(vhds.baothanhhoa.vn) - Do thiếu bộ phận chuyên trách làm công tác quản lý nội trú học sinh nên ở trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) giáo viên kiêm luôn quản lý. Khó khăn nhiều, trách nhiệm lớn nên cần sự cố gắng, nỗ lực hơn...
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzhuqDhuq9QPuG7jCnDqeG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4w+Mybhu4zEg+G6o+G6sUsvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG7n1fhu5zhu67DkkzDs3vhu4zEgyom4bu24bqv4buM4buwM+G7jMOgKsavPuG7jOG7rCrhuq9l4bu0PuG7jMSD4bqj4bui4busKuG7jCnhu5484buM4busMD4l4buMxIPhu6Lhu6zhu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jD7hu7Q+4buMYeG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMw6AqNOG7jMSDKjA+JeG7jOG7ruG7pD7hu4zEgzPhu6zhu4w+Mybhu4zEg+G6o+G6seG7jMSow4DEgsOzxILhu6fEgkrhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4woJuG7tDzhu4wp4bqvMD7hu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7iuG7jMO6Kn3hu4woKlI+4buMPiom4bu44bqvw4zhu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4w+KiZAPOG7jCk3PuG7jD7hu7Q+4buM4busxag+4buMw6Phuqnhu4zhu6wx4buMJVM+JcOM4buMPjXhu4wp4bqp4bus4buMKjY+4buK4buK4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOS4buuxIMq4bqvPOG7sOG7jCZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jOG7luG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4bua4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5DDlOG7ji/DleG7luG7luG7ruG7kuG7juG7msOV4bua4buO4buWxIPhu5jhu5rhu5LDleG7linhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7hsOV4buQ4buQw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG6oOG6r1A+4buMKcOp4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqxw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOS4buW4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu5rhu47DkuG7jC9M4bujJjjhu4zEg+G6qeG7jCpd4bus4buM4bus4bq14buc4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jMSC4bqj4bqlOD4l4buMw4DEgsOzxILhu6fEguG7jOG7pyrhuqXhu4zEkOG6r+G7pD7hu4zEqOG7hT4q4buMPirhu57hu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jOG7rOG6rz4l4buM4bus4bumw6BK4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEguG6o+G6qeG7rOG7jFbhu7Q84buMKeG7nuG7jOG7rOG7pOG6r+G7jOG7rCrhuq9lQD7hu4zhu7A6Pirhu4zEgyrhuqU4PiXhu4xWMSbhu4xjNybhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4xh4buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zDgMSCw7PEguG7p8SC4buM4bunKuG6peG7jMSQ4bqv4bukPuG7jMSo4bunKuG6peG7jMSQ4bqv4bukPkrhu4rhu4zhu6cqJkA84buMY+G6s+G7jOG7rOG6teG7nOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jMSD4bqj4bqp4bus4buMVuG7tDzhu4wp4bue4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nDjOG7jD4qU+G7rOG7jD4qYeG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4wqXeG7rOG7jOG7sOG6rzQm4buMxIMxJsOM4buMJSY44buMPiXhurXDjOG7jCUmOOG7jOG7rsavZeG7jOG7sOG6rzQm4buMw6Phu6I+JeG7iuG7iuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4bufNj7hu4zDleG7juG7jD5SPOG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buMxIPhu6Am4buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zDgMSCw7PEguG7p8SC4buM4bunKuG6peG7jMSQ4bqv4bukPsOM4buMYzcm4buMxIMqxahl4buMJSbhu6J74buM4bunJeG6r2U9PuG7jMOAKuG6seG7jOG7pyVd4bus4buMPn0m4buM4bqjJuG7tD4lw4zhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zhu6zhurXhu5zhu4w+KuG7nuG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMPn0m4buM4busKuG6rz4l4buMxIMqOuG7jCgqMD4l4buM4busKizhu4wp4bue4buM4bus4buk4bqv4buM4busKuG6r2VAPuG7jMSD4bqj4bqp4bus4buMVuG7tDzhu4w84bue4buM4busWz7hu4wp4bue4buM4bus4buk4bqv4buM4busKuG6r2VAPuG7jOG7rOG6teG7nOG7jMOU4buSL8OU4buSKuG7iuG7jEHhu4xWfcOM4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMKCowPiXhu4zhu6wqLOG7jCnhu5484buM4busMD4l4buMxIPhu6Lhu6zhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4w8MD7hu4w84bue4buM4busWz7hu4zhu6wqUjzhu4zDo33hu6zhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMPirhuqXhu4zhu6wqPz4q4buM4busez7hu4xXPOG7jDw6Pirhu4rhu4zhu6cq4bql4buM4busKibhu5zhu4zDo8Od4buM4bus4bq14buc4buMxIMqxahl4buMJSbhu6J74buM4bunJV3hu6xJ4buM4oCY4oCYxJDhu5zhu4w+KuG7nsOM4buM4bus4bui4bus4buMVzzhu4w+Kibhu7jhuq/hu4w+NSbhu4w+JuG7uDzhu4rhu4zhu6Mm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jMSDKld74buMVn3hu4w84bue4buMY+G6rybhu4xjNybhu4w+JuG7uDzhu4xj4bqvJuG7jOG7rOG6teG7nOG7jMSD4bqjW8OM4buM4buw4bqvMj7hu4xjNybhu4w+NSbhu4zhu7Dhuq8yPuG7jOG7rOG6teG7nOG7jMSD4bqjW+G7iuG7jOG7n13hu6zhu4zDoyY+KuG7jD4qN+G7jD4q4buew4zhu4woKn3hu6zDjOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jOG7rjXhu4rhu4zhu59d4bus4buMw6MmPirhu4zhu7BAPirDjOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jFbhuqXhu5zhu4wp4bu0PuG7jGMmQD7hu4rhu4zDueG6rzE+JeG7jOG6o+G7nOG6r+G7jMSR4bucPirhu4wp4bu0PuG7jMSDMcSDw4zhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMKCp7V+G7iuG7iuG7iuKAneG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMb8OiPiXhu4w+KuG6peG7jMSC4bqj4bqlOD4l4buMw4DEgsOzxILhu6fEguG7jOG7pyrhuqXhu4zEkOG6r+G7pD7DjOG7jGHhu4zEguG6o+G6pTg+JeG7jMSC4bufb8OD4buMw7PEguG7p8SC4buMxIIq4bug4busKuG7jMSCKuG7nj4q4buMxKjEgirhu6Dhu6wq4buMxIIq4buePipKw4zhu4zhu6574buM4busKuG6peG7nOG7jOG7rH3hu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4w+Mybhu4zEg+G6o+G6seG7jD7hu7Q+4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMVjI+JeG7jMSDKjgm4buM4busw6I+JeG7jCnhu57hu4w+JeG6pTgm4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4rhu4zDgCp94buMbuG7nD7hu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4w+Mybhu4zEg+G6o+G6seG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4q4bue4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wp4bue4buMxIMqxahl4buMJSbhu6J74buMw7nhu7Thu4zhu6