(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng và Nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó các tổ giám sát cộng đồng đóng vai trò quan trọng.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiQ94buT4buZ4buRZ2bEkSRUXcOpO+G7meG7kWk7xIPhu51dO+G7mWw7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTvEg2tmxJE74bqxambEkTvhu5nhu5FnZsSRO8O1ZWlmxJHhu7Q7xINlxKlmxJE74bqv4bq9xINlO8Oj4bqrZmU7xIJHVMOJ4bquLS5bPS/hu5Phu5nhu5FnZsSRJD0vZS4kPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtUXhurdd4bqvOiRUb8OpO8O04buVw7nhuq3hu5k74buZOeG7hTvigJzEgmXEqWbEkTvhuq/hur3Eg2U7ZmXhu587xINlxKlmxJE7xJHDqTbEg+KAneG7tDvEg2HDtTvhu53DueG7tDvEg2XhurlmZTvDtOG7lcO54bqpZjvEgyLEgzvhurHhur1dO8O1ZeG7n25mxJE74buZ4buRZ2bEkTvhu5nDqmZlO+G6sTI74buZ4buRw6liZjvhu4dlXcOpO2Zlw6nhuqnhu5U7xJHDqTHDqTvDtWUiw7U74bqxambEkTvDo2vhu7Q7ZeG7lcO5O+G6sWtmxJE7xIMxO2Xhuqs74buZZcSpZsSRO8SDZeG6uWZlO+G7meG7keG6veG7tDvEg2tmxJE74bqxambEkTt0IDtGZTlmO+G6rzlmO+G7mWVd4buFO8SRw6ldO8SD4buJZsSRO+G7mSLEgzvDtWVpZsSR4bu0O8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2ZlO8SCR1TDieG6ri0uW+G7tDvhu5nhu5FnZsSRO+G6sWg7xIMixIM74buZbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G6sWhmxJE7dF3DqTvhu5nhu5FpO8O04buVXWY74buZ4buRw61mxJHhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs8KC7DtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8OpdOG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYvZuG6t3Xhu5MvIS4hfS8uPCzhuq8hLFspLigh4buZfSF9LD7hu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6w8Wyw6O13hu4Phu5nhu6w6VF3DqTvhu5nhu5FpO8SD4budXTvhu5lsO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7xINrZsSRO+G6sWpmxJE74buZ4buRZ2bEkTvDtWVpZsSR4bu0O8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2ZlO8SCR1TDieG6ri0uWzo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8KC46Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiThu5hlIGZlO3TDqeG6p2Y74buZbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G6seG6rWY7xIMixIM7ZWs7xJHDqV074bqx4bq7ZmU74buZ4buVw7nhuqdmO+G7meG7keG7lcO54bqpZjt04bqpO8SD4buJZsSRO+G7mSLEgzvDtWVpZsSRO8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2ZlO8SCR1TDieG6ri0uW+G7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThurDhu5/DssSDO+G7mWUgZmU74buDw6DDtTvhu5lwO2Yz4buFOyEsISzhu7Q74buYbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G7mWXhu4lmO+G7mGUgZmU7Rl3hu4Xhu7Q7w7oyO0VnNWbEkTvhu4JrxIM7QEVnNWbEkTtFaF0jO3Rvw6k7PDvhu5llIGZlO3TDqeG6p2Y7w6NdZzvEkWrhu4U74buZ4buR4buf4buNZsSRO+G7mWXhu4lm4bu0O8SD4buJZsSRO11mO3TDqeG6p2bhu7Q7w7k74buZIjvhu5ll4buJZuG7tDvhu5nhu5Hhu5/hu41mxJE7w6NdZjvEg+G7iWbEkTvhu5kixIM74buFNuG7mTvhu5nhu5HDoGY7dCA74buZZeG7iWY74bqxa8OpO+G7meG7keG7n+G7jWbEkeG7tjvhu4Zlw6k74bqxw7Lhu5k74bqv4bq9xINlO8SCR1TDieG6ri0uWzvhu4PDoWY74buZZeG7oTspO8OjxqFmxJE7w7VlIuG7mTvhu5nhu5Hhu4074buDMMOp4bu0O+G7mXA7w7nhuqfhu5U7xIPDoeG7lTvEg2HDtTvhu5llw6nhuq3hu5k7xIPDoWY74buZM2bEkTvEg+G7n8OzZsSRO8SD4buJZsSRO+G7mSLEgzvhu5nhu5Hhu5XDuTt04bqt4buZ4bu0O+G7mWXhurdnO+G6r+G7i8OpO8SDIsSDZTvhu4PDuTvEgyLEgzvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTtlw7LDtTtELuG7tDtEIeKApjvhu5hsO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7xINrZsSRO+G6sWpmxJE7xIPhu51dO+G7mWXhu4lmO+G6sTI74bqx4bufw7LEgzvhu5kiw6k74buH4bq5xINlO2VnMOG7meG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiRUb8OpO8O1ZeG7n25mxJE7xINlOeG7hTvigJzhurHDqTvhu5lwZsSRO2bEkeG7i+G7tDvEkeG7izvhu5lwZsSRO2ZlIOG7tDvhu5EgO+G7mXBmxJE74bqxxKnDqTvhu5nhu5/DsmbEkeKAneG7tDvhu5lsO+G6sTI74buRIDvhu5NnIuG7meG7tDtmNOG7hTvDozThu5k74buH4bq9w7U74buZZcOzw6k7xIMixIM74bqxxKnDqTvhu5nhu5/DsmbEkTvhu5lwO3TGoWbEkTvhuq/hur3Eg2Xhu7Q7ZuG7n2/EgztmxJFnIMOpO+G7meG7keG7jTt04bqpO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkeG7tDvhu4NdZzvhurFrZsSRO+G7gyDhu4U7dMOp4bqrxIM74buZMMOpO8SDIsSDO+G7h2Xhu5U7xIPhu4lmxJE7ZsSRZcOp4bqrw7Xhu7Y7VG/DqTtmZXNmxJE74bqxxKnDqTvhu5nhu5/DsmbEkTvEg2g7ZsSR4buVw7k7xINu4bu0O2bEkV3DuTvhu4PDoMO1O+G7meG7ocSDO8OjImc7dG/DqTvEg2XhurlmZTvDtOG7lcO54bqpZuG7tDvhu5ll4buJZsSRO8OjImc7dG/DqTvDuTvhu5nhuq074buZZXHEgztlw6nhuqtmO8SDIsSDO8Ojw6nhuqtmO8O1ZSLDtTvDtWVpZsSR4bu0O8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2Zl4bu2O+G6sGpmxJE74buZZcOzw6nhu7Q74buZbDvhurEyO+G7h8OpYuG7hTvhu5NnIuG7mTvEg2U24buZO8SDZeG6pTtmZXNmxJE74buZ4buR4bufw7NmxJE7ZcOyw7U74buZZXHEgztlw6nhuqtmO8SDIsSDZTvhu4PDueG7tDvhu5ll4bq3Zzvhuq/hu4vDqTvhu5kww6k74bqx4bq9XTvDtWXhu59uZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEXDqeG6q2Y7Zl3DuTtl4buVw7nhuqtmO0VnNWbEkTtFaF07xINoOyh7O+G7mWw7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTvEg2HDtTvDujLhu7Q7ISkoO+G7mWw7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTvEg2HDtTvhu5ll4buJZjt0IDvhurHhuqnhu5U7w7VlIuG7mTtl4buVw7k7dF3DqTvhu5nhu5FpO8O64buVZsSRO+G7h+G6ucSDZTvhu5nhu5FnZsSRO+G7kSA74buTZyLhu5nhu7Q7ZjThu4U74buZ4bq7ZmU7ZeG6u2ZlO3QgO+G7meG7lcO54bqnZjvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWbhu7Q7ZjlmxJE7xINdZztmZcOgZjvhu5ll4buhxIM7xIPhu51dO0ZlOWY74bqvOWY74buZ4buRZ2bEkTvDtWVpZsSR4bu0O8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZeG7tjtGZcOp4bqr4buFO3Thu5s7xIPhu51dO8SDIsSDO+G7mWw7ZiDDuTvhu4MgO2U1