(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau lời “chúc mừng hụt” của AFC thì kịch bản tồi tệ nhất đã đến với người hâm mộ bóng đá Việt. U20 Australia “nghiền nát” U20 Qatar với tỉ số 9-1 còn U20 Việt Nam gục ngã trước U20 Iran. Kết quả của hai trận đấu này là điều kiện cần và đủ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải dừng bước dù đã giành được 6 điểm sau hai lượt trận đầu. Vỏn vẹn ba trận đấu đương nhiên chẳng giúp bóng đá Việt làm nên được kỳ tích nhưng đủ để những người trẻ nhìn thấy chính mình.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G7reG6uuG7r2zhu7nhu7Xhu7Phu5lLw43Gr+G7s2Thuq7DleG7sy3hu7PhuqtK4buaw5TEqOG7s8avTcOV4buz4bq+V1Thurzhu7Phu4wk4buzxq9M4bq8SuG7s8OUSlfDlMSo4buzxq9KRCPhu7PhurxKTMOUSuG7s8OVTcOUSuG7rS/hurrhu6/hu60vSuG7t+G7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZ4bq34buA4bquw4rDveG7r2rhuq7hu6jhu7Phu45TS+G7s+KAnOG6vErhu6rhurzhu7PDlVnDlMSo4buzSuG7rMav4oCd4buz4bq84buu4bqu4buzP+G6rzPhu7PGr0pN4buz4buMTuG6vErhu7PhurrhurTDlOG7s8av4buiS+G7s8avw43hu7PDlEpExq/hu7Phur7DguG7s+G6vkjDlOG7s+G7tlJL4buzw5TEqFdTS+G7s0pDw5Xhu7PDleG7nuG7s+G6uuG7ksOUxKjhu7Phur7hurDhu7Phu5lLw43Gr8aw4buzbOG7ueG7teG7sz/hu6jFqMav4bum4bqu4buOS+G6ruG7s+KAnMOUxKhKS0nDlOG7s8OU4bqwxq/igJ3hu7Ns4bu54bu14buz4buJ4bquxq/huq7hu6bhu7Phu7ZSS+G7s8avT+G7s8Wo4buc4buzxIIt4bu34buz4bq84buYw5Thu7Ns4bu54bu14buz4buZS8ONxq/hu7Nk4bquw5Xhu7PEqOG7rOG6vOG7s8OUxKjDguG7s8av4bumV1Lhurzhu7Ns4bu54bu14buz4bqz4bum4bquw5TGsOG7s+G6q0jGr+G7s+G7pOG7qOG6tOG7s+G6vOG7ruG6ruG7s0rhuq5L4buzxq/hu6ZFw5Thu7Phur5E4buo4buzw5ThurYj4buz4buO4bq24buz4bq+S0nhu6jhu7Phu4xLw43DlOG7s+G6vMSQw5Thu7Phu7bhurbhu7Phur7hu67hu7Phu4xKS0jDlOG7s+G6vuG7kOG6tsOU4buz4buk4buoQ8OU4buz4bq84buu4bqu4buzSuG7qETDlOG7s+G7juG7qCPDjcOU4buz4bu2S0fDlOG7s+G6t+G7kOG6tsOUxKjhu7M/w5RK4buza+G7qETDlOG7s8OZSuG6tEvhu7PDilnDlMSo4buz4bq6V1Lhurzhu7PDiuG7sOG7s+G6vsOC4buzxKhL4bq2w5RK4buz4bq+V1Thurzhu7PhuqDhu7Phur5Lw4zDleG7s8Wo4bqu4buo4buzSuG6rkvhu7Phu45XVMav4buzxq/hu6ZFw5Thu7Phur7EkOG7qMaw4buz4buZ4buWw5Thu7Phu7bhu4LDlOG7s+G6uuG6ruG7s8av4bumRcOU4buz4bq+ROG7qOG7s+G6vldRw5TEqOG7s8OUSktHw5Thu7PhurxK4bqqw5TEqOG7s8SoS+G7qsOZ4buz4bq64buSw5TEqOG7s+G6vuG6sOG7s+G7mUvDjcav4buz4buO4bq2w5Xhu7PDlEfDlOG7s+G6vldU4bq84buz4buMJOG7s8avTOG6vErhu7PDlEpXw5TEqOG7s+G6vuG7ruG7s+G6vsOM4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PGr+G7puG7hOG7s8OUSk3DlOG7s8avSkQj4buz4bq8SkzDlErhu7PDlU3DlErGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buv4butS8OVxKjhu7PFqMavI+G7juG7gHLDveG7uEvDisavSuG7peG7s8OD4bu14bu1w5lA4bunw73hu7PFqOG7puG6vHLDvS8v4bq8w4rDlMaw4bq64bqu4buQxq9K4bquw5RKSuG7kOG6rsaw4bu2w5Qvw4rhu4DFqOG7jMav4buQw5kvw5Thu4Dhu7jFqC/hu7lB4bu34bu1L+G7ueG7t+G6osOKQeG7teG6ouG7ucOD4bu14bqixq/hu7nhuqLhu7fDgOG7juG7t8aww5LDmcSow73hu7Phuq7hu47Gr3LDvWzhu7nhu7Xhu7Phu5lLw43Gr+G7s2Thuq7DleG7sy3hu7PhuqtK4buaw5TEqOG7s8avTcOV4buz4bq+V1Thurzhu7Phu4wk4buzxq9M4bq8SuG7s8OUSlfDlMSo4buzxq9KRCPhu7PhurxKTMOUSuG7s8OVTcOUSsO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu69s4bu54bu14buz4bqz4bum4bquw5Thu7Phu7bhurbhu5Dhu7PGr1jhu7Phu4xIxq/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7reG7gMOV4buv4but4bq64buv4bqxS+G7lMav4buzw5RXUuG6vOG7s8OV4bqmxq/hu7PigJzhu4xN4buz4buO4bqy4oCd4butL+G6uuG7r+G7rS/hu4DDleG7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvauG6ruG7qOG7s0rhu6JL4buz4bq84buYS+G7s+G7jEjGr+G7s8avSuG7quG6vOG7s8av4bumRcOU4buz4bq+ROG7qMWp4buz4bumRMav4buzw5RKS0nhu6jhu7PhurzEkOG7qOG7s8avSuG7ruG7s+G6vsOC4buzw5TEqMOC4buzxKjhu6zhurzGsOG7s+G6t+G7lOG7s+G7jErhu5Lhurzhu7PDlEpX4buz4bq84bqwS+G7s+G6vOG6sOG6vErhu7PDlMSoV1NL4buzxq9K4buo4bqu4buz4bq84buo4bue4bq84buzxq9Zw5TEqOG7s+G7juG6tsOV4buzw5RKV8OUxKjhu7PDlErhu7TDlMSo4buzxKhL4buUxq/hu7PDlFdS4bq84buzw5XhuqbGr+G7s8OUxKjhurYj4buzSuG7msOV4buzw5Thuq4j4buzxq9KRcav4buz4buMJOG7s+G7juG6ssaw4buz4bqrSuG7msOUxKjhu7PDmUrhurRL4buz4buO4bq24buzxajDneG7s+G6ukvhu7Phu47hu6glxanhu7PGr+G7qCPDjcav4buz4bu24buUw5TEqOG7s0rhuq4j4buz4bq8SuG6sMOU4buz4bq8SldTw5TEqOG7s+G7jEpL4buzw5Xhurbhu7PhurzhurDhurzhu7PhurzEkOG7qOG7s8avSuG7ruG7s+G6vsOC4buz4buO4bq2w5Xhu7PGr+G7nMav4buzVeG7s8SoS+G6tEvhu7Phur5E4buo4buzw5ThurYjxrDhu7M1QyPhu7PhurxWw5TEqOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzw5lK4bq0S+G7s8SoS+G7lMav4buzw5RXUuG6vOG7s8OV4bqmxq/hu7Phurzhu67huq7hu7PDlErhu7TDlMSo4buzw5TEqFdTS+G7s8avSuG7qOG6ruG7s+G6vOG7qOG7nuG6vOG7s+G7jsSQw5Thu7Phur7EkOG7qMWp4buz4bq6VUvhu7Phu6ZExq/hu7PDlEpLSeG7qOG7s8avSuG6tsOUSuG7s+G7tktHw5Thu7Phurzhu67huq7hu7Ns4bu54bu14buz4buZS8ONxq/hu7Nk4bquw5Xhu7Phur7DguG7s+G6vldU4bq84buzxq/hu6bhurRL4buzw5TEqEpLw43DleG7s1Xhu7PDlErhu7TDlMSo4buzxq/