(vhds.baothanhhoa.vn) - Như một quy luật của trời đất, mỗi năm khi những người nông dân quê tôi thu hoạch vụ mùa xong là lúc để lại cánh đồng quê cho nước lũ tràn về, đọng lại. Cả tháng trời ngâm mình trong nước, cánh đồng như được nghỉ ngơi để chất hữu cơ dồn về, tạo thành những mảng phù sa bồi đắp nguồn dưỡng chất cho đất mẹ thêm màu mỡ.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubReG7jMOTw5LhuqjhuqRQb8ah4buRM+G6rOG7iOG7m+G6usOVw7rhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurzDjeG6qMO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buRM+G6rOG7mOG7m+G6uknDkuG7m07hu4xQ4bub4bq44buMw73DkuG7m+G7ueG7kMO64bubw5JPxKjhuqjhu5vDgXjDksOz4bub4bq6w4zhuqjhu5vhurzhu6nhurrhu5vDieG6rOG6qOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bq8RuG6vOG6puG7m0F34bq84bubTuG7jOG6ruG7m8OSRuG6qOG7m8OS4bqs4buM4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzhu5vhu6LDlOG7m+G6usOVw7rhu5vhu6DDiuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG7m+G6uOG7juG7ueG7m8OB4bq04bub4bq44bun4bqo4bub4bu5w7nhurzhuqzhu5vDgUjhurzhuqbhu5tO4buM4bqu4bub4bu54bqsw4rhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurjhu5Lhu5vDkk/hu6Xhurzhu5vhu6LhurbDs+G7m8OB4buG4bq84bqm4bub4bq44bun4bqow7Lhu5vhu7jFqeG7m8OS4bqsw7nhurzhuqbhu5vDkk/EqOG6qOG7m+G6vOG6pnfhurrhu5vhurpC4bq84bqs4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhu5jhu4jhu7nDs+G7m+G7ucO54bq84bqs4bubw4FI4bq84bqm4bub4bq84bqs4buY4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bq84bqm4bqsROG7m+G6vOG6puG7iuG6qOG7m8OB4bq04bub4bu54bqseMOS4bub4bqs4buc4buM4bub4bu54buK4bubQUjhurzhu5vhu6LhurbDs+G7m8OS4bunw4rhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6usWp4bq84bqm4bubTeG6rMOV4bubw5PDuuG7m+G7t0jhuqjhu5vDgeG7q03hu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bubQeG7mEzhurzhuqbhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhu7nhuqzDiuG7m8OBeMOS4bub4bq64bqi4bubw5Lhuqzhuq7hurrhu5vhurrhu6Xhu4zhu5vhurpMw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t14buj4bujTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu53hu51N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o3Dhu6Mv4buf4bujdEFx4buddHHhu5/hu53hu53DkuG7n+G7oXFy4bq44buhLcO64bq84bqsLeG6vOG7jMOK4bu5LeG6vMOK4bqoLeG7n8OyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTPhuqzhu4jhu5vhurrDlcO64bub4bq84buY4buI4bu54bub4bq8w43huqjGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdeG7o+G7o8ah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcuG7neG7ncah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Eyw4zhuqjhu5vDieG6rOG6qOG7m8OS4bqseFDhu5vhu7nDueG6vOG6rOG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6vOG6puG7m8OST+G7q+G6vOG6puG7m+G7t+G7qeG6vOG6puG7m+G6uuG7peG7jOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOz4bubw5LDlOG6qOG7m+G6vOG6rOG7guG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OS4bqs4bqo4bub4bq84bqsw7rhu4zhu5vhu7fhu4rhuqjhu5vhurhJ4bqow7Lhu5vhuq3