(vhds.baothanhhoa.vn) - Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những cánh đồng ruộng bậc thang trải dài, những nếp nhà sàn nằm nép mình dưới chân đồi xanh mướt... bản Đôn, xã Thành Lâm (Bá Thước) là nơi quần tụ của đồng bào dân tộc Thái, với 160 hộ dân, 678 nhân khẩu. Với lợi thế trên, những năm qua, người dân trong bản đã đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá, nghỉ dưỡng.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thu7l9w6okw4Bnw6okbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJOG6rSLDqiThu5/EqeG6qyQ5feG6vyThu41pw6ok4bufXcOqJOG6qeG7gSkkw6Ezw6ok4buNw61h4buyL+G6qSrhu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bqo4bqhKcOhPeG7tMOA4buVa2Ek4buN4bqp4bqr4bqxw6okw6rhuqnhuqvhurHDqiThu5Xhu48kw6Bb4bqrJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqp4bqr4bqz4buPJGF9w6rhuqkkb+G7jynDqiThu43huqnhuqvhurHDqiTDquG6qeG6q+G6scOqJOG7jeG7leG7ieG6qyTDoMOjblYkw6rhuqnhu6PDquG6rSRhPMOq4bqpJMOgacOq4bqtJMOz4buPw63DquG6rSQ5NmEk4buN4bqpKcOq4bqtJOG7jcOzfeG6qyTDoT7huqtWJMOq4bqp4bujw6rhuq0kw6rhurduJMOq4bqpPiTDsj7DqiTDqiDhur0kw6rhuqNuJOG6vWPDquG6qSTDoeG7lcSp4bqrJGHhuqkzw6okw6Bp4bqrJHApw6rhuqkk4bq94buVxKnhu41XV1ckOX3DqiTDgGfDqlYkcFsk4buM4bqpPsOq4bqpJOG6ujPhur0kWeG7uTwk4buM4bqp4buVxKlhw50k4bq7PiTDquG7ieG6qyRv4buPNcOqJOG7jeG7kSRh4buTKSTDoGnDquG6rSQ5PuG6vyTDoTPDqiThu43DrWEk4buM4bqpPOG6q1Yk4bufxKnhuqskKiwlJOG6qcOtJMOhM8OqViQsLiEkw6rhuqkzw6ok4bq54bqpN+G7j1ck4buexKnhuqsk4bq7a+G6qyThu43huqnhurck4buNw7PhurHDqlYkw6rhuqnhu6PDquG6rSTDql3hur0kb+G7jylWJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJDl9w6okw6BbJMOgNeG7jyThu43hu5UkbuG6qTzhu40k4buNw7PhuqvDosOqJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJGHDrcOq4bqtJMOgacOq4bqtViTDoeG7jyThurtkYeG6qSTDsuG6q8Oq4bqpJOG7jeG6qTzhuqsk4buN4bqp4buPJOG6qcO14buNJMOgZ8Oq4bqtJMOgfeG6vyTDoeG7jyThurnhuqk8YeG6qSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJMOq4buVxKlhJOG7nz4kb+G7j2hhJOG7jeG6tyTDoOG6t8OqJOG7jeG6qSnhur0kb+G7jynDqlYk4bq54bqpPOG6vSRu4bqpPFYkw6rhuq3huqnEkSTDoeG7lW3DquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPcOh4buN4bqp4buP4bq9OSThuqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYqJiEvKiguw6EmJSE/KCY74buNPzomP+G6uyxXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG7uX3DqiTDgGfDqiRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkk4bqtIsOqJOG7n8Sp4bqrJDl94bq/JOG7jWnDqiThu59dw6ok4bqp4buBKSTDoTPDqiThu43DrWE9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0kL+G7tOG6vMOt4buNJOG6reG7gWEkOX3DqiTDgGfDqlYkcFsk4buM4bqpPsOq4bqpJOG6ujPhur1X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tEfDquG6rSThuqg+JOG6qOG7j3Ek4buM4bqp4buRYVYk4bq9w63hu40k4buNw7Phur/DquG6rSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG6qcOtJGHhu4Ekw6rhuqk+JMOyPsOqJGHhuqnhur8k4bq54bqpPGHhuqkk4bq74buV4buPJOG7jcOzw7UkbCQ5fcOqJMOAZ8OqViRh4bqp4bq/JDnhuqvhurfhu43hu6wk4buePuG6qyTDql3hur0k4buNw7NsJOG6u3vhuqskw6AzcVYkw6Hhu48k4bq54bqpPGHhuqkkw6DhurfDqiThu43huqld4bq9ViThurvhu5Xhu48k4buNw7PDtSThurt74bqrJGwkOX3DqiTDgGfDqiTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThuqnhu4nDqlYkw6AwYSQ54bqr4bq14buNJMOh4buPJOG6ueG6qTxh4bqpJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG7lcSpYSTDquG6reG6vz7huqskw7M04buNJOG7jeG6qWJh4bqpJOG6ueG6qeG6qyTDoOG6t8OqJMOgM3FXJMOA4bq3w6ok4bufxKnhuqskOX3DqiTDgGfDqlYkw6rhuq3hur8+4bqrJOG7n+G6q+G6tWEkw6Dhu5VrYSThurnhuqk84bq9JG7huqk8JGF9w6rhuqkkb+G7jynDqiThu43huqnhuqvhurHDqiTDquG6qeG6q+G6scOqJOG6qeG6vynDquG6rSTDsuG7iVYkw6rhuqPhu40k4bufXcOqJOG6qeG7gSkkw6DDrWEkw6A84bq/JGHhu5MpJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiQ5fcOqJMOgZClWJMOq4bq34buPJGHhu4Ekw6rhuqnhu48kYTXhu49WJMOh4buPJOG6ueG6qTxh4bqpJGHhu4Ek4buN4bqpw6Ikw6DhuqskOcOtJOG6qeG6vzBhJOG7jeG6qeG7j+G6sSRw4bqhJOG6vTxxJMOgw6Ikw6HhuqskYeG6qeG7j3HDosOqJMOg4bq3w6okYTxhJMOg4bqrw6Lhur0kw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkk4bq54bqpPGEk4buNw7PhurHDqiTDoGQpJDk+w6ok4bqp4buPceG6tcOqJMOq4bqp4buVJDl9w6ok4bqo4bqr4bqx4buPViQ5fcOqJOG6uOG6qeG6vyThurzhu5Vqw6rhuq3hu64k4buN4bqpKeG6vSThuq3huqspJOG7jcOzfeG6qyTDquG6reG6qeG6q+G6teG6vSRhPGEk4bqp4bq/e+G7jSTDoMOtw6rhuq0k4bq7KeG6vyTDoMOtw6rhuq0kw7J9w6okcOG7jzThu40kYeG7mcOq4bqtJMOq4bqp4buVJMOgauG6qyTDsmjDquG6rSTDsuG6q8Oq4bqpJOG6qeG6v3vhu40k4bqpIMOq4bqtJMOq4bqtPnEk4bufxKnhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJDl9w6okw6BkKVckw4rhuq3hur8+4bqrJMOzKVYkw6Hhu48k4bq54bqpPGHhuqkkYeG7h8OqJMOg4buVa2Ek4buN4bqp4buVbMOq4bqtJOG7jeG6qeG7l2EkYTxhJOG6veG7gcOqJF3DqiThu43Ds+G7j3HhurPDqiThu43huqlow6rhuq0kYeG7kykkw6Bpw6rhuq0kOT7hur8k4buM4bqpPOG6q1Ykw6rhuqnhu5Xhu6wkYTwkw6rhu5XEqcOq4bqtViRh4buJ4bq9JOG6uynhur1WJOG7jeG6qWThu40k4bq7a8OqJOG6qTRuViThuq0+JMOq4buVxKnDquG6rVYkaGEkw6A8ViRwZ+G6qyThu41i4bq9ViThu59k4buNJEHDrCThurrhu5nDquG6rVckw4DhurHhur0kw6DhurfDqlYkw6Hhu48k4bq54bqpPGHhuqkkYcO0w6rhuq0kw6Bo4buNJOG6u+G7nSkk4buNw7N74bqrViThu49ow6rhuq0kw7Phu5Vr4buPJGE1w6pWJGHDtMOq4bqtJOG6reG6qynhur8k4bq74buV4buPJOG7n13DqiTDquG6reG6qeG6tSThu5/EqeG6qyTDoOG6q+G6teG7jyRw4buH4bqhViTDoOG6q+G6teG7jyThurnhuqkwblYk4bqpPOG7jSThur3DtSkkw6Ezw6okYSlWJMOhM8OqJOG7n+G7mSTDoDbhur0kw6A+JDl9w6okw7IiYSTDoTPDqiThu43DrWEkYcO0w6rhuq0kYTxhJOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jyTDquG7oyRw4bqrw6rhuqkkw6DDo24k4buNw7Phur/DquG6rSThu43huqvhurfDquG6rSTDquG6qXthJGHhu5Ek4buNw7Phu49x4bqzw6ok4buN4bqpaMOq4bqtJOG6uz7hur0kw6Ai4bq9JOG6u+G7h8Oq4bqtJMOh4buPJOG6ueG6qTxh4bqpVyTDgDBhJDnhuqvhurXhu41WJMOgaOG6qyThu5/EqeG6qyTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOh4buPJOG6ueG6qTxh4bqpJHHhurHhu48k4buN4bqpYmHhuqkk4bq54bqpPOG6vSRu4bqpPCTDsuG7myTDoMOtYSTDoDzhur8kYeG7kykk4bq54bqr4bq3w6ok4buNw7PDtWEkw6rhuqk+JMOyPsOqViTDoDNxJGHhu5nDquG6rSThurs+JGHhu4kk4bqpw63huqskYeG6qeG6vyThuqnhu4Mk4buNY+G6vSThuqnhuqvDouG7jyThu5/hurMkw6rhuq3hu49pw6ok4bqtaGEkYeG7mcOq4bqtJMOq4bqp4buVJMOy4bubJOG6ueG6qTxhJDnhuqvhurXhu41WJMOq4bqj4buNJOG7n13DqiThuqnhu4EpJMOgw61hJMOgPOG6vyRh4buTKSTDquG6qT4kw7I+w6okw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG7jOG6qTzhuqskcOG7lyThu4zhuqkpw6rhuqlXV1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0R8Oq4bqtJOG6qD4k4bqo4buPcSThuqzhuqs8blYk4buNw7Phu5Vsw6rhuq0kOX3DqiTDgGfDqlYkYeG6qeG6vyQ54bqr4bq34buN4busJOG6qOG6q+G6tcOqJMOqKXFWJDl9w6okw4Bnw6okYeG7gSQmOiThuqnDrSThu58+JCokw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJOG6uz7hur0kw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkk4buN4bqp4bqh4bq/JOG6qWPDquG6qSThu43huqnhu5dhJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJGHDrcOq4bqtJMOgacOq4bqtViThurvhu5Xhu48k4buNw7PDtVYkw6rhuq3huqnEkSTDoeG7lW3DquG6rVYk4bqp4bq/4bq94bqhw7Lhu40pcVckw4HDtCRh4bqpZOG7jyThuqnhu5Vsw6rhuq0kYeG7kykkw6B74bqrJMOhZGHhuqkkQeG6vuG7nuG6qsOBLSooJMOq4bqp4buVw6rhuq0k4buNxqEkw6A14buPJMOqXeG6vSQmJSYqJMOg4bq3w6okw6opcVYkOX3DqiTDgGfDqiTDoFskw6Dhu4HDqiTDoOG7lWthJOG6rTXDqiQ6VyUlJSThurvhu5Vr4buNJOG6ueG6qTxh4bqpJMOh4buPJOG6