(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 18 ngày thi đấu với sự tham gia của 12.400 vận động viên (VĐV) đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, SEA Games 32 (2023) đã chính thức khép lại tối 17-5-2023 với vị trí xếp hạng nhất chung cuộc của Đoàn Thể thao Việt Nam.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7q+G7g+G7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buU4bu2w5oo4buU4bqlIcWoMC7hu5Thu7JiU+G7lOG7tjFVMOG7lOG6pSE64buU4bqlIVMx4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buOw4JT4bqn4buUxqBR4buUMC5V4buB4buU4bqlISjhu5Thu7bhu67huqfhu5Thur3huqMo4buUw6LDqeG7lOG6pSFTIOG7lC4oU+G7lOG7smJT4buUxqDhu5pO4bui4buW4buW4buU4bq9VzDhu5Thu7ZhMC7hu5Thur0oJTDhu5TDk+G6vOG7meG6vMOS4buU4bu2KjDhu5ThuqVl4buUxqDGoOG7lOG6s+G6pzjhu7Lhu5QuKFPhu5ThuqXhurUxMC7hu5RdIeG6p+G7lOG6vcOp4buy4buU4buZNzAu4buU4buvUyDhu5RpTeG7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buU4buc4bua4buUw5Phu5rhu5bhu5rhu5zDkuG7lOG7tuG7pOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5RdIUDhurfhu5Qiw5oo4buU4bqlOCjhu5TGoFAt4bueLeG7muG7luG7muG7nOG7lOG6veG6oyjhu5Thur0+4buU4bql4bq1KeG7lOG6vyrhurfhu5Qhw5owLuG7lDAh4buu4bql4buU4buyIeG6pzAu4buU4buy4bqnYeG7suG7lOG7smJT4buU4buZMVUw4buU4bqkITrhu5ThuqUhUzHhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1MgTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buY4bu04bqlIeG6pyDDneG7lCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFDhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu5rhu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buc4bua4buWL8agUFDhu7Thu6Lhu5ZS4buc4bua4bucUuG6pVDhu57hu5bhu5oi4buWLcagTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG7q+G7g+G7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buU4bu2w5oo4buU4bqlIcWoMC7hu5Thu7JiU+G7lOG7tjFVMOG7lOG6pSE64buU4bqlIVMx4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFDhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6Lhu5rhu5bhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buZ4bus4buB4buUXSE3MC7hu5Thurchw5ko4buUIlYw4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pSglMOG7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyDhu5QuKFUwIeG7lDAuNyjhu5ThurPhuqdUMOG7lOG6s+G6p+G7rDDhu5ThuqXDmijhu5QgYeG6peG7lF3hu4Phu5Thu7bDmijhu5QhYSjhu5ThuqUhOuG7lOG6pSFTMeG7lCLhuqMw4buUMCHhu67huqXhu5RdIeG6p+G7lOG6vcOp4buy4buUMCFkMC7hu5QiVeG7lCJWMOG7lOG7tlbhuqfhu5ThuqUoJTDhu5Thu7Ih4bqtMC7hu5ThuqVT4buU4bq/KuG6t+G7lCHDmjAu4buUMCHhu67huqXhu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqVk4buU4bqlISrhu5RdITcwLuG