(vhds.baothanhhoa.vn) - Để hình thành thói quen đọc sách trong bạn trẻ, thư viện trường học đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thực tế hoạt động - phát huy hiệu quả của thư viện trường học hiện nay là câu chuyện còn nhiều trăn trở.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7n0Thu5rhuqDDkuG7ouG6puG6oEjhu6BG4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4buE4bqq4bua4bqgV+G7ruG7iuG7reG6oMOqw5LDleG7muG6oFcj4bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oMOS4bugRuG7sy/DksOD4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu1w6BN4bqgw5LDleG7msOS4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBXw5Lhu6Lhu4zhuqDhu6xYSeG7muG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7hOG6quG7muG6oFfhu67hu4p24bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oMOS4bugRuG6oEjhu6Lhu5rDk+G6oCrhuqbhu4zhuqBX4buu4bue4bqg4busWOG6puG7muG6oFfhu67hu6Dhu5rDk3fhuqDhu41YOuG6oOG7msOS4buMxKjhu5p24bqgV8OSPUbhuqBXSuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqAt4bqg4buww5LhuqxX4bqgw5JYOuG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQuG6oEbhu7ThuqbhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqgw5Lhu4xM4bua4bqg4bua4bqmOuG6oOG7luG6qOG6oEbhurxY4bqgRsOSWDpM4bua4bqgRuG7nuG7muG6oOG7msOS4buMS1jhuqBX4buuROG7muG6oFfhu67hu6h34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgEdXw5JYxqDhu4ThuqDhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bqw4bqy4bqy4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SC4bqww4PhurIvw4PhurThurRH4bq24bqiw4LhurDhuq7huq7Dg1fhurLhuqLDguG6ruG7lsODLeG6tHfhu5jhu7DDk8OA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bufROG7muG6oMOS4bui4bqm4bqgSOG7oEbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu4Thuqrhu5rhuqBX4buu4buK4but4bqgw6rDksOV4bua4bqgVyPhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BGw4DhuqAm4buMR1fDkuG7p8OAw4LhuqLhuqLDgOG6oMOSSeG7jMOTw5JX4bunw4DhurDhurLhurLDgOG6oC/hu7Xhu43huqrhu4zhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4buMTVjhuqDDkuG7oEbhuqDhu43hu65Y4buaw5PhuqDhurs74bqgw4PhuqB54bq94bu4xajhu5rDk+G6oOG6u+G6rFfDveG6oCrhu4xMRuG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oFfhuqrhu4zhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Phu4xZ4buw4bqgRuG6rEbhuqBJxqDhuqDDkuG7oEbhuqBXU1fhuqDDkuG7pOG7muG6oMagUuG7muG6oFfhu4xK4buaw5PhuqDhu5/hu4xMV3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jcOS4bqs4buaw5PhuqDDg8ODL8SC4bqixILhuq524bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgRsOSWDpK4bua4bqg4buaw5Phu7jGr0bhuqDhu5rDk+G6qOG7muG6oOG7lsSo4bua4bqgw5JYOkzhu5rhuqAqw53hu5rDk+G6oEbhuqbhu5zhuqDhur3hu7jFqOG7msOT4bqg4bq74bqsV3bhuqBXUuG7jOG6oEbhu6LhuqBHw5Thu7DhuqDDk8OSw43huqBXw5JExqDhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4buMTVjhuqDDkuG7oEbhuqDhu43hu65Y4buaw5PhuqDhurs74bqgw4N34bqg4buf4bqo4buc4bqgw5Phu4zFqOG6oOG7ruG6puG6oEbDkuG7pOG7jHbhuqDhu5TDkuG7jOG6oFfhu4xK4buaw5PhuqBX4buuU+G7msOT4bqgKiPhuqbhuqBHQFd24bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu4Thuqrhu5rhuqDhu5rDklDhuqBGw5Lhuqo64bqgw53huqbhuqDhu67huqbhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oD/huqbhu5rDkuG6oOG7sMOS4buO4bqm4bqg4buaw5Phu5zhuqjhu4zhuqBW4bq84bua4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5N24bqg4buaw5Lhuqbhu5rDkuG6oEbDkuG7ouG7msOT4bqg4buWPeG6puG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgRlhT4bua4bqgVuG6rEbDkuG6oEhN4bqgSOG7oEZ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhuq3hu6Dhu4zhuqDhu5bhuqjhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oD/huqbhu5rDknbhuqDhu5rDkuG7uOG7msOT4bqgRuG7tuG7msOT4bqgV8OS4buAV+G6oEjhu6Thu5rhuqBW4bukd+G6oOG7n+G6qOG7jOG6oEbDkuG7jEpG4bqg4buWU+G7sOG6oD9J4bqgSEPhuqBG4bu24bqgSOG7uMavRuG6oEjhuqzhu5rDkuG6oFbhuqpGw5J24bqgVuG7pOG7muG6oMag4bqoWOG6oFbDiUbhuqBW4buq4buv4bqgR0TGoOG6oEbDkuG7jEpG4bqgw5PDkkrhu6/huqBGw5Lhu4xKRuG6oFfhu7ThuqBW4bqsRsOSd3d34bqgV8OKV+G6oEZC4bqgSEtY4bqgVuG6qkbDkuG6oFbhu4h34bqg4buN4buu4buc4buaw5PhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oMOT4buM4bqm4bua4bqgw4o6duG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgSEDhuqbhuqBX4buu4buK4bqgRsOSWDpL4bua4bqgV+G6pjrhuqDhu5rDkuG6pljhuqBXI+G7msOT4bqgRlhT4bua4bqgVuG6rEbDkuG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgRuG7nuG7muG6oMag4bum4buMduG6oEnGoOG6oEhA4buaw5N24bqgScag4bqg4buaw5NU4buMd3d34bqgVuG6pjrhuqBW4bu44bqm4bqgSOG7oEZ34bqgYeG7ouG6oEZS4bqg4buEw43huqBI4bqm4buaw5PhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5LhuqBXw5LDleG6oOG7hMOKV+G6oEbDksavV+G6oOG7lMON4buc4bqg4buE4bqq4bua4bqg4buExKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqDhu5bhuqrhu4zhuqDDk+G6vuG7mnbhuqBGw5Lhu5DhuqBX4bqmOuG6oCrhuqjhu5zhuqBW4bqsRsOSduG6oFfDksOV4bqgV8OS4bq+xqDhuqAq4bum4buM4bqg4buaw5LhuqZY4bqg4buaw5Lhu7jhuqBGw5Ij4buaw5PhuqDGoOG7puG7jOG6oOG7sMOS4bqsV+G6oMOS4buMTOG7muG6oEjhu4xLWOG6oMOTw5XhuqBI4bui4bqgV8OSWeG6oCrDlHbhuqDhu65U4buM4bqgRsOSU0bhuqDhu5bhuqxX4bqg4buW4bqq4buM4bqgV+G7jErhu7DhuqBX4buyRuG6oOG7rFjhuqY64bqg4buu4bqm4bqg4buW4bqoxqDhuqDhu4Thuqrhu5rhuqAq4bum4buM4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqBX4buu4bqm4buaw5PhuqBW4bqsRsOSd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YeG7ouG6oMagw4lX4bqgV+G6quG7jOG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgw5Phu4zhuqbhu5rhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5LhuqDhu5ZZRuG6oEjhu6J24bqgRuG7nuG7muG6oEbhu6LhuqBGUuG6oMOT4buM4bqs4buc4bqgV+G7ruG7iuG6oOG6u+G7nuG6oOG7jcOSw5ThuqDhuqnhu4BYd+G6oGFS4bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqDhuqnhu4BY4bqgRsOS4buc4bqg4buE4buMSlfhu63huqDigJzhuqnhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgRuG7tOG6puG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oOG6uzvhuqDDg+G6oEjhuqrhu4zhuqBI4bqm4bqgVlPhuqDhu5bhuqjhuqBG4buc4bua4bqgScag4bqgSFThu5rDk+G6oOG7hOG6qOG7nOG6oEfhurzhu5rhuqBXVUbhuqBXw5Lhu4xNWOG6oFZTduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEjhu6LhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqg4bq9UuG7msOT4bqgRsOS4buMSsag4bqgVyHhuqDhu5ZM4bqgRuG6puG7nHbhuqDDk+G7jOG6puG6oEjDleG7msOS4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4buad+G6oDlT4bqgxqDDjOG6oOG7jlfhuqBG4bui4bqgSOG7jEtY4bqg4buU4buMTOG7muG6oMagWOG6puG6oFbhuqxGw5LhuqBITeG6oEbhuqxG4bqgRuG7nOG7muG6oEjhu6BGd+G6oOG7n+G7jExG4bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqgRuG7tOG6puG6oEbhuqxG4bqgScag4bqgRsOS4bu04bqgOkpY4bqgR+G7jE7hu5rhuqDhu67huqbhuqBX4bqq4buM4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5N34bqg4bufw5XhuqBXw5JKduG6oOG7mkpY4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBI4bu4xq9G4bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqg4buo4bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk3bhuqBG4bqsRuG6oEnGoOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oEbDkuG6uOG7msOT4bqg4buE4buMSlfhuqBXw5XGoOG6oFbhuqxGw5LhuqDhu6jhuqBI4bq8WOG6oEhN4bqgSOG7oEbDgHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tWzhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4buMTVjhuqDDkuG7oEbhuqDhu43hu65Y4buaw5PhuqDhurs74bqgw4N24bqgSE3huqBI4bqm4bqgR+G6quG7msOT4bqgRuG6rEbhuqBX4bqo4buM4bqg4buW4buMTFh24bqgSOG6vljhuqBW4bqsRsOS4bqg4buaw5JFxqDhuqBI4bqs4buw4bqgQOG7msOT4bqg4buaw5JY4bqgRuG6vljhuqBI4bugRuG6oEbhu7ThuqbhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBI4bu4xq9G4bqgV1NX4bqgw5Lhu6Thu5p24bqg4buExKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqDhu5rDk1hU4bua4bqg4buU4buM4buaw5LhuqDhu7DDkuG7juG6oOG7jlfhuqBQ4buMduG6oOG7msOS4bqo4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqBG4bu24buaw5PhuqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5rhuqBIw4pY4bqgxqBT4buMduG6oOG7lMSoWOG6oMOT4bug4buM4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDkuG6qOG6oMOSQuG7nOG6oFfhurzGoHbhuqBI4buk4bua4bqgKsOU4bqgSE3huqDhu5rDkuG7gOG7muG6oMOSw5nhuqBX4buuxq/huqBW4bqsRsOS4bqg4buEw5rhuqBWWOG7msOT4bqgRsOS4buc4bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqA/4bqm4buaw5J34bqg4buNw5Lhur464bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqDhurvEqOG6oG9Y4bqm4buaw5PhuqDhu43DneG7msOTduG6oOG6qeG7jExY4bqgV+G7ruG7uOG7qOG7msOT4bqg4buN4buu4bu4xajhu5rDk+G6oOG7jeG7jE1Y4bqgw5Lhu6BG4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqg4bq7O+G6oMODduG6oEbDkuG7jOG6puG6oFbhu4rhu63huqDigJzDoE3huqBG4bui4bqgV8OSxKjGoOG6oFbhuqxGw5LhuqBGw5Lhu5zhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBI4bugRuG6oFfhuqrhu4zhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oD/huqbhu5rDknbhuqBG4bqsRuG6oFfDkuG6vjp24bqgRlLhuqDDk+G7jOG6rOG7nOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buaw5Phuqrhu4zhuqBI4buMd3d34bqg4oCcP+G7jOG7muKAneG6oFbhuqxGw5J34bqgw6rDkuG7uOG6oD/hu4zhu5rhuqBG4bu04bqm4bqg4buE4bqq4bua4bqg4buEw6h24bqgSFThu5rDk+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buwduG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqDhu6xYSeG7muG6oEfhu7jhu6bhu4zhuqA/WFLhu4x3d3fhuqDDoeG7nOG6oEjhu4xLWOG6oOG7lOG7jEzhu5rhuqBG4bue4bua4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4buaduG6oCrhu6bhu4zhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBX4buuxKjhu5rhuqBIw5ThuqbhuqDhu4Thuqjhu5rhuqDDklg6TOG7muG6oOG6veG7uMWo4buaw5PhuqDhurvhuqxX4bqg4bua4bui4buM4bqgRsOSWOG7msOTduG6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oOG6uzvhuqDDg+G6oOG7muG7ouG7jOG6oOG7ruG7jMSo4buaw5N24bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqgV+G6quG7jOG6oFfDkuG7uOG6oCrhu4xM4bua4bqgP+G6puG7msOS4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oD9YOsSo4bua4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBGw5Lhu5DhuqDhu5bhuqjhuqDGoFVX4bqgRuG6rEbDkuG6oMOT4buMQuG7jOG6oFfhu67hu47huqDhu4TDmuG6oOG7jkbDknbhuqDGoOG6qOG6oEbhu57hu5rhuqDDk+G7jFnhu7DhuqBGw5Lhu5zhuqAq4buMTEbhuqBI4bugRnbhuqAq4buMSlfhuqBX4buMSuG7msOT4bqg4buf4buMTFfhuqBG4bu04bqm4bqgRuG6rEbhuqBG4buc4bua4bqgSOG7uMavRuG6oFdTV+G6oMOS4buk4bua4oCdd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq24bqyw4Phu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILhurDDg+G6si/Dg+G6tOG6tEfhurbhuqLDguG6sOG6sMOD4bqwV8OC4bqy4bqi4bq24bqk4buW4bqid+G7mOG7sMOT4bux4buu4bun4bqu4bq04bq0w4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhu59E4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBI4bugRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7hOG6quG7muG6oFfhu67hu4rhu63huqDDqsOSw5Xhu5rhuqBXI+G6oFfDkuG7uOG6oCrhu4xM4bua4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEbDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tuG6ssODw4DhuqAv4bu1bOG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oOG6qeG6qOG6oOG6u+G6vMag4bqgeeG6qeG6qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk8O9duG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5LhuqBI4bu4xq9G4bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5p24bqgV+G6quG7nOG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgV8OS4bui4buM4bqg4busWEnhu5rhuqBGw5Lhu5zhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5J34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43huqrhu4zhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4buMTVjhuqDDkuG7oEbhuqDhuqnhuqjhuqDhurvhurzGoOG6oHk/Q+G6oHFK4bua4bqgw7Lhu6Thu5p24bqgw5JYOkzhu5rhuqDhuqnhuqjhuqDhu43hu65Y4buaw5PDvXbhuqDhu7DDkuG7nOG7msOT4bqgV+G7ruG6qOG7nOG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oEbhu7bhu5rDk+G6oEjhu7jGr0bhuqBXw5Lhur464bqgKuG6qOG6oFfhu67hu57huqDhu5rDkuG6qOG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqg4busWOG6puG7muG6oFfhurzGoHfhuqA5xKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu65YOkvhu5rhuqBXw5JT4buaw5N24bqg4buaw5LhuqjhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oEbhu57hu5rhuqBG4bui4bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqA/4bqm4buaw5LhuqAq4bum4buM4bqgRuG6rEbhuqDigJxG4bq8OuKAneG6oFbhuqxGw5J24bqg4oCcU+G7msOT4oCd4bqgVuG6rEbDkuG6oEhN4bqgV+G7jEzhu5rhuqBGw5Lhu5zhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBXw5XGoOG6oEjhu6BGd+G6oOG7n+G7jExG4bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqgRuG7tOG6puG6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oEbhu57hu5rhuqBI4bu4xq9G4bqgV8OS4bq+OnbhuqBGUuG6oMOT4buM4bqs4buc4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4buaw5LhuqjhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oMOS4bu44bum4buaw5PhuqBH4buC4buaduG6oEjDlOG7msOS4bqgw5Lhu7jhu6bhu5rDk+G6oEhN4bqgRuG6rEbhuqBJxqDhuqBG4bui4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqBWPeG6oOG7lj3huqbhuqBGw5Lhu6Dhu5rhuqAq4bqo4bqgRuG6rEbDkuG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oOG7sMOSw53huqDDksav4buwd+G6oMOqw5LFqOG6oEjhu6J24bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqDhu6xY4bqmduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEZYVUbhuqBXw5Lhu4zhuqDDoOG6quG7jOG6oFZA4bqgKkThu5rhuqDDkuG7ouG6puG6oEjhu6BG4bqgV+G7kOG7msOS4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6pnbhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4buMTVjhuqDDkuG7oEbhuqDhuqnhuqjhuqDhurvhurzGoOG6oOG7luG7jMSo4bua4bqgV+G7skbhuqBG4bui4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgSOG6qlfhuqDDk+G7jELhu4zhuqBG4bqm4bucd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YcOS4buM4bqm4bqgVuG7iuG6oCpL4bqgKuG7jExG4bqg4buUw5Lhu6Thu4zhuqBH4buAOuG6oFfDleG7msOS4bqgOsSoWOG6oCrhuqjhuqBX4bqq4buc4bqgV8OS4bui4buM4bqg4busWEnhu5rhuqBI4bugRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oOG7msOS4bqo4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5N24bqgV8OS4bq+OuG6oMOqw5NYOk7hu5rhuqDhu43hu67hur7hu5rhuqDhu5/hu4zhu5rDknbhuqDhuqnhu4xMWOG6oFfhu67hu7jhu6jhu5rDk+G6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oOG6qeG6qOG6oOG6u+G6vMagduG6oEbDkuG7nOG6oOG7hOG7jEpX4but4bqg4oCcYcOd4buaw5PhuqAq4bum4buM4bqgw5Lhu5zhuqpX4bqgSFXhu5rDk+G6oEbDklg6xKjhu5rhuqDGoFLhu5rhuqBXw5LDleG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oC3huqDDksOV4buaw5LhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oCpE4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBI4bugRuG6oEjhu7jGr0bhuqBG4bqsRuG6oFfDkuG6vjp24bqgRlLhuqDDk+G7jOG6rOG7nOG6oOG7msOS4bqo4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G6vMagd+G6oOG7n+G7jExG4bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqgSOG7uMavRuG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oD9YOsSo4bua4bqgV8OSUuG7msOT4bqg4busWOG6puG6oEbhuqxG4bqgw5Phu4zFqOG6oOG7ruG6puG6oEbDkuG7pOG7jHbhuqBG4bqsRuG6oFfhu4xKV+G6oMOS4bugRnd3d+G6oOG7msOSRcag4bqgw5LDleG7msOS4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBXw5Lhu6Lhu4zhuqDhu6xYSeG7mnfhuqDhu43DkuG6pjrhuqAqw5XhuqBITeG6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oFc94bqg4oCc4buE4buk4buM4oCdduG6oFc94bqgRsOS4bug4bua4bqgV8OSw5XhuqBXw5Lhur46duG6oEZS4bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqBG4bu24buaw5PhuqBIw5Thu5rDkuG6oMOS4bu44bum4buaw5PhuqBGw5Lhu5zhuqBG4bqsRuG6oEnGoOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgSOG6vljhuqBW4bqsRsOS4bqgw5LhuqY6duG6oMOS4bu44bum4buaw5PhuqBH4buC4bua4bqgRuG6rEbhuqBJxqDhuqBG4bqsRsOS4bqgRsOS4bug4buaduG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQnfhuqBhw53hu5rDk+G6oCrhu6bhu4zhuqBI4buiduG6oOG7llhS4bua4bqgSFThu5rDk+G6oMOS4bqo4buaw5LhuqBGw53hu5rDk+G6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7msOSJeG7msOT4bqgRlhVRuG6oFfDkuG7jHfhuqDhu40j4bqgSMOKOnbhuqBX4bqq4buc4bqgSOG7uMavRuG6oFY94bqgKljhu4zhuqAq4buKduG6oMOS4bqo4buc4bqgw5JA4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqgVuG6rEbDksOAd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bufI+G6puG6oOG7rFjhuqZ24bqgV+G6quG7jOG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oOG6qeG6qOG6oOG6u+G6vMagduG6oMOy4buo4bqg4bufROG7muG6oMOS4bui4bqmduG6oOG7jcOSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oCrhuqjhuqDDoVjhuqDhu5bDlEbDkuG6oEhD4bqg4buww5JT4buM4bqgw5LGr+G7sOG6oCrhu6bhu4zhuqDDklg6TOG7muG6oOG6qeG6qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqg4buWTuG6oOG7sMOS4bqsV+G6oEhV4buaw5PhuqAq4bue4buaw5PhuqBW4buk4bqg4buUw5JC4buc4bqgRlhVRuG6oFfDkuG7jOG6oMOg4bqq4buM4bqgVkDhuqAqROG7muG6oMOS4bui4bqm4bqgSOG7oEbhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osSC4bqwd+G6oGHhu7bhu5rDk+G6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7hFjDmuG7jOG6oOG7sMOS4bqsV+G6oEhV4buaw5N24bqg4buNw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oEhD4bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqDDqsOT4bqoOuG6oMOSVeG7jOG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oCrhu6bhu4zhuqA/SeG6oFfDkuG7uOG6oCrhu4xM4bua4bqg4buW4bu4WOG6oEhV4buaw5N24bqgSFThu5rDk+G6oFfDksWo4buM4bqgV+G7ruG6puG7nOG6oFfDieG7msOT4bqgVuG6rEbDkuG6oEbDkuG7nOG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu4xNWOG6oMOS4bugRuG6oOG6qeG6qOG6oOG6u+G6vMagd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bq5w5Lhurjhu5rDk+G6oEjDlOG7msOS4bqgKkvhuqBX4bq+xqDhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oCrhu4xMRuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgKkThu5rhuqDDkuG7ouG6puG6oEjhu6BG4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEZ24bqgVuG7nOG7msOT4bqgV8OS4bq+OuG6oMOT4buM4bqs4buc4bqgw6rDk1g6TuG7muG6oOG7jeG7ruG6vuG7muG6oOG7n+G7jOG7msOS4bqgRuG7tuG7msOT4bqgRsOS4buc4bqg4buE4buMSlfhu63huqDhuqnhu4xM4bua4bqg4bua4bqmOuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqBG4bqsRuG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqgw5PDieG7sOG6oOG7msOS4buMS1jhuqDhu5TDkuG7ouG6oOG7lMOSROG7mnfhuqDDoeG7nOG6oFfDkuG7jEpY4bqg4buU4buM4buaw5LhuqDhu7DDkuG7juG6oOG7msSo4bua4bqgVlPhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgSOG6vljhuqBW4bqsRsOS4bqg4buOV3bhuqDhu5rDk8OSw6jhu5zhuqDhu5rhuqjhu5p24bqgRsOS4bu04bqgOkpY4bqgKuG7guG7muG6oOG7luG6qOG6oFbhuqxGw5LhuqDDk+G7jOG6rOG7nOG6oOG7lMOS4buc4bqmduG6oFbhuqxGw5LhuqBXw5LhuqbGoOG6oOG7lMOSQuG7nHbhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgRuG6rEbhuqBW4bqsRsOS4bqgKkvhuqAqROG7muG6oMOS4bui4bqmduG6oFfhu65YOkzhu5p3d3fhuqDhu7DDksOd4bqgw5LGr+G7sOG6oCrhu6bhu4zhuqBIU+G7jOG6oFfhu7jGr+G7msOT4bqg4buE4bqq4bua4bqgSOG7oEbhuqDhu5rDklB34bqgYcOd4buaw5PhuqAq4bum4buM4bqgSOG7ouG6oMOS4bq+WOG6oMOSSlfhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqgSEtY4bqgV8OS4buMSljhuqBXw5Lhu7ThuqBXw5Lhu7jhuqBG4bui4bqgRsOSWDrEqOG7muG6oMagUuG7mnbhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oCrhu7J3d3fhuqDDoOG6puG6oOG7sMOS4bq+4buaduG6oEhN4bqgR1g64bqgV+G7rsOV4bqgw5Lhu5zhuqpX4bqgSFXhu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqg4buW4bqo4bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqAq4buMxKjhu5rhuqDhu5Thu4zEqMag4bqg4buaw5Lhu4xMxqB34bqgw6rDkiXhu5rDk+G6oCrDiuG7muG6oEhL4bqgSOG7ouG6oEbhu7bhu5rDk+G6oOG7luG6qOG6oOKAnOG7ruG6qOG7nOG6oEZC4bua4oCd4bqgQuG7msOS4bqgw5Lhu7jhu6jhu5rDk+G6oEhK4bua4bqgw5Lhu4xMWOG6oOG7rFhC4bqgRuG7tOG6puG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BGd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YcOS4buM4bqm4bqgVuG7iuG6oEbhu7ThuqbhuqBXw5Lhur464bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqDDqsOTWDpO4bua4bqg4buN4buu4bq+4bua4bqg4buf4buM4buaw5LhuqBG4bu24buaw5PhuqDhu5bhuqjhuqBG4bq8WOG6oEbDklg6TOG7muG6oFfDkj1G4bqgV0rhuqDhu5TDkuG7ouG6oOG7lMOSROG7muG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oMOS4bugRuG6oMOS4buMTOG7muG6oOG7muG6pjrhu63huqDhu43DkuG7jEpY4bqgVuG6rEbDkuG6oC3huqBGw5Lhu7jhuqbhuqBG4bui4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqAq4buMxKjhu5rhuqBXw5Lhu7ThuqBXw5Lhu7jhuqBGw5JYOsSo4bua4bqgV+G7ruG6rEbDkuG6oC3huqAq4bqo4bqgV8OS4buMSljhuqAqxJDhu5rDk+G6oEZCd3d34bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDknfhuqDhu43huqrhu4zhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7jlfhuqBI4buk4bua4bqgKsOU4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEZ24bqgV8OS4bu44bqgKuG7jEzhu5rhuqAq4buC4bua4bqgSOG6puG7msOT4bqgw5Phu4wl4bqgKuG6puG7jOG6oFfhu67hu57huqDhu5bhuqjhuqDigJzhu5TDkuG7nOKAneG6oEbDkkDhuqbhuqBW4bqsRsOSduG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5LhuqDhu45X4bqgSOG7uMavRuG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oD9YOsSo4buad+G6oOG7jSPhuqBI4bui4bqgR+G7guG7muG6oEhK4bua4bqgV8OSPUbhuqBXSuG6oEbDkuG7uOG6puG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oFfDkuG7ouG7jOG6oOG7rFhJ4bua4bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOSd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YeG6vFjhuqBGw5JYOkzhu5rhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqg4buf4buMTFfhuqDhu5bhu7jFqOG7jOG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oCrhuqjhuqBXw5Lhu4xKWOG6oOG7lCjhuqDhu5pE4buaw5PhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5LhuqAq4buC4bua4bqg4buW4bqo4bqgV8OSPUbhuqBXSuG6oEjhuqzhu5rDk+G6oOG7hFhU4buad+G6oGHhu6LhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqg4buaw5NYOsSo4bua4bqgR+G7nOG6oEhD4bqgSOG7uMavRuG6oEbDkuG7kOG6oOG7ruG6pnfhuqDhu43hu67hu5zhu5rDk+G6oEjhu6J24bqg4buaSljhuqDhu5rDk+G6pjrhuqBXI+G6oOG7msOSUHbhuqBXI+G6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oMOT4buM4bqm4bqgSMOV4buaw5J24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEZ24bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgV+G7ruG7iuG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgRuG7ouG6oC3huqDhu5TDklLhu5rDk+G6oEjhu7jGr0bhuqBX4bqq4buc4bqg4buW4buA4buw4bqgV8OS4bui4