(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, đồng hành của Nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 của phường Bình Minh (thị xã Nghi Sơn) tiếp tục tăng trưởng cao và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDgjfDneG7mOG7tDnhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5hbISAu4buYw6Il4buYLeG7mMOqw5nhu5guOSHhu5jDneG6q1Lhu5jhurEuY+G6oyAs4buYw7UpIC7hu5jhu7EhIC5M4buYIjnDouG7mCDhu6Qi4buYIC4pIOG7mF1VIcOSLy7hu5bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxdOG7tlLhu7Lhu5Lhu4zhurrhuqEh4buY4bq1ZeG7mF3DmSAu4buY4bu0VTBM4buYw50uPuG7mOG7tFUw4buYWzzhurHhu5jDoi7huqMhTOG7mOG6t+G6peG6vyXDouG7mF0hJsOiTOG7mOG6tVMgLOG7mMOiVTBM4buYw50x4buYw6LhurMzICzhu5jDouG7sCJM4buYw6LhurMzICzhu5jhu7QhPyJM4buY4bq1ZeG7mOG6u1Qw4buYw53huqU5w53hu5jhu7Q4ICzhu5hZOeG7mMOd4bqrUuG7mMOdw5rhu5guJuG7mMOiLjcgLOG7mMOdLiggLuG7mMOi4bqzPEzhu5jDneG6rSAs4buY4bq74bqhIeG7mOG6tWXhu5jhu7Q4ICzhu5jDoi7huqVWIEzhu5jhu7Q4ICzhu5guVCAu4buYw53huqtS4buY4butLuG7sCDhu5jhu7Lhu7AgTOG7mFshIC7hu5jDoiXhu5gt4buYw6rDmeG7mC45IeG7mCDhu6Qi4buYxqDhu5TGoMag4buYw53huqtS4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mMO1KSAu4buY4buxISAu4buYT8OiLjzhu5jDqsOZ4buY4butLC4h4buY4bq0w6Agw5Phu5jDoiEl4bqx4buYw6LhuqnDneG7mMOi4bukICzhu5jDouG6s2PEgyAs4buYw51SMOG7mOG6u1Thu5jhu7RVw6Lhu5jhu7Rjw6PDneG7mCAuISrhuqXhu5hbJcOi4buY4bq34bqlw5rhu5jhurfhuqVSIOG7mMOi4bqzMyAsTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtFLhurHDoiEwIOG7kuG7jMOSISIs4buYw51dUuG6teG6tUnhu5Lhu7LDoi7huqUiWeG7mCHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7kuG7mOG6tcOi4bq/XeG7tknhu5Lhur0h4buyw6IuSuG7mOG7oOG7lOG7lOG6scOqS+G7mC7hu7YhLC7Dokrhu5jhu5zhu57hu5bhurHDqkvhu5Lhu5jhurXhurPDnUnhu5IvL8Od4buyIE1ZUjDDoi5SIC4uMFJN4bq7IC/hu7Lhu7bhurVbw6Iw4bqxLyDhu7bhur3hurUvxqDhu5rhu5TGoC/hu5bhu6Dhu6Dhu7Lhu5zhu5bhu5zhu6Lhu6Lhu5zhu6DDouG7oOG7luG7oFBRXeG7lE194bqxLMSo4bqzSeG7oOG7luG7ouG7kuG7mFJdw6JJ4buSw4I3w53hu5jhu7Q54buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buYWyEgLuG7mMOiJeG7mC3hu5jDqsOZ4buYLjkh4buYw53huqtS4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mMO1KSAu4buY4buxISAuTOG7mCI5w6Lhu5gg4bukIuG7mCAuKSDhu5hdVSHhu5Lhu5jhur0h4buyw6IuSeG7kuG7oOG7lOG7lOG7kuG7mC7hu7YhLC7Doknhu5Lhu5zhu57hu