(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28-6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Honda Ngôi sao đã tập huấn “Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" (ATGT) năm 2022 tại 2 huyện Như Thanh và Như Xuân.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu53hu5vhu5Lhu5jhu5BHRsSQ4budw6nhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhG4buTclTDgEZy4bqwS0bEkHJG4buIRsSQcuG6ruG7uUZyw4N2R3LhurB24buEcuG7mOG7kMOA4buYcuG7mFHhu5Ny4burRnLhu5hH4butRnLEkMOJ4burR3Lhu5hF4buIRsSQ4bubL+G7kuG7mOG7kEdGxJDhu53hu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7nWHEkOG7rcOZcnXGsC3hu6fhu5NyIEvDiXJh4buIRsSQcuG6ruG7uUZy4buYw4pGRXLDlUXEqMOJckXDksOVclRPw4lyJuG7iEbEkHLhu6tGcuG7mMOKRkVyw6lF4burRkVyIEjhu6tyVOG7rXIm4buIRsSQcuG7mMOZciBHRuG6ruG7q3JhxJDhu4jDiXLhu5Lhu6tHcuG6sHdy4buYw4DDlXJF4buUQUZy4oCcw6nhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhG4buTclTDgEZy4bqwS0bEkHJG4buIRsSQcuG6ruG7uUZy4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burcsODdkdy4bqwduG7hHLhu5jhu5DDgOG7mHLhu5hR4buTcuG7q0Zy4buYR+G7rUZyxJDDieG7q0dy4buYReG7iEbEkHFy4buX4buqw6kiw6nGoXJGeOG7hHJ1c3V1cuG7mOG7r8OJcnVyReG7lMOZ4bqqRnJhReG7nnLDqUXhu6tGRXJU4butcmFF4buecsOs4buU4bu5RuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9x4bqu4buYReG7lOG7hMODcsOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxanGsHPDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXVzw5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXV14bunL3Thu6nFqeG6rnV04bunw7l1w7nhu6fhu5jhu6nDusWpxal04buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/DueG7qXRxcuG7q+G7guG7mG9xw6nhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhG4buTclTDgEZy4bqwS0bEkHJG4buIRsSQcuG6ruG7uUZyw4N2R3LhurB24buEcuG7mOG7kMOA4buYcuG7mFHhu5Ny4burRnLhu5hH4butRnLEkMOJ4burR3Lhu5hF4buIRsSQcXJVw4nhuq7hu5hFb3HFqcawc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6V1c3FyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budw6lH4butRnLEgnZGRXLhu4JPw5Vy4buYw4DDlXJF4buUQUbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7ncOp4buvw4lyRUvDiXJGxJBF4bq84buTcnThu6dzckXDjcSCclTDieG6pkZy4buC4butcsSC4buxRnLDg0vhu5NyRUvDiXJUw4nhuqZG4buTckbhu4hGxJBy4bqu4bu5RnJU4butcmFF4bu5RnLhuq7hu7lGcuG6sOG7nsOSxIJy4buCd0ZFcuG6sOG7r0dyJuG7iEbEkHLhu6tGcsSC4buxxIJyReG7lMOZ4bqqRnLhu5jhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhG4buTcsOVRUxyw4PDieG6rEZyxILhu7HEgnLEgkXhu5TDmeG6pkZy4bqw4bqoclThuqhyOOG7lMOA4buYciLDieG7q0dy4buYReG7iEbEkHLhurDhu57Dk0bEkHLDg0vhu5NyxIJF4bq4RkVy4buS4buxxIJFcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYclThuqhy4buY4buQw4Dhu5hy4buYUeG7k3Lhu6rDqSLDqeG7kXLEkMOJdsOJcsOVReG7scOVcuG6