(vhds.baothanhhoa.vn) - Vùng đất Bồng Báo (huyện Vĩnh Lộc) là nơi phát tích của các đời chúa Trịnh “Quyền khuynh thiên hạ” trong lịch sử dân tộc. Về Bồng Báo hôm nay, trong không gian của vùng đất cổ, còn đó những dấu tích văn hóa, lịch sử với giá trị lưu giữ.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu65LxKnDoWThu7I1XWvhu7J34buBZOG6seG7snc6xJHhu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7ruG7mG5k4bqx4buyNV1r4buyd+G7gWThurHhu7J3OsSR4buy4buq4bq3bMah4bqjZOG7suG7mOG6rWThurfhu7JC4buHM+G7sOG7smI74buyZGbhurPhu7Lhu4vhurc6a+G7smvhurUz4bq34buyM8OzP+G7sjM6M+G7sjVo4bqz4buyM+G6t20/4buyS8Sp4bqlZOG6t+G7suKAnOG7iGzGoeG6oWThu7LhuqvhurdsxqFk4bq34buya+G6t+G6s8OhZOG7suG6tyzigJ3hu7JrxKnEkWThurHhu7Ji4bqlM+G6t+G7smrhu5Hhu7I0W2Thu7Jr4buHM8av4buy4buY4bqh4buyd+G7gWThurHhu7J3OsSR4buy4bq3w6pj4buyZD/GocWo4buya8SpxJFk4bqx4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4bqx4bqzP2Thu7Izw7M/4buy4buZbmThurHhu7I1XWvhu7Iz4buDxajhu7Izw6lk4buyNWXhu7Jk4bq34buTZOG6seG7sjRdbOG7smvhurUz4bq34buy4buZKGThu7LhurdlP8Wo4buyYuG6pTPhurfhu7Jq4buR4buy4buZZ+G6s+G7suG6seG6szrhu7JrxKnhuqXhu7Ji4buNbOG7suG6seG6s+G7k8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw500a+G6t2xjMuG7suG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buyJeG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyIyQl4buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7gjJC/hu7YlJTQ94bu0JuG7tiU9Jmvhu7Yj4bu0I+G7tGLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSI0Amw53hu7I/YmtSw51LxKnDoWThu7I1XWvhu7J34buBZOG6seG7snc6xJHDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdJeG7tOG7tMOd4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2tSw50jJCXDneG7si/hu6554bqz4buya+G6tTPhurfhu7Lhu4ls4bq/M+G7suG6seG6sz/hu7Jk4bqx4bq3w6jhu7Lhu5g4a+G7sjPhu4Phu7LhuqvhurVk4bq3xajhu7Jr4bq3W2Phu7Jk4bqx4bq34bqzw6Fjxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkvhurc2xJHhu7IzOjPhu7Izb+G7sjM/xJHhu7Jk4bqzw6Fk4buya8SpxJFk4bqx4buy4buZbmThurHFqOG7smvhu4Nk4bqx4buyd+G7gWThurHhu7LhuqvhurfhurPhu7Lhu5fhu40/4buyMj/EkeG7suG6seG7gWPhu7IyP+G7smI7ZOG6seG7suG7quG7lyHhu7Dhu7JiZ2Thu6Thu7J34buBZOG6seG7skvhurfhu41pZOG6scWo4buyd+G7gWThurHhu7JLxKlsZOG6scWo4buyd+G7gWThurHhu7LhurYsxq/hu7JLxKnEkWThurHhu7I1ZcWo4buyd+G7gWThurHhu7LhurYs4buy4buZO+G7snfhu4Fk4bqx4buyS8SpbGThurHhu7JkP8ah4buyYjvhu7Lhu5ch4buyQ+G6s2Thurfhu7JLW2Thu6bhu7J34buBZOG6seG7skvhurfhu41pZOG6seG7smI74buy4buXIeG7suG7mOG6rWThurfhu7LhurZuZOG6scav4buyRGbhurPhu7I1W8ah4buyM8OpZOG7sjXhu41pM+G7sjLhurPDoGvhu7I1w6Bk4buy4buZZ+G6s+G7smvDoWThu7LhurHhurnhurPhu7J34buBZOG6seG7snc6xJHFqOG7sjNl4buyZG3hurPhu7J3OsSR4buy4bqxKWThu7Ji4bqz4bqhZOG7suG7mWfhurPhu7JqLmThu7Lhu5kga+G7smpbY+G7snc6xJHhu7Jk4buD4bqz4buya+G6s8OgZOG6scav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65E4bq3KTPhu7I1w6Bk4buy4buZbmThurHhu7I1XWvhu7J34buBZOG6seG7snc6xJHFqOG7suG6tyBs4buya+G6t8Og4buyZOG6t2fhu7I1w6Bk4buy4buJbMOh4buy4bq34buNZmThurHhu7Izw7M/4buyMzoz4buyM+G6t20/4buyS8Sp4bqlZOG6t8Wo4buya8SpxJFk4bqx4buyNWXhu7Iz4bq3bT/hu7JLxKnhuqVk4bq34buy4bqq4bqzw6Nj4buy4buZZ+G6s+G7suG7mT/hurPhu7JrxKnDqeG7suG7iWw/ZOG7smvEqeG6uWThurHhu7JrxKnEkWThurHhu7Jqw7Thu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buya8SpbGThurHhu7Lhurfhu41k4bqx4buyZOG6tzvhu7JCw6Hhu6bhu7Izw6lk4buyYjvhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7smo6ZOG6seG7smIg4buL4buy4buZ4buNZmThurHhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buyZOG6tzvhu7J44bq3bT/hu7Lhu6oz4bq3bT/hu7JLxKnhuqVk4bq34buwxajhu7I1Pmvhu7Jk4bqhZOG7smsuZOG6seG7sjPhurfEkeG7smPhu4dr4buya+G6t8Oj4buyM+G6t8Og4buyROG6tzvhu7Jk4buNZzPhu7I1PjPhu7Iy4bqz4bqja+G7pOG7suG7mGw/4buyQsOh4buyLeG7snjhurdtP+G7skvEqeG6pWThurfGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuSuG6s2Thurfhu7LEqT/hu7JrxKnEkWThurHhu7LhurHhurM/4buyNcOiZOG6t+G7suG7meG6v2Thu7Jk4bqx4bq3w6jEkeG7suG6q+G6t2XFqOG7smThurfhu41k4bqx4buyZOG6sT/GoeG7smvDteG7smThurfhurvFqOG7skvEqeG6pWThurfhu7LhuqrhurPDo2Phu7I1IeG7sjLhu4cz4buyYuG7h+G7suG6q+G6t+G6teG7sjPhurdda+G7suG6t2Zk4buyZOG6seG7jWjhurPGr+G7skJnZOG7smLDoWTFqOG7ssOqZOG6seG7smvhurc2xJHhu7JwZOG7skvhurc/ZOG6t+G7suG6tiJs4buyROG6sWzGocSDZOG7suG6quG6s2Phu7LhurFbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buyM2bhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buya8SpbGThurHhu7Lhurfhu41k4bqx4buyZOG6tzvhu7JCw6HGr+G7skvhurddxqHhu7LDqmThurHhu7I0w7Jk4bqx4buyYuG7jWkz4buy4bq3ZmThu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7smTDoWThu7JE4bqxbMahxINk4buy4bqq4bqzY+G7suG6t8Oga+G7smLDqWThurHhu7Jr4bqzZOG7smvhu43DrWThurHFqOG7sjXhu4Fk4bqx4buya+G6t2jhurPhu7LhurEu4buyM+G6t8SR4buyM8SRZOG7suG6sTrhurPhu7JE4bqx4bq5M+G7sncuxJHGr+G7suG6quG6t+G6s+G7skThurFsxqHEg2Thu7LhuqrhurNj4buyNeG7h2vhu7Jk4bqx4buHa+G7suG7iWw/4buyNWjhurPFqOG7skvEqeG6pWThurfhu7LhuqrhurPDo2Phu7JrxKnDreG7smvhurc7ZOG6t+G7smThurHhu41o4bqz4buy4bqrw6Dhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buLxq/hu7LhuqrhurfhurPhu7JL4bq34buNaWThurHhu7Jr4buNZ2ThurHhu7JL4bq3OuG6s+G7suG7iGzhur8z4buyM8OqZOG6seG7skvEqeG6pWThurfhu