5bhu5Lhu5gv4buMw4LhurNj4bqjICzhu5jhu7Hhu64i4buYIDAg4buYw7UpIC7hu5jhu7EhIC7hu5jhu7Rjw6PDneG7mOG6t+G6pVIg4buYw6Lhu7Ai4buY4bu04buu4bql4buYw6Jj4buYw6rhu7Dhur/hu5jhu7JlICzhu5hbLlIgLOG7mMOi4bqzUiAsTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDgi7hu7Yw4buY4bu0MUzhu5jDouG6szAgLOG7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mFshIC7hu5jDoiVM4buYw51Tw53hu5hdeyAu4buY4bq7ZcOd4buY4bu0KuG6peG7mOG7tFXDouG7mOG6u1Thu5jhurtjw6PDouG7mFsl4buYLjBVw50u4buYw6LhurMkIOG7mMOi4busw6Lhu5jDncOa4buYw51Tw53hu5hdeyAu4buY4bq7ZcOdTOG7mOG6tcOaIOG7mF1jw6MgLOG7mF1jw6AgLOG7mMOiLmXDneG7mMOdMeG7mC5Vw6Lhu5jhu7RVw6Lhu5jhu5xQ4bucTOG7oOG7mMOi4busIOG7mE9ZxaggLOG7mOG7lsag4buWw4zhu5hbJeG7mC4wVcOdLsOTS+G7mOG7tFQg4buYXcOjIOG7mOG7muG7lOG7lOG7mMOdMCDhu5hPWcWoICzhu5jhu5bhu5Thu5TDjOG7mFsl4buYLjBVw50uw5NL4buY4bu0VCDhu5gsIVLhu5jDneG7riLhu5jGoOG7ok3hu5Thu5Thu5Thu5jDnTAg4buYT1nFqCAs4buY4buWxqDhu6LDjOG7mFsl4buYLjBVw50uw5PigKbhu5jDtSQg4buYw51VIC7hu5jhu7QxTOG7mMOdU8Od4buYICxUIC7hu5ggLC4q4buYw6IhP+G6peG7mMOiLuG6q+G7mMOdNiAs4buYICwuISbhurFM4buY4buyPMOdLuG7mOG6u+G6qeG7mC3hu5jDoi5jw6AgLOG7mCJVIeG7mMOiISXhurHhu5jDouG6qcOd4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buY4bu0UuG7mOG7slUgLEzhu5jhurfhuqXhur/hu5giNuG7mOG7tGPDo8Od4buYIsSD4buY4bqzOSAsTOG7mCAu4busw6Lhu5hdVOG7mFsu4bql4buY4bq7ZcOd4buY4butLlThu5giU+G6v+G7mHMhVOG6v+G7mGcgIDDhurNS4buY4bq6ISbDouG7mOG7rVIiTeG7mOG7kzggLOG7mMOiLuG6oyHhu5jDoi5UIC7hu5hdVuG6seG7mCLhuqEh4buY4bua4buY4buyMFIgLuG7mCAsLiEm4bqxTOG7mOG7tFXDouG7mOG7luG7ouG7lMOM4buYWyXhu5guMFXDnS7hu5jDoi484buYw6rDmeG7mCwhUjBM4buYIOG7sCAs4buYw6JhICzhu5jhurU34buY4buyMFIgLuG7mCAsLiEm4bqx4buYw6LhurMkIOG7mOG7tDxS4buYWVQg4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mF0kIOG7mOG7luG7nuG7mOG7sjBSIC7hu5ggLC4hJuG6sU3hu5jhu5Phu7Dhur/hu5hdVOG7mOG7tCEq4bql4buYWyEmIOG7mMOiLuG6pVYg4buYXcOjIeG7mOG7tD/hu5gsIcOaIeG7mOG6t+G6peG6vyXDouG7mCAu4bql4buYw53hu67huqXhu5jhurshJsOd4buYXVQi4buYw50uMOG7mCAsY+G6oyHhu5hdUjDhu5jhu7Q5ICzhu5jDouG6syQg4buY4bu0PFLhu5hZVCDhu5jhurEuY+G6oyAsTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhurRl4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buY4bq7KuG7mFshIC7hu5jDoiXhu5jhu7TDmeG7mCwx4bqx4buY4bqxLuG7riDhu5gg4buwICzhu5jDnVIw4buYw6Iu4bql4buYIC5W4bqx4buYw50uMOG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Lhu7Ag4buY4bq74bqhIeG7mFkpIC7hu5jhurfhuqXhu7Ag4buY4bu04buu4bql4buYICxj4bqjIeG7mGPhuqHDneG7mOG7tFXDouG7mOG7olDhu5jDouG6syEm4bql4buY4bu0OCAs4buYT1nFqCAs4buY4buW4buU4buUw4zhu5hbJeG7mC4wVcOdLsOTTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu63hu6Qi4buYxqDhu5TGoMagTOG7mMOdU8Od4buYLjBVw6Lhu5jhu7Q5ICzhu5jhursq4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mC3hu5jDqsOZ4buYLjkh4buYw6LhurMkIOG7mOG7tDxS4buYWVQg4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mMOiISXhurHhu5jDouG6qcOd4buY4bu0Y8Ojw53hu5jhurfhuqVSIOG7mMOi4buwIk3hu5jhu5M3IeG7mOG6u+G6oSHhu5gsIVMw4buY4buy4bqpw51M4buY4bu0w5oi4buYWcOaMOG7mMOdLuG7rMOi4buYXWPDoyAs4buY4buyVeG6v+G7mOG6u1Thu5guM8OdTeG7mOG6uuG7rCDhu5jhu7Qq4buY4bq7JuG7mOG6tSEgLuG7mFIg4buYw6IwVCDhu5jDoi5lw53hu5jhurEuVyLhu5jDouG6syQg4buY4bu0PFLhu5hZVCDhu5jhurEuY+G6oyAs4buY4bu0VcOi4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYw6I3w6JN4buYw4LhurMwICzhu5gg4bukIkzhu5jhu7TDmeG7mMOdMeG7mOG7oFFMxqDDjOG7mC454buY4bu04bukICzhu5hb4buB4buYLCFS4buY4bu0KSAu4buY4bq74bukIOG7mC4xUkzhu5jhu6Av4bug4buYw6Jh4buY4buy4buwIOG7mOG6sS434buY4bu04bukICzhu5hb4buB4buYWy7huqXhu5jhu7Lhu7Ag4buYw51j4buY4bq74bukIOG7mC4xUk3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4bqkw7Xhu63hu5Hhu5jhurEuY+G6oyAs4buYw7UpIC7hu5jhu7EhIC7hu5jhu7TDmeG7mC4wVCDhu5jDoi4hJiDhu5jhu5rhu5zhu5guOOG7mOG6tcOg4buY4bu0KuG7mCAsLjzhu5jDnTYgLOG7mCAuViDhu5jhurtU4buYLmPEgyAs4buYw50uJeG7mOG7tDnhu5hZw5ow4buYw6LhurPDo+G7mMOqw5nhu5guOSHhu5guVCAs4buYw6IuUyAs4buYw50uMOG7mOG7muG7nOG7mOG7tDch4buYw6Jjw6MgLE3hu5jhu5M4ICzhu5jDoi7huqMh4buY4bu0w5nhu5jDomHhu5jDnS5kw53hu5jhurNU4buY4bq1MFPDokzhu5jDqlPDneG7mCIhIC7hu5jGoOG7mOG7tDch4buYw6Jjw6MgLOG7mC5jxIMgLOG7mMOi4bqzw6Phu5jDneG7rOG6seG7mMOiLuG6o+G7mMOd4bqnICzhu5hdISbDouG7mOG6tXvhu5jDouG6s+G6rSAs4buY4bq7VOG7mOG7tMOZ4buYWVMw4buYw51TMOG7mOG6pMO14but4buR4buYw6IuPOG7mMOqw5nhu5jDqsOp4buYXeG7gU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw7Q2ICzhu5jDolPDneG7mMOdw5oh4buYw51Tw50u4buYLlQgLuG7mMOdLiggLuG7mOG7tGPDo8Od4buY4bqkw7Xhu63hu5Hhu5jhurEuY+G6oyAs4buY4bq34bqlUiDhu5jDouG7sCLhu5jDoi5lw53hu5guISYgS+G7mMOdw6Dhu5jhurXEg+G7mOG6u1bDouG7mMOdLuG7rMOiTOG7mMOi4bqzUiAs4buYw6IuISXDouG7mFk84buY4bqxLuG6qcOd4buY4bq74bqp4buYXVQi4buY4bq7ISbDneG7mOG7tGPDo8Od4buYY+G6peG7mMOiISQg4buY4bu04buu4bql4buYw6JjS+G7mMOdNiAs4buYw6JTw53hu5hZN+G7mMOi4bqzKEzhu5jhurXhu6bhurHhu5jDqiXhurHhu5jDnVMg4buYWTlM4buYw502ICzhu5jDnS5kw53hu5jDnS7huqXhur8kIOG7mCI2IOG7mOG7tGPDo8Od4buYw6IuZcOd4buYLiEmIOG7mF0hIC7hu5guMFXDokzhu5guISbhuqXhu5jhurfhuqXDmk3hu5jDtSQg4buYw51VIC7hu5jhu7QxTOG7mOG6pMO14but4buR4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mOG7tMOZ4buYWyEmIOG7mMOiMFQg4buYWVIg4buYw50uPuG7mOG7tFUw4buYw50u4bql4bq/PyDhu5jhu7RhIeG7mOG6tTfhu5jhu7Q/4buY4bqxLuG6reG7mC7Do+G6seG7mOG6u+G6oSHhu5jDnS5kw53hu5gg4bukICxM4buYIC4hJiLhu5jhurvhuqlM4buYw6IuVCAu4buYXVbhurHhu5jDnVPDneG7mMOiYeG7mMOdNiAs4buYICwuJuG7mOG6tTfhu5jDnTkgLOG7mOG7tDggLOG7mMSD4buY4bug4buYw6Jh4buY4buy4buwIOG7mOG6sS43TcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu63hu6Qi4buYxqDhu5TGoMagTOG7mOG6pMO14but4buR4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mMO1KSAu4buY4buxISAu4buY4bu0w5nhu5jhu7Rjw6PDneG7mOG6pMO14but4buR4buYw6IuPOG7mMOqw5nhu5jDosavICzhu5gsIeG7rOG6v+G7mFsu4bu2IOG7mOG7sjDhu5guMFQg4buYw6IuVCAu4buYw502ICzhu5jDolPDneG7mOG7siE6IOG7mMOiVuG6seG7mOG6sS4yICzhu5jDoi7huqtN4buY4butLDBUIeG7mOG6s1JM4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mOG7tMOZ4buYw6Jh4buYw50uZMOd4buYWy5TIuG7mOG6tcOg4buYw6LhuqXhur8/IOG7mCAsLntS4buY4bq74bqp4buY4bq34bql4buwIOG7mOG6tWXhu5hP4but4bq64bq24bq0w5Phu5gg4bukIuG7mMag4buUxqDhu5pM4buYWyXDouG7mOG6t+G6pcOa4buYw50x4buY4buW4buW4buYw6IuUiAu4buYICEkIOG7mMOi4bqz4bqnICzhu5jDouG6peG6vz8g4buY4but4bq64bq24bq04buYIOG7pCLhu5jGoOG7lMag4buaTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDgikgLuG7mC4pIC7hu5hSIOG7mCAhIC7hu5jDnS4oIC7hu5jDouG6szzhu5gt4buYw6LhurNWw6Lhu5jDomXhu5hSIOG7mMOiMFQg4buYw6rDmeG7mC45IeG7mMOdw6Dhu5hZw5og4buYYSDhu5jhu7Q8IC5N4buYw4LhurMwICzhu5gg4bukIkzhu5jDnTYgLOG7mFIg4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mOG7tMOZ4buYw6rDqeG7mF3hu4Hhu5jhu57hu5jhurvhuqnhu5jhurshJsOdTOG7mMOi4bqzMCAs4buY4bu0MeG7mCzhu7Dhur/hu5jDoi5jw6AgLOG7mMOiKMOdLuG7mOG7nOG7mOG6u+G6qUzhu5jDouG6szki4buYw53hu6bhurFM4buYXVUi4buY4buy4bqpICzhu5jDoigg4buYIC4hJiLhu5jDnS4hJSLhu5jhu7QwVcOi4buYw6JUIeG7mOG6tcOaIOG7mOG7luG7mOG6u+G6qeG7