(vhds.baothanhhoa.vn) - Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân) là một vùng đất thiêng. Đây là an nghỉ vĩnh hằng của các vị liệt tổ, liệt tông, hoàng đế, hoàng hậu nhà Lê, cũng chính là “kinh đô tưởng niệm” - nơi hậu thế ngưỡng vọng, tri ân công đức tiền nhân.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSghcHHhu6Fsa+G7gyg+4buwZuG6q2Nse1vEqDdqW+G7iGZr4buFWy1b4oCc4buIZmvhu4VbYuG7jVtx4bul4buba+G7g1trZsOqauKAnSEvcHHhu6Fsa+G7gyghL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30o4bqqZltxZ+G6qeG7hVvhu55y4buP4bqpW+G7g2Y3W2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW8SoN2pb4buIZmvhu4VbLOG7r8OgW+G7rnLhurdrW8SoN2o/W+G7hXJ2w6prW1Hhu4VvW+G7rnLhurdrLlvEqTlbasO0cVvhu7F0a+G7g1ti4bqzcVtx4buFZuG6uWvhu4M6W0Lhurd2W8SpOVs3a1tr4buD4buFw61b4buxw6xr4buFW+G7hcOja+G7g1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVvhu7FpW8SpZsOqcVtx4buRP1vEqWbDqnFbceG7jWvhu4M/W+G7hWw5a+G7g1ti4bq7P1vhu4VsOWvhu4Nb4buFw6JyW2vhu4U5W8So4bq5P1vhuqnDuWvhu4Nb4bqp4buFZ2vhu4VbxKk5W+KAnOG7iWZr4buFW2Lhu41bceG7peG7m2vhu4Nba2bDqmrigJ1bLVtr4buZZlvhu4XDonJbceG7heG6u1tr4buD4bul4buda+G7g1vhu7Fva+G7gz9bceG7oWZb4bq3a1vhuqnhu41r4buDW2Lhu6fhuqlbcWbhur1rW2vhu4XhurdrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH3huqtx4buFcmrhuq1b4bqr4buFZuG6q2NbZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNV1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzEyXeG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly9m4buxOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay9rY+G7rXAvICAwNC8iXTLhuqtdIl0xM10ycTA0MzLEqTI64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fT7hu7Bm4bqrY2x7W8SoN2pb4buIZmvhu4VbLVvigJzhu4hma+G7hVti4buNW3Hhu6Xhu5tr4buDW2tmw6pq4oCdfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xMl19Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn1bcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4bqpY2txY+G7oSZ9KCFm4buH4buhN2pjW3FmccSpY+G7uH1WbHJRcuG6rWNb4buxZuG6q2NsW+G7o8SpN3Zj4buhfVtw4buh4bqp4bu4feG7hXFx4bujcCovL+G7reG7reG7rTp2bHJxcuG6rWM64bqpbGovY2rhuq1j4bqrL+G6q+G7rXFSSuG6rOG7rzPhu6/hu4JdfVvhu61m4bqrceG7heG7uH01XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xMTJ9W+G7h+G7oTdqY+G6rWzhu6Hhuqtj4buh4bu4fV19WzfEqcSpbOG7reG7h3LEqcSpcOG6qeG7oWNja+G7uH19KCEvZuG7h+G7oTdqYyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buhbGvhu4Nb4bufcuG6tWtbceG7heG6v1vhu4lm4bq7a1tx4buhc+G6qVtr4buD4buFw6pbceG7hXLDonFbxKg3alvhu4hma+G7hVvhu4Vmw6prW+G6qW1bM1vhu4nhu4VyW8Sp4bqha+G7g1tqw7Rb4buxOVsyW+G6rWY3W+G7iXdb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlb4buxcjdb4buxOVvhu4VsOWvhu4Nb4buFw6JyW2vhu4U5W8So4bq5OltL4buRZlvhuq3DonFba+G7heG6s3Fb4buj4buFw6FmW+G7