(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngõ vào nhà của ngoại thật sâu và phủ màu xanh um, mát rượi của gấc. Những lá gấc xanh to như bàn tay xòe, lớp này chồng lớp khác che mát ngày hè nắng nực, làm nên không gian xanh rười rượi. Dây gấc quất quýt đan cài như tấm lưới lớn.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7rm/hu7XDuuG7l27DoeG6oMSpw6Hhu5V4w6LDoW7hurvhu4PDoeG7g2/DsuG7lzQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE14buWbuG7ocOh4bqg4bqnxqHDoeG7l2/huqfDoeG7g8O9w6LDoeG7l27GoeG6rcOzw6Hhu69vw6rhu6/DoeG7reG6uXbDoeG6oOG6p8Oh4bupb8O9w6Hhu5Xhuqd2w6HDg8Oi4buXb8OhduG7lSDDoeG7leG6peG7r8Oh4bux4bu14bunw7PDoeG7g8O9w6LDoW7hurvhu4Mww6Hhu5Zvw4Dhu5duw6Hhu5nhuqXDoW7hurvhu4PDocODw6Lhu5dvw6Hhu6/GocOh4buXb+G7tcOh4buH4bqn4buXw6Hhu6/DosSCw6HDg+G7nWcgw6Hhu5nDueG7qcOh4buX4bqnxILDoeG7g29y4buXbsOh4buZw7nhu6nDoeG7k2/huqXhu4PDoeG7g29nw6Hhu5XhuqXhu6/DoeG7l27huqfEgsOhb8Oow6Hhu5dj4buXbsOh4buXQeG7gyDDoeG7meG6p+G7lcOh4buX4buL4buXw6Hhu5NvcOG7l27DoW7Ds8Oi4buXw6HDg8Oi4buXb8Oh4bux4bu14bulw7PDoeG7seG7teG7p8OzMMOh4buE4bq5xILDoW7hurvhu4PDoeG7q3bhurvhu6/DoeG7q3bhuq7hu6/DoWbDouG7l8Oh4buD4bqnw7PDoeG7l2/hu7XDoeG7r+G6u+G7lcOh4buZ4bu1w7nDs8Oh4buZw7nhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu4Xhu69vduG7leG7h8Ohw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqzw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqvw6PDo+G7qcODImHDoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Phu4Xhu5cw4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqj4bqjxIPhuqEv4bqh4bq34bqj4buF4bqh4bqh4bqxxIPDoOG6o+G6t+G7r+G6s+G6s+G6ocSDw6Phu5nDoDDhu5Hhu6luW+G7sSnEg8Oj4bq3YcOhw6Lhu5nhu68pYeG7rm/hu7XDuuG7l27DoeG6oMSpw6Hhu5V4w6LDoW7hurvhu4PDoeG7g2/DsuG7l2HDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylh4bqvw6PDo2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1TsOz4bqn4buXw6Fu4bq74buDw6Hhu4Nvw7Lhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4but4bq54buXw6Hhu5dv4bqnw6Hhu5duxqHhuq3DszDDoTLhuqjhu5dvXcOh4buWbnZy4buXw6HDk+G7l+G7r2fhu7Hhu5dn4buvMzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buGdnTDs8Oh4buX4bqnxqHDoeG6oOG6p8ahw6Hhu5dv4bqnw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Oh4buvcMOzw6Hhu4Phu7Phu5duw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu69v4bufw6LDoeG7r2924buLw6Hhu5duY+G7lcOh4buXb+G7jeG7l8OhbsOz4bqn4buXw6Fu4bq74buDw6Hhu63DosOzw