(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên tục được HLV Park Hang Seo triệu tập trong nhiều đợt tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam; thể hiện phong độ thi đấu ổn định, ấn tượng tại đấu trường V.League, trung vệ Nguyễn Minh Tùng của Đông Á Thanh Hóa đã cho thấy “gừng càng già càng cay”.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5HhuqlP4buM4bq84bqm4bub4bui4bqy4bubM+G6puG7jFDDguG6vOG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqnDleG6vOG6pm7hu5vigJwp4buW4bq84bqm4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bqm4bqo4bul4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bu5w7pQ4oCdw7Qvw5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buRMeG6qOG6ruG6vOG7m8OSw5Thu7nhu5vDgeG7mErhu7nhu5s8MeG7geG7m8Oiw7pPw4nhu5s8w7rhurzhuqbhu5vhuq3DgMOK4bubw5JP4bqo4bqy4buM4bubw5LDvU3hu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m8OBSsOS4bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vDgUnhuqjhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO64bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurpv4bubw5LhuqzhurThu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5tN4bqsw4rhurzhuqbhu5vDgUnhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBeOG7jOG7m8ON4bq84bubw4FD4bq84bqsw7Phu5t44bq84bubw5Lhu5hK4bq84bqm4bubw5Lhu6fhuqjhu5vDgXjhu4zhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7gcOyMcOAw7rhuqbhu4zDgMOz4bubw5JP4buM4bq84bqm4bub4bui4bqy4bubM+G6puG7jFDDguG6vOG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqnDleG6vOG6puG7m+G7ueG7kMO64bubI0bhurzhuqbhu5vDmeG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bubw4HGsOG7m+G7ueG6rMOK4bubw5Lhuqx4UOG7m+KAnOG6puG7luG6vOG6puG7m+G7ueG7peG6vOG6puG7m+G6puG6qOG7peG7m+G7ueG7peG6vOG6puG7m+G7ucO6UOKAncOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFBw5Lhuqzhu4zhurrhu7fhu5vhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5tz4buhcE3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buj4bujdS/hu6Phu51xQeG7oeG7o+G7nXDhu6Phu53hu53DknHhu5/hu6F14bq44bujw7JFTeG6psah4bubw7rhurjDkuG7icah4bqpT+G7jOG6vOG6puG7m+G7ouG6suG7mzPhuqbhu4xQw4Lhurzhu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5XhurzhuqZu4bub4oCcKeG7luG6vOG6puG7m+G7ueG7peG6vOG6puG7m+G6puG6qOG7peG7m+G7ueG7peG6vOG6puG7m+G7ucO6UOKAncah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFz4buhcMah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Ey4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vDieG6rMO54bubw5LGoOG7m8OS4bqo4bq84bub4bui4bul4bub4bq8w4zhu5vhurjGoOG7ueG7m+G6rOG6sMOS4bub4bq6QuG6vOG6rOG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bq4eeG6vOG7m8OSw71N4bubw5JP4buM4bq84bqm4bubw4FJ4bqo4bubw5Lhu4xQ4bq04bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G7t0Phu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m+G6uMOK4bun4bqo4bub4buHw4pP4bq4QeG7m+G7uOG7jE3hu5vhu5/hu53hu5/hu5/DtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4buB4bqo4bqy4bu54bubw5JP4buM4bq84bqm4bub4bui4bqy4bubw4HGsOG7m+G7n3Xhu5vDkuG7jMON4bqo4bub4bq84bulUOG7m8OB4buYSuG7ueG7mzwx4buB4bubw6LDuk/DieG7mzzDuuG6vOG6puG7m+G6rcOAw4rhu5vhuqbhu4bhuqjhu5vhurjhuq7hurzhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m8OTxqDhu5vhurzhuqbhu6fhu7nhu5vhurzhuqzhuqjhuq7hurzhu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5vDgXdQ4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq44bul4bubw5PGoOG7m+G6puG6rOG6qOG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bui4bq24bubw4nhuqzFqeG7m+G6vOG7qeG6vOG6psOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurLhurrhu5vhu7nhu5DDuuG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqnDleG6vOG6puG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bu3R+G6qOG7m+G7ucWp4bq84bqs4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7nhur7hu5tPeMOS4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw5JP4buM4bq84bqm4bub4bui4bqy4bub4bqm4bqo4buC4bqow7Phu5vDkuG7jMON4bqo4bubw4HEqOG6qOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OST8OD4bub4bqs4buK4bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRM+G6rELhurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhurrhu6Xhurzhu5vDkk9C4bq84bqs4bubQeG6qMOC4bq84bub4bu54buQw7rhu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu6LhurLhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bubMuG6qOG6vOG6rOG7m+G6qcOV4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bqm4bqow7rhuqjhu5vDgcOK4bun4bq84bub4buj4bub4bu54buQw7rhu5sx4bqt4bub4buBw7Ixw4DDuuG6puG7jMOA4bub4buf4bud4buf4buj4bub4bq64buI4bqo4bubw5Lhuqx4UOG7m+G7okPhu5vDkk/huqrhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7uXnhu4zhu5vDkuG6rOG7kOG7m+G6vOG7pVDhu5tO4buMw7rhurzhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vhurzhuqzhu5jhu5vDkuG6rOG6sOG7m+G6vOG7pcOK4bubw4FH4bqo4bub4bui4buI4bqo4bubI0bhurzhuqbhu5vDmeG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Lhu6Phu59N4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7o3Uv4buj4budcUHhu6Hhu6Phu51w4buj4bud4budw5J14buj4bufdeG6uHTDskVN4bqmxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhuqlP4buM4bq84bqm4bub4bui4bqy4bubM+G6puG7jFDDguG6vOG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqnDleG6vOG6pm7hu5vigJwp4buW4bq84bqm4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bqm4bqo4bul4bub4bu54bul4bq84bqm4bub4bu5w7pQ4oCdxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXThu53hu53GoeG7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Lhu4nGoXLhu6Phu5/GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buR4bqpT+G7jOG6vOG6puG7m+G7ouG6suG7m+G7ueG7kMO64bubI0bhurzhuqbhu5vDmeG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bub4buP4bqm4bqo4bucw7rDteG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m8OSw5Thu7nhu5vDgeG7mErhu7nhu5s8MeG7geG7m8Oiw7pPw4nhu5s8w7rhurzhuqbhu5vhuq3DgMOK4bub4bqm4buG4bqo4bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vDgUnhuqjhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO6w7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kSNJ4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bub4bug4buU4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5vhu7nhur7hu5vDk8ag4bubQeG7teG6vOG7m0Hhu6vDkuG7m+G7ueG7kMO64bubPDHhu4Hhu5sxReG7jE3DicOK4bubw6LDgMOST8OK4bui4bqo4bu54bubw5Lhu4xQ4bub4buiw71Q4bub4bq4xqDhu7nhu5vhurjhu5hK4bq84bqm4bub4bu5eeG7jOG7m8OS4bqs4buQ4bubw4nhuqzDueG7m+G6uuG7guG6vOG6puG7m8OBxrDhu5vDieG6rOG6qOG6sOG6vOG7m+G6rOG7huG7m+G6puG7rU3hu5tPeMOS4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw4nhuqzhur7hu5vDieG6rOG7qeG6vOG7m0vhu5vhurrDlcO64bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vhurzhu6nhurrhu5vhurzDulDDs+G7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7ouG7gOG6vOG6puG7m8OBeOG7jOG7m8OBeeG7jOG7m8OS4bqo4bqu4bq8w7Lhu5vhuqlPw4rhurzhuqbhu5vhu7dH4bqo4bub4bu5xanhurzhuqzhu5vDgeG6vsOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurLhurrhu5tB4bulUOG7m0Hhu63hurzhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurpG4bq84bubw43hurzhu5vDgUPhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vhurjhu6Xhu5tQ4bqw4buM4bubw5JH4bubw4HhurThu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vDieG6