UmPirhu4zEgipTPiXhu4rhu4zDs3vhu4zEgyom4bu24bqv4buMKMOq4buMPlI+JcOM4buMPiUqJkDDoOG7jGPhurPhu4w+4bu0PuG7jFYwJuG7jCgqJuG7jOG7rMOiPiXhu4woKibhu7Y+4buMxIMqxahl4buK4buK4buK4buM4buwMSbhu4zhuqMxJuG7iuG7jOKAmOKAmEM64buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jFYwPiXhu4w+4bu0PuG7jOG7rH3hu4wp4bqx4bus4buMxIMwJuG7jGPhu57hu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xWMj4l4buMPiUqJkDDoOG7jCnhurE+JeG7jMSD4bqxPiXhu4zEg+G6o3s+JeG7jFYzPiXhu4xjJuG7tD7hu4xj4bue4buMKjXhu4zEg+G6oznhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buK4buMxILhuq9l4buMPiom4bu0PsOM4buM4buue+G7jFZV4bus4buMxIMq4bq34buMYeG7jDwzxIPhu4w+JTAm4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4zhu7AmQMSDw4zhu4wlJuG7onvhu4xjJuG7tD7hu4zhu6xbPuG7jMSD4bqjez4l4buMY+G7nCbhu4zEg+G6o1vhu4wp4bue4buM4buwMeG7jDxZ4buMPuG7tD7hu4zhu6wq4bqxPiXhu4zEgzAm4buM4bus4bq3PiXhu4zhu6wx4buMJVM+JcOM4buMPjXhu4wp4bqp4bus4buMY+G6pTnEg+G7jCgqfeG7iuG7iuG7iuKAncOM4buMxIMqxahl4buMJSbhu6J74buMw7nhu7Thu4zhu6UmPirhu4zEgipTPiXhu4zhu6wqe+G7jOG7sCbhu7bEg+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMQeG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMw4DEgsOzxILhu6fEguG7jD59JuG7jOG7rCrhuq8+JcOM4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jOG7rCrhurXhu4xl4bu24bqv4buMKeG7nuG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buMxIMz4bus4buMxIMqJiPhuq/hu4zDozHDjOG7jGM3JuG7jD4qJuG7uOG6r+G7jOG7ruG7pD7hu4zEgzPhu6zhu4zhu5w+KuG7jFc84buM4bus4bq3PiXhu4wqXeG7rOG7jMSDxq/DoOG7jGPhu57hu4zDoyY+KuG7jMOjMT4l4buMxIPhuqN7PiXhu4zhu6zhurc+JeG7jDzhu6Im4buMxIPhuqPhuqU4PiXDjOG7jCnhu57hu4zhu6w24buMKjMm4buMViPhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xXPOG7jCpd4bus4buMxIPGr8Ogw4zhu4wlJuG7nHvhu4wp4bql4bqv4buMY1I+4buMKn3hu5zhu4wlJmLhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu67hu6Q+4buMxIMz4bus4buK4buMxILhuq9l4buMPiom4bu0PsOM4buMw6MxPiXhu4xh4buMPDAm4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4zEg8avw6Dhu4zEgyoj4buMPirhuqU+JeG7jMOgKsWoPuG7jCk3PuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jFc84buMY+G7qj7hu4zhu6xbPuG7jOG6oeG6r1c+4buMYzcm4buMw6MmPirhu4wqe+G7oMSD4buMxIMqV3vhu4zEg8avw6Dhu4zhuqHhuq/hu6I+4buMJSbhu5zhu4xWOj4qw4zhu4woKjA+JeG7jMSDKld74buM4bqh4bqvZeG7jMSDU+G7rOG7jCgq4bqvMD7hu4woKjThu4rhu4xvKj8+KuG7jGM64buMY8avZcOM4buMYyZA4bus4buM4buwU8SD4buM4buw4bqvM+G7rOG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4zEgyrhuqnhu6zhu4wqJkA+4buMPjMm4buM4bqh4bqvZeG7jMOj4buy4buM4busxag+4buMPiom4bu44bqv4buMxIMqOCbhu4wlJuG7nD7DjOG7jFZ94buMKeG7nuG7jOG6oeG6r2Xhu4xWOz4q4buMY+G7uOG7jFI+w4zhu4xhw4zhu4xjQOG7jMOjJj4qw4zhu4zDqeG7jMSDKuG6p+G7rOG7jMSD4bqp4buMKl3hu6zhu4rhu4rhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zhu5bhu47hu47DoMSRw43hu4wqVyYlKsSDSeG7jOG7kuG7lOG7lsOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OU4