7LhuqrhurPDo2Phu7Lhu4lsP+G7sjVo4bqzxajhu7LDqmThurHhu7I14buNaTPhu7JrxKlsxqHhu7Jrw6pk4buyYjvhu7JL4bq3w6Dhu7Jr4buD4buyQ+G6s2Thurfhu7Lhuqrhurc/ZOG6seG7skvhurc64bqz4buy4buZ4buNZmThurHGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuRChj4buy4bu2PSMkxajhu7IzbmThurHhu7Lhu5ln4bqz4buy4buZ4bqz4bqjM+G7smIg4buL4buy4bq3O2Thurfhu7I14bqz4bqjZOG7ssOt4buyajoz4bq34buy4buYLGThu7JCLOG6s+G7suG7quG7mCxk4buyQizhurPhu7It4buyxqDDoWThu7JLxKnhu41oZOG6seG7sOG7smvhurfDouG7smo/bOG7sjVl4buyM+G6t20/4buyS8Sp4bqlZOG6t+G7suG6quG6s8OjY+G7sjPDsmThurHhu7JiIOG7i+G7sjTDtGThurHhu7Lhu4vhurfDs+G7snjhurdtP+G7ssOt4buyNV1r4buyd+G6s+G6o2Thu7JL4bq34buNaWThurHhu7Lhu6p34buBZOG6seG7skvhurfhu41pZOG6seG7sMav4buy4buK4bq3w7Phu7JLxKnhuqVk4bq34buya+G6uT/hu7JiLDPhu7LDreG7suG7meG6peG7smvhurfDoOG7smrDqmThurHhu7JkbeG6s+G7sjI/xJHhu7Lhu4lsP2ThurfFqOG7smTEkWThu7Jk4buNZzPhu7Lhurfhu5Ns4buya8OiZOG6t8av4buyw73DoGThu7LhurfDqmPhu7JkP8ah4buyw63hu7Lhu5luZOG6seG7sjVda+G7smQ7xqHhu7Izw6lk4buyYuG7jWzhu7JrxKlsxqHhuqFk4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7IzW2zhu7Jr4bq3ZuG7smThurFp4bqz4buyMz/hu7IzLmThurfhu7JqKTPhu7I1Isah4buya8O04buy4bq3O8SR4buk4buy4oCcecOpZOG6seG7skMh4buy4bqx4bqzP2ThurHhu7Jjw6Fk4bq34buyYz9k4bqx4buyamVk4bqx4buyMiwzL+G7snku4bqz4buy4bq2bmThurHhu7Lhu5jhu41mZOG6seG7smM/ZOG7smM6M+G7sjXhurPhuqPhu4vhu7JrxKluZOG6sS/hu7JEbeG6s+G7smrDqmThurHhu7LhurdsZOG7sjVtM+G7suG6q+G6t+G6teG7suG6t25k4bqxL+G7sko6xJHhu7JKZmTFqOG7snfhurPhuqNk4buyS+G6t+G7jWlk4bqx4buyY+G7h2vhu7Lhu5luZOG6seG7skvhurc/ZOG6t+G7suG6tsSRP+KAncav4buyS+G6tzbEkeG7smPhu4dr4buyauG6v+G7sms74bqz4buyYuG6s+G6o2zhu7Ji4buNbOG7suG6seG6s+G7k+G7smss4bqz4buyNeG6pT/hu7Lhu4vhurfhu41mZOG6seG7sjPDsmThurHhu7Jk4bq34buN4buyMzoz4buyM2/hu7IzP8SR4buyZOG6s8OhZOG7smvEqcSRZOG6seG7smI7ZOG6seG7suG6q8Oj4buyYizhurPFqOG7suG7iuG6t8Oz4buyS8Sp4bqlZOG6t+G7suG6q+G6t+G6s+G7suG7l+G7jT/hu7Lhu5dbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buya8Spw6Fk4buy4bqr4bq3bOG7suG7mcO0M+G7ssSp4buHZOG6seG7smJnZOG7suG7mWfhurPhu7I1Isah4buyNcOz4buyMzoz4buyM8OqZOG6seG7smvEqcOiZOG6t8Wo4buyZOG6t+G7jeG7pOG7skvDteG7suG7iuG6t8Oz4buyYjvhu7JkZuG6s+G7sjM6M+G7sjPhurdtP+G7skvEqeG6pWThurfhu7JiO2Phu7Lhu5nhurPhuqMzxajhu7Jr4bqzw6Dhu4vhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7puG7skThu4fhurPhu7Lhu4rhurfDs+G7smI74buyZGbhurPhu7IzOjPhu7Iz4bq3bT/hu7LDreG7puG7smRm4bqz4buya+G6t2jhu7IzbWThurHhu6bhu7Lhuqvhurds4buyYjtj4buy4buZ4bqz4bqjM+G7sjPDsz/hu7IzOjPhu7Lhu4lsP2TFqOG7suG6t8SRP+G7suG7meG6s8OhZMWo4buy4buZ4buNaGThu7Lhurfhu4HGr8avxq/hu