rOG7r+G6vOG6puG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G7osO64bqo4bubw5JP4buA4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bqsROG7m+G6uOG7peG7m8OS4bqs4buQ4bub4bq4xJDhurzhuqzhu5tL4bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5Dhu5vhurrhu6Xhu5vDgUfhuqjhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nFqeG7m8OBSeG6qOG7myNG4bq84bqm4bubw5nhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uHnhu4zhu5vDkuG6rOG7kOG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bq84bup4bq64bub4bujdXXhu5/hu5vhurzhu6VQ4bub4bu5w5Xhurzhuqbhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhurzhuqbDiuG7p+G6qOG7m+G7t+G6qOG6vOG6rOG7mzHDiuG7jOG6qMOT4bubPU3DusOTw5Phuqjhu5vDgcaw4bub4bqsSk3hu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6uknDkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bu54butTeG7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m+G7ouG6suG7m+G7ueG6rOG7iuG6qOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m8OT4bur4bu54bubS+G7m8OBeOG7jOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4buBw7Ixw4DDuuG6puG7jMOAw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6FN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7o3Uv4buj4budcUHhu6Hhu6Phu51w4buj4bud4budw5Jy4bufcuG7neG6uOG7o+G7ncOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6qU/hu4zhurzhuqbhu5vhu6LhurLhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bubMuG6qOG6vOG6rOG7m+G6qcOV4bq84bqmbuG7m+KAnCnhu5bhurzhuqbhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5vhuqbhuqjhu6Xhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5vhu7nDulDigJ3GoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahceG7oeG7ocah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Ey4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vhu4/DucOK4bub4bui4bul4bq84bqmw7Xhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhuqbhuqjDusOK4bubw5JP4buG4bq84bqm4bubw5JPw7nhu7nhuqzhu5vDgUnhuqjhu5vDkk/hu5hL4bq84bqm4bubw4FJ4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bubI0bhurzhuqbhu5vDmeG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO6w7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcOi4bqsw4rhurzhuqbhu5vDgUnhu5vhu7nDusOK4bub4bu54buQw7rhu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vDgcaw4bub4bqm4bq+TeG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurjhu4jhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m8OTxqDhu5vhuqxI4bqo4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhu7nhu5DDuuG7myNG4bq84bqm4bubw5nhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m0vhu5vhurzhu5rDuuG7m+G7ueG7jEfhuqjhu5vhuqbhuqjDuuG6qOG7m8OBw4rhu6fhurzhu5vhu6Phu5sx4bqt4bub4buBw7Ixw4DDuuG6puG7jMOA4bub4buf4bud4buf4bujw7Lhu5sz4bqmw7pQ4bub4bu5xanhu5vDieG6rOG6qOG7m8OBR+G6qOG7m8OSw7nhu7nhu5s9TcO6w5PDk+G6qOG7m0Hhuqrhurzhuqzhu5vhu7nhuqx44bq84bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhurzhu63hurzhuqbhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhu6Lhu6vhurzhuqbhu5vhurrhu63DkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bubcOG7m8OST8O94bq84bubw4F44buM4bub4bu54buQw7rhu5sjRuG6vOG6puG7m8OZ4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rDs+G7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m+G7ouG6suG7mzPhuqbhu4xQw4Lhurzhu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vDgcaw4bub4bqmw7nhurzhuqzhu5vhu6LDueG7ueG7m+G7osO64bqo4bubw5JP4buA4bub4bq44buI4bq84bubS+G7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m8OS4bqs4buQ4bub4bu54buQw7rhu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vhu