buQw5Thu44vw5Xhu5bhu5bhu67hu5Lhu47hu5rDleG7muG7ksOUxIPGoOG7mMOU4buaw5Up4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bDlMag4buYw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDkuG6oOG6r1A+4buMKcOp4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqxw5Lhu4xkJuG7rsSDKuG7hsOS4buW4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5Lhu5Thu5bDkuG7jC9M4bufXeG7rOG7jMOjJj4q4buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zEguG7n2/Dg+G7jMOzxILhu6fEguG7jMSCKuG7oOG7rCrhu4zEgirhu54+KuG7jCrhuqVhPiXhu4zhuqc+JeG7jMOS4bunJeG7nmXhu4wqMybhu4xWXeG7rOG7jMOj4bui4busKsOS4buMxKjhu4U+KuG7jD4q4bue4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4zhu6zhuq8+JeG7jOG7rOG7psOgSuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxILhuq3hu4woKibhu4zEgyrhu54+KuG7jCnGr8Og4buMVuG7tj7hu4w+4bucZcOM4buMxILhuqPhuqU4PiXhu4zEguG7n2/Dg+G7jMOzxILhu6fEguG7jMSCKuG7oOG7rCrhu4zEgirhu54+KuG7jCnhuq8wPuG7jOG7rCrhurHhu4zEg+G6o10+JeG7jFY0JuG7jDw3JuG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nDjOG7jD7hu6Q+JeG7jOG7rOG7nHvhu4zhu6wq4bumxIPhu4wp4bqlOT4l4buM4buu4bugZeG7jCpd4bus4buK4buMw7IxJuG7jGM3JuG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4qw4zhu4zhu6574buMxIMqJuG7tuG6r+G7jOG7sDPhu4zDoCrGrz7hu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4w+4bu0PuG7jD4q4bue4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4xWUeG7jMSDKuG7nj4q4buMKcavw6Dhu4zhu7Dhu5w+4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4qw4zhu4zhu7Dhu5x74buMJTI84buM4bus4buiPuG7jOG7sDPDjOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PsOM4buMPirhu6Q+4buMYybhu7Q+4buMxIPhuqN7PiXhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7iuG7jMSCKld74buMKiZA4bqv4buMxIPhuqPhuqVhPiXhu4w+KuG7nuG7jMSD4bqj4bqlOD4lw4zhu4zhu6ww4buMJSbhu6J74buMw7ImPirhu4zEgio74buM4buf4bqlOD4lSeG7jOKAnG7hu7Q+4buM4bus4bugPirhu4zhu7BQe+G7jFZQPOG7jOG7rCrhu6bEg+G7jCnhuqU5PiXhu4w+4bqvMCbhu4zhu67huqXDoT4l4buMxIMqOuG7jOG7rDA+JeG7jMSD4bui4bus4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMVuG6pTnhu6zhu4w+KuG7nuG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buM4bqj4bumxIPhu4zhu6wq4bqx4buMxIPhuqNdPiXhu4rhu4zDsn3hu4wp4bue4buMY+G7pj7hu4xW4bu44buM4bucPuG7jD4mPirhu4zEg+G6o8avxIPhu4zEg+G6qeG7jFbhuqU54bus4buM4buwUHvhu4xWUDzDjOG7jCgqMD4l4buM4busfeG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMSDQOG7jD7hu6A+4buMxJFR4buMKjMm4buMxIPhuqN7PiXhu4woKuG6r+G7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buK4buM4bufXeG7rOG7jMOjJj4q4buMKD8+KuG7jMSD4bqjXT4l4buMxIMqxahlw4zhu4zhu6ww4buK4buM4bulMSbhu4zhuqHhuq/hu5w+4buMKkDhu4zhu7Dhu6A+4buM4buww6jhu4zEgyrhu6Q+4buMxIMqJkA+w4zhu4zEgz/hu6wq4buM4bus4bqp4bus4buK4buM4bun4bu24bqv4buMKCowPiXhu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jMSDMcSD4buM4buuPeG7jOG7ruG7qj7hu4xW4bu2PuG7jMSRP+G7rCrhu4w8P+G