(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhấp chén trà, vị đăng đắng, nhưng dần dần thấm sâu vào đầu lưỡi lại có vị ngọt dịu, thanh mát. Không phải trà búp, chè xanh, sen, cúc hay một loại trà nào đó thường uống. Một vị khác lạ nhưng sao quen thuộc đến vậy. Nhắm mắt lại, cố kiếm tìm trong ký ức cái hương vị đã lâu rồi tôi chưa bắt gặp lại. Ôi chao, trà mâm xôi ngày xưa đây mà!
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5dk4buQxKhE4buhw5RDS+G7oVFMROG7oeG7gOG7mMWp4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7keG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5c3Q+G7tcOS4buh4bqgQ+G6ruG7huG7ocOU4buO4bupw7Xhu6FRw4nhu6HDg+G7r+G7hkLhu6HDg3bhu4ZCw7Xhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7oeG6ouG7t+G7huG7oeG6ouG7t+G7huG7ocOUQ+G7teG7gOG7ocOV4buz4buQ4buhUeG7qeG7guG7ocOD4bu34buQ4buh4bq+4buaw5NE4buh4bq+4burROG7oeG6oOG7hOG7oVHDieG7oeG7hkJHw5Thu6HhuqLDieG7kMO14buhw5RDxanhu4ZD4buh4buAxrDDlMO04buhNEPDjeG7hkLhu6HDkkPhu7FE4buhw5Thu47hu6nhu6HDgOG7ksOSw7Xhu6HhuqBDw6jhu6FTxanhu4ZDw7Xhu6HDlcSC4buGw7Xhu6HhuqDhu5LhuqDhu6FDxalU4buh4buA4buIw5Thu6Hhur7hu4Lhu6tE4buhw5Thu47hu6nhu6Hhu4bhu6nhu4Lhu6HDg+G7hOG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buh4buQw4zhu4ZCw7Thu6E24buIw5Thu6FRw4nhu6HDikPGsOG6oOG7oeG6vuG7q+G7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buhw5XFqeG7guG7oeG7jOG7kMSC4buG4buhw5RD4buQ4buI4bqg4buhw4PDguG7huG7oVHhu7lUw7Thu6E3Q3bhu4Dhu6Hhu4B2w5Thu6Hhur7hu6tEw7Xhu6HhuqDDjOG7ocOKRMOC4buA4buhw5RF4buA4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4pV4buh4buc4bqg4buh4bqgxrBE4buhQ+G7mkvhu4ZC4buhUcOJ4buhw4Phu63hu6Hhur7hu7Phu5Dhu6Hhu47hu4pE4buhw5TDjUThu6HhuqBD4buaxanhu6HDgHbDlOG7oUJ4w5Lhu6Hhur7hu6tEw7Thu6HhuqNE4buh4bqgQ8Wp4buCw7Xhu6HDlOG7juG7qeG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUThu6Hhu4ZC4bupVOG7oVPhu5rFqeG7ocOD4buzVOG7oeG7gOG7qeG7keG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/huqLDlEPhu5Dhu4DDgOG7oUQkxILhu4bDlMSC4buO4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oeG7pXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6HDunN1w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnFwL3Jxw7rhuqJzcHNyc3HDucOUdOG7p3PDuuG6vnAt4buAxanhu4AtU+G7gkTDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufZOG7kMSoROG7ocOUQ0vhu6FRTEThu6Hhu4Dhu5jFqeG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUThu5Hhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n8O6c3Xhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyRD4bux4buh4bq+4bup4buh4buA4bu1VOG7oUPDjeG7gOG7oeG7hsWpVOG7ocOUQ+G7nOG6oOG7ocOKQ+G7kFTFqcO14buhw4Dhu5Thu4ZC4buhw4pD4buE4buh4bqgQ8OJ4buQw7Xhu6Hhu4ZDTOG7oeG6vuG7t+G7huG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7oeG7gOG6sOG7oULhu6BE4buh4buM4buQ4bup4buh4buM4buQ4bq04buh4bq+4bq04buG4buh4bqg4buE4buhQuG7hEThu6HDlOG7juG7qeG7oeG7gOG6sOG7oULhu4RE4buhQuG6ruG7gOG7oeG6oEHhu4bhu6HDlEPhu7nhu4bDteG7oeG7huG7hEThu6Hhu5DDjOG7hkLhu6HDlMOMw5Thu6HhuqBD4buC4buhQ+G6puG7ocOUROG6tOG7kOG7oUPhu4LGsMO04buhY8Wp4buQ4buhw4BQxanhu6HhuqBL4buA4buhw5TDjEThu6HDlMONROG7oeG6vuG7q0Thu6HDkkPFqeG7ocOU4buO4bup4buhUeG7qeG7oeG7hkPhu7Phu4Dhu6Hhu4ZDROG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7oUJETeG7oeG6vuG6tOG7huG7ocOSQ0bhu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buhUUThuqbhuqDDtOG7oWbDgeG7huG7oVHDieG7oVPhu5rFqeG7oeG7tVTDtOG7oSTGsEThu6FRw4nhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oOG7s1Thu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41E4buh4bq+4bup4buA4buhw5TDjUThu6HDgOG7ikThu6FD4buKROG7oVHhuqThu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZC4bupVOG7oVPhu5rFqeG7oeG6oMagw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7juG7guG7hkLhu6HDgOG7q8OU4buh4buGQuG7qeG7huG7oeG6oOG7s1Thu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buh4buM4buQ4bq04buhw5TDjUTDteG7ocOUQ0Xhu6HhuqDhu7NU4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7oeG6vuG7qeG7oUJEw4zhu4ZC4buh4bqg4buzVOG7oeG7gEfhuqDhu6FD4buCxanhu4ZC4buh4bqi4burROG7oVHhu6nhu6HhuqDGoOG7hkLhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOUQ8ON4buG4buh4buAxanhu4ZC4buhUeG6pOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7oU/hu6FR4buaTeG7huG7oeG7hkPhu6nDtOG7oSThu7NU4buh4bqgQ+G7guG7oeG7jOG7kOG7seG7ocOUQ0vhu4Dhu6Hhu4ZC4buC4buGw7Xhu6HDkkPhu7fhu4bhu6Hhu4ZCR+G7huG7oeG7huG7guG7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4buG4buE4buh4bqgRuG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6ouG7mOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDlOG7juG7qeG7ocOD4bqs4buh4buQw4zhu4ZC4buh4buO4bu1w5Thu6HDlMOMw5Thu6HhuqBD4buC4buhw5Xhu5zhuqDhu6HDikPhu4LhurbDtOG7oTRDw43hu4ZC4buhw5JD4buxROG7oeG7hkLDgeG7kOG7oeG7hkNE4bq04buG4buh4buA4bup4buhw5TDjUThu6Hhur7hu6tE4buhU8Wp4buC4buhU+G7kFTDguG7huG7ocOKQ0Thu6FCeMOS4buh4bq+4burROG7oeG6oMawROG7oUPhu5pL4buGQuG7oVHDieG7oVPhu5rFqcO14buhw4BPROG7oeG7huG7hOG7oUJOROG7oeG6vuG7q0Thu6HDgMWp4buC4buhw4rhu6Thu6Hhu4ZE4bqm4buA4buh4buA4buIw5Thu6HDlENNROG7ocOUQ0vhu6Hhu7Xhu5DDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cq4bu1w5Thu6Hhu4zhu5DhurThu6HhuqB34buG4buh4bqgSkTDteG7oeG6oOG7s1Thu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41E4buhUcOB4buG4buh4buA4bur4buGQ+G7oeG7gOG6suG7ocOVROG7hkPhu6HDlOG7iuG7huG7ocOU4buaS0Thu6HDlMOMw5TDteG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6oMawROG7oeG7juG6rsOU4buhw4pDduG6oOG7oeG7hkJDROG6psOU4buh4bqg4buWxanhu6HDlETDgsOU4buhw5Thu45NROG7oeG7gOG7mMWp4buhw4PDjeG7hkLDteG7ocOU4buaT+G7hkLhu6HhuqBD4bui4buGQuG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqgQ8OJ4buQ4buh4buGSkTDteG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7hkPhu57FqeG7ocOVw4zhu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5TEkOG6oEPhu6HDlOG7lOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOU4bui4buGQuG7ocOUQ0zhu6Hhu4Dhu6vhuqBD4buhw4B2w5Thu6FCeMOS4buhxrDhu4ZD4buh4buGduG7hkLhu6Hhu4BMRMO14buhw5R24buA4buh4buAxrDDlOG7ocOAd+G7hkLhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FD4burw5Thu6Hhu4Dhu5rFqeG7oVPhu5Dhu7Phu4bhu6Hhu47hu4pE4buhw4Phu7Phu4Dhu6HhuqBD4buKRMO14buh4buG4buxVOG7oeG6vuG7iOG6oOG7oeG7gEvhu4bhu6Hhu4BP4buG4buhw5JD4buW4buhU8Wp4buGQ+G7oVHhu5jhu4ZC4buhw4Phu7XDlOG7oeG6oHfhu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5c24buz4buA4buhU8ONRMO14buh4bq+4buC4burROG7oeG6oOG7s1Thu6HhuqLhu7Phu4bhu6HhuqLhu63DtOG7oVvhu4LFqeG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUThu6HDikPDjeG7hkLhu6Hhu47hu57huqDhu6Hhu47Dk+G7ocOVduG6oOG7oeG7gOG7qeG7kMO14buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buhw5Thu4Lhu7Hhu6FD4buaS+G7hkLhu6HDlENL4buA4buh4buGQuG7qeG7guG7oeG7hkLhu6vDlMO14buh4bqg4buc4buh4buGQ0jhu6Hhur5U4buhw5RE4buhw4Dhuq7hu6FTxJDhu5Dhu6FR4bu5VMO14buh4buGQ+G7muG7hkLhu6HhuqBD4bq44buhw4pD4buC4bux4buGQuG7oeG7gOG7iMOU4buhw5Thu5Dhu7fhu4bhu6HDikNE4buhw4NL4buA4buhQ+G7gsWp4buhw5RDReG7oeG6ouG7t+G7huG7oeG6ouG7t+G7huG7ocOUxrDhuqBD4buh4buOxanhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhur7hu4jhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDlOG6rsOS4buh4buGQ0jhu6Hhu4BH4buGQuG7oeG7huG7mkzhuqDDteG7ocOU4bui4buGQuG7ocOU4bquw5Lhu6Hhu4BH4buGQuG7oeG7huG7mkzhuqDhu6Hhu4bhu6lU4buh4bq+4burROG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOU4bur4buC4buhQ+G7gsaw4buhw5V2w5Lhu6FTw4LDkuG7ocOUQ+G7ucOU4buhw4pD4bqu4buC4buh4bq+4bqu4buC4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7lOG7ocOU4buC4buhw5Thu47hu6nhu4bhu6HDg+G7t1Thu6HDlOG7jsON4buGQuG7oUJEw4zhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7oeG7lOG7oVPDjUThu6HDg3jDlOG7ocOU4buO4bq04buG4buh4bqgxrBE4buh4buA4buz4buA4buhUeG7uVTDtOG7oSThu4Thu6Hhur7hurLhu6FRReG7ocOUQ8OC4buh4buA4bup4buh4buGQuG7mk1E4buhw5TFqeG7oUJHROG7oeG6vuG7qeG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUTDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5c34buU4buA4buh4buM4buQ4bux4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocWpROG7ocOAxrDhu4bhu6HhuqDhu7HDteG7oeG6oEPhurjhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZC4buaTUThu6HDlUThu4ZD4buh4buOxanhu6FP4buhU+G7hOG7gOG7oeG7huG7kkThu6Hhu4BMROG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5RD4buaT+G7hkLhu6HDlEPhu5zhuqDDtOG7oSrhu4Thu6Hhur7hu6nhu6Hhu4Dhu4Thu4bhu6Hhu4zhu5Dhu6nhu6Hhu4zhu5BV4buhQkTGsOG7oeG7gOG7qeG7ocOUQ0ThurThu4bhu6Hhu4ZDROG6tOG7huG7oeG7muG7kOG7ocawROG7ocOAxanhu4bhu6HDlHjhu4ZC4buh4bqgQ+G7guG7oeG7jOG7kOG6tOG7ocOUw41Ew7Xhu6HhuqDGsEThu6FRw4nhu6HhuqBD4buQxanhu6HhuqBD4buQxanDteG7oeG7hkJG4buG4buh4buGQkfDlOG7oeG6oOG7nOG7ocOUQ+G7teG7gOG7oeG7gOG7rUThu6FR4bup4buh4bq+4bua4buQ4buh4bq+4burROG7oeG7hktE4buhw4Phu7fhu5Dhu6Hhur7hu5rDk0TDteG7ocOKQ0TDguG7huG7ocWpROG7ocOD4buE4buh4buv4buG4buh4bqgQ8SQ4buG4buh4bq+4burROG7oeG7gOG7kMOM4buG4buh4buv4buG4buh