(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022), xin giới thiệu những hình ảnh đẹp về người lính biên phòng trên hai tuyến biên phòng của tỉnh.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVFPhu4fhu4Phu4HhurfhurE2VOG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN1Mv4buH4buD4buB4bq34bqxNlRTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plThurA3P+G6scWow6Phu4/FqOG6sTgy4bqvxahW4buwxajhurEj4bqvxajhurE24bu0b8Wo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xajEg8SpKcWoxIPDrOG6ueG6sTbFqMO6YsWoPmI4xajDujgg4bqxxajDqjfhurXhurE2xahR4buwL+G7sC/hu6hZ4buuWcWoLcWo4buwL+G7sC/hu6rGr+G7quG7qlLFqGzhu7TFqOG7sOG7sMWo4bqxI+G6r8Wo4bqwNuG7tG/FqDdiOMWow7o4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWo4buD4bq34bu04bqxxag8P+G6scWoUeG7sC/hu7Av4buoWVhZxagtxajhu7Av4buwL+G7qsav4buq4buqUuG7nsWobjjhurHFqDY4ZTjFqOG7gzc4MuG7hcWo4bqxN2vhurE2xag3YeG6sTfFqOG7uOG6sTfFqD5bw6rFqGwxxajhurE2w6zDqTjFqMSDOeG6sTfFqCg4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWo4buD4buBIOG6scWoN8OdOMWo4buD4buFbzDhurHFqCg4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWoKWnDncWo4buDw6DhurE34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buoxq/hu7BY4buw4bus4buD4buuVlnhu6zhu67Eg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buSWcavV+G7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7sOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4buC4bu2OMWoKWLhu4PFqOG6r+G6qSnFqOG7qljhu6jFqCg4IOG6scWoNjhlOMWoTDgy4buDxajhurDDneG6r8WoLcWoxILhu7Thurfhu57FqCnhu7LhurHFqChixajhu6fhuqvhurHFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7gsOd4bqvxajDuTfhu4XhurE2xahR4bquw6zDqeG6sTbFqMSC4buy4buDUsWo4buD4buBw53hurfFqD5jOMWo4buDYeG6sTfFqDdh4bqxN8Wo4bq/4buF4bu44bqxxajEg8Ozxago4bu44bq3xahsMsWoKDgg4bqxxag2OGU4xahs4bu0xajDqjfhurXhurE24buexagpN+G6qeG6sTbFqDzDoSk3xajDueG6tkzhu7fhu6Ut4buoWcWobGU4xajEg8SpKcWoxIPDrOG6ueG6sTbFqGzDrcWo4buD4buBw53hurE2xag34buFbzLhurHFqOG7huG6qcOqxajDuj/hu4XFqFHEguG7tOG6t1Lhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu6zhu67Gr8OqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buqxq9ZL+G7qFlYPOG7quG7qMav4buwWOG7ruG7qOG7g+G7qlZZ4buo4busxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7klfhu6xX4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4bus4buuxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVMO54buy4bqxxagoYuG7nsWoKTc4MOG6scWo4buH4bqhxajhu6fhuqvhurHFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqMO64buy4buDxajhuq7DouG7g8WoUeG7gjfDrMOp4bqxNsWoTuG7hT/hurFSxajhu4Phu4U74bqxxajhu4Phu4HDncWoKOG7uOG6t8WobDLFqCli4buDxajhuq/huqkp4buexag+w6zDqeG6sTbFqCg4IOG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqFbGr8avw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buoxq/hu6zhu6zhu6jhu6zhu4NYVlnhu7DGr8SDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JX4buqWOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7plbGr8av4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu6fhuqvhurHFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7guG7geG7heG6sTbFqMSCw7PFqFHhuq7DrMOp4bqxNsWoxILhu7Lhu4NSxajhu4Phu4HDneG6t8Wo4bq/4buF4bu0xagpN+G6t8Wow7rDneG6scWo4bq/4buF4bu44bqxxajEg8Ozxago4bu44bqxxajhurDDncWo4bu14bu04bqv4buexag34buFbzLhurHFqEw4IOG6sTbFqOG7hsOdb+G7nsWo4buDw6DhurE3xajhu7Vpw53FqMOKNyPhurHFqFHEguG7tOG6t1Lhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu7Dhu7DDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jGr+G7rFfhu67hu6jhu4Phu67hu67hu7Dhu6zhu6zEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buS