(vhds.baothanhhoa.vn) - “Về người ơi miền hư không”, là tập thơ thứ tư của Trần Tất Tiến. Anh chưa bao giờ coi mình là nhà thơ nhưng trong cả thi tập của mình ý thức và tâm niệm của một người viết chân chính luôn thường trực trăn trở trong những câu thơ là phần trách nhiệm cao cả với đời sống nhân sinh luôn thao thức. Suốt tập thơ là những cuộc đối thoại nội tâm dù trực ngôn hay ẩn ý, tạo nên sự ám ảnh trong người đọc.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buExq9b4buePeG7qjXhu542feG7tjbhu57igJzhu4Qh4bueNnvhur3hurVb4bue4bq3W+G7njVbITbhu5594bq94bueM33huqE2e+KAneG7nj3hurnhu6bhu55D4bqr4bu0NuG7nkPhu7Jj4bueQ1suNuG7mC99UOG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxrAq4bumJOG7ouG7lOKAnOG7hCHhu542e+G6veG6tVvhu57hurdb4bueNVshNuG7nn3hur3hu54zfeG6oTZ74oCd4buO4bueNMav4bueY+G7tuG6reG7nmN94bq34bueY33DquG7nmPhur3hu5494bq54bum4bueQ+G6q+G7tDbhu55D4buyY+G7nkNbLjbDleG7nsSpNn3hu549feG6veG7puG7niPhu6Y34buee1vhurXhu549N1vhu541IjZ94bueNMav4bueNn3Gr+G7nmN94bq34bueNn3hur02e+G7nmPhuqs3Nnvhu5494buq4bueY31b4bueY+G7tuG6reG7nj3hurnhu6bhu541IjZ94bueaeG7nmN9w6o94bue4buFxq/hu55jw5014bueNlsoNeG7nj3hurnhu6bhu541xINj4bueNnvhur3hurVb4bue4buFWy5j4buePX3DnTbhu549fV02feG7njRk4bqhNuG7nmN94bq94bq1Nnvhu55j4bqr4buBPeG7nmPhuqvhu6w24bueY+G6q+G6peG7nmPhuqs3Nnvhu542feG7gzZ74buePcOdZOG7nmN94bq34bueNMav4bue4bqtfeG7tDbhu55j4bqrxag9feG7njZ9Wyg14buePeG7pjfhu5494buq4bue4buF4bqzW+G7niXhurVb4bueYuG6ozZ74bueNn3DnTbhu55iWzZ94bueNGThuqE24bueY33hu6Y34bueY33Dqj3DleG7nkJk4bqjY+G7nmPhu7bhuq3hu55jfeG6t+G7njTGr+G7njZ94buDNnvhu549ZMSDPeG7niXhuqNb4bueY3034buoW+G7njbEg1vhu55jw5014bueJGXhu55j4bqr4buBPeG7njZ74bqhNuG7nn3hu6Zo4bue4bu4NuG7nmnhu47hu55j4buoN+G7njYsNuG7nmLhu4Hhu57FqDXhu57hu6o2feG7nmPhuqs3Nnvhu542e+G6veG6tVvhu54lYT3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6IkY31kNSPhu55b4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmuG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nsOZUVLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRU1IvUMOaw5okUFBUUFThu6BRY8OZUuG7pFI0w5ktVcOVMuG6rXvhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu4TGr1vhu5494buqNeG7njZ94bu2NuG7nuKAnOG7hCHhu542e+G6veG6tVvhu57hurdb4bueNVshNuG7nn3hur3hu54zfeG6oTZ74oCd4buePeG6ueG7puG7nkPhuqvhu7Q24bueQ+G7smPhu55DWy424bui4bueZlskY31L4buiw5rhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiw5lRUuG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7s3t9MeG7nuG7hSHhu542e+G6veG6tVvhu540xq814bueY33hurfhu47hu57hu4Uh4bueY33hurfhu540xJE94bueY33hu7Lhuq3hu55jfTfFqDZ74bue4bu4NuG7nn1bKDbhu55j4bqrNzZ74bueIzg2e+G7niTFqDZ74bueNn3hu4M2e+G7niPhu7Y94bueY33hurfhu5404bq9ZOG7niThu6Y2feG7njNbNeG7nj3huq/hu542feG6veG7nuG7s3tkaDw24bue4budZOG7juG7nnlp4buexqHhu6g9feG7juG7njTEkT3hu559Wyk24buefVsoNuG7nmPhuqs3Nnvhu549ZMSDPeG7niXhuqNb4bueY3034buoW+G7nuG7heG6s1vhu541xINj4bueNn3Gr+G7nmN94bq34buee+G7tDbhu5574bq7W+G7juG7nntb4buqNuG7niQg4bueNcav4buefcavN+G7nmLhu6o2e+G7njNbLGThu5594buwNn3hu542e+G7pmjhu54jLDbhu5494buoNn3hu541IjZ9w5Xhu57hu5s44bueNMSRPeG7nkPhuqvhu7Q24bueQ+G7smPhu55DWy424bueJMavNn3hu5494buq4bueI8avW+G7juG7nn03Vz3hu541xINj4bue4bqtfeG7tDbhu54jxq9b4bueY33hurfhu54kxq9b4bueJSnhu54jxq824bueNGThu7Y24buO4buee+G7h1vhu5574buuNeG7nmPDnTXhu55j4bq94buO4bue4bq94bqzPeG7nuG7hWE2e+G7nuG7hSHhu549xahb4buePeG7pjfhu54lP+G6reG7njXGr+G7nmN9W+G7nj3hu6bhu54lKjXhu54lLjbhu549fTfhu54l4bq1W+G7nj3hurs2e+G7njZ94bq94buePcWoW+G7njN94bqv4buefeG7qDZ94buePeG6ueG7puG7njZ74bq94bq1W+G7nj3hu7Q14bueI8SRY8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5RD4bq/4bue4oCc4bubxahb4bueIzg2e+KAneG7nmPhuqs3Nnvhu54jxq9b4bueY33hurfhu549ZTZ74bueYyw24buO4bueQ+G6q+G7tDbhu55D4buyY+G7nkNbLjbhu54l4buw4bueJOG7gTZ74bueNCw24buefeG7plvhu559IjZ94bueY+G6vcOiNnvhu5404bumN+G7niXEgzZ74bue4buF4bqzW+G7nn3hu6Zb4bueNDfhu6hb4buefSI2feG7niVXPeG7nmPhuqvhur02e+G7niU44bueNMav4bueNn3Gr+G7njbhuqE2e+G7nuG7hcav4bueNn3Gr+G7nmN94bq3w5Xhu57hu7N9xq/hu5424bqhNnvhu55ixag2e+G7nmPhuqvhur3hu6bhu549fVshZOG7nmPhuqssNuG7nj3FqDZ94bueJcOjNnvhu57hu4XGrzfhu57hu4XDqeG7juG7nmPhuqssNuG7niXhu7Jj4bueNcavZOG7nuG6q+G6tzXhu57huqvhu6jhu47hu55jfSo34bueNGThuqM2e+G7nj3Gr2jhu5404bu2Y+G7nuG7qlvhu57hu4XhurNb4buePcWoW+G7niM4Nnvhu540xJE94bueNeG7qjZ94bueNeG7plvhu47hu54zfVvhu55j4bqrOTbhu57hu4U34buO4bueNMSRPeG7niTGr1vhu542ezdZNnvDleG7nuG7s3vhur3hurVb4bueNuG6oTZ74bueJMOdNuG7njZ9Ijbhu54jODZ74bueNSI2feG7njXGr+G7niNbLmPhu5594buoNuG7niUgNn3hu5494bq54bum4buePeG6oTZ74bue4buFWyg94bueNn3hur02e+G7njZ74bq94bq1W+G7nmN94bq34bueM33huqE2e+G7nmN9KeG7njTGr+G7nj3FqFvhu54jODZ74buePX1dNn3hu559YcOV4bue4buzfcav4bueY33hurfhu47hu54zOuG7njN94buyY+G7nmN94buBPeG7nmPhuqssNuG7nmPhuqvhu6Y2e+G7nntb4buyaOG7juG7nuKAnGLhu7Lhuq3hu541V2Phu54zWy7huq3hu54l4bumW+G7niUqN+KAneG7niUp4bueNMavNeG7nuKAnD194buyNeG7nmLhu6Y34bueeH1kLOG7nmPhuqssNuG7niPhu7Rk4bueY+G6q+G6tVvhu541xq9k4bueY+G6q8OqNnvhu55ixag34oCd4bueLeG7njXEg2Phu54jWylk4bueY+G6vcOiNnvhu5494bq54bum4bue4buF4busNuG7nj194bq94bq3Nnvhu47hu55j4bqrZGghNuG7njN9xahj4bueM33hu6Y34buePX034bueKjXhu542fcOhw5Xhu57igJzhu7N9xq/hu55jfeG6t+G7nmLDouG7nj3FqFvhu54jODZ74bueY+G6qzk24bue4buFN+G7niXhu6Y2e+G7nmLhuqM2e+G7nj3hurnhu6bhu549fV02feG7njUiNn3igJ3DleG7nnh94bqhNnvhu54j4bumN+G7nntb4bq14bueY33hu7Jo4bueNSI2feG7niXhu7Dhu55j4bqrOTbhu54l4bu0aOG7juG7nn03xq824buefeG7qjfDleG7nsahxq9b4bueY33hurfhu5594bumaOG7njZ94buyY+G7njTGr+G7niPGr1vhu55jfeG6t+G7nj05NuG7nj194bq94bum4bue4buFWy5j4bue4bqr4bumw5Xhu57GsOG7plvhu559IjZ94bueY+G6vcOiNnvhu5404bumN+G7niXEgzZ74bueM33huqE2e+G7njZ9VjXhu55iN+G7nmLFqDZ94buePeG7pjfhu55jfeG7suG6reG7njXGr+G7njZ9VjXhu542feG7sjbhu5414buoNn3hu54zfcWoPeG7niNbKGPhu5494bq54bum4bueNnvhur3hurVb4bue4buFWy5jw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG6pOG7niPGr1vhu57igJzhu5s3NuG7njZ74bq94bq1W+G7nn034bumNuG7njThu6g94oCd4bue4bqpZOG7pjbhu54lWyk14buePeG6ueG7puG7njZ9xq/hu55jfeG6t+G7nmPDoeG7nuG6q8Og4buePcWoW+G7njN94bqv4buefeG7qDZ94buePeG6ueG7puG7njZ74bq94bq1W+G7nmN94bq3w5Xhu57hu7N74bq94bq1W+G7njTGrzXhu55jfeG6t+G7njN94bqhNnvhu57huq194buqW+G7njZ74bq94bq1W+G7nmN9w6Lhu54zfSY34bueY+G7pmjhu47hu55jxag94bue4bqtfeG7uDXhu54zfeG6oTZ74bueY30p4bueNMav4bue4oCcJcOj4buee1vhu6rhu54zWzXhu5414buo4bue4buFxq82e+KAneG7njN94bqhNnvhu57igJzhu6o34bueY31k4bu2Y+G7njZ74bqhNuG7nmPhur/igJ3hu47hu57igJw2fcavN+G7njTEgzbhu55j4bqrXeG7nmNkKOKAneG7juG7nn044bum4bueY+G6q+G7pjZ74buePX0q4bueNeG7rmPhu5594bumaOG7njQ54bueNGRoKDbhu5494bq54bum4bueY8OdNeG7njRbNn3DleG7nkN94bq34bue4bqtfcWoY+G7njZ74bqhNuG7nmPhur3hu55j4bq94bqlNnvhu542e+G6veG6tVvhu57hu4VbLmPhu47hu54jWy424bueNWFb4bueY33DquG7nmPhuqssNuG7niXhurVb4bueY33GrzZ94bueNnvhuqE24bueY+G6v8OS4bue4oCc4buzfcav4bueY33hurfhu55j4bqrxJFj4bue4bqr4bqxNnvhu541IjZ9L+G7nuG7s3vDo1vhu55j4bqrNzZ74bueY8SDY+G7niUwNn3hu5494bqh4bueJeG6tzYv4buexrA34bumNuG7njThu6g94oCdw5Xhu57hu6M44bueNMav4buePcWoW+G7njZ9Ijbhu57hu4Uh4buePTc24bueJeG6veG6tTZ74bueJOG7sjbhu55jfcOdNuG7niXhu7Ro4bueM33hu6494bueNnt9Wyhj4buO4buePeG6oeG7niXhurc2w5Xhu57hu6Phurc24bueJcSDPeG7nj3hu6rhu54zfVvhu557W+G7g+G7puG7njVk4bqhNuG7njN9ZOG6oTbhu541V2Phu47hu5404bq1W+G7njY4W8OV4buexrDhu6g2feG7nuG6rX3EkT3hu55j4bqrNzZ74bueY31bLmThu55jfeG6ozbhu54lKeG7nmPhu6g34bue4bqr4bum4bue4oCcY1s2feG7nn1kaC5j4bue4buFxq/hu57huq19Wyxk4bueNFs2feKAncOV4bue4bujOOG7njTGr+G7nj3FqFvhu542fSI24bueM33FqD194bue4bqpZOG7pjbhu57hu4XGr+G7nj3hurs2e+G7njY4Nnvhu5594bqvW+G7nj3hu6o14bueZ8SRPeG7nuG7hSHhu542e30h4bueY+G7geG7njZ7ZGgoNuG7njTGrzXhu57igJzhuq19ZOG7nj194buD4oCdw5Xhu57GsOG7qDZ94bue4bqtfcSRPeG7nj3hurnhu6bhu542e+G6veG6tVvhu57hu4VbLmPhu540xq/hu5494buqNn3hu557W+G6s1vhu54l4bq9w6I94bueY+G7qDfhu54k4buBNnvhu54jVjZ74buefcavNn3hu55j4bqrIjZ94buePeG6oeG7niXhurc24buO4bueM33hu6494bueM33huq/hu57hu4XGr+G7nj1k4bqjNuG7nn3EkWPhu47hu542e+G6veG6tVvhu549OOG7nuKAnDUoNn3igJ3hu54jIOG7nn3EkWPhu55j4bqrNzZ74bueNeG7puG7njThu4E94buePeG6ueG7puG7njY44bue4buFxq/hu5494buqNeG7njZ94bu2NuG7niXhur3Doj3hu542WyE14bue4buFZFvhu55i4bq94bqzNnvhu55j4bqrNzZ74buePeG7qjZ94buee1vhurNb4bueJTjDleG7nkPhuqvhu7Q24bueQ+G7smPhu55DWy424bueJeG7sOG7njZ7QDXhu542e8OiW+G7nmLDnWThu55n4bum4bue4buFxq/hu54jVjZ74bueY30p4bueNnt9Wyg14buePcWo4bueNn3DnTbhu57hu4VbLmPhu540LDbhu5494buqNeG7njZ94bu2NuG7njZ9WyFk4bueNnvhur3hurVb4bueNcav4bueM33huqE2e+G7nuG6rX3hu6pb4bueNnvhur3hurVb4bue4buFWy5j4buePeG6uzZ74bueJDzhu542feG7tjbhu57huqvhu6bhu47hu57hu4VbLmPhu57huqvhu6bhu57hu4XGr+G7nuG7hVsuY+G7niNWNnvhu559IjZ94bueY+G6vcOiNnvhu57FqDXhu57hu6o2feG7nuG7hcav4bueY31kaC5j4bue4bqtfcOpPcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5ThuqThu54l4bqjW+G7nmN9N+G7qFvhu54zfcWoPeG7njZ94bq94bue4oCcROG6ozZ74bue4bqr4bq9w6Jk4buePWU2e+G7nnlp4buexqHhu6g9feKAneG7niNWNnvhu55j4bqrW+G7nsOdNeG7nj1lNnvhu541xINj4buefcOjNuG7nmN94bq34bueI+G7qDfhu540Wyhj4bue4bqtfTg2e+G7nmPEkTZ74buO4bue4buF4bq9w6Jj4bue4bqr4bum4bueNWFb