7LDvcOgZOG7smvhurdo4bqz4buyROG6sWzGocSDZMWo4buy4buK4bq3w7Phu7JLxKnhuqVk4bq34buyNeG7jWkz4buy4oCcNSzhurPhu7JrxKluZOG6seG7smts4oCdxq/hu7Lhu5g74buyNcOgZOG7suG6t8OqY+G7smQ/xqHFqOG7smvEqS7hurPhu7Lhu4lsP+G7smThurfhurPhuqFs4buya+G6tyhk4bqx4buya8SpImPhu7Ji4bqlM+G6t+G7smrhu5HFqOG7smvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2TFqOG7snnhurPhu7Jr4bq1M+G6t+G7smLhuqUz4bq34buyauG7keG7suG7mShk4buy4bq3ZT/hu7Lhu4ls4bq/M+G7suG6seG6sz/hu7Lhu4rhurfDs+G7skvEqeG6pWThurfhu7LhurfhurPhuqNk4buyM8OpZOG7smLhu41s4buy4bqx4bqz4buT4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7LhurfhurPhuqNk4buy4buZIGvhu7LhurHhurM64buya8Sp4bqlxq/hu7LhurY7ZOG6seG7smQoY8Wo4buy4buZO8SR4buya+G6tzpk4bqx4buy4bu44buy4buqW2Phu7Ji4bqlM+G6t+G7sOG7suG6seG6s+G7heG7skPhurNk4bq34buy4bqq4bq3P2ThurHhu7JL4bq3OuG6s+G7suG7meG7jWZk4bqx4buyS8Sp4bqlZOG6t+G7suG6quG6s8OjY8Wo4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2Thu7LDreG7suG6q+G6tynhu4vhu7Lhu5luZOG6seG7smIs4bqz4buya+G6tztk4bq34buy4bqr4bq1ZOG6t+G7suG7meG6oeG7sjVbxqHhu7I0W2ThurHhu7Lhurfhu41mZOG6seG7smvhu43DrWThurHhu7Jk4bq3Z+G7smvhurPhuqFk4buyZOG6t1tkxq/hu7LDvVvGoeG7smI74buyYsSD4buy4bq34buH4bqz4buyM2Xhu7Lhu4lsxqHhu7Jjw6rhu7JiZ2Thu7IyIDPhu7Jk4bq3XWvhu7JrxKnEkWThurHhu7Lhu5luZOG6scav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnDoWThu7I1XWvhu7J34buBZOG6seG7snc6xJHFqOG7sjLDoWThu7IzLGThurfhu7Lhu4rhurfDs+G7skvEqeG6pWThurfhu7JiO+G7smThurHhurfDqOG7suG7mDhr4buyLeG7sjPDqmThurHhu7JrxKnDomThurfhu7LhurHhu4Xhu7LhurHhurM64buya8Sp4bqlxajhu7LhuqvhurfDreG6s+G7sjTDtGThurHhu7IzOjPhurfhu7Jk4bqxO8ah4buyZD/GoeG7suG6q+G6t8SRLmThurHhu7I94bu04bu04buyZChj4buy4bqxKWThu7Ji4bqz4bqhZOG7suG7mWfhurPhu7Izw6pk4bqx4buyYj/EkeG7sjPDsz/hu7IzOjPhu7Iz4bq3bT/hu7JLxKnhuqVk4bq3xq/hu7JE4bqx4bq3w6jhu7Lhu5g4a+G7suG6q+G6t+G6s+G7suG7l+G7jT/hu7Lhu5nhur9k4buyYjvhu7JkZuG6s+G7smvhurdo4buyS+G6tztk4bq34buy4bq3xJE7ZOG6seG7smI7ZOG6seG7skvEqeG6pWThurfhu7LEqD/FqOG7suG7meG6oeG7smo/bOG7sjPDqWThu7I14buNaTPhu7Lhu4vhurfhur/hurPhu7Jr4bq3aOG7sjI74bqz4buy4buZ4bql4buyMzoz4buyM+G6t20/4buyS8Sp4bqlZOG6t8av4buyS+G7jWZk4bqx4buya8SpbMah4bqhZMWo4buya8OhZOG7suG6seG6ueG6s+G7smThurHhurfDqOG7suG7mDhr4buyNMSR4buyM+G6t20/4buyS8Sp4bqlZOG6t+G7suG6quG6s8OjY+G7sjU+a8Wo4buy4bqxKWThu7Lhu5ln4bqz4buyM1ts4buyM+G6t2zGoeG6o2Thu7Ji4buNbOG7smvEqWzGoeG6oWThu7JrxKnEkWThurHhu7I0W2Thu7LhurHhurM/ZMav4buy4bqq4bq34bqz4buyYzjhu7Izw7M/4buyS8Sp4bqlZOG6t+G7suG6quG6s8OjY+G7suG7iWw/4buyNWjhurPFqOG7suG7lzoz4buyMjvhu7JrxKnDquG6s+G7smvEqcOhZOG7smrDqmThurHhu7JDIeG7smvhurfDouG7sjXhu41pM+G7sjU7ZOG7sjPhurfhurNj4buy4buZOGvhu7IyP8ah4buya8Spw6Fk4buyMiJs4buya8SpaOG6s+G7smssxJHhu7Jr4bq3O2Thurfhu7Ji4bq5ZOG6seG7sms6ZOG7sjPhurc2xajhu7I1w6Bk4buy4bqr4bq34bqz4buya8Spw6rhurPhu7I0LGvhu7Lhu5k7xJHhu7IyaOG7smvhurfDouG7smPhu4dr4buyZOG6seG7jWjhurPhu7JiO2ThurHhu7Jk4bq3w6Jk4buya+G6t13GoeG7smvhurfhu41mZOG6seG7smvDomThurfhu7Iz4bq3w6pk4buyM11rxq/hu7JLbMah4buyZOG6t+G6s8OhZMWo4buy4bqr4bq34bqz4buyZOG6seG7jWjhurPhu7JkO8ah4buya8Spw63hu7Lhu5nhuqHhu7Jk4bq3O+G7smJdxqHhu7I0b2ThurHhu7Izb+G7sjXDo+G7sjU7xJHhu7Lhurfhur/FqOG7sjXDoGThu7LhuqvhurfhurPhu7Lhu4lsP8ah4buya8Spw63hu7JiLOG6s+G7sjJo4buyasOqZOG6seG7smvhurfDouG7smPhur/hurPhu7I1IeG7sjVuZOG7smLDoWThu7Jr4bq3O2Thurfhu7Jj4buHxq/hu7JE4bqx4buNaOG6s+G7sjVo4bqz4buyM+G6t8SR4buyxKk8ZOG6seG7sjVl4buyYjvhu7Jr4bq34bqzw6Fk4buyazpk4bqxxq/hu7Lhu5jhuqHhu7JqP2zFqOG7suG6q+G6t+G6s+G7sjPhurdtP+G7skvEqeG6pWThurfhu7LhuqrhurPDo2Phu7JiO2Phu7Jkw6Fk4buyM2bhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buLxajhu7Jr4buNw61k4bqx4buyZOG6t2fhu7Izw6pk4bqx4buyZmThu7I1O2Thu7Iz4bq34bqzY+G7suG7mThr4buyZChj4buy4buX4buNP8Wo4buyZMOhZOG7suG6q+G6t+G6s+G7smThurHhurfDqOG7sjXhu41pM+G7sjTDtGThurHhu7Jiw6Fkxajhu7Jk4bqxO+G6s+G7sjUh4buyNT5r4buya8OhZOG7smThurHhurfDqOG7suG7mDhrxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rnlu4buya8SpLuG6s+G7suG7iWw/4buya+G6t2jhurPhu7LhurHhurM/ZOG7suG7mWfhurPhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7smIiZOG7smvEqW5k4bqx4buya2zFqOG7smThurHhurfDqOG7suG7mDhr4buy4buZMWThu7JiO+G7sjPDqmThurHhu7JrxKnDomThurfhu7LhurHhu4Xhu7Iy4bqh4buya+G6t8Og4buy4buZZ+G6s+G7smThurfhurPhuqFs4buyZDdr4buyM+G7g+G7suG6q+G6tWThurfFqOG7smvhurdbY+G7smThurHhurfhurPDoWPGr+G7skss4bqz4buyNVvGocWo4buyM8OyZOG6seG7smLhu41s4buy4bqx4bqz4buT4buyauG6v+G7smLhu41pZOG6seG7smJnZOG7suG6t+G6s+G6o2Thu7Lhu5kga+G7suG6seG6szrhu7JrxKnhuqXFqOG7smThurfhu43hu6Thu7Lhu5k4a+G7suG6seG7heG7sjPDrOG7smJnZMWo4buyZOG6scO0P+G7suG6seG7hcWo4buy4bqr4bq3OmThurfhu7I1OsWo4buyxKluP+G7sjU6xajhu7Jr4buNaWThurHhu7Lhu4vhurfhu4Vk4bqxxajhu7I14buB4buyY+G6s2Thurfhu7LhuqvhurfhurXhu7Jr4bq3aOG7smvDtMavxq/Gr+G7snhuZOG6seG7suG7mWfhurPhu7Lhu4rhurfDs+G7skvEqeG6pWThurfhu7Jr4bq3w6Lhu7Jk4bqx4bq3w6jhu7Lhu5g4a+G7smI74buyNeG6s8OjY+G7smThurddZOG7smvhurc/Y+G7suG7iWw/ZMWo4buyM+G6t+G6s8OhY+G7sjI64bqz4buyM+G6t8SR4buyNGzhu7Lhuqvhurc6M+G6t+G7suG6q+G6t+G6s+G7suG7meG6oeG7suG7mWfhurPhu7Lhu5luZOG6seG7sjVda+G7snfhu4Fk4bqx4buydzrEkcav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7siXhu7Thu7Thu4vhu5fhu6bhu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