6Hhu6/hu7HDtHbDoeG7q3bhuqkgw6Hhu6/hu7FnxqHDoeG7mcO94buXbsOh4buZZeG7l27DoeG7qW/DssOiw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoWbhur12IMOh4buDb8O1w6Hhu4Nv4bu54buXbsOh4bqgw7nDs8Oh4buvw6LEgsOh4buZ4bqnw6Hhu6/DucOzMMOh4buWb8OA4buXbsOh4burduG6qcOhbuG6u+G7g8Ohw4PDouG7l2/DoeG7meG7geG7l8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5nDueG7qcOh4buZ4bqlw6Hhu4Xhur3hu5fDoeG7mcO54buXMMOh4buWbsah4bqtw7PDoeG7k2sgw6Hhu69v4bq54buXw6Fu4bq74buDw6Hhu6/GocOhbsOz4bqnw6Hhu4N1w7Mgw6Hhu5Vx4buDw6Hhu69v4buJ4buDbyDDoXbDoeG7rWnGocOh4buteMOh4but4buNw6Hhu5nhuqfDoeG7hcahw6Hhu4Nxw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Oh4buv4buxcuG7l24gw6HhuqBx4buXw6Hhu5nhuqfDoW5x4buDw6FmQeG7g8Oh4buDb2Xhu5duw6Hhu4Phu5vDoeG7q3bhuqkgw6Hhu4Nxw6Hhu5duxqHhuq3Ds8OhbsOz4bqndsOh4buTw7Phu5dvw6Hhu5dub8OzauG7lcOhZuG6q8OhZsOzw6Hhu5NvY+G7qcOh4buV4bq7xILDoeG7meG6p+G7l27DocODw7Phu5fDoeG7heG6ucSCw6FuceG7g8Oh4buD4bqlw7PDoWZrw6Hhu4PhurvEgsOh4bqg4bqnxqEgw6Hhu6/hu7nDoeG7l27huqfEgsOh4bq7xILDoeG7lXjDosOh4buX4bqnxqHDoW7hurvhu4PDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7r+G7scO0dsOh4burduG6qTDDoeG7huG7m+G7l27DoeG7g3HDoWbhuqvDocODw6LDoeG7leG7pcOh4buXb+G7teG7l27DoW7hurvhu4PDoeG7g3HDoeG7r+G7sXLhu5duw6Hhu69v4buNw6Hhu4Phu53hu5fDoWbhurnEgiDDoeG7l2/hu7XDoeG7l29j4buDw6Hhu5dvxanDoeG7g2/huqV2w6Hhu4PGoeG7l8Oh4bqgxKnDoeG7l25vw7TDosOhw4Phu5vhu5Ugw6Hhu6/hu43hu5dvw6Hhu5nhuqfhu5duMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu5Zu4bqnxILDoeG7mcOq4bupw6FmcOG7l24gw6Hhu6/huqXhu5fDoW7hurvhu4PDocODw6Lhu5dvw6Hhu4NvdsSCa+G7l8Oh4buF4bq94buXw6Hhu63DouG7l27DoeG7leG6p3bDoeG7l27huqfDoeG6oOG6p8Oh4buvb+G7tcOiw6Hhu69vw7nhu6/DoeG7heG6veG7lyDDoWbhu4nhu5fDoWZw4buXbsOh4buDb8Oyw6Fuw7Phuqfhu5fDoW7hurvhu4PDoWbDquG7lcOh4buVc+G7r8Oh4buV4bqndsOh4bqg4bqn4buXbiDDoeG7meG6pcOhw4PDouG7l2/DoeG7g2/DtcOh4buD4bud4buXw6FmcMOzw6Hhu4fDosOh4buDb8Oz4buJ4buDw6Hhu5dv4bu1w6Hhu4fhuqXGocOhb8OzanbDoWbhurvhu6/DoeG7r+G7seG7pcOzw6Fm4bqrw6Hhu4NvdsSCa+G7l8Oh4buVeMOiMMOh4buSb8Ozw6Hhu5nhuqXDoeG6oOG6p+G7l27DocODw7rDocOD4bql4buDIMOh4buxeeG7l27DoeG7heG6veG7lyDDoeG6u8SCw6Hhu5nhuqfDoWbhuqvDoWbhu4nhu5fDoeG7lXjDosOhbuG6u+G7g8Oh4buDb8Oy4buXMMOhTsOz4bqn4buXw6Fu4bq74buDw6Hhu4Phu53hu5fDoeG7meG6rcOzw6HhuqBww6Hhu61xw6Hhu6t24bqpw6Hhu6/hu7FnxqHDoeG7mXfhu4PDoeG7mcO1dsOh4buXb+G7tcOh4buXb8OA4buXbsOh4buDb8Oz4buJ4buDw6Fmw6jhu5fDoeG7mXLhu5duw6Hhu5Xhuqd2w6Hhu4PDouG7lcOhZuG7nzDDoeG7