buM4bqg4busWEnhu5rhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5J24bqgV8OSw5XhuqBXw5Lhu4BX4bqg4buUw5Lhu6LhuqBITeG6oEbhu6LhuqBXw5JN4bqgOsSoWOG6oFbhuqxGw5LhuqDhu5TDkuG7jOG6oEhD4bqg4buW4bqo4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oFfhu67hu7jhu6jhu5rDk+G6oFfDkuG6qOG7msOSd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq24bqy4bqi4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SC4bqww4PhurIvw4PhurThurRH4bq24bqiw4LhurDhurDhuq7hurRX4bqy4bqww4PEguG6ruG7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p+G6sMOC4bqyw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhu59E4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBI4bugRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7hOG6quG7muG6oFfhu67hu4rhu63huqDDqsOSw5Xhu5rhuqBXI+G6oFfDkuG7uOG6oCrhu4xM4bua4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEbDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tuG6suG6osOA4bqgL+G7tTnEqOG7muG6oEbhuqrhu5rDkuG6oEjhu6J24bqgV+G6quG7jOG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buOV+G6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BGduG6oFfDkuG7uOG6oCrhu4xM4bua4bqgKuG7guG7muG6oEbDkuG7tOG6oDpKWOG6oEjhu6Lhu5rDk+G6oCrhuqbhu4zhuqBX4buu4bue4bqg4buW4bqo4bqg4oCc4buUw5Lhu5zigJ3huqBGw5JA4bqm4bqgVuG6rEbDknbhuqBWU+G6oOG7luG7uMav4buaw5PhuqBW4bqsRsOS4bqg4buOV3bhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oEjhuqbhuqBH4bqq4buaw5N34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqsOT4bqoOuG6oMSCw4Mv4bqw4bqgw5JF4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqAt4bqgw6rDk+G6qDrhuqDDsuG6rEbDkuG6oCrhuqjhuqDhu59E4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBI4bugRuG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oEjhu7jGr0bhuqBXw5rhuqBGw5JARuG6oOG7msOSRcag4bqgV1Lhu5rhuqAq4buM4buaw5J24bqg4buUw5JYOkrhu5rhuqDhu5TDkuG7jkbDkuG6oCrhuqjhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbhuqbhu5zhuqDhu5rDkuG7gOG7muG6oFfDkkBG4bqgRuG7tOG6puG6oMagw5nhu4zhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgKkvhuqBX4bq+xqDhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oCrhu4xMRuG6oEjhu6BG4bqgVuG6rEbDknfhuqDDoErhu5rhuqDhu5rDk+G6qDrhuqDhu5rhuqg6duG6oOG7msOS4buMS1jhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oMOS4bugRuG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqgw5Lhu7jhu6jhu5rDk+G6oEDhu5rDk+G6oCrhu6bhu4zhuqBG4bqsRuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBWUuG7jOG6oOG7msOa4buMd+G6oOG7jVg64bqg4buaw5Lhu4zEqOG7mnbhuqDDkuG7jExY4bqg4busWELhuqBG4bu04bqm4bqgKuG7jExG4bqgSOG7oEbhuqBW4bqsRsOS4bqgLeG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgKkThu5rhuqDDkuG7ouG6puG6oEjhu6BG4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4buaw5LhuqjhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oFbhu4jhuqDhu5TDkuG7ouG6oEjhuqpX4bqgSOG7uMavRuG6oOG7mkpY4bqgRsOS4buQ4bqgRyPhu5rDk+G6oOG7luG6quG7jOG6oOG7qOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgw5Lhu5zhuqpX4bqgSFXhu5rDk+G6oOG7hEvhuqDhu5rDmuG7jOG6oOKAnMagw5nhu4zhuqDhu5pExqDhuqBIUuG7jOG6oOG7luG6vuG7muKAnXfhuqDDqsOS4bu44buaw5PhuqDhu4TEqOG7muG6oEbhuqrhu5rDkuG6oEjhu6J24bqgKuG7puG7jOG6oOG7msOS4buMS1jhuqBX4buuROG7muG6oFfhu67hu6jhuqBGw53hu5rDk+G6oEbhuqxGw5LhuqDhu5bhuqjGoOG6oFbhuqzhu5rDk+G6oFfhuqrhu5x24bqgV8OSxajhu4zhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oOG7rFjhuqZ24bqgRuG7tuG7msOT4bqgSEPhuqBG4bui4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu45X4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEbhuqDhu5TDksSQRuG6oOG7sMOS4buyRuG6oEjhu7jGr0bhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4buaduG6oOG7sMOS4bqsV+G6oMOSWDrhuqDDkuG7jExY4bqg4busWEJ24bqgSE3huqBXw5Lhu7jhuqAq4buMTOG7muG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6BG4bqgV8OSPUbhuqBWPeG6oFfhu67hu6jhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7muG7pOG7jOG6oOKAnOG7uOG7pMag4bqgxqDhur7GoOKAnXbhuqDDksOV4buaw5LhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oCpE4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBI4bugRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oMOS4bugRuG6oFbhu4zhu5rDkuG6oFfDkuG6vOG7muG6oDrEqFh34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDsuG6rEbDkuG6oC3huqDhu5TDkuG7nOG6oFfhuqjhu5rDk+G6oFfhu67hu4zhuqBXw5JARuG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDkuG6vOG7muG6oOG7luG7nOG6quG7jHfhuqDhurnDkuG6uOG7msOT4bqgSMOU4buaw5LhuqA74bqg4buaw5PDkuG7kuG6puG6oEbhu7ThuqbhuqAq4buMTEbhuqBI4bugRuG6oFbhuqxGw5J24bqgxqBVV+G6oOG7msOS4bqo4bqg4buE4bqsRuG6oMOS4bugRuG6oOG7msOa4buM4bqgV+G7jErhu5rDk+G6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7lsOURsOS4bqgViThuqBH4bq84bua4bqgV1VG4bqg4buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgSEPhuqBXI+G7msOT4bqg4bua4bui4buM4but4bqg4oCcw6Hhu4JY4bqgRuG7ouG6oOG7hOG6qkbhuqAq4bqo4buaw5PhuqBX4buuRMag4bqgKuG6quG7muG6oOG7luG6quG7msOT4bqgLeG6oEbDkuG6uOG7msOT4bqg4buEReG7msOT4bqg4buU4buM4buaw5LhuqBWJOG6oMagVVfhuqAq4bqo4buM4bqg4buww5Lhu5zigJ134bqgw6Dhu6BG4bqgVuG6rEbDkuG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqgRsOS4buQ4bqgw5Phu4xZ4buw4bqgRuG7nOG7muG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBX4buMSuG7sOG6oEbhu4Dhu5rhuqBX4buu4buM4bqgV8OSQEbhuqBG4bu04bqm4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqDhu5bhu5zhuqrhu4x24bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqDGoOG7qOG6oFfhurzGoOG6oFfhu67hu4524bqgxqDhuqjhuqBW4bqsRsOS4bqgRuG7nuG7muG6oOG7msOS4bu44bqg4oCc4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oFfDkuG6vjrigJ124bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oOG7hOG6quG7muG6oOKAnEfhu4Lhu5rhuqDhu5ZT4buM4oCd4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oEjhu6BG4bqgSErhu5rhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oEjhu4xLWOG6oFdTV+G6oEjDjOG7sHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOgTeG6oFfDkuG6pjrhuqBIw5rhu4x24bqgV+G6quG7nOG6oOG7luG7gOG7sOG6oFfDkuG7ouG7jOG6oOG7rFhJ4bua4bqgLeG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgKkThu5rhuqDDkuG7ouG6puG6oEjhu6BG4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oOG7n+G7jExXduG6oEjhu6LhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7sMOSQuG7jOG6oEbhurxY4bqgRsOSWDpM4bua4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOT4bqoOuG6oMagVVd24bqg4buaw5Phuqg64bqgw5Lhuqbhu4zhuqDDkuG6pjrhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oMOSUuG6oMOS4bqo4buc4bqg4buUw5Lhu4ZY4bqgw5Lhu4xMWHbhuqDhu5TEqFjhuqDDk+G7oOG7jHd3d+G6oOG6qUM64bqg4busWOG6puG7muG6oFfhurzGoOG6oMOS4buk4buaduG6oOG7hMSQV+G6oEjhur5Y4bqgVyPhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oFfDkuG7uOG6oCrhu4xM4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEZ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4BXST9XLeG6puG7luG7jMOT4bua4but4bqg4buu4buMw5PDklfhu6/DgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7U54bqo4buM4bqgKuG6qOG6oELhu5rDkuG7reG6oOG6u+G7uOG7pOG7msOT4bqg4bq5w5Lhu5zhuqbhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7sy/hu7Dhu7U=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]