(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 22-5, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa “Hình tượng người chiến sĩ trong văn học” do Đại tá, nhà văn Nguyễn Đình Tú làm diễn giả. Tham dự có các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, Đồn Biên phòng Tam Chung, các thầy cô giáo và hơn 250 em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát. 
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNTThu63hu6/hu7HGoeG7l2414buu4bux4bu14bul4buXbsOh4buob3TDoeG7r29w4buXbsOh4buE4bq54buXw6Hhu69z4buDw6Hhu5dzw7PDoeG7r+G7sXfDoeG7rk/hu4Lhu6zDoeG7lOG7teG7peG7l27DoeG7mOG6peG7r8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Ohb8ah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7l27GoeG6rcOzw6Hhu5Nv4bubw6I0L+G7reG7r+G7scah4buXbjU0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNTRn4buVNeG7rnHDs8Oh4bqj4bqjLeG6ryDDoeG7ruG7seG7teG7peG7l27DoeG7qG90w6Hhu69vcOG7l27DoeG7hOG6ueG7l8Oh4buvc+G7g8Oh4buXc8Ozw6Hhu6/hu7F3w6Hhu65P4buC4busw6Hhu5Thu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5jhuqXhu6/DoeG7qW9xw7PDoW/hu6fhu6nDoeG6oMO5w7PDoUZy4buXw6Hhu4bDs+G7i+G7l8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG7rsOi4buVw6Hhu4JvduG7l27DoeG6oOG6p8OhT3PDs8OhJGLhu5fDoW/hu6Phu4PDoeG7lm5vasOh4buvb3bDquG7r8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buXbsah4bqtw7PDoeG7k2/hu5vDosOh4oCcT+G7jeG7l2/DoeG7r+G7teG7p+G7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu63DtMOh4buv4buxxqHhu5duw6HhuqBi4buXw6Fv4buj4buD4oCdw6Hhu4XGocOhRuG6rcOzw6Hhu6/huqUgw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Hhu5ZudsSCbOG7l8OhRuG7jeG7l2/DoeG7rnfDoeG7meG6p+G7lcOh4buFw7Ns4buXw6Fuw7Phuqkww6E0L2fhu5U14buub8Oi4buVw6Hhu4VBw6Hhu4Phu5vDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu63DtMOhRnLhu5fDoeG7hsOz4buL4buXw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buDw4HDosOh4buTb+G6v3bDoeG7rmjhu5fDoeG7rmThu5cgw6FGcuG7l8Oh4buGw7Phu4vhu5fDoeG7qW/hu53hu5duw6Hhu67DouG7lcOh4buCb3bhu5duIMOh4buD4bql4buDw6Hhu69v4bq9xILDoeG7g3DDoW7Ds+G6pcahw6HhuqDhuqfDoW/DuuG7l8Oh4bqj4bqvw6DDoWfhu5XDoW/hu6Phu4PDoeG7rcOz4buXb8Oh4buDw73DosOh4buu4bux4bu14bul4buXbsOh4buob3TDoeG7r29w4buXbsOh4buE4bq54buXw6Hhu69z4buDw6Hhu5dzw7PDoeG7r+G7sXfDoeG7rk/hu4Lhu6zDoeG7lOG7teG7peG7l27DoeG7mOG6peG7rzDDoTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6HhurHDoMOg4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL8Oz4bqgMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7l2fhuqLhu60v4bqjw6PhuqPhuqEv4bqjw6DhurXhu4XhuqHhuqPhuqPEg8Og4bqh4bq34buv4bqzw6PhuqPhuqPDo+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6oeG6t+G6s2HDocOi4buZ4buvKWHhu67hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6hvdMOh4buvb3Dhu