4buA4buaTUTDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5db4buKROG7oeG7hkNIw7Xhu6Hhu4BKROG7ocOU4buO4buaxanhu6FDw6jhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUw41E4buhw5RD4buaTeG7hkLhu6HDlOG7jsOM4buG4buh4buGQuG7mk1E4buh4bq+TOG7huG7oeG7juG7ikThu6Hhu47hu5bhu6Hhu4ZDxanhu5Dhu6FR4bup4buC4buh4buG4buSROG7oUPGsEThu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41Ew7Thu6Fm4buQROG7oVHhurbDteG7oeG6oOG7mk1E4buhw4Phu5jFqcO14buhw5Thu47FqeG7hkPhu6Hhu4ZDxanhu5Dhu6HDlOG7ouG7hkLhu6Hhu4zhu5Dhu7HDteG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4bq+4bu34buG4buhw4DDieG7oULFqUThu6HhuqDhu7NU4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7ocOD4buz4buA4buhUeG7qeG7guG7ocOKQ+G7hOG6oOG7ocOUQ+G6rsOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJOG7s1Thu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41E4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buhw4DDjOG7oeG7gMWp4buGQuG7oUJEw4zhu4ZC4buhw5Thu47hurThu4bhu6Hhu4bhu5JE4buhUeG6pOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7oU/hu6HDlcWp4buQ4buhUeG7mk3hu4bDtOG7oWPFqeG7kOG7ocOD4buE4buhw4Dhu5RE4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7ocOUQ+G7ucOU4buhw5Thu4LDteG7ocOUxalU4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7oeG6oOG7nOG7oVHhu5pL4buG4buh4bqi4bupRMO14buhw5Thu6Lhu4ZC4buh4bqgQ+G7ikThu6Hhu4bhu4Lhu4bhu6HDgOG7lOG7ocOAw4Hhu4DDtOG7oSXhu4Lhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4DhurDhu6HhuqBD4buv4buA4buhw4Dhu4Thu4bhu6Hhu4bhurThu4bhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41E4buh4bqg4buc4buhw4rDgsOU4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG7huG7lOG7gOG7ocOU4buC4buhUeG7qeG7ocOD4bu3VMO14buhUeG7qeG7guG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6FR4buU4buh4buM4buQ4bux4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6FRw43hu6HDiuG6rMO14buh4buv4buG4buhw4pDw43hu4ZC4buhQ8OCw5Thu6Hhu4DhurDhu6HDlEPhu5pN4buGQuG7oUPGsEThu6Hhu4bhu5Thu4Dhu6FR4bup4buC4buh4buGQuG7s+G7gOG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6FRTEThu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw5JDw6jhu4bhu6HhuqLhu5jhu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG7kMOM4buGQuG7oUJE4buxROG7ocOKQ8aww5TDtOG7oTfhu5pM4bqg4buh4buA4buz4buA4buhU8ONROG7oeG7hkLhu4Lhu4bhu6HhuqBDeeG7hkLhu6HDlEPhu5DFqeG7ocOK4bqu4buA4buhQkXhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG7guG7q0Thu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6Hhu4ZC4buz4buA4buhUeG7qeG7oeG6ouG7t+G7gOG7ocOKQ8aw4bqgw7Thu6E24bqw4buh4buG4buERMO14buh4buASkThu6HDikNE4buhw4NE4buh4buOxanhu6HDg+G7iuG7hkLhu6Hhu47hu5Dhu4jhu4ZC4buhUeG6pMO14buh4buQw4zhu4ZC4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUThu6Hhu4ZC4buz4buA4buhw4Phu5pN4buGQuG7ocOUQ+G7tVThu6HDgMWp4buC4buh4buA4bqmw5Thu6Hhu4ZDR+G6oMO14buhw4Dhu5zhuqDhu6HDgMOMROG7ocOD4bqk4buQ4buhw5TFqeG7huG7ocOARMOC4