ZsSRO2bEkSDDuTvigJzhurHDqTvhu5lwZsSRO2bEkeG7i+G7tDvEkeG7izvhu5lwZsSRO2ZlIOG7tDvhu5EgO+G7mXBmxJE74bqxxKnDqTvhu5nhu5/DsmbEkeKAnTtmZTXhu4U7ZmU0xIM7ZmXhu43hu7Q74buZ4buVw7nhuqdmO+G7meG7keG7lcO54bqpZuG7tDt0w6BmO+G6sWtmxJE7RmU5Zjvhuq85Zjvhu5llccSDO8SDIsSDO8Ojw6nhuqtmO8O1ZSLDtTvDtWVpZsSR4bu0O8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZTtmZeG7nzvEkcOpczvhu4dlZzFmxJE7xIMixINlO11mO+G7mWcgZjvhu4dlw6k74buZw6nhuq3DtTvDuuG7l8SD4bu0O+G6seG6t2c74buHZeG6oeG7lTvhu5nhu5FdZsSRO+G7h2XDqTvhu5FdO+G7h2XDrMOpO2ZlIOG7tDvhu5FyXTvhu5ldw7k7w6M1ZsSRO8O6IDvDtWVpZsSRO2VnNsSDO+G6r+G7lWbEkTvhuq/hur3Eg2U74buTIuG7mTvhu4dl4buV4bqhZuKApjtFw6074buDIOG7hTt0w6nhuqvEgzvDo2Hhu5k74buHYjvEkcOpw7M7ZiBnO3Rvw6k74buFZ2bEkTvhu4Xhu5XEqWY7xJFow7U7w7Vlw6FmO+G6sTHhu4U7w6MxZztdZjvhu5lnIGY74buT4buhxIM74buHZcOs4bq3O8SDZWc7xINrZsSRO+G6sWpmxJE74bqvOWY7xIPhu5/hu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs8KCjDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8OpdOG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYvZuG6t3Xhu5MvIS4hfS8uPCzhuq8hLFspLjwu4buZPlt7Llvhu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6w8IXs6O13hu4Phu5nhu6w6VF3DqTvhu5nhu5FpO8SD4budXTvhu5lsO8SRw6ki4buFO+G7kyLhu5k7xINrZsSRO+G6sWpmxJE74buZ4buRZ2bEkTvDtWVpZsSR4bu0O8SDZcSpZsSRO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2ZlO8SCR1TDieG6ri0uWzo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8KCg6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiThu5hlIGZlO3TDqeG6p2Y74buYbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G7jTtl4buVw7nhuqtmO0bhu4lmxJE7xILEqWbEkTvhu5nhu5XDueG6p2Y74buZ4buR4buVw7nhuqlm4bu0O3TDoGY74bqxa2bEkTtGZTlmO+G6rzlmO+G7h+G7pTvDozFmO8SDXeG7hTvhu4fhuq3hu5k74buZZXHEgztlw6nhuqtmO2bEkWXDqeG6p+G7hTvEgyLEgzvDo8Op4bqrZjvDtWUiw7U7w7VlaWbEkeG7tDvEg2XEqWbEkTvhuq/hur3Eg2U7xIJHVMOJ4bquLS5b4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mOG7keG7n2/Egzvhu5nhurtmZTtl4bq7ZmU74bqv4bq9xINl4bu0O8Oj4bqrZmU74bqvw6ljZjvDo8Op4bqtZjvDtWXhu6HEgzvhu5kww7Xhu7Q7xIMixIM74buZbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G7jTvDujI74buYZcOp4bqr4buVO1Q5ZjtA4buYw5U74buYZV1mZTtFaF0jO+G7mWVxxIM74buTcTvhu4MgO8SDw6Hhu5U7ZsSpw6k7xIPhu51dO8SDZeG6uWZlO8O04buVw7nhuqlmO3QgO0bEkSBmZTvDuTvhu5nhuq074bqx4bqtZjt0b8OpO0ZlOWY74bqvOWbhu7Q7xJHDqeG7l8O1O2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7w7nhuqdmO+G7mTnhu4Xhu7Q74buZw6lmO+G7meG7n+G7jWbEkTt0IDvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y74buZxKnhu5k7xIMixIM7w6PDqeG6q2Y7w7VlIsO1O8O1ZWlmxJHhu7Q7xINlxKlmxJE74bqv4bq9xINl4