sHbhu4Ryw4N2R3Lhu6rDqSLDqXLhu5jhu5BHRsSQckbhu4hGxJBy4buYReG7iEbhu5FyVHhGckVI4burcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJDhu5Nyw5Thu5TDmXLhu5h5xIJyxJDDieG7q0dy4buYReG7iEbEkOG7k3Lhu5hQcuG6sEhyxJDDieG7lsOVckbEkOG7nsOTw4ly4bqu4bu5RnJG4bu5RsSQcsSC4burR3JGRcOARnLhu5hF4bugxILhu5Ny4buY4bq4xIJFcsSCUcSCcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3LEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnLhurB24buEcsODdkdy4buqw6kiw6lyRsSQ4burw5ly4buY4buvw4lyxIJOcuG7kuG7jOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6XDunXDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dXXhu6cvdOG7qcWp4bqudXThu6fDuXXDusaw4buYdMaw4buldHPhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb8O6w7nGsHFy4bur4buC4buYb3HDqeG7lMOZ4bqmRnLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qEbhu5NyVMOARnLhurBLRsSQckbhu4hGxJBy4bqu4bu5RnLDg3ZHcuG6sHbhu4Ry4buY4buQw4Dhu5hy4buYUeG7k3Lhu6tGcuG7mEfhu61GcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJBxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4bulw7p1cXIv4bud4bubL8OV4bud4bub4bquw4lUcsOJ4bqub3HDg8ODX+G7hOG7ksSQX8OJ4bquX3Thu6fhu6Xhu6fDuXPDuXPDucWpc8O64bulcXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xxIJF4bur4buYLeG7hOG6tuG7kuG7kuG7q8SQ4bq2clXhu5Dhu6vDlS3hu4Thurbhu5Lhu5Lhu6vEkOG6tnLhu5BH4buY4bur4buY4bq2LcSCR0bhu5jhu6vDiUbhurbhu5BycXLhuq7hu6vhu5jhu6stRkfhuq7hurYt4buYw5nDleG6tm9xw4Phu5TDg8OD4buC4bq2LeG7hOG6tuG7kuG7kuG7q8SQ4bq2ceG7neG7m+G6rsOJVHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xceG7neG7m+G6rsOJVHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4nhu4TEkC3hu4Thu5LEkC1UdXItxILhu6vDleG7mMOJR0ZyLcODxJAtVC10cXLhuq7hu6vhu5jhu6stw4nhuq5vceG6rsOJVF/EkeG6tsSC4bq2w4lU4bq24bquOeG7ksSQX2NFR+G7mEdx4bud4bub4bquw4lUcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDieG7hMSQLeG7hOG7ksSQLVR1X1/Dg+G7lMODceG7neG7m+G6rsOJVHLEguG7guG7q+G7kuG7km9x4buE4buSxJAt4buS4bq24buC4bq2xILhu5gtR1Thurbhu5Dhu4Lhu6vDmXLDieG7hMSQLeG7hOG7ksSQLVR1X19E4buYceG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budw6lFUcSCckXhu61GRXLhu5jhu5DhuqZGcuG7hOG7iHJF4bq6RkVy4buE4buxw5ly4buY4bq4RkXhu5svw5Xhu53hu5sv4bquw4lU4bud4bubL+G6rsOJVOG7neG7my/huq7DiVThu53hu5sv4bquw4lU4bud4bubL+G6rsOJVOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budYcSQR+G7rcOJcuG7kOG7q+G7k3JFw43EgnJUw4nhuqZGcuG7gk/DlXLhu5jDgMOVckXhu5RBRnLEguG7okbEkHLhurDhu57DksSCcsSCRcOJ4burcuG7ksOCclThuqhyxILhu7HEgkVy4bugRsSQcsOaUnJGReG7uUZyVHhG4buTcuG7mOG6ukZFckbEkOG7nsOTw4ly4buGRcOJcsSCReG7tUbEkHLhu4Thu6vDmXLDmnbDmXLhu5Dhu6ty4buY4burw4lyRuG7r0bhu5FyxILhu7HEgkVy4bugRsSQcsSC4bug4buUckbhu69GckZF4bu5RuG7k3LDg3ZHclThuqpyRcOJ4bqqRnLhu5jhu5Dhu57Dk0