mOG6u1Thu5jhu5bhu5jhurvhuqnhu5jhu7RTIC7hu5hZVcOdTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtDYgLOG7mMOiU8Od4buYLCHDmiHhu5jhurEuMSAs4buYIsavw6Lhu5hZxaggLOG7mE9z4bqw4buxw7XDk+G7mMOiLmXDneG7mC4hJiDhu5jDnVPDneG7mOG7smXhu5hTIOG7mMOi4bqzJCDhu5jhu7Q8UuG7mFlUIOG7mOG6sS5j4bqjICzhu5jhu7Rjw6PDneG7mOG6t+G6pVIg4buYw6Lhu7AiTeG7mMOC4bqzMCAs4buYIOG7pCJM4buY4bqxLmPhuqMgLOG7mOG7tMOZ4buY4bqxLjch4buYLsOj4bqx4buY4bq74bqhIeG7mFlSIOG7mHPhurDhu7HDteG7mC3hu5h0w4LDguG7k8O04buYw6IuPOG7mMOqw5nhu5jhu60sLiHhu5jhurTDoCDhu5jDomHhu5jDnS5kw53hu5hbIT8i4buYWyThu5jhu7Thu6zDouG7mCA2ICzhu5ggLC4hJuG6seG7mOG6u1Thu5jhu7Thu6zDouG7mMSD4buY4bu0NyHhu5jhurvhuqEh4buY4buRZeG7mFMg4buY4bu0NuG7mMOiLjzhu5jhu7Q5ICzhu5hdZcOd4buYw4J7IC7hu5hzIVJL4buY4buRZeG7mFMg4buY4bu04buu4bql4buYw6Jj4buYw6LhuqXhur8lIOG7mOG7tGPhuqMgLOG7mHTDmiHhu5h0MlLhu5gt4buYw7UpIC7hu5jhu7EhIC7hu5hP4bu0Y+G6oyAs4buYw7XDgsOTS+G7mMOiISUg4buYLlQgLuG7mFshPyLhu5hbJOG7mOG7tOG7rMOi4buY4bqzxJEgLOG7mOG6sS4yICzhu5guOUzhu5jDneG7sOG6v+G7mF3hu7DhuqXhu5gg4bukIuG7mOG6u1Thu5jhu7Thu6zDouG7mMSD4buY4bu0NyHhu5jhurvhuqEh4buY4buyZeG7mFMg4buY4bupLuG6peG7mCAsLj7hu5jhu7Jj4bqvICzhu5jhurUhIC7hu5jDoi5TIeG7mOG7qS5TIC7hu5jDgi5UIC5NTU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4but4bukIuG7mMag4buUxqDhu5pM4buY4buTw5ogLOG7mOG6q+G6v+G7mOG6sS5j4bqjICzhu5jDtSkgLuG7mOG7sSEgLuG7mMOiISXhurHhu5jDouG6qcOd4buYw6JW4bqx4buYw6LhurPhuqUgLOG7mF3DmSAu4buY4bu0VTDhu5jDojBUIOG7mOG7siEmIEzhu5jhurEuU8Oi4buYLuG6peG6v+G7mOG6tWTDneG7mCJVIC7hu5jDomEgLOG7mC7Do+G6seG7mMOd4bqrUuG7mMOdw5rhu5guJuG7mMOiLjcgLOG7mMOdLiggLuG7mMOi4bqzPOG7mOG7tD/hu5jDoi5lw53hu5guISYg4buYIC4hJiLhu5jhurvhuqnhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5hbISAu4buYw6Il4buYLeG7mMOqw5nhu5guOSFN4buYw4LhurMwICzhu5jhu7QxTOG7mMOiISXhurHhu5jDouG6qcOd4buYw6Iow50u4buYw51lw53hu5hbLlIh4buYw6IuU8Od4buYIC7hurkgLOG7mMOiISoi4buYIOG7pCAsTOG7mMOiLiXhu5giVSAu4buYw53huqtS4buY4bu0PFLhu5jhurEuY8OgICxM4buYw6JVMOG7mCIzIeG7mOG7tCEq4bql4buYWyEmIOG7mMOiLuG6pVYg4buYXcOjIeG7mOG6uyrhu5jDnS4oIC7hu5jhurVTw50uTOG7mCAs4bqlOCDhu5jhurs3IOG7mOG6u1Thu5jhu7Q8UuG7mOG7tCE/IuG7mOG7tD/hu5jhu7IwUiAu4buYICwuISbhurFM4buYICxj4bqjIeG7mOG7suG7sCDhu5jhu7Thu67huqXhu5jDomNM4buYIsSD4buY4bqzOSAs4buYw51Tw53hu5guMFXDouG7mOG7tDkgLOG7mOG6tcOaIOG7mMOq4bql4busw6JM4buYWyEgLuG7mOG7sjBSIC5M4buYw6IuY8OgICzhu5giVSFM4buY4buyPMOdLuG7mOG6u+G6qeG7mOG7tD/hu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5hbISAu4buYw6IlTeG7mMO1JCDhu5jDnVUgLuG7mOG7tDFM4buYw6IhJeG6seG7mMOi4bqpw53hu5jhurfhuqVSIOG7mMOi4buwIuG7mMOdNiAs4buYw6JTw53hu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5jhurvhu6Qg4buYLjFS4buYLeG7mMOqw5nhu5guOSFM4buY4bu0w5oi4buYWcOaMOG7mFIg4buY4bq1ISAu4buYw6rDmeG7mC45IUzhu5gg4buwICzhu5jDnVIw4buY4bu04bqjIeG7mOG6tTcgLOG7mOG6u1bDouG7mMOdLuG7rMOi4buY4bq7VOG7mMOiISAu4buYw6Iu4buuIOG7mMOd4bqrUuG7mOG7rS7hu7Ag4buY4buy4buwIE3hu5jDgi5lw53hu5guISYg4buY4bu04buu4bq/4buY4bu04bqrTOG7mFs84bqx4buYw6Iu4bqjIeG7mMOdU8Od4buYw50uKCAu4buY4bq1U8OdLuG7mMOqw5nhu5guOSFM4buY4bu0w5oi4buYWcOaMOG7mOG7tD/hu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buYLCHDmiLhu5ggLC7DqDDhu5jhu7RVw6Lhu5hbJcOi4buY4bq34bqlw5rhu5hZKiDhu5jhurvhurkgLEzhu5gsIcOaIuG7mMOi4buF4buYXSbhu5guOeG7mCAsLsOoME3hu5jDguG7pCAs4buYw51j4bqjICzhu5jDnTYgLOG7mMOiU8Od4buY4bq34bqlw5og4buYXeG7geG7mOG7rS5U4buYIGPhuqHDneG7mOG6uyrhu5jhursm4buY4bq1ISAuTOG7mCI2IeG7mMOi4bqzY+G6oyAsTOG7mMOi4bqzVsOi4buYw6Jl4buY4bu0NuG7mMOiLjxL4buY4bu0V+G6v+G7mCJVIC7hu5jDnVPDneG7mC4wVcOi4buY4bu0OSAs4buY4bq74bukIOG7mC4xUuG7mMSD4buYw53DoOG7mOG6tcSDTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu7MgLOG7mOG7rSzhuqXhur86IOG7mMOCw6nhu5jDgjdM4buYw7Qu4bqr4buYw6I8w50u4buY4bqkw7Xhu63hu5Hhu5jhurEuY+G6oyAs4buYw7UpIC7hu5jhu7EhIC5M4buYw50uMOG7mFkhJcOiSuG7mOG7reG7pCLhu5jGoOG7lMag4buaTOG7mOG7k8OaICzhu5hZOeG7mOG6u1Thu5jhu60u4buwIOG7mOG7suG7sCDhu5jhurEuY+G6oyAs4buYw7UpIC7hu5jhu7EhIC7hu5jhurU94buYw6IhJeG6seG7mMOi4bqpw53hu5jhurEuU8Oi4buYLuG6peG6v+G7mOG6tWTDneG7mCJVIC7hu5jhu7RVIeG7mOG7tDBUIOG7mFslw6JM4buYLuG6peG6v+G7mOG7tDkgLOG7mCIzIeG7mCAs4bqlOCDhu5hdZcOdTOG7mOG6sS7hu6wg4buY4bu04bus4bql4buYw6rhu7Dhur/hu5jhu7JlICzhu5jhurfhuqUk4buYLmPDoCAs4buYICxU4bq/4buYw51UICzhu5jhurvhu6Qg4buYIiEgLkzhu5gsIVThuqXhu5jhu7RA4bqxTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu5jhurXDouG6v13hu7ZJ4buSw6Lhu7bDqsOiLVJdISwgSuG7mOG6syEsLsOiS+G7kuG7jMOS4bq1w6LhurMwICzhu4xzIVIgLOG7mMOCLlIgLsOSL+G6tcOi4bqzMCAs4buMw5Iv4bqx4buM


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]