(vhds.baothanhhoa.vn) - “Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi/ Ngã ba, ngã tư, ngã năm, không người/ Sài Gòn tôi đã vết thương rã rời/ Phố to, phố nhỏ đang hụt hơi/ Sài Gòn tôi nhớ xôn xao sớm chiều/ Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này/ Sài Gòn giờ đây xanh xao tiêu điều/ Chút kiêu hãnh xưa theo làn mây…”
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbuG6seG7ikNCxILDtXbhu4JCw7Xhuqrhu7nDtcSC4bqww5Thu5/DteG6ruG7n+G6sMO14buvRsO14buI4bqwQuG6rsO1xKjDlW0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbuKAnOG6r3DhurDDtSbEkELDtcSo4bq64bqww7V4c8O1QsSCTsO14bqw4bqqw7Xhu4rDiuG6sC/DtX3EgnPDteG7r+G7n+G7icO1QsSCc8O1xKjDk+G7icO1QsSCc8O1QnThuqrhu4nDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QsSCw5NG4bqwL8O14bqvcOG6sMO1JsSQQsO1xKjhurrhurDDtXhzw7Xhu5BBxKjDtcSo4bquw5Phu4JCxILDteG7inPDteG7ikbhurAvw7XhuqPhuq7hurzDtcSoQ+G7icO1w43huq7hurzDtULhuq7DicO1eOG7n0LEgsO14bquTcSow7Xhuq7hu4LhurAvw7Xhuq9w4bqww7UmxJBCw7XEqOG6uuG6sMO1QuG6ruG7hMO14buY4bq6QsO14buY4bufQ8O14buI4buE4bqqw7V24bqu4bqww4FKL8O1fUHDjcO14buI4bq8QsSCw7Xhu5BK4bqww7XEqMOT4buC4bqww7VC4bq84bqww7V24bquxalCw7VC4bqu4bufSsO1eEFCw7VC4buC4bqww7VCcOG7lC/DteG6r3DhurDDtSbEkELDtcSC4bqwRsO1eMWp4buUw7Xhu5jhu59C4bquw7Xhu5jhu59Dw7XEqOG6sOG7uUrDtXjhurDDgUovw7VW4bquS8Sow7XhuqzhurDhu7lKw7Xhuq5zQuG6rsO14buYw5Phu5/DtcSo4bqueUPDteG6qHBCw7XhuqrFqeG7lOKApuKAnW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25t4bqw4bqqxILDtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu493xKjhuq5K4bqq4buvw7XhurBWeULEqHnhu4rhu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j+G7kuG6sHfEqOG6rsOsw7Xhu53DtMO0w43hu5jhu4vDteG6rnnhurDEguG6rsSow6zDtcah4bujxqHDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7meG7nS/hu5Hhu5vhu5t34buXw7Thu53hu5fhu53DtOG7lcSo4buj4buR4buT4buj4bqo4budLeG7keG7kcSp4bqmw43EguG7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu4/hurHhu4pDQsSCw7V24buCQsO14bqq4bu5w7XEguG6sMOU4bufw7Xhuq7hu5/hurDDteG7r0bDteG7iOG6sELhuq7DtcSow5Xhu4/DteG7kuG6sHfEqOG6ruG7heG7j+G7ncO0w7Thu4/DteG6rnnhurDEguG6rsSo4buF4buPxqHhu6PGoeG7j8O1L25tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4buRxKkm4bqw4bufQsSCw7Xhu6/hu6vDjcO14buvTELEgsO14bqu4buhxKjDtcSo4bquw5XDtXbhu5/DteG6rOG6rkt2w7XigJzhuq9w4bqww7UmxJBCw7XEqOG6uuG6sMO14buI4bu34oCdw7V2TuG7n8O1xKjhuq7hu6nhu5TDtcSC4bqw4buhQ8O14bujw6nDtX3Egkrhu5ThuqJCw7XhurHhuq7hu6HhurDDtVfDk+G7gkLEguG7icO1dkTDteG6quG6vsSow7Xhu4jhu47DtXjDikLEgsO1dnLhuqrDtXhBQsO14buY4bufQ8O14buY4buhdsO1xKjhu4pDQsSCw7XhuqjEkELEgsSpw7Xhuqvhu4nDteG7iOG7n0PDteG6qnDDteG7lMO1QuG6rsOTw7XhuqhLdsO1QnDhu5Thu4nDteG6r3DhurDDtSbEkELDteKAnMON4bquQ0LEgsO1xrBC4oCdw7V4c8O1w4xK4bufw7XEqOG7inThuqrDtULEgnDhu5Thu4nDteG7kOG7rULDteG6qHDDtULhuq7DlELEgsO1xKjhuq7hurBC4bquw7XhuqjDuULEgsO1dk7hu5/DtcON4bqu4bq84buJw7Xhu5Dhu61Cw7Xhuqhww7XEqOG6sEFCxILDteG6rkvDtXZO4bufw7V2xJDhurDDteG7mHnDtXbDkkrDtcSo4bquw5Phu4JCxILDteG6qOG6sOG7uULDteG6rsOK4bqww7XEqHRCxILDtcSo4bq8dsO1duG6rkPDtULhuq7DlELEgsO14buI4bqwQuG6rsO14bqqw4BC4bquw7V24bquw4LDtXbEkELDtXjDk0d2w7XEqOG6tkLhuq7DteG7r8O6QsSCw7XDjeG6rkvEqMO1xILhurDFqeG7lOG7icO1QsSC4bquecO1dsOSw7VC4bquw5PDteG6quG6vsSow7Xhu4jhu47DtcSo4bqu4bq8QsSCw7XEqOG6ruG6sEHEqMO1dsOKQsO1dnBDw7XEguG7n0LDteG7ikrhur7EqOG7icO14buQ4butQsO14bqocMO1QuG6rsOUQsSCw7V2Q0LDteG7iOG6vMO14buvSsOKQsO14buvSuG6vMSow7XEqOG6rsawSsO1xKjhurDhuqrigKbhu4nDteG7kOG7rULDtXbDksO1eOG6sMOAw43DteG6rOG6rkt2w7XigJzEqHnhu4jEqOKAnS3DteKAnHfDk+G7gkLEgsO1xKjhurZC4bqu4oCdLcO14oCcKsO04oCd4buJw7XDjeG6rkNCxILDtcSow4nhu5/hu4nDtXbhu6F24bquw7Xhuqjhu5TigKZtL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4buu4buGQsSCw7Xhuqrhur7EqMO1duG7gkLDteG6rkPDteG6rMO9Q8O1eEFC4buJw7Xhuqpww7Xhu4jhu59Dw7VC4bquw5PDteG6qkrhurxCw7Xhu5jDvcO14buK4buhduG6rsO14bqow4pCxILDtULEguG7jnbhu4nDteG6qnDDteG7iOG7n0PDtULhuq7Dk8O1dkTDtcSockLEgsO1eOG7ocO1eMOow7VCw7lCxILDtcSo4bquQcO1QnDhu5Thu4nDteG7isOK4bqww7V24buCQsO1eOG7n0rDtULhuq5E4bqww7VC4bquw5PDteG7r+G6tMO14buf4bqww7V4xanhuqrDteG7mErhu5Thu7lCw7XEqOG6sOG6quG7icO14bqq4bq+xKjDtXbhu4JCw7V44bufSsO14buvSuG6vMSow7XDjeG6ruG6tuG7n8O14buI4bufSsO1eOG7qUrhu4nDteG6quG6vsSow7Xhu4jhu47DtcSo4bu5w7V2w5JCxILDtXjhurpCxILDtXjDuXbDtXhBQsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6rkjDtULhu4DhurDhu4nDtSbhurDhu59CxILDteG7r0rhurpCxILDtXbFqeG7lMO1eHBC4buJw7XhurrhuqrDtULEguG7jnbhu4nDtXbEkELDteG6rOG6tMONw7VCxILhuq55w7XEqOG6sEFCxILDtXbFqeG7lMO1eHBCw7Xhu4rhu4TEqMO14buYSuG6vELEgsO14buIcELDtcSocUPDtULhu7lCw7XEqOG6sEFCxILDteG7ikpCxILDtXZO4bufw7V3xanhu5TDtXhwQuG7icO14buKw4rhurDDtXbhuq7hurLhuqrDtcSo4buKQ0LEgsO14bqq4bq+xKjDtXbhu4JCw7Xhuqrhu7nDteG6quG7ucO1xKjDgkLhuq7DtcSow4JC4bqu4buJw7XEqOG6rsaw4buUw7XhuqrhurJC4bquw7V44bufQsSCw7Xhu4rhu4LhurDhu4nDtULhuq7Dk0LEgsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7Xhu6/hurBBxKjDtXjhu59CxILDteG7iuG7guG6sMO14buQcEPDtXjFqUrhu4nDtXbDksO1duG6ruG7hMONw7Xhu4jhu6FCxILDtXbhuq7hu4TDjcO1xKjhurzhurDhu4nDteG6qOG7n0PDteG7mOG7n0PDtcSo4bqwQULEgsO1QsSCw5NG4bqww7Xhuqpww7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7iuG6uMO14bqqw7nEqMO14buf4bqw4buJw7Xhu4rDiuG6sMO14bqoceG6sMO1QsSC4bquecO1xKjhurBBQsSCw7V2xJDhurDDteG6rkvDtULhuq7Dk8O1eMWpSsO1eETDteG7mOG7n8O14buY4bq64bqww7Xhuq5KQsO14bquS8SoxKnDtSbhurDhu59CxILDtXbhurzDteG6qkjDteG6qnXEqOG7icO1QuG6rsOTQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bquxrDhu5TDtcSC4bqyw7VCxIJDcOG6sMO14bqq4bq+xKjDteG6qnBKw7XEqOG7inVCxILDteG7mEThu5/hu4nDtULEguG7jnbDtULhuq7Dk8O14buv4bq0w7V44bq6QsSCw7V2w5JCxILhu4nDteG6quG7oUrDteG6ruG6skLhuq7DtULhuq7Dk8O1dnFCw7XhuqzhurDDgMSo4buJw7XhuqpK4bq8QsO1w4xK4but4buUw7V4ccONw7Xhuqpww7XEqOG7n+G7lMO1duG6rsWpQsO1eOG6sMO1eMWpSsO14bqqxrDEqOKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7VW4bquQ8O1xKjhuq5Iw7VD4buY4buUw7XDjErhu5/DteG6qsO5xKjDtUJxbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DteG7rsOAQuG6rsO1QuG6rsWpQsO1xKjhuq5Iw7Xhu5RBSsO14bqodeG6quG7icO1QsOKQsSCw7V44bq+w7VD4buY4buUw7XEqOG7ikNCxILDteG6quG7oUrDteG6r8ONW+G7k8O1xKjhuq7GsMONw7V3w5Phu4ThurDDteG7ncO0xKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO1xJHhu6vhu5TDtXbhuq5Dw7XEqOG6rkjDtUPhu5jhu5TDtXfEkELEgsO1duG7n0PDtT8qfVbGocO0w7XhuqjhurbEqMO14bqq4buG4bqww7XDjeG6rkvEqMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DteG7rsOAQuG6rsO1QuG6rsWpQsO1xILhurDDk0ZCxILDteG7iOG6vMO14bujw7V4c8O1QsSCw5NCxILDtcSo4bqw4bqqxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO14bqv4bufQ8O14bqu4bq64bqqw7XDjErhu5/DtXfhurDhuqJCw7Xhu6/hurBBQsO1xKjhurzEqMO14bqqcMO1xILhurBGw7Xhuqhx4bqww7XEqOG6rkHDrW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7Xhu67DgELhuq7DtULhuq7FqULDteG7iErhu5TDteG6ruG6usO14bquxrDDjcO1QsO5QsSCw7XEqOG7jMO1duG6ruG6sMOBSuG7icO1xIJ1QsSCw7Xhuqh14bqqw7V4QULDtXjhu7nhuqrDteG6rOG6ruG6ukLEgsO14bqo4bu5QsO1eMOTR3bigKZtL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO14buu4buhQ8O1duG7oUPhu4nDteG7r8OAQuG6rsO1QuG6rsWpQsO1w43huq7EkELEgsO14buI4bq8w7Xhu5vDtcSo4bupQsSCw7Xhu5PDtXbhuq5K4buU4bqgQsO14buv4bqwQULDteG7mMawSsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DtVbhuq5Dw7Xhuqjhu7lCw7XEqOG7qULEgsO14buZLcO1Olbhurfhu4nDtXbhuq5K4buxQsO14buv4bq0w7XDjeG6rsSQQsSCw7XEqOG6rkjDteG6quG7oeG7lMO14bqs4bqu4bq6QsSCw7Xhu5jFqeG6qsO14bqoxrBC4buJw7VCQUrDtXbhu6lCw7XEqOG6ruG6ssO1duG6rkPDtcSo4bquSMO14bqq4buh4buUw7Xhu5jFqeG6qsO14bqoxrBCw7XhuqhK4bq6QsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DtT9Fw43DtcSC4bqw4bufQ8O14buv4bufQsO14bqu4bq64bqqw7VC4buf4buUw7Xhu4rhu5/DteG7iOG7n0PDteG7isOK4bqww61tL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO1V3Hhu4nDtXhzw7Xhu5Thu7lKw7V24bupSsO1xKjhu4rhu7lCw7V2SkLEgsO1dsaww43DtXbhuq5Dw7Xhuq7hu5/hurDDteG6quG7oeG7lMO1WVZ7W8SpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DtVbEkELDteG6qMOTR0LEgsO1W+G7mOG7lMO1d+G7jsO1xKjhu4rDlMOtbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DtT/hurDDgELDtXbhuq7DgsO1eE7DtXbhuq5Dw7Xhu5HDtcSoSuG7qULDtUJw4buUw7Xhu5Dhu4ThurDDteG7iOG6vMO14buvw4BC4bquw7VC4bquxalCw7Xhuq7hurDDgELDtcSoceG6sOG7icO1QkFKw7XEqOG6ruG7ueG6qsO1QsOU4buf4buJw7V5w7V24bquw4LDtXhOw7Xhu5kt4buXw7VCxIJw4buUxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO1xJHhu6vhu5TDteG7mOG6sELDtXZKQsSCw7V2xrDDjcO1xKjhuq7hu7nhuqrEqcO14bqx4bqucELhuq7DtcON4bqu4bq8w7V44bufQsSCw7XEqHnhu4jEqMO1xKhDcELDteG7r+G6vsO14buQTELEgsO14oCceMOJ4oCd4buJw7V24bqudXbDtXbhuq51QsO14buI4bu3w7V2RMO1QuG6ruG6sMOBSsO1KsO0w7VC4bqu4burw43DteG7kOG6sMOAQuKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7VWxrDDjcO1dsOSSuKApsSpw7Xhu67DgELhuq7DtULhuq7FqULDteG7kOG7jOG7n8O14buQcEPDtcSo4bqw4bu5QsO14bqow5NHQsSCw7Xhu5jGsErEqcO1WMOBw7VCxILhuq7hurTDtXbhuq5Dw7Xhuqjhu7lCw7VCxILhu5/hu5TDtcSo4bupQsSCw7Xhu5nEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7VW4bufw7Xhu4jhuqTDtSbhurDhu59CxILigKbDtTLhurDhu4nDteG7kOG7jOG7n8O14bqu4bq64bqqw7XDjErhu5/DtXbEkELDtcSo4bquxrDhu5TDteG7n0Lhuq7Dtcaw4buUw7V2xJBCw7V24bquw4LDtXbhu6F24bquw7Xhuqhw4bqqw7Xhuqzhu5/hu4rhu59D4bqsecO1xKjhu47DteG6ruG7ocSow7XEqOG7iuG7uULDtSrhu67DteG7isawxKjDteG6rnDhurDDteG6rsOT4buEdsOsw7XigJxWTELEgsO14buYeeG6qsO1JuG6sOG7n0LEgsO14bquw5Phu4RCxILDtXfhu61Cw7Xhuqhw4bqqw7Xhuqzhu5/hu4rhu59D4bqsecO1QuG6ruG7n0Lhuq7hu4nDtXfhuqLDteG6ruG6sOG6oErhu4nDteG6rOG6sOG6oErDteG7r+G6sEHEqMO1xILhurLDtXbhuq7hurDhu5/DteG7iOG7tcO1Qsaw4buUw7VC4bqu4bufxKnDtVjhu4xCxILDtcOMSuG7uULDtcON4bqu4bupQsO14bqqw4HhuqrDtULhuq7Dk8O1xKjhu4pDQsSCw7V24bqo4bqww43hu4nDteG7keG7k+G7mcO14buvdcSow7XEqOG7n+G7lMO1xKjhuq7hurrhurDDtXbhuq5Dw7VCxIJw4buUw7VIw7VC4bqucMO1xILhurBzQsO1duG7oXbhuq7DtcSo4bqu4bu54bqqw7Xhu5bDtULEguG6ruG6pOG7n2rigJ3EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24m4bqw4bufQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7Xhu5bDtcSo4bquw5J2w7XhuqrhurJC4bquw7V44bufQsSCw7VIw7V4xalK4buJw7XEqHHhurDDteG7iOG7n0PDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1xKjhuq7huqDDtXjhur5CxILDtXjhu6vhu5Thu4nDtcSC4bqw4bq8QsSCw7VC4bquw5PDtcSoQ3BCw7XEqOG6rsWpQsO14buv4bq0w7Xhuq5E4bufw7V44buh4buJw7XEqHHhurDDteG7iOG7n0PDteG6qkXhurDDtcSo4bquw5LDtXbhuq7DgsO14bqocMO14bqqcErDtcSo4buKdULEguG7icO14bqqRsO14bqqRuG7icO1d0zDtcSo4buf4bqww7Xhu5Dhu61Cw7VCxILhuq55w7VC4bquw5RCxILDteG7lMO14bqow4BC4bqu4buJw7Xhu4rDiuG6sMO1xKjhurBBQsSCw7VCxILDk0bhurDDtcSCReG6sMO1QuG6ruG7n0rhu4nDteG6rsOJ4bqww7VC4bqu4bufSsO14bqu4bq84bqww7Xhuq5y4buJw7XDikLDtXBD4buJw7V4TsO1dnLDtcSC4bqwRULEgsO14buv4bufw7XhuqrhurDDgULhu4nDtcSC4bqwRULEgsO14buudXbDtULhuq7hu7PDtULhuq5wQsSCw7Xhu4rhurjDteG7inBCxILhu4nDtcSC4bqwRULEgsO14bqx4buKSkLEgsO1QsO6QsSCw7VCw7lCxILDteG6qOG6tkrDteG7iuG6tkrhu4nDtcSC4bqwRULEgsO1feG7n+G6qsO1xrDhuqrDteG7ocONw7XhuqrDgeG6qsO14bqqceG6sMSpw7XhurHhuq7hurDDtcSo4bquQ3JCxILDtXZEw7Xhu5Bw4bqww7XEguG6sEVCxILDtUJE4bqww7Xhu4rGsMSow7XEgnXEqOG7icO14bqoS3bDteG6qHDDtcSC4bqwRULEgsO1w4rhuqrDtcOK4bqqw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7iuG6uMO14buQTELEgsO14bqq4bqww4FCw7VCcEPhu4nDteG6qEt2w7XEqOG6ruG6ssO1xILhurBFQsSCw7Xhuqjhu59C4bquw7XhuqhyQuG6rsO1dk9CxILDtXbhuq7hu6VCxILDteG7r+G6sEHEqMO14bqocMO1feG7n+G6qsO14bqu4buf4buUw7Xhu651dsO14bqu4buf4buUw7XhurHhu4pKQsSC4oCmw7Xhu67hu4ZCxILDtXZEw7XEguG6ssO1eETDtUJEQsSCw7Xhu4rhu6HEqMO1QuG6rsOTw7XhuqjDleG7n8O1xKjhu6HDjcO14buQcEPDteG6qMOKQsSCw7VCxILhu4524buJw7V2csO1QsSCw5NG4bqww7VC4bquw5PDteG7r+G6vHbDtXbhuq7hu6Hhu5Thu4nDtSbhurDhu59CxILDtXbhuq7hu4ThurDDteG7kOG7hOG6sOKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7U84bqu4bq6QsSCw7V4w5NHdsO14buKw4rhurDhu4nDteG6quG7n0rDtXjDucSow7XhurxCxILDtULhur7hurDDteG6rOG6ruG6tsO1w4xKckLDteG7kHDDtcSo4bquSMO14bqq4buh4buU4oCmbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbibhurDhu59CxILDtcSo4bquxrDhu5TDtXBDw7Xhuqrhur7EqMO14bqqcErDtXh5QsO14burw43DtXhBQuG7icO1xILhurDhurxCxILDtULhuq7Dk8O14buv4bq0w7VC4bqu4bq8xKjDtcSo4buKQ0LEgsO14bqq4bq+xKjDtXjDk0ZCxILDteG6ruG7qeG6qsO14bqu4buzw43DteG6quG7huG6sMO14bqoS3bDteG6quG6vsSow7Xhu69Ew7V24bquw7nEqMO1w73DjcO14buI4buhxKjDtULEgsOTRuG6sMSpw7V9RELEguG7icO1QkRCxILDtXhBQsO14buvw4lCxILDteG7iuG7ocSow7Xhuqzhuq7hurrDteG6rOG6ruG6vHbhu4nDtUJEQsSCw7VC4bquw5PDteG6qMOV4bufw7V44bufQsSCw7Xhuq7hu4xCxILDteG6ruG7jnbDtcSo4bqu4bqw4bu5SsO1eOG6vMSow7Xhuq5BxKjDtXZyw7VCxILDk0bhurDhu4nDtcON4bqu4bq24bufw7XEqOG7isOT4buEdsO1dkTDteG6quG6vsSow7V24bquxrDhuqrDteG7iOG7oULEgsO14bqo4burw43DteG6qMSQeeG7icO1JuG6sOG7n0LEgsO1duG6vMO14buQTELEgsO1xKjhuq5D4buhxKjDtXbhuq5x4buUw7V4QULDtXhE4buJw7VC4bquw5NCxILDtXbhuq7FqULDtULhuq7Dk8O1eEt2w7V24bqu4bqy4buJw7XhuqpK4bq8QsO14bquTcSow7Xhuq7hu4LhurDDteG6qnDDteG6qnPhurDDteG7kOG7rULDtcSo4bquxrDhu5TDtXbhu6HhurDDtXbhuq7GsOG6qsO14buI4buhQsSCw7V4RMO14buY4bufw7XEqOG6tsSoxKnDtcSDw4rhurDDtSbhurDhu59CxILDtcSo4bquxrDhu5TDteG6quG6skLhuq7DteG7iuG7guG6sMO14buQcEPDteG6quG6vsSow7V24buh4bqww7Xhuq7hurzDtXh5QsO14buIxalKw7Xhuq5DdeG6quG7icO1dsOSw7Xhu4rhu4LhurDDteG6rkNw4bqww7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXbhuq5x4bqqw7V44buh4buU4oCmbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsSRxalCxILhu4nDteG6qEt2w7VCcOG7lMO1xKjhu4pDQsSCw7XDjeG6rsSQQsSCw7Xhuq7DiuG6sMO14buIw5J2w7XEqOG6tnbhuq7DtXbhu4524buJw7Um4bqw4bufQsSCw7V4c8O1w43huq5y4bqww7V24bquQ8O1xKjhuq5Iw7VZVntbxKnDteG6scawxKjDtXZyw7VC4bquw5PDtXhEQsSCw7Xhu690QsSC4buJw7V24bquw4LDtcSo4buK4buMw7V2RMO14buv4bq+w7VCc0PDtSbhurDhu59CxILDteG6qHDDteG6ruG6skLhuq7DtULhuq7Dk8O1dsSQQsO1xrDhuqrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu5PEqeG6seG6sELDtcSow5J2w7Xhu5DDgcO1JuG6sOG7n0LEgsO1KsO0w7V44bufQsSCw7XEqOG6rkjDtVlWe1vDteG7kOG7hOG6sMO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XEguG6sOG7n0LDteG6qnFCxILDtcSC4bqw4bq8QsSCw7VC4bquw5PDteG7kOG7hMO1eMOTR3bDteG6quG6sEFCxILDteG7r+G7oULhuq7DtULEgkXEqMO1w43huq5Ow7Xhuqx54bqqw7V44bup4buUw7Xhuq7GsMONw7V34butQsSpw7VY4bufQsSCw7XigJzEqOG6rkbhurDDtVZbxJE6V+KAncO1xILhurBzQsO1duG7oXbhuq7hu4nDtcSoxrDEqMO1dnLDtXbhu6F2w7Xhuq5DccSow7V44bq+QsSCw7Xhu4jhu47DteG6rOG6sMOAQsO14buQdELDteG6rkThu5/DtULEguG6rsOAw7XEqOG6rkrhu6vEqMO1eMOBSsO1eERCxILDteG7r3RCxILhu4nDtXbhu6F2w7V34buK4buf4bqq4bufw7XEqOG6sOG7kOG6sMO14bqucOG6sMO14bquw5Phu4R2w7Xhu4hBQsO14buIS+G7n8O14buYeeG6qsO14bquQ3DhurDDtXZPQsSCw7V24bqu4buhQuG7icO14bqoceG6sMO14bqocXbDtcOMSuG7teG7icO14bqs4bquRMO14bqqcMO1dsOTRuG6sMO14buQSuG6sMO1QuG7gOG6sMO14bqs4bqu4bqww7Xhuqrhu4bhurDDtULEgnDhu5TDtcSo4bqucELhuq7DtcON4bqu4bq8w7V2RMO14buQcOG6sMO1xKjhu4p04bqqw7VCxILDk0bhurDDteG7iuG7n8O1eOG6sMO14bqqc+G6sMO14bqqc+G6sMO1xKjhu4pDQsSCw7V24bq6w7V44buCQuG7icO1eOG6oMO14buQcOG6sMO1QsSCcOG7lMO14buI4bufSsO14oCc4buQw4HDtULhuq5w4oCdw7XEqOG7ikNCxILDteG7r+G6skLhuq7DtcSo4buKQ8O14bqocULhuq7EqcO1VuG7oXbDtXvEkcO1QsO64bqqw7XEqOG7ikNCxILDtcSoQ8ONw7Xhu5HDtMO1dk7hu5/DteG7g1rhurBCxIJW4bqu4buf4buKxKjhu4nDtT9DxKjhu5Hhu5Xhu4nDtcSoQ8ONw7Xhu4PEqOG7inlCd+G6sELEgsO14bq5Q0rEqErhu6954buJw7V94bqu4bufdnZK4bufxKhK4bqw4buJw7U8eXlCxILEqeG7kELhu4nDteG6r8ONQ8So4bqww4Phu5Thu4nDteG7nsONw43huqh5w7V7SuG7iOG6sHbigKbhu4nDtXjDk0d2w7V2Q+G7kHnhu4rDteG6qHHhurDDteG7kOG7hOG6sMO14bqoRuG6sMO14bqq4buE4bqww7V24bquTsO1eMOBw7VWW8SROlfhu4nDtULEguG6rnnDteG6rkNw4bqww7V2T0LEgsO1QuG6rnDhuqrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu67hu4ZCxILDtXfDk0LEgsO1dkTDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDtcSo4bquSuG6vnbDtcSC4bqw4buE4bqww7Xhu4jhuq5D4buS4buv4bqwesO1xJHhurDDgMSo4buJw7XEqOG6rkbhurDDteG6ruG6sEHhuqrDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDtcSCxanhu5TDteKAnOG6rkPEqOKAneG7icO14bqoceG6sMO14bqocMO14bqoQ3HhurDDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1w43huq5y4bqww7Xhu5/hurDDtXZPQsSCw7Xhu4pwQuG6rsO14buK4bu34buJw7XEqOG7ikNCxILDteG7r8OAQuG6rsO14buQ4bqww4BCw7V3c8O1duG6ruG6sEFC4buJw7XEqOG7ikNCxILDtcON4bquxJBCxILDtTpW4bq34oCm4buJw7XEqOG6sELDtcSow5J2w7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7VC4bquw5PDteG7iOG6rkPhu5LDtXbhurpCxILDteG6rOG6ruG7n+G6sOG7icO1dk9CxILDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1xKjhuq7huqDDtXZEw7V24bquSuG7lMOAQsO14bqo4bqw4buQeeG7iMSo4buKeeG7n+G6qsO1QuG6rsOTw7Xhu4jhu47DteG6rOG6sMOAQsO1eMOTR3bhu4nDtcSo4bquQcO14bqocMO1QuG6rsOUQsSCw7XEguG6ssO14buQw4HDtSbhurDhu59CxILDtXjDk0d2w7Xhuqzhuq7hu5/hurDDtcOMSuG7q8Sow7Xhuqjhu7lCxKnDtX1wQ8O14bqocMO1xKjhu4zDteG6rOG6ruG6sMO1JuG6sOG7n0LEgsO14bqocMO14bqq4bq+xKjDteG7iOG6sELhuq7DteG7kOG6sOG7uULDtXbEkELDteG6qOG7gsO1QsSC4buCw7V4dELEgsO14bqs4buWw7V34buOw7XEqOG6ruG6sMO14bqu4buhxKjDtUjDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14bqu4bqyQuG6rsO1xKjDgkLhuq7hu4nDteG7isOK4bqww7Xhuqjhu7lCw7XEqOG7hOG6sMO1xKjhu4pK4buUw4FCw7Xhuq7hurJC4bquw7XhurHhuqPDtT/DisO1VuG6ruG6tsO1e+G6sELhuq7hu4nDtcSo4buKSuG7lMOBQsO14bqu4bqyQuG6rsO1w4xK4bq8dsO1xILhurDhu5/igKbDtcSDw4rhurDDtXhDccSow7XEguG6sHLhurDhu4nDteG7isOK4bqww7XEqOG7ikjDtcSo4bqucELhuq7DtXbhu5/DteG7iOG6pMO1duG6rkrhu5Thu7lCw7VCxILhuq7hurDDgMON4buJw7XEqOG6rnBC4bquw7VC4bqucXbDteG7iOG6pMO14buI4buhQsSCw7XEqOG7oXbhu4nDtcSo4bqucELhuq7DteG6quG6vsSow7Xhu6/hurDhu7lCw7XEqOG7q8ONw7Xhu5DhurDhu7lCw7V24bufw7VC4bqucXbDtXZO4bufw7Xhuqrhur7EqMO1duG7gsO1w4xK4bufQsO1xKjhu4pK4buUw4FCw7XEqOG6ruG6ukLEguG7icO1JuG6sOG7n0LEgsO1dkTDteG7r+G7n0PDtULhuq7hurDhu7lKw7V44bqk4bufw7V44buCQuG7icO1e8SR4buJw7Xhu4jhuq5D4buSw7Xhuqzhu5zDtULhurDDgOG6qsO14buRw7TDtS3DteG7keG7l8O1LcO14buTw7TDtUJ04bqqw7V24bufw7Xhuq7hu6HEqOKApsO1VsOSw7XEqOG6rkHDteG6qnDDteG7r0R2w7V34bupQuG7icO1QsSCcOG7lMO1QnBDw7V2T0LEgsO1dkTDteG7r3DhurDDteG7kOG6sEHEqMO14buQw4HDtSbhurDhu59CxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j2484bqu4buf4bqww7XEqOG6ruG7oXbDteG6qsaw4buUw7VCxIJw4buUw7V2T0LEgsO1dnFCw7Xhu5DhurxCxKnDtVbhuq5K4buUw4BCw7V2T8O1eHPDteG6rOG6sMOAxKjhu4nDtcSC4bqwRsO1w43huq5y4bqww7Xhuqhww7V24bquSuG7lMOAQsO14bqq4buE4bqw4buJw7V24bquSuG7lMOAQsO1xKjhu4pDQsSCw7XDjeG6rsSQQsSCw7Xhuq7DiuG6sMO14buIw5J2w7V2xrDDjcO1dsOSSsO1eMO5dsO14buv4bqww4DEqMO14buvw4BC4bquw7VC4bquxalCw7VWW8SROlct4buR4bujxKnDtSbhurBGw7XhuqpK4bq8QsO1dkTDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDtcSo4bqu4bqyw7XDjeG6rnLhurDDtXbhu6lCw7V4QULDteKAnOG6quG7oULhuq7igJ3EqcO1WHPDtXZEw7V2SuG6vnbDtXbhuq5x4buUw7V4SuG7n8O1xILhurDDlOG7