bEkOG7k3LDg+G7sUdy4buYw4lGcsSCRUdyxIJOcsOU4buU4burRnLEgkXhu6DEgnJGeEbEkOKApuG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nhu5BHRsSQcsOVRcOBRnJF4bueT0bEkHLhuq7huqJGcuG7mEVRxIJyReG7rUZF4buTckXDjcSCclTDieG6pkZy4bqw4buew5LEgnLEguG7scSCcuG7huG7qHLhu5hF4buUw4Dhu5hyVMOJ4bqmRnIm4buIRsSQcuG7mMOZciBHRuG6ruG7q3JhxJDhu4jDiXLhu5Lhu6tHckXhu55PRsSQcuG6ruG6okZy4buG4buockZ4RsSQcuG7guG7scOJcsOa4bq24buTcsSC4buxxIJy4buY4buecuG7mEXhuqxy4buC4buxw4lyw5rhurbhu5NyxILhu7HEgkVyw5pScuG7guG7pHJGRVNGxJBy4buY4bq6RkVyReG7lMSoRsSQcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJByw4NB4buYckbEkMOTclThu61y4buYRVHEgnJF4butRkVy4buC4buxw4lyw5rhurZy4burRnLhu5hH4butRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6XDusO6w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXV14bunL3Thu6nFqeG6rnV04bunw7nDusO5dOG7mOG7p3Xhu6fhu6lz4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6d0c3Fy4bur4buC4buYb3HDqeG7lMOZ4bqmRnLhu5jhu5Dhu5TDmeG6qEbhu5NyVMOARnLhurBLRsSQckbhu4hGxJBy4bqu4bu5RnLDg3ZHcuG6sHbhu4Ry4buY4buQw4Dhu5hy4buYUeG7k3Lhu6tGcuG7mEfhu61GcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJBxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4bulw7rDunFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budw6lFUcSCckXhu61GRXLhu4Lhu7HDiXLDmuG6tnLhu6tGcuG7mEfhu61G4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqUXhu4hGxJByw5Thu5Thu6ty4bqww5Lhu5hy4buYw4DDlXJF4buUQUbhu5NyxILhu7FGcsODS+G7k3JFS8OJclTDieG6pkbhu5NyRuG7iEbEkHLhuq7hu7lGclThu61yYUXhu7lGcuG6ruG7uUZy4buY4buQ4bqmRnLhurDhurzhu6tyw4Phu61GcuG6sOG7nsOSxIJyRuG7uUbEkHLEguG7q0dy4buGw4nhuqxGcuG7mEXhu6DEgnJU4bqocuG7qsOpIsOp4buTcuG7mOG7kOG7jHLhu5hF4butRkVy4bqwS8OJckbEkOG7onLhu5jhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhGclTDieG6pkZy4buY4bq4xIJFcsSCUcSCcuG7mOG7kEdGxJByxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJy4buY4buUw5nhuqZGcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRuG7k3JUw4BGcuG6sEtGxJByw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQclR4RnJFSOG7q3LEkMOJ4burR3Lhu5hF4buIRsSQ4buZciBH4buv4buYcuG6sEtGxJBy4buYReG7nsOTRsSQckbDieG6pkZyRuG7rcOZcsSC4buc4burciBLw4lyYeG7iEbEkHLhuq7hu7lGcuG7mMOKRkVyxJDDieG7lsOVcuG7mOG7r0dy4buQ4burcuG7hOG7iMOJcuG7mOG7kOG7nsOTRsSQcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJBy4burRnLhu5hH4butRnLhu4xy4buETcOJcuG6sOG7nsOTRsSQcuG7guG7rUbEkOG7k3JGxJDhu4pyw5VFxKjhu5Ny4buGReG7lHLhuq7hu7lGcsSC4bueclThu61y4buC4burRnLhu5jDjOG7q3Lhu5BLRsSQcuG7kHfDiXLhu5jhu5BHRsSQcsSCS0bEkHLhurBKRsSQ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOV4buq4buU4buYRUfhu5Bx4budIEfhu63DiXI4w4lGReG7my/DleG7nQ==

Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]