5duw6Hhu4Thurnhu5fDoeG7r3Phu4PDoeG7l3PDs8Oh4buv4buxd8Oh4buuT+G7guG7rMOh4buU4bu14bul4buXbsOh4buY4bql4buvw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buXbsah4bqtw7PDoeG7k2/hu5vDomHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqxw6DDoGHDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1RuG6rcOzw6Hhu6/huqUgw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Hhu5ZudsSCbOG7l8OhRuG7jeG7l2/DoeG7rncwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7huG6p8Ozw6Hhu5fhu5vDs8Oh4buDb3bEgmrhu5fDoeG7g8O9w6LDoUbhuq3Ds8Oh4buv4bqlIMOh4buXb+G6p8Oh4bqgYuG7l8Oh4buWbnbEgmzhu5fDoUbhu43hu5dvw6Hhu653w6Hhu4dj4buvw6Fm4bq9dsOh4buv4bu5w6Hhu4fhuqfDs8Oh4buvb8O6w6HigJzhu67hurnEgsOh4buuw7Phu4nhu5figJ0gw6HhuqDDucOzw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Fm4buPw6LDoeG7hcOi4buXb8Oh4buZw7Phu4vhu5fDoeG7q3bDouG7l8OhZuG7ieG7l8Oh4buV4bqp4buXb8OhZuG6u+G7r8Oh4buU4bu14bul4buXbsOh4buY4bql4buvMMOh4buW4bubw7PDoWbhu4nhu5fDoeG7qnbDouG7l27DoeG7hOG7s+G7l27DoeG7meG6p8Oh4buX4bubw7PDoWbhu4nhu5fDoeG7ruG6ucSCw6Hhu67Ds+G7ieG7lzDDoUbDs8SpdsOh4buX4bqnxILDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7hWzDoW/Ds2t2MMOhUOG7l27DoeG7meG6p8Oh4buv4bql4buDw6Fuw7PhuqnDoeG7h+G6p8Ozw6Hhu69vw7rDoeG7ruG6ucSCw6Hhu67Ds+G7ieG7l8Oh4buXdMOzw6Hhu6/Ds+G7ieG7l24gw6Hhu5Vz4buvw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buvQXbDoeG7g8O9w6LDoeG7r2/DusOh4buDw6LDoeG7k2/huqXhu5duw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7l+G7m8Ozw6Hhu7HDs+G7i+G7l24gw6Hhu69vw7rDoeG7g8Oiw6Ekw7Nq4buvw6Hhu5bDouG7lcOh4buX4bubw7PDoeG7g2924buXbjDDoeG7lm/huqfDoeG7r2/DusOhJOG7s8Oh4buqduG6veG7l8Oh4buob+G7tcO64buXbsOhZuG6peG7l2/DoW7Ds+G6pV3DoeKAnOG7qnbDouG7l27DoeG7hOG7s+G7l27DoWbhu7fhu5duw6Hhu7HDs+G7i+G7l27DoeG7lXPhu6/DoXHhu4PDoWbhuqnGoSDDoWbEkeG7g8Oh4buHw7Nq4buvw6HhuqDDucOzw6Hhu4fhuqfDs8Oh4buvb8O6w6Hhu67hurnEgsOh4buuw7Phu4nhu5cgw6Fw4buXbsOh4buTb3Dhu5duw6Hhu4Phu5vDoWbDs2vhu5XDoW7hu43DoeG7g2924buXbsOh4bqgw7nDs8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buXb+G6p8Oh4buvb8O6w6Hhu5Nv4bql4buDIMOhcOG7l27DoWbhu7fhu5duw6Hhu4fDs2rhu6/DoeG7mcOq4bupw6Hhu5dv4bu1w6Hhu5Vz4buvw6Fv4bud4buXw6Fm4bqpxqHDoW7Ds8OAw6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buXb+G6p8Oh4buvb8O6w6Hhu5Nv4bql4buXbsOh4buDb8Oz4buJ4buX4oCdMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqxw6DDoOG7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/Ds+G6oDDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu5dn4bqi4butL+G6o8Oj4bqj4bqhL+G6o8Og4bq14buF4bqh4bqj4bqjxIPhuqPDo8Oj4buvxIPhurXDoMSD4bq14buZw6Aw4buR4bupblvhu7EpxIPDo+G6tWHDocOi4buZ4buvKWHhu67hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6hvdMOh4buvb3Dhu5duw6Hhu4Thurnhu5fDoeG7r3Phu4PDoeG7l3PDs8Oh4buv4buxd8Oh4buuT+