4bue4bqrxq82e+G7niNkxIM94bue4bui4bujLDXhu55jfWThu540N8WoNnvhu54jODZ74buePTc24bueY31kaCE2L+G7nuG7neG7pjZ74bueY+G7pmjhu57hu4XhurNj4buexag2feG7nmPhuqvhu6w2e+G7nn1kaCE24bueJcOdaOG7nmLhuqE2e+KAncOV4bue4bujKeG7nuG6q8OjW8OS4bue4oCcQuG7pmjhu55i4bumaOG7nuG6qWQsNuG7nn0uY+G7nmLhu4Hhu54l4bq1Wy/hu57hu5vhu7Q14bueNnvhu6Y2e+G7njZ7YTbhu557Wzjhu54l4bqhW+G7nmPhuqvhurVb4buePX1b4bum4bueNn3hu6Zk4oCd4buO4bueNnvhur3hurVb4bueY33hurfhu54zfVssNeG7njZ94bq94bq1Nnvhu55jfcSR4bueNn3hu7Y24bueeWnhu57GoeG7qD194bueY+G7h2Thu5404bq9w6I2e+G7niPhu6bhu55j4bqr4busNeG7nj19Jjbhu541IjZ94buePX0w4bueI+G7puG7nj19Jjbhu47hu542feG6vTZ74bueM31d4bue4bqtfcWoPX3hu55jfVvhu542fcOdNuG7nmfhur3hu6bhu54l4buw4bueNMavNeG7nj19N+G7njZ74bq94bq1W+G7njbhu6Zo4buePcWoPX3hu541V2Phu54j4bumN+G7nmN94bq1W+G7nmN9LuG7juG7njN94bqhNnvhu557W+G7pjbhu541xq/hu57hu4VANuG7njU3Nnvhu54l4bq9w6I94bueZOG6ozZ74bue4bqr4bq9w6Jk4buePWU2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5s44bueNMSRPeG7nn0iNn3hu55j4bq9w6I2e+G7njZ9xq/hu55jfeG6t+G7njThu6hb4buefVsoNuG7njQsNuG7njZ9w6Hhu54jJuG7niXFqDZ74bueaCxk4bueNn3hur3hu559w6M24bue4oCcxrA34bum4bueJOG7qFvhu55j4bqrNzZ74bue4buF4bq94bq1NuKAncOS4bue4buzfeG7gzZ74bueNcavZOG7nn034bumL+G7njZ9xJHhu55j4bqrNzZ74bueMzvhu54lxagv4bue4bujQDXhu55i4bq94bq3Nnvhu54lLDXhu542feG6vTZ74bueY31b4bueYjHhu54l4buw4buefV1j4buefcav4buO4bueJVdj4bueNCw24bueI8avNuG7nuG7hVsuY+G7juG7nmPhuqvDnTbhu55j4bqrYTZ74bueNn3hur3hu54j4buyY+G7njPDreG7njQ3xq9b4buefTfhu6bhu540xIM2e+G7njRAaOG7njbGrzfDleG7nuG7m30w4bue4buFIuG7nmPhuqs3Nnvhu559w6M24bueY31b4bueYjHhu559N+G7puG7njTGr+G7niU/4bqt4buO4buefTfhu6bhu54lIWThu54lP+G6reG7nmLhu6494buefeG6veG6tzZ74bue4bqrWyw2e+G7nj3hurnhu6bhu549fV02feG7njY4w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lMawN+G7puG7nj3hurs2e+G7njZ94bq94bueNWFb4buee1vFqOG7nmPhuqsg4bueJeG6tVvhu55i4bqjNnvhu542xq9o4buO4bueNnvhur3hurVb4bueY33hurfhu542LmThu54jWy5j4bueNn0iNuG7nmPDoeG7nmPhur3hurU2e+G7nuG7hcavN+G7nntbxajhu55j4bqrIOG7nj3hurnhu6bhu542OOG7nmI74bueI1suY+G7nuG6qWRp4buee1vFqOG7nj3FqFvhu55jWzZ94bueY8SRaOG7nj3hurnhu6bhu549w51o4bueJeG6tVvhu55j4bqrNzZ74bueNeG6sVvhu54zLmPhu55jWzZ94buefeG6veG6tzZ74bueYuG7rj3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