6Dhu5Thu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rMOy4bub4bqpT+G7jOG6vOG6puG7m+G7ouG6suG7m+G6vOG7pVDhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vDgeG7mErhu7nhu5s8MeG7geG7m8Oiw4DDkk/DiuG7ouG6qOG7ueG7m8OST8O6w4rhu5vhurjhu4xG4bq84bubw5J44bq64bub4bu34bup4bq84bqm4bubw4FJ4bqo4bubw5JP4buYS+G6vOG6puG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bqm4bqow7rhuqjhu5vDgcOK4bun4bq84bub4bu5w7rhurrhu5vhuqbDisOz4bubw4nhuqxH4bu54bub4bq44bqo4bqyw5Lhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6puG6qMO64bqo4bubw4HDiuG7p+G6vOG7m+G7o+G7mzHhuq3hu5vhu4HDsjHDgMO64bqm4buMw4Dhu5vhu5/hu53hu5/hu6PDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ey4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu6vhu7nhu5vhu7nhuqzhu6vhurzhu5vDk8SC4bubw5LhuqjhurBN4bubw5LDlOG7ueG7m+G6uOG7peG7m8OS4bqs4buQ4bub4bq4xJDhurzhuqzhu5tO4buMw7rhurzhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7myNG4bq84bqm4bubw5nhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m0vhu5vhu7nhuqzhu63hurzhuqbhu5vDgeG7mMSo4bq84bqm4bub4bu54buA4bq84bub4bq44bun4bqo4bub4bu54buQw7rhu5vhurrDlcO64bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vhurzhu6nhurrhu5vhurzDulDhu5vhu7nhu5Lhurzhuqbhu5vhurzhuqzhu5jhu5vhuqbhuqjhu45N4bub4bq84bqs4bul4bub4bu5eeG6uuG7m07hu4x34bq84bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5s84bul4bq84bub4bql4buMR+G7ueG7m+G7ueG6vuG7m8OS4bqs4bqu4bq64bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8O54bq84bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m8OS4bqs4buQ4bubw4HDuuG7m0Hhu6fhurzhuqbhu5vhuqzhu4rhurzhu5vDieG6rOG6qOG7m8OBSeG6qOG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBeOG7jMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5twdXVN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7o3Uv4buj4budcUHhu6Hhu6Phu51w4buj4bud4bujw5Lhu6F0dOG6uOG7ncOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6qU/hu4zhurzhuqbhu5vhu6LhurLhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bubMuG6qOG6vOG6rOG7m+G6qcOV4bq84bqmbuG7m+KAnCnhu5bhurzhuqbhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5vhuqbhuqjhu6Xhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5vhu7nDulDigJ3GoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcHV1xqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7kcOi4bqsw4rhurzhuqbhu5vDgUnhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBeOG7jOG7m3jhurzhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uuG7peG7jOG7m8O5w4rhu5sjRuG6vOG6puG7m8OZ4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDgcaw4bub4bqm4bqo4buOTeG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqnDleG6vOG6puG7m+KAnOG6uOG7hsOS4bub4bui4bulw4rhu5vhurrhu6vDkuG7m+G7oMO64bq84bqs4oCd4bub4bu54buQw7rhu5s8MeG7geG7m8Oiw7pPw4nhu5s8w7rhurzhuqbhu5vhuq3DgMOKw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG7iOG6qOG7m03huqzDiuG6vOG6puG7m+G7ucO54bu54bqs4bubw4nhuqjhurLhurrhu5vhurjEqOG6qMOz4bubw4nhuqzhuqjhuq7hurrhu5vDkkfhurzDs+G7m+G6uOG7jEbhurzhu5vhu7l54buM4bubw5LhuqxDw7Phu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqjDuuG7m8OTw4Nu4bubM+G6rOG6qOG6suG6uuG7m+G7osOU4bubw4F54buM4bubw5Lhuqjhuq7hurzhu5vhu6Lhu6Xhu5tO4buMw7rhurzhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OSRuG6qOG7m+G6uOG7peG7m+G6uOG7jEbhurzhu5vhuqzhurDDkuG7m+G6ukLhurzhuqzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OSw71N4bub4bq44buMUOG6suG6vOG7m+G7ouG7peG7m8OS4bqs4bqo4bubw4F44buM4bub4bu54bqsw4rhu5sjRuG6vOG6puG7m8OZ4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5tL4bub4bq6w5XDuuG7m+G6puG6qMWp4bqo4bub4bq84bup4bq64bub4bq8w7pQ4bubw4HhurThu5vDgUnhuqjhu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq6w5Thu7nhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m8OB4bq24bubT8O6w7Lhu5vhu4HhuqjhurLhu7nhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vDksOU4bu54bubw4Hhu5hK4bu54bub4bqm4buG4bqo4bub4bq44bqu4bq84bubw4FJ4bqo4bubw5Lhu4xQ4bq04bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m+G7ouG6qOG6vOG6rOG7m0HGoOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G7ouG7peG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OST8Wp4bqo4bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqy4bq64bubw5Lhu4xQ4bqyw5Lhu5vhu6LEqOG6qOG7m8OBR+G6qOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ucO54bub4bq84bqsd+G6vOG7m8OSRuG6qMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6s+G7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO6w7Phu5s8MeG7geG7m8Oiw4DDkk/DiuG7ouG6qOG7ueG7m8OS4bqsw7pQ4bubw4HDjeG6qOG7m8OS4buY4bubQeG7jFDhu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbDs+G7m+G6puG6qOG7jk3hu5vhu7nFqeG7m8OBSeG6qOG7m+G6puG7q+G6vOG7m8OJ4bqww5LDs+G7m+G6uuG7p+G6vOG6rOG7m+G6usSC4bub4bqs4buK4bq8w7Lhu5s8MeG7geG7m8Oiw4DDkk/DiuG7ouG6qOG7ueG7m+G7ueG6vuG7m+G7ucO54bubw5Lhuqrhurzhuqzhu5vhurrhu6fhurzhuqzDs+G7m8OST+G7jFDhurbhurzhu5vDgeG7p8OS4bubw5JP4bqo4bqww5Lhu5vhurhR4bub4bu54bqs4buK4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw4Hhu6fhuqjDs+G7m+G6usO54buM4bub4bq44buaw7rhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ucWp4bubw4FJ4bqow7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqz4bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5Dhu5tG4bq84bqm4bub4bq84bqs4bur4bu54bub4bq84bqsS+G7m+G7uXnhu4zhu5vDkuG6rOG7kOG7m+G7uXnhurzhu5vDkkThurzhuqzhu5vDksO5w4rDs+G7m+G6vOG6rMO94bq84bubw4FD4bq84bqs4bubw5JC4bq84bqs4bub4bqs4buMR+G6vOG6psOz4bubTeG6rMOK4bq84bqm4bubw5Lhu4LDuuG7m+G6rOG7mOG7iOG6vOG6puG7m8OSeOG6vOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OBR+G6qOG7m8OS4bqs4buQw7Lhu5sw4bqs4bqo4bub4bu54bqs4buMUOG6tOG6vOG7m+G6rOG6vsO64bubw5Lhu5bhu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bub4bq84bqmxqDhu5vDk8O64bq84bqm4bubTeG6rMWp4bq84bub4bu5RuG6vOG6psOz4bubw5JP4buM4bq84bqm4bub4bui4bqy4bub4bui4bul4bub4bqsw73hu4zhu5vhu6LhurLhu5vhu7fhuqjhuq7hurzhu5tN4bqsxanhuqjhu5vDkuG6rOG6quG7ueG6rOG7m+G7lOG6vOG6puG7m+G7ucag4bu54bubw4lS4bub4bq84bqsw7rhurzhuqzDsuG7myPhuqjhurbhu4zhu5vhurrDulDhu5vhurrhu6vhurzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDkkbhuqjhu5vDgeG6vuG7m+G6uOG7peG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6uOG7peG6uuG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ucO54bu54bubPDHhu4Hhu5vhu7nhur7hu5vDkk9C4bq84bqs4bubw4FJw7Phu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bub4bq6RuG6vOG7m+G7ouG7peG7m+G7t+G6tuG7m0F5UOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubw5Lhuqrhu7nhuqzDs+G7m8OB4but4bu54bub4bu34bqo4bqyw5Lhu5vhurjhu6Xhu5vDkuG6quG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhurJN4bubT3jDkuG7m+G7ucO6w4rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5E8MeG7geG7m8Oiw4DDkk/DiuG7ouG6qOG7ueG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bq84buY4buI4bu54bub4bq84bqmw4rhu6XhuqjDs+G7m8OS4bqseVDhu5vDosO6T8OJ4bub4bu54buS4bq84bqm4bub4buiw71Qw7Lhu5vhu4FC4bub4buiw71Qw7Phu5vhu7fFqeG6vOG7m8OS4bqsd+G6vOG7m8OSRuG6qOG7m+G6uOG7jEbhurzhu5tN4bqsxanhuqjhu5vDkuG6rMO6UOG7m8OBw43huqjhu5vhu7nFqeG7m8OST8OK4bq84bqm4bubw5LDvU3hu5vhurjhu4xQ4bqy4bq84bub4bq44bu14bq84bubw5Lhuqzhuqjhu5vDgXjhu4zDs+G7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G7ueG6vuG7m+G7ueG7iuG7m+G6rEnhuqjhu