(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND và Hội LHPN huyện Đông Sơn vừa tổ chức biểu dương điển đình tiêu biểu trong đợt thi đua đua đặc biệt năm 2021, triển khai bộ tiêu chí ứng xử gia đình và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”, “Nhà sạch vườn đẹp - Tường rào xanh - Phân loại xử lý rác thải làm phân bón vi sinh tại hộ gia đình”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rOG6pjssOuG7sOG7qlHhuqxzOuG7hOG7sMSQUVNJU8SQYi7hu7Thu47EkCxSU8SQ4buoWcSQUlXhu6pSxJDigJxtUkfEkDtI4buOUsSQMHs94buqxJDhu6jDki7igJ3hurbEkOKAnG1SR8SQO0jhu45SxJAwez3hu6rEkMOU4buYJsSQLXN7PeG7qlHEkDpH4buwxJAy4buE4buqUsSQLcSQ4buhUkzhu6rEkMav4buwSFPEkDIixJDGrzTEkDpG4buOxJAsUklTxJDGr0fhu6jEkCZSTOG7qsSQ4buM4bus4buqxJAwU8SQO1Phu6pSxJAsSFPEkFLhu7TEkFFT4buExJDDlFXhu6pS4oCdxJDhuqYvOyw64buw4buqUeG6rOG6pi9Sw4nhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmfhu5Dhu4TDlUThuqx04bqrbWPEkDBHxJBn4bu0U8SQa2fhu6FtxJBSLjPhu6Lhu6rEkGRZ4buqUcSQckDhu6rEkDBb4buExJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQ4buMU+G7ni7EkMOVe0Dhu6pRxJDDlFPhu57hu6rEkMOUVeG7qlLEkCxTxqAuxJDhu4xT4bueLsSQLDrhu7Dhu6pRxJDDlCQsxJAsUlPEkMOULuG7hMSQw5Qu4buExJDDlMSo4buOxJDhu4xT4buiLMSQ4buqw4zhu6jEkOG6uEXhurjDieG6tsSQLDpT4bue4buqxJDFqFLhu4RTxJDhu4zhu7TEkCxTxqAuxJDhu45SVMSQfeG7qlHEkDIixJBRU+G7hMSQw5RV4buqUsSQMEfEkOG7jlJT4buExJA74buUxJDFqFPhu6pSxJDhu6pRUlPhu6Lhu6jEkCxSXeG7jsSQUlPhu6Lhu6rEkOG7qFnEkFJV4buqUsSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQ4buow5Iu4oCd4bq2xJDigJxtUkfEkDtI4buOUsSQMHs94buqxJDDlOG7mCbEkC3EkHN7PeG7qlHEkDpH4buwxJAy4buE4buqUsSQLcSQ4buhUkzhu6rEkMav4buwSFPEkDIixJDGrzTEkDpG4buOxJAsUklTxJDGr0fhu6jEkCZSTOG7qsSQ4buM4bus4buqxJAwU8SQO1Phu6pSxJAsSFPEkFLhu7TEkFFT4buExJDDlFXhu6pS4oCd4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqzhuqZT4buoUcSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRMOVLFIu4buo4buMxJBTYuG7kOG7qizhu5A6RMSQOywzxq/hu5DDgUQxU8OVLFLhuq7EkOG7gEVFJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDhurzhu4bDiiYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjDieG6vOG6uC/DieG6vOG7gsOVw4nhurhF4bq4w4rhurjhur4s4bq8w4rhu4Dhur7hurjGr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4bq+4buA4buARMSQ4buExq8sw4FEczrhu4Thu7DEkFFTSVPEkGIu4bu04buOxJAsUlPEkOG7qFnEkFJV4buqUsSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQ4buow5Iu4oCd4bq2xJDigJxtUkfEkDtI4buOUsSQMHs94buqxJDDlOG7mCbEkC1zez3hu6pRxJA6R+G7sMSQMuG7hOG7qlLEkC3EkOG7oVJM4buqxJDGr+G7sEhTxJAyIsSQxq80xJA6RuG7jsSQLFJJU