bqoZOG7pjbhu54lWyk14buePX034bue4bqrVjZ74bueNn3Gr+G7nmN94bq34bueNMav4bueNcSDY+G7njZ74bq94bq1W+G7njThu6Y34bueJcSDNnvhu55j4bqrLDbhu549xag2feG7niXDozZ74buePX3hu4Phu542e30x4bum4bueM33hu6494bueNnt9Wyhj4buO4buePeG6oeG7niXhurc24bue4buFxq/hu54l4bu0aOG7njN94bqv4buefeG7qDZ94bueJeG6vcOiPeG7njZ94buuPeG7njThu6hb4buO4bueM33hu6494bueJeG7tjXhu55j4bqrNzZ74bueI8avW+G7nmN94bq34bueJMavW+G7njZ94bq94bueNcSDY+G7nmNbKWThu55j4bqr4bq94bq1Nnvhu5494bum4buO4bueYyw24bueI8avW+G7njThu7Jo4buePX034bueYyw24bueY+G7tuG6reG7nmN94bq34bue4oCc4buEIeG7njZ74bq94bq1W+G7nuG6t1vhu541WyE24buefeG6veG7njN94bqhNnvigJ3DleG7nsahxq9b4bueY33hurfhu557w6M14buew5rhu54zfcSRPeG7juG7njXhurFb4bueM33EkT3hu54lIeG7nj3hu7bhuq3hu54lLjbhu541xINj4bue4buF4buyNuG7niUh4bue4buFIeG7njZ9w5024bueYls2feG7nmN9LuG7nmLhu4HDleG7nuG6rH3hu7Q24bueVOG7nj3hurnhu6bhu54jxq9b4buO4bueQ+G6q+G7tDbhu55D4buyY+G7nkNbLjbhu54lIeG7nj3hu7bhuq3hu54lLjbhu57igJzFqVvhu7I94bueNeG6t+G7nj3hurnhu6bhu542fcav4bueY33hurfigJ3DleG7nuG7ozjhu540xq/hu557W+G7sj3hu5414bq34bue4oCcNMavNeG7nj19N+G7nj03NuG7njZ74bq94bq1W+G7niXhur3Doj3hu55i4bqjNnvhu542feG6veG7nmPhuqs3Nnvhu541xIM2e+KAncOV4bue4bubfcOqPeG7njbhu6w2e+G7nj3hurnhu6bhu55jfeG6t+G7nuG6rX3hu6pb4bueJSo14bueJS424buePX034bueNnvhur3hurVb4bueJWE94buePeG7qjXhu542feG7tjbhu55j4bqr4bq1W+G7nj3hu6Y34buO4bueI1spNuG7nuG6q8SDNnvhu57huqlk4bumNn3hu541IjZ9w5Xhu57hu5s3NuG7njZ74bq94bq1W+G7nuKAnMaw4buoNn3hu57huq19xJE94bue4bql4bueNuG6t1vhu55jfcWoW+G7niXEgy/hu554feG6oTZ74bue4bqtfeG7qlvhu57huqXhu5424bq3W+G7nuG6rX3hur3hurc2e+G7nmNbKDbigJ3DleG7nkN94bq34bueM33huqE2e+G7niXFqDZ94bueNOG6v+G7puG7njZ74bq94bq1W+G7nmPhu6bhu541xq/hu5594bq94bqzNnvhu542e+G6veG6tVvhu55j4bum4buePeG7qjXhu542feG7tjbhu5594buoNn3hu57huq19xJE9w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7s33hur3hu57hu4Xhu7Zo4bueY+G6v+G7nuG6qWThu6Y24bueNlsoNeG7nuG7hSHhu55jfeG6t+G7juG7njZ74bq94bq1W+G7njTGrzXhu55jfeG6t+G7juG7nkPhuqvhu7Q24bueQ+G7smPhu55DWy424bueJeG7sOG7njbDnTZ74bueY+G7tDXhu55jfeG6t+G7njQsNuG7niPhu7Y94bueNeG6s1vDleG7nkN94bq34bue4bqtfeG7qlvhu540xq814buePX034bueNnvhur3hurVb4bueY+G7puG7niNbLmPhu54zfcWoY+G7njN94bumN+G7nj1kxIM94bueYuG6ozZ74buO4bueJSA2feG7nntbxajhu57