n8O1duG7oXbDtcON4bquRELEgsO14buQ4bqw4bu5QsO14buQdELDteG6rkThu5/DtXbhu6F2w7V24buCw7XDjErhu59Cw7XEqOG7ikrhu5TDgULDtcSo4bqu4bq6QsSC4buJw7Xhuqhw4bqqw7Xhu4jhu59Dw7XhuqpD4bqww7XEqOG6sELDtXZO4bufw7Um4bqw4bufQsSCw7XEqOG7jMO1xKjhu4pDQsSCw7XDjeG6rsSQQsSCw7U6VuG6t8O14buvw4BC4bquw7Xhu5DhurDDgELDtXdzw7V24bqu4bqwQULDrcO1e3DDtcSo4bqwQcONw7V24burQsO1xKjhuq7hurLDtXZD4bqww7Xhu6/hur7DteG7r8awxKjDteG6rOG6rnLDtcSo4bqu4bqw4buJw7Xhu5DhurLDtULhu4LhurDDtXhEw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7Xhu4rhu5/DteG7kHBDw7XEqOG7oXbDtULEguG6ruG6sMOAw43DtULhuq7Dk8O1xKjhu4rDk+G7hHbDteG6rOG6ruG6sMO1dkTDtXfhurR24bquw7Xhu6/DgELhuq7EqcO1feG6rsOTQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7r+G6sEHEqMO14buvw7pCxILDtXbhu6F24bquw7XEguG6suG7icO1w43huq5EQsSCw7Xhu5DhurDhu7lCw7V4c8O1xKjhurLhuqrDtXjDk0d2w7Xhuqrhur7EqMO1xKjhurJC4bquw7VCxIJK4buUw4BCw7Xhu5DhurDhu7lCw7XDjeG6rk12w7Xhu5BNw7XEqOG7ikNCxILDtcON4bquxJBCxILDtTpW4bq3w7V2RMO1JuG6sOG7n0LEgsO1QsO64bqqw7XEqOG7ikNCxILDtXhExKnDtVZPQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7r+G6sEHEqMO1w43huq5y4bqww7XigJx34buG4oCdw7XEqOG6skLhuq7DtULEgkrhu5TDgELDteG7kOG6sOG7uULDtXhEw7Xhu4rhu5/DteG7iOG7n0Phu4nDteG6qnDDteG6rkXDtXhzw7V2RMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQuG7icO1dkTDtXZyw7Xhuq7hurJC4bquw7VyQuG6rsO1JuG6sOG7n0LEgsO1QsO64bqqw7XEqOG6rkjDtVlWe1vhu4nDtULhuq7hurJCw7VC4bquw5PDteG6quG6vsSow7Xhu5jhu6F2w7XDk+G7hMONw7Xhu5Dhu4ThurDDtXhOw7V24buhdsO1xKjhuq7DksO1d8Wp4buUw7VC4bquR8O1duG6rsO6QsSCw7XDjErhu5/DtXbhuq7DvUPDteG6qHHhurDDtXZMQsSCw7V24buhdsO1QkvEqMO1xIJ1QsO1xKjhu4rhu7lCw7Xhuqzhuq51w43DtULEgsOTRuG6sOKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j2594bquw5NCxILDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1w43huq5y4bqww7Xhu5/hurDDtXZPQsSCw7V4w5NHdsO1duG6ruG6sOG7n8O14buI4bu1w7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7V4ROG7icO1duG6rsOCw7V2RMO14bqq4bq+xKjDtULhuq5E4bqqw7V24bqu4buC4bqww7XEqOG6rsWpQsO14buQ4buE4bqww7VC4bqu4bufSuG7icO14buQcMO14bquRcO1dkTDteKAnMOMSuG7lMOBQsO14bqoR+G6sOKAncO1duG6rkpCxILhu4nDtcSo4bquQcO14bqocMO14oCcduG6ruG7teKAncO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO14buK4buf4buJw7Xhuqrhu4bhurDDtULEgsOTRuG6sMO14bqq4bq+xKjDtXbhuq7hurDDtcSo4bqwQcSo4buJw7Xhu4rDiuG6sMO1xKjhu47DteG7r+G6sEFCw7Xhu6/hu6FDw7XEqOG6rnBC4bquw7XEqOG6sELDteG7r3DhurDDtcSoTOG7lMO14bqq4buG4bqww7VCxILDk0bhurDEqcO1feG6rsOUQsSCw7XDjeG6rkRCxILDteG7kOG6sOG7uULDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1dkTDtXjDk0d2w7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBC4buJw7XEqOG6ruG6ssO14buvdcSow7V44bupSsO1duG7n0Lhuq7DteG6qnnDtcSo4buK4bu5QsO14bqqcULEguG7icO1duG6rsOCw7V24bupQsO14bqq4bq+xKjDteG7r3DhurDDteG7kOG6sEHEqMO1dkTDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDtXZO4bufw7Um4bqw4bufQsSCw7Xhu5Dhu4zhu5/DteG6qOG7uULDteG6qnFCxILhu4nDtcSo4bqu4bqyw7Xhu5nDtMO1w43huq5LxKjDteG7iOG7n0rhu4nDtXhzw7V2RMO14bqq4bq+xKjDteG7r3JCw7XigJwq4buR4oCdw7VIw7Xhuqrhur7EqMO1xKjhu4rhu59CxILDteG6rOG6ruG7oXbDteG7kHDDtXbDksO1xKjhuq5B4buJw7XEqOG7ikNCxILDteG7kMSQQsSCw7Xhu5nDtMO1w43huq5LxKjDteG7iOG7n0rDtXZEw7Xhuqzhuq7hurDDteG6qOG7uULDtXhBQsO14bqucELEgsO1xKjhu4p04bqqw7Xhu69w4bqww7Uq4buTLeG7mS3hu5Ut4buX4oCmKkLhu4nDtcSC4bupQsO1QuG6rsOTw7Xhu4jhu59Dw7V24bquw73DjeG7icO1dkPDjeG7lMO1eEFCw7V2csO1duG6rsOUw7Xhu5DhurBBxKjDteG7iOG7n+G6sMO14bqo4buG4bqww7XhuqpD4buK4bufxKjhu4nDteG6ruG7n+G7lMO14buI4buf4bqww7V3xrBKw7V24bquxrDhuqrDtcON4bqu4bux4buUw7XEqOG7jMO14buvcOG6sMO14buv4buhQ8O1xILhurx24oCmbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsSR4butQsO1duG6rsOT4bufw7Xhuq5BxKjDtXbhuq5K4buUw4BC4buJw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7XEqOG6ruG6ssO1duG6rsOCw7V2RMO14buQ4bur4buU4buJw7V44bufQsSCw7XEqOG6rkjDtVlWe1vhu4nDtcSo4bqu4bqyw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7V2RMO1xKjhuq7hu7nhuqrDtcSo4bqwQsO1xILhurLDteG6rOG6ruG7oXbDteG6ruG7gkLEqcO1feG6rsOTQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7Xhuqhw4bqqw7V2TcSow7Xhuq7DkkLEgsO1eOG6vnbDtcSC4bqwcuG7icO14bqu4buf4buUw7VCecSo4bqwenlC4buJw7XDg+G7n0J3Q+G6qsO1dk7hu5/DtSbhurDhu59CxILhu4nDtXjhu59CxILDteG6rkRCxILDtcSo4bqwQsO1xKjhu4xCxILDtcSC4bqwRsO1xKjhu4xCxILDtULEgnDhu5TDteG6sHdD4bqow7V2TuG7n8O14bqq4bqyQuG6ruKApsO14bqx4bquQcO14bqocMO14buvdcSow7V44bupSsO1dkTDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDtXjDk0d2w7XigJzhuq7Dk8O1dsawSuKAncO1xKjhurJC4bquw7XEqOG6sEHEqMO14bqq4bufQsSCw7XEqOG6tkLhuq7DteG7ruG7innhu5/huqzhurBCxILDtX154buS4buIw7XEguG6sOG7q8Sow7XEgsWpQuG7icO1eOG6oMO1dsWpSsO14buQ4bqweeG7kuG7icO14bquRcO14buQ4bqwQcSow7VC4bquw5PDtXhLQsSCw7Xhu4rDiuG6sOG7icO1QnBDw7Xhuqhww7Um4bqw4bufQsSCw7V44bufQsSCw7VCxIJK4buUw7XhuqzhurR24bqu4buJw7VZVntbw7V2T0LEgsO14buvRMO1xKjhu5/hu5Thu4nDtcSC4bqwRsO1duG6rsOCw7XEqOG6tkLhuq7DtcSo4buMQsSCw7XDjeG6rkvEqMO14bqocMO14buKS8Sow7XhurxCxILDtcSo4bquSOKApuG7icO1QuG6rsOTQsSCw7Xhu5Bw4bqww7V24bquTXbDtcON4bquS8Sow7Xhu4jhu59Kw7XEqOG6ruG6ssO14bqoceG6sMO14buQ4bqwQcSow6zDteKAnDTDteG6quG7n+G7lMO14bqqdULhu4nDtSbhurDhu59CxILDtXjDk0d2w7Xhu6/hu6F2w7Xhu4jhuqTDteG6qHDDtSbhurDhu6FDw7Xhu4jDk8O1eOG7qUrDtULEgnBC4bquw7Xhuq7DiuG6sMO14buIw5J2w7XEqOG6tnbhuq7DtXbhu452w7XEqOG7iuG7jnbDtcSo4bqwQcONw7V2w5JKw7V24bquw5Thu5/hu4nDteG7kHDDtcSo4bqwQsO14buKS8Sow7XhurpCxILDtcSo4bquSMO14bqocMO1KuG7n+G6rHnDtX154buS4buI4buJw7XEqOG6ruG7q8Sow7Xhu4jhu47DtSbhurDhu59CxILDtXjhu59CxILDteG6rsOK4bqww7XEqMOCQuG6ruKApuKAncSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbsOjSuG7n8O14bqu4bq64bqqw7Xhu4jhu59K4buJw7Xhuqhx4bqww7Xhuqrhur7EqMO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO14bqs4bqu4buhdsO14bqocOG6qsO1duG7oXbDtUJ5xKjhurB6eULhu4nDtcOD4bufQndD4bqqw7V2TuG7n8O1JuG6sOG7n0LEgsO14bqoceG6sMO14oCc4bqo4bu5QsO14buKSuG6vsSo4oCd4buJw7Xhuq7DiuG6sMO14bqu4bq+w43DteG6qEPDteG6qHVCxILhu4nDteG7isOK4bqww7Xhu4jhu59Kw7V4RMO14bqoceG6sMO1xKjhuq5Iw7XDjeG6rnBDw7Xhu5DhurLDtcSoQ3BCw7XEqOG6sELDtcOD4buf4bqseeKApsO1e3DDteG6qHHhu4nDtULEguG7n+G7lMO1dnLDteG6rOG6ruG