hu6ZFw5Thu7Phur5E4buo4buz4buZ4buzYuG7gOG6rsSo4buo4buA4buz4bq8VsOUxKjhu7PDlEpX4buzVeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s8SoS+G6tEvhu7PGr+G7puG7hOG7s+G7jErhurDhurzGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvZErhu7TDlMSo4buzxKhL4buUxq/hu7PDlFdS4bq84buzw5XhuqbGr+G7s+G7tlnhuq7hu7Phu6ZRS+G7s8av4bumR8OU4buz4bq+RMav4buzbHrhurrhu4Dhu4xLxajGr+G6rsOU4buz4oCcw5RKV+G7s+G7jsSQw5Thu7Phur7EkOG7qOG7s8avS0fDlOG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vMSQ4buo4buzxq9K4buu4buz4bq8xJDDlOG7s8OZSuG6tEvhu7Phu4xK4buS4bq84oCd4buz4bq8VsOUxKjhu7PEqEvhu5zDlMSo4buzw5RKV+G7s8OV4buexq/hu7Phu7bhurZL4buz4buMSuG7kOG6tMOUSuG7s+G7jErhuqbhurzhu7Phurzhu67huq7hu7Phur5TS+G7s8OUxKhXU0vFqeG7s+G6vMSQw5Thu7PDmUrhurRL4buz4bq64buo4buiw5Thu7NKUcOU4buz4buO4bq24buz4bu24buoS8aw4buzNeG7kOG6tsOU4buz4buk4buoQ8OU4buz4bq84buu4bqu4buz4bq3YuG7meG7s+G6t+G7kOG6tsOUxKjhu7M/w5RK4buza+G7qETDlOG7s8OUSMOV4buzxq/hu6bhurRL4buz4bq+V1Thurzhu7PFqMOd4buzxq/hu6ZS4buzxq/hu6ZH4buo4buz4bq84buu4bqu4buzxajhu5zhu7PDmUpFw5TFqeG7s0pLw4zhu6jhu7Phur5XVOG6vOG7s+G6vOG6tMOV4buzxKhL4bqw4bq84buzSuG7rMav4buzSuG6uMOUxKjhu7Phur7DjOG7s+G7jEpL4buz4bq+WMOUxKjhu7PDikUj4buz4bq+w4Lhu7PGr+G7plXhu7PGr0rhurbDlErhu7PDlErhu7TDlMSo4buzw5TEqFdTS+G7s+G6vuG6tsOU4buz4buaw5TEqOG7s8av4bumV1XDlMSo4buzxq9K4bq2w5RK4buz4bu24bq24buz4bq+xJAj4buz4bq64bq0w5Thu7Phu47Dk8OUSsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu63hu4DDleG7r+G7reG6uuG7r+KAnGPhuq4j4oCd4buzw5Xhurbhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s8avSuG6psOUxKjhu7Phu60v4bq64buv4butL+G7gMOV4buv4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/huqtK4buaw5TEqOG7s0zGr+G7s8OUxKhXU0vhu7MjR+G7qOG7s+G6uuG7ksOUxKjhu7Phur7hurDhu7Phu5lLw43Gr+G7s2Thuq7DlcWp4buz4bumRMav4buz4oCcxahU4buz4buMJOG7s8avTOG6vErigJ3hu7PDleG6tuG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vMSQ4buo4buzxq9K4buu4buzxq/hu6bhu4Thu7PGr+G6suG7kOG7s+G7puG6rsWp4buz4bq6VUvhu7PhurxY4buzxajhuq7hu6jhu7PDlVBL4buz4buOxJDDlOG7s8OUSlfhu7Phu7ZFI8Wp4buz4bq84bqw4bq84buz4bq8xJDhu6jhu7PGr0rhu67hu7PDmUrhurRL4buzxq/hu6bhurRL4buz4buk4buo4bqu4buz4bq64bq2S+G7s8av4buAxajGr+G7s8avQ8OV4buz4buOPeG7s+G6vMOd4bq84buz4bq+4bqyS+G7s+G7jEpL4buz4bq6TuG7s8av4bum4buoI0nDlOG7s8avSuG7msOUxKjhu7PGr0rhu6BL4buz4bq64buww5TEqMWp4buz4buO4bq4w5Thu7Phu