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7IhYuG7lDAhVU7hu5R1Uyjhu5QiVjDhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4oCc4bq9N+G7lOG7tjgo4oCd4buU4bqv4buUw6Lhu6ww4buU4buyIeG6oSjhu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5Thu7Yy4buUw5Phu5rhu5bhu5bhu5xN4buU4bua4buWxqBSw5Lhu5Thu7Ym4bqn4buUIlXhu5QwIeG6uzAu4buUIlYw4buU4buyIeG6rTAu4buU4bqlU+G7lOG7tsSRMC7hu5ThurVT4buU4bu24bumMC7hu5Thu7JTKE3hu5Qp4bql4buUMCEoJuG6p+G7lF0hNzAu4buU4bqlITrhu5ThuqXhurVUMCHhu5RdITUo4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqUoKjAu4buU4bq1xq8wLuG7lDBk4bqj4buy4buU4buyIWLhu5QwIVXhu5ThuqVXMOG7lOG7tOG6qzAu4buUZOG6p+G7lOG6pSEq4buU4buyYlPhu5QgPDAh4buU4bu2OuG7lOG7tmRT4buU4buyVOG7suG7lCA3MOG7lOG6pSEq4buUIMOaMCFN4buU4bu24buo4buy4buU4bqlIeG6qeG7lOG6vVUx4buUIj7hu7Ih4buU4bqlISjhu5Thu7bhu67huqfhu5TDkyBV4buU4bqlIcOp4buy4buU4bq1U+G7lDBk4bqj4buy4buU4buyIWLhu5QwIVXhu5QwVTHhu5Thu7JjMC7hu5Thur1X4buBw5LigKbhu5Thu5EzMOG7lCJWMOG7lDBV4buBTeG7lOG7siHhuq0wLuG7lOG6pVPhu5Thur0m4buUMCHhu67huqXhu5ThuqXhurUxMC7hu5TDosOp4buU4bql4busIOG7lOG6tyHhuqvhu7JN4buUXSFY4bqn4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG7smJT4buU4buyVOG7suG7lOG7tjFVMOG7lOG6pSFTIOG7lOG7tMOpS+G7lOG6vSbhu5QwIeG7ruG6peG7lF0hKOG7lOKAnOG7tuG7uCDhu5Thu7Ih4bqnNzAu4buU4bu2KOG7lOG7tlQwIeG7lOG6v8SR4buUMC5kw6Mo4oCdTeG7lOG6pcSR4buy4buU4bq9JuG7lDAh4buu4bql4buUXSEo4buUXSE3MC7hu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lCLEgyjhu5ThuqUhKuG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pVPhu4FN4buUXSEo4buUMGThuqPhu7Lhu5Thu7IhYuG7lDAhVeG7lOG7kVMg4bq34bqn4buyIShT4buUw5014buUMCEoJuG6p+G7lDBhKOG7lOG7tOG6pzAu4buU4bqlISjhu5Thu7bhu67huqfhu5Thur04MOG7lCJV4buU4bqlISrhu5Qgw5owIeG7lOG7smJT4buU4bqlITrhu5ThuqUhUzHhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1MgTuG7lOG7qyE3MC7hu5QwIeG6uzAu4buU4bqlISpN4buUw6Ix4buU4bq94bqjKOG7lOG6pSFVMCHhu5ThuqUp4buyIeG7lOG7tibhu5ThurVT4buUw51TMOG7lOG7tlbhuqfhu5ThuqXhurUxMC7hu5QwLlXhu4Hhu5Thur/huqfhu67huqXhu5ThurPhuqfhu6ww4buUIlXhu5TGoOG7muG7luG7lHXhuqfhu4Hhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bq8VTAu4buUw5N14buR4bq8w5JN4buU4buyIeG6rTAu4buU4bqlU+G7lOG7tuG7pOG7lOG6vWTEg+G6peG7lOG7siF74buU4bqlKCXhuqfhu5QuVjDhu5Thu5rhu5bhu5R14buR4bq8TuG7lOG6pCFVMCHhu5ThuqUp4buyIeG7lCBV4buU4bu2MVUw4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7lOG7tsOa4bql4buU4bu2ZMSD4buy4buUIlYw4buUMFXhu4Hhu5Thu7IhMeG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5TDosOp4buUIuG6ozDhu5Qgw5owIeG7lOG6vVXhu5TDoTDhu5Thu7Y+MCHhu5Thu7JiU+G7lCBh4bql4buUMCYw4buU4bqlITrhu5ThuqUhUzFO4buU4bqkZeG7lOG6pTHhurfhu5Thu5pN4buU4bqlMeG6t+G7lOG7nE3hu5Thu7bhu6zhu4Hhu5QiVeG7lCJWMOG7lOG7tlbhuqfhu5Thu7YxVTDhu5ThuqUhOuG7lOG6pSFTMeG7lOG7smJT4buU4buyIeG6rTAu4buU4bqlU+G7lOG6vyrhurfhu5ThuqUhxJHhu5QwIeG7ruG6peG7lF0hKOG7lF0hNzAu4buU4bq3IcOZKOG7lOG7siFi4buUMCFVTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6virhurfhu5QiVjDhu5QiZMSD4bql4buUw6JT4bqn4buU4buZMVUw4buU4bqkITrhu5ThuqUhUzHhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4bql4bq1MTAu4buU4bqlMeG6t+G7lOG7nOG7lOG6r+G7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buUMFXhu4Hhu5QiVeG7lOG6pCFUKOG7lOG7sVMwTeG7lMO6MOG7tDEw4bu4w6IoU07hu5Thu69k4bqj4buy4buU4buyIWLhu5QwIVXhu5Thu5FTIOG6t+G6p+G7siEoU+G7lOG6peG6p+G7geG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lCDhu6jhuqXhu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqUx4bq34buU4buc4buU4buyIeG6pzAu4buU4buy4bqnYeG7suG7lDAhZDAu4buU4buyYzAu4buU4buyITHhu5ThuqUh4buu4buB4buUw6LDqeG7lOG6peG6tVMwIeG7lOG6pSFi4buU4bqlOCjhu5Thu7ZT4buUMCHhurswLuG7lCLEgyjhu5ThuqUhKuG7lOG7smJT4buUIDwwIeG7lOG7tjrhu5TigJwu4buo4bql4oCd4buU4bql4bqjKOG7lC5WMOG7lMag4buW4buW4buUdeG7keG6vE7hu5Thu5ExMOG7lMOiOOG7lDBV4buB4buU4bqz4bqnw5nhu5QiVeG7lOKAnC4hJeG7lC7huqMg4oCd4buUMCrhuqfhu5Thu7Ih4bqtMC7hu5ThuqVT4buUw50oKuG6peG7lDAy4buULlYw4buULuG7ruG6t+G7lOG7nOG7lCJWMOG7lDAh4bq7MC7hu5QuPOG7lOG7mTFVMOG7lOG6pCE64buU4bqlIVMx4buU4buxVTHhu5Thu7bDmuG6peG7lOG7tmTEg+G7suG7lF0hKOG7lOG6v8SR4buUw6Lhuq/hu5ThuqThurUoP+G6p+G7lOG6vDEo4buUIlXhu5QwZOG6o+G7suG7lOG7siFi4buUMCFV4buU4buyYlPhu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG7muG7nuG7lMOT4bua4buW4buWUsOSTuG7lOG7mTFVMOG7lOG7sVUx4buUIuG6reG7suG7lOG7tjLhu5TigJzhu7Ihe+KAneG7lC4oVTAh4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buc4bua4buUdeG7keG6vE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqThurUxMC7hu5ThuqUhVTAh4buU4bqlKeG7siHhu5Thu7Ih4bqnMC7hu5Thu7JiU+G7lOG7mTFVMOG7lOG6pCE64buU4bqlIVMx4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7lOG6pcOaKOG7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buU4buc4buaTeG7lF0hNzAu4buU4bqlITrhu5RdITcwLuG7lDAhxajhu7Lhu5Thu7YqMOG7lOG6pSFVMCHhu5ThuqUp4buyIeG7lOG6tSglMC7hu5Thu7JiU+G7lDAh4bq7MC7hu5ThuqVX4bq34buU4bqlITrhu5Thur1V4buU4buyVOG7lDAh4busMOG7lOG6pSgl4bqn4buUw50oOuG6p07hu5Thurwm4buU4bqlV+G6t+G7lOG6pSE6TeG7lOG7tjLhu5QiVeG7lOG6pSFVMCHhu5ThuqUp4buyIeG7lCJWMOG7lOG6pSHEkeG7lFHhu5Thur034buU4bu2PuG7siHhu5Thu5nDmijhu5QhYSjhu5ThuqQhOuG7lOG6pSFTMeG7lOG7mTcwLuG7lOG7r1Mg4buUaeG7lMOT4bql4bq1MTAu4buU4bu2MuG7lOG7sjLhu5QiVjDhu5ThuqUhxJHhu5Thu6Lhu5QiKCUw4buU4bqlKCrhurfDkuG