(vhds.baothanhhoa.vn) - Chương trình “Em nuôi” mà Đoàn Thanh niên thị xã Nghi Sơn triển khai đã đem lại kết quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ, động viên học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG6u0TEkEPhu7nhu7fhu6nhur0iReG6tuG7seG7hcSQQ3Phu4Xhu7bhu6nhu6vhu7Hhu4Vd4bq04bu34buFR8OC4bux4buF4buj4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4oCcUOG7teG7heG7t0XDg+G7seKAneG7heG6uy9ExJBD4bu54bu34bup4bq94bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq94bui4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4oCcUOG7teG7heG7t0XDg+G7seKAneG7heG7tW3hu4Xhu6Dhu7lt4bu34buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu7fhu7F14bu34buFxJDhu6t24buFScOz4buF4bu24bup4bur4bux4buFXeG6tOG7t+G7hcSQQ+G7seG7p+G7t+G7hcO94bura+G7seG7heG7ocOz4buF4buhcOG7teG7heG7s27hu7Hhu4XDvcO6xJDhu4VCRW/hu4XEkOG7q+G7scO6xJDhu4XEkOG7q+G7guG7o2Thu4XDvXbhuqrhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6pmThu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4VH4buxdeG7t+G7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7o0Hhu4Xhu6vhu7lt4bu34buF4bujb+G7t+G7q+G7heG7ocO14buj4buF4bud4bux4bulxJDhu4XDveG7q0Hhu4XDveG7q8Oy4bu34buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7n8SQ4burReG7teG7neG7heG7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buFxKlmZuG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOtxKnDreG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2hnw61nL2fhu4vEqeG7n2hnZ2nDrGhnxJDDrMOsw63DrWfhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8OixKlnxKnhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7gyJF4bq24bux4buFxJBDc+G7heG7tuG7qeG7q+G7seG7hV3hurThu7fhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Phu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4XigJxQ4bu14buF4bu3RcOD4bux4oCd4buD4buFSOG7seG7n8SQ4burw6Lhu4PEqWZm4buD4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQw6Lhu4PDrcSpw63hu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bui4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4oCc4bu2RcOD4bux4buFcOG7teKAneG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFxJDhu6tr4bu34bur4buF4bu34buxdeG7t+G7hcSQ4burduG7hUnDs+G7heG7tuG7qeG7q+G7seG7hV3hurThu7fhu4Xhu6HDs+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7hWdn4buJ4buFcOG7teG7hUfDguG7seG7hcSQ4bq24bu34bup4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vhu63hu4XEkEN14bu34buFaWZm4buFxJBD4bux4bulReG7heG7oeG6ruG7t+G7qcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0i4buG4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmdq4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu7drw43hu4Ui4burduG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu7bhu6nhu6vhu7Hhu4Vd4bq04bu34buF4buhw7Phu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4Xhu6Phu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4XigJxQ4bu14buF4bu3RcOD4bux4oCd4buF4bu34bur4buP4bu14buF4bufbeG7t+G7q+G7hUThu4Lhu4VCRWvhu7fhu4XEkOG7k+G7tWThu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4XDvXbhuqrhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu6Phu4Vw4bu14buF4burw4Dhu6Phu4VE4bux4bu34bur4buF4bu34bup4burw6jhu7lk4buF4bujQeG7heG7q+G7uW3hu7fhu4Xhu6Nv4bu34bur4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t+G7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fEkeG7hSLhu6t24buF4buh4bu5beG7t+G7heG6quG7q8SC4bux4buF4bur4bqm4bqq4buFR8OC4bux4buF4bujbOG7o+G7hUnDs2Thu4XEkOG7q3bhu4XEkEPhu5nhu7fhu4VDbeG7hUThu7lsxJBk4buF4buz4buX4bqq4buF4bufa+G7t+G7q+G7hURs4buj4bur4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu5ZOG7heG7o0Hhu4Xhu6vhu7lt4bu34buF4bujb+G7t+G7q+G7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Phu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbEkeG7heG7tOG6uuG7o+G7hcSQ4buxdUXhu4Xhu6Phurxr4buF4buj4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4buzbeG7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7hcSQ4buxw7nhu7fhu4Xhu6vDgOG7o+G7heG6quG7q+G7rWThu4XEkOG7scO54bu34buFw7Lhu7dk4buFxJDhu7HDueG7t+G7heG7tUVr4buF4buh4bqu4buF4buf4bq44bu34bup4buF4burw4Dhu6Phu4XEkOG7l+G6quG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7o2zhu6Phu4Vw4bu14buFR8OC4bux4buF4bu14buA4buj4buFxJDhu4bhu4VoZmbEkWZmZuG7heG7ocO64bu34buFw6xmZsSRZmZm4buF4buh4bqu4bu34bupL3Dhu7Vk4buFxJDhurjDjeG7hcSQ4buG4bu34bup4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4bur4bqm4bqqZOG7heG7q+G7uW3hu7fhu4Xhu6Nv4bu34bur4buF4buj4bq64buFxJDhu6vhu6fEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4Xhu4tpZ+G6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2hnw61nL2fhu4vEqeG7n2hnZ2nhu4vDrGbEkOG7i2hoaWrhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8Oiw63hu4nEqeG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buDIkXhurbhu7Hhu4XEkENz4buF4bu24bup4bur4bux4buFXeG6tOG7t+G7hUfDguG7seG7heG7o+G7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heKAnFDhu7Xhu4Xhu7dFw4Phu7HigJ3hu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g+G7i2ln