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bub4bq84bqs4bqo4bqy4bq64bub4buiw5Thu5vDgeG7mErhu7nhu5vhuqbhuqjDusOKw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Hhu6Hhu6FN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7n+G7o+G7o3Uv4buj4budcUHhu6Hhu6Phu51w4buj4bud4bujw5Lhu5/hu51yc+G6uOG7n8OyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG6qU/hu4zhurzhuqbhu5vhu6LhurLhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bubMuG6qOG6vOG6rOG7m+G6qcOV4bq84bqmbuG7m+KAnCnhu5bhurzhuqbhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5vhuqbhuqjhu6Xhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5vhu7nDulDigJ3GoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahdOG7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahceG7oeG7ocah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5Ey4bqo4bq84bqs4bub4bqpw5Xhurzhuqbhu5vhurjhu4xG4bq84bub4bq8w4zhu5vhurjGoOG7ueG7m+G7ucO6w4rhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6uuG7peG7jOG7m8O5w4rhu5sjRuG6vOG6puG7m8OZ4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhu6Lhu6Xhu5vDgUnhuqjhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO64bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRPOG6qOG6suG6vOG7m8OS4bun4bqow7Phu5vDgUnhuqjhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m+G7ouG7iOG6qOG7m0HDuuG6vOG6rOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5vhu6Fz4bub4bu5eeG7jOG7m8OS4bqs4buQ4bubw4HDuuG6vOG6puG7m8OSw71N4bub4bq44buMUOG6suG6vOG7m8OS4bun4bqo4bubPOG7peG7mzNJ4bqo4bubw4HhurThu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vhu7dD4bub4bu54bqsw4rhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vhurjDiuG7p+G6qOG7m+G7h8OKT+G6uEHhu5vhu7jhu4xN4bub4buf4bud4buf4bufw7Lhu5s8MeG7geG7m8Oiw7pPw4nhu5s8w7rhurzhuqbhu5vhuq3DgMOK4bubw5PEguG7m0/hu47DkuG7m+G6puG7huG6vOG7m0HDuuG6vOG6rOG7m8OTw7nhu7nhuqzhu5vhu6Dhu4xH4bq84bqm4bub4bu54buA4bq84bub4buf4buh4bub4bu5eeG7jOG7m8OS4bqs4buQ4bubw5PDuuG6vOG6puG7m+G6q8OaPeG7m8OS4bqs4bqo4bubw4F44buM4bub4buh4bubw5JPw73hurzhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G7t8Wp4bq84bqm4bubKcOy4bubM+G6puG7jFDDguG6vOG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqnDleG6vOG6puG7m8OTxILhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhu6Lhu5hKw5Lhu5tO4buMw7rhu5vDkuG6rOG7muG7m8OS4bqsw7nhu7nhuqzhu5vhurjhu4jhurzhu5vDgeG6tOG7m+G7ueG7p+G6vOG6rOG7m8OST8O64bq84bqs4bub4buj4bubw5Phu4x4w5Lhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G6q8OaPeG7m8OT4burTeG7m8OS4buI4bqow7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw4DDiuG7m+G6uEPhu7nhuqzhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBeOG7jMOz4bubI0nhuqjhu5vDkuG7jFDhurThurzhu5vhu4HhuqjhurLDkuG7mzPDuuG6uuG7m8OTxILhu5vhurh54bq84bub4bq44buYSsOS4bub4bqm4butTeG7mz7hurxBw4rhurzDgMOT4bqow7rhu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G7j+G7n+G7oeG6rHBx4bub4bq84bqm4bulUOG7m3MtcsOz4bub4bqm4butTeG7mzLDuuG6uMO6UMOT4bqow7rhu5vhu4/hu47hu7nhu5vhu5/hu6HhuqxwceG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhu6Phu6MtcuG7m+G7ouG7peG7m8OST8O94bq84bub4bu54buMR+G6qOG7m+G6puG7rU3hu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vhurzhuqzhu6Xhu5vhuqvDmj3hu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G6uOG7juG7ueG7m+G7n+G7oeG6rHBx4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7o3EtcuG7m8OS4bqsw4DDiuG7m+G6puG6qMSo4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5Ey4bun4bq84bqs4bub4bu44buYxKjhurzhuqbDtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7QvTeG7kQ==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]