4buuWeG7quG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7sOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUTOG7icOdxajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqOG6sTc4MuG6r8WobGjFqCjhu7jhurfFqGwyxagpN2nFqOG6v+G7hW8x4bqxxajEg0DhurE3xajhu4M3Y+G7nsWow53hurHFqOG6sTjhurE3xagoOCDhurHFqDY4ZTjhu57FqMSDxKkpxajEg8Os4bq54bqxNsWoKDgg4bqxxajDqjfhurXhurE2xajhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDncWoKeG6teG6scWo4buDN8Od4bqvxag2OMOdxagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWow6o34bq14bqxNuG7nsWoKTfhuqnhurE2xag8w6EpN8Wow7nhurZM4bu34bulLeG7qFnhu6DFqEw4MinFqOG7gzfhu7ThurE3xajEgyzDqsWoKeG7sinFqOG7g+G7geG7tuG6r+G7nsWoKTfhuqnhu4PFqOG6v+G7heG7uOG6scWoxIPDs+G7nsWoKOG7uOG6t8WobDLFqCg4IOG6scWoNjhlOMWobOG7tMWow6o34bq14bqxNuG7nsWoKTfhuqnhurE2xag8w6EpN8Wow7nhurZM4bu34bul4buoLVnFqDbhurPDqsWow6o3O+G6scWo4bqxNiPhurHFqCk3JeG6scWow6PDocOqxajhu4M3w6k4xajhu4Nh4bqxN8Wo4buD4buB4bu24bqxNsWobuG7hTrhu4PFqOG6sTcsw6rFqCnhu7jhurE3xajhu4Phu4Hhu7I4xajDqjd9w6rhu57FqD574bqvxajEg+G7tjjFqOG7h8SpxagoYeG6sTfFqG8g4bqxxajDozfhu4XFqGzEqSnFqCg4IOG6scWoNjhlOOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7sOG7rMOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buqxq9ZL+G7qFlYPOG7quG7qMav4buuxq/Gr+G7rOG7g+G7rOG7sOG7ruG7qOG7rMSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JXV+G7rOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7rOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7pixag+YjjFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7g+G7hW8g4bqxxajhu4Phu4Hhu4VvMeG6scWoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqOG7gzfEqSnFqDc4MuG6scWow6o34bq14bqxNuG7nsWoKTfhuqnhurE2xag8w6EpN8Wow7nhurZM4bu34bulLeG7qFnhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu7Dhu7DDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jGr+G7rlnGr+G7qOG7g1jhu67hu7BX4buuxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kuG7rllZ4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu4Lhu4Hhu4VvMeG6scWobDHFqMOqN+G6teG6sTbFqCk34bqp4bqxNsWoPMOhKTfFqGzhu7TFqOG7g+G7hW8g4bqxxajhu4Phu4Hhu4VvMeG6scWow6o3Y8WoKDgw4bqxxag2OOG7suG6t8WoPGgpxajDqjfhu7LDqsWoxIPhu4Us4buDxag+w6zhurkpxagoYsWoPmI4xagoOCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7g+G7hW8g4bqxxajhu4Phu4Hhu4VvMeG6scWoPMOsZTjFqOG6sTc4MeG7hcWoN2HhurE3xajhu4M34buLKeG7oOG7oOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rOG7rsavw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buoxq/hu67Gr+G7rOG7rOG7g+G7qFjhu7BWxq/Eg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buS4busWOG7qOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7rOG7rsav4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu6Dhu6Dhu6A24bqzw6rFqMOqNzvhurHFqOG6sT/hurE2xagpw53hurfFqOG6sTcs4bqxxajhu4M34buLKcWoKWnDncWoKOG7tMWoKeG6t+G6scWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxagpN2nFqOG7g+G7gcOsxJHhurE24buexagpNznhurE3xajhu4fhu7IpN8Wow6o34buyw6rFqMSD4buFLOG7g8WoKWnDncWo4bun4bu44bqxNuG7nsWo4bqwN+G7tMWo4bqxw6xlKeG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rOG7rsavw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buoxq/hu67hu6jhu7DGr+G7g1lW4buq4buwWMSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JZ4buq4buo4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4bus4buuxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVMO6YsWoPmI4xagoOCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7gzcj4bqvxag34bqlOMWoPsOpOMWo4buH4bqp4bqxNsWo4bqwNz/hurHFqDw/4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