hu4XGr+G7nmPhuqvDnTbhu55j4bqrYTZ74buee1vFqOG7nmPhuqsg4buePWTEgz3hu54l4bq1W+G7njbGr2jDleG7nnh9W+G7njZ74bq94bq1W+G7nmPhu6bhu54jWy5j4bueaCxk4bue4bqpZGnhu542feG7gzZ74bueI8OqPeG7nn1h4bum4buO4bueNcSDY+G7niPhu6o24bueNn3hu6g94bue4bqtfVssZOG7njRbNn3hu47hu559xq814bue4bq3NuG7nsOdNuG7njZ7fTHhu6bhu55j4bqrNzZ74buefeG7qGPhu5574buoN+G7juG7njThu642e+G7njZ7fSrhu5594bq3W+G7nmN94bql4buePX3FqDZ94bueNlsoNeG7njXhurFb4bueNnvGr2jhu47hu540xJE94bueJTjhu549Nzbhu542e+G6veG6tVvhu55j4bum4buefeG7qDZ94bue4bqtfcSRPcOV4bueQ30qN+G7njZ9xq/hu55jfeG6t+G7juG7nj3hu6o14bueNn3hu7Y24buefeG7qDZ94bue4bqtfcSRPeG7nuG6rX3DqeG7nmN9ZMSDPeG7nuG7hcavN+G7nmN9xahb4bueJcSD4buO4bueaeG7nmN9w6o94bueY33DqeG7nn3hur3huqU2e+G7nntbxajhu55j4bqrIOG7nj3hurnhu6bhu549ZMSDPeG7nmLhuqM2e+G7nuG7hcav4bueJVshZOG7niU44buePeG6uzZ74bueNMav4bueNn1bKDXhu57hu4XDqeG7nj3hurnhu6bhu55jfeG6t+G7juG7njTGr+G7nj3huqE2e+G7nuG7hVsoPeG7nj3hurnhu6bhu542fcav4bueY33hurfDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxqHGrzbhu57hu4Uh4buefeG7qDZ94bue4bqtfcSRPeG7nuG7hcav4bueJeG6veG7puG7nuG6q+G7puG7nuG6qWThu6Y24bueJVspNeG7nj3hurnhu6bhu541IjZ94bue4buFIeG7nj3hu6o14bueNn3hu7Y24bueNMav4bueNcSDY+G7nuG7heG7sjbhu54lIeG7njZ9w5024bueYls2feG7nmN9xJHhu57hu4Ug4bue4buFxq/hu542fVshZOG7niPGrzbhu540ZOG7tjbhu47hu54jVjZ74buePX1bLDXhu542e31bKDXhu54j4buqNuG7nmN9w5024bue4buFxq/hu57huqlk4bumNuG7njZbKDXhu57hu4Uh4buee1vFqOG7nmPhuqsg4buO4bueY+G6qzc2e+G7niU44buePTjhu55jfVvhu5494bum4buO4bueQ+G6q+G7tDbhu55D4buyY+G7nkNbLjbhu54zfVg2e+G7niUgNn3hu55jfeG6t+G7nj3hu6bhu542feG6veG7njXEg2Phu57huq194bu0NuG7nmPhu7Jj4bueaC5k4buePeG6ueG7puG7nj1kxIM94bueYuG6ozZ74buO4buePeG7pjbhu54k4buB4bue4buFxq834buefeG7qDZ94bue4bqtfcSRPeG7nj3hurnhu6bhu549Nzbhu542e+G6veG6tVvhu4zhu542fcav4bueY33hurfhu57huq194buqW+G7nmPhu6g34bue4bqr4bum4buee1vFqOG7nmPhuqsg4bue4buFxq/hu557xag2feG7nmPhuqvFqD194bueNn1bKDXhu55jN+G7njThurM24buePeG6ueG7puG7nmN9W+G7nj3hu6bhu540xq/hu57hu4Xhu7Zow5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lHh9W+G7nj19xJE2e+G7nmPhu6bhu54l4bumNnvhu55i4bqjNnvhu55j4bqrNzZ74bueY33hurVb4bueY33hurfhu5424bql4bueNeG6sVvhu542e8avaOG7njZ9WyFk4bueNcavZOG7nuG7hTrhu47hu542e+G6veG6tVvhu55j4bum4bueJGU2e+G7nmN94