luG7m8Oh4buXb2Phu4PDoeG7l2/DucOh4bqgxKnDoeG7lXjDosOh4buvb3bDoeG7r3bhu5duw6Hhu69i4buXbsOhZsOo4buXw6Hhu5ly4buXbiDDoWbDqOG7l8OhcOG7l27DoeG7rcOixqHDoWbDs8Oh4buDb8O6w7PDoW9zw7Mgw6Hhu5dvw7nDoeG6oMSpw6Hhu5du4bqnxILDoeG7ruG7ieG7r8Oh4buD4bubw6Fmw7TDosOhw4Nww7PDoW7hurvhu4PDoeG7r2/DuuG7lcOh4buXbsah4buXw6Fmw6rhu5XDoWbhuqfDoeG7lWnDoeG7k29oxqHDoeG7mWjGocOhZsO64buVIMOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7k8Oy4buXb8Oh4buF4bq54buXbsOh4buZ4buL4buXw6Hhu690w6Hhu6/Ds+G7i+G7l8Oh4buVxqHhu5duw6Hhu4Phur12w6Hhu4fhu43hu5dvw6HDouG7l8Oh4buDb8ahw6Fuw7PDosOhZuG7jeG7l28wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7lm/DucOh4buXbuG6p8SCw6Hhu5fhuqfGocOhbsOzd+G7qcOh4buVacOhb+G6pcOzw6Fu4bq74buDIMOh4buXb8OA4buXbsOh4burduG6qcOhbuG6u+G7g8Oh4buDYuG7l27DoeG7r+G7seG7neG7l8OhZuG7n8Oh4buZQeG7l27DoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7mUHDosOhZmvDoeG7h8Oz4buJdsOhcOG7l27DoeG7h+G6p8Oh4buvb3Dhu5duw6Fuw7PDoiDDoeG7qW/hur3hu5fDoeG7r2/hu43DoW7DgcOzw6Hhu4NvxqHDoeG7g2/huqV2w6Hhu4PGoeG7l8OhbuG6veG7l8Ohw4PDojDDoeG7lm/DgOG7l27DoeG7q3bhuqnDoW7hurvhu4PDoWZrw6Hhu4Xhuqfhu5dvIMOh4buVacOh4buv4buxZ8ahw6Hhu5nhu4vhu5fDoW7huqXhu4PDoeG7h+G7ieG7qcOh4buDb8ahw6Hhu5NvcMOh4buF4bq94buXMMOh4buWb8OA4buXbsOh4burduG6qcOhbuG6u+G7g8Oh4buH4buPw6Hhu4fhur3hu5XDoeG7hcOq4bupw6Hhu69v4buNw6Hhu4d0w6Fma8Oh4buX4bq7dsOh4butceG7r8Oh4bqgw6Lhu5duMMOhRuG7teG7p+G7g8Oh4buHdMOhbuG6u+G7g8Oh4buVw7nDs8Oh4buvb+G6u8SCw6Hhu5dvw7PEqXbDoeG7r293w6HhuqDhu48gw6Fv4bqt4buvw6Fu4bq74buDw6HDg+G7ieG7qcOh4buZw7nhu6nDoeG7h+G7i+G7l8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4Phu53hu5fDoWbhu5/DoW/DuuG7l8Oh4buD4bqpw6Hhu6lv4bq94buXw6HhuqDhu58gw6Hhu4fhu4vhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4bupb+G6veG7l8Oh4buxdnPhu6/DoWbhu5/DoeG7meG6rcOzw6Hhu5nhuqfDoeG7mcO54bupw6HhuqXGocOh4buD4bql4buXb8Oh4bqg4bqn4buXbsOh4buV4buf4buXbsOh4buH4bql4buVw6Hhu4NvxJHhu6/DoeG7meG6u8SCw6Fv4bqt4buvw6Fu4bq74buDMMOh4buWbsah4bqtw7PDoeG7l+G7m8Ozw6Hhu7Fk4buXbiDDoWbhurnEgsOh4buZ4bqnw6Hhu5nDueG7qcOh4buD4bubw6Hhu4Nv4bu3w6LDoeG7heG7tcaw4buXbsOh4buDb+G6u+G7r8Oh4burduG6rsOh4buXb+G6u+G7r8Oh4buDw73DosOhbuG6u+G7gyDDoeG7g2/DucOh4buF4bqtw7PDoeG7leG6p8Oh4buH4bufw6Fmw7Mww6Hhu4bhu5vhu4PDoeG7meG6u8SCw6FmcsOh4buDeOG7l27DocODcMOzw6Fvw6LEgsOh4buX4bq7dsOh4buX4bqt4buVw6Hhu69v4buNw6Hhu5duxqHhu5fDoeG6oHDDoeG7g3jhu5duMMOh4buY4bq94buXw6Hhu4fhu4vhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