4bus4buuxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jGr+G7ruG7qsav4buo4buD4buo4buwxq/hu6rhu6jEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buS4buoWOG7quG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7rOG7rsav4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu4I3w53huq/FqDY4w53FqCnhu7Ipxag34bq34bu24buDxag+YuG6sTbFqGwj4bqxxag34bqzw53hu57FqGwj4bqxxajhurE2NzLhu57FqOG7g2Hhuq/FqDc4M+G7hcWow6o34bq34bqxNsWo4buDaCnFqOG7gyzDqsWo4bq/4buF4buy4bqxxagpacOdxag+4bqr4bqxNsWoKOG7tOG6t+G7nsWoNuG6s8OqxajDqjc74bqxxag2PeG6scWow6Mw4buDxajhu4Nh4bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoPD/hurHFqOG6scSROMWobGfhurE2xajhurFmOMWoKcOd4bq3xagoOCDhurHFqDY4ZThTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu6xYw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buo4buoxq/hu7DGr1nhu4Phu7BW4buq4bus4buuxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kljGr+G7quG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7rFjhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG7pzrhu4XFqOG7g+G7gcOd4bqxN8Wow6o34bq14bqxNuG7nsWoKTfhuqnhurE2xajhu4Phuqk4xajDqjfhu7bhuq/hu57FqDbhurPDqsWow6o3O+G6scWoPnvhuq/FqMSD4bu2OMWo4buHxKnFqChh4bqxN8WobyDhurHFqOG6scSROMWoKDgg4bqxxag2OGU44bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4bus4buuxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jGr+G7ruG7sMav4buo4buD4buq4buu4bus4buq4buqxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kuG7qOG7sFjhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4LEqcWoN+G7tOG6t8Wo4bqxN2vhurE2xajhurE2w6zDqTjFqMSDOeG6sTfFqOG6v+G7hT/hurHFqDfhu7Thuq/FqG7DneG6sTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu6zhu67Gr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7pixag+YjjFqCg4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWo4buDNyPhuq/hu57FqMOjN+G7suG6r8Wo4buH4buLKcWow6M34bqle8WoKTfhurfFqCjhu7TFqCnhurfhurHFqD7huqvhurE2xago4bu04bq3xag8P+G6scWo4buDYinFqOG7gzc4M+G7hcWo4buH4bqpxajhurHEkTjFqD7EkeG6scWobMOhxag+4bqz4bqxNsWo4bq/4buFP+G6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rOG7rsavw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buo4buoxq/hu6jhu6hW4buDVuG7sOG7qOG7sOG7rMSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JW4buq4buw4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4bus4buuxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG7gjcj4bqvxag34bqlOOG7nsWo4buDJeG6sTbFqOG6v+G7heG7tMWoKTfhurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajhu4M3w53huq/FqDY4w53FqCjhu7jhurfFqGwyxagpYuG7g8Wo4bqv4bqpKeG7nsWoPsOsw6nhurE2xagoOCDhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWo4buo4buqWMavw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buuV1fDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jGr+G7ruG7rOG7ruG7rOG7g1nhu67hu7BZV8SDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5Lhu6xWWOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7puG7qOG7qljGr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu65XV+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUxILEqSnFqMSDw6zhurnhurE2xagoOCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7gzfDneG6r8WoNjjDncWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWow6M44bqxN8Wo4buDMOG7nsWobj9vxag8xKnhurE2xajhurHhuq3hurE2xajhu4M34bqt4bqxxajhuq9lOMWoKWfhurE2xag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTZTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWo4buo4bus4buq4buqw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWoVuG7rMavw