8SQxq9H4buoxJAmUkzhu6rEkOG7jOG7rOG7qsSQMFPEkDtT4buqUsSQLEhTxJBS4bu0xJBRU+G7hMSQw5RV4buqUuKAnUTEkDFTw5UsUsOBROG7gEVFRMSQUuG7kFNRUizDgUThurzhu4bDikTEkC/huqzhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqxkSFPEkMOVU+G7ouG7qsSQZ+G7tFPEkGtn4buhbcSQUi4z4bui4buqxJAwR8SQdOG6q21jxJBSLjPhu6Lhu6rEkCw64buE4buwxJDDlOG7suG7qlHEkFFTSVPEkOG7qlJNLMSQMEfEkMOU4buy4buqUcSQUVNJU8SQ4buqUlXEkOG7jlLhu7DEkOG7jkbhu47EkMOUQOG7qsSQMMOaxJAsUuG7hOG7qMSQUVPhu4TEkOG7ji7hu7Thu47EkCxSU+G6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsc1Jd4buOxJBSU+G7ouG7qsSQw5QkLMSQLFJTxJDDlC7hu4TEkMOUxKjhu47EkOG7jFPhu6IsxJDhu6rDjOG7qMSQ4bq4ReG6uMOJ4bq2xJBn4bu0U8SQa2fhu6FtxJBSLjPhu6Lhu6rEkMOUw43EkCZSRizEkMOU4bu04buqUcSQ4buORuG7jsSQ4buOTSbEkFLhu7RTxJAsVOG7jlLEkOG7jl3hu47EkCxS4buE4buoxJBRU+G7hMSQ4buORuG7jsSQJlLhu7Dhu6pRxJAsOkfhu7DEkCxSU8SQw5Qu4buE4bq2xJDDlMSo4buOxJDhu4xT4buiLMSQxq9HxJAsUl3hu47EkFJT4bui4buqxJDhu47hu6zEkFJT4buiLsSQPy5JxJDhu45Se0Dhu6pRxJAsOlXhu6pSxJAmUsOdU8SQUiQmxJBRUyDhu4TEkHThuqttY8SQUi4z4bui4buqxJAwR8SQZ+G7tFPEkGtn4buhbcSQUi4z4bui4buqxJAw4bucxJAsOlPhu57hu6rEkMWoUuG7hFPEkCxSXeG7jsSQUlPhu6Lhu6rEkOG7qFnEkFJV4buqUsSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQ4buow5Iu4oCd4bq2xJDigJxtUkfEkDtI4buOUsSQMHs94buqxJDDlOG7mCbEkC3EkHN7PeG7qlHEkDpH4buwxJAy4buE4buqUsSQLcSQ4buhUkzhu6rEkMav4buwSFPEkDIixJDGrzTEkDpG4buOxJAsUklTxJDGr0fhu6jEkCZSTOG7qsSQ4buM4bus4buqxJAwU8SQO1Phu6pSxJAsSFPEkFLhu7TEkFFT4buExJDDlFXhu6pS4oCdxJAwR8SQLFLhu4Thu6jEkFFT4buExJDhu44u4bu04buOxJAsUlPEkOG7jEnhu7DEkMOUSeG7qMSQ4buORuG7jsSQLFPGoC7EkOG7jlJUxJDhu4484buExJDhu6hZxJBSVeG7qlLhurbEkFHhu6wmxJAmUk7hu6rEkCxSXeG7jsSQUlPhu6Lhu6rEkOG7juG7rMSQUlPhu6IuxJA/POG7hMSQZOG7nMSQRuG7qsSQ4buqUkzhu6rEkDrhu7Thu6pRxJAwR8SQ4buqTOG7qlHEkOG7juG7hOG7sMSQ4buOUk0sxJDGr3sk4buqUcSQ4buOTC7EkMavSOG7jsSQ4buM4bu0xJDigJx3TDPEkMOVXeG7qlHEkFFT4buExJDDlFXhu6pSxJDDisSQxahSWeG7qlHhurbEkOG6usSQO0jhu45S4oCdxJAwR8SQ4buOUntA4buqUcSQLDpV4buqUsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJBtc2zEkMWoU+G7ni7EkOG7qMOSLsSQ4buOPOG7hMSQUi4z4bui4buq4bqyxJBk4bua4buqxJDhu6rhu4QzxJAs4buwR+G7qsSQUi4z4bui4buqxJDDlMONxJDhu47hu6zEkMOJ4bqyRUVFxJBS4bu0xJDhu45JU8SQLEjhu7DEkDB7PeG7qsSQLEgm4bq2xJAyTDPEkMOVXeG7qlHEkMOJRUXEkDB7PeG7qsSQ4buow5Iu4oCm4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqzhuqZT4buoUcSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRFNi4buQ4buqLOG7kDpExJA7LDPGr+G7kMOBRDFTw5UsUuG6rsSQ4buARUUmMuG6sMSQUuG7kFNRUizhuq7EkOG6vOG7gsOKJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