(vhds.baothanhhoa.vn) - Hữu Bộc là một trong những làng cổ có lịch sử lâu đời ở xã Đông Ninh (Đông Sơn). Nơi đây có di tích lịch sử văn hóa đền thờ Lê Giám (đền thờ Quận công Lê Giám) - vị võ quan có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Trung hưng nhà Lê.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7lwTcOD4buaQuG7ouG7jMODYibDncODw6HDmUjDg1nhu45F4bucw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMw4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4buc4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu5YibDncODw6HDmUjDg+G7mkLDg+G7nMOZWcODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7mkLhu6Lhu4zDg0jhu6TDg0jhu6DDg+G7muG7kkjhu47Dg1gqw4Phu5rhur7DncODw43hu6jDlcOD4buww4M7xJDDg+G6o1Thu6Lhu4zDg+G7gcOV4bui4buOw4Phu7PhuqNU4bui4buMw4Phu4/FqOG7ouG7tXnDg+G7gcWow5XDg8ON4bq+LMODSOG7oMODScOVw4NZw5RI4buOw4Phu5rhu5JI4buOw4NYKsODP0Xhu6LDg+G7juG7oOG6qMODw41N4buiw4NZ4buO4buow4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4bucw4Phu7PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMw4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4buc4bu1w4Mtw4M/4buSw4M/U8ODVsOd4bqo4buiw4NI4bugw4Phu6Lhu47DlU3DncODw43hu6Dhu6Lhu4zDg+G7jOG7oOG7rsODSOG7juG7nsODWCXDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsODw7VXw53hu6Lhu4zDg+G7jiPhu6Lhu4zDg+G7ouG7jkLDg8OqS3nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhurbhuqwv4bqw4bqu4bq2SeG6tuG6sOG6tuG6sOG6ssSC4bquWeG6suG6tuG6rOG6tuG7muG6si3DleG7nOG7jC3huqzDguG6ruG6rnnhu5bhu67hu4zhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6onBNw4Phu5pC4bui4buMw4NiJsOdw4PDocOZSMODWeG7jkXhu5zDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw7LDneG7guG7osODSFThu6Lhu4zDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG7gUXhu5zDg+G6sMSC4bqw4bqueMOD4bqhw5XDg1nDlEjhu47Dg+G7muG7kkjhu47Dg1gqw4M/ReG7osOD4buO4bug4bqow4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zDg8ONI+G7qkjDg1lX4bu04bui4buMw4NZw53Dgz/Gr8OVw4PGoMOV4bui4buOw4Phu67hu47DlMOD4buOxajhu6LDg+G6psSCxILDg1lXw5VOw53Dg8ONw5rhu6Lhu4zhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDteG7jsOM4buew4NZw5lIw4Phu67hu45Ew4Phu45Rw4PDqkvDg+G7sMOD4buaQuG7ouG7jMODYibDncODw6HDmUh4w4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4bucw4PGoOG7jsOVw4M7I+G6qMOD4buaQsOD4bui4buMI+G7qMOVw4NiJsOdw4PDocOZSMODWeG7pOG7ouG7jMODw7Xhu45DSOG7jsOD4bq94buOS8OD4buOw50sTuG7osOD4bqjVOG7ouG7jMOD4buPxajhu6J4w4Phu67hu47hu7jDg8O14buOw5VOw53Dg8O14buOw5VL4buieMODWVfhu4Dhu6LDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bue4bqoecODw7Ukw4PGoOG7jsOVw4NIUOG7osOD4bui4buOUsODw43EkMOD4bucw5rDg0hUw5XDg0jhu47huqh4w4Phu6Lhu45Cw4Phu5pDw5XDg+G7ouG7jOG7jsOo4buew4Phu6JL4buiw4NZ4buOI+G7qOG7ouG7jMOD4buu4buORMOVw4Phu5