(vhds.baothanhhoa.vn) - Ý thức sâu sắc về vai trò của nước đối với cây trồng - Vai trò số một (nhất nước nhì phân, tam cần, tứ giống) người nông dân xưa đã thông minh sáng tạo ra công cụ lao động hữu ích giúp họ đưa nước từ chỗ này đến chỗ khác nhất là đưa từ nơi thấp đến nơi cao- đó là chiếc gầu giai. Tên gọi này bắt đầu từ âm Hán: Gầu giây sau đọc chệch là gầu giai.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41JODk3LDvhu7TDjeG7uSM6S+G7tuG7uFlhS8Oi4buaO0vhu7Yu4buQ4buAS+G7ieG7tuG7uFbhu6RL4bu0U2FLOTcsO+G7tEvFqDHhu7hLOHs74bu0Sz/hu5AsS8WoWzvhu7RL4buk4bqj4buQSzs+O+G7tEvhu6ZRO0vDguG7uFg5S3Lhu5A6SS84OTcsO+G7tMONSS/hu7ZNw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buZxq/hu5Dhu6ZKw43huqhLOeG7tuG6r+G7pEs4UWFLOOG7nOG7pEvDoldLw6Lhu5Dhu7hLOTchS+G7pOG6o+G7kEs7xIMw4bukS8Woe+G7uEvDojDhu7hL4bukUeG6rUs5N3074bu0Sy1Lw4Lhu5Dhu7hLOTchSzh7SzpbOUtHO+G7tlI5SzvEgzDhu6RLO+G7tiNLNeG7tlE74buCSznhu5A6S+G7pFM74buCSznhuq9L4bu04bu4ezvhu7RISzvhu7TEgzHhu7hLOz474bu0S+G7plE7S+G6p8SD4buQS8WoxqBLOeG7tj474bu0Szrhu7g74bu2Szjhu5I74bu0Sznhu5QsSzfhu5BL4bukPjvhu7RL4buk4bqhSz/hu5AsS8WoWzvhu7RL4bu24bq1YUtA4buk4bu2S+G7tOG7uMOhNUvhu7YoS8WoxIPhu5BLO8SDMOG7pEs54bqxS+G7pOG7tiJLO+G7mOG6rUvFqFY7S+G7pOG7tiJLJuG7tuG7kuG7pEs74bu2UjlLP+G7mEvFqMSD4buQSznhurFLOyDhu7hLOeG7tlI1S8WoVjtLOyDhu7hL4buk4buQLC1LxaguSz/hu5hL4buk4bu24bu4VuG7pEvhu7RTYUvhu7Thu7jhu5Dhu7jhu4RL4bu54buuO0vhu7Qo4bu4Szvhu5jhuq1Lw5nhu5w5S8WoU2FLOeG6sUtROkvhu5nhu5I74buAS+G7k1NhS+G7tOG7uFHhuq1LOOG7kGFLxago4bukS+G7pOG7tljhu6Thu7ZLP+G7mEvhu7RTYUvhu7Thu7jhu5Dhu7jhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bumOeG7tmE6w5lL4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS+G7jsOVTDXhuqfhu4ZL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y54buAS8OTw5XDlTXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTk1PL01Mw5Lhu6ZPTcOST+G7jE5OOcOV4buMTsOVP8OVLTnhu5A5LeG7tOG7kGEt4bum4buQ4bu4w5Phu4QqNeG7tEpL4buQPznDiUrhu7kjOkvhu7bhu7hZYUvDouG7mjtL4bu2LuG7kOG7gEvhu4nhu7bhu7hW4bukS+G7tFNhSzk3LDvhu7RLxagx4bu4Szh7O+G7tEs/4buQLEvFqFs74bu0S+G7pOG6o+G7kEs7Pjvhu7RL4bumUTtLw4Lhu7hYOUty4buQOkpL4bql4bu44bumOeG7tsOJSuG7jsOVTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5PDlcOVSksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONeEvDguG7uFg5S3Lhu5A6S+G7pC5L4bu24bugO0s6WzlLP+G7mDvhu7RLO+G7tOG7tldL4buk4bu2YeG6reG7rjtLP+G7mDpL4bu0U2FL4bu04bu44buQ4bu4Sz/hu5hLP