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZEPGsOG7hkLhu6HDgMWp4buhw4DDjOG7oeG6vuG7q0Thu6Hhu4ZCdsOU4buh4buGQkfhu4bhu6HhuqDhu7NU4buh4buA4buz4buA4buhU8ONRMO04buhPcOM4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6Hhu4ZCdsOU4buhw4NE4buh4bqg4buzVOG7ocOV4bqy4buhw4Phu7Phu4Dhu6HhuqBD4buKROG7oeG7gExEw7Xhu6HhuqBD4buC4buh4buGQ8aw4buGQ+G7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhQ0vhu4bDteG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDlcWpROG7oUNL4buGw7Thu6Fm4bup4buhw4N44bqg4buhw4BE4bqmw5TDteG7oeG7hkLhu4Lhu6lE4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqBD4buC4buh4buM4buQ4buxw7Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZCR+G7huG7oeG6oOG7s1Thu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41E4buh4bqgRuG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6ouG7mOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu47hu6nhu6HDg+G6rOG7oeG7kMOM4buGQuG7oVHhu6nhu6Hhur7hu6nhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oVHDieG7ocOUQ+G7kMOM4bqg4buh4buM4buQVeG7ocODROG6pOG7kOG7ocOU4buOw4nhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOA4bqm4buGQ+G7oVHhuqThu6HDg+G7mk3hu4ZC4buhw5RE4bq04buQ4buhQ+G7gsaww7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0NQ4buGQuG7ocODR8OU4buh4buG4buC4buG4buh4bqg4buzVOG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUTDteG7ocOAw4zhu6HDlEPhu5pN4buGQuG7ocOA4buE4bqg4buh4bq+TMOS4buhUUjhu6Hhu4ZC4buC4bupROG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6Hhu47hu4pE4buhw5JDS0Thu6HDikPDjcO14buhw4N4w5Thu6Hhur7hurThu4bhu6HDgMOCw5Lhu6HDlcWp4buC4buhUeG7qeG7hkLhu6Hhu47hu4pE4buh4bqgQ+G7guG7oVHhu6nhu4Lhu6HDlOG7kkThu6HDgOG7hOG7hkLhu6HhuqLhu5jhu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buhw5Thu47hu6nhu6Hhu5DDjOG7hkLhu6FD4bup4buGQuG7oeG7hkLhu6lUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJcOJw5Lhu6Hhu4bhu6lUw7Xhu6FP4buh4buM4buQ4bq04buh4bqgQ3bhuqDhu6Hhu4DhurDhu6HhuqDGoOG7hkLhu6HDg+G7reG7oeG7hkLhu7Phu4Dhu6HDg+G7t1Thu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4bhu5Thu4Dhu6Hhu4Dhu7Phu4Dhu6FTw41E4buh4bqg4buY4buGQuG7oVFMROG7ocOD4buaTeG7hkLhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FDxqDhu6Hhur5M4buGw7Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDg0fDlOG7oeG7huG7guG7huG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOAw4zhu6FDxrBE4buhUeG7qeG7guG7oVHhu6nhu6HDlcWp4buC4buhUeG7qeG7hkLhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5Thu47hu6nDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fEkcOM4buGQuG7oeG6vlThu6HDlOG7juG7qeG7oeG7gOG7s+G7gOG7oVPDjUThu6HDgMWp4buC4buh4buGSkThu6Hhu4ZDTOG7oeG7jOG7kOG6tOG7oVHhu6nhu6HDilXhu6Hhu5zhuqDhu6HDlOG7kMSoROG7ocOUQ0vhu6Hhur7hu6tE4buh4buYxanhu6FR4bqkw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DksWo4buQw5RD4buC4buO4buf4buXW+G7qeG7oVtEw4Lhu5Dhu5Uvw5Lhu5c=

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]