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7q2ZlO0VnIGbEkTtUM2Y74buYOeG7heG7tDvhu5jhu5Hhu5/hu41mxJE74buZZeG7iWbhu7Q74buYbDvhu5nhu5Hhu5/hu41mxJE74buYbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G7mWXhu4lmOzzhu7Q7w7oyO+G7mGXDqeG6q+G7lTtUOWY7xINlZzvDo8Op4bqt4buZw5074bqwYjvEkWjDtTvDtWXDoWY74buZ4bq5xINlO8SDccSDO+G7meG7kWdmxJE7xIPhu4lmxJE74buZIsSDO8O1ZWlmxJE7xINlxKlmxJHhu7Q74bqx4bqhw7k74buDxqHDqTvhuq/hur3Eg2U7w6PhuqtmZTvEgkdUw4nhuq4tLlvhu7Q7xIMixIM74buZZSBmZTt0w6nhuqdmO+G7meG7kWdmxJE74buYbDvhurEyO8O1ZcSpw6k7ZcOyw7U7xINlNuG7mTvEg2XhuqU7dG/DqTvEg2XhurlmZTvDtOG7lcO54bqpZjvhu5nhu5FnZsSRO3TDqeG6q8SDO+G7meG7keG7lcO5O3Thuq3hu5nhu7Q7xJHDqSLhu4U74buTIuG7meG7tDvhu5ll4bq3Zzvhuq/hu4vDqTvEgyLEgzvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTtlw7LDtTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7meG7kWdmxJE74buZZeG7iWY74bqxw6k7dOG6qTvhu5lwO8SDIsSDO+G7mcOqZmXhu7Q74buZZSBmZTvDtWXEqeG7tDvEgyLEgzvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTtlw7LDtTvEgyLEg2U74buDw7k74buZMMOpO2ZlIOG7tDvhu5nhu5XDueG6p2Y74buZ4buR4buVw7nhuqlmO2Y5ZsSRO8SDXWc74bulO+G7mWXhu6HEgzvDtWVpZsSRO8Oj4bqrZmU74bqx4bqtZjvhu4Vtw6k7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZuG7tDvEkWjDtTvDtWXDoWY74buHw6li4buFO+G7k2ci4buZO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2ZlO+G7meG7keG6p2Y74bqx4bq9XTvDoyBm4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG6sDbEgzvDo8Op4bqr4buZ4bu0O+G6scSpw6k7dG/DqTvEgyLEgzvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTtlw7LDtTvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7xIMixINlO+G7g8O5O+G7mTDDqTtmZSDhu7Q74buZZSBmZTt0w6nhuqdmO+G7meG7kWdmxJE74buZbDvEgkdUw4nhuq4tLls74buZZeG7n8OzZsSRO8O64buVw7nhuqdmO8O04buVXTvhu4Mww6k74buZZTPhu4U7ZcOsw6nhu7Q7ZuG6reG7lTvEg8OhZjvhu5NxO+G7meG7kcOyO8SRw6nhu5fDtTvhu4Xhu5VdO+G7g+G7n25mxJE74buZZXHEg+G7tDvhu5llccSDO8O1ZeG6oeG7heG7tDvhu5ll4buVxKnEgzvhu4XhurdmO2VnNsSDO+G6sWo74bqvxqFmxJE74buTw6lmZTtlZzDhu5nhu7bhu7bhu7Y74buZZeG6uzvhu4Phu5Xhu4lmO+G7kzhmO+G7kyBmxJHhu7Y7xILGoWbEkTt0b8OpO+G6sWjhu7Q7xINl4buXZsSRO+G7meG7icOpO8SD4bujZsSRO+G7meG7lcO54bqnZjvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWY74bqx4bqtZjtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO8O64buVZsSRO8O04buVXWZlO2XDqWLhu5U7dOG6qTvhuq/hur3Eg2U7w6PhuqtmZeG7tDvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7xIMixIM7w6PDqeG6q2Y7w7VlIsO1O8O1ZWlmxJE74bqv4bq9xINlO8SDZWc7w6MxZjvhu5llOWbhu7Q74buZ4buRImZlO+G7h+G7pzvhu5ll4bq9O+G6scSpw6k7dG/DqTvEgyLEgzvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTtlw7LDtTvhu5nhu5FnZsSRO+G6r8Op4bqrZjvEgyLEg2U74buDw7nhu7Q7xIPGoWbEkTtmZV3hu5U74bqxZyBmO+G7h+G6reG7mTvhurHhuqHDuTvhu4PGocOpO+G6r+G6vcSDZTvDo+G6q2Zl4bu24bu24bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507PCguw7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/DqXThu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL2bhurd14buTLyEuIX0vLjws4bqvISxbKSEsW+G7mS4+KCE84buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busISkoOjtd4buD4buZ4busOlRdw6k74buZ4buRaTvEg+G7nV074buZbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSRO+G7meG7kWdmxJE7w7VlaWbEkeG7tDvEg2XEqWbEkTvhuq/hur3Eg2U7w6PhuqtmZTvEgkdUw4nhuq4tLls6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PCguOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcSCXcO14buZw6lnZjok4buYZSBmZTt0w6nhuqdmO+G7mGw7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTvEg2tmxJE74bqxambEkTtl4bufb2bEkTvhuq/huqNmO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74bqx4bq3Zzvhu4dl4bqh4buVO+G7meG7kV1mxJE74bqx4buXZsSRO8SDIsSDZeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTEguG7iWbEkTvhu5kixIM7w7VlaWbEkTvEg2XEqWbEkTvhuq/hur3Eg2U7xIJHVMOJ4bquLS5bO+G7mWXDs8OpO8SRw6ldZjvDtOG7lV074bqxMjvhurHhu5/DssSDO8SDMTtl4bqrO+G7mWXEqWbEkTvEg2XhurlmZTvhu5nhu5Hhur3hu7Q7xIMixIM7w6NdZuG7tDtmxJEgZmXhu7Q74bqxZyBmO+G7mWViO8SDxqFmxJE7dCBnO8SD4buVa8SD4bu0O2Zl4bufZsSRO+G7h2Xhu4lmxJE74buZZWI74buHZeG7iWbEkTvhu4diO+G6seG6rWY7dF3DqTvhu5nhu5FpO8SD4budXTvEgyLEgzvhu5llIGZlO3TDqeG6p2Y74buZbDvEkcOpIuG7hTvhu5Mi4buZO8SDa2bEkTvhurFqZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mGcgZjvhu5nDqmZlO+G6sTI74buZZSBmZTvhu4PDoMO1O2UgZsSRO2bEkWXhurtmO+G7mWw7xIJHVMOJ4bquLS5bO+G7mTDDqTvEg2tmxJE74bqxambEkeG7tjtFw607xINl4bq5ZmU74buDIDtmZXNmxJE7ZsSR4bufw7PDqTvhu5M54buVO+G7kyLhu5k7dCA7ZjThu4U7dHNmxJE74bqx4bq9XTvDoyBm4bu0O+G7mXBmxJE7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZuG7tjtUb8OpO+G7k3E7ZWcw4buZO+G6sWtmxJE74buZ4buRIsSDZTtmZcOp4bqr4buF4bu0O+G7h2Xhu4lmxJE74buF4bqr4buZO+G7hcOsw6k7xIPhu51dO8SDIsSDO+G7mWw7xJHDqSLhu4U74buTIuG7mTvEg2tmxJE74bqxambEkTvhurEyO+G7mTBnO2bhuqdmO+G7mWXhuq074buZ4buRw6BmO+G7g2lmxJE74bqvOWY74buZ4buRZ2bEkTvDtWVpZsSRO+G6r+G6vcSDZeG7tDvEkcOp4buXw7U7xIMixIM7xINhw7Xhu7Q7ZsSRIGZlO+G7mWVxxIM7ZcOp4bqrZjtmZcOp4bqr4buFO3Thu5s7w7VlaWbEkTvEg2XEqWbEkeG7tDvhu4dlZ11mZTt0xqFmxJE7dCA74bqvw6DDtTvhuq/hur3Eg2U74buH4bq9w7U74buZZcOzw6nhu7Q7ZcOp4bqr4buVO8O04buVMeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7q+G7leG7mWVn4buROiTDlOG7lcSpxIM7ReG7n25mxJE9L8O1JA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]