bq34bueJSnhu557W+G7qlvhu55j4bqrXeG7juG7nntb4bumN+G7nmNbLuG6reG7juG7nntb4bumN+G7niRkaCw24bueNuG6t1vhu5424bq3W+G7nmN9IuG7njXEg2Phu54jxIPhu57huq194bu2NuG7njZ74bq94bq1W+G7nuG7hVsuY+G7nuG7hUA24bueY+G6q2Q2e+G7nmN9xq82feG7nuG7heG6s1vhu549fcOqPeG7njbhu6w2e+G7nuKAnOG6rX1k4buePX3hu4PigJ3hu542VzZ74bueNn1hPeG7juG7njN94buuPeG7njZ7fVsoY+G7nuG7hcav4bueJeG7tGjhu559w6o2e+G7nmN9xJHDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxqHGrzbhu540ZOG7tjbhu54jVjZ74bueY33hurfhu57hu4Uh4bueJVshZOG7njbGr2jhu5494bq7Nnvhu540xq/hu5414buoPX3hu5494buqNeG7nn3DqjZ74bueNOG6szbhu47hu542JmPhu54lxag2e+G7nuG6qWRp4buePeG6ueG7puG7nmPhu7bhuq3hu55jfeG6t8OV4bue4bubOOG7nmN9KeG7nuG6peG7njXEg2Phu55i4bqj4bueI8avW+G7nmN94bq34buO4bueQ+G6q+G7tDbhu55D4buyY+G7nkNbLjbhu549feG6veG7puG7nj194bq54bueJSA2feG7nmNk4bueY+G6v+G7juG7nmMiNeG7nmM5W+G7nmLhu4Hhu5414bqzW+G7njU64bue4buFIeG7nmnhu55jw6rhu47hu540xq814bueNeG6s1vhu55j4bq/4bue4buF4buBNnvhu47hu549fTfhu55j4bum4buePcWoW+G7nmN9xJHhu5494bq54bum4buePWTEgz3hu549feG6t1vhu549feG7g+G7nuG7heG6s1vhu542feG7gzZ74bueI+G7smPhu542e+G6teG7nmN9W+G7nuG7hSDhu542feG6vTZ74bueY+G6qyw24buePeG7quG7nmN94bq34bue4bqhNnvhu57hu4VbLmPhu57huqvhu6bhu54zfeG6oTZ74bueJDzhu54k4buwW+G7juG7njXhurFb4bueI8avW+G7niUhZOG7nmN9KeG7nn1bKDbhu55j4bq94bueY+G6veG6pTZ74bue4bqrw6Dhu57huqsoY+G7nuG7hcav4bueJcWoNnvhu55j4bqrw5024bueY+G6q2E2e+G7nuG7hSHhu55jIjZ94bueaCxk4buO4bueY31b4buePeG7puG7juG7nj03NuG7njZ74bq94bq1W+G7juG7nuG7heG7qDbhu57hu4Xhu7Zj4bue4buFxq/hu57huqlkLOG7nn3hur3hurc2e+G7juG7niXhu7Jj4bueNuG6veG6sz3DleG7nkdkaCw24bueYmThuqNj4bueY+G6qzc2e+G7nmLFqDZ74bueY8WoPeG7nj3hurnhu6bhu55D4bqr4bu0NuG7nkPhu7Jj4bueQ1suNuG7njTGr+G7nmPhuqvFqFvhu55jWzXhu55oLGThu55jfeG6veG6tzZ74bueY+G6q8OdNuG7nmPhuqthNnvhu549ZMSDPeG7nmLhuqM2e+G7niThur3hurNb4buePcWoW+G7njZ9Ijbhu55jfeG7smThu5494buqNeG7nuG7hcav4bueNVs2feG7nmPhuqtbLmPDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4bueYmNoNCpL4buiYypnYy3hu6Y0W3s2w5Lhu57huqtbe31j4buM4bui4buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5TGocavW+G7nuG7hcav4bue4buqNn3DkuG7nuG6rH3hu6g14bueeFs14bueeH3FqDZ94buYL2Jj4bqrNzZ74buU4buYL+G6reG7lA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]