G7guG7rMOh4buU4bu14bul4buXbsOh4buY4bql4buvw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buXbsah4bqtw7PDoeG7k2/hu5vDomHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqxw6DDoGHDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buuxqHhuqfhu5fDoeG7g+G6qeG7l2/DoeG7h3Z0w7PDoeG7l+G7m8Ozw6Hhu4NvdsSCauG7lzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqxw6DDoOG7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/Ds+G6oDDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu5dn4bqi4butL+G6o8Oj4bqj4bqhL+G6o8Og4bq14buF4bqh4bqj4bqj4bqv4bqh4bqj4bqx4buv4bqx4bqjw6PDoOG6o+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6s+G6seG6s2HDocOi4buZ4buvKWHhu67hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6hvdMOh4buvb3Dhu5duw6Hhu4Thurnhu5fDoeG7r3Phu4PDoeG7l3PDs8Oh4buv4buxd8Oh4buuT+G7guG7rMOh4buU4bu14bul4buXbsOh4buY4bql4buvw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buXbsah4bqtw7PDoeG7k2/hu5vDomHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqxw6DDoGHDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buC4bql4buDw6Fn4buVw6Fv4buj4buDw6Hhu63Ds+G7l2/DoeG7g29i4buVw6Hhu4Nvd8Oh4buZY+G7l27DoeG7l25vZzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1TmPhu5fDoeG6oMO5w7PDoeG7h+G6p8Ozw6Hhu69vw7rDoeG7meG6p8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buD4bq5dsOh4buDb3bEgmrhu5fDoeG6oMSpw6Hhu6t24bqr4buXbsOh4buvb+G7pcOzw6Fuw7PDouG7l8Oh4buXb+G6p8Oh4buvb8O6w6Hhu6p2w6Lhu5duw6Hhu4Thu7Phu5duw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6FmxqHhuqfhu5fDoeG7q3bhurnhu5fDoeG7ruG6ucSCw6Hhu67Ds+G7ieG7lyDDoeG7leG6p8Oh4buDecOh4buvb2vDoeG7meG6p8OhRsah4bqn4buXw6Ek4buhw6Hhu6/hu7HDouG7l27DoeG7rnbEguG7i+G7l8Oh4buv4buxdsSCxKnhu5fDoeG7hsOz4buL4buXw6Hhu5NvdsOh4buY4bqnxqHDoS3DoSTDs2rhu6/DoeG6oMO5w7PDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4butw7TDoSTDs2rhu6/DoS3DoeG7mOG6p8ahIMOh4buXb8OA4buXbsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Phur3hu5XDoeG7rXfhu5duw6HhuqDhuqfDoeG7g+G6qcOh4buXb8OA4buXbsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Phur3hu5XDoeG7k8Oo4buXw6Hhu4N44buXbsOh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4bqg4bqnxqHDoeG7reG7t8Oh4buV4bqt4buXbsOhbsOz4bqpw7PDoeG7qW/hu5vhu5duw6Fm4bq74buvw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buV4buN4buXb8Oh4bqg4bqnw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buH4bqt4buXw6Hhu5Nv4bufw7PDoeG6peG7g2/DoeG7r29B4buDw6Hhu4Xhurnhu5fDocOD4bq54buVw6Hhu5nhu7Xhu6fhu4PigKbDoU/hu6PDoeKAnOG7meG6p+G7lcOh4buXb8OzauG7lcOh4bqgecOhZsOzw6Hhu6/DucOzw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu4fhuqnhu5cgw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu4Nv4bud4buVIMOh4buXb8OA4buXbsOh4buV4bu14bul4buXbsOh