buOw5Xhu6rhurLhu4zhu4Thu7AsUuG7hOG7qlJS4buw4buE4bqyMOG7qi/DleG7kDvFqCzhu7AmL+G7quG7kDE7L+G6uMOJ4bq84bq4L8OJ4bq84buCw5XDieG6uEXhurrDisOK4bq4LOG7gEXhur7hurrhurjGr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4bq6w4nDiUTEkOG7hMavLMOBRHM64buE4buwxJBRU0lTxJBiLuG7tOG7jsSQLFJTxJDhu6hZxJBSVeG7qlLEkOKAnG1SR8SQO0jhu45SxJAwez3hu6rEkOG7qMOSLuKAneG6tsSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQw5Thu5gmxJAtc3s94buqUcSQOkfhu7DEkDLhu4Thu6pSxJAtxJDhu6FSTOG7qsSQxq/hu7BIU8SQMiLEkMavNMSQOkbhu47EkCxSSVPEkMavR+G7qMSQJlJM4buqxJDhu4zhu6zhu6rEkDBTxJA7U+G7qlLEkCxIU8SQUuG7tMSQUVPhu4TEkMOUVeG7qlLigJ1ExJAxU8OVLFLDgUThu4BFRUTEkFLhu5BTUVIsw4FE4bq84buCw4pExJAv4bqs4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqsZ+G7tFPEkGtn4buhbcSQUi4z4bui4buqxJDhu45STeG7qMSQLFJTxJAsSFPEkOG7qOG7tCzEkFLhu7TEkFFT4buExJDDlFXhu6pSxJAsUuG7hOG7qMSQUVPhu4TEkGIu4bu04buOxJAsUlPEkGxZxJBSVeG7qlLEkOKAnG1SR8SQO0jhu45SxJAwez3hu6rEkOG7qMOSLuKAncSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQw5Thu5gmxJAtxJBzez3hu6pRxJA6R+G7sMSQMuG7hOG7qlLEkC3EkOG7oVJM4buqxJDGr+G7sEhTxJAyIsSQxq80xJA6RuG7jsSQLFJJU8SQxq9H4buoxJAmUkzhu6rEkOG7jOG7rOG7qsSQMFPEkDtT4buqUsSQLOG7hFPEkFLhu7TEkFFT4buExJDDlFXhu6pS4oCd4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxzSFPEkFLhu7RTxJDhu6pRUsOa4bq2xJDhu45G4buOxJDDlEhTxJDhu4xT4bueLsSQw5R7JOG7jsSQUVPhu4Thu7DEkMavey7hurbEkOG7jlJT4buExJA74buUxJDFqFPhu6pSxJDhu6pRUlPhu6Lhu6jEkDDhu5zEkDJMM8SQw5Vd4buqUcSQ4buoWcSQUlXhu6pSxJAwR8SQLFJd4buOxJBSU+G7ouG7qsSQ4buM4bu0xJAsU8agLsSQ4buOUlTEkH3hu6pRxJAyIsSQLDrhu7Dhu6pRxJBRU+G7hMSQw5RV4buqUuG6sMSQ4buqUVLhu5DEkMOUSFPEkMOVU+G7ouG7qsSQ4buhUuG7ruG7qlHEkOG7r8OM4buqxJBS4bus4buExJAtxJBzUlnhu6pRxJAsU+G7qsSQLDpT4bue4buqxJDFqFLhu4RTxJDhuqvhu7TEkCxTxqAuxJDhu45SVMSQfeG7qlHEkDIixJAsOuG7sOG7qlHEkFFT4buExJDDlFXhu6pSxJDhu4484buExJDhuqvhu7TEkOG7r8OM4buqxJBS4bus4buExJBzUuG7nsSQLFLhu4Thu7DEkDBHxJBjLsSQxq/DmuG7jlLEkDAjU8SQ4buoKeG7jsSQLFPGoC7EkOG7qOG7uFPEkOG7jkbhu6rEkOG7jOG7tOG6tsSQUuG7tFPEkDBTxqDhu6rhurbEkCZSKcSQ4buqIMSQxq9HxJDhu6pSIOG7qlHEkFJILMSQ4buqUkzhu6rEkMav4buE4buqxJAsV+G7hMSQ4buORuG7jsSQ4buq4bu0U8SQw5Uu4buqUcSQ4buOPOG7hMSQ4buM4bu0xJAsU8agLsSQ4buOUlTEkMOU4bua4buqxJDhu45G4buOxJAsUkfhu6pSxJAwU8ag4buqxJAsOuG7sOG7qlHEkFFT4buExJDDlFXhu6pS4bq2xJDhu47hu7Thu6pRxJDDlOG7suG7qlHhurbEkOG7qlLhu4jhu6jEkCZSRizEkFIuM8SQUVNGxJAsOsOaxJDGr8Oa4buOUsSQOyLhurbEkDDDjOG7qsSQUuG7rOG7hOG6tsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJDhu47hu7Dhu6rEkOG7qlF7PVPEkGRZ4buqUcSQckDhu6rEkOKAnOG7qsOM4buqUcSQw5Thu7Thu6pR4bq2xJA7RuG7qlHEkCxI4buw4bq2xJAsUkzhu6rEkCxSU+G7ouG7quKAneG6tsSQw5RGJsSQfeG7qlHEkDPGoC7EkOG7jk4uxJAsUj1TxJDFqDXEkGJtZ+G6tsSQZ2RnxJDDlE0sxJDhu6p7I+G7juG6tsSQOyPhu6jEkMOUe+G7hMSQUi4z4bui4buqxJAsOiXEkCxSR+G7qlLEkFIuM+G7ouG7qsSQxahT4bueLsSQ4buow5Iu4bqy4bqy4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqzhuqZT4buoUcSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRFNi4buQ4buqLOG7kDpExJA7LDPGr+G7kMOBRDFTw5UsUuG6rsSQ4buARUUmMuG6sMSQUuG7kFNRUizhuq7EkOG6uuG7gOG6uCYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjDieG6vOG6uC/DieG6vOG7gsOVw4nhurhF4bq6w4lF4bq+LOG7huG6uOG6uuG6uMOKxq9F4bqy4bumJlHEgjrDgeG6vMOK4bq+RMSQ4buExq8sw4FEczrhu4Thu7DEkFFTSVPEkGIu4bu04buOxJAsUlPEkOG7qFnEkFJV4buqUsSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQ4buow5Iu4oCd4bq2xJDigJxtUkfEkDtI4buOUsSQMHs94buqxJDDlOG7mCbEkC1zez3hu6pRxJA6R+G7sMSQMuG7hOG7qlLEkC3EkOG7oVJM4buqxJDGr+G7sEhTxJAyIsSQxq80xJA6RuG7jsSQLFJJU8SQxq9H4buoxJAmUkzhu6rEkOG7jOG7rOG7qsSQMFPEkDtT4buqUsSQLEhTxJBS4bu0xJBRU+G7hMSQw5RV4buqUuKAnUTEkDFTw5UsUsOBROG7gEVFRMSQUuG7kFNRUizDgUThurrhu4DhurhExJAv4bqs4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqsZ+G7tFPEkGtn4buhbcSQUi4z4bui4buqxJAsOuG7hOG7sMSQUVNJU8SQ4buqUk0sxJBmU+G7hOG7qsSQUkfhu6pRxJDhu4Thu6rEkCzhu7BH4buqxJAsUl3hu47EkCZSw5Phu6jEkOG7jlLhu7DEkGfhu7RTxJBrZ+G7oW3EkCxSw5rEkCw6TeG7qsSQcVvhu6pRxJBzUlnhu6pR4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxtUkzhu6rEkMOVw5omxJDhu6pHM+G6tsSQdOG6q21jxJAwR8SQZ+G7tFPEkGtn4buhbcSQUi4z4bui4buqxJDDlMONxJAsOuG7hOG7sMSQ4bq4xJBRU0lTxJDhu6pSTSzEkOG7jlLhu7DEkDLDjcSQZFnhu6pRxJBtU+G7qlLEkDBHxJBkWeG7qlHEkMWoUsag4bqwxJDhurjEkFFTSVPEkG1SVcSQ4buOUuG7sMSQMsONxJBkWeG7qlHEkOG7oVIhxJAwR8SQLFLDmsSQLDpN4buqxJBxW+G7qlHEkHNSWeG7qlHhurDEkMWoUuG7kOG7qsSQLFJ7JeG7qlHEkMOJ4bq4xJDhu45SU8SQUuG7tFPEkDBHxJDDieG7gsSQUuG7tMSQLFLhu4Thu6jEkFFT4buExJDhu6hZxJBSVeG7qlLEkOKAnG1SR8SQO0jhu45SxJAwez3hu6rEkOG7qMOSLuKAneG6tsSQ4oCcbVJHxJA7SOG7jlLEkDB7PeG7qsSQw5Thu5gmxJAtxJBzez3hu6pRxJA6R+G7sMSQMuG7hOG7qlLEkC3EkOG7oVJM4buqxJDGr+G7sEhTxJAyIsSQxq80xJA6RuG7jsSQLFJJU8SQxq9H4buoxJAmUkzhu6rEkOG7jOG7rOG7qsSQMFPEkDtT4buqUsSQLEhTxJBS4bu0xJBRU+G7hMSQw5RV4buqUuKAncSQMEfEkCw64buE4buwxJBRU0lTxJBmU+G7hOG7qsSQUkfhu6pRxJAmUinEkOG7qiDEkOG7hOG7qsSQLOG7sEfhu6rEkCxSXeG7jsSQJlLDk+G7qOG6sMSQJlIpxJDhu6ogxJDFqFIlU8SQw5ROLsSQ4buoI1PhurLhurLhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmOS4sUuG7sDpE4bqsa8agxJBnR+G6pi8m4bqs

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]