+G7mDvhu7RL4bu54bu24buQO+G7tkvhu7k34buQ4bu4Sznhu7ZhW+G7pEvhuqfGoEtx4bu4O+G7tktw4buaO+G7tOG7gkvhu7Zh4bqtWDtLw4LDo0vhu7nhu7bEg+G7gks5JDvhu7ZL4bu54bu24buS4bu4S+G7iyM74bu24buCSzvhu7ZRO0vhu6ZRO0s2YcavO0vhu7Qo4bu4Sz/hu5hLP+G7mDvhu7RL4buT4bu44buQ4bu44buES8O94bu24buW4bu4S+G7pOG7tuG7mjvhu7RLOeG7rjtLP+G7mDvhu7RLxajEgzLhu6RLxajGrzpLxajhu545S+G7pOG7tixLOeG7rjtLw6JUOUvhu6bhuqE74bu0S8WoWUsm4bu2YeG6reG7rjtL4bukLDtLw5nhu5YsS+G7pOG7tuG7kmFLw5nhu7hWOUs74bu2MEs74bu04bu2V+G7gkvhu6TDozvhu7RLP+G7mEvFqFlLxahZSzk+O0vDouG7uDvhu7ZLO+G7tOG7tldLw6Lhu5hLPjvhu7RLOV1LO+G7tOG7tlfhu4RL4buTU2FL4bu04bu44buQ4bu4S8WoxIMy4bukSz/hu5g6S8OZ4buiO+G7tEs74bqv4buQ4buCS8Wo4buQO0s54bu24buYO+G7tkvhu7YjO+G7tks14bu2w51hS+G7pC5LOuG7uFg74bu0Sz8sxq/hu4JLOTfhu647Szrhu7hYO+G7tEvFqMSDMuG7pEvhu6Thu5Q1SzpbOUvDoiE74bu0Szvhuq/hu5BLOSxL4buk4bu2LEvhu6Thu7bhu5zhu6RL4buk4bu24bucO0vDouG7mEs14bu2QOG7kEvhu7bhu5Dhu7hLw5nhu647Sznhu7bhu5g74bu2S+G7pC5L4bu04bucO0vDojDhu7hLJuG7tmE74bu0Szvhu6o1Szk3xq/hu4JLM0vhu7Thu7jhurXhu5BL4bukLkvhu6RTYUs5N8avS8OZ4bucOUs74bu04buQO+G7tEvhu6Thu7bhu7jhu5BLxag+4bu4Szrhu7hYO+G7tEvhu7RTYeG7hEvhu4t7O0s4MuG7uEvhu6ZR4bqtSznhu7bhurE74bu0S8WoxIMy4bukSzt74bu4S8Oi4buYLEs64bu4WDvhu7RLw6Lhu5hLxajhu5Lhuq1L4bu0U2FLM0vhu6Thu5ZL4bu24buQ4bu4SzXhu7ZA4buQ4buES+G7oeG7tuG7uEs54buSOUs7xIMw4buk4buCS+G7tuG7kOG7uEs74bu0xIMx4bu4S8Wo4bqvO+G7tEvDoldL4bu24buQ4bu4S8OZ4buuO+G7gks54buQ4bqtSzvhu5gsS+G7pOG7tlE7S1Lhuq1L4buk4bu2LEs54bu2YVQ74buCSzoi4bu4Szvhu7TEgzHhu7hLO+G7nDpLOls5SzXhu7ZA4buQSznhu7bhurE74bu04buCSznhu5Dhuq1LNeG7tuG7luG7uEs54buQ4bqtSznhu7ZhVDtLO+G7nDpL4bumUeG6rUs5N8SDMOG7pEs54buQ4bqtSzk34buS4bu4Szvhu5w6S+G7plHhuq1LOOG7kGHhu4JLP8Oh4bukSzrDoeG7pEs7xIMw4bukSznhu7YjSybhu7YsOks74bu0xIMx4bu4Sybhu7bhu7hLOeG7kjlLOeG7tiNLxIM0O0s74bu0xIMx4bu4Szvhu7TGoEvDoldLOOG7kGFL4buk4bu2LEs54bu2VDlL4buk4buaO+G7tEvhu6ZR4bqtSztRO+G7tEs7XeG7uEvhu7RTYUvFqFPhuq1LO8SDMOG7pEs/4buuO+G7gks3feG7uEvhu7bhu5w5S+G7plHhuq1Lxajhu5Lhuq1LxahZS8WoXUs7xIMw4bukSzjhu5A74bu0SzpbOUvDmeG7rjvhu4RL4buJ4buQS+G7puG7kCxLJj01S+G7tOG7tuG7uEs/4buU4bu4S+G7pOG7ljvhu7ZLOVI5SzvEgzDhu6RLxajhu646Szk34buaO+G7tEs54bu2VDlLxajhu6o14buASS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w43hu5k04bu4S+G7pD5LOeG7kjlLO8SDMOG7pEvDmeG7rjtLxajhu5g74bu0SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsON4bu34buQLEvhu6Q+SzrDoeG7pEvhu5I74bu2Szk34buaO+G7tEvDouG7mDvhu7RLxahdS8Wo4bu44buESS