ieG6v1ti4bq7a1vEqOG6oWvhu4NbasO0W+G7sHI3W8So4bq5W1Hhu4U4ZltR4buRWyzhu4U3dlvhu7DDrGvhu4VbxKjhuqFr4buDLj9bYuG7pcah4bqpW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW3Hhu6HhurlrW2rDtHFb4bqrw6FmW2LhurNxW+G6rcOja+G7g1vhu6Phu4Xhuq9r4buDP1trw6NqW+G6q+G7peG7lWZb4bqp4buF4bq3a1trc2Zb4bqq4bq1clssa3NmW8SoN2pbUOG7mWsuOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KMSo4bqzdlvEqeG6oWvhu4NbasO0W+G7sXI3W8So4bq5W1Hhu4U4ZltR4buRW8SpOWpbceG7oXJr4buDW3HhurdqP1vEqeG6oWvhu4NbasO0W+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G7sXI3W+G7ieG6u1tr4buD4buFZsOq4bujW2Lhu6XGoeG6qVtqN2ZbcThr4buDW+G7m1vhuqk44bqpW+G7o+G7hWc3OltL4buF4bulW8So4bqha+G7g1tqw7Rb4buxcjdbxKjhurlbUeG7hThmW1Hhu41r4buDWyzhu4TGsHJbxKjhuqFr4buDLltrw6NqW+G6qTjhuqnhu4Vb4buww6xr4buFW8So4bqha+G7g1vhuqnhu4XFqWvhu4NbNV1dalvhu7Hhur1b4buj4buFZzdb4bqt4bqj4bqpOlvEqOG6oWvhu4NbSsO0W+G7sHI3W8So4bq5W1Hhu4U4a+G7hVtR4buNa+G7g1ss4bqo4buFZuG6uXJbxKjhuqFr4buDLltrw6NqW+G7seG6vVvhu6Phu4VnN1tC4buNa+G7g1tLN2o/W+G6qTjhuqnhu4Vb4buww6xr4buFW8So4bqha+G7g1s0XV1qOlvEqOG6oWvhu4NbasO0W+G7sXI3W8So4bq5W+G7hGbhurtrW1Hhu41r4buDWyzhuqp1W8So4bqha+G7gy5ba8Ojalvhuqk44bqp4buFW+G7sMOsa+G7hVvEqOG6oWvhu4Nb4buD4bq1a1swXV1qW+G7seG6vVvhu6Phu4VnN1tR4bq3duKApiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qHRr4buDW+G7seG7lWZb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4NbxKnhuqFr4buDW2rDtD9b4buJ4buFclvhuqtmW3Fn4bqp4buFW8SoN2pb4buIZmvhu4Vb4bqpbmtbxKnhu6VyW+G7g2bhu6tbMltx4bqzalvhuq1mN1vEqTlbMlvhuq3DoWxb4buxw6JxW+G7n3Lhu4/huqlb4buDZjdb4bqpbVvhu4NmOFtx4buhaVtixIPhuqlb4bqtZsOqcT9b4bufcndb4buFZuG6u2o/W3Fm4bq5clvhuq1m4bq/clvhuqnDujdbYuG6s3Fba+G7peG7leG6qVvhu7Hhur1bxKlp4bqp4buFW3Dhu6k/W+G7seG6oWtb4buFbTc/W+G7ieG7hWw3W+G7hW/huqk6W+G7gsO1aipb4bqtZjdb4buww6xr4buFW8So4bqha+G7g1ss4bqtZjdb4buwcjdbxKjhurlbUeG7hThmW1Hhu5EuP1vhuq1mN1vhu4jhu4Xhu41rW0vhu4NyduG6uWtb4bqo4buFZ1tC4bun4bqpWyzhuq1mN1vhu4RsOWvhu4NbUeG7hThmW+G7hcOicltL4buD4buNW1Hhu4VpW0vhu4Nv4bqpW+G6qjdsLj9b4bqtZjdb4bqo4buFZuG6uXJbxKjhuqFr4buDWyzhuq1mN1vhu7ByN1vEqOG6uVtR4buFOGvhu4VbUeG7jWvhu4MuP1vhuq1mN1vhuqp1W8So4bqha+G7g1ss4bqtZjdb4buwcjdbxKjhurlb4buEZuG6u2tbUeG7jWvhu4MuW+G7sTlb4bqtZjdb4buIZ2vhu4VbxKjhuqFr4buDWyzhuq1mN1vhu7ByN1vEqOG6uVvhuqp1W1Hhu41r4buDLjpbUeG7oWxr4buDW2JtP1txZuG6uXJb4bqtZuG6v3Jba+G7heG6s3FbxKk5W+G6rGY3W+G7sMOsa+G7hVvEqOG6oWvhu4NbYuG7pcah4bqpW+G6q8awa+G7g1tx4buh4bq5a1tqw7RxW+G7g25bYuG6s3Fb4buhw7Rr4buDP1vhuqk3bD9bceG7hWw3Zltx4buFbMOhZj9basSDcVvhuq1mN1tr4buFaGtb4bux4bq9W+G7o+G7hWc3W0s3ajpb4bqsZjdb4buww6xr4buFW8So4bqha+G7g1ti4bulxqHhuqlb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buxOWxbceG7hThr4buDWyJdW2vhuqFqWyIxMDA/W8SpOVtqw7RxW+G6qeG7jWvhu4NbceG7oWhr4buFW2vhu4Phu4XDqltx4