(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo kế hoạch, UBND xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) và Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ sẽ tổ chức lễ hội truyền thống làng Đông Môn – xuân Quý Mão 2023 trong 2 ngày từ ngày 4-2 đến hết ngày 5-2 (tức ngày 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buL4buA4bulTOG7gC3hu4/huqLhu7N5xILhur3hu4nDgOG7huG6vuG7gOG7s3hNw6rhu4tnNuG6quG7iXXDvcONdeG7ieG6onfhu4nDveG6qOG7s+G7ieG7gMOK4buGTeG7rcSC4buJ4buAw73huqbEgnnhu4nhuqLDtMSCeeG7icOZ4bqkxIJ54buJKuG6pMSC4buJ4oCT4buJTOG7huG7n8SC4buJM+G7hk7hu4kq4buZ4bqu4buJa8Spa2xmL8O9amdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrDneG7peG7j8O64buLZzbDveG7peG6ruG7ieG6oOG7seG7icO94bqu4buRdcO94bq/4buJN1Qmw5rhu4lM4buZ4buJ4bq3w4HEgsO94buJJeG6rsSCeeG7ieG7g+G6t8OBxILDveG7iSXhuqh14buF4buJSsO04buJNsOK4buGxIJ54buJ4buA4bufw4Phu4l04buT4bqu4buJ4buA4bqsxILhu4nDuuG7s+G7ieG6vuG7k8SC4buJNsO9w7TEgsO94buJJsO9w7Thu4nDneG6rOG7ieG6vuG7qeG7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7ieG6onfhu4nDveG6qOG7s+G7ieG7gMOK4buGTeG7rcSC4buJ4buAw73huqbEgnnhu4nhuqLDtMSCeeG7icOZ4bqkxIJ54buJKuG6pMSC4buJ4oCT4buJTOG7huG7n8SC4buJM+G7hk7hu4kq4buZ4bqu4buJa8Spa2zhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iWvhu4nEgnnDtE3hu4nhu4DDjOG7icSCecO0TeG7iW0ta+G7icO54buxxILhu4nDveG7seG7gOG7icSCecO0TeG7iW4ta+G7ieG7g+G7gMONdeG7icSCecO0TeG7iWpt4buJw7nhu7HEguG7icO94bux4buA4buJxIJ5w7RN4buJam7hu4nhu4DDvcO1xIJ54buJWeG7s+G7q8SCeeG7icSC4buVw4Phu4kz4buGTuG7iSrhu5nhuq7hu4Xhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8OZ4bqkxIJ54buJKuG6pMSC4buJ4bqiw7Thu4nEgnnhuqThu7Phu4nhuqLDtMSCeeG7iXXhuqrhu4nEgsahw4Phu4nEgnnhu49N4buJdeG7iOG7j+G7icOZ4bqkxIJ54buJdUfhu4/hu4nDmuG7s+G7ieG6vuG7k8SC4buJNsO9w7TEgsO94buJJsO9w7Thu4nDneG6rOG7icO94buz4buvxILhu4l14bq2xILhu4nhuqJJ4buG4buJeeG7s8So4buJxILDveG7s+G7reG7huG7icO64buz4buJ4buA4bu1dcO94buJ4bqi4bu5dcO94buJ4bq+4buI4bq/4buJeeG7l8SC4buJSkThu7Phu4nhurzhu4bDteG7ieG7gMOK4bu3xILDveG7iUzhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4lKw7Thu4nDveG7t8SCw73hu4nhu4DDvcO0xILDveG7iXVH4buP4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJNuG7n03hu4nDmeG6pOG7icSCw71J4buJw5nhu7fEgsO94buJw5nhuqTEgnnhu4kq4bqkxILhur/hu4nDueG7rcSC4buJ4buAw73EkOG7icSCw7TEgnnhu4lU4bu3xILDveG7iSTDvUlDxIJ54buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7icO64buAw73hu4bDg3Thu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lubGvhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4va2zEqW4va8Spw7PDum1qamttbW7hu4Bsw7Lhu43EqcSp4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimTDssSpbeG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s24bqq4buJdcO9w4114buJ4bqid+G7icO94bqo4buz4buJ4buAw4rhu4ZN4butxILhu4nhu4DDveG6psSCeeG7ieG6osO0xIJ54buJw5nhuqTEgnnhu4kq4bqkxILhu4nigJPhu4lM4buG4bufxILhu4kz4buGTuG7iSrhu5nhuq7hu4lrxKlrbOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i25sa+G7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZyZ5w73hu7Phu4nhu4DDvcONdeG7ieG7gOG7seG7ieG6onfhu4nhu4Dhu5Hhu7Phu4kld+G7icO94bqo4buzZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cld+G7icO94bqo4buz4buJxILhu5XDg+G7icSC4buPTeG6v+G7icSCeeG6rsO04buz4buJ4bq6w71wxILhu4nhuqJ34bq/4buJ4buAw73hu7fhu4nhurrDvXDEguG7icO94bqo4buz4buJ4bq+4bup4buJw7lJRXXhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4lKROG7s+G7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4nDveG6ruG7keG7gOG7iUrhu4bhu7Phu4l1w71D4buz4bq/4buJ4buAw4rhurbhu4nDuuG7s3