a+G7pOG7sj3hu7hA4buL4buX4bumw53hu7JqxKkzUsOdLy8zNGTGrzI/xJFr4bq3P2ThurfhurfEkT/Gr+G7mWQvNDZq4bqra8SR4buLL2Q24buVai/hu7jhu7gjJC/hu7YlJTQ94bu0JuG7tirhu7jhu7ZrIyYk4bu04bu2YuG7tMav4bqp4buL4bqxw5nEqVIlKiPDneG7sj9ia1LDnUvEqcOhZOG7sjVda+G7snfhu4Fk4bqx4buydzrEkcOd4buy4buV4bqzNGvhurdSw50l4bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnT3hu7hAw53hu7Iv4buu4buYKGThu7Iy4bqzP+G7sjPhu4Phu7JrxKnEkWThurHhu7I14bqhZOG7smvhurdo4buyS+G6tzrhurPhu7Jrw6Phu7Lhu5jhurNk4bq34buy4buIbOG6vzPhu7Izw6pk4bqx4buy4bq2xJE7ZOG6seG7ssO9w6Jk4bq34buyceG6s+G7smvEqcOhZOG7suG7mW5k4bqx4buyNV1r4buyd+G7gWThurHhu7J3OsSRxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7mDvhu7LDreG7snfhu4Fk4bqx4buydzrEkcWo4buyM8OpZOG7sjNl4buyNeG6oWThu7Jr4bq3aOG7suG7meG6peG7sjQ/ZOG6t+G7smvhu41nZOG6seG7suG7l+G7j+G7skvhurc/ZOG6t+G7smvhurdo4bqz4buyQsOh4buyS8SpbGThurHhu7Lhurfhu41k4bqxxajhu7LDqmThurHhu7JiO+G7skvhurc64bqz4buya8Oj4buy4buY4bqzZOG6t+G7suG7iGzhur8z4buyM8OqZOG6seG7suG6tsSRO2ThurHhu7LDvcOiZOG6t+G7snHhurPGr+G7ssOKZOG6seG7smrhurNk4bq34buyZChj4buy4bu2PeG7uCThu7Lhu6ozZeG7sms74bqz4buyYuG6s+G6o2zhu7Lhu5nhurPDoGvhu7Lhu7Y94bu4JeG7sMWo4buyYmdk4buyYsOhZOG7smvEqcSRZOG6seG7sjLhur/hurPhu7IzLmThurfhu7IzbOG7hzPhu7Iz4bq34bqzw6Bk4buya8SpP2Thurfhu7JCw6Hhu7It4buyQywz4buy4bqr4bq34bqzw6Bk4buyNV1r4buyZOG7jWcz4buyM+G6t+G6sz/hu7IzKWvGr+G7skvDteG7smThurfhurvFqOG7ssOqZOG6seG7sjPhurcoY+G7sjPhurfhuqfhu7JibMah4bqjZOG7smsg4buL4buy4buZ4bq94buyZOG6seG6t+G6o+G7sjXDo+G7suG6q+G6t+G6s+G7smvEqeG7jcOtZOG6seG7smvhurc7ZOG6t8Wo4buyw6pk4bqx4buya8Spw63hu7Jr4bq3O2Thurfhu7Jj4buHa+G7smvEqcSRZOG6seG7smThurfhu5Nk4bqx4buyND9k4bq34buya+G7jWdk4bqx4buyazvhurPhu7IyP+G7suG6seG6s23hu4vhu7JrxKlsZOG6seG7suG6t+G7jWThurHhu7Jk4bq3O+G7skLDocav4buySjoz4bq34buyQuG6pTPhurfhu7JrxKnhurPhuqFs4buy4bq34bqzw6Bk4buyM+G6t+G7jWZk4bqx4buyYsSRLOG6s+G7sjPhurfhurXhu7I1IeG7suG7meG6s8Oga+G7pOG7suKAnOG6tsSRO2ThurHhu7LDvcOiZOG6t+G7snHhurPhu7IzZeG7suG6t+G6uTPhu7Jr4bq34buPM8Wo4buya+G6t8OqZOG6seG7sjLhurNk4bq34buy4buL4bq3OuG7i8Wo4buyMyJj4buy4buJbFtk4buyZOG6seG6t+G6s8OhY+G7sjPhurfhuqdk4bq3xajhu7JrxKnEkWThurHhu7Jr4bq3w6Lhu7LhurHhurNt4buL4buyY+G7jWzhu7Jjw6rFqOG7smThurHEkTvhurPhu7Jr4bq3w6Lhu7I1OmThurfhu7I0OOG7i8Wo4buya8O04buyY8OiZOG6t+G7smvEqS7hurPhu7Lhu5k74bqz4buya8SpKGPhu7JrxKkgZOG7sjU6ZOG6t8Wo4buyNcOgZOG7sjVbbOG7sjXhu41pM+G7sjVdxqHGr8avxq/hu7Lhu41s4buyNSHhurPhu7Jq4bqt4buy4buL4bq3bMWo4buy4bqx4bqz4buT4buy4bqxw6Jk4buy4buL4bq3OuG7i+G7sjXhu4fhu7I14bqz4buyNTpk4bq34buyNDjhu4vFqOG7smPhurnhurPhu7Jk4