4buDw73DosOh4buTb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7q3bhurnhu5fDoeG7r8Oiw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOhZmvDoeG7r3bEguG7i+G7l8Oh4buv4buxdsSCxKnhu5fDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7reG6peG7g2/DoWbGoeG6p+G7l8Oh4buT4buJ4buvw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4Jvw7Lhu5dvw6Hhu6lvw70gw6Hhu692xILhu4vhu5fDoeG7r+G7sXbEgsSp4buXw6Hhuq7DoeG7g2/DssOh4buTb+G6peG7l27DoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4buDw73DosOh4buF4bq54buXw6Hhu69z4buDIMOh4buvdsSC4buL4buXw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7l8Oh4buD4bqlw7PDoeG7r8Oz4buXb8Oh4buvb+G6veG7l8Oh4buDw73DosOh4burduG6ueG7l8OhZnPDs8OhJMOzauG7r8Oh4buWw6Lhu5XigJ0wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Ogw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DoeG6r+G6seG6teG7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/Ds+G6oDDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu5dn4bqi4butL+G6o8Oj4bqj4bqhL+G6o8Og4bq14buF4bqh4bqj4bqjxIPDo8Ogw6Phu6/huqPhurfhurPhuqPEg+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6t8SD4bq3YcOhw6Lhu5nhu68pYeG7ruG7seG7teG7peG7l27DoeG7qG90w6Hhu69vcOG7l27DoeG7hOG6ueG7l8Oh4buvc+G7g8Oh4buXc8Ozw6Hhu6/hu7F3w6Hhu65P4buC4busw6Hhu5Thu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5jhuqXhu6/DoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Oh4buTb+G7m8OiYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/hurHhurVhw6EvNeG7lm7GoeG6p8Ozw6Hhu6lv4bq94buXw6Hhu5fhu5vDs8Oh4buDb3bEgmrhu5fDoeG6oMSpw6Fv4buN4buXb8Oh4buv4bu14bun4buXbsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7rcO0w6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG6oGLhu5fDoW/hu6Phu4Mgw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Hhu5ZudsSCbOG7l8OhRuG7jeG7l2/DoeG7rnfDoeG7g+G7neG7l8OhbsOzw6LGocOh4buZ4bu1dsOh4bqgw7nDs8Oh4buD4bql4buDw6Fv4buj4buDw6Hhu63Ds+G7l28gw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7rcO0w6Hhu4fDs+G7i+G7l8Oh4bupb+G7neG7l27DoeG6oOG6p8OhbsOz4bqlxqHDoeG6oMOz4buL4buXw6Hhu5dv4bqnw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6HhurHDoMOg4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL8Oz4bqgMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL+G7l2fhuqLhu60v4bqjw6PhuqPhuqEv4bqjw6DhurXhu4XhuqHhuqPhuqPEg8Ojw6PhuqHhu6/huqHDoOG6oeG6o+G6t+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6teG6ocSDYcOhw6Lhu5nhu68pYeG7ruG7seG7teG7peG7l27DoeG7qG90w6Hhu69vcOG7l27DoeG7hOG6ueG7l8Oh4buvc+G7g8Oh4buXc8Ozw6Hhu6/hu7F3w6Hhu65P4buC4busw6Hhu5Thu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5jhuqXhu6/DoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Oh4buTb+G7m8OiYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhurHDoMOgYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTVP4buj4buDw6Hhu63Ds+G7l2/DoWbhuq3Ds8Oh4buFw7Nq4buXw6Hhu4NvxqHDoW/DuuG7l8Oh4bqj4bqvw6DDoW/hu6Phu4PDoeG7rcOz4buXb8Oh4buXb+G6p8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4bupb+G6peG7r8Oh4buHw7NrdjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvw6Dhuq/hu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8vw7PhuqAw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buXZ+G6ouG7rS/huqPDo+G6o+G6oS/huqPDoOG6teG7heG6oeG6o+G6o8SDw6Phuq/huq/hu6/Eg+G6t+G6o+G6teG6r+G7mcOgMOG7keG7qW5b4buxKeG6ocOj4bqxYcOhw6Lhu5nhu68pYeG7ruG7seG7teG7peG7l27DoeG7qG90w6Hhu69vcOG7l27DoeG7hOG6ueG7l8Oh4buvc+G7g8Oh4buXc8Ozw6Hhu6/hu7F3w6Hhu65P4buC4busw6Hhu5Thu7Xhu6Xhu5duw6Hhu5jhuqXhu6/DoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Oh4buTb+G7m8OiYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/DoOG6r2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1RuG6rcOzw6Hhu4XDs2rhu5fDoeG7l2/huqfDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7l2/DquG7l8Oh4but4bql4buDb8Oh4buFxqHDoeG7l2/huqfDoeG6oGLhu5fDoeG7lm52xIJs4buXw6FG4buN4buXb8Oh4buud8Oh4bqgw7Phu4nhu6/DoeG6oOG6p8Oh4buv4buxw6LGocOh4buvxJHhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHDs+G7gmfhu5fhu69n4buxYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6HEg+G6teG6r+G7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/Ds+G6oDDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu5dn4bqi4butL+G6o8Oj4bqj4bqhL+G6o8Og4bq14buF4bqh4bqj4bqjxIPhurHDoOG6oeG7r8SD4bqh4bq14bqh4bq34buZw6Aw4buR4bupblvhu7Ep4bqxxIPhuqFhw6HDouG7meG7rylh4buu4bux4bu14bul4buXbsOh4buob3TDoeG7r29w4buXbsOh4buE4bq54buXw6Hhu69z4buDw6Hhu5dzw7PDoeG7r+G7sXfDoeG7rk/hu4Lhu6zDoeG7lOG7teG7peG7l27DoeG7mOG6peG7r8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Ohb8ah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7l27GoeG6rcOzw6Hhu5Nv4bubw6Jhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYcSD4bq14bqvYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTXhu5Zv4bqnw6HhuqBi4buXw6Hhu5Zu4bq54buXw6FPZOG7l24gw6Hhu6hv4bubw6Hhu6504buXbsOh4buHw7Phu4vhu5fDoeG7r8Oq4bupw6Hhu67huq3hu6nDoeG7g2/DssOhw4Phu7fDoeG7rm/DouG7l2/DoeG7r8SR4buXbsOh4but4bql4buDb8Oh4buDb8ahw6Hhu5dv4bqnw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu5Zv4bqnw6Hhu69vw7rDoeG7qnbDouG7l27DoeG7hOG7s+G7l27DoeG6oMOz4buJ4buvw6Hhu4fhuqfDs8Oh4buvb8O6w6Hhu67hurnEgsOh4buuw7Phu4nhu5fDoeG6oOG6p8ahw6Hhu5V4w6LDocODduG6ueG7l8Oh4buXYuG7lcOh4bqh4bq1xIPhurMgw6HhuqDhuqfDoWbhu4nhu5fDoeG7l8OixILDoeG7rcOidsOh4bq34bqvw6Hhu5di4buVw6Hhu4fhuqfDs8Oh4buvb8O6w6HhuqDhu4Hhu5fDoW/hurvhu6nDoeG7heG7geG7l8Oh4buXb8OzxKl2w6Hhu69v4buJw6FvajDDoUbEkeG7g8Oh4buHw7Nq4buvIMOh4buXb+G6p8