(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, đội bóng Hà Nội FC đã khiến cả làng cầu quốc nội sửng sốt khi bổ nhiệm một chuyên gia nước ngoài là ông Kim Tae-ho (người Hàn Quốc) vào ghế “Phân tích thi đấu”, một vị trí vô cùng lạ lẫm ở giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League). Theo sự phân công và kỳ vọng, ông Kim Tae-ho sẽ giúp huấn luyện viên (HLV) trưởng Park Choong-kyun nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự lựa chọn đúng đắn nhất về nhân sự, đấu pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKsOa4bq/LuG7l+G7meG6vS7hurHhu58gLmjhurl1aMOpLmjhurkxLuG7heG6uWkgLuG6ueG7i+G6sS7hu5fhu5lpaMOpLuG6s23hursu4bqvw61ow6klL+G6uSgqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bq44bq1IOG6tywqR8Oy4bq7LuG6s8Oh4bun4bu4LuG6s23hursu4bqvw61ow6ku4bq4MS5IbeG6uy5F4bqwLuG6szQu4buF4bq54bq74bqraC7hurEzLmYxaMOpLuG6seG6ocahLuG7k8aha+G6sS5obeG6uy7hu5V0aMOpLuG7lWvhu5cu4buF4bq54bq7LuG6r24uaOG6ueG6u2NnLmdt4buXLuG6seG6ucah4bun4bqpaC7DqeG6uyAuaHDDsuG6sS5ow6lpMeG6uy5mMS5qaMOpLuG7hOG6u2cu4buWIOG6tS3hurlpLj1ow6lw4buN4bq7LuG6uDFoLuG7ksaha+G6sSQuw7oxaS7DqeG6ueG6qy7igJzhu5DhurnDoWgu4buX4bq94bqx4bq5LuG7l+G6ueG6uy7hurPDoMah4oCd4bu4Lmdt4buXLsO64bq/LuG7l+G7meG6vS7Dumou4bqx4budaMOpLmYyLmbEg2cuw7Uuw6nhursz4bq7LuG6r8OtaMOpLuG6szAu4bqx4bq5xqHhu6fhuqloLmjDqeG6ueG6u2Phu5Euw7pqLuG6s+G6v+G6seG6uS7hu5PGoWvhurEuw6nhursgLj3DmkBG4bq1IMOpxqHhurUkQC7hu5bhurnhurVpLuG7lXMu4buR4bq5w6FoLuG6sWpow6kuw7oxLuG7hcawLsO64buLaMOp4bu4Lmpow6ku4buE4bq7Zy7hu5Yg4bq1LeG6uWku4buV4bqtLsOp4bq74bub4buRLuG6ucahw6BoLmbGoeG7p2NoLsO64bq74bqpaC494bq4RsOaJC7hu5fhu5lww7Vow6ku4buQIOG7meG7hS7hurDhurlpaWjDqS3hu4Xhu6fGoWguaMOp4bq54bq74bqpaC7hurFxxqEu4buF4buxLuG6s2vhursu4buX4bq54bufLuG6s2Qu4bqxw60u4buVcy5mcyAu4bqx4bq54buLaC7hurPhu5tow6ku4bqzNmguaOG6ucOg4buXLsO6Yi5o4bq5w6FoLuG7lXPhu7gu4bqzw6DGoS7hu5Hhurkw4buRQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sOG6oWgu4buR4bq5M+G6uy5ow63hursuaMOpIOG7py7hu5k