bqx4buNaOG6s+G7sjXhuqFs4buy4bqr4bq3NmThu7JiO+G7suG6seG6s+G6u+G6s+KAncav4buyw4pk4bqx4buyYjtj4buy4buJbD9k4buya8SpLuG6s+G7suG7iWw/4buyI+G7smvEqeG6s+G6oWzhu7Lhu5lsP+G7skLDocWo4buyNG7hu7LDreG7suG7meG6peG7smvEqeG6teG7suG7iWw/ZOG7suG7mShkxajhu7Jr4buNZ2ThurHhu7Lhu5nhur3hu7Jr4bq3w6Lhu7Izw6pk4bqx4buyND9k4bq34buyM8OyZOG6seG7sjI/xJHhu7JrxKluY+G7smvhurfhurPDoWThu7Lhurcsxajhu7Jqw7Thu7Jk4bqx4bq34bqz4bqj4buL4buyxKku4bqz4buy4bqr4bq3KeG7i+G7sjLhurPDoWThu7Jr4bq3bsahxq/hu7Lhu5hn4bqz4buyZOG6t+G7k2ThurHhu7I1ZWThurHhu7LhurFl4buL4buy4buJbD9k4buya8Sp4bq5ZOG6seG7sjPDsz/hu7JiIcSR4buya+G7jWdk4bqx4buybMah4buyND9k4bq34buy4bq2xJE7ZOG6seG7ssO9w6Jk4bq34buyceG6s+G7smTDoWThu7LhuqvhurfhurPhu7LDqmThurHhu7JjXWvFqOG7suG7mWw/4buyQsOh4buyMmzhu4Fk4buya+G6t+G7jWZk4bqxxajhu7Jk4bqx4bq34bqn4buya+G6t+G6s8Oga+G7smvEqeG6s+G6oWzhu7I94buyZOG6sTvGoeG7suG7qmvhurc2xJHhu7JqOjPhurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7smvhuqdk4bq34buy4buY4bqtZOG6t+G7skLhu4cz4buy4bq3bMah4bqjZOG7sjPhurfhurXhu7DGr+G7suG7mGfhurPhu7Izw6pk4bqx4buyYj/EkeG7smvEkeG7smJnZMWo4buyw6pk4bqx4buy4buZO8SR4buy4bq3O2ThurHhu7Izw6pk4bqx4buya+G6tyJk4buya8SpbGThurHhu7Lhurfhu41k4bqx4buyMiAz4buyZOG6t11rxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rsO94bqhZOG7smvhurdo4buyND9k4bq34buya+G7jWdk4bqx4buy4bq2xJE7ZOG6seG7ssO9w6Jk4bq34buyceG6s+G7smvEqcOhZOG7suG7iWzDoeG7suG6t+G7jWZk4bqx4buyd+G7gWThurHhu7JL4bq34buNaWThurHhu7I14buNaTPhu7JiIOG7i+G7sjTDtGThurHhu7JqP2zhu7LhuqvhurfhurPhu7LDqmThurHhu7Lhu4lsP+G7sjVo4bqzxq/hu7JE4bqxO8ah4buyZD/GocWo4buyayzhurPhu7I14bqhZOG7smvhurdo4buyw6pk4bqx4buyM8OpZOG7smLhu41s4buy4bqx4bqz4buT4buyNeG7jWkz4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7JqKTPhu7Lhu4vhurfEkWThurHhu7Izw7M/4buyMzoz4buya8Sp4bqz4bqhbOG7suG7mWw/4buyMj9k4buyaz5k4bqx4buy4buZO+G7sjM6M+G7sjXhu4Hhu7Jr4bq3aOG7smThurfhu43hu6Thu7Lhurfhu41mZOG6seG7sjpkxajhu7IyOmvhu7Lhurfhu41mZOG6scWo4buyMuG7h+G7sjI6a+G7sjLhurPDo2zFqOG7smNbY+G7sjLhu4Fk4bqxxajhu7IzW8ah4buyZMOgZMavxq/Gr+G7suG6tjtk4bqx4buyZChjxajhu7Jk4bq3Z+G7smtn4bqz4buyZOG6sTvGoeG7smNda+G7sjPDsz/hu7LDqmThurHFqOG7sjPEkWThu7Iz4bq3Omzhu7Lhuqvhurcp4buL4buyZGbhurPhu7I14bqhbOG7smvDomPhu7Lhu5nhuqHhu7LigJzhu5ldZOG7smvhu4Phu7Jrw6Jj4buya8OqZOG6seKAncav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnDoWThu7I1XWvhu7Iz4buD4buyd+G7gWThurHhu7JL4bq34buNaWThurHFqOG7smQ8Y+G7sjTDtD/hu7Ji4buNZOG6seG7suG7mTvEkeG7smRt4bqz4buydzrEkcWo4buyasSR4bqz4buyY8OiZOG6t+G7suG7l2zhur9k4bqx4buyNMOpZOG6seG7smrDqmThurHhu7JDIeG7sjPDqWThu7IzZeG7smThurHDquG6s+G7sjPhurduP+G7snc6xJHhu7Lhu6lk4buy4bqxKWThu7Ji4bqz4bqhZOG7suG7mWfhurPhu7Jk4bq34bqz4bqhbOG7suG6t2zGoeG6oWThu7Jr4bq1M+G6t8av4buyS8SpxJFk4bqx4buyNWXFqOG7smvDoWThu7LhurHhurnhurPhu7J3OsSR4buy4bupZOG7sjXhu41pM+G7suG6t+G6s8OjbOG7smvhurc2xJHhu7Jk4bqx4bq34bqtP+G7sjI6xJHhu7I14bqhZOG7smZk4buyNeG7jzPGr+G7ssO9w6Bk4buyZD/GocWo4buy4buZMWThu7Iz4bq34buNP+G7sjNl4buy4bqr4bq3e2ThurHhu7I14bqlZOG6t+G7sjPhurcpM+G7sjPhurcpZOG7suG7meG6oeG7smvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2Thu7LhuqvhurfDreG6s+G7sjTDtGThurHhu7Izw7M/4buyM+G6t24/4buydzrEkeG7suG7qWThu7JrxKnDoWThu7I1XWvhu7J34buBZOG6seG7snc6xJHGr+G7skvEqcSRZOG6seG7suG7i+G6t8SRZOG6seG7smvEqTvEkeG7sngiZOG7suG7mOG7jWZk4bqx4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4rhurc64buLxajhu7Iz4bq3bj/hu7J3OsSR4buy4bupZOG7smI74buyZGbhurPhu7Jr4bq34buNaGThurHhu7Lhu5dsxqHDoWThu7JibOG6s+G7smtn4bqz4buyM8OzP+G7sjM6M+G7smThurHhurfhuq0/4buy4buJbFtk4buy4bq2bmThurHhu7JC4bqtZOG6t+G7sjThu41n4bqz4buyasO04buyYiFk4bq34buyNSzEkeG7sjPDsz/hu7JL4bq/ZOG6seG7snlsxqHhu7JLW2TGr+G7suG7mDvhu7JrxKnhu41nM+G7sng6M+G6t+G7smMsZOG6seG7skvhurc6ZOG6seG7sks6Y+G7smQoY+G7suG7tiYjPcWo4buyM+G6t24/4buydzrEkeG7suG7qWThu7Izw6lk4buyYjvhu7JkZuG6s+G7smLhurPDoWThu7JiLDPhu7Lhu5k74buyMGThu7JkOmzhu7Izw7M/4buyMzoz4buyM+G6t+G6s8OgZOG7smrhuq3hu7Iz4buHZOG6seG7smouZMav4buyS8SpxJFk4bqx4buy4bqr4bq3OmThurHhu7Iz4bq34bqzw6Bk4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4rhurc64buL4buyM+G6t24/4buyYjvhu7JkZuG6s+G7smRsw6rhurPhu7I04buNw6xk4bqxxajhu7Iz4bq3KGPhu7JqZTPhu7Lhu5k74buyM+G7j2zhu7Iz4bq34buTP+G7smvhurfhu41mZOG6seG7sjLhuqNk4bq34buyMuG6s2ThurfGr+G7skvEqS7hurPhu7Lhu4lsP+G7suG6tztk4bqx4buya8SpKGPhu7JkKGPFqOG7smss4bqz4buyM+G6t24/4buydzrEkeG7suG7qWThu7JrxKnDoWThu7Lhu4lsw6Hhu7Lhurfhu41mZOG6seG7snfhu4Fk4bqx4buydzrEkeG7sjPDqWThu7Ji4buNbOG7smvEqWzGoeG6oWThu7JixIPhu7Lhurfhu4fhurPhu7LEqeG7jWcz4buyZOG7jWcz4buya8SpbMah4bqhZOG7smvhurfhur9k4bqx4buyNOG6s8SDZOG7ssSpP+G7suG7mTvEkeG7suG7uCot4bu44buy4buqW2Phu7Ji4bqlM+G6t+G7sMWo4buyYz9k4bqx4buyNSBj4buyZDdr4buya+G6tWThu7Jk4bqx4buNw6xk4bqx4buy4buZKGThu7LhurdlP+G7sjPDsz/hu7Iz4buN4buyNFtk4buyZMOqZOG6seG7smThurHhurfhurPhuqPhu4vhu7JrxKnhu4Fk4bqx4buyYm0/4buyZOG7jWczxq/Gr8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu7Jqa8ahYjZSw51rNuG7l2stP2LhurPhurFk4buk4buyxKnhurPhurHhurdr4bumw53hu67hu6xqa8SpxJFk4bqx4buudzvhurPhu7Lhu5k74buyLmThurfhu6Thu7Lhuqrhurc6ZOG6t+G7skLhu4cz4busL2prxKnEkWThurHhu67hu6wv4buL4buu


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]