u2Rh4bqpJMOg4bq3w6ok4buN4bqpKeG6vSRv4buPKcOqViThurnhuqk84bq9JG7huqk8ViTDquG6reG6qcSRJMOh4buVbcOq4bqtVyThuqjhuqvhurXDqiTDqilxViQ5fcOqJMOAZ8OqJMOg4buVa2Ek4bqp4buPceG6tcOqJOG7uTwk4buM4bqp4buVxKlhJGHhuqnhu4PDqiThurs+4bq9JOG7jeG6qWIkw6DhuqvDouG6vSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSTDqmfDquG6rSThu43huqlnw6ok4bq9xKnhuqtWJOG6rSLDqiThu5/EqeG6qyRu4bqpPOG7jSThu43Ds+G6q8Oiw6okw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkkYcOtw6rhuq0kw6Bpw6rhuq1XJOG6qOG7j3HhurXDqiTDoCnDquG6rSRu4bqpaOG6qyThuqlrbiThu5/EqeG6qyRhPGEkw6rhuq0+w6rhuqkkYeG6qeG7l2Ekw6pdw6rhuq0kw6A+4bq/JOG7jXvhur9WJOG7jTZuJOG6qeG7jzTDqiThu5/hurMkYeG6qeG7j3HhurHDqiThur1nw6okw6rhuq3huqnhuqvhurVuJOG7n+G7kSRh4bqp4bq/JGE8YSThuqnDrVYkw6rhuqnhu5Xhu6wkOWnhuqskw6Hhu5Vtw6rhuq0k4buN4bqr4bq3w6rhuq0kw7nDquG6qSThuq3huqsp4bq/JOG7jeG6q+G6t25WJOG7jeG6qeG7j3Hhurfhu40k4bq94bqrw6rhuqkk4buf4bqr4bqxw6pWJOG6qeG7lcSpw6rhuq0kw6E4w6ok4buf4bqr4bqxw6rhu64k4buNw6wkYeG6qeG7l2EkYeG6qeG6vyQ5PiRh4bq/w6okw6Dhuqsk4bqp4buDYSThu402biThurnhuqvDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6teG6vSRsJGE8YSTDoGQpJG7huqnhu5Xhu4nDquG6rSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7nz4kw6rhuq3hur8+4bqrJOG7jcSRw6rhuqnhu64k4buNNm4k4bqp4buPNMOqJOG6ucO6JMOqXcOq4bqtJMOqNOG7jyRdw6ok4bufPiRu4bqpKSRh4bqp4bq3JMOgaSThu49ow6rhuq0k4buNw7Phur/DquG6rSThurnhuqvDquG6qSTDoeG6vynDquG6qSThurvhu5Xhu48k4buNw7PDtSTDoeG7jyThurtkYeG6qSThu4174bqrJMOq4bqpPiTDoTPDqldXVyThuq3hu4FuJG7huqk1w6okw6ozw6rhuq0kYSnhur8k4buNw7Njw6rhuqkkw6DDrSTDoTPDqiThu43Ds2JWJOG7n13DqiThuqnhu4EpJOG7l8Oq4bqtJHDhu51WJOG6ucO6JMOqXcOq4bqtJOG6reG6qynhur8k4buN4bqr4bq3biThu59dw6ok4bq94bqrw6rhuqkk4buNw7Phur/DquG6rSRu4bqp4buRYSThu5/hu5Ekw6Hhu48k4bq7ZGHhuqlXJOG7jMahw6rhuq0kOeG7lcSpYSRwM3Ekw6Hhu5vDquG6rSThu58+JOG6qeG6vz7DqiThu43huqnhuqvhurXDqiRhPGEkw6FkYeG6qSThu5/hu5Ekw6Hhu48k4bq7ZGHhuqkkbuG6qcO0JOG6qWtuJOG7n8Sp4bqrJG/hu49xJOG6qeG6v3th4bqp4buuJOG6ueG6qSnhuqsk4buN4bqpPGEk4bqtIsOqJOG7n8Sp4bqrJDl94bq/JOG7jWnDqiThu58+JG7huqk84buNJOG6qeG7j3EkYTxhJOG6reG6qzwk4buNw7NkJOG7n13DqiThuqnhu4EpJOG7jcOz4buPceG6s8OqJOG7jeG6qWjDquG6rVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7DueG7j+G7jeG6qeG6v8OzPeG7tOG6uOG6qTzDquG6qSThurrhuqvDquG6qeG7si9u4bu0

Khánh Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]