DuuG7jOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OST8O94bq84bub4bq64buYw7rhu5vDieG6oMOK4bubQeG7peG6qOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G7t+G7q8OS4bubw4F54buM4bub4bulw4rhu5vhu6XDiuG7m+G7ueG6rMWpUOG7m+G7ouG6tuG7m+G6uMOA4bq84bub4bq44buC4bqo4bubw4HhurDhurzhu5vDksO94bq84bub4bq84bqm4buE4bub4bug4bq+4bq6w7Lhu5sz4buY4buI4bu54bubw5NG4bq84bqm4bub4bu54buS4bq84bqm4bubQXfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4buiQuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OS4buW4bubw5JP4bqu4bq84bubw5Lhuqzhu5hK4bq84bqm4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m8OSw5Thu7nhu5vhu7nhuqzFqVDhu5vhu6Dhu4xH4bq84bqm4bub4bugR+G6qOG7m+G7oMWpw7Lhu5sj4bq04bubw5JPw7nhurzhuqzhu5vhurzhuqbDvU3hu5vhu47hurzhuqbhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m0F34bq8w7Phu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OSw7rhu5vDk8SC4bubw4Hhur7hurzhuqbhu5vhu7lH4bq84bqm4bubw4Hhuqjhurbhu4zhu5vDkuG6qOG6sMOS4bub4bq44bun4bqo4bub4bq84bqw4buM4bub4bq6xqDhu7nhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDk0bhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bqs4buK4bq84bub4bq6xqDhu7nhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDgUjhurzhuqbDsuG7myPhur7hu5vhurjhu6Xhu5vhurjhu47hu7nhu5vhu7nFqeG7m+G7ucO54bq84bqs4bubw4FI4bq84bqm4bub4bq84bqm4buY4bq84bqm4bubw4Hhu4bhurzhuqbhu5vhurjhu6fhuqjDs+G7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6rMWpUOG7m+G6vOG7nMO64bub4bui4bul4bub4bq44buc4bq84bqm4bub4bq4xKjhu5vhurzhu7Hhurrhu5vhuqjhurrDs+G7m+G7ueG6rEThu5vDkuG6rOG6qOG7m8OS4bqsw4rFqeG6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m+G7ucO54bu54bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vhu7nDueG7m8OB4buITeG7m8OBSeG6vOG6puG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bui4buA4bq84bqm4bubw5JP4buA4bq84bub4bq44bup4bq84bubw5Lhu6nhurzhu5vDkk/huq7hurzhu5vhurrhu63DkuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG6rMSo4bqo4bub4bqm4bqow7rhurzhu5vhurzhu6VQw7Phu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bubTuG7jOG6ruG7m8OSRuG6qOG7m+G7t+G7q8OS4bubw4F54buM4bub4bq64buY4buM4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhu7fhu7Hhurzhuqbhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5LhuqjhurLhurzhu5vDgcO54bq84bqs4bub4bu34burw5Lhu5tN4bqseeG6vOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G6uOG7peG7m8OSxqDhu5vhu7nhuqzhurDDsuG7mzPhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurzhuqbhuqzhurbhu5vDkuG6rELhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vDkuG6rOG7jFDhurbhurzhu5vhu7nhur7hu7nhu5vhu7fhu7Hhurzhuqbhu5vhurzDuuG6vOG7m+G6rMOK4but4bu54bubw5Lhuqzhu4xQ4bq24bq84bubw5JG4bq84bubw5LhuqzFqeG7m+G6uOG7mOG7iOG6qOG7m+G6puG6qOG7nMO64bub4bu5w7nhurzhuqzhu5vDgUjhurzhuqbDsuG7mzLDlcO64bub4bq84bulUOG7m+G7t8O54bu54bubMeG7jMO94bq84bub4bqs4bul4bq84bqm4bub4bug4bq+4bq64bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6uEnhuqjhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G6vOG6psag4bu54bubw5N34buM4bubw4Hhur7hurzhuqbhu5vhu7nhu4bhu7nhu5vhu6Lhu6Xhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vhurrhu6Xhurzhuqzhu5vDkk/DgOG7m+G7ueG6rOG7reG6vOG7m0Hhu4Dhurzhuqbhu5vDgeG6tOG7m8OB4buK4bq64bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bu54bqs4bqo4bqw4bu54bubw4Hhur7Ds+G7m+G7ueG6rOG6qOG6sOG7ueG7m8OBw5TDksOy4bub4bu24buG4bq84bub4bq84bqs4buC4bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bubw5JG4bqo4bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m0HDleG6vOG6puG7m0/DjeG7m+G7ueG6rOG7q+G6vMOz4bubT0jhuqjhu5vDgeG7p03hu5vDgeG7p03hu5vhu7nhuqx34bq84bubw4nhuqjhurThu4zhu5vDgcO54bq84bqs4bubQcO94bq64bubw4HhurThu5vDgeG6vuG6vOG7m+G6uHhQ4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bu5w4rhurzhu5vhu7nDucOz4bubw5LhuqBN4bub4bq84bqs4buCw7Lhu5vhu7jhuqxD4bub4bqmw7nhuqjhu5vDkkbhuqjhu5vDkuG6rELhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vDk+G7pcOK4bubw5LhuqzFqeG7m+G7ouG6vuG7m+G7ueG6rMOK4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bq84bqs4bqo4bq24buMw7Lhu5syeFDhu5vDuuG6vOG6rOG7m8OS4bqsw7rhurzhuqzhu5vhurzhuqjhuq7hurzhu5vDkuG6rELhu5vDk+G7q+G6uuG7m+G7uXnhurzhu5vhurzhuqZI4bqo4bub4bu5d+G7jOG7m+G7ucWp4bub4bu34buMw43huqjigKbhu5vhuqdI4bqo4bubw5LhuqxC4bub4bq6w4zhuqjhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubTuG7jMWp4bub4bu54buQw7rhu5vhurpC4bq84bqsw7Lhu5vhuqlG4bqo4bub4bq84bqs4buI4bub4bu54bq+4bub4bqsRuG6uuG7m+G7ueG6rEPhu5vDkkbhuqjhu5vhu7l4w5Lhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7nFqeG7m+G7ouG7peG6qOG7m+G7uXfhurzhu5vDkkbhurrhu5vDkuG6oE3Ds+G7m+G6uuG6ouG7m8OBw4Dhurrhu5vDieG6rMOK4bubT0jhuqjhu5vDgcOA4bq64bub4bq6ScOS4bub4bqqw5Lhu5vDk8O64bq84bqm4bub4bu54bqsw4rhu5vhurp4UOG7m+G6vOG6rOG7peG7m+G7t+G6ruG6vOG7m+G7ueG7p+G6vOG6rMOy4bubM+G6rOG7peG7m+G7t8O54bu54bubMeG7jMO94bq84bub4bq84bup4bq64bub4bq84bulw4rhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vDgeG7iuG6uuG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jMOz4bub4bup4bq84bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bqs4bqww5Lhu5vhurzhuq7hurzhu5vDgcOA4bq64bubTeG6rOG7iuG6qOG7m8OB4bq04bubQeG7peG6vOG6rOG7m+G6usOVw7rhu5vDgUbhurzhuqbhu5vhu6nhurzhu5tBeeG6vMOy4bub4bu44buA4bq84bub4bqm4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzhu5vhu7fDueG7ueG7m+G7ucWp4bubw5JG4bqo4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bq44bul4bq64bubT+G7jEnhurzhuqbDs+G7m+G7ueG7lOG7m03huqzFqeG6qOG7m8OB4bqo4bub4bq64buMw7rhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bu54bqs4buMUOG6ruG6vOG7m8OBw7nhurzhuqzhu5vhu7fhu6vDkuG7m0vhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdeG7oXVN4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcuG7neG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4bujcOG7oy/hu5/hu6N0QXHhu510ceG7n3Fyw5J0cHJx4bq44budLcO64bq84bqsLeG6vOG7jMOK4bu5LeG6vMOK4bqoLeG7ocOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTPhuqzhu4jhu5vhurrDlcO64bub4bq84buY4buI4bu54bub4bq8w43huqjGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdeG7oXXGoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu53hu53GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRM+G6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurzDjeG6qOG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vDkk934buM4bub4bu34buA4bubw5LhuqzhuqjhurDhu4zhu5vhu7nhu4Lhu5vDkuG7mOG7iuG6qMOz4bub4bu54bqs4buQ4bubUOG6sOG7jOG7m+G6uOG7peG7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m+G7qeG6vOG7m0/hu4rhurrhu5tP4bun4bubTuG7jMO64bub4bq84bqm4bulUMOy4bub4bqp4bqs4bqo4bubw5LhuqzDisWp4bq84bqm4bub4bu3R+G7m+G6uuG6ouG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G7t8Wpw4rhu5vhu7nhuqzhu47hurzhuqbhu5vDkkbhuqjhu5vhurjDlcO64bubw5JPd+G7jMOz4bub4bu34buA4bubT8O64bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bqm4buA4bubw4F4w5Lhu5vhu7nDusOK4bubw4HhurThu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m09J4bq84bqm4bub4bu54bqsd+G6vMOz4bubT0nhurzhuqbhu5vhu7nhu6/hurzhuqbDsuG7m+G7uOG6rEThu5vhu7nhur7hu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDgeG7peG6vOG7m+G7okPDkuG7m+G6uOG7peG7m8OS4buM4bq84bqm4bubw5Lhu6nhurzhuqbhu5vhu7fhu4rhuqjhu5vhurhJ4bqo4bubw5Lhuqzhu4LDuuG7m8OS4bqs4bqq4bu54bqsw7Lhu5sx4buO4bu54bub4bq84bulUOG7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vDkuG6qOG6sMOS4bubw4HGsOG7m8OTw7rhurzhuqbhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6vOG6ruG6vOG7m8OST8OD4bub4bu5w4rhurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6vOG6puG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G7uUvhuqjhu5vDkk954bq84bub4bu34buK4bqo4bub4bq4SeG6qOG7m+G6vOG7nMO6w7Lhu5vhu7jhur7hu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhurzhu6nhurrhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurjDlMOS4bub4bu54bqs4buYw7rhu5vDiUNN4bub4bu54bun4bq84bubw5LhuqxC4bubw4HGsOG7m0F34bq84bqm4bub4bq44bqu4bq84bubw5PDuuG7jOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OBSsOS4bub4bq64buYw7rhu5tB4bul4bqo4bub4bq84bqm4bulUMOy4bubMOG6rOG6qOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G6uHjhurzhu5tBeeG6vOG7m+G6uOG6ruG6vOG7m+G6puG7gOG7m+G7ucO6w4rhu5vhurjhu6Xhu5vhu7nhuqzhu47hurzhuqbhu5vDkkbhuqjhu5vhurjhu6fhuqjhu5tP4buQ4bub4bq84bqsw7rhu4zhu5vDgeG6qOG7m+G6uuG7gOG7m8OJ4bqsw4rDuuG6qMOz4bub4bq84bqsw43hu5vhurjhu6fhu7nhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G6puG6qMO64bubw4FC4bq84bqsw7Lhu5vhu7jhur7hu5vDieG6rOG6qOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G6uOG7reG6vOG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDgeG6tOG7m+G6vOG6rMON4bub4bu5xanhu5vhu7l3UOG7m8OJ4bqsw4rDuuG6qOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G7ouG6tuG7m+G6uOG7peG6uuG7m8OS4bqs4buU4bu54bub4bup4bq84bub4bu54bqsw4rhu5vDgeG7peG6vOG7m+G6uErhurzDsuG7myPhurThu5tPSOG6qOG7m0bhurrhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDkuG6rOG7lOG7m0/DuuG7jOG7m3hQ4bub4bui4bq