(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng mười, đồng đất lần nữa phôi thai, chắt nhặt ngọt ngào để sinh hạ thêm vụ mới. Giao mùa, đổi vụ trong cái se sắt của mùa nhè nhẹ đến, thanh bình khó có thể hơn. Những ngọn gió khẽ khàng mơn man trên cánh đồng ngô, bãi mía dọc triền bãi bên bờ sông Chu, sông Mã về phía thượng nguồn.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVEwxxajhurHEkTjFqChh4bqxN8WobyDhurFTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plThu4I34buy4bqxNsWo4bqvw6zDqTjhu57FqD7huqvhurE2xag+OuG7g8WoxIM74bqxxajhurFrw53FqMOqN+G6rTjFqOG7gzfDnTjhu57FqCk3PeG7g8Wo4bqxNyXhu4PFqOG6sTbDouG7g8Wo4bqxNuG7tOG6t8WoPjPFqOG7hzjhurE3xag34bu2xajhu4M3IOG6r8WobGjFqOG6r2U44bugxajhu7M4w53hurfFqOG6r2fDneG7nsWoPmM4xahsaMWo4buD4buB4bq34bqxNsWoKeG7sjjFqOG7h3vFqOG7hz3hu4PFqClpw53FqOG6r2fDncWo4bqxN8OoxajhurE3W8WoPjDhurHhu57FqOG7gzfDneG6sTfFqChh4bqxN8Wow6M34bqzxagp4bqzxajhu4M3M8WoN8SR4bqx4bugxajhurA3a+G6sTbFqOG6sTbDouG6scWoNjjhurPFqMOjNyLFqMOjN+G7tOG6sTbFqOG6r8SR4bqxxajhuq/DneG6scWo4buD4buBIOG6scWoKeG7suG6sTfFqD7huqvhurE2xajhurE24bqt4buexagoQDjFqOG6rznDncWoPMOiKcWo4buD4buBODHhurHFqChAOMWoKCDhurHFqCjDqcWo4buH4bqt4bqxNsWow7k34buF4buexajhu4fhuq3hurE2xajhuq5AxahsMcWow6o3OcOdxajhu4M3w6zhurnhurE2xajhurE24buF4bqr4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y84buDN+G7heG6ryjFqDjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu65X4buqw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy84bOG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7rOG7qi/hu6hXVzzhu67Gr1nhu7Dhu6rhu67hu6jhu4Phu65Z4buwVsSD4buoxq8t4buoxq/hu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6ZMMcWo4bqxxJE4xagoYeG6sTfFqG8g4bqx4bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buuV+G7quG7psWoL1Thuq444bqxN8WoN8Oiw53hu5zFqOG7teG7leG7t8Wow7ThurBTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bquYuG7g8Wo4buHxKnFqChh4bqxN8WobyDhurHFqOG6scSROMWoxIPhu7ThurE2xajhur/hu4Ugxag34buLw53FqDdb4bqxxajhu4M3LOG7g8Wo4bqxNzgx4buFxag+ODHhu4Xhu6DFqOG7gsOdxajhu4M34bu4xag34bqr4bqxxajhuq9h4bqxN8WobOG7tOG6t8Wow6M34bqt4bqxNsWoNjjDneG6scWoKMOd4bq3xajEg8OdxahsZTjFqMSDw63FqOG7h13FqD7huqvhurE2xajhu4E54buFxajhu4HDneG6scWo4buD4buF4bqxNsWoKeG7suG6sTfFqOG7g+G7gSDhurHFqOG6sTdr4bqxNsWoKeG7suG6sTfFqD7huqvhurE2xajhuq85w53FqOG6seG6qTjFqDzhu7Q4xahuw53FqOG7gzvhuq/FqOG6rz3hu4PFqMOjOMOd4buexahsZTjFqCg7b8WoPDDFqCnhuqXFqDc4MeG6scWo4bqxNuG6t8Od4bqxxag+w53hurE2xajhu4M64buFxajEgyDhurHFqMOjN2YpxajhurE34bu2KcWo4buBYcWo4buBO+G6r8WoKCDhurHFqDzhurXhurE2xajhu4fhuq3hurE2xajhuq9b4bugxajhuq5i4buDxago4buLKcWo4buD4buBw53hurE3xag+4bqr4bqxNsWoPjrhu4PFqG7hu4vFqOG7gjfDneG6sTfFqD44M+G6scWoN2HhurE3xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhu4M3w6k4xajDozc9KcWoNjjDneG6t8Wo4bqvZ8Od4buexajDozc4MOG6scWo4buDw53FqOG7gzc6b8Wo4buDP+G6r8WoN+G6q+G6scWo4bqvYeG6sTfFqD4w4bqxxajEg+G7tuG7oMWow7nhurPFqDZhxag+4bqzxajhu4E/4bqvxajhu4HDneG6scWoxIPhuqvhurE2xajhurE2xKkp4buexagpxKnDncWo4bq/4buFLG/FqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqDfhu4VvMOG7g8Wo4bq/4buF4bu44bqxxajhu4M34bqtOMWo4buDN2Ypxajhu4PDncWo4bqv4buF4bqp4bqxxag3OeG7g8WoN+G7tOG7nsWo4bqt4bqvxajEgzpvxagp4bu4xahu4bqz4bqvxajEg+G7tOG6sTbhu57FqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxw6zEkeG6sTbFqDw/4buFxajhu4Phu4Eg4bqxxagp4buy4bqxN8WoPuG6q+G6sTbFqOG6u8Wo4buCNzgy4buFxajhu7XhurPDneG7nsWo4buD4buBODHhurHFqOG6sTbhuq3FqG7DneG6sTfFqOG6r8OsZeG7g8Wo4bqvYuG7g8Wo4bqv4bu04buFxajhur/hu4XDncWobGfhurE2xagpNz/hu4XFqOG7gzdjxajhurHEkTjFqCjDrGUpxagpNz/hurHFqOG6v+G7hcOd4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7guG7gSDhurHFqCnhu7LhurE3xag+4bqr4bqxNsWow6M4w53FqMSD4bu0xag3YeG6sTfFqOG7uOG6sTfFqOG7gzc/4bqxxajhu4M34buFYinFqDbhurk4xajhurE3ZcWo4bqvYuG7g8Wo4buDN8OpOMWo4bqxxJE4xago4bu0xajhu4PDneG7nsWo4bqvW8Wo4buDw53FqOG6r2Lhu4PFqD7DqTjFqOG6v+G7hcOd4bqxNsWoNuG7suG6sTfhu57FqCnhu7Rvxago4buJw53FqDY94bqxxago4bqzxajhuq/DrOG7hcWo4buHOOG6sTfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buCN+G7suG6sTbFqOG6r8Osw6k44buexajhu4PDncWoPjjFqGwxxajhur/hu4Ugxajhu4Phu4nFqMOqN+G6qeG7oMWow4o34bqpxajhu4M34buy4bqxNsWo4bqvw6zDqTjFqOG6seG6q+G6sTbFqOG6seG7tOG6scWoN+G6t8Odxajhu4drw53hu57FqOG6sTfDrOG6sTbFqMOqN+G6qcWo4buDN+G7suG6sTbFqOG6r8Osw6k4xagp4bqzxag2YcWoPjpvxagpNyzhu4PFqDdbw6rhu57FqOG6sSXhurE2xajhurE3a+G6sTbFqOG6r8Os4buFxajhu4c44bqxN+G7nsWow6M34bqt4bqxNsWow6o34bqz4bqxNsWo4buDZuG6sTbFqOG6r2Lhu4PFqOG6r+G7tOG7hcWobsOd4bqxN+G7nsWow6M34bqt4bqxNsWoKGHhurE3xahvIOG6scWo4bqxN8Osxag+4bqr4bqxNsWoPjrhu4Phu57FqChAOMWoKMOpxajhurHEkTjFqOG7g8Odxag+w53hurE2xag+MOG6seG7oMWow7rhu7bhurHFqGwj4bqxxagpacOdxajhu4Phuq04xajhu4Phu4nhurE2xahsODDhu4PFqGwxxajhu4M34buy4bqxNsWo4bqvw6zDqTjFqOG6u8Wow6o34bqp4bucxajhu4I34bu04bqxN8Wow6o34bqpxajhurEk4bqvxajhurE2Nzgg4bqxNsWoKeG6t+G6sTbFqOG6v+G7hXvhurfFqOG6sTdr4bqxNsWo4bu44bq3xag3YeG6sTcvxajDg+G7j8Wo4bqxODLhuq/FqOG6sSThuq/FqOG6sTY3OCDhurE2xajhuq/EkcWo4bqxNsOsw6k4xag+4buy4bqxN8Wo4buDN+G7iykvxajhu4Lhu4Ej4bqxNsWo4bqxNmnFqOG6v+G7hSDhurHFqCgg4bqxxajhu4M3MeG6r8WoN+G6t8Odxajhu4drw53FqOG7gWjhurE2L8Wo4bqwN2XFqCjhu7ThurHFqOG7g8Odb8WoPsOd4bqxxag64bqvxajhu4M34buy4bqxNsWo4bqxI+G6r8WoNjtv4bug4bug4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6sDdr4bqxNsWoPuG7i8Odxagp4bq34bqxxajhu4Phu4nFqMSD4bu04bqxNsWoN+G7tOG6sTfFqOG7g+G7gWHhurE3xahsYjjFqGzhu7ThurE24buexajhuq84MuG7g8Wo4bqv4bu0OMWobDHFqMOqN+G6qcWo4buDN8Ohxag+M8WoKTc6w6rFqOG6sTcs4bqxxajhuq/DrOG7hcWo4buHOOG6sTfFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqCk3LOG7g8WoN1vDquG7nsWoPjPFqMSD4bu2OMWoxIPhu7ThurE2xahuw53FqOG7gzcq4bqv4buexag+M8WoxIPhu7Y4xagoODDhu4PFqCjDneG6t8Wow6Phu4/FqOG6sTgy4bqvxajhurHEkTjFqOG6sTdr4bqxNsWoKMOpxagoQDjFqMOjOMOd4bugxajhu6fhu4vhurE2xajhurvFqCnhu7LhurE3xag+4bqr4bqxNsWoxIPhu7ThurE24buexajhu4fhuqnhurE2xajEg+G7tjjFqMOjw7PFqOG7iynFqOG7g+G7hWM4xajhu4M3xJHhu57FqCnhurPFqCnhu7I4xag2YcWoPuG6s8Wo4bqxN8OsxajhurE54buFxajDo33hurfhu57FqOG7gzfhu7jhurE2xajhu4M34bqp4buDxahnw53FqGwx4bugxajhu4Lhuq04xajEgy7huq/FqOG6sTcu4bqvxajhu4Phu4HhurfhurE2xajhu4c/4buFxajhu4M3KuG6r8WoxIPhurXhurE2xajhuq9h4bqxN8Wo4bqxN2vhurE2xagpP+G7hcWo4bqx4bqzOMWobDHFqD444bugxahMMcWobGU4xajEg+G7tOG6sTbFqOG6v+G7hSDFqDfhur04xajhurE3a+G6sTbFqD7hu4vDncWoKeG6t+G6scWoKWnDncWoxIPhu7ThurE2xag+w53hurE2xajhu4M3w53FqDfDrMSR4bqxNsWow6o34bqpxajDqjfDrMOp4bqxNsWoPjrhu4PFqMOjN+G7sik34bugxahMMcWoPjjhu57FqGwxxahsZTjFqOG6sTdr4bqxNsWoKeG7suG6sTfFqD7huqvhurE2xajhu4fDneG7hcWo4bqvZ8Odxag2JeG7g+G7nsWoPjPFqOG7h+G6qeG6sTbhu57FqD4zxajhurE3ZeG7nsWoPjPFqOG7g2Hhuq/FqMOjODDhuq/FqD44MeG7hcWo4buDw53FqOG7g+G7ieG6sTbFqD7hu7LhurE3xajhuq864buD4buexajhurE3a+G6sTbFqD44MeG7hcWo4buDw53FqCk3w6zDncWow6PDocOqxagp4bu44bqvxajhurE3LOG6scWo4buHw53hu4XFqCjDrGUpxagpNz/hurHFqD444bugxahMMcWoPjPFqOG7gzc6b+G7nsWoPjPFqOG6sTcs4bqxxajhu4HDncWo4buH4buLKcWobMOsxJHhurHhu57FqOG7h8Spxajhu4Phu4FkOMWoPCxvxagpacOdxajEg+G7tOG6sTbFqCnhurPFqCnhu7jFqOG7h8SpxagoYeG6sTfFqG8g4bqxxahs4bu0xajDozfhu7Lhu4PFqGzDouG6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUTDHFqGxlOMWoxIPhu7ThurE2xajhur/hu4Ug4buexahsMcWobGU4xagpNznhurE3xajhu4PDneG7nsWoPjPFqOG7h+G6qeG6sTbFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7h8SpxajDqjfhurPhurE2xajhu4Nm4bqxNsWoKWnDncWoKOG7uOG6scWo4bqxNkDFqMSD4bq14bqxNsWo4bqvYeG6sTfhu6DFqOG6rmQ4xajhurE2w6zDqTjFqOG6r2Lhu4PFqOG7h+G6qcWow6o3LOG6seG7nsWo4bqvYuG7g8WoKeG6t+G6scWoPsOsw6nhurE2xag+OOG7nsWow6M34bqt4bqxNsWow6o34bu4OMWow504xagpw63hurE2xagp4bqzxajhu4M3M8WoNj3hurHFqOG6r0A4xag+w6k4xajhuq9h4bqxN8WobGU4xajDqjfhuqnFqD4zxajEg2/FqDfDrMSR4bqxNsWo4bu04bq3xajhu7bhu4PFqOG6sTfDrMWo4bqvOm/FqOG6sSPhuq/FqOG6v+G7hcOd4bugxajhu6XDoSk3xagoMuG6sTfFqMOjNzgw4bqxxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoKD3hu4PFqCjhu4ViKcWow6o34bu4OMWo4bq/4buFw51vxahsMcWo4bq/4buFIMWoN8OsxJHhurE2xajhurE3w6zFqOG6scSROMWo4bqxw6zEkeG6sTbFqOG6seG7suG7hcWoKeG7heG6qTjFqCln4bqxNsWo4buD4buB4bq34bqxNsWoN+G6t+G7tOG6scWoKeG7uOG6sTfFqD4lKcWoKDgy4buD4bugxajhurA3w6zhurE2xajhu4M3asWoN+G6pTjFqD5Axagp4bqzxajhuq86b8Wow504xajhu4M3xKkpxajhu4fEqcWo4bqxN+G7heG6sTbFqOG6sTdlxag+4bqr4bqxNsWoxIPhu7ThurE24buexajhurE3a+G6sTbFqMOj4buPxajhurE4MuG6r8Wo4buD4buFYzjFqOG7gzfEkcWoPjPFqOG6seG6szjFqMSDw6k4xajEg2/FqCg4MuG7g8Wow6o34bqp4buexagpNzjDncWo4buDw51vxajhu4fEqcWo4bqx4buy4bq3xajhurE3ODLhu4PFqCnhu7Lhuq/FqDxk4buexag+M8Wo4buD4buB4bq7xahsMcWobGU4xajhu4fEqcWoKGHhurE3xahvIOG6seG7msWo4bqwNsOdb8WoNjjDqcWoPj9v4buexajhurHEkTjFqMOjOMOd4buexajhurE3a+G6sTbFqCnhu7LhurE3xag+4bqr4bqxNsWoxIPhu7ThurE2xajhu4fDneG7hcWo4bqvZ8Odxag2JeG7g8WoPsOd4bqxNsWo4buD4bqlw53FqOG7gcOdxajhu4fEqcWoKGHhurE3xahvIOG6scWoNsOiOMWo4buDODDhurE2xajhu4PDncWobDHhu6DFqMO54buFYinFqOG7h+G6qeG6sTbFqMSD4bu0xajhuq9i4buDxag34bu04bqxN8Wo4buD4buBYeG6sTfhu57FqGzhu7TFqOG7h8Spxajhuq/hu7g4xajhuq84MOG7g8WoKeG7i8Wo4bqvQDjFqD7DrMOdxajhu4PDncWoPjjFqD4w4bqxxajhurHEkTjFqGzhuq3FqD7DoeG6sTfhu6DFqMO5N8OgxajDozc4xajhurHhu7ThurfFqOG7gzcs4buDxajhu4fEqcWo4bqvMuG7g8Wo4bqv4bqlOOG7nsWo4bqvOuG7g8Wo4bqv4buy4buD4buexajhu4PDncWo4bqvZTjFqOG6sTdlxag+MOG6scWo4bq/4buFIMWo4bqxN+G7tOG7nsWoPjDhurHFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDNz/hurHFqG8g4buF4bugxajDueG6s8WoKeG6reG6sTbFqCgk4bqxNsWow6M34bqt4bqxNsWow6M3OMWo4bqv4bu0xajhur/hu4UgxajhurE34bu0xajhu4c44bqxN8Wo4buDw53FqOG7gcOd4buexagp4buy4bqxN8WoPuG6q+G6sTbFqCk3PeG7g8Wo4bqxNsOi4buDxajhurE24bu04bq3xajhu4M34bu04bqxN8Wo4bqxNuG6rcWoxINmw53FqOG6seG7heG6rTjFqOG7g8OdxajEg2XhurHhu57FqDzhurXhurE2xajhu4fhuq3hurE2xajhu4M94bqvxagpN+G6t8Wo4buDw53FqOG6r+G7suG7g+G7nsWoKeG6t+G6scWoPiDFqMSD4bu04bqxNsWoPOG7tm/FqCjDrGUpxagpNz/hurHFqOG7g8Odxagp4buL4bqxNsWoKeG7ssOqxajhu4M34bu04bqxN8Wo4bqxNsOsw6k44oCmxajEg+G7tjjFqDw0xagow6HFqMSDQOG6sTbFqOG6v+G7hSDhurHFqD4w4bqxxajhu4M3MOG7mlMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRMIeG6scWoKDgw4buDxag+w6k4xajhurE2w6zDqTjFqOG7h+G6qeG6sTbFqMSD4bu0xag+M8WoN+G7tOG6sTfFqOG7g+G7gWHhurE3xahs4bu0xajDqjc64bqxxag+OuG7heG7nsWo4bqxN8Os4bqxNsWobGU4xajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOOG7nsWoKeG7sjjFqD45KTfFqCnhu4Xhuqk4xagpZ+G6sTbFqMOjNzjFqOG6sSThuq/FqG7hu4XhuqnhurE2xahsIeG6scWoxIPhu7TFqOG6r+G7uOG6sTfFqD464buDxajhur/hu4Ugxag3w6zEkeG6sTbhu6DFqMO04bqxN8WoKeG6s8WoxIPhu7TFqMOdOOG7nsWoxIPhu7Thuq/FqDZh4buexagp4bqzxag+OMWo4buDZTjFqCk3P+G6scWo4buD4buBw6k4xag24bqzKcWoKDPFqOG6seG7tOG6t8WoPjjFqCk3I+G6sTbFqOG6sWvDneG7nsWo4buDN2HFqCnDreG6sTbFqMOjN+G6reG6sTbFqOG7gzczxag+OMWoNzDhu4PFqCnhurfhurHFqD4gxajEg+G7tOG6sTbhu57FqMOjN+G6reG6sTbFqCnhu7jhuq/FqDcw4buDxagp4buyOMWo4bqxNjfhuqHDncWo4buDYeG6sTfFqClpw53FqCnhu7LhurE3xag+4bqr4bqxNsWoxIPhu7ThurE24bugxajDuTfDoMWo4bqvYuG7g8WoPuG6t+G7tuG6scWo4bqxNj3hurHFqClpw53FqDzhurXhurE2xajhu4fhuq3hurE2xahsZTjFqD7huq04xagow6nFqCk34bu2b8Wo4bq/4buFw53FqMSD4bu04bqxNsWo4bqxN8Os4bqxNsWoKTdm4bqxNsWo4buDw53FqOG7hyLFqMOjN+G6reG6sTbFqCjDneG6t8WoNjjDqcWoPjjFqDcw4buD4buexajhu4M94bqvxag3MOG7g+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRMMcWoKeG7suG6sTfFqD7huqvhurE2xajEg+G7tOG6sTbhu57FqMSDaCnFqOG7g2Hhuq/FqMOjw7PFqOG7iynFqOG6r2Lhu4PFqOG7gzfDqTjFqOG7g+G7hWM4xajhu4M3xJHhu57FqMSD4bu0xajhu4fEqcWo4buD4buB4bq7xahsMcWo4bqxxJE4xagoYeG6sTfFqG8g4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajhu4E4Njfhu4Phu6Lhu6ZUU+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZUxILDneG6r8WoTMOtUy/hu4fhu4Phu4HhurfhurE2VFMvw6pU


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]