk4bquw5TDveG7pOG7nErDveG7jlFKw73hurrEqFTDveG7tEjDvcOVxKjhurDDveG6usSo4bq2QMO94buO4bquQMWpw73hu5NMw73Dmcav4bquw73hu7RDxajDveG7tOG6suG7p8O9xKhQw5XDveG7juG7osWow73hu4xEw5XDvcWoxqBKw73DiuG6tMO9xKjhu5RKw73hu47hu4bDucO9xKnEgsOUw73DlcSo4bqww73hu45Mw5XEqMO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6usSo4buYw5XDvcOV4buIxKhIw73DksSo4bqu4bq6w73DisONw73hu4zhurDhu47hu6fDveG7jOG6sOG7jsO94bukxq/hu6LDleG7iMO9w5LEqOG7nsO9w5nGr+G6ruKApsO94buT4bqww73hurrEqMOUw73DikfDlcO94bq4QkDDveG7iEpS4bunw73hu47hu4bDveG7tMOJw5XDveG6usSoVsSCw73FqFjDleG7iMO94buO4buixajDveG7jETDlcO9xajhu6ThurLDveG7jFJKw73FqMagSsO94bu0TMO94bumxILDlMO94buO4buGw73hu4zhurZKw73hu4zhurDhu47DveG7pMav4buiw5Xhu4jGsOG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTLGr+G7ouG6usO94bum4buaw5Xhu4jDvcOaxKjhuq7FqMO9xajhu6RKw43DlcO94bu0UUrDvcOVxKhKSMavw73FqMSoxIJAw73DiuG7nkrhu6fDvcOV4buIVlJKw73hurxCw5XDvcOZxq9Gw73FqMagSsO94bq64buQw73DlcSoSkjGr8O9xKhQw5XDveG7plnDveG7jFnEgsO94bq6xKjhu5jDlcO94buOVsavw73hu6ZKw5XEqMWpw70yxKhLw71Lxajhu6fDvcOKSsO94buM4bqw4buOw73hurrGoMOV4buIw73DlcSoQsOVw73hu47hu6LFqMO9xajEqOG6rsOV4buIw73hurrhu67DleG7iMO94bq64buQw73FqMSow43DvcOSSkfhu47DvcOKVlPhurrDveG6uuG6ssO9xahDw5XDvcWoxKjhu5Dhurrhu6fDveG7juG6sMO94buM4bq2SsO9w5LEqMagw5Xhu4jDveG6ukTDlcO9xajEqEPDmsO9xajEqOG7lOG7jsO94buMw5TDveG7jOG6pMOV4buIw73igJzDlcSoUsO9xajhu6RSSuKAncWpw70y4buuw5Xhu4jDveG7tEzDveG7jOG7hMO9w4rhu5Dhu6fDveG7juG7oErDvcOVw4Lhu47DveG6uuG6rsOVxKjDvcOK4bucw5Xhu4jDveG7jOG6sMOV4buIw73DmcavRsO9xajGoErDveG7jOG6tkrDvcWoxKhG4buOw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcOK4bqu4buOw73hu6TGr+G7osOV4buIw73EqMOUxILDleG7iMO9xKjhu5DEgsWpw71jR8avw73DksSoxqDDleG7iMO94bq44buUw73hu6TGr+G7osOV4buI4bunw73DlcSoSkjGr8O9w5XEqOG6sMO94bq64buuw5Xhu4jDveG6usSoTsO94bq6Q0DDveG7juG7osWow73hu7Thu7DDvTLEqEpG4buOw73hu6nFqMSo4bquw5Xhu4jDvcOB4burw73DgsOVw73hurrEqOG6pOG6uuG7p8O94bq64buSw5XDveG7tOG7sMO9YuG7qsSCw73DlcSoSkjGr8O9Qsavw73hu4zDlMO9xajEqEzDveG6uOG7lMO9w4pDQMWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butY8SoVsOV4buIw73hu47hu4bDvcWoxqBKw73FqMSoTMO9w5LEqMagw5Xhu4jFqcO9NEjGr8O9w4rhuqzDlcO94buO4bugSsO9w5XDguG7jsO9xKjEgkrDveG7tOG7sMO94buM4buoxILFqcO9Y+G7iMSCQMO94bq64bqyw73hurrEqMavQEnDlcO94bq64buQw73hu45DxajDvcWo4buk4bqkw5Xhu4jDveG7tOG7sMO9YuG7qsSCw73FqMSoTMO94bq8VlLDleG7iMO9w5XEqFbDveG6uuG7rsOV4buIw73hurrEqE7DvcOSxKhKR8OVw73hurjhurDDveG6uMav4bucw5Xhu6fDvcWoxKhUw73FqMSoxILDlcO9xajhu6TDlMOV4buIw73hu45WUErDvcOV4buI4bqwQOG7p8O94buk4bucSsO9w4pHw5XDvcOVw4Lhu47DveG7psSCxq/hu6fDveG7jOG7qMSCw73hu7TDicOVw73hurpXw73DilZT4bq6w73hu4hK4bq+w5TDvcWo4buk4bucw5Xhu4jFqcO9MuG7kMO94buMRMOVw73hu47hu4bDvcWoxqBKw73hurjhurLDlOG7p8O94bukxq/hu6LDleG7iMO94bq64buuw5Xhu4jDvcOVxKhWw73hurrDlMOVw73DleG7iFZSSuG7p8O94bq6RMOVw73DilZT4bq6w73hurrhurBAw73hurhYxILhu6fDveG6ukNAw73EqOG6rkrhu6fDveG6usSow4Lhu47DveG7puG7kOG6usO9w4pIxq/DvcOK4bqsw5XDvcWoxKhMw73hu45RSsO9xajhu5rFqMO9xahWUErhu6fDveG6uuG7ksOVw73DilZT4bq6w73EqMSCQMO94buOQ8Wow73hu47hu6rEgsO94buM4bqww73hurrEqMavQEnDlcO94bq64busxILFqcWpxanDvcagw5Xhu4jDvcWo4bukUkrFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rTPhu6rDvcOV4buQSsO94bu0xJBA4bunw73DlcSoVsOV4buIw73FqMagSsO9xKhKw43Gr8O9w5XEqOG7ssOV4buIw73DleG7iOG6sEDDveG7jlbEgsO94bq44bq0w5TDvcWoxKhHw73DleG6sEDDveG7juG6sMO94buM4buoxILDveG6uuG7ksOVw73DisSCw5Xhu4jDvcOV4buIw5ThurBKw73hu6TGr+G7osOV4buI4bunw73FqMSoTMO94buM4buSw5Xhu4jDveG6uOG6sMO94bq64buuw5Xhu4jDvcOVxKhWw73hu4zDncSCw73DiuG7msWoxanDvTLhuq5Kw73hu6ZZw73FqMSoQ8Oaw73FqMSo4buU4buOw71Cxq/DveG7jMOUw73hurrEqFbEgsO9xKjhuqjDlcO94bu0TMO94bq8w4Lhu47DvcWo4bq2w73hu4zhu6jEgsWpw7004buQw73hurxWUsOV4buIw73DlcSoVsO94bu0w4nDlcO94buM4bqww73DleG7oErDveG7jOG7ksOV4buIw73igJzFqOG7pMagw5Xhu4jDvcWo4bukUkrhu6fDvcWo4bukxqDDleG7iMO9w4pDxajhu6fDvcWo4bukxqDDleG7iMO94buOQkDigJ3DveG6uuG7rMSCw73hurjEgsOUw73FqMSoR8O9xKhJw73DleG7iFZSSsO94buM4bqw4buOw73Dlcagw5Xhu4jDveG7uFbEguG7p8O9w5XEgkDFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5omxq/FqMSow5Thu6R54but4bqpxKjhuq7DlcSow73huqvhu6Lhurrhu7Evw5rhu60=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]