Oh4buvb8O6w6Hhu6p2w6Lhu5duw6Hhu4Thu7Phu5duw6Fm4bqrw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7h+G6u+G7r8Oh4buvw4HDoW/hu5vDosOh4buXb8OA4buXbsOhZuG7j8Oiw6Hhu4XDouG7l2/DoXDhu5duw6HhuqDDs+G7ieG7r8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4fhuqfDs8Oh4buvb8O6IMOh4buv4buxxqHhu5duw6Fm4bubw6Hhu4Phu5vDoeG7lOG7teG7peG7l27DoeG7mOG6peG7rzDDoeG6pOG7l2/DoeG7reG6peG7l27DoeG7g8O9w6LDoWbGoeG6p+G7l8Oh4burduG6ueG7l8Oh4buu4bq5xILDoeG7rsOz4buJ4buXw6Hhu5di4buVw6Hhu5fhuqfGocOhZuG6q8OhbsOzZ8ahw6HhuqDhuqfGocOhb+G7jeG7l2/DoeG6qeG7l2/DoeG7l2/DgOG7l27DoeG7g2/Ds+G7ieG7l8Oh4butw7TDoeG7h3PDoWZzw7PDoeG7h8Oz4buL4buXw6Hhu6lv4bud4buXbsOhZmvDoWbhu4nhu5fDoW9w4buVw6Hhu5fDosSCw6Hhu5Nvw7PDoeG7g2934buXbsOh4buvw6LDoWbhu6Phu4PDoeG7meG6rcOzw6Hhu4fhuqfDs8Oh4buvb8O6w6HhuqDhu4Hhu5fDoeG7g+G7neG7l8Oh4bqgaeG7l8Oh4buXbnbEguG7i+G7l8Oh4buD4bqp4buVw6HDg3fhu4PDoeG6u8SCMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu6zDonbDoW7hur3hu5fDoeG7h+G6qcSCw6Hhu5Xhu7XDusOzw6Hhu5di4buVIMOh4buvw6rhu6nDoW9yw7PDoeG7k+G6rsOh4buDw73DosOh4buXb+G6p8Oh4buvb8O6w6Etw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7rcO0w6Hhu6p2w6Lhu5duw6Hhu4Thu7Phu5duw6HhuqDEqcOh4buHw7Phu5dvw6FmxqHhuqfhu5fDoeG7ruG6ucSCw6Hhu67Ds+G7ieG7l8Oh4buXYuG7lcOhw4Phu7XDosOhbsOz4bulw6Fm4bqrw6Hhu6/hu7HFqcOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7l2/DgOG7l27DoeG7r+G7tcOh4buZw7NqdsOh4bqgcMOhbsOz4bqlIMOhZuG7m+G7l27DoW7hu5vhu6nDoeG6oOG6p8ahw6Hhu4XDs8Oh4but4bqp4buXw6HhuqBi4buXw6Hhu5dub2rDoeG7k2/huqXhu5duw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7l+G7tcO54buDw6Hhu5dv4bqnMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu4Jvw7PDosOh4butw63DoeG6oMSpw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buX4bqnxIIgw6Hhu69v4bq9xILDoW7Ds+G6pcahIMOhT8OzanbDoeG7r+G7seG7tcWp4buXbsOh4buu4bux4buP4buXb8OhKnbhurnhu5fDoeG7ruG6ueG7lcOh4buTb2Xhu5duw6Fm4buP4buXb13DoeG7hnZ0w7PDoeG7l+G7m8Ozw6Hhu4NvdsSCauG7l8Oh4oCcT+G7jeG7l2/DoeG7r+G7teG7p+G7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buDb8Oz4buJ4buXw6Hhu63DtMOh4buv4buxxqHhu5duw6HhuqBi4buXw6Fv4buj4buD4oCdw6Hhu4XGocOhRuG6rcOzw6Hhu6/huqUgw6Hhu5dv4bqnw6HhuqBi4buXw6Hhu5ZudsSCbOG7l8OhRuG7jeG7l2/DoeG7rnfDoeG7meG6p+G7lcOh4buFw7Ns4buXw6Fuw7PhuqnDoeG7meG6p8Ohb8ah4bqt4buvw6Fmc+G7l27DoeG7l27GoeG6rcOzw6Hhu5Nv4bubw6LDoeG6rsOh4buXbm/DtMOiw6Fma8Oh4buD4bql4buDw6Fn4buVw6Fv4buj4buDw6Hhu63Ds+G7l2/DoeG7l2/huqfDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7k+G7ieG7r8Oh4buvb3fhu4PDoeG7lXPhu6/DoeG7l2Lhu5XDoW/hu6Phu4PDoeG7l2/Ds8SpdsOh4bquw6Hhu5dub8O0w6LDoeG6oOG6p8Oh4buHdMOhw7Lhu4NvMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nDgnbhu69vxqHhu7FhNeG7gk/Dk8Ohw4Lhu5ZPNC/hu6k1

CHI ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]