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buoxq/hu67hu67hu7Dhu6zhu4Phu6zhu6zhu6jhu7BWxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kldZ4buu4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bum4buo4bus4buq4buq4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7plbhu6zGr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4buC4buB4bqr4bqxNsWobOG7tMWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWo4buB4buJ4bqxNuG7nsWoNmHhurHFqDY4a8Wo4bqv4bu04buFxahuw53hurE3xajhurHEkTjFqCg4IOG6scWoKcOsxJHhurE2xajhu4Jjxajhur/hu4Xhuqkp4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWoVsavxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jGr+G7rlbGr+G7ruG7g1nhu65XV1fEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buSWMav4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bumVsavxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVMO5N8OsxJHhurE2xajhu4Phu4Fh4bqxN8Wo4oCc4bqwP+G6sTbFqCjDrGUpxah74bqvxajhu4NlOMWo4buD4buBw6zDqeG6sTbigJ3FqGzhu7TFqOKAnMO54bq34bqxxajhurHhu4Xhuq04xag+4bqr4bqxxagoOCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbigJ3FqMSD4bu0xagpN8OsxJHhurE2xajhu4Phu4Fh4bqxN8Wo4bqxNz/hurHFqGwj4bqx4buexajhuq/DneG6sTbFqMOzxajhurE2N+G6ocOdxajhu4c/4buFxajhu4c9KcWoNuG6s8OqxajDqjc74bqxxag2OGbDqsWoPuG6vcWoKeG7sinFqHvhuq/FqDfDoinFqOG7hzjhurE3xajDozfhu4XFqGzEqSnFqOG6rzgx4bqxxajhurFmOOG7nsWo4bqvODHhurHFqCg4M+G6scWoPsOs4bq5KcWoPjDhurHFqOG7g+G7gcOsw6nhurE24buexagpNz3DqsWoKeG7suG6sTfFqCk34bq3xajhurE3a+G6sTbFqMOsZSnFqOG6r8SRxagow51vxahuw53hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu65ZWcOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buqxq9ZL+G7qFlYPOG7quG7qOG7qOG7qFfGr+G7sOG7g+G7rFdY4buuVsSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JWWeG7rOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7rllZ4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plTDumLFqD5iOMWow7o4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWoKWrDncWow6M3LuG7hcWow7nhu7jhurE2xajhurA2NzjFqOG7hsSR4bqxxajhu4Phu4U74bqxxajhu4Phu4HDncWo4buD4buFbzDhurHFqCg4M+G6seG7oMWo4bq6xag+w6HDncWoKOG7tOG6scWo4bqx4bu04bq3xajhurE2w6zDqTjFqMSDOeG6sTfFqCg4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWobGU4xajhur/hu4VvMOG7g8Wo4buDP+G6r8Wo4bqxNzgy4bqvxahsaMWo4bqx4bu04bq3xagpw63hurE2xag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN+G7nsWow6M34bqzxajDozcj4bqxxajhurHhu7ThurfFqCnDreG6sTbFqGzDrOG6ueG7g8Wo4bq/4buFw53hu57FqD4x4buFxahu4buL4bqxNsWoPMOd4bqxN8WoKGLFqD5iOMWow7loxajhu7XhuqvFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7gzfDqTjFqD7hu7Y4xajhuq9lOOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqFbGr8avw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buo4buo4buo4bus4busWOG7g1fhu6zhu6rhu6hYxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kuG7quG7rljhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4LEqcWoN+G7tOG6t8Wo4bqxN2vhurE2xajhurE2w6zDqTjFqMSDOeG6sTfFqOG6v+G7hT/hurHFqDfhu7Thuq/FqG7DneG6sTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6ZWxq/Gr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7pixag+YjjFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7g+G7gcOd4bq3xajhu7jhurE3xajDuuG7sinFqOG7teG6q+G7nsWoKcOpxajhu4Jjxajhur/hu4XhuqkpxagpN+G6t8Wo4bqxNsOsxag8P+G6scWobMOsxJHhurHFqMOjN8SROOG7nsWoKOG7suG6r8WoKDgz4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buuWVnDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jhu6jhu6hZxq9Z4buD4buoWcav4buuVsSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JX4buoWOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7rllZ4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu4Lhu4VvIOG6scWo4buD4buB4buFbzHhurHFqMOqN+G6teG6sTbhu57FqCk34bqp4bqxNsWoPMOhKTfFqMO54bq2TOG7t+G7pS3hu6hZxahs4bu0xajEguG7hSzhu4PFqMO6ODPhurHFqEw4MuG7g8Wo4bqww53huq/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxahWxq/Gr8OqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buqxq9ZL+G7qFlYPOG7quG7qOG7qOG7qOG7qsavVuG7g1dWVlhYxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kljGr+G7sOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7puG7gsSpxag34bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWoxIM54bqxN8Wo4bq/4buFP+G6scWoN+G7tOG6r8WobsOd4bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7plbGr8av4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plTDuTc4MOG6scWo4buH4bqhxajhu6fhuqvhurHFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqOG7p8OdxajEgmIpxahR4bu1LOG7hcWoxIJiKVLFqOG7gzfDneG6r8WoNjjDncWoNjhmw6rFqDw/4bqxxag2JeG7g+G7nsWo4buDN+G7hcWoN+G6t+G7tik3xajEg2bDncWow6o34bq14bqxNuG7nsWoKTfhuqnhurE2xagoQOG6t+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqFbGr8avw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rGr1kv4buoWVg84buq4buo4buo4buqxq/Gr+G7rOG7g1bhu7BX4buwVsSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JW4buw4buq4bumxajDncSD4buD4buS4bum4buCxKnFqDfhu7ThurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEgznhurE3xajhur/hu4U/4bqxxag34bu04bqvxahuw53hurE34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bumVsavxq/hu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVMO54buy4bqxxagoYuG7nsWoKTc4MOG6scWo4buH4bqhxajhu6fhuqvhurHFqMO6OCDhurHFqMOqN+G6teG6sTbFqClqw53FqMOjNy7hu4XFqCnhu7jhurE2xajhurA2NzjFqOG7hsSR4bqxxahR4buDN8OhxahuQMWo4bqwNjc4xajhu4bEkeG6sVLFqOG7gzfDneG6r8WoNjjDncWoKWfhurE2xagpNznhurE3xajhur/hu4VvMeG6seG7nsWo4bqwNz/hurHFqDw/4bqxxajhu4M3w6HFqG5Axag3w6zhurvhurE2xajhu4vhurE2xajhu4Lhu4U74bqxxajEgzTFqOKAnOG7tcOsZeG6sTbFqGwxxajhu4M34bu04bqxN8Wow6o34bqpxajhuq/DneG6sTbFqOG7gyDhurHFqMO64buyKeKAneG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rsavxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qsavWS/hu6hZWDzhu6rhu6jhu6jhu6xX4buqWOG7g1bhu6rhu7Dhu65XxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kuG7qFfhu6rhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhu4LEqcWoN+G7tOG6t8Wo4bqxN2vhurE2xajhurE2w6zDqTjFqMSDOeG6sTfFqOG6v+G7hT/hurHFqDfhu7Thuq/FqG7DneG6sTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67Gr8av4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThurrFqOG6scSROMWoPj/hu4XFqCnhurPFqDw64buFxagpNz/hurHFqChixag+YjjFqCg4IOG6scWow6o34bq14bqxNsWoxIPhu7TFqOG6scSROMWoPuG6s8WoKeG6s8Wo4buDYeG6sTfFqCnhu7jhuq/FqOG6v+G7hT/hurHFqDw/4bqxxajhu4M3PeG6r8Wo4buDNzgw4buD4bugxajhurA3a+G6sTbFqCnhu7LhurHFqChi4buexagpNzgw4bqxxajhu4fhuqHFqOG6v+G7hT/hurHFqDfhu7Thuq/FqG7DneG6sTfFqOG6sTbhu7Rvxag+IOG6r8Wo4bqxIOG7hcWoKcOd4bq3xajhu4M44bqxN8Wo4buDNzvhurHFqCnhu7jhurE3xag2OOG7sinhu57FqMOjNz0pxajDqjdoKcWow6M34bqzxajDozcj4bqx4buexahuP2/FqDzEqeG6sTbFqOKAnOG7gzcwxajhu4Phu4Es4bqxxajEg+G6teG6sTbFqDw/4bqx4oCdxahsa+G6sTbFqCk3PSnFqGxlOMWo4bqvaCnFqOG7gzgg4buFxagpw53hurfFqCnhu7jFqMSD4bu0xago4bu44bq3xahsMsWobGvhurE2xagpNz0pxag+YinFqMSDLMOq4buexagpN2nFqOG6v+G7hW8x4bqx4buexajDneG6sTfFqOG6sTjhurE3xagoOCDhurHFqDY4ZTjhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO04buF4buDN+G6t+G7geG7plThurA2w6Ipxajhu7Xhu4U64bqxxagtxajhu7Xhurfhu7ThurE2xajhu6fhuq3hurE2Uy/DqlQ=

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]