fEguG7icO64bufxILhu4l54buz4buPxILhu4nhur7huqThu7Phu4nEguG6quG7s+G7icSCw71J4bq94buJeeG7s+G7j+G6ruG7ieG6oknhu4bhu4lK4buVxILhu4nEgnnDveG7r+G6v+G7iXThurDEgnnhu4l1w73hu4ZN4butxILhur/hu4l1w7V14buJ4buAw4rhurbhu4l1w71D4buz4buJ4bqg4bun4bqu4buJdeG6ruG6v+G7iXXDveG6suG7s+G7iXnDtOG7geG7iSZ54bquw7Thu7Phu4nDiuG7j+G6v+G7icO54buxxILhu4lKROG7s+G7ieG6onfhu4nDveG6qOG7s+G6v+G7iSbDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7iUrDtOG7ieG6oMO9w7V1w73hu4nhu4DDvXHhurrhu4nhurrDvUlDxIJ54buJdeG6tsSC4buJw7lJRXXhu4nhu4DDvUnDicSCeeG7ieG7gMO9w4114buJdcO1deG7icOD4bqwxILhu4lyw4Phu4nhu4DDveG7inXhu4nhu4DDiuG7hk3hu63EguG7ieG7gMO94bqmxIJ54buJw7rhuq7hu4l1w73hu7XEgsO94buJdMO04buJdeG6rsSC4buJJsO94bufxILhu4nDuuG7n8SC4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhuqLDtMSCeeG7ieG6osO0w4Phu4nEguG7q8SC4buJxILDvUnhu4nhu4DDisO04buJw4rhu4/hu4bhu4nDg8O14bq/4buJdMO1xILDveG7ieG6osO14buJw4rhu5XEgnnhu4l0w4zhu4/hur/hu4l1w73DqOG7ieG6ouG7j8OD4oCmZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhu7NV4bulxILhu4Dhu6XDiuG7i+G7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLS+G7s8O64buAw73hur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4nDveG7peG7s3nDveG7gOG6veG7iW5sa+G6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9rbMSpbi9rxKnDs8O6bWpqa27EqWvhu4Bu4buNw7Jt4buN4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimRsbWrhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNuG6quG7iXXDvcONdeG7ieG6onfhu4nDveG6qOG7s+G7ieG7gMOK4buGTeG7rcSC4buJ4buAw73huqbEgnnhu4nhuqLDtMSCeeG7icOZ4bqkxIJ54buJKuG6pMSC4buJ4oCT4buJTOG7huG7n8SC4buJM+G7hk7hu4kq4buZ4bqu4buJa8Spa2zhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vDssSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tubGvhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i2c2w4rhurbhu4l1w71D4buz4buJ4bqg4bun4bqu4buJdeG6ruG7ieG7gOG7keG7s+G7ieG6onfhu4nDveG6qOG7s2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnJXfhu4nDveG6qOG7s+G7icO5SUV14buJ4buA4bqq4buJdcO9w4114buJ4bqiw7Thu4nDuuG7ueG6uuG7icO5duG7iXnhu7PDteG6ruG7icO6RnXhu4l14bquxILhu4l1w73DteG7huG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4lDxILhu4lKw7Thu4nhu4BJw4nEgnnhu4nEgsO9ROG7iXXhuqTEgnnhu4nhuqLhu4/huq7hu4l1R+G7j+G7icSCw73EqMSCeeG7iXRxdeG7ieG7gOG7s+G7rcSC4buJxILDveG7n8SC4buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJdeG6pMSCeeG7ieG6oMO94buP4buz4buJ4buh4bq64buJ4bqiceG6uuG7ieG6osO0xIJ54bq/4buJw4Phu4/Egnnhu4nhuqLhu5Hhu7Phu4l14buG4bqodeG7ieG6vuG6psSCeeG7ieG7ocOD4buJxILhuq7hu4nEgnnDtE3hu4nEguG7j03hu4Hhu4nDmeG6rMSCeeG7ieG7gMO9xJDhu7Phu4nhu4DDveG6pMSCeeG7ieG6vOG7huG7j+G7ieG6onfhu4nDveG6qOG7s+G7iXnhurDhurrhu4nhurrDvXDEguG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nhu4DDiuG7s3bEguG7ieG6oOG7s8SCw73hu4nhu4Dhu7Hhu4nDuuG7huG7ieG6ouG7uXXDveG7icO54bu54buP4buJ4bq6w71JQ8SCeeG7iUrDtOG7icSC4bufxIJ54buJdeG7j+G6ruG7iU7hu4nhu4DDvcONdeG6v+G7ieG7gMOKw7V1w73hu4nEgsO94buz4buvw4Phu4l1R+G7j+G7icSCeUnEkOG7s+G7icO64bufxILhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iXXhuqTEgnnhu4nhu4DDtXXhu4l04buT4bqu4buJSuG7r+G6v+G7iXnhu7fEguG7iXnhu7PEqOG6v+G7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4nDveG7hk3hu4l54buzw7Xhu4nhu4DDiuG7ueG7icO64buz4buJ4bq+4buTxILhu4k2w73DtMSCw73hu4kmw73DtOG7icOd4bqs4buJSsO04buJdcO1deG7icO64buz4buJ4bq+4buTxILhu4nhurrDvUbhu4l1ccSC4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq64buO4buG4buAw73huq7DiuG7i2cmeeG7hk13xILhu4nDmeG7keG7gGYv4bq6Zw==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]