47hu57DlOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PEqEvhurDhu7PGr+G7pk7hu7PGr0rDneG6vOG7s+G7tuG6tuG7s+G6tOG7kMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69iTuG6vErhu7PFqOG7suG7s+G6uuG7ksOUxKjhu7Phur7hurDhu7Phu5lLw43Gr+G7s2Thuq7DleG7s+G6vsOC4buzxKhKS+G7s8OUSkXDlOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzTMav4buz4bq8xJDhu6jhu7PGr0rhu67hu7PGr+G7puG7hOG7s+G6vsOC4buz4bq8Sk3DleG7s+G7tuG6tuG7kOG7s+KAnMOV4buAw5Thu7PFqOG6riPigJ3hu7PhurxKS0jDlOG7s8avSuG6psOUxKjGsOG7s+G6t+G7lOG7s+G6uk7hu7Phurzhu6jhu5zDlOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7NKVMOZ4buz4bq+4buiw5TEqOG7s+G7pOG7qOG6tMOUxKjhu7PhurzhurDhu5Dhu7Phur7DjOG7s+G7puG7okvhu7Phur7hurDDlErhu7PDlUTGr+G7s+G6vEpMw5RK4buzw5VNw5RKxanhu7Phur7hurDDlErhu7PDlUTGr+G7s8Wow53hu7Phu4xK4bqwxq/hu7Phu4xK4bqu4buQ4buzxq9Z4buz4bq+4buS4buzw4rhurjDlOG7s+G6vkjDlOG7s+G6vuG6sMOUSuG7s8OVRMav4buzSk3DlErhu7PhurTDlErhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDleG6psav4buzw5TEqFdTS+G7s0pDw5Xhu7PDleG7nuG7sy3hu7PGr0pY4buzw5Xhurbhu7NK4buU4buz4bq+w4Lhu7PDiuG6tiPhu7Phurzhu5rDlMSo4buzxq9M4bq8SuG7s+G7juG7qCbGsOG7s2vhu6bhu5DDlMSo4buz4bq84buQw5Thu7PDleG6psav4buz4bq84buu4bqu4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7Phu47hurLhurzhu7Phu6Thu6jhuq7DlOG7s+G6vErhuqrDlMSo4buz4bq84buS4buzxKhN4buz4buO4bq24buz4bq6S+G7s+G7juG7qCXhu7Phu7bhurbhu7PGr+G7pkXDlOG7s8avSuG7qOG6ruG7s8OU4bq2I+G7s+G6vkPhu6jhu7Phurzhu5Lhu7Phu47hurbDleG7s+G6vErhu7DDlOG7s+G6uldS4bq84buzxq9LSMOU4buz4bq84buu4bqu4buzxq9XUcOUxKjhu7Phu47huq5L4buz4bq64buSw5TEqOG7s+G6vuG6sOG7s+G7mUvDjcavxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buzxajGryPhu47hu4Byw73DikvFqMOZ4buO4bquI+G7peG7s+G6uuG7juG7kOG6vOG7jOG7p+G7s8OV4bqu4bumxKhLw5Qt4buO4buA4buIxq/hu6Xhu7Phuq7hu6jGr+G7kOG7p+G7s8OV4bqu4bumxKhLw5Qt4bumS8SoSsav4bul4buz4bqu4buoxq/hu5Dhu6fhu7Phu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu5QeG7t+G7tS/hu7nhu7fhuqLDikHhu7XhuqLhu7nDg+G7teG6osavw4Hhu7fhuqDEguG7juG7ucaww5LDmcSow73hu7Phuq7hu47Gr3LDvWzhu7nhu7Xhu7Phu5lLw43Gr+G7s2Thuq7DleG7sy3hu7PhuqtK4buaw5TEqOG7s8avTcOV4buz4bq+V1Thurzhu7Phu4wk4buzxq9M4bq8SuG7s8OUSlfDlMSo4buzxq9KRCPhu7PhurxKTMOUSuG7s8OVTcOUSsO94buz4bu4S8OKxq9KcsO9w4Phu7Xhu7XDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu68y4buwS+G7s2tLSMOU4buzNFbDlMSo4buz4buO4bq24buzw5Xhu57Gr+G7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PhurzhurBL4buzxq9Hw5Thu7PhurpO4buzxq9K4bugS+G7s8OZSuG7osOUxKjhu7Phu6Thu6jhurDhu7PDlVjhurzGsMO54butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu6/hu63hu4DDleG7r+G7reG6uuG7rzVYw5TEqOG7s+G7puG6ruG7s+G6sMOUSuG7s8Wo4bqww5TEqOG7s+G6vsOM4buzxq9KRCPhu7Phu6bGoOG7s0pNw5RK4buzSuG6tkvGsOG7s+G7rS/hurrhu6/hu60v4buAw5Xhu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzPhurBL4buz4buMSuG7kuG7s+G7tuG6tuG7s+G6vOG6sEvhu7PGr0pLSOG7qOG7s+G6vErhu5Dhu7PDlErhu7TDlMSo4buz4bq8xJDhu6jhu7PGr0rhu67hu7PGr+G7puG7hOG7s+G7juG6tuG7s0rhu5Thu7PhurxK4bqqw5TEqOG7s+G6vldU4bq84buz4oCcw5RKTcOU4buzxq9KRCPhu7PDlU3DlErigJ3hu7Phu4xKS+G7s+G6vOG6sOG6vOG7s8SoS+G6tEvhu7Phu6Thu6jhu5zhurzhu7PDlOG7nkvhu7PhurxKV+G6ruG7s+G6vuG7ruG7s8WoWOG6vOG7s+G6vuG6sMOZ4buzWMOUxKjhu7Phu7bhurbhu7NB4buzxq/hu6ZFw5Thu7PGr+G6skvhu7PEqEvhurRL4buz4bq+ROG7qOG7s8OU4bq2I+G7s8OUSlfhu7PDik7DmeG7s+G6vsOM4buzSuG7lOG7s+G6vk7DlErhu7Phu7ZO4buz4bq+V1Thurzhu7PhurrhurTDlOG7s8avSkPDlMaw4buzM+G6sOG6vOG7s+G6vMSQ4buo4buzxq9K4buu4buz4buMSuG7msOUxKjhu7PGr8Od4buzxq9L4buz4buMSkvhu7PhurxK4buqw5TEqOG7s8av4bqu4buz4bq+w4Lhu7Phu6Thu6hFxq/hu7Phur7hu6Dhu7Phu7nhu7PDlEnDlOG7s+G6uuG7ksOUxKjhu7Phur7hurDhu7PDleG6ssOUSuG7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G7jErhu6jhu7Phu7bDneG6vOG7s8OUSlfDlMSo4buz4bq8VsOUxKjhu7PhurxK4bqqw5TEqOG7s8avw53hu7PDlcOCw5Thu7Phu7ZN4buz4bq8SuG7qsOUxKjhu7PGr+G6ruG7s+G7tlnhuq7hu7PGr0pExq/hu7PhurrhurJL4buz4bum4buiS+G7s+G6uk7hu7Phu47hu5DhurJL4buzw5TEqOG6riPhu7NV4buz4bu24buYw5TEqOG7s+G6uuG6tMOUxKjGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buva+G7puG7kMOUxKjhu7PGr0pI4buzxKhLUkvhu7Phurrhu5LDlMSo4buz4bq+4bqwxanhu7Phurzhu5Lhu7Phuq5L4buzw5RKUuG7s+G7jkQj4buzw5RK4bu0w5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PEqEvhurbDlErhu7Phur5XVOG6vOG7s8OK4bquw5RK4buzSkvDjeG7qOG7s+KAnDNF4buo4buz4bq64buG4buz4bu24bq2w5TEqOKAneG7s8OUSlfDlMSo4buzxahG4buz4bq8SuG6qsOUxKjhu7PGr0rDjOG7s+G7pOG7qEfDlOG7s+G6vMSQ4buo4buzxq9K4buu4buz4buaw5Xhu7NK4buaw5Thu7Phu4nhu6jhurThu7Phurrhu5LDlMSo4buz4bu24bq2w5TEqMaw4buzMlVL4buz4buORuG7s8avS0nDleG7s8OU4bqkw5TEqOG7s+G6vldU4bq84buzxKhKS+G7s8OUSkXDlOG7s8avWeG7s+G7juG7quG6vOG7s8av4bum4buE4buzw5RKV8OUxKjhu7Phur7huqrDlMSo4buz4bq8RMOZ4buzw5lK4bq0S+G7s+G6vldU4bq84buz4buMS8OMw5Xhu7Phur5Ow5RK4buz4buk4buo4bqu4buz4buk4buo4bqw4buzxq/hu6ZNw5RK4buzw5RQ4buz4buOw53hurzGsOG7s2pLR+G7qOG7s8Wo4bqu4buQ4buz4bq64buSw5TEqOG7s+G6vuG6sOG7szPhu6ZLxajGr0vhuq7DlOG7kOG7s8Sp4buQw5Thuq7hu47DiuG7kOG7s+G6vsOC4buzxq9Zw5TEqOG7s8OU4buSS+G7s+KAnGvhurZL4buzw5ThuqTDlMSo4buzw5Xhurbhu7Phu4xK4buaw5TEqOG7s+G7jErhu6Dhu7Phu47hu6gjw43DlOG7s8WoRuG7s+G6vErhuqrDlMSo4buz4buO4bq2w5Xhu7Phur5XVOG6vOG7s8SoTeG7s+G6vOG6tOKAncaw4buzM+G7kuG7s8OVRCPhu7Phuq5L4buzSuG7kOG6tsOU4buzSuG6tOG7kOG7s1Xhu7PhurzhurBL4buzxq/hu6jhu6BL4buzw5VXU0vhu7PGr+G6sMOVxanhu7Phur7hu5pL4buzw5VXUUvhu7Phu7bhurbhu7PhurzEkMOU4buzxKhN4buzw5lK4bq0S+G7s+G7tuG7nkvhu7Phu4xKS+G7s8avV1HDlMSo4buz4buO4bquS+G7s8OVUkvhu7Phur7hurDDlMSo4buz4bq+w4zhu7PDlMSo4buSw5TEqOG7s+G6vEpTxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu5QeG7t+G7tS/hu7nhu7fhuqLDikHhu7XhuqLhu7nDg+G7teG6osavw4Dhu7nhu7nhu7nhu45BxrDDksOZxKjDveG7s+G6ruG7jsavcsO9bOG7ueG7teG7s+G7mUvDjcav4buzZOG6rsOV4buzLeG7s+G6q0rhu5rDlMSo4buzxq9Nw5Xhu7Phur5XVOG6vOG7s+G7jCThu7PGr0zhurxK4buzw5RKV8OUxKjhu7PGr0pEI+G7s+G6vEpMw5RK4buzw5VNw5RKw73hu7Phu7hLw4rGr0pyw73Dg+G7teG7tcO94buzL+G7r+G7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZM+G6rsOZxq9L4buQw5TDveG7r2RK4bu0w5TEqOG7s+G6vOG7kMOU4buzw5TEqFdTS+G7s+G6vldU4bq84buz4bq+V+G6ruG7s+G7puG6ruG7s+G6sMOUSuG7s8Wo4bqww5TEqOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvZMSoV1NL4buzI0fhu6jhu7Phurrhu5LDlMSo4buz4bq+4bqw4buz4buZS8ONxq/hu7Nk4bquw5Xhu7PGr0tI4bq84buz4bu2TeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4bq+V1Thurzhu7PhurpFxq/hu7PGr0vhu7ZL4buzxq9K4buA4buQ4buzw4rGoEvhu7Ns4bu54bu14buz4buZS8ONxq/hu7Nk4bquw5Xhu7PGr0pL4buz4bq+ROG7qOG7s+G6vsOM4buzSuG7mOG7s+G7puG7gOG7kOG7s+G6vOG7oOG7s+G7tlbhu7PDlEpXw5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7NKQ8OV4buzw5Xhu57hu7PFqEbhu7Phur5US8Wp4buz4bq+VEvhu7NA4buAw5Xhu7NBxanhu7PDgeG7s0rhuq4j4buzw4Dhu7PDlOG6pMOV4buzw5Thu7Thuq7hu7PGr0pN4buz4oCcSk3DlErhu7NK4bq2S+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s+G6uuG7ksOUxKjhu7Phur7hurDhu7Phu5lLw43Gr+G7s8WoRuG7s+G7puG6ruG7s8Wo4bqu4buQ4oCdxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7r2tK4bqmw5TEqOG7s2TEqOG7qCPhu4rDlOG7rS/DmeG7rw==

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]