pL4buiw4NXJOG7ouG7jMOD4buO4bqqw5XDg0jhu7jDlcODR+G6quG7osOD4bua4buALMODWcOVTeG7osOD4bucI8Odw4NYw5Xhu6Lhu47Dgz9Cw4Phu6LDnVTDlcOD4buc4buIecODw6rGr+G7osOD4buaS+G7onjDg1Thu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg1nhu47DjOG7nsOD4buO4buGw53Dg8O14buk4bui4buMw4PDssOdVUjDg8Og4buOw5Thu6Lhu47Dg8Oh4buQ4bui4buOw4M+4buiw4NwI8Wo4bui4buMw4PDtVfhu5Lhu6Lhu47Dg8O14bu04bui4buMeMOD4buaQuG7nMODVsOd4bqo4buiw4PDjUzhu6LDg0jhu449SMODw7Xhu44j4buq4bui4buMw4NZI8av4bui4buMw4NWw53hur7hu6LDg+G6o1TDg8ONVUjDg+G7ruG7juG7uHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhurbhuqwv4bqw4bqu4bq2SeG6tuG6sOG6tuG6sOG6tOG6sOG6tlnhuqbhuqzhurbDguG7muG6pC3hurZ54buW4buu4buM4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqJwTcOD4buaQuG7ouG7jMODYibDncODw6HDmUjDg1nhu45F4bucw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMw4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4buc4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tOG6tuG6tuG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhur/DmVnDg+G7nEThu6Lhu4zDg0jhu45D4bucw4PGoOG7jsOJSMOD4buM4bumw4NZQ8OVw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhur3hu47DlcOD4buaQuG7nMODVsOd4bqo4buieMODVOG7ouG7jMODw43EkMODWeG7jsOM4buew4PDoeG7kOG7ouG7jsODPuG7osODcCPFqOG7ouG7jMODw7VX4buS4bui4buOw4PDteG7tOG7ouG7jMOD4bui4buOw5VNw53Dg+G7muG7huG7osODO1Thu6Lhu4zDg+G7ruG7juG6qMODWVfhu4Lhu6LDg+G7nENIeMOD4bua4buC4buuw4NIVOG7ouG7jMOD4buaxq/hu6J5w4Phu4Hhu44jeMOD4buiReG7nMOD4bquw4LEgsSCw4NU4bui4buMw4NI4bugw4NIVOG7ouG7jMODR8OJWcODw40j4buqSMODR1Hhu6LDg+G7ouG7jOG7tizDg3Dhur7hu6LDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMd8OD4buiReG7nMOD4bquw4LEguG6rsOD4buMw5VMWcODw7LDneG7guG7osOD4buB4buM4bqod8OD4buiReG7nMOD4bquw4LEguG6sMODR8OJWcODw40j4buqSMODw7LDneG7guG7osODYsOdTsODcEB5w4PDtVfhu57hu6Lhu4zDg+G7muG7huG7osODw43DlcODw43huqrhu6Lhu47Dg1lX4buC4buiw4NZQ8OVw4PDoOG6qOG7nsODw6Hhurjhu6Lhu4x4w4NU4bui4buMw4PDjcSQw4NHw4lZw4PDjSPhu6pIw4Phu6Lhu47DlU3DncODw43DmsODw41E4bui4buMw4NI4bu44bqow4Phu4zDleG6ukh4w4NZ4buOw53Dgz9Nw4Phu6Lhu47DlU3DncODP+G7nsOVeMOD4bui4buMJeG6qMODSOG7jsOVTOG7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhurbhuqwv4bqw4bqu4bq2SeG6tuG6sOG6tuG6sOG6tOG6tMSCWeG6tuG6tMOCw4Lhu5rhuqYt4bqyeeG7luG7ruG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqicE3Dg+G7mkLhu6Lhu4zDg2Imw53Dg8Ohw5lIw4NZ4buOReG7nMODw41N4buiw4NZ4buO4buow4PDssOd4buC4buiw4NIVOG7ouG7jMODw6pLw4PhuqvDleG6quG7nOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurThurbhurbhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu54bqjw5rDg0fhuqpZw4NHw5VPw53Dg+G7s0fhuqpZw4NHKsOd4bu1w4NHS+G7osODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODP1PDg1bDneG6qOG7osODw6pLw4PhuqvDleG6quG7nOG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