24bub4bq84bqs4bul4bubw5LhuqxC4bubw5LDiuG7peG6vOG7m8OS4bqsd+G6vOG7m+G6vOG6puG7lMO64bubT8O64bq8w7Lhu5vhu4Hhu6XDiuG7m+G6usOVw7rhu5vhurjhu5LDs+G7m0/DuuG7jOG7m+G6uuG7jEfhurzhuqbhu5vhurjhu6Xhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G7uXdQ4bubw5Lhuqzhuqrhu7nhuqzhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhu5vDkkfDkuG7m+G6vOG6rHjDksOz4bub4bq84buY4buI4bu54bubQXfhurzhuqbhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OBd+G7jMOz4bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bub4bui4buY4buK4bq84bub4bu5w7rDiuG7m8OB4bqw4bq84bubw4Hhur7DsuG7m+G7tkfhu5vDkkbhuqjhu5vDkuG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubQcOV4bq84bqm4bub4bu54bqsw73hu4zhu5tPSOG6qOG7m+G6uEnhuqjhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7t8OU4bq84bqm4bubw4HhurThu5vhuqzDueG6qOG7m0/DuuG7jOG7m+G6uuG7jEfhurzhuqbhu5vhu6Lhurbhu5vhu6Dhu6XDiuG7m+G6uOG6ruG6vOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OS4buC4bqo4bubw5Lhuqzhu4rhurrhu5vhurjhu5bhurzhuqbDsuG7m+G7uOG6vuG7m+G6uHnhurzDs+G7m+G7t0fhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhu7fhu6vDkuG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7ucWp4bubT8ON4bubR+G7ueG7m+G6vOG6rEjhuqjhu5vDgcOA4bq64bub4bui4bq24bub4bq44bul4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5tPSOG6qOG7m+G6vHjhu4zhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nhuqzhu4xH4bqo4bub4bugw7rhurzhuqzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ew4bqs4bqo4bub4bq84buY4buI4bu54bubw5NG4bq84bqm4bubQXfhurzhuqbhu5vhurjhuq7hurzhu5vhurjhu6Xhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m0F34bq84bubw5Lhuqzhuqjhu5vhurzhuqzDuuG7jOG7m8OB4bqo4bub4bui4buIw5Lhu5vhu7nhu5DhuqjDsuG7m+G7uOG6vuG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bq84buY4buI4bu54bubQXfhurzhuqbhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7ucWp4bub4bq44buY4bq84bqm4bubw4Hhuq7Ds+G7m8OT4buQ4bqo4bub4bu34buGw5Lhu5vDkk/hu6vhurzhuqbhu5vhu6Dhur7DusOz4bub4bu54bqsxalQ4bub4bu54buMSOG6vOG7m+G7ueG7jEnhurzDs+G7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQXfhurzhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vhurjDusOK4bubT8O64bub4bui4buIw5Lhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhu7nhu6Xhurzhuqzhu5vhu7nhu5DhuqjDsuG7mzDhuqxG4bq84bqm4bub4bqqw5Lhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m0HDleG6vOG6puG7m0/DjeG7m8OB4bq04bub4bqs4buIw5Lhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDkuG6rOG7lOG7m+G6usOV4bq84bubw5Lhu5bhu5vhu7nhu6Xhurzhuqzhu5vhu7l3UMOz4bub4bq4w7nhu5vhu7l3UOG7m0/hu5bhurzhuqbhu5vDgcO64bq84bqm4bubw5JPRuG6qOG7m+G6vOG6rMO64bq84bqs4bubw5JP4bqu4bq84bubQeG7gOG6vOG6puG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G7ueG7jEfhurzDsuG7myPhur7hu5vhurjhu6Xhu5vhurpJw5Lhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bui4bqo4bqy4bu54bubT3jDkuG7m+G6vOG6puG7jFDhu5vhuqzhuqjhurThurrhu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5vhu6JC4bubw5LhuqzhuqjhurDhu4zhu5vhu7nhu5Dhuqjhu5vDgUfDkuG7m+G6vOG6ruG6vOG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQXfhurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6vOG6puG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6uuG7jEfhurzhu5vhu7fhu4Lhu5vhurhM4bub4bu54buK4bub4bqsSeG6qOG7m+G6vOG7pVDDsuG7m+G7tkfhu5vhurrhuqLhu5vDkkbhuqjhu5vhurzhu6nhurrhu5vhurzhu6XDiuG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ouG7iMOS4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bui4bul4bqo4bub4bugw4Dhu5vhu7nFqeG6qOG7m8OS4bqo4bqw4bq8w7Phu5vDgUrhuqjhu5vhurzhu6vhurzhuqbhu5vhurjhuq7hurzhu5vhurjhu6Xhu5vDgcOA4bq64bubTeG6rOG7iuG6qOG7m8OJ4bqs4burTeG7m8OTd+G6vOG7m+G7ouG7mMSo4bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRQMOV4bubw4HEqOG6qOG7m8OTR+G6vOG6puG7m+G6uOG7juG7ueG7m+G7t3hQ4bub4bqm4bqoxKjhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bubw5JG4bqo4bub4bu5xanhurrhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OB4buYSuG7ucOz4bub4bq6w5XDuuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G6vMON4bqo4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bub4bq44buO4bu54bubw5JC4bq84bqs4bub4bu5xanhurrhu5vDuuG6vOG6rOG7m8OA4bq6w7Phu5vhurjhu6Xhurzhuqbhu5vhu6Dhur7hurrhu5tL4bubTuG7jOG6ruG7m8OSRuG6qOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G6rOG7iuG6vOG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6VQw7Lhu5sp4bqoxKjhu5vDgXdQw7Phu5vhu7nhu4xJ4bu54bubw5NH4bq84bqm4bub4bq8RuG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG7m8OBxrDhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDgeG7p+G6qMOz4bub4bq84bqs4bul4bub4bq84bulw4rhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhurx44buM4bub4bu34bux4bq84bqm4bub4bqmw7rDk8Oz4bub4bu34bux4bq84bqm4bubw4HhuqjhurLhurzDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8O64bqo4bub4bu54buA4bq84bubw4Hhuqjhu5vhu6Lhu4jDkuG7m+G7ueG7kOG6qOG7m+G6vOG7nMO6w7Lhu5syw5XDuuG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m+G6vMON4bqo4bub4bug4buYw7rhu5vhu7nhuqxE4bub4bu54buA4bq84bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDiVHhu5vhu5Thu7nhu5vhu6JC4bub4bu5w7nhu7nhu5vhurjhu6Xhurzhuqbhu5vhu6DGsOG7m+G6vMO6UOG7m8OBxrDhu5vhu7nhur7hu5vDkk/hu6fhurrhu5vhu7fhu4rhurrhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bq6w5XDuuG7m+G7t8aww4rhu5vDgeG6sOG6vMOy4bub4bqn4bqo4bqu4bq84bqm4bubw5JG4bqo4bubw5LhuqxC4bub4bui4bu14bq84bub4bui4bqi4bq84bub4bq84bqm4buMUOG6ruG6vOG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OJVOG7m+G6vOG6qOG6suG6uuG7m+G7ueG7kMO64bub4bq6ScOS4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m+G7oMO64bub4bug4bup4bq64bubeFDhu5vhu7dL4bqo4bub4bq84bq+4bubw4HGsOG7m+G6puG6vk3hu5tN4bqseeG6vOG7m+G6vOG7jEbhuqjhu5vhu7nhuqzhu47hurzhuqbhu5vDkkbhuqjhu5vDieG6rEbhurzhu5vhurjhu4jhurzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5Eyw7rhuqjhu5vhu4Hhu4zhuqjDtC9N4buR

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]