7rCrDjOG7jDzhu6bEg+G7jFZ74buePuG7jCjhu7bEg+G7jMSD4bqjez4l4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7iuG7iuG7iuKAneG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMw7Ij4buM4buwUHvhu4xWUDzhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jOG6oeG6r1A+4buMKcOp4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jCgqJuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jFc84buMw6MxPiXhu4zEkeG7nOG7jCUm4buc4buMVjo+KsOM4buMbuG7nD7hu4wlJuG7ojzhu4wqJkDhuq/hu4zEguG6o+G6pTg+JeG7jMOAxILDs8SC4bunxILhu4zhu6cq4bql4buMxJDhuq/hu6Q+4buM4busw6I+JeG7jOG7rH3hu4zhuqHhuq9l4buM4busKuG7tuG7jOG6oybhu7Q+JeG7jOG7ruG7nj4q4buM4busKnvhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMPjMm4buMxIPhuqPhurHhu4rhu4zhu6cle+G7nibhu4xjJkDhu6zhu4zEgyrhu54+KuG7jCnGr8Og4buMxIM04buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buMPjMm4buMxIPhuqPhurHDjOG7jMOgKuG7pD7hu4zhu6wwPiXhu4zhu6zhu6I+4buM4buwM8OM4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buMxIPhuqPhuqnhu6zhu4zEg+G6o3s+JeG7jCgq4bqv4buMPjMm4buMxIPhuqPhurHDjOG7jD4q4bue4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4xWMj4l4buMxIMqOCbhu4zEgzThu4zhu6wq4bqn4bus4buM4bus4bui4bus4buMKnvhu6DEg+G7jFYzPiXhu4zEg+G6qeG7jOG6oeG6r1A+4buM4bus4bq14buc4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jFYj4buMw6Aq4buixIPhu4wq4bqvZeG7jGPhu5wm4buMxIPhuqNb4buM4busKuG6teG7jFYzPiXDjOG7jMSD4bqj4bui4busKuG7jD4qJkA84buMYzcm4buM4buwUD7hu4zEgyrhu6Q+4buMY+G7nuG7jMSDMD7hu4zEg+G6o10+JeG7jMSDxq/DoOG7jMSDKiPhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKld74buMVn3DjOG7jCpd4bus4buMw6MmPirhu4woKjA+JeG7jMOj4bqr4buM4buu4bqzPiXhu4xWJkA+4buMxIMqe+G7oCbhu4zhu64m4buMVjM+JcOM4buMY8avxIPhu4zhu67hurM+JeG7jD4lKlfhu4w+Kjo+4buMxIPhuqN7PiXhu4woKuG6r+G7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buK4buM4bulNSbhu4zDoCpbPiXhu4w+Mybhu4zEg+G6o+G6seG7jOG7rH3hu4zEg+G6o+G6pWE+JcOM4buMw6AqfeG7jMOgKls+JeG7jGPhu57hu4zDoCrhu6Q+4buM4busMD4l4buMxIPhuqPhuqnhu6zhu4w+KsavxIPhu4wq4buePiXhu4w+JeG7nmXhu4rhu4zhuqDhuq9QPuG7jMOjJj4q4buMY+G7nuG7jOG7sOG7nD7hu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buMw6Phu7Lhu4woJiM84buMxIPhuqPhu5zhu4xjJkDhu6zhu4zEgyrhuqnhu6zhu4wqJkA+4buMY0Dhu4zDoyY+KuG7jGHhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zDoCpbPiXhu4xj4bue4buM4busfeG7jOG7sCZAPuG7jMOgKuG7osOg4buMxJHhuqvhu4wpw6nhu4xWMSbhu4xjNybhu4zDoCpbPiXhu4xjJuG7jMOgKuG7oDzhu4rhu4xu4bu0PuG7jOG7rOG7oD4q4buMVn3DjOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jMSD4bqj4bqp4bus4buM4busfeG7jMSD4bqj4bui4busKuG7jD4qJkA84buMKuG6pTc+JeG7jOG7ruG7qj7DjOG7jCo14buMxIPhuqM54buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buMxIPhuqnhu4wqXeG7rOG7iuG7jMOAKn3hu4wqJkDhuq/hu4zEg+G6o+G6pWE+JeG7jMSC4bqj4bqlOD4l4buMw4DEgsOzxILhu6fEguG7jOG7pyrhuqXhu4zEkOG6r+G7pD7DjOG7jOG7rDDhu4wlJuG7onvhu4