3aMOp4bu4LsO64bq/LuG7l+G7meG6vS7igJzhu5DhurnDoWgu4buX4bq94bqx4bq5LuG7l+G6ueG6uy7hurPDoMah4oCdLmjDqeG6ueG6tS7hu5fhuqloLuG6scOsaC7hurHhurlwIC7hu5PGoeG6tWguw7Uuw5pARuG6tSDDqcah4bq1LmjhurlwaMOpLuG7heG6uWpow6ku4bq5Yi7hu6UgLmYyLuG6s2vhursuw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLmhiaC7huq/DrWjDqS7hurMwLuG6uTFow6ku4bqz4bqhxqEu4bqx4bq5w6HGoS5m4buj4bqxLmjhurlwLuG6uDFoLuG7ksaha+G6seG7uC5I4bq54bqj4buXLuG6rjNoQC7hurDhurk5aMOpLuG7l+G6ueG6qy5nMS5ow6kx4bunLuG6scOsaC7hurkxaOG6uS5ow6nhurliLsO1LuG6tzPhursu4bqzw6Dhu5cu4bq5w6po4bq5LuG6seG6uXUu4buU4bu4LuG6sXPGoS7hurhGw5ou4buX4buZcMO1aMOpLuG6s23hursu4buXxqHhu6dkaC7hu5PGoWvhurEuw6nhursgLuG7lmnhu5Xhurnhurvhu6cgLkfhurvGoeG7mSAuPUjhurnhuqPhu5cu4bquM2gkLuG7l3Jow6ku4bqx4bq54buBLuG7mSAu4bqz4bq7ZGcu4bun4bqrxqEu4oCc4bqx4bq54bqr4buXLmjDqXDhu43hurvigJ0u4bqx4bufIC7huq/DrWjDqS7hurMwLsOa4bq7Y+G7ly5IIGcuZjEu4buX4bq5cOG7jWjDqS7hu6XGoeG7p+G6qWgu4oCcZ+G7nS7hu5fhurlqaMOpLuG7l+G6u2jigJ0uw7piLuG6s2vhursu4buX4bq54buf4bu4LuG6szjhurEu4bqv4bq7Y+G7ly5mMS5o4bq5dWjDqS7hurNt4bq7LuG6r8OtaMOpLmcxLuG6seG6ueG7m2jDqS7hu5cgLuG6seG6uXAgLuG7l3Jow6ku4bqzcCAuw7oxaS7igJzhuq9tLmjhurnDsuKAnS5o4bq5cC7hu61lw6nhurkgaOG6u+G7leG7lyBo4bu4LuG7hOG7p+G7mcOp4buneuG7leG7lyBoQEBALuKAnOG6suG6u2LGoS7hu5PGoSBoLuG7l+G7meG7i2jDqS7DujEu4bqxw7Mu4bqvM2guaOG6ucOg4buXLmYxLuG7keG6uTPhursu4bqv4bq74bqr4buXLuG6s+G6u2RnLmcyaOG6uS7hurHhu58gLuG6s2vhursu4buR4bq5cMOzaMOpLuG6s2Qu4bqzcCAu4buZIC7hurHhurnhurvhuqtoLuG7l+G6ucah4bqj4buXLuG6ueG7j+G7kS5mxaku4buXci5o4bq5dWjDqS7hu5HhurnDoWgu4buX4bq94bqx4bq5LuG6s8OtQC5I4bq5cGjDqS7hurEw4bqxLuG6rzJoLuG7heG6uWpow6ku4bqxw60u4buTxqHhu6cu4buX4buZw6po4bq5Lmgx4bunQC7hu5bhu5lww7LhurEu4bqvw6Dhu5cu4buFxrAu4bqza+G6uy7hu5fhurnhu58uaDFp4bu4LuG6s23hursu4buXxqHhu6dkaC7DmuG6u2Phu5cuSCBnLuG6seG7oWjDqS5o4bq54bqj4buRLuG6scahbeG6sS7DusOy4bq7LuG6t8ah4bunLmjhurnDoOG7ly5nbeG7ly7hurHhurnhurvhuqtoLuG7l+G6ucah4bqj4buXLsO6MS7hu5fhurlw4buNaMOpLuG7pcah4bun4bqpaC7hu5fhurnDoOG7ly7huq8y4bq74oCd4bu4LuG6uEbDmi5H4bq7xqHhu5kgLmjhurnDoGguZzJo4bq5QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sjBow6kuaMOt4bq7LuG6ucOzaOG7uC7DuuG6vy7hu5fhu5nhur0u4bqx4bq5xqHhu6fhuqloLuG7l+G7mTDhurHhurkuZyBow6ku4bq3MGjDqS7hurfDoOG7kS7hurHhu58gLmjhurl1aMOpLuG7heG6uWkgLuG6ueG7i+G6sS7DqeG6uyAuaDHhu6cu4buXcmjDqS7hurnhurtjaC7hurfhurtjaC7DtS7hu5XDoWgu4bqx4bq5w7Phursu4buTxqFr4bqxLmht4bq7LsOp4bqhaC7hurkg4bq7LuG7l+G6ueG6o+G7kS5o4bq74bqpaC7hu5fhu5lww7LhurFALuG7luG7mWlow6ku4buVay7hurEw4bqxLuG7l+G7meG7jy5mxaku4bqx4bufIC7hurhGw5ou4bqwIGbhurvhu5Xhu5dpLuG7lzLhursu4buW4bq7w6nhurXhu5ku4bqwxqHhu5EuKSEhKS49w6nhursz4bq7LuG6s8OgxqEu4buX4bq7Ymgu4buX4bq5w6FoLuG6seG7nyAu4butRUUu4buUxqF6xqHhu4Xhursu4bqwxqHhu5EuaMOpMeG7py5oIOG7pyThu7guamjDqS7hu5fhurnhuqHhu6cuaMOpcOG7jeG6uy7huq5sLuG6sjFpLkjhurkgLuG6szQuZnMgLuG6seG6ueG7i2guw7oxLsOp4bq7IGku4bq5OWgu4bqx4bq5aS7DuuG6vy7hurFrLsO6w6BoLmjDqXDhu43hursu4bqyceG6sS7hu5gg4bq7aOG6teG7mS7DuuG6u2PhurEu4bqx4bq5xqHhu6fhuqloQEBALuG7k8ahIOG7py7hu5Hhurnhurtn4bu4LsOp4bq54bq7LuG6ucOqaOG6uS7hurNr4bq7LuG7keG6uXDDs2jDqeG7uC7hurM44bqxLuG6r+G6u2Phu5cu4bqx4bq54bubLuG7l+G7meG7i2jDqS7DujFpLuG6seG6ueG6u+G6q2gu4buX4bq5xqHhuqPhu5fhu7gu4buVw7Uu4buX4buZcOG7jWjDqS7hurHhu58gLmjhurl1aMOpLuG6seG6ocahLuG7l+G6ueG7ny7hu5fhurnGoW3hurEu4bq5MWjDqS7igJzhu5UgaS7hu5Vr4oCdQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKkjDreG6uy7hurEw4bqx4bq5LuG7heG6uTDhurHhu7guw7rhurtj4bqxLuG7pcahw6Dhu5cu4bq54bq7Y2guZ23hu5cu4bqx4bq5xqHhu6fhuqloLsOp4bq7IC7hu5HhurnDoWgu4buX4bq94bqx4bq5LuG6s2vhursu4buX4bq54bufLmYxLuG6s+G6u2LGoS7Dumou4bqx4budaMOpLuG6seG6oWgu4buX4bq54bq74bqr4buXLuG7l+G7mWlow6ku4buX4bq54buN4bq7LuG6r8ahbuG6uy5o4bq54bq7YsahLmjDs+G6u+G7uC5o4bq54bq7YsahLmhww7LhurEu4bqzNC7hu4XhurlpIC7hurnhu4vhurEu4bq5w60gLsO64bq7Y+G6sS7hurMxaS7hu5cyaeG7uC7hurnGocOgaC5mxqHhu6djaC7hu5fhurlkLuG7l+G6uSBpQC7hu5Thuq0u4bqx4bq5OWjDqS7hurHDrS7DqcOqLmjDqTLhurEuaOG6ueG6u+G6qWguaOG6q8ahLmdt4buXLmcg4bq74bu4LuG6sTDhurEu4bqwRuG6ri7huq/DrWjDqS7hurMwLuG