13:01 09/05/2023 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bước vào SEA Games 32 với quyết tâm “phục thù” sau khi bị loại khá sớm ở SEA Games năm ngoái trên sân nhà, Vũ Văn Kiên vẫn phải chịu thất bại đầy đáng tiếc trước đối thủ "kỵ rơ" đến từ Indonesia.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqN5w6zhurZ5LeG6qeG7m8O14buN4bujMcOj4buXw714ecO1w7LhurIy4bqjOT/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTA4L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOUfDgcawaMOj4bquYuG7n8OjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6scOj4bquxrDDtcOjdsO94bqybHnDo3nhur/hu53Do+KAnOG7r+G7j+G7t2jDo3nhu4/hu7XigJ3Do3jhuqnDvcOjxqHhu4/DtcOjZ+G7k8Oj4bub4bufY8O1w6PGoeG7j+G6q8OjeMaw4budw6Phu7HDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6Phu6Nl4budw6Phu6Phu43hu5/huqvDtcOjeXdr4bujw6N44bq/4bujw6Phu6Phu49iM8OjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8Oj4bquZuG7o8Oj4buv4buPZMO1w6No4buP4buTw73Do3nhu4/hu4F5w6NnY8O1w6PDreG7h+G6ssOjw63huqvhu6Phu43Do3nDtWxow6N5d8OBxrBow6PDrXXDtcOjeeG7j+G7ucOj4oCcxqHhuqTDo3fFqeKAncOjw61s4bujw6N54bqgw6PDleG7o2nhu5/hu6PDrHjDteG6qTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurXhurfhurPhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bq34bqv4bqtL+G6seG6seG6tWnhurHhuq/hurfEg+G6teG6tcOiecOi4bqz4bql4bqz4bubw6ItaXhoLeG6reG6r+G6teG6szThu5fhu6/hu43huqPDo+G6qeG7m3l94bqjP+G7kcOjeOG6qeG7n8OjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8OjaeG6oOG7o+G7jcOjZ8OBxrBow6PDreG7h+G6ssOjecO1bGjDo+G7o8O9dcO1w6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxMOG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXhurfhurPhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5WXfDgcawaMOjxqHhu4/DtcOj4buN4bq74buvw6Phu5tjw7XDo+G7nMO94buP4bqp4bud4bqpacOj4bqod+G6qcOy4bqpw6M2w5Xhu6Np4buf4bujw6x4w7Xhuqk3w6N5Y8O1w6Nn4bqr4bujw6PGoWx5w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxM8OjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8Ojw63EkcOjeeG6oOG7o+G7jcOjeeG7j+G7s2jDo3nhu4/hu7nDo3l3w4HGsGjDo8OtdcO1w6N54buP4bu5w6Phu6Ni4bqyw6N5Y8O1w6Phu43DtWTDtcOjP3TDo8Ot4buTaOG7j8OjWeG7j2zDo+G7jcO1xrDDtcOj4bujZeG7ncOj4bqxxIPhurHhurE0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bq3xIPDouG6t+G6s3nhuqXhurfhurXhu5vhurctaXhoLeG6reG6r+G6peG6pTThu5fhu6/hu43huqPDo+G6qeG7m3l94bqjP+G7kcOjeOG6qeG7n8OjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8OjaeG6oOG7o+G7jcOjZ8OBxrBow6PDreG7h+G6ssOjecO1bGjDo+G7o8O9dcO1w6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxMOG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXhurfhurfhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5WOG7n8Oj4bquxrDDtcOjxqHDgsOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo3l3w4HGsGgzw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6PDrcSRw6No4buP4bufw6N54buP4buB4bqyw6N44bqiw6N5w7Vs4bujw6Nnw7nDo3dzw6Phu6Phu4t5w6Phuq5tw6N54bq/4budw6Phu5vhurTDo3nhu4/DtcOjw63hu4HDvcOjxqHhu4/DtcOjeXLDo3fhuqnDo3nhuqLDo3nDteG7ozPDo3nhu4/DtcOjw63hu4HDvcOj4buPw7Vuw73Do3bDvWTDo3l3w4HGsGjDo8OtdcO1w6N54buP4bu5w6PDleG7o2nhu5/hu6PDrHjDteG6qcOj4buj4buN4bqp4bqyw6Phu7HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu43DteG6v+G6ssOjw63hu4fDvcOjecO1a+G7o8OjaOG7ueG6qcOj4buPw7Vu4buvw6Phuq80OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bq3xIPhuqfhuq/huqV54bqt4bq34bq34bqx4bub4bqnLWl4aC3huq3hurHhurfhuqc04buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6oz/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTDhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOVnDveG6ssOj4buj4buPw7Vr4bujM8Ojw611w7XDo3nhu4/hu7nDo2jhu7nhuqnDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8OjaOG7j+G7n8OjeeG7j+G7geG6ssOj4bud4buR4buj4buPw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do+G7r+G7j2TDtcOjaWPhu6Phu43Do+G6ruG6oOG6qTTDoz9zw6N44bqsw6Phu6Ni4bqyw6Nnw7VsecOjaOG6q2jhu4/Do3nhu4Phu6PDo2nhu7fhu6Phu43Do3l1ecOjeOG6osOjeMWpw6Phu4/hu7HDo+G6rmLDo2jhu6HDo+G7r+G7j+G7h+G7o8Oj4buj4buh4buj4buNw6Phuq7DucO1w6No4bu54bqpw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6PDrW/Do8Otw4HhuqnDoz/DjT/Doz/DtW55w6Phu6Lhuqnhu53Do+G6rmLhu5/Do3nhu49sw6N34bqpw6PDrXDhu6PDo+G7m+G7p8O1NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6t+G6t+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurfhuq/huq0v4bqx4bqx4bq1aeG6seG6r+G6t8SD4bqt4bq34bq1eeG6t+G6p+G6peG6s+G7m+G6tS1peGgt4bqt4bqx4bqx4bqtNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqM/4buRw6N44bqp4bufw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6Np4bqg4buj4buNw6Nnw4HGsGjDo8Ot4buH4bqyw6N5w7VsaMOj4bujw711w7XDo3ljw7XDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6PhurfhurEw4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6t+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozk/w40/w6PDleG7o2nhu5/hu6PDrHjDteG6qcOj4bubw7Vr4bujw6N54bu3aMOj4buj4bq54budw6N44bq/4bujw6Phuq7hu5HDo2jhu4/hu5/Do3fhurnhu6Phu43Doz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8Oj4buv4buPY+G7ncOj4bub4bunw7U0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bq34bqv4bqv4bqv4bqnecOi4bqx4bq34bqz4bub4bqnLWl4aC3huq3hurfhurHhurU04buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6oz/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTDhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOVl34buD4bujw6PDreG7gcO9w6Phu5vDtWvhu6PDo3nDtWzhu6/Do+G7r+G7j2TDtcOjaeG6oOG7o+G7jcOj4bubY8O1w6No4buP4bufw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDoz9Xw6M2P8O1acOs4bufw6No4buPw6xoxqE3w6Phuq7hu5HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6No4bqr4bufw6Nnw73DuWjDo+G6rm3Do+G7m+G7p8O1w6N34bqpw6PDrXDhu6PDo3l34buz4buj4buNw6Phu53hurt5w6N54bqgw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6t+G6t+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurfhuq/huq0v4bqx4bqx4bq1aeG6seG6r+G6s+G6seG6r+G6seG6s3nhurHhuqXhuq3hurfhu5vhurEt4bqvNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqM/4buRw6N44bqp4bufw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6Np4bqg4buj4buNw6Nnw4HGsGjDo8Ot4buH4bqyw6N5w7VsaMOj4bujw711w7XDo3ljw7XDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6PhurfhurEw4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6t+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozk/deG7o8OjeeG7j+G7gXnDo3nhu49sw6Phuq5tw6PDrcO1b+G7ncOjeHUzw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6Phu5tjw7XDo3nDtWzhu6/Do3nhu7dow6Phu43hurvhu6/Do8ah4buP4buhw6PGoeG7j8O1w6N5w7Vs4buvw6N54bu3aMOjZ+G7k8OjeXfhuqDDo8Otw7Vv4budw6Np4bufw6N54buB4bujw6NodOG7o+G7jcOj4bquYuG7n8Oj4bud4bq7ecOjw611w7XDo3nhu4/hu7k0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bqz4bqx4bqv4bq14bqzeeG6tcSD4bqvxIPhu5vhurUt4bqxNOG7l+G7r+G7jeG6o8Oj4bqp4bubeX3huqM/4buRw6N44bqp4bufw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6Np4bqg4buj4buNw6Nnw4HGsGjDo8Ot4buH4bqyw6N5w7VsaMOj4bujw711w7XDo3ljw7XDo1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4w6PhurfhurEw4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6t+G6t+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozlHa+G7o8OjaGPhu6Phu4/Do8Ot4buhM8OjaOG7ocOj4buj4buPxILhu6Phu43Do3nhu4/hu6nDtcOjw63DtW/hu50zw6N5d3Hhu6Phu43Do3liw7XDo8OtxJHDo8ah4buPdOG7o+G7jcOjaHThu6Phu43Do+G7o+G7j+G7g+G7o8Ojw63DtW/hu53Do3h1w6No4buP4bufw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjw61w4bujw6PDreG6q+G7o+G7j8OjaOG7ueG6qcOjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7ozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x3w6NpeeG7j8O94budZ+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bqz4bq34bqx4bqz4bqzeeG6t+G6s+G6seG6r+G7m+G6pS1peGgt4bqt4bqxw6LhurU04buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6oz/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTDhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOT/DjT/Do8OV4bujaeG7n+G7o8OseMO14bqpw6No4buP4bufw6N54buP4buB4bqyw6N44bqiw6N5w7Xhu6Phu4/Do3bDveG6q8O1w6No4bu54bqpw6Phu53hu5Hhu6Phu4/Do+G6rsaww7XDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu6/hu4/huqnDo3nhu4Hhu6PDo2h04buj4buNw6N5w7Vvw73Do+G6tmThu5/Do3l3w4HGsGjDoz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bqz4bqx4bqx4bqv4bqneeG6r8Oi4bqz4bqv4bub4bqtLWl4aC3huq3hurHhuq3huq004buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6oz/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTDhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOUnhu7XDo2jhu6HDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6PGoeG7j+G7n2Thu6Phu4/Do8ah4buPw6low6N5w4Hhu7Hhu6Phu43Do2jhu4/huqDhu6Phu43Do2jhu6HDo3nhu49vw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do+G7jcO14buDecOj4bubY8O1w6PDrcO1b+G7ncOjeHUzw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6Phuq5m4bujw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3nhu49vw6Phu5ti4budw6Phu6Nr4bujw6Nn4buBecOj4buj4buN4bupw6N5d8OBxrBow6PDrXXDtcOjeeG7j+G7ucOjw63huqvhu6Phu43Do+G7jeG7qeG7ncOjw61s4bujw6N54bqgw6PDleG7o2nhu5/hu6PDrHjDteG6qcOjLcOjdsO9a8Oj4buPw4HFqeG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOj4buddOG7o8Oj4bquc8Oj4buuw6zhu6No4bqpxqHDo1jDteG7m+G6qXk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bqz4bqx4bqx4bqz4bqleeG6seG6seG6teG7m+G6ry3hurc04buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6oz/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTDhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOUjhu4/DveG7o+G7jcOjaMO9w7loM8OjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6PDrcSRw6No4buP4buTw73Do3nhu4/hu7Now6N54buP4bu5w6Phuq/Doi3hurfhuq/Do+G6rmLDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOj4buxw6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxw6Phu6Nl4budw6Phu6PhuqnhurLDo+G6rsaww7XDo3nhu4Hhu53Do+G7jkjDjTTDo1jhuqnDvcOjeXfhu4Phu6PDo8Ot4buBw70zw6M/w40/w6Phu6Ni4bqyw6No4buP4bufw6Nnw7VsecOjaeG7tcOjd+G7gXnDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOj4buj4buPw4Hhu6Phu43Do+G6qeG7o+G7j8OjaOG7j+G7geG7r8Oj4buj4buP4buD4bujw6PGoWx5w6N2w71kw6Phuq7hu5HDo8OtxJHDo2h1w6Phu43DqeG7o+G7jcOj4buPbHnDo3jDgGg0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bqz4bqx4bq34bqz4bqleeG6scSD4bq14bqn4bub4bq3LeG6szThu5fhu6/hu43huqPDo+G6qeG7m3l94bqjP+G7kcOjeOG6qeG7n8OjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8OjaeG6oOG7o+G7jcOjZ8OBxrBow6PDreG7h+G6ssOjecO1bGjDo+G7o8O9dcO1w6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxMOG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXhurfhurfhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5WXfhu5/hu6Phu43Do2fDveG7pcO1w6N44bqr4buj4buNw6Phu6Phu41i4bqyw6Phuq0t4bq1M8OjaGTDo+G7ruG7j2Phu53Do1nDveG7geG7o8Oj4bqo4buj4buPM8Oj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjWeG7j2zDoz9Bw6Phuq5iw6M/QcOjP2Xhu6PDo8agw7Vr4bujw6PDrW3DvcOjxqHhu4904buj4buNw6N54buPb8Oj4bquw4Hhu6t5w6N2w73huqnDo2fhuqvhu6PDo8ahbHnDo+G6rmLDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeeG7j8OAaMOj4bud4bqp4buj4buNw6Phuq5tw6PhurfDo3nhu4Hhu53Do+G7jkjDjcOjaOG7j+G7n8Ojw63hu59i4bujw6N54buPb8OjeeG7j+G6qeG7n8OjP8O1bnnDo+G7ouG6qeG7nTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurXhurfhurfhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bq34bqv4bqtL+G6seG6seG6tWnhurHhuq/hurPhurfhuq/Eg8OieeG6pcSD4bql4bqz4bub4bqvxIMtaXhoLeG6rcOiw6LhurM04buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6oz/hu5HDo3jhuqnhu5/Doz9Bw6M/ZeG7o8OjxqDDtWvhu6PDo2nhuqDhu6Phu43Do2fDgcawaMOjw63hu4fhurLDo3nDtWxow6Phu6PDvXXDtcOjeWPDtcOjWMOM4bqow6Phu4zhuqnhu53DrHjDo+G6t+G6sTDhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq34bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOeG7sMOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o8O5w7XDo2nDveG7o+G7jcOjaHDhu6PDo+G7m2PDtTPDo1bDvWLhu6Phu43Do1nhu4/hu5PDo1nhu4/DvcOj4bui4buN4buP4buV4bqpw6Phuq5iw6Phu6Lhu43DveG6ssOz4bujw6NZ4buP4buTw6NI4buF4budw6Phu6Lhu4/DtcOjw63EkcOj4bq2w73hu4F5w6N4w6low6Phu43DtWLhu6Phu4/Do2jhu4/DtWzhu6PDo3nhu4/DqeG7o+G7jcOjw61vw6PDrcO1w6N5w7Vs4buvw6Phuq5i4bufw6No4buPw73hu6Phu43Do8ahbHk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq34bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6t+G6r+G6rS/hurHhurHhurVp4bqx4bqv4bqz4bq34bqv4bqz4bqneeG6teG6p+G6t+G6p+G7m+G6sy1peGgt4bqtw6LhuqXEgzThu5fhu6/hu43huqPDo+G6qeG7m3l94bqjP+G7kcOjeOG6qeG7n8OjP0HDoz9l4bujw6PGoMO1a+G7o8OjaeG6oOG7o+G7jcOjZ8OBxrBow6PDreG7h+G6ssOjecO1bGjDo+G7o8O9dcO1w6N5Y8O1w6NYw4zhuqjDo+G7jOG6qeG7ncOseMOj4bq34bqxMOG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXhurfhurfhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5SOG7j8O1bcO9w6Phu6PhuqnhurIzw6Phu6PDtW3hu53Do+G7j+G6ssOj4bquceG7o+G7jcOj4bquYuG7n8OjaOG7j8O94buj4buNw6PGoWx5w6N4asOj4bquZuG7o8OjaHDhu6PDo+G6rsaww7XDo3nhu4/hu4fhurLDo3l3cMOjdOG7o+G7jcOj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjP2Xhu6PDo+G7juG7teG7o+G7jcOjxqHhu4/DtcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7o+G7j2LDo8ONxqA/w43Do1jDjOG6qMOj4buM4bqp4budw6x4McOj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjWeG7geG7o8OjWOG6qeG7o+G7jcOj4bquYsOj4bui4buNw73hurLDs+G7o8OjScO94bqyw6NZw73hurJs4bujw6N4asOjd+G6qcOjdsO94bq/4bujNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/huqjDvXnhu4/hu5934bqjOeG7juG7n2Lhu6Phu43Do1jFqeG7o8OjNnnhuqDDo+G7ruG7j+G7o+G7n+G7ncOj4buuw6zhu6Phu483OC/hu685

Hoàng Sơn (từ Phnom Penh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]