4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu24bupa8ON4buFxJDhu4bhu4XDveG7q+G7seG7heG7neG7jcSQ4buF4buh4buVReG7heG6quG7q2zEkOG7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUdt4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7dk4buF4buj4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4buhw7Phu4Xhu7fhu6vhu5fhu7fhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VE4buC4buF4bur4bq+4bqs4bu34bup4buF4buA4bu34bupZOG7heG6vOG7t+G7qeG7heG7q+G6sOG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4bq04buFQkVr4bu3ZOG7heG7oeG6tOG7t+G7hUd2ZOG7heG7n+G7uWvhu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqpk4buF4bu34burbeG7heG7q2/hu7nhu4XEkOG7k+G7tcSR4buF4bu2w7pF4buF4bu34bur4bq+4buF4bu3w7Lhu7Xhu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhu7F14bu34buF4buj4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4bur4bqy4buFxJBD4bqm4buF4buj4bur4bu54buFaGfhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4XEkOG7q+G7r+G7heG7ocO64bu34buF4bu3a8ON4buFxJDhurbhu7fhu6nhu4VExILhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6vhurLhu4XEkEPhuqbhu4Xhu7Nt4buFZ2fhu4nhu4Vw4bu14buFR8OC4bux4buFxJDhurbhu7fhu6nhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG6quG7q+G7reG7hcSQQ3Xhu7fhu4VpZmbhu4XEkEPhu7Hhu6VF4buF4buh4bqu4bu34bupxJHhu4Vb4buxdeG7t+G7qeG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buF4burw4Dhu6Phu4VoZmhnLWhmaGjhu4Xhu6Phu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6HDs+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6puG7heG7o+G7q+G7ueG7hcOsw6zhu4Vw4bu14buFR8OC4bux4buFxJDhurbhu7fhu6nhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG6quG7q+G7reG7hWfDreG7i+G7hcSQQ+G7seG7pUXhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bq74bux4bu14bup4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phu7Hhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G7hUTEkMON4buzcMOi4buDSOG7seG7n8SQ4burYuG7hcSpZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4XDrOG7icOs4bqqSWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvaGfDrWcvZ+G7i8Sp4bufaGdnaeG7i8Os4buJxJDhu4vDrWlow6zhu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8Oiw6zhu4nDrOG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buDIkXhurbhu7Hhu4XEkENz4buF4bu24bup4bur4bux4buFXeG6tOG7t+G7hUfDguG7seG7heG7o+G7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7heKAnFDhu7Xhu4Xhu7dFw4Phu7HigJ3hu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8Os4buJw6zhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bui4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJBD4buv4bu34bur4buF4oCc4bu2RcOD4bux4buFcOG7teKAneG7heG7o+G6vGvhu4XEkEXhurbhu7Hhu4XEkENz4buFxJDhu6t24buFScOz4buF4bu24bup4bur4bux4buFXeG6tOG7t+G7hUR04buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4buhxqHDjeG7heG7tW7hu7fhu6vhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4XEkMOC4buxxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vXvhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4burduG7heG7oeG7uW3hu7dk4buF4bui4bur4bq84buFxJB24buj4bur4buF4buq4bqw4bux4buF4buy4buxdeG7t+G7heG7q+G7seG7peG6quG7hcSQ4bura+G7t+G7q+G7heG7t+G7sXXhu7fhu4XEkOG7q3bhu4VJw7Phu4Xhu7bhu6nhu6vhu7Hhu4Vd4bq04bu34buF4bu24bupRcONxanhu7fhu4Ui4burw7rhu4VL4bu34bur4buF4buj4bur4bu54buF4bud4buxw7rEkGLhu4Xhu6Dhu5PDjeG7heG7s23hu4Xhu7XhurDEkOG7hcSQQ8OA4bu34bup4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4XEkEPDgOG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buF4buj4bq8a+G7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buF4buh4bu5beG7t+G7hcSQ4burduG7hUnDs2Thu4Xhu6HDs+G7hUdt4buF4buha+G7t+G7qeG7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4bujbOG7o+G7hXDhu7Xhu4Xhu6vDgOG7o+G7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7heG7o0Hhu4Xhu6vhu7lt4bu34buF4bujb+G7t+G7q+G7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4XEkEN14bu34buF4buhdmvhu4Xhu51t4bu34buFxJDhu4bhu7fhu6nhu4Xhu53hur7DguG7o+G7heG7o2/hu7Hhu4XEkOG7q+G7seG7peG7t+G7heG7oeG6pOG7seG7hUTEguG7t+G7qWThu4Xhu7fhurLhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4VH4bq+4bq04bu34buF4buzdeG7t+G7hcSQQ+G6rOG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7o+G7ueG7t+G7heG7t+G7qeG7uWvhu7dk4buFxJBDw4Hhu4Xhu6nhu7HhuqDhu7HEkeG7hSLhu6vhuqThu7Hhu4Xhu6nhu7Fr4bu34buFxJDDguG7seG7heG7ouG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7r+G7t+G7q+G7hUR04buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buFR+G7l+G7t+G7heG7oeG6sOG7t+G7qeG7hUThu4Lhu4Xhurzhu7fhu6nhu4Xhu6vhurDhu4Xhu6Phurxr4buF4buj4bqw4bu34bup4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buh4bun4buF4bujQeG7hcSQ4burdeG7teG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7heG7q8OA4buj4buFROG7seG7t+G7q+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7q+G6suG7hcSQQ+G6psSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqS0XEkOG7q+G7uUPhu4Phur3hu7Ru4bu34bur4buF4bui4bq+4bqk4bu34bup4bq7L+G6quG6vQ==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]