6seG6ucah4bun4bqpaC5ow6nhurnhurtj4buRLsO1LuG7lyDhu7guaOG6ucOg4buXLmYxLuG6s23hursu4buXxqHhu6dkaC7hu5PGoWvhurEuw6nhursgLuG7leG6rS7hurnhu4vhurEu4bq54buJ4bq7LsO6MS7hurPhursu4buX4bq54bq1aS7hurFpaC7hurNw4buNaMOpLmcxLuG6uDEuSG3hursuReG6sC7hurM0LmZzIC7hurHhurnhu4to4bu0LuG6rm4u4buVxqFow6nhu7gu4bq3MWjhurkuw7rhur8u4buX4buZ4bq9LuG7pXFow6ku4bqzMGjDqS7hu5fhu5lpaMOpLuG6ryBoLuG6ucahw6BoLmbGoeG7p2NoLuG6seG6uWkuaMOpcOG7jeG6uy7igJzhu5DhurnDoWgu4buX4bq94bqx4bq5LuG7l+G7meG6o2gu4bqzw6DGoeKAnUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bGoeG7py5o4bq54bq74bqpaOG7uC7hurHhu6Fow6ku4bqx4bqhaC7hu5Hhurkz4bq7LmjDreG6uy7hu5fhurnhuqlnLmYxLmjhuqvGoS7hu5VpLuG7lTBo4bq5LmdqLuG6ucOqaOG6ueG7uC7hurHDsy7hurHDoMahLuG7l24u4bqx4bq5ceG6sS7hurEw4bqxLuG6sEbhuq7hu7gu4bqzbeG6uy7hu5fGoeG7p2RoLuG6r8OtaMOpLuG6szAuw7Uu4buXIC7DusOy4bq7LuG6sTDhurEuaGJoLuG6r8OtaMOpLuG6szAu4bq5MWjDqS7hurPhuqHGoS7hurHhurnDocahLmbhu6PhurEu4buX4bq5w6ou4bqx4bq54bubaMOpLuG7lyAuw7rEg2gu4buX4buZaWjDqS7hu5fDqmjhurku4buX4buZMmjDqS7DunIgLuG7l+G6uXIg4bu4LsO6ciAu4buX4bq54bq74bqrxqFALuG7lnHhurEuZjEu4buX4bq54bq74bqrxqEuaOG6uXVow6kuw7rhur8u4buX4buZ4bq9LsO6ai7hurHhu51ow6ku4bqx4bqhaC7hu5fhurnhurvhuqvhu5cu4buX4buZaWjDqS7hu4XhurnhursuZjLhursu4buX4bq5ciAu4bqxMOG6sS7hurEwLmjhurnDoWjhu7gu4bqvIGgu4bqvYy7hurHhurk5aMOpLsOp4bq7a2jDqS4g4bq7LmcxLmjDqXDhu43hursu4buXIC7hurkg4bunLmbDoOG7py5mxaku4bq3aS7igJzhurM44bqxLuG7l+G6ueG7neKAneG7uC7igJzhurHDsy7hurHhurnhuqvigJ1AQEAu4bqzZC7huq/hurtjaC5n4bq7aOG6uUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhurAw4bqx4bq5LuG6s8Oh4bunLuG6s+G7m2jDqS4oIS5oNWfhu7gu4bqx4bq54bubaMOpLuG7lyAu4buXcmjDqS7hurHhurlxaMOpLuG7heG6u+G6q2gu4buVcy7hu6XGocOg4buXLuG6ueG6u2No4bu4LuG7l2xoLuG7lzLhursu4bqx4bufIC7igJzhuq4gaC7hurHhurlraMOpLuG7pcaha2jDqS7hurkyaMOp4oCdLsO1LuG6s23hursu4bqvw61ow6ku4bqzw6Dhu5cu4bqwM2jDqUAu4bquIGguaDHhu6cu4bqzcOG7j+G6sS7hu5fhurkxaOG6uS5m4bqj4buRLuG7lSDGoS7DusOsaMOpLikpLsOaQEbhurUgw6nGoeG6tS4pISgoLuG6seG7nWjDqS5ow6nGoeG7py7hurHDsy7hu6XGoWtow6ku4bq5MmjDqS7hu5nEqS7hurnDs2gu4bqvIGkuw6nhurvhu40u4bq54bqr4buXLuG6seG7nyAu4bqzbeG6uy7hurHhurnhu58u4buVw6FoLkYy4bqx4bq5LuG7luG7mSDhu6dALuG7luG7mWlow6ku4buXw6po4bq5LuG7l+G6ueG6qy7hurnhurtkZy5ow6nhurnDqGku4bqzw63hu7guaMOpcOG7jeG6uy7hu5cgLuG6szQuw6nDoOG7kS7hu5nhu5vhu5cu4buX4bq5MWjhurkuZuG6o+G7kS7igJzhuq4gaC7hurHhurlraMOpLuG7pcaha2jDqS7hurkyaMOp4oCdLsO6w7Lhursu4buF4bq7aOG6uS7hu5Hhurnhur0u4bq5aTLhu5cu4bqzbWjDqS5m4bqpaC7hu5fDsuG6uy4oIS7hu5fhu6su4bqzbGjDqS494bqxIGkuw6nDoOG7kS7hurnDs2guPC5m4bqhaC7hu5HhurnhuqFoLuG7l+G6uXDDtWjDqS7hurcxaOG6uS7hurHhurlpLuG6s23hursu4bqzMuG7ly7hurHhurlx4bqxLsO6ai7hurPhur/hurHhurkkQC7hurDhurk5aMOpLuG6r+G6u+G6q+G7ly7hurEw4bqx4bq5LuG7l+G6uXHhurEuw7rhuqNoLuG6uTFo4bq5LuG6seG7nyAu4bqvIGguaDHhu6cu4buZIC7hu5UgaS5o4bq5cGjDqS7DtS7hurEw4bqxLuG7l+G7meG6o2gu4bqzw6DGoS4w4buRLuG6seG6ucOt4buX4bu4LuG6sEbhuq4u4bq4M+G6uy7hu5DhurnDrGjDqS7hurM0LuG7l+G6uWkw4buXLuG6ueG6u2RnLmjDqWkyaC5n4buj4bqxLuG7heG6ueG6uy7hurHDrS4pLuG6seG6ueG6u+G6q2gu4buX4bq5NmjDqS5m4bq74bqpaC7hu5fhurvhuqvhu5FALuG6suG6u2LGoS7hurMwaMOpLmjDreG6uy5mMeG7uC7DtS7hurEzLiku4buX4buZ4bqjaC7hurPDoMahLmgx4bun4bu4LuG6sTDhurEuamjDqS7igJzDusahIC7hu5XDoWgu4bqx4buJ4oCdLuG6s2LGoS7huq/hur8uaOG6ueG6o2gu4bqz4bq/aOG6ueG7tC7hurjhu4su4oCc4bqxw60uw7rDoGgu4bqzYuKAnS7DumIu4buXcC7hu5dww7Vow6lAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqw5UuZ23hu5cu4bq34bq7xJFoLuG6r+G6u+G6q2gu4buF4bq5MOG6seG7uC7hu5fhu5lww7LhurEu4buX4bq54buN4bq7LuG6s+G6u2RnLuG6smkxaC7hu5bhurlkLuG7l+G6uSBpLsOa4bq7Y+G7ly5IIGcu4buX4bq5IGcu4bq3cy7hu5ThurThu60uw4kgZ+G6teG7lS4pIi49aDVnLikhKFsk4bu4LuG7kOG6ucOtLuG7lm5ow6ku4bqx4buj4bqxLuG7l+G7mXDDtWjDqS7hu5ZuaMOpLuG6seG7o+G6sS7hu5bhurlkLuG6t+G7o+G6sS7hu5fhurlkLuG7l+G6uSBpLuG7luG7meG6oWgu4bqyceG6sS7hu5DhurnDoGgu4bqzcOG7j+G6sS7igJzhurHhurnhu4toLmc44buXLsOpdOG6uy7DujFow6nigJ0uZjFnLmjDqXDhu43hursu4oCc4bqzcWjDqS5n4buh4bq7LuG6seG6ueG6v8ahLuG7lTFp4oCdQC7DgOG7py7hu5fhurnhuqsuaOG6uXBow6nhu7gu4bqxw60u4buXw7LhursuKCEu4buR