7uXBNw4NIVOG7ouG7jMODWVdD4bui4buMw4NI4bu44bqow4NU4bui4buMw4M/xq/DlcOD4bui4buOQsODw6pLw4PDtVfDneG7ouG7jMOD4buOI+G7ouG7jHjDg1nhu6jDg0jhu45Mw4NZV8OVTcOdw4M/w53huqjDg8OqS8OD4bq9w5Thu6Lhu47Dg1lU4bui4buMw4Phu6Lhu4xCLMOD4bqw4bq0w4NZ4buO4bqq4bui4buMw4PhurDDg+G7okXhu5zDg+G6rsOC4bqu4bqsw4NI4buO4buK4buudsOD4oCc4bq9w5VOWcODWcOVTFnDg1nDnSxL4buiw4Phu5olSMODSSPFqOG7ouG7jMODP1PDg8OdLMODSUDhu6Lhu4zDg0hU4bui4buMw4NZ4buO4buG4buiw4PDjeG6ukjDg1nDlUzhu6LDg8Oz4buO4bu2w4NWw51VSMODw7Xhu44j4buq4bui4buMw4NZI8av4bui4buMw4NWw53hur7hu6LDg8Og4buE4bucw4Msw4M/TsODw41Uw4NI4buO4buYw4Phu47DnSzDg1g94oCmw4PDtVfhu7bDg1bDnVVIw4NZV8Od4bui4buMw4NZV+G7glnDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5x2w4M14buiw4Phu47DnU7Dg8agIcOD4bui4bqo4bucL8ODw7VXw5XDg1nhu45E4buew4PGoMOVTuG7osODWVfDlC/Dg3BF4buiw4NZ4buO4bqo4buew4M/U8OD4buaI+G7qkjDg8ONTcOdw4NZw5Xhu6Lhu454w4PGoOG7iuG7nMOD4buM4buQw4Phu45Rw4PDqsSQL8ODw7Xhu47hu7gsw4NI4buOw5VM4buieMODR8OZw4NWw53hur7hu6LDg8ONTcOdw4Phu4zDlVLDlXjDg+G7jsWo4buiw4Phu47hurzhu6LDg1kjxq/hu6Lhu4zDg2JC4buiL8OD4bqhVUjDg+G7mlDhu6Lhu4zDg0jhu47DleG7ouG7jsODSOG7jsOVTOG7osOD4buM4buG4buiw4M74bqoL8OD4bq/w5lZw4NJQ8ODWVfDneG7ouG7jMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg1nhu47hu6jDgz/DneG6qHjDg0jhu47hu7Lhuqgvw4PDoOG7nsOVw4M/w5VOSMODw7VEw4NWw53hur7hu6J4w4Phu6LDmcOVw4Phu67hu47hu7jDg+G7ouG6qOG7ouG7jsODP8OdVVnDg+G6qMOVw4NH4buQ4oCmw4PDoOG7juG7nsOD4buiS+G7osODWVfDlU3DncODw43hu5Dhu6Lhu47Dg+G7ruG7juG7nuG7ouG7jMODWSPGr0jDg8ONT8ODV0Phu6Lhu4zDg1fhu6zDg0dNw4NZVMOVw4M/4buCLOKApsODw6Dhu47hu57Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcODV8Odw5nhu6Lhu4x4w4NI4buO4buew4Phu6Lhu4wj4buow5XDgz9C4bui4buMeMODWVLDg+G7muG7gCzDg0hU4bui4buMw4NZ4bq+4buceMOD4buc4buALMODw43hu6jDlcODR+G6uOG7ouG7jMOD4buc4buALMODw43hu6jDlcOD4buaw5lIeMOD4bua4bq+w53Dg0dN4buiw4NZw5VM4bui4buMw4NZVVnigJ154bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6suG6suG6rOG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqw4bq24bqsL+G6sOG6ruG6tknhurbhurDhurbhurDDguG6ruG6sFnhuq7huqThurLhuq7hu5rhurYtw4J54buW4buu4buM4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqJwTcOD4buaQuG7ouG7jMODYibDncODw6HDmUjDg1nhu45F4bucw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMw4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4buc4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6suG6suG6rOG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7liI8Wo4bui4buMw4Phuqrhu6LDg0jhu6TDg1lDw5XDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw43EkMODSOG7oMODWcOd4bukw5XDg8ON4buow5XDg+G7jkLhu6Lhu4zDg1lXReG7nMOD4buiReG7nOG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOqQsODP1PDg1bDneG6qOG7osODSOG7oMOD4bui4buOw5VNw53Dg0hU4bui4buMw4Phu5rhuqjhu57Dgz/Gr8OVw4NYJcOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4PDtVfDneG7ouG7jMOD4buOI+G7ouG7jMOD4bui4buOQsODw6pLeMODw6pLw4PhuqvDleG6quG7nMODw43EkMODw40j4buqSMOD4buu4buO4bue4bui4buMw4NZI8avSMODw7LDneG7guG7osODSFThu6Lhu4zDg8ONPeG7ouG7jMODw43hu4bDncODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7jkLhu6Lhu4zDg+G7geG7jEDDg1kjxq9Iw4Phu7PDoFThu6Lhu4x4w4Ni4buGw514w4PDoeG6qnjDg8O1KnjDg+G7geG6qOG7nOG7tcODP0LDg+G7jMOV4bqo4buew4Phu4zDlSbDg+G7ouG7jsOVTcOdw4NI4buOPUjDgz/hu7bDg1bDneG6qOG7osODWVdR4bui4buMeMOD4bui4buOI3bDg8Oz4buO4bu2w4NWw51VSMODw7Xhu44j4buq4bui4buMw4NZI8av4bui4buMw4NWw53hur7hu6LDg8Og4buE4bucw4Msw4M/TsOD4bqjVMODSOG7juG7mMOD4buOw50sw4NYPcODLcOD4bui4buMI+G7qMOVw4PDjT3hu6Lhu4zDg8ON4buGw53Dg8ONQ+G7nsODVsOd4bq+4buiw4NI4buA4bucw4NHw5Xhu6Lhu47Dg+G7s1bDneG6vuG7osODw43DmcOVw4NZ4buO4bq+4buiw4NI4buC4buiw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu45Cw4M/w53huqh4w4NHROG7nsODP07Dg0jDneG7ouG7jMODSOG7gOG7nHjDg+G7jsOZw4Phu4zDleG6qsOD4bui4buOQsODP8Od4bqo4bu1eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6pOG6tOG6ruG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6suG6sOG6ruG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqw4bq24bqsL+G6sOG6ruG6tknhurbhurDhurbhurDDguG6tuG6rFnhuq7hurLhuqThurThu5rhuqYtw5Xhu5zhu4wt4bqsw4Lhuq7huqx54buW4buu4buM4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqJwTcOD4buaQuG7ouG7jMODYibDncODw6HDmUjDg1nhu45F4bucw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMw4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4buc4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6suG6suG6rOG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nDoT1Iw4PDjUPDlcODWSXDg0jhu6TDg0dL4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMODw41N4buiw4NZ4buO4buow4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4buc4bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54buP4bqow53Dg8ag4buOw5XDg+G7nOG7gFnDg1Thu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDgz/DneG6qMODw6pLw4NH4bqo4buiw4NZS+G7osODWeG7juG7tizDg8O1V8Od4bui4buMw4Phur9G4buieMODSOG7gOG7rsODSOG7juG7nsODSOG7nuG7osODSOG7juG6qsOdw4NXw53DmeG7ouG7jMODw43hu4BZw4PDjU/Dg+G7mkLhu5zDg+G7jiPFqOG7ouG7jMOD4buOUuG6qMODWeG7juG7qMODSOG7suG7ouG7jHjDg0gqw4NWw53huqjhu6LDgzvEkMODWVdU4bui4buMw4NI4buew5XDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMOD4buww4NWw51Lw4Phu6Lhu45Cw4Phu5pC4bui4buMw4NiJsOdw4PDocOZSMOD4buz4bui4bqoLMODWeG7jsOdw5lIw4M7xJDDg+G6o1Thu6Lhu4zDg+G7gcOV4bui4buO4bu1eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO14buOw4zhu57Dg0jhuqpIw4NZQsOVw4Phu5rDlU7DncOD4buOw5VO4buiw4NIUOG7osOD4buaI8Odw4Phu4zDlSbDg1lDw5XDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw7LDneG7guG7osODSFThu6Lhu4zDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5x4w4NZ4buO4buQw4NJw5XDg1nDlEjhu47Dg8ag4buOw5XDgzsj4bqow4NI4bugw4NWw50sw4Phu5xUw4PGoOG7juG6qsOD4buaxq/hu6J4w4NH4bqo4buew4Phu4zDmuG7nMODSETDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODP0LDg+G7nMOZw4Phu67hu47hu4bhu6J5w4PDtcOdLMOD4bui4buOw5VL4buieMODWVdEw5XDg1bDneG6qMODR8OVTOG7osODWeG7jsOVS+G7osODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7osODP0LDg1nhu45F4bui4buMw4NZV+G7huG7nMOD4bua4buSSOG7jsODWCp4w4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8ONxJDDg0fhu5LDg+G7juG7uCzDg+G7juG7nkPDlcODxqDhu47huqrDg+G7ouG7jsOVTcOdeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NI4bua4bqoWFjGsOG6osOVw6DDjOG7olnDjFfhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqI6w5VJWeG7jnbDg+G6psSCxILhu647d8OD4buOw4zDleG7jOG7jll2w4PhurLhurLhuqzhu647d+G6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6tuG6rC/hurDhuq7hurZJ4bq24bqw4bq24bqw4bqk4bquxIJZ4bqm4bq04bq24bqk4bua4bq0LcOV4buc4buMLeG6rMOC4bqw4bqueeG7luG7ruG7jOG6osOD4bqo4buaWcaw4bqicE3Dg+G7mkLhu6Lhu4zDg2Imw53Dg8Ohw5lIw4NZ4buOReG7nMODw41N4buiw4NZ4buO4buow4PDssOd4buC4buiw4NIVOG7ouG7jMODw6pLw4PhuqvDleG6quG7nOG6osODOsOVSVnhu47GsOG6ouG6psSCxILhuqLDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZxrDhuqLhurLhurLhuqzhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOg4bqo4buuWcOV4bue4bui4bqi4bu5w6DhuqpIw4Phu47DlU7hu6LDgz/hu4JZw4Mtw4PDjcOaw4NZ4buO4buow4NZQ8OVw4NJw5XDg1nDlEjhu47Dg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw6pLw4PhuqvDleG6quG7nMODw40j4buqSMODSOG7nuG7osODSOG7juG6qsOdw4Phu4zDlSbDg+G7jOG7kOG7osODSOG7hOG7osODWVdR4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG6oUbDncODP+G7gix4w4NJw5XDg1nDlEjhu47Dg+G7nOG6qCzDg+G7nMOJ4buiw4NIUOG7osOD4buaI8Odw4Phu4zDlSbDg8ONI+G7qkjDg+KAnMag4buOw53hu6Lhu4zDg+G7jOG7puKAncODxqDDlUzhu6LDg1lX4buySMODP8avw5XDg+G7nMOZWcODWFXDg+G7nEThu6Lhu4zDg0jhu45D4bucw4PGoOG7jsOJSMOD4buaw5Xhu6Lhu47Dgz/hu4JZw4NZw5Xhu6Lhu47DgztE4bueecODw6Dhu7Thu6Lhu4zDgz/Gr8OVw4PDjeG7oMODSFDhu6LDg0jhu6DDg+G7jk7Dg1nhu45V4bui4buMw4Phu47DlU7hu6LDgz/hu4JZeMODw43DmsODWeG7juG7qMOD4buc4bqo4bui4buMw4NJ4buAw53Dg+G7gOG7osODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7onjDg+G7jMOVQsOdw4Phu4zDleG6qsODWVfhu5J2w4PhuqNDw5XDg1kleMOD4buOI8Wo4bui4buMw4Phuqrhu6J4w4NH4bqqWcOD4buOI8Wo4bui4buMeMODR0LDlcODP+G7knjDg0fhuqpZw4NHw5VPw514w4PGoMOVTOG7nMODWeG7juG7qHjDg+G7jlDhu5zDg8ONJeG7ouG7jMODWMOJSHjDg+G7nOG6vuG7nMODR8Oa4bui4buM4oCmw4PDoeG6qkjDg8OqS8OD4bqj4buQ4bui4buOw4PDteG7jiPFqOG7ouG7jMODLcOD4buO4buCw53Dg0nDnU7Dg8ON4buow5XDg1nhu449w4Phuq7DgsODSOG7uOG6qMODw7LDneG7guG7osODSFThu6Lhu4zDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zDg0jhu47hu57Dg0fDlUxZdsOD4oCcw7Ukw4NZV8OdLE3hu6LDg1nhu45