zDueG7tOG7jOG7n3vhu54+JeG7jMO54bucPuG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSDSeG7jOKAmOKAmEMmQOG7rOG7jOG6oeG6r1A+4buMKcOp4buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buMJVXDoOG7jCgqMD4l4buMP8SD4buMKCp94buMKCpSPsOM4buM4busfeG7jFc84buMxIMqP+G7rCrhu4zEg+G6ozE+4buMKl3hu6zDjOG7jDxQJuG7jOG7rCo2JsOM4buMUj7hu4xh4buM4busKuG6peG7nOG7jCVdPuG7jCXhu54+JeG7iuG7jEMmQOG7rOG7jOG6pz4l4buMxJHhuqvhu4wlJmLhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xXPOG7jMSD4bqjez4l4buMPDPEg+G7jMOgKls+JeG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCgqJuG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4zEgzHEg+G7iuG7jOG7pTUm4buMKcWoPuG7jD4q4bql4buMY8avZcOM4buMJSbhu6J74buMYybhu7Q+4buM4busKuG6teG7jD4qJkA8w4zhu4zhu7Dhu5w+4buM4bqh4bqvUD7hu4wpw6nhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buM4bus4bq14buc4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wp4bugJuG7jCnhu5484buMxIMq4bu0POG7jD4qJkA84buMY+G6s+G7jOG7rOG6teG7nOG7jDwzxIPhu4zEgyrhu54+KuG7jGMm4bu0PuG7jMSDNOG7jMSD4bql4buMY+G7pj7DjOG7jCUmUCbhu4zhuqHhuq9l4bu2xIPhu4wlJuG6scOg4buM4bus4bui4bus4buMVzzhu4w+KmI+JeG7jMSDKlPhu6zhu4w8U+G7rOG7jDzhu57hu4zhu7BQPuG7jMSDKuG7pD7hu4zhu6wq4bql4buc4buM4buwJuG7tsSD4buM4bus4bui4busKuG7jMSDKuG7onvhu4wlw6HigJ3hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG6oOG6r1A+4buMKcOp4buMxIN74buePuG7jOG7riZAPuG7jGPhu7jhu4wqXeG7rOG7jMSDxq/DoMOM4buMUj7DjOG7jGHDjOG7jFYm4buMKeG7oCbhu4zhu6zhurXhu5zhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buM4buu4bukPuG7jMSDM+G7rOG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buMxIPhuqN7PiXhu4zEgyo4JuG7jCUm4bucPuG7jCpd4bus4buMxIPhu6Am4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wp4bue4buMxIPhuqPhu6Lhu6wq4buMPiomQDzhu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6xQ4buMPDPEg+G7jMSDxq/DoOG7jMSDKiPhu4rhu4xDxq9l4buMPuG7tD7DjOG7jCgqMD4l4buM4busKizhu4zhu67huq0+JeG7jGHhu4w+4bukPiXhu4zhu6zhu5x74buMVjgm4buMw6MxPiXhu4xjxq/Eg+G7jOG7rCrhu6bEg+G7jGPhu57hu4zEgyY+KuG7jMSDKsWoPuG7jOG7rCp74buMKl3hu6zhu4zDoyY+KsOM4buMPDUm4buM4bus4buiPuG7jOG7sDPDjOG7jCUm4buie+G7jGMm4bu0PuG7jOG7rFs+4buMPOG7nD4l4buMxIPhuqN7PiXhu4w8Oj4q4buMxIPhuqNdPiXhu4zEg+G6o+G7ouG7rCrhu4wp4bue4buMPiXhuqU4JuG7jOG6oeG6r1A+4buMKcOpw4zhu4wlJuG7onvhu4zhu67hurPhu6zhu4wqXeG7rOG7jMOjJj4q4buK4buMw7Phurfhu4zhu6x94buMPiom4bu44bqv4buMKCp94buMKCpSPsOM4buMPirhuqU+JeG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMSDKsWoZeG7jOG7rDDhu4wlJuG7onvhu4xW4bu44bqv4buMxJHhu6Lhu6zhu4xWOz4q4buMw6AqUCbhu4woKlPhu6zhu4zDoCrhurPhu6zDjOG7jGM64buMKl3hu6zhu4zDoyY+KuG7jMSDKuG7pD7hu4xl4bu04bqv4buM4buK4buK4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDksSDV8SRxIMt4bucKSYlPknhu4zhuqMmJSrEg8ONw5JMS8OjxIPhuqN7PiVMQybhu4zhur8+Sy/Do8SD4bqjez4lTEsvw6BM


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]