4bq5w60u4buX4buZcMO1aMOpLuG6s2kxaC7DqeG6u+G7m+G7kS7DuuG6u2PhurEu4bqx4bq5aS7DuuG6vy7hu5fhu5lww7Vow6ku4bqzaTFoLmgx4bunQC5HbeG7ly7hurFpaC7hu5VrLsO6ai7hurHhu51ow6kuw6BoLuG7l3Dhu49ow6kuw7piLuG7lXMu4bq54budaMOpLuG6ueG6o8ahQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7luG6uWpow6ku4buX4bq7aC7hurHDrS4oIS7hu5HhurnDrS7hu5fhu5lww7Vow6ku4bqzaTFoLuG7pcahw6Dhu5cu4bq54bq7Y2gu4buX4buZ4bqpaC7hu5fhu5nGoeG7p2JoLuG7l+G6uWpow6kuaMOpIOG7py5m4bqj4buRLuG7l3HhurEuw6nDoeG7py7huq9x4bqxLuG7peG7m+G6sS7hurdwLmbGoeG6o2hALkjDqXDhu43hursu4bq5w6FnLmdtLuG7heG6uWpow6ku4buX4bq5ZC7hurNsaMOpLuG7l8OqaOG6uS7DusOy4bq7LuG7l+G6uXPhurEu4buX4buZMmjDqS7igJxo4bq5w6poLuG6s8OhxqEu4bqx4buhaMOpLuG7l+G6ucOg4bunLmY0aOG6uS7hurMyaeKAnS7hurHhu58gLuG6s2kxaC7hu5fhurlkLuG7l+G6uSBpLmhww7LhurEuaOG6uTFALuG6sHPhurEu4bqx4bq5OWjDqS7hurM04bu4LuG6rzNoLuG6tyBo4bq5LuG7lTDhurHhurku4buXIOG6uy7hu5fhurvhuqtow6ku4buF4bq7IC7huq/GoW3hurEu4buR4bq5M+G6uy7igJzhurHDsy7hurHDoMahLmYy4bq74oCdLsO6w7Lhursu4bqx4bq54buBLiku4buR4bq5w60u4buX4buZcMO1aMOpLuG6s2kxaC0uXS5ow6lw4buN4bq7LuG6s3Dhu4/hurEu4oCc4bq5Mi7hurHDoOG7keKAnS7hu6XGoWtow6ku4buX4bq5MWjhurlAQEAu4bqxMGgu4bqvbUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhurlz4bqxLuG7l+G6qy7hu5fhu5nhuqloLuG6seG6uWku4buX4bq5w6Dhu6fhu7gu4buF4bq54bq7LuG6r24uaOG6ueG6u2NnLmdt4buXLj3DujHhurskLuG6sTAuaOG6ucOhaC7hurHhu51ow6kuaOG6uXVow6ku4oCc4bqx4bq54bq74bqr4bqxLsOp4bq54bqr4oCd4bu4LmjDqXDhu43hursu4buXIC7hu5Hhurkz4bq7LuG6seG6uXFow6kuZ+G6u2jhurku4bqzcOG7j+G6sS7hu5VzLuG6ueG7j+G7kS5mxanhu7gu4bqx4bqhaC7hu5fhurnhurvhuqvhu5fhu7gu4bqzOOG6sS7huq/hurtj4buXLmYxLuG7l+G6vWjhurku4bq54bq7Y8ahLuG7k8ahM0Au4bqyw60uZ8Oy4bq7LmYxLmfDoMahLuG6seG6uWvhu5cu4bqx4bufIC7DusOgaC7hurNiIyUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csLuG7leG7l+G7p2bhurVWLOG7l+G6teG7peG7ly0gZuG6u8OpaOG7tC7hu5nhurvDqeG6ueG7l+G7tiwqJeG7leG7l+G7mWlow6kq4buW4bq44butSOG6uC7hurh2JS/hu5Xhu5fhu5lpaMOpKiUv4buRKg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]