V4bui4buMw4PDjSPhu6pIw4Phu4zhur4sw4NJJeG7ouG7jMODWSTDg1nhu47hu6jDlcODSOG7tsODw6pLw4PhuqvDleG6quG7nMODw41M4buiw4Phu45U4bucw4Phu6Lhuqgsw4NI4bue4buiw4NI4buO4bqqw53Dg0lQ4bui4buMw4Phu45Rw4M/RuG7osODWcOVTOG7rsOD4buiVcOVeMOD4buaw51U4buiw4Phu6Lhu6bDg+G7miVIw4M/I+G7qlnDg8ag4buO4bugw4M/I8Wo4buiw4Phu5pL4buieMOD4buu4buO4bqqWcODWVfDlU/hu6LDg8agw5Xhu6Lhu47Dg1lMeMODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4NWw51Lw4Phu44jxajhu6Lhu4x5w4Phu4FF4bucw4PhurDEguG6sOG6rnjDg+G6ocOVw4NZw5RI4buOw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zDg8ONxJDDg8ONI+G7qkjDg1lX4bu04bui4buMw4NZw53Dgz/Gr8OVw4PGoMOV4bui4buOw4Phu67hu47DlMOD4buOxajhu6LDg+G6psSCxILDg1lXw5VOw514w4NZV+G7nuG7ouG7jMODw43hu6DDg0jhu47hu7jDgyxMw53Dg+G7mkLDg+G7ouG7jMOdw5rhu6LDgzvEkMOD4buOw5nDlcOD4buO4bug4bqow4NJ4buew4NI4bue4buiw4NI4buO4bqqw53Dg1lX4bue4bui4buMw4NJUOG7ouG7jMOD4buOUcODw43hu6Dhu6Lhu4zDg+G7jOG7oOG7ruKApuKAnXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqLDlcOgw4zhu6JZw4xX4bqiw4NYWSzhu5rDjMaw4bqiOsOVSVnhu452w4PhuqbEgsSC4buuO3fDg+G7jsOMw5Xhu4zhu45ZdsOD4bq04bq24bq24buuO3fhuqLDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/hurDhurDhurbhuqwv4bqw4bqu4bq2SeG6tuG6sOG6tuG6sOG6puG6suG6tlnhuq7DguG6ssOC4buaxIItw5Xhu5zhu4wt4bqsw4LEguG6pHnhu5bhu67hu4zhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6onBNw4Phu5pC4bui4buMw4NiJsOdw4PDocOZSMODWeG7jkXhu5zDg8ONTeG7osODWeG7juG7qMODw7LDneG7guG7osODSFThu6Lhu4zDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zhuqLDgzrDlUlZ4buOxrDhuqLhuqbEgsSC4bqiw4Phu47DjMOV4buM4buOWcaw4bqi4bq04bq24bq24bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoOG6qOG7rlnDleG7nuG7ouG6ouG7ueG6o03hu6LDg1nhu47hu6jDg8OqS8OD4bqrw5Xhuqrhu5zDg8ONI+G7qkjDgztM4buuw4Phu45D4bui4buMw4PhuqHDlcODWcOUSOG7jsOD4bua4buSSOG7jsODWCrDgz9F4buiw4Phu47hu6DhuqjDg0jhu4Dhu67Dg1nhu5jhu6Lhu47hu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDtSPhu7Dhu6Lhu4zDg+G7ouG7jsavw4M/4buSw4M/U8ODVsOd4bqo4buiw4PDnSzDg0lA4bui4buMeMOD4buOQuG7ouG7jMOD4buiReG7nMODP0Lhu57Dg+G7ouG7jEIsw4PGoCjDg+G7s+G7jMOV4bum4bu1w4NI4bu44bqow4NU4bui4buMw4Phuq7hurLDg1nhu47huqrhu6Lhu4zDg+G6ruG6rsOD4buz4bq+4bucw4Phu5rhu5JI4buO4bu1eMODSOG7nuG7osODSOG7juG6qsOdw4NJUOG7ouG7jMOD4buOUcODP0LDg+G7geG7juG6vuG7osODSeG6vuG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDgz/hu7Thu6Lhu4zDg+G7mkPDlcODSOG7tOG7ouG7jMOD4bui4buO4bqow53Dg1nhu4Lhu67Dg1lXw53hu6Lhu4zDgz9Nw4PDjU3hu6LDg1nhu47hu6jDg8Oyw53hu4Lhu6LDg0hU4bui4buMw4PDqkvDg+G6q8OV4bqq4bucw4PDjU/Dg0nhur7hu6Lhu4zDg+G7jiPFqOG7ouG7jMODWSPhu7Dhu6Lhu4zDg+G7ouG7jsavw4Phu6Lhu4wj4buow5XDgzsj4bqoeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nhur3hu47huqrhu6Lhu47Dg8Oqw5lI4bu3L+G7ruG7uQ==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]