buZw7nhu6nDoeG6pcahw6HhuqDhuqfhu5duw6Hhu4PhuqXhu5dvw6Hhu5Xhu5/hu5duw6Hhu5nhuqfDoW/huq3hu6/DoW7hurvhu4PDoWZn4buXw6Hhu4Phu5vDoeG7sWLhu5duw6Hhu4Phu7XDosOh4buXb+G7tcOh4buH4bql4buXb8Ohw4PDsuG7g28ww6FP4bqt4buvw6Fu4bq74buDw6Hhu5fhuqfEgsOhZmfhu5XDoeG7qW/DusOzw6Hhu4NvxqHDoeG7k29ww6HhuqDhu58gw6Hhu5Nvw7PDoeG6oOG7n8Oh4buDb3bEgmvhu5fDoeG7rcOi4buXbsOh4buV4bqndsOh4buH4bqt4buDw6Hhu69v4buNw6Fmw6rhu6nDoeG7meG6u8SCw6Hhu6lv4bq94buXw6Hhu69v4buP4buvw6Hhu4fhu4vhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buXbuG6ueG7lcOh4bux4bu14bundsOh4buvb3Zx4buDw6Hhu4fhu5vhu6nDoeG7g2/GocOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4fhu4/DoWbDonbDoeG7l2/hu7fhu4PDocOD4bu1w7rhu5duw6Hhu5Nvw7PDoeG7r+G7seG6pcOzw6Fuw7Phu5vDoeG7r+G7scWpw6Hhu6/hu7Hhu6XDs8Ohb8OixILDoeG7h+G7j8Oh4buXbuG6q8Oh4but4bu14buXbsOh4buv4bq7xIIww6Hhu5ZuxqHhuq3Ds8Oh4buD4bud4buXw6Hhu4fhuqnGoSDDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buH4buPw6Hhu6t2w6LDs8Oh4buD4bu3w6Hhu5nhurvEgsOhb+G6reG7r8OhbuG6u+G7g8OhZnHhu6/DoeG7g2/DsuG7l8Oh4buv4bql4buXw6Hhu7HDoiDDoeG7h3DDs8Oh4buZ4buL4buXw6Hhu5XhuqXDoeG7rcOsw6Hhu5Nv4bufw7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7hsOz4buJ4buvw6Hhu4fDosahw6Hhu4fhuqfDs8Ohb+G7o+G7g8OhZuG6vXbDoWbhu6XDs8Oh4buvcMOzw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5duxqHhuq3Ds8Oh4buDb8O1w6Hhu4Xhuq3EgjDDoeG7lHXDs8Oh4buVeMOiw6Fu4bq74buDw6Fmw7PDoeG7q3bDoiDDoeG7g2934buXbsOh4buvcMOzw6Hhu5NvcOG7l8Oh4buZw7nhu5cww6FOw7Phu6XDoeG7l27GoeG6rcOzw6Fm4bqrw6Fuw7Phuqcgw6Hhu4fhu7XDueG7g8Oh4buDb+G6ueG7l8Oh4buZ4buB4buVw6Hhu4Nv4buB4buVw6Hhu7HDosOh4buXbuG7ocOhZuG7m+G7l8Oh4buDb3fhu5duw6Hhu69ww7PDoeG7lXXDs8Oh4buZ4bq94buXw6HhuqDEqcOh4buvb2Lhu5Uww6FP4buN4buXb8Oh4bqp4buXb8Oh4buXbsah4bqtw7PDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7g2934buXbsOh4buvcMOzw6Hhu5nhu7V2w6Fuw7PDgMOh4buV4bqrw7PDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvw7Phu5Ugw6Hhu4Phu7fDoWZw4buXbsOh4bqgxKnDoeG7meG6p8Oh4buXb2Phu4PDoeG7l2/DucOh4bqgxKnDoeG7q3bhu4vDoeG7r29i4buVw6Hhu5duxqHhuq3DszDDoeG7lm7GoeG6rcOzw6HhuqDhuqfDoW7Ds+G6p+G7l8OhbuG6u+G7g8Oh4buXw7J2w6Fuw7PDgMOh4buvdnTDs8Oh4buvb8O6w6Hhu4PDvcOiw6Hhu4Nvd+G7l27DoeG7r3DDs8Oh4buZ4bqnw6Hhu69v4buJMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nDgnbhu69vxqHhu7FhNeG7lm52xIJs4buXw6FPw4B2w6Hhu5ZucOG7lzQv4bupNQ==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]