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4vhu5jhu7hL4buk4buQS+G7puG7kCxLw6Lhu6xLO+G7rjtL4bu2Izvhu7ZL4buWO+G7tkvDouG6seG7kEs54bu24bq34bukS8Oi4bqx4buQSz/GoDvhu7RLOuG7lDtLw5nhu5Dhuq1Lw5ldO+G7tOG7gkszS8WoUuG6rUsm4bu2Pjvhu7RL4bukLks44bq3S8OiUjlLw6Lhu5ZLOuG7mEs54bu2UuG6rUvhu6QuSzjhurdLOeG7tuG7ljvhu7ZLOeG7tiDhu7hL4bu24buUO+G7tks14bu2w6Hhu6Thu4RL4buZ4buUO+G7tks14bu2w6Hhu6RLw6IjS+G7pC5LP+G6r+G7kEvFqD7hu7jhu4JL4bukLks5N+G7mjvhu7RLw6Lhu5g74bu0Szgs4bu4S8OZLjvhu7Thu4JL4buk4bu24bqvO+G7tEsm4bu4VjtLOnvhu7hLOSM74bu2Szvhu5A6SzvhurVL4buk4bu2UTtLNmHhu67hu4RL4buJ4buWO+G7tkvFqOG7qjVLOeG7nDpL4buSO+G7tks5N+G7mjvhu7RLw6Lhu5g74bu0Szk34buW4bu4SzdbO+G7tOG7gkvhu7Yh4buQSznhu5A7Sy1L4buk4buWO+G7tkvFqOG7qjVLw6IjS+G7pC5LO+G7tMSDMeG7uEvFqOG7qjVLLUs74bu0xIMx4bu4S8Wo4buqNUvDoiNLO+G7tMSDMeG7uEtS4bqtS8Wo4buQO+G7tEvhuq3hu65hSzvhu647SzdSOUvhuqfDoeG7pEvhu6Thu5Y64buES3B74bu4Sznhu5ZL4buk4buWO+G7tks2YeG7kEs5UTpLOTfhu5Q74bu0Sznhu7ZUOUs3UjlLN+G7uOG7rjvhu7RL4buk4bqj4buQS8OZ4buY4bu4S+G7pOG7kEvhu6bhu5AsSzk34bq1SzkjO+G7tks/YT47Sz/hu5g6Szjhu5Dhuq1Lxajhu5w6Sz8hO+G7tEs74bu0xIMx4bu44buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXLhu7TEgzHhu7hLw4Lhu7hYOUvhu6QuSznhu7ZZSzkjOks54bu2UuG6rUvhu7bhu5g74bu0Sz8s4buUOUvhu6RRYUvhu6Thu5BL4bum4buQLEvhu6ZAS+G7pi46S8OiV0vhu6Q+O+G7tEvhu6ThuqFLP+G7kCxLxahbO+G7tEs2YcavO0s54bu2YVvhu6RLO+G7mOG6reG7gEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONLUvhu5k+Oks2YeG7kEs54buSOUs7xIMw4bukS8WoU2FLxagjO+G7tkkvxq86w41Jxq86w41L4buLKUs2YeG7rjtL4buk4bu24bu4VuG7pEvhu5IsSzk34buuO0vhu6Thu5g74bu2S+G7tizhu5BLOMavO+G7hOG7hOG7hEkvxq86w41Jxq86w40tS+G7iT5LJuG7uOG7kEs54buSOUs7xIMw4bukSzpbOUs6Izvhu7ZJL8avOsONScavOsONS+G7ieG7tixL4buQO+G7tks54buSOUvDojDhu7hL4buk4bu2YTvhu7RLOSM74bu2Sz/hu5g6S8WoPuG7uOG7hEkvxq86w41Jxq86w41LLUvhu5k+Oks2YeG7kEs5N+G7mjvhu7RLOOG7kjvhu7RLOTFLOjFJL8avOsONScavOsONS2s6S8Wo4bu4Sznhu5I5SzvEgzDhu6RLOSM74bu2S+G7pDFL4bu04bueNUvhu5A74bu24buESS/GrzrDjUnGrzrDjUstS+G7ieG7kuG7pEvhu5A74bu2Sznhu5I5SzvEgzDhu6RL4bu0U2FL4bum4buQ4bu4SS/GrzrDjUnGrzrDjUvhu5nhu5Dhu7hL4buk4bu2PUvGrzpLOeG7kEs54buSOUvhu7bhu5Dhu7hL4bu0U2FLOCE74bu04buESS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONLUvhu7VhWzvhu7RLOeG7tlI1S8WoLjvhu7RLOls5S+G7tFNhS+G7tOG7uOG7kOG7uEkvxq86w41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSks4OeG6rT/Gr8OJSjnGr+G6pzkt4buQP+G7uOG7tDvhu4BL4bukxq87OcavN+G7hkrDjUnGrzrDjeG7tWFbO+G7tEvhu6Thu5AsSznhu7YjSzXhu7bhu5bhu7hLxaguO+G7tEvhu7bhu5Dhu7hL4bu0U2FLOCE74bu04buESS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONLUty4bu04buY4bqtSzvhu7Thu5jhuq1Lw6Lhu5Lhu6RL4bukYXvhu6RLOeG7tuG7mjpLxah9O+G7tEkvxq86w41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSks4OeG6rT/Gr8OJSjnGr+G6pzkt4buQP+G7uOG7tDvhu4BL4bukxq87OcavN+G7hkrDjUnGrzrDjXLEgzDhu6RL4bu2VjlLOeG7tiNLP1Lhuq1L4bu0U2FLOCE74bu0Sznhu5I5Sz/hu647SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsON4buZVjlLOuG7lEs54buQSz/hu5Thu7hLNmHhu5bhuq1LOeG7tuG7rjpJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w43hu5lWOUs/w6Hhu5BLOeG7kEs/4buU4bu4Szrhu5A74bu0Sznhu7hXO0vFqOG7uEvFqCw74bu0SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONcuG6s+G7kEs64buQ4bu4Sz/DoeG7kEvhu6Thu7ZAO0vFqFPhuq1Lxah9O+G7tEkvxq86w41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSks4OeG6rT/Gr8OJSjnGr+G6pzkt4buQP+G7uOG7tDvhu4BL4bukxq87OcavN+G7hkrDjUnGrzrDjeG7k+G7njlLw6JXS8WoVDVLOOG7luG6rUvDmSlL4bukPjvhu7RL4bukUuG6rUvhu6Thu5jhuq3hu4RJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w40tS3DDoeG7kEsm4bu2Pks7xIMw4bukS+G7pOG7lDtL4buQ4bu4SyDhu7hJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w43hu7XhuqNLO+G7tuG7kGFLOeG7kjlLO8SDMOG7pEvhu6Thu7YxSzk3MeG7uEvhu6QhO0s/UWFJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w40tS3FbOUs6Izvhu7ZLw6LhurHhu5BL4buk4bu2ezvhu7RLw6LhurHhu5BL4buk4bu2w6gsSS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsON4buh4bu2Pjvhu7RL4buQ4bu4Sznhu5I5SzvEgzDhu6RLxag0Szvhu7Thu7bDqCxLOls5Sybhu7bhu7jhu4RJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w40tS+G7uTcx4bu4SzrEg+G7kEvhu6Thu7YsS8SDMDlLP+G7kksm4bu2LOG7kOG7uEkvxq86w41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSks4OeG6rT/Gr8OJSjnGr+G6pzkt4buQP+G7uOG7tDvhu4BL4bukxq87OcavN+G7hkrDjUnGrzrDjeG7iT474bu0S+G7kDvhu7ZLP+G7mDpLN1lLxajGoEvhu7bhu5Dhu7hLO+G7mjpLNyE74bu0SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONcuG7tuG7mEvGrzpLP+G7nDpLN2FbO+G7tEs74bu0LOG7mOG7uEvFqH074bu0SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsON4buL4bucOUvhu5A74bu2Sznhu5I5SzvEgzDhu6RL4buk4bq34bukSz8hO+G7tEvhu5A74bu2Sznhu7bhu5Dhuq1JL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w43hu7nhu7bhu5I74bu0S+G7pOG7tkA7SzrEg+G7kEvDmeG6oeG7uEvhu7Thu7guSzrhu5Dhuq1JL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w43hu4lSOUs/UuG6rUvhu7RTYUs7xIMw4bukS+G7tuG7kOG7uEs54buQ4bqtSzfhuqE74bu0Szcx4bu44buESS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONLUvhu4t9O+G7tEvDmX074bu0S+G7pDw74bu0S+G7pOG7tn074bu0S8Wo4bu4S+G7pOG7tiDhu7hJL8avOsONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUpLODnhuq0/xq/DiUo5xq/huqc5LeG7kD/hu7jhu7Q74buAS+G7pMavOznGrzfhu4ZKw41Jxq86w41q4bu4S8WoVjtL4buk4bu2Iks/W+G7uEvFqOG7kjvhu7ZLNyDhu7hLOlI5S+G7pOG7tn074bu0SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsON4buJ4bu2PUvGrzpLIOG7uEvhu6Thu7YsSzk+4bu4SzrEgzI7S+G7pOG7tuG7uFbhu6RL4bu0U2FLOCw74bu0SS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1KSzg54bqtP8avw4lKOcav4bqnOS3hu5A/4bu44bu0O+G7gEvhu6TGrzs5xq834buGSsONScavOsONallLOT7hu7hLOeG7kjlL4buk4buUO0vDojA5S+G7pOG7tn074bu0Szk+4bu4Sz/hu6474buESS/GrzrDjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nhu7YkS+G6p8avOks5UztLOGFSOUvhuqdhUjlL4bu24bu4WDtL4buk4bqj4buQS+G7pOG7kuG7pEvhu6RRYUvhu6Thu5BL4bum4buQLEs74buY4bqtS+G7pMOjO+G7tEs54bu2UuG6rUs34buiO+G7tEs74bu0xIMx4bu4Szs+O+G7tEvhu6ZRO0s3UjlLOOG7kjvhu7RLOeG7lCxLOTcsO+G7tEvDouG7uFjhu6RL4buk4bu2Vks34buQS+G7pOG7kuG7pEvhu6Q+O+G7tEvhu6ThuqFLP+G7kCxLxahbO+G7tEs44buWO0vhuqdhUjlLw6Lhu5hLN1I5S+G6reG7rmFLxagx4bu44buES+G7ieG7tkA74bu2SzkjO+G7tkvhuq3hu65hSz/hu5AsS8WoWzvhu7RLUuG6rUs/4buYS+G7pFvhu7hLN8OdS8WoWUs54buULEs74buuO0vDouG7mjtL4bu2LuG7kEvDouG7mEs74bu0xIMy4bukSz/hu5Thu7hLw6Lhu5o7S+G7ti7hu5BLP+G7mDpL4buk4bu2LEvhu7YoSznhu7bhu646S+G6reG7rmFLP+G7kCxLxahbO+G7tOG7gkvhuq3hu65hS+G7pGFb4bukSzh7O+G7tOG7hEvhu4lRYUvhu6Thu5BLO+G7mCxL4bukw6M74bu0S+G7kjvhu7ZLP+G7rjtLw6Lhu7BLxajhu6o1SzlROkvhu7Z9O0vhu6ThuqPhu5BL4bu2KOG7gkvFqC5LP+G7mEs5Izvhu7ZL4bqt4buuYUs/4buQLEvFqFs74bu04buCSzjhurdL4bu24buaO+G7tEs44buQ4bqt4buCSzjhu5I74bu0Sznhu5Qs4buCS+G7tOG7nDtLw5kuSzk3UTtLOTcoO+G7tEvhu6Q+O+G7tEs44bqv4bukS8Oi4buYSzjhu5Y7SzXhu7ZVOks54bq3Sznhu5Dhuq1L4bu2KEs/4buYOks34buQ4buES3hLxaguS+G7pCE7S+G7psOdS+G7puG7mDvhu7RLOSM6Sznhu7ZS4bqt4buCSzvhuqFL4bukxIMx4bu44buCSz8x4bu4S+G7pOG7kEs54bu4Vjvhu7RL4bu24buSOeG7gks44bq3Szk3LDvhu7RLOTfhu7AsS8OiYeG7uEs5xIMg4bu44buCSzjhurdLOeG7tj474bu0Szrhu7g74bu2S+G7pkBL4bumKTrhu4JLLuG7pEs5N+G7mCxLP1s74bu0S8Oi4buYSzk34buuO0vhu7ZWOUs/4buYSznhu7g74bu2Sznhu7ZTO0s/4buU4bukSzZh4buQO0vhu6ThuqPhu5BLO+G7tMSDMeG7uEs/4buQLEvFqFs74bu04buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo1xJFhOeG7tiw3SsONcuG7tGHhuq3DnTtL4buZ4bq1YUty4bu0PjtJLzXDjQ==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]