6sMO14buQ4bqwQcSow7Xhu4rGsMSow7Xhuqhww7V24bqu4bqww7XEqOG6sEHEqOG7icO14bqq4bqw4bu5SsO1xKhyw7XEqMOCw7XhuqrDgsO1duG7oXbDteG6rOG6sOG6oErhu4nDtXbDksO14buUw7VC4bquw5PDtXjhu59CxILDtcSo4buKQ0LEgsO1w43huq7EkELEgsO1OlbhurfDtcSo4buKSuG7lMOBQsO1xKjhurBCw7XEqOG7iuG7jnbDtcSo4bqwQcON4buJw7VC4bquw5NCxILDteG7r0rDikLDtULhuq7GsMSow7Xhuqhww7Xhu4jhu59Kw7V24buhdsO14buvcOG6sMO14buQ4bqwQcSo4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXZEw7V3xJBCxILDtUJwQ8O1xKjDicO14buWw7VCxIJK4buUw4BCw7V24bupSsO1duG6rkPDtSbhurDhu59CxILDtcOMSuG7n8O14bqs4bquw4nhurDDteG7r3FDw7Xhu6/DgELhuq7hu4nDtXbhuq5LdsO1JuG6sOG7n0LEgsO14buI4buE4bqqw7Xhuq7DiuG6sMO1w43huq5NdsO14buIw5J2w7Xhuqzhuq7DiXnigKbhu4nDteG6qnDDteG6qHDDteG6quG6vsSow7V2xalKw7Xhuq7hu7NCw7Xhuq7EkMO14bqu4buhQ8O14bquw5J2w7V4QULDteG6qHFC4bquw7XhuqhMQsSCw6zDteKAnFbhuq5LQsSCw7XEqOG6uuG6sMO14buI4bu3w7XEqOG6sEHDjcO1xKhNdsO1xKjhuq7hurpCxILDtcSo4bqwQsO1xKjhurJC4bquw7Xhuq7hurJC4bquw7Xhu4jDknbDteG6rOG6rsOJecO1dk7hu5/DtXbhu5/DteG7iOG6pMO1JuG6sOG7n0LEgsO14buQcEPDteG7r3JCw7XEqOG6skLDteG6quG7huG6sMO14buvSuG7gOG6sMO14buI4bufSuKApuKAncSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbibhurDhu59CxILDtXjhu59CxILDteG6qOG7gsO14bqow5VCxILDteG7iOG6vELEgsO1duG6rkHEqMO1QsSCcELDtXbFqULDtcSo4buKeUPDteG7iEfhurDDtcSoRHbhu4nDtcSC4bqw4bufw7V44bqyQuG6rsO1JuG6sOG7n0LEgsO1duG6rsOCw7Xhu6/hurBBxKjDtULEgkrhu5TDgELDtXbhu6lKw7XDjeG6rsO9w43DteG6qHHhu4nDtULEgkrhu5TDgELDtXbhu6lKw7Xhu4jhu47DtcSo4bqu4bupQsO14bqsxqDhu4nDtcSo4bqu4bqyw7V24bq+QsSCw7V4w4pCxILDteG6qnFCxILDteG6qHHhurDDteG6rsWpQsO14bquQ+G7n0LDteG7kOG7hOG6sMO14buQ4bqww4B2w7Um4bqw4bufQsSCw7V44bufQsSCw7XEqOG6rkjDtVlWe1vDteG6qHDDteG6quG6vsSow7VCxIJKw4pCw7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7V44bqgw7XhuqzhurBB4bqqw7XhuqhH4bqwxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4buZxKnhurHhu4pDQsSCw7Xhu6/DgELhuq7DteG7kOG6sMOAQsO1d3PDtXbhuq7hurBBQuG7icO1xKjhu6lCxILDteG7meG7icO1w43huq7EkELEgsO1OlbhurfDtS3DtT/DiuG6sMO14buIw5J2w7XEqOG6tnbhuq7DtXbhu4524buJw7VC4buC4bqww7Xhu6/DgELhuq7DtULhuq7FqULDtVZbxJE6Vy3hu5Hhu6PDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhurJC4bquw7XEqOG7inFCxILDtULEgsaww43DtULEguG6rsO9w7Xhuq7hu5/hurDDteG7r0bDteG7iOG6sELhuq7DtcSow5XEqcO1Pkt2w7VCcOG7lOG7icO14buv4buhdsO14buI4bqkw7XEqOG7isOTSELEgsO1duG7n8O1eOG7n0LEgsO14buK4bufw7VC4bquw5RCxILDteG7lMO14bqow4BC4bquw7V24bquQ8O1dkxCxILDteG6qEt2w7XhuqrGsOG7lMO1duG7n8O1w73DjcO1xKjhurDhuqrEqcO1MkLEgsO1dk9CxILDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1w4xK4bu5QsO1w4xK4bufQsO14buI4buhxKjDtXbhu6F2w7VC4bquxalCw7Xhu5DhurDhu7lCw7Xhu5TDtcSoQeG7icO1duG7oXbDtcSo4bqyQuG6rsO1QsSCSuG7lMOAQsO14buQ4bqw4bu5QsO14buYeeG6qsO14bquRcO1eHPDteG7r3JDw7V4cuG6qsO1xKjhu4rhu59CxILDtcON4bquTXbDteG7r3JDw7Xhuq7hur7EqcO1MkLEgsO14bqoSuG6ukLDtULhuq51dsO1QuG6rkjhu4nDteG6rOG6ruG6sMO14bqqw7l2w7V4w4rDteG7r3JDw7Xhuq7hur7DteG6o+G6o1nhu4nDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1xKjhuq7huqDDteG7kOG6vuG6sMO14buQcELEguG7icO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6ruG6oMO1dsOVw7V44bq+QsSCw7XhuqpxQuG6ruG7icO1w43huq5y4bqww7XEqOG6ruG7q8Sow7V24buxQsO1xKjhuq7hu6tC4buJw7XEqMOCw7XhuqrDgsO1xKjhu4xCxILDtXbhuq7hurDDtcSo4bqwQcSo4buJw7Xhu5DhurLDtULhu4LhurDDtUJw4buUw7Xhuqhww7XEqOG6sEHDjcO14buYS3bDtcSo4buK4buOdsO1xKjhurBBw43DteG7kOG7hOG6sMO14bqq4bq64bqww7XEqOG7isOTRkLEgsO1duG7jnbDteG6rMagw7VCxIJK4buUw7Xhuq7hurDhuqDhuqrhu4nDtXjhur52w7Xhuq5x4bqwxKnDteG7ruG6vsO14buvckPDteG6ruG6vsO1QnDhu5TDtcSCw4rhuqrDtULhuq7hurDDgUrDtcON4bqu4bupQuG7icO1w43huq5y4bqww7XhuqrDuXbDtcSo4buMw7XEqOG7jOG7icO14buKw4rhurDDteG7iOG7ocSow7Xhuqzhuq5K4buxQsO1xKjhu4xCxILDteG7r8OT4buEdsO1eOG6oMO1dkrhurzhurDDtXZMQsSCw7XEqOG6rnBC4bquw7Xhuqrhur7EqMO1dsWp4buUw7XEqOG7inVCxILDtcSoQ+G7ocSo4buJw7XhuqzhurZCw7XhuqrhurbEqOG7icO1QuG6ruG6skLDtULhuq7hu59CxILDtULhuq7hu6F2w7VC4bquw5PDtXbhu6F2w7XDjeG6ruG6sMO14bqucELhuq7DtcSC4bqw4bufxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4bqj4bquxJBCxILDtTpW4bq3w7V4w5NHdsO14buYeeG6qsO14bqocMO1w43huq7EkELEgsO14oCceMOJ4oCd4buJw7XDjeG6rsSQQsSCw7Xhu6/DgELhuq7DtULhuq7FqULDtULDuULEgsO1QuG6rsawxKjhu4nDteG6qHDDtcON4bquxJBCxILDtXbhu6F24bquw7Xhuqjhu5TDtcSoSuG7lMOAxKjDtXjhurzhurDDteG7kHDDtXZPQsSCw7Xhuqhww7XDjeG6rsSQQsSCw7VCxIJK4buUw7Xhuq7hurDhuqDhuqrDteG7r+G7q3bDtULhuq7GsMSow7Xhu69I4bqww7V44bur4bqqw7V4w7l2w7Xhu5DhurDhu4pK4buIw7VIw7V4xanhu5TEqcO1PEHDtXhEw7Xhuqhww7Xhu5BMQsSCw7V24bquSuG7lOG6oELDtcSo4bqwQcONw7XEgkXhurDDteG6qHDDteG7kExCxILDteKAnOG7kHBCxILigJ3DteG7kHDDtXbDksO1eOG6sOG6oOG6qsO14bufQsO1xKhDcELDtXZO4bufw7VC4bquxalCw7Xhu5DhurDhu7lCw7Xhu5TDtcSoQcO14bqocMO1w43huq7EkELEgsO1xILhurDhu59Dw7Xhu6/hu59Cw7Utw7Xhu5BMQsSCw7XigJzhu5jhu59C4bqu4oCdxKnDteKAnCbhurDhu59Dw7XEqOG6ruG6ukLEguKAncO1xILhurDDlOG7n8O14buQTELEgsO14buY4bufQuG6rsO14buQcMO14buQTELEgsO1eMOJw7Xhu4rhurDhu7lCxILDteG7r+G6sMOAxKjhu4nDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1xKjhu4rhur5Cw7Xhuqjhu61C4buJw7VC4bquw5NCxILDtcSo4buMw7Xhu5BMQsSCw7Xhu5jhu59C4bquw7XhuqpK4bq8QsO1eOG6sMO14buQcEPDteG7kExCxILDtXjDicO1w43huq5y4bqww7XhuqrDuXbDtXjDisO14buvckPDteG6ruG6vsO14bufQsO1xKhDcELhu4nDtXbEkELDtcSo4buMw7Xhu5BMQsSCw7V4w4nDtXjhurDDteG7iuG7n8O1w43huq5y4bqww7V2SOG6sMO14buvw4nDtXjDisO14buvckPDteG6ruG6vsO1SMO14buQTELEgsO14buQcELEgsO14buQcMO14bqs4bquw5XDtcSo4buKTELEgsO1xKhDcELDtcSo4bquxalCw7Xhuqzhu6LDteG6qMOTSULEgsO1xKjhu4rDk+G7hHbDteG6rOG6ruG6sMO14buQcEPDteG7kExCxILDteG7mOG7n0Lhuq7EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25W4buhdsO1QuG6rsWpQsO14buQ4bqw4bu5QsO14buUw7XEqEHDteG7kHDDteG7r+G7oXbDteG7iOG6pMO1xKjhu4pDQsSCw7XDjeG6rsSQQsSCw7U6VuG6t8O1dk9CxILDtcON4bqucuG6sMO1xKjhu6vDjcO1QkThurDDteG7kHDDtcSo4burw43DtcSo4bquSMO14buKxrDEqMO1QuG6ruG7s+G7icO14bqs4bqu4bq6QsSCw7Xhuq7hurbEqMO14buIxalK4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSCdULEgsO14buIw5J2w7V44bq+xKjDtULEguG6vsSo4buJw7V44bqgw7XEqOG7iuG7oULhuq7DteG6qErDikLEgsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7Xhuqzhuq7hurbDtcOMSuG7ocO14bqqcULhuq7DtXjhurDDtcOMSuG7n8O14bqs4bqu4buxSsO1xKjhu4rhu59CxILhu4nDtXfhuqLDteG6qMWp4buUw7VC4bqu4bqw4bqi4bqqxKnDtX3huq7Dk0LEgsO14bqs4bqu4bqww7V2RMO14buvw4BC4bquw7VC4bquxalCw7V44bq+xKjDtULEguG6vsSow7V34bqw4bqiQsO14buv4bqwQULDteG7mMawSsO14bqocMO14bqo4bufQ8O14buQcEPDtXbGsMONw7V2w5JK4buJw7V2RMO14bqs4bqu4bqww7V3Q8O1dsOVw7V44bq+QsSCw7Xhuqpww7XEqErhur7EqMO14bqs4bquROG7n8O14bqsw71Dw7V4w4rDteG7r3JDw7Xhuq7hur7DteG7kHDDteG6qEt2w7V4RMO14bqoceG6sMO1w43huq5y4bqww7XhuqjDucONw7Xhuqhx4bqww7XDjErhu5TDtcSo4buK4bqyQuG6rsO14bqs4bquw5XDteG6rOG6rkrhu7FCw7Xhu5Bww7XEqOG6ruG7n+G7lMO14buv4bq+w7Xhuqrhu4ThurDEqcO1xJHhurLDtXjDisO14buvckPDteG6ruG6vsO14bqoTELEgsO1xKjhuq5MQsSC4buJw7VC4bu5QsO14buQ4bqww4B2w7XEqOG6ruG7n0PDtcSo4buhdsO1duG7oXbDteG6rOG7osO1xKjhuq5K4burxKjDteG7lMO1xKhBw7V44buCQsO1xILhurByQsO1dk9CxILDtcSo4bqucELhuq7DteG6rOG6rkTDteG6rOG6rnRC4buJw7XDjeG6rnLhurDDtcSo4bqu4burxKjDtcSo4bqwQuG6rsO1xKjhuq7hurpCxILDteG7kHDDteG6rOG6rsO9Q8O14bqow71D4buJw7VC4bquw5PDteG6qMaw4buUw7Xhu5B5QuG7icO14bqu4buf4buUw7V3TELEgsO14bq8QsSCw7VCxILhuq55w7Xhu5Bww7V24bquTsO14buUQUrDteG6qHDDtcOMSuG7n0LDteG7iOG7ocSow7Xhu6/DgELhuq7DtULhuq7FqULhu4nDteG7isOK4bqww7V4Q8O1QsOKQsSCw7V44bq+w7VD4buY4buUw7XEqOG7ikNCxILDteG6quG7oUrhu4nDteG6qMOTR0LEgsO1Q+G7mOG7lMO1xKjhurDhu7lKw7XEqOG6rk3igKZtL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO1V3HDtcSo4bquw5Phu5/DteG7r+G7oXbDteG7iOG6pOG7icO1xILhurDhu5/DtXjhurJC4bquw7V24bufw7Xhu4jhuqTDtSbhurDhu59CxILDteG6rOG6ruG7sULDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu5jhurBCw7V4w5NHdsO1eOG6sMOAQsO1xKjhuq5DceG6sMO1duG6rkPDtXZDQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DtVjhu59CxILDteG6ruG6ukLDteG6quG7ucO14buIxalK4buJw7XEqOG6rkjDtVlWe1vDtcSo4bqu4bqyw7Xhu4jhu59Dw7Xhuqpww7VCxILhuq55w7V44bqww4BCw7XEqOG6rkNx4bqww7V4w5NHdsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3DteG7ruG7n8O14bqq4buhw7XEqOG6rsaw4buUw7XEqOG6rsOT4buCQsSCw7Xhuqh14bqq4buJw7XhuqjDuULDteG6qOG6vuG6sMO1xKjhu4zDtXfDk+G7hOG6sMO14bqq4bqww4FCw7XhurHFqeG7lOG7icO14bqs4bquRHbDtUJ0QsO1QsOC4oCmw7V9ROG6sOG7icO1duG6rnV2w7V24bqudULDtXZDQsO14buI4bu3w7VCxILhuq55w7V4w5NHduG7icO14buI4bu3w7XEqMOCQuG6rsO14bqoceG6sOKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7Vh4buJw7Xhuq7hu5/hu5TDteG6quG6skLhuq7DtXbDksO1xKjhuq7DleKApsO14buu4bqwQcSow7V4xalKw7V2RMO14buI4buOw7XhuqzGoMO1d+G6sMOASsSpxKnEqcO1POG6ruG6ukLEgsO1xKjhuq5Iw7V4w5NHduG7icO1QuG6rsOTQsSCw7VCc0PDteG7kOG7rULDteG7iOG6vELEguG7icO14buQ4butQsO14bquQ3HEqMO1eOG6vkLEguKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hu5XEqSbhurDhu59CxILDtULEguG6rnnDtcSo4bquxrDhu5TDtcSo4bqwQULEgsO14buv4bufw7Xhuqrhu6HDtcSCReG6sMO1xKjhu7lCw7XhuqrhurJC4bqu4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bquxrDhu5TDteG7r+G7n8O14bqq4buhw7V4xalK4buJw7V24bquw4LDtcSo4bquxrDhu5TDteG6quG6vsSow7V4w5NGQsSCw7Xhuq7hu6nhuqrDtXbhuq7hu6vEqMO14bqu4buzw43DtcSo4bq84bqww7V4eULhu4nDteG6qkrhurxCw7Xhuqzhu7lKw7XEqEPDteKAnHZDQsO1SMO1eMWp4buU4oCd4buJw7Xhuqpww7Xhu4jhu59Dw7V24buAw7Xhuq5FQsSCw7VC4bquw5PDteG6rOG6ruG6tsSow7V4w7l24buJw7Xhu4rhu6HEqMO14buvw4lCxILhu4nDteG6rOG6ruG6usO1dsOSQsSC4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7V44bq+QsSCw7V44bur4buU4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bq8xKjDteG6qOG7uULDteG6qEbhurDEqcO1fcSC4bquecO1xKjhurBBQsSCw7Xhuqrhu6HDteG6rOG6rkR2w7Um4bqw4bufQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXbhuq7hurRKw7VC4buA4bqw4buJw7Xhu5DhurLDteG7r+G6sEHEqMO14bqq4bqyQuG6rsO1eHPDteG6qHDhuqrDteG6quG7ocO14buvSsOKQsSpw7V94bqu4buEw7VCxIJw4buUw7Xhu5jDk+G7n8O1eOG6sMO14bquRXbhu4nDteG6quG7huG6sMO14bqs4bqu4bqww7Xhuqhw4bqqw7Xhuqjhu4bhurDDtcSC4bqy4buJw7Xhuqrhu6HDteG6rOG6ruG6ukLEgsO14buKcOG7lMO14bqo4bufw7Xhuqpww7Xhuqzhuq5EdsO1QkThurDDtSbhurDhu59CxILDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1xKjhuq7Dk+G7gkLEgsO14bqq4buh4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7r+G6sEHEqMO1QsSC4bquecO14bqoRuG6sMO14bqq4buh4oCmbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbibhurDhu59CxILDtXbEkELDtULhuq7hu4Thu4nDteG6rOG6ruG6sMO1JuG6sOG7n0LEgsO14bqo4bu5QsO14bqvcOG6sMO1JsSQQsO14bquRXbhu4nDteG6ruG7n+G6qsO1duG6ruG7guG6sOG7icO14bqoxalKw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7kMOBw7XDjErhu7nhu4nDteG6quG7ocO1xIJF4bqww7V44bqww4BCw7XEqOG6rkNx4bqww7Xhuqzhuq7hurpCxILDtUJE4bqww7XEguG6suG7icO1duG6rsOCw7Xhuqzhuq5EdsSpw7Um4bqw4bufQsSCw7Xhuqjhu6vEqMO1eOG7q8Sow7Xhuq7DkuG7n8O1dkNCw7Xhu4jhu7fDteG7kMOBw7XEqOG6rnThuqrDteG6quG7oeG7icO14bqocMO14bqq4buhw7XEqOG6ruG6uuG6sMO14bqs4bquRHbDtULEguG7n+G7lMSpw7XEg8OK4bqww7Xhuqzhuq7hurDDtSbhurDhu59CxILDtcSo4bqucELhuq7DtXhxxKjhu4nDtcSo4bqucELhuq7DteKAnMSo4bqu4bqwQUrDtcSC4bqw4buf4oCdw7XhuqhwQsSCw7XEkcONQ8ON4buJw7XhurbEqMO14buQw4HDtcSo4bqudOG6qsO14buv4bufw7Xhuqrhu6Hhu4nDteG6quG7ocO14bqs4bqudELDtcSCROG6sMO14bqo4bu5QsO14bqvcOG6sMO1JsSQQsO1xKjhuq504bqqw7V2Q0Lhu4nDtULhuq7hurJCw7V2Q0LDteG7iOG6vELEgsO14buY4bufw7Xhuq5D4buf4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG6ruG6sOG6oErDteG7iOG7n0PDteG6quG7ocO1dsOSw7Xhuqzhuq5EdsSpw7V9ROG6sMO1dkNCw7V4RELDteG7r+G7n8O14bqq4buhw7Xhuqjhu7lCw7Xhuq9w4bqww7UmxJBCw7VIw7Xhu5Dhu4ThurDDtXZDQuG7icO1eOG7jELEgsO14bqocOG6qsO14buQw5NGQsO14bqocOG6qsO14buKSuG6vkLEgsO1QsOU4buf4buJw7V24buOdsO14bqodeG6quKApuG7icO14bqq4buhw7V2T0LEgsO14bqodXbDtXjhu6lKw7Xhuqzhuq5EdsSpw7Um4bqw4bufQsSCw7VC4bqu4buEw7V24buh4bqww7Xhuqjhu6lCw7XigJzhu5hM4oCdw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7kMOBw7XDjErhu7nDtXfhu47DteG6qOG6osO1SMO1xKjhu4rDk0ZCxILDtXZP4buJw7Xhu6/hurTDtXbhu6F2w7Xhu59CxKjhurDDg+G7n0LDtULDveG6qsO1eOG7oeG7icO1xKjhu7Hhu5TDtXbhuq7hu5/hu5TigKbhu4nDteG6quG7ocO14bqo4bu5QsO14bqvcOG6sMO1JsSQQuG7icO1QuG6ruG6skLDtSbhurDhu59CxILDteG7isawxKjDteG7r0rDikLDteG7kHDDtXZPQsSCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtUJE4bqww7XEguG6ssO1duG6rsOCw7Xhuqzhuq5EduKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27EkeG7q+G7lMO14bqqcMO1JuG6sOG7n0LEgsO14buv4bqwQcSow7Xhu4hH4buJw7Xhu6/hurBBxKjDtULEguG7oULigKbDtXvhu4bhurDDteG6qOG7qULDtULEguG6rnnDteG6quG7ocO14bqs4bquRHbDteG7r+G6sEHEqMO14bqq4bqyQuG6rsO1eHPDtXZEw7Xhuqjhu4bhurDDteG6qOG7qeG6qsO14bqocOG6qsO14bqq4buhw7Xhu69Kw4pCxKnDtVZPQsSCw7Xhu5DhurLDtcSo4bquQeG7icO14buI4bufSsO1duG7oeG6sMO14bqo4bupQsO1QsSC4bquecO1dkvDtXjhurDDgELDtcSo4bquQ3HhurDDteG7ikR2w7Xhu4rDguG7n8O1QuG6rsOTQsSCw7V44bup4buUw7V2ckLhuq7DtcSow4JC4bqu4buJw7Um4bqw4bufQsSCw7VC4bqu4buEw7VC4bquw5RCxILDtcSC4bqwRcSow7VCw5Phu4R2w7Xhuqp1xKjDtXZO4bufw7Xhuqrhu6HEqcO1xJFww7XDjErhu5RBxKjDtXjhurRC4bquw7Xhu4jhu7fDtcON4bqucuG6sMO1xKjhuq7hu5/hu5TDtXjhu4DhurDDtXbhu6F24bquw7Xhu4jhurxCxILhu4nDteG7iOG6vELEgsO1dkTDtcSo4buK4buhduG6rsO1QuG6ruG6sMOA4bqqw7Xhuq7hu4JC4buJw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG6qOG7n0PDtcSo4bqueUPDtULhuq7DlELEgsO14bqu4buf4bqqw7XhuqpK4bq8QsO1d+G7n0Lhuq7DteG7kEVCxILDteG6rsOTw7VyQ+G7icO1xKjhurDDgULDteG7r3F2w7XDjeG6rkzDtcON4bqu4bqwQeG6quKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24m4bqw4bufQsSCw7XhuqhK4bqww7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4buf4bqqw7XEguG6sOG7n8O14buI4bquQ+G7kuG7r+G6sHrhu4nDtXbhuq7DgsO1xKjhuq7hu5/huqrDtcSC4bqw4bufw7VC4bquw5RCxILDtXbhuq7Dk+G7gkLEgsO1xKjhu4rhurJC4bquw7V24bq+QsSCw7V4w4pCxILhu4nDtSbhurDhu59CxILDteG6rkV2w7XEqOG6ruG7ueG6qsO14buQw4HDteG7iOG7oULEgsO1xKjhu6F2w7V24bufw7Xhuqzhuq5LdsSpw7U84bqu4bq6QsSCw7XhuqjFqUrDteG7iOG7n0rhu4nDtULhuq7DlELEgsO1duG7n8O14bqs4bquS3bDtSbhurDhu59CxILDteG7iOG7oULEgsO1xKjhu6F2w7V2T0LEgsO1xKjhu4pIw7XEqOG6rnBC4bquw7V24buhdsO14buvckLDteG6ruG6sMSow7V2TuG7n8O1xJHDjUPDjeG7icO1QuG6rsOTQsSCw7XEqMawxKjDtXZyw7XhuqhH4bqww7VC4bquSuG7q0LDtcSo4buMw7V24bufw7Xhuqzhuq5LduG7icO1JuG6sOG7n0LEgsO1d0xCxILDteG6qHDhuqrDtXbhurpCxILDteG7kOG6sMOAdsO1xKjhu4zDtcSo4bqu4bqww4BCw7Xhu5Dhu4ThurDDtcOMSuG7osO14bqs4bquSuG7lEFCw7Xhuq5FdsO1SMO1w4xK4bu5w7Xhuqrhu59CxILDtcSo4bu5QsO14buv4bufw7Xhuqrhu6Hhu4nDtXZPQsSCw7Xhuqhww7Xhuqrhur7EqMO1duG7oXbhuq7DtcSo4buKcsO14bqu4bqwQUrhu4nDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO1eOG7ocONw7Xhuqhx4bqww7XFqULDtcSo4bqyQuG6rsO1w4xK4bu5QsO14bquw5Phu4JCxILigKbDtSbhurDhu59CxILDtcSC4bqwRsO1eMWp4buU4buJw7Xhu5Dhu61Cw7XEguG6sMOUw7Xhuq7hurJC4bquw7VyQuG6rsO1eOG7s8ONw7XEqOG7ikNCxILDteG6qMSQQsSCw7V24bq6QsSCw7V24bquS0LEgsO14bqs4bqu4buhQsO1xILhurBy4buJw7Xhuqhww7Xhuqrhur7EqMO1QsSC4bq64bqww7Xhu4jhu59D4buJw7Xhuqrhur7EqMO14bqwd0Phuqjhu4nDteKAnELhu5/huqrDtcSo4bqu4bupQuKAncO1dk7hu5/DteG6qHBCxILDtcSRw41Dw43EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhu4pDQsSCw7XEqOG6rkbhurDDtcSC4bqw4bufQsO1xKjhuq5wQuG6rsO1w43huq7hurzDtcSC4bqwc0LDtXbhu6F24bquw7V34bq0duG6rsO14buvw4BC4bquw7VWW8SROlct4buR4buj4buJw7Um4bqw4bufQsSCw7Xhu4jhu6FCxILDtcSo4buhdsO1duG7n8O14bqs4bquS3bDtXjhur5CxILDteG7kOG6sOG7uULDteG6qkXhurDDtULEgsOTRuG6sMO1xIJ1QsSCw7Xhu5DDk0fEqMO1w4xK4bufw7XEqOG6rsOT4buCQsSCw7Xhuqzhuq5E4buJw7V24bqu4bqwQULDtcSo4bqudULEgsO1d+G6tHbhuq7DteG7r8OAQuG6ruG7icO1JuG6sOG7n0LEgsO1d3Hhu5TDtXbhu6F24bquw7XEqOG7jsO1xKhxQ8O1QuG6rsOUQsSCw7V24bqo4bqww43DteG6rOG7n+G7iuG7n0Phuqx5w7V44bqgw7Xhuq7hu6HEqMO1xKjhu4pDQsSCw7VC4bqucMO1duG6rkPDteG7kErhurDigKbDtSbhurDhu59CxILDtXZy4bqqw7XEqOG6rsaw4buUw7XhuqrhurJC4bquw7V44bufQsSCw7Xhu4jhurxCxILDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO1dkTDteG6tnbhuq7DteG7kHDDtcSo4buK4buhduG6rsO1QuG6ruG6sMOA4bqqw7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhur5CxILDtXjDikLEguG7icO14bqs4bqu4bq6QsSCw7Xhuq7hu4DDtcSo4bqu4buzQsO14buQ4buE4bqww7V2SuG6vnbDtXhG4bqw4oCmbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbibhurBGw7VCxILhuq55w7Xhuqrhu6HDteG6rOG6rkR24buJw7Um4bqw4bufQsSCw7Xhu6/hurBBxKjDteG6quG7ocO1eOG7n0LEgsO14buKxrDEqMO14buvSsOKQsO14buQw4HDtSbhurDhu59CxILEqcO1VkTDtcSo4bqwQULEgsO14bqsw6hCw7Xhu4jhu5/hu5hDw43huq5DQnnDtUjDtXjFqUrDteG7isO9Q8O14buKdcSow7Xhuqpww7V34bufw7V34bqwQcSow7XhuqzGoMO14bqoceKApsO14oCcxKjhuq7hurBBSsO1w4xK4bu5w7Xhuq7Dk+G7gkLEguG7icO1xKjhu5/DteG7kMOB4oCmw7XEqOG7n8O14buQw4HDtXjFqUrDreKAneG7icO14oCcw4xK4bu5w7Xhuq7Dk+G7gkLEgsO14bqq4buG4bqww7VCxILDk0bhurDDtXbhuq7DgsO14bqq4bq+xKjhu4nDtULhuq7Dk8O14bqocMO1duG6rsOCw7Xhuqrhur7EqMO14bqq4buzw7XEqOG6ruG6uuG6sOKAneKApsO1JuG6sOG7n0LEgsO1duG6rkfEqMO1xKjhuq7GsOG7lMO14bqq4bqyQuG6rsO1eOG7n0LEgsO1SMO1w4xK4bu54buJw7V44bufQsSCw7Xhu5BwQ8O14bqqTOG7n8O1QsOT4buEdsO1QuG7gOG6sOG7icO1xKjhuq7GsOG7lMO14bqq4bqyQuG6rsO1eOG7n0LEgsO1duG6rsOoQ8O14buYSsOKQsSCw7XEqOG7iuG7uULDtXZDQsO14buKcXbhuq7DtXjhurDDteG6ruG7hMSow7V24buh4buJw7XEqOG6ruG6sMO1xKjhuq5DckLEgsO14buQ4buE4bqww7XEqOG7n+G7lMO1w4xK4buCw7Xhu5Bw4bqww7V4RcSow7Xhu6/hurpCxILDteG7iEtCxILhu4nDteG6rMOoQ8O1QsOoQ+G7icO14bqoTXbDteG7r+G6skLhuq7DtcSo4bqucuG7lMO14bqo4bu5QsO1w43huq7hurbhu5/DteG6qkrhurDDteG7mErDikLEguKApsO1xIPDiuG6sMO14buv4buGQsSCw7VC4bqu4bqw4bu5QsO14bqqReG6sMO1xKjhuq7DksO14bqoceG6sMO14buv4bq0w7Xhu5hE4bufw7XhuqpGw7XhuqrhurTEqOG7icO1xKjhurBBQsSCw7XhuqzDqELDteG7kOG7rULDtXbDksO14buKw71Dw7Xhu4p1xKjhu4nDtcOMSnlCw7XEqOG6rkrhur524buJw7Um4bqw4bufQsSCw7Xhuqhx4bqww7XEqOG6rsaw4buUw7XhuqrhurJC4bquw7V44bufQsSCw7VCxILDiuG6sMO1xKjhu4pDQsSCw7Xhuqrhur7EqMO14bqs4bqu4buhQsO1w43huq7EkELEgsO1QuG6rnDDteG6ruG7ocSow7Xhu4rGsMSow7Xhu4rhur5CxILDteG6qOG7hELDteG7kHDDtXjhu59CxILDteG6qHVCxILDtULEguG6rnnDteG6quG6vsSow7V24bufw7Xhuqzhuq5LdsO1eMOTR3bDtXbhu5/DteG7iOG6pMO1xKjhu4rhurJC4bquw7V34bqw4bqiQsO1xKjhu4rhu7lCw7Xhu4jFqULDteG6rOG6rsawSuG7icO1dkTDtcSo4bqwQULEgsO14buQ4buGw7XEqOG7n+G7lMO14buKcEPDteG7inBD4buJw7Xhu6/GsMSow7XEguG6sOG7oXbDtSbhurDhu59CxILDtXbhuq5y4buUw7VCw5Phu4R2w7Xhuqp1xKjDteG7mEt2w7V44bq+QsSCxKnDtVjFqeG7lMO14bqocMO1duG7n8O14bqs4bquS3bDtXjhu6lKw7XEqOG6sOG7uULDtSbhurDhu59CxILDteG7iOG7oULEgsO1xKjhu6F2w7Xhu5Bww7V3cELhuq7DtXbhuq5Dw7XDjErhu7nDteG6rsOT4buCQsSCw7V2TuG7n8O14bqq4bqyQuG6ruG7icO14bqq4bqww4FCw7Xhu4jhurpCxILDtULDk+G7hHbDtX3hu5/huqrDteG7r+G6vuG7icO1d3BC4bquw7V24bquQ8O14buv4bufw7Xhuqrhu6HigKZtL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO14buu4buhdsO14buI4bqkw7Xhu4LhurDhu4nDteG7n0Lhuq7Dtcaw4buUw7V24bqucuG7lMO1QsOT4buEdsO14bqqdcSow7Xhu4rDiuG6sOKApsO14bueQuG6rsO1xrDhu5TDtcSow4JC4bquw7Xhu4rDiuG6sOKApm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24tw7V74bufSsO14bqq4bufSsO14buYeeG6qsO1duG7oXbDtXbhuq7DgsO14buI4bq84oCmbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbi3huqtqw7XEkeG7q+G7lMO14bqocMO1w4xK4bufw7Xhu4rDiuG6sOKApsO1VuG7q0rDtcSo4buK4buf4bqw4buJw7XEguG6sMOJ4bqww7Xhuqh14bqq4buJw7XhuqzhurDhu7lCw7V2w5NGQsSCw7Xhuqh14bqqxKnDtVbhu5/hurDDteG6quG7oeG7lMO1eMOTR3bDteG7isOK4bqwxKnDtVbhurzDteG6qOG7uULigKbDtVbhuq7DgsO1dsSQQsO1duG6rkvEqMO1QsOU4bufw7Xhuqhww7Xhuqhx4bqww7XEqOG6ruG7n8O14bquw4rDtXbhu5/DteG6ruG7ocSow7VC4bqu4bufxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uLcO1MuG6sGrDteG7nkLhuq7DtXZEw7Xhu6/hurBBxKjDteG6qHDDteG7iErhurzEqMO14bqu4buf4bqww7XEqErhu6lCw7XhuqjhuqLDtUJw4buU4buJw7XEqOG7ikNCxILDteG6qEt2w7Xhu59C4bquw7Xhuq7hurpCw7Xhuqrhu7nhu4nDteG6quG7ocO14bufQuG6rsO1xIJF4bqww7V44bqww4BCw7XEqOG6rkNx4bqww7Xhu5BwQ+G7icO1QnRCw7VCw4LDteG7r+G7oXbDteG7iOG6pOG7icO1duG6rkPDteG7n0Lhuq7DtULEguG6rnnDtcSo4bqwQULEgsO14bqq4buhw7XEgkXhurDDteG7n0Lhuq7igKbDtX1E4bqww7Xhuqhww7Xhu59C4bquw7V44bufQsSCw7Xhuq7hurpCw7Xhuqrhu7nDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QsSC4bquecO1eMOTR3bDtcSC4bqy4buJw7Xhuqrhu6HDteG7n0Lhuq7DteG6rOG6ruG6ukLEgsO1duG6ruG6tErigKbDtcSDw4rhurDDteG7r+G7oXbDteG7iOG6pMO1dk9CxILDtXbhuq5Dw7XDjeG6rsO9w43hu4nDteG7kOG7hOG6sMO14bqu4buUw7Xhu5BFQsSCw7Xhu6/hurBBxKjDtXjFqUrDtXZEw7V44bqww4FKw7XhuqzGoMO1d+G6sMOASuKApsO1xJFww7VCxIJw4buUw7VCcEPDtXZPQsSCw7Xhu6/hu6vEqMO1eOG6sMOAQsO1xKjhuq5DceG6sOG7icO1eOG6oMO14bufQuG6rsO1QsSC4bquecO14bqq4buhw7VCROG6sMO1duG6rkrhu5TDgELEqcO1e3DDteG6rMag4buJw7Xhuqrhu6HDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QkThurDDtcSC4bqyw7V24bquw4LDteG6rOG6rkR24oCmw7XEkeG7q+G7lMO14bqqcMO14bufQuG6rsO1xKjDgkLhuq7DteG6qHHhurDigKZtL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4buR4buVw7VCxIJw4buU4buJw7Um4bqw4bufQsSCw7XEqOG6rkjDtVlWe1vEqcO14bqx4buKQ0LEgsO1QuG6rsOUQsSCw7V24buCQsO14bqq4bu5w7Xhuqrhu7nDtcSow4JC4bquw7XEqMOCQuG6rsO1xILhurDDlOG7n8O14bqu4buf4bqww7Xhu69Gw7Xhu4jhurBC4bquw7XEqMOV4buJw7Xhu4jhu47DteG7iOG6vELEgsO14bqqckLhuq7DtULhuq7Dk8O14buIR+G6sMO1xKjhu4LDtULhuq7DgELhu4nDtXbhuq7DgsO1duG7qULDteG7mOG7n0PDtULhuq5zQsSCw7Xhuqrhur7EqMO1duG6rkvEqOG7icO1duG6rsOCw7V24bupQsO14buvSuG6ukLEgsO14buYSuG6uuG6sMO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XEgnVCxILDteG7iMOSduG7icO1xKjhuq7hurLDtSbhurDhu59CxILDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1eHPDtXjhurDDteG7kHBDw7V24bq44bqww7Xhuqrhu7lC4bquw7XhuqrhurpCxILDtXjhu4JCw7V44bq+duG7icO14buQcMO1xKjhu4pIw7Xhu5DDgcO14buQ4buE4bqww7Xhu6/hu5/DteG6quG7ocO14buvw7pCxILDteG6ruG6skLhuq7DteG6rnDhurDDteG6qHDDteG6rk/DtcSo4buKQ8O1duG6vMSow7XhuqhxQuG6rsO14bqo4bu3Q8Spw7XhurHhurBBQsSCw7Xhuqzhuq5EdsO1dk7hu5/DteG6quG7oeG7icO1JuG6sOG7n0LEgsO14buKxrDEqMO14buIR8O14bqocOG6qsO14bqq4buhw7Xhu69Kw4pC4buJw7Um4bqw4bufQsSCw7VC4bquxrDEqMO1eOG6tELhuq7DtcON4bqucuG6sMO1w4xK4buf4buUw7Xhu5DDgcO1xKjhu4zDtXbDleG7n8O1xKjDleG7icO1eOG6oMO14bqq4buhw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXbEkELDtcON4bqucuG6sMO14bqs4bquRHbhu4nDtXjhuqDDtcSo4buKcsO14buCQsO1dkrhur52w7V4RuG6sMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbjzhuq7hurpCxILDtcON4bqucuG6sMO1xKjhuq5Iw7VD4buY4buUw7VCw5Thu5/EqcO14bqv4buOw7Xhu4jhurxCxILDtXjhu59CxILDtXfhu6lCw7XEqOG7ikjDteG6qHHhurDDteG7kOG7hOG6sMO1JuG6sOG7n0LEgsSpw7XEkcWpQsSCasO14bqx4bquSMO1xKjhu47DtULhuq7hurDhu7lCxKnDtVbhuq7DgsO14bqs4bqu4bqww7XEqOG7ikNCxILDtXbhu4JCw7Xhuqrhu7nDtcSC4bqww5Thu5/DteG6ruG7n+G6sMO14buvRsO14buI4bqwQuG6rsO1xKjDlcO14bqq4buE4bqww7Xhuq7hurDhuqBKw7Xhu4jhu47DtcOMSuG7lsO1xILhurDhu6HDtXZO4bufw7VC4bquw5RCxILDteG6ruG7guG6sMO1xKjhuq5Iw7XEqOG7jsO1QuG6ruG6sOG7uULhu4nDteG6ruG7guG6sMO1xKjhuq5Iw7V2TuG7n8O14buI4buOw7Xhu4jhurxCxILhu4nDteG7iOG7jsO1xKjDikLDtcSoceG6sMO14buI4bqwQuG6rsO14bqqcULEgsO1dkNCw7VCxILDk0bhurDigKbDtSbhurDhu59CxILDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1dsSQQsO1QsSC4bquecO14bqq4buhw7Xhuqzhuq5EdsSpw7V74buG4bqww7VCxIJw4buU4buJw7Xhuqrhu6HDtXjhurDDgELDtcSo4bquQ3HhurDhu4nDtULhuq51dsO1JuG6sOG7n0LEgsO1QnBDw7Xhuqhww7XDjeG6rnLhurDDtXRCw7V24bquQ8O1QuG6ruG6sMOBSuG7icO1w43huq5y4bqww7XEqOG7q8ONw7XEqOG6ruG6oMO1d0124buJw7XDjeG6rnLhurDDtULEguG6rnnDteG6qEbhurDDteG7r+G7oXbDteG7iOG6pOKApsO1V3Fqw7Um4bqw4bufQsSCw7Xhu5Dhu4zhu5/DtcSo4buKcuG6sMO1w4xK4bufw7Xhu4jhurBC4bquw7XEqMOV4buJw7Xhu5Dhu4zhu5/DtXbhuq7hurBBQsO1xKjhuq51QsSCw7XEqMOVw7XEqOG6ruG7qULDtVZbxJE6Vy3hu5Hhu6Phu4nDtSbhurDhu59CxILDteG6ruG6sOG6oErDteG7kHDDtcSo4buKxalCw7XEqOG7ikVCxILDtcSo4buMQsSCw7Xhuq7hu4LhurDDtcSo4bquSOG7icO1eOG6oMO1xKjhuq7GsOG7lMO14bqucULhuq7DtcON4bquS3bDteG6rOG6ruG6sMO1eMOTR3bDtcSo4bquSMO1xKjhu47DtULhuq7hurDhu7lC4buJw7V4w5NHdsO14buI4bq8QsSCxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49u4oCc4bqvcOG6sMO1JsSQQsO1xKjhurrhurDDtXhzw7VCxIJOw7XhurDhuqrDteG7isOK4bqwL8O1fcSCc8O14buv4buf4buJw7VCxIJzw7XEqMOT4buJw7VCxIJzw7VCdOG6quG7icO14bqs4bqu4bq6QsSCw7VCxILDk0bhurAvw7Xhuq9w4bqww7UmxJBCw7XEqOG6uuG6sMO1eHPDteG7kEHEqMO1xKjhuq7Dk+G7gkLEgsO14buKc8O14buKRuG6sC/DteG6o+G6ruG6vMO1xKhD4buJw7XDjeG6ruG6vMO1QuG6rsOJw7V44bufQsSCw7Xhuq5NxKjDteG6ruG7guG6sC/DteG6r3DhurDDtSbEkELDtcSo4bq64bqww7VC4bqu4buEw7Xhu5jhurpCw7Xhu5jhu59Dw7Xhu4jhu4ThuqrDtXbhuq7hurDDgUovw7V9QcONw7Xhu4jhurxCxILDteG7kErhurDDtcSow5Phu4LhurDDtULhurzhurDDtXbhuq7FqULDtULhuq7hu59Kw7V4QULDtULhu4LhurDDtUJw4buUL8O14bqvcOG6sMO1JsSQQsO1xILhurBGw7V4xanhu5TDteG7mOG7n0Lhuq7DteG7mOG7n0PDtcSo4bqw4bu5SsO1eOG6sMOBSi/DtVbhuq5LxKjDteG6rOG6sOG7uUrDteG6rnNC4bquw7Xhu5jDk+G7n8O1xKjhuq55Q8O14bqocELDteG6qsWp4buU4oCm4oCdxKnDtVjDisO14bquReG7n8O1dk7hu5/DtT9ww7V9xIJFdsO1P+G6sEFKbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/EqHnhu5jEqC3hu5/huqjhurDEgkLDrMO14buK4bqwxILhuq7EqOG7i+G7j25t4buIxKjhu4pDQsSCbuG6seG7ikrhu5TDgELDtULEgnVCw7V2TuG7n8O1P0Nw4bqww7U/w5Phu4JCxIJtL+G7iMSo4buKQ0LEgm5tL8ONbg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]