7lOG7smJT4buU4bu2YSjhu5ThuqXhuqfhu4E6MOG7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lDDhurvhu5ThurPhuqc44buy4buULihTTuG7lOG7kVUwLuG7lOG7tlQwLuG7lDAyKOG7lCHhuqEw4buUXSEo4buU4bql4bq1MTAu4buUUeG7lCJWMOG7lOG7tmEo4buU4bql4bqn4buBOjDhu5TDnTIwLuG7lOG7tlThu5Qw4bq74buULihVMCHhu5R14buR4bq8TeG7lOG7sjLhu5ThuqXhuqMo4buU4bug4buUIlYw4buUdeG7seG6vOG7lOG7rVMo4buU4buZxJHhu7Lhu5Thu5Eh4bqnMC7hu5QwLjko4buULiEq4buUdeG7seG6vOG7lOG6peG6tWThuq8wLk7hu5Thu7UwLuG7lOG7kSHhuqcwLuG7lOG7smMwLuG7lCJV4buUMC5kw6Mo4buUw6Ik4buU4buy4bqpMC7hu5Thu7JU4buy4buU4buyVuG6p+G7lOG6pSFi4buU4bqlIVMg4buULihT4buUw4p24bq04bux4buT4buU4buR4bqm4bq24buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buUMOG6u+G7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pcOh4buU4buyIcSR4buy4buUw6JT4bqn4buU4bu24bus4buB4buUKeG6peG7lCLhu6zhuqdO4buU4bqu4buU4bu2YSjhu5ThuqXhuqfhu4E6MOG7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lDDhurvhu5QhNyDhu5QwU+G7gU3hu5QwLmTDoyjhu5ThuqVT4buU4buyMuG7lOG6pSE64buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG7tmTEg+G7suG7lMOiw6nhu5Thu7YxVTDhu5RdKuG6pU3hu5RdIVThuqXhu5RdIVMx4buU4buyODAu4buUISgqMOG7lOG7smMwLuG7lDAhZOG7lMOdJuG7lOG7tFXhu4Hhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE4MC7hu5Thur1V4buUw6LDqeG7lOG6pSgq4bq34buUMDgo4buU4buyYlPhu5Thu7JU4buy4buUIuG6o+G6t+G7lOG7slbhuqfhu5ThuqUhYk7hu5TDtCUw4buU4buyw5owIeG7lHXhuqfhu4MwIeG7lOG7ryFk4buU4bu24buk4buU4bqlIVUwIeG7lOG7tFMwIU3hu5Thu7ZTMC7hu5ThuqUhKOG7lOG7tuG7ruG6p+G7lOG6r+G7lDAuMcOaKOG7lOG6s+G6pzjhu7Lhu5TDk8O0OeG7lOG7mVUx4buU4buvIVPDkuG7lCJV4buUw6LDqeG7lOG7siHFqOG7suG7lOG7siHFqDBN4buUMC5V4buB4buU4buyVTAu4buU4buyIeG6uzAu4buU4buyIcOa4buy4buU4buyYlPhu5R1MVUwLuG7lOG6pCE+4buU4buxMVMwTuG7lOG7ry4xVSjhu5TDosOp4buU4bq9ZOG6oTDhu5QiJTDhu5Qgw5owIeG7lCAk4buU4buyYlPhu5R1MVUwLuG7lOG6pCE+4buU4buxMVMw4buU4bqlITzhu5Thu68u4bqn4buBOzDhu5ThuqQhPuG7lOG6pCFTMCHhu5Thu68h4buk4buU4buyYzAu4buU4buyITHhu5ThuqUh4buu4buB4buU4buyN+G7lCJV4buUIGHhuqXhu5TigJwwLjco4buUw6JTMeG7lOG7tlMwLuG7lCIlMOKAnU3hu5QuxIMo4buUIsOaKOG7lCE8MCHhu5TDnTIwLuG7lOG7smJT4buU4bqlKCYw4buU4bu2w5ox4buU4bu2VTDhu5Thu7IhPuG7lOG6vOG7pjDhu5ThuqQhPuG7lOG6pCFTMCHhu5Thuq/hu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG7muG7muG7lMOT4bua4buW4buW4bucw5Lhu5QwLlXhu4Hhu5QwVTHigKbhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hurwm4buU4buyVOG7lDAh4busME3hu5QwIeG6uzAu4buULjzhu5QgVeG7lOG7muG7lDDhurvhu5Thurzhu5nhurzhu5Thu68u4bqn4buBOzDhu5ThuqQhPuG7lHZTMCFN4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4bqkIT7hu5R14bqn4buBJjDhu5Thu7bDmuG6peG7lOG7tmTEg+G7suG7lCJV4buU4bq14buu4bql4buU4bu2VDAu4buULiEo4buUMCFXMOG7lDAq4bqn4buUXSE3MC7hu5Qg4bqnODDhu5QwMijhu5Thu7Yy4buUIlXhu5QwIeG6uzAu4buU4bqlIVUwIeG7lOG6pSnhu7Ih4buU4bqlOOG6peG7lDAh4buu4bql4buU4bqlZeG7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5Thu7YqMOG7lDBT4buB4buU4bqv4buUw6Lhu6ww4buU4buyIeG6oSjhu5RdIeG6p+G7lOG6vcOp4buy4buU4buyYlPhu5ThuqUhOuG7lOG6pSFTMeG7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyBN4buU4buyYzAu4buUIlXhu5ThuqUhVTAh4buU4bqlKeG7siHhu5ThuqU44bql4buUMCHhu67huqXhu5Thu7JiU+G7lCBh4bql4buU4bq84buZ4bq84buU4bu2KCYw4buUXSgwIeG7lOG7mTcwLuG7lOG7r1Mg4buUaU7hu5Thu68u4bqn4buBOzDhu5ThuqQhPuG7lHZTMCHhu5QiVjDhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlKCUw4buU4bql4bq1MTAu4buUw6LDqeG7lDAuISg/4bq34buULihVMCHhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqXhuqMo4buU4bui4buUdeG7keG6vOG7lOG7slThu5QwIeG7rDDhu5ThuqXDmijhu5TGoOG7lF3hu4Phu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG6vVXhu5Thu7JjMC7hu5QiVeG7lOG6vOG7meG6vOG7lOG7tigmMOG7lF0oMCHhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pSglMOG7lCJX4bq34buUXWbhu5Qi4bqr4buy4buUMFXhu4FO4buU4bqk4buuIOG7lHXhu5Hhurzhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlKCUw4buUdlMwIeG7lC4oVTAh4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqv4buUMGEo4buU4bu04bqnMC7hu5Thu55O4buW4buW4buWIE3hu5TDolPhuqfhu5Thu7Yy4buU4buyN+G7lCIoJTDhu5ThuqUoKuG6t+G7lC4oVTAh4buU4bua4buUdeG7keG6vOG7lMagTuG7nuG7luG7liDhu5Thur1V4buU4bucTuG7luG7luG7liDhu5Thur1kxIPhuqXhu5ThurVVMeG7lDDhurvhu5TDkyFTKOG7lDBhKOG7lOG7tOG6pzAu4buU4bqlISjhu5Thu7bhu67huqfhu5Thu7Ihe+G7lOG7slThu7Ih4buUMCFT4bqn4buU4bua4buW4buU4bq3IeG6reG6pcOSTuG7lOG6ruG7lDAuVeG7geG7lOG6pSEo4buU4bu24buu4bqn4buU4buy4bqnOCjhu5Thu7LhuqkwLuG7lOG7tigmMOG7lF0oMCHhu5ThuqXDmijhu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG7nOG7mk3hu5Qw4bq74buU4bq84buZ4bq84buUMC5kw6Mo4buUw7TFqOG7suG7lHQoUzAu4buULihVMCHhu5ThuqUhJSDhu5ThuqXhu64g4buUdeG7keG6vOG7lOG6r+G7lOG7tmTDozAu4buU4buyIcOa4buB4buUxqDhu5ZO4buW4buW4buWIE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu6shNzAu4buU4buyIT7huqfhu5RdQCDhu5Thu7LDmjAh4buU4oCc4bu2VTDhu5Thu7gg4oCdTeG7lOG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG6pCE+4buUdeG6p+G7gSYw4buULeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tuG7pOG7lOKAnOG6vSbhu5QiVSDhu5Thu7Thu6zhuqfhu5TDojcwLuG7lOG7reG7pOKAneG7lOG7slThu7Ih4buU4bu24bus4buB4buUIeG6oTDhu5Qw4bq5U+G7lOG6pSFX4bq34buUMCglME3hu5QgYeG6peG7lOKAnCHhuqfhu4EmMOG7lOG6pSExw5oo4buUw6I4MC7igJ3hu5Thu7JiU+G7lOG7tigmMOG7lF0oMCHhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4buyYzAu4buULihVMCHhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu5zhu5R14buR4bq84buU4bqlw5oo4buUw4Lhu5Vo4buUdFMg4bu4w6Lhu5Thu5zhu5pN4buU4bql4bq1MTAu4buU4bu2MuG7lOG7sjLhu5TGoOG7lHXhu5Hhurzhu5Thu7JU4buUMCHhu6ww4buU4bui4buW4buWIOG7lOG6tVUx4buUMOG6u03hu5TGoOG7lHXhu5Hhurzhu5QwYSjhu5Thu7ThuqcwLuG7lOG7tjkwLuG7lOG7tmEo4buU4bui4bq/4bui4buW4buWIOG7lOG6pSgq4bq34buUw6LEkeG7suG7lCHDoDDhu5QhxIPhurfhu5Thur1V4buUxqDhu5R14buR4bq84buU4bui4bq/4bui4buW4buWIOG7lOG6pSgq4bq34buUw6LEkeG7suG7lOG7tjkwLuG7lOG7tmEo4buUMOG6u07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5FWMOG7lOG6tyHDmSjhu5QwMijhu5ThuqUhJSBN4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4bqkIT7hu5R2UzAh4buUMOG7piDhu5QwU+G7geG7lCDhuqMo4buU4buaUeG7lOG6peG6p8OhKE7hu5Thu5E34buU4bu24buk4buU4bqlIVMg4buU4bu0w6nhu5Thu57hu5Rd4buD4buUw4Lhu5Vo4buUdFMg4bu4w6JN4buULihVMCHhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5TGoOG7nOG7lCHhuqfhu4Hhu5Thu7IhZOG6oTAuTeG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG7tjLhu5Thu7Iy4buUxqDhu5rhu5R14buR4bq84buU4bq9VeG7lMag4buUdeG7kcO0TOG7lOG7sjMw4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4bqkIT7hu5R14bqn4buBJjDhu5TDk+G7nOG7luG7lOG6peG6p8OhKMOS4buU4bqlZTAu4buU4buyMuG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buU4bq3IcOZKOG7lOG6tcOjKOG7lOG6v1Phu5Thu7Zkw6MwLuG7lOG7siHDmuG7geG7lOG7tjrhu5QiV+G6t+G7lC4oU+G7lOG7tjwwIU3hu5TDoigwIeG7lOG7sjEwTeG7lDAhZDAu4buU4bq94bqjKOG7lOG6pTwwIeG7lOG7gSXhuqfhu5Qi4bqjMOG7lCJTMeG7lOG7tFUwIeG7lOG7siEx4buU4bu2KCYw4buUXSgwIU3hu5TigJzDnVXhu5QgI+G7lCBh4bql4buU4buyMTDigJ3hu5QwVeG7geG7lOG7tuG7pOG7lOG6peG6teG6r+G7lCLDmihO4buU4buRN+G7lOG7sjLhu5Thu6Dhu5QiVjDhu5ThuqUhUyDhu5Thu7TDqeG7lOG7mcOaKOG7lCFhKOG7lOG6pCE64buU4bqlIVMx4buU4buZNzAu4buU4buvUyDhu5Rp4buUw5PhuqVl4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bGoMagw5JN4buULihVMCHhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqXDoTAu4buU4buyYTAu4buUxqDhu57hu5Qh4bqn4buB4buU4buyIWThuqEwLuG7lMOTxqDhu5zhu5R14buR4bq8TeG7lOG7muG7lHXhu5HDtOG7lOG6vVXhu5TGoOG7lHXhu5Hhu5nDkk7hu5ThuqTDmijhu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG7nOG7mk3hu5Thu7LDmeG7lOG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG6pCE+4buUdlMwIeG7lMOTxqDhu5rhu5R14buR4bq84buUw4Lhu5Vo4buUdFMg4bu4w6Lhu5Thu7JU4buUMCHhu6www5Lhu5Thur1V4buU4buvLuG6p+G7gTsw4buU4bqkIT7hu5R14bqn4buBJjDhu5TDk8ag4buc4buUdeG7keG6vOG7lOG7ssOZ4buUMGEo4buU4bu04bqnMC7hu5Thu7JU4buUMCHhu6ww4buU4bq9VeG7lOG7tjkwLuG7lOG7tmEow5Lhu5Thu7Ym4bqn4buU4bq3IVThu5RdZuG7lCLhuqvhu7Lhu5QgVeG7lOG6pOG6tSjhu4FTMCgwLsOiKCHhu5TDk8O6MOG7tDEw4bu4w6IoU8OS4buU4bu2UzAu4buUMMWoIOG7lC4o4bq7TuG7lOG6pOG6tWThuqPhu7Lhu5RdISjhu5Thu7Iy4buUw6LDqeG7lMOd4bqpMC7hu5Qww6Hhu5Thu7JiU+G7lOG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG6pCE+4buUdlMwIU3hu5Thu68u4bqn4buBOzDhu5ThuqQhPuG7lHXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE84buU4bqk4bq1KOG7gVMwKDAuw6IoIeG7lCJV4buU4bq84buZ4bq84buUMOG6u+G7lOG7tigmMOG7lF0oMCHhu5QuKFUwIeG7lDAhKCbhuqfhu5R14buR4bq84buUMCHhu67huqXhu5ThuqXDmijhu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lMOTxqDGoOG7lHXhu5HhurzDkk7hu5Thu68u4bqn4buBOzDhu5ThuqQhPuG7lHXhuqfhu4EmMOG7lOG6r+G7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buU4buc4bua4buU4bu24buk4buU4buyISkwIeG7lOG6pSHEkeG7suG7lCJV4buUXWbhu5Qi4bqr4buy4buULihT4buU4buyYlPhu5TDguG7lWjhu5R0UyDhu7jDouG7lOG6veG6oyjhu5TGoOG7nOG7lHXhu5HhurxO4buU4buRw5nhu5R2UzAh4buU4bq9VeG7lHXhuqfhu4EmMOG7lOG7tibhuqfhu5Thu7IhZFPhu5Thu7Iy4buU4buH4buU4bu2PjAh4buULijDmSjhu5QwLiE/4buUMCUw4buU4buyIcWo4buy4buU4buyIcWoME3hu5Qp4bql4buUMCHhu67huqXhu5Thu5rhu5Qw4bumIOG7lOG6peG6oyhN4buU4bqlw5oo4buUw4Lhu5Vo4buUdFMg4bu4w6Lhu5Thu5zhu5zhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tuG7ruG6peG7lOG6pCFUKOG7lOG7sVMwTeG7lOG7muG7lDDhurvhu5Thurzhu5nhurzhu5QwVeG7geG7lCExVTDhu5ThuqUxVTDhu5Thu7Iy4buU4bqlITrhu5Qw4busMC7hu5Thu7JTMeG7lMOdw5kwLuG7lOG6pSFVMCHhu5ThuqUp4buyIeG7lOG7slThu5QwIeG7rDBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buZZOG6oTAu4buUMCEoJTBN4buUXeG7g+G7lMOC4buVaOG7lHRTIOG7uMOi4buU4buc4bua4buUw6Ik4buU4bql4bq1NDDhu5Thur0jMOG7lCHhuqEw4buUMOG6u1Phu5Thur3huqMo4buU4buZMVUw4buU4bqkITrhu5ThuqUhUzHhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buUMCrhuqfhu5Thu7ZhKOG7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lOG6puG7muG7muG7lDBTIOG7lOG6s+G6pzjhu7Lhu5QuKFPhu5RdITcwLuG7lOG6pSHhu67huqXhu5TDncOaKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6peG6tVcw4buUw51UMOG7lF0q4bql4buU4bql4bq1ZOG6o+G7suG7lOG6puG7muG7muG7lMO6MOG7tDEw4bu4w6IoU+G7lMOT4bu2YSjhu5TDolPhuqfhu5Thu7Yy4buULihVMCHhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5Thur034buU4bu2PuG7siHDkuG7lMOiMTAu4buU4buyIWUwLuG7lOG7tjLhu5Thu7JjMC7hu5QiVeG7lOG6s+G6p1Thu5Thu7Zi4buU4bu2OuG7lOG7siHhuq0wLuG7lOG6pVPhu5QwMijhu5Thur0m4buUIGHhuqXhu5Rd4buD4buUw4Lhu5Vo4buUdFMg4bu4w6Lhu5Thu7bDmijhu5ThuqUhxagwLk/hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mOG6peG7uOG6v+G6pS1TIiguMEvhu5ThurUoLiHhuqVM4buY4buO4buMw6LhuqXhurUxMC7hu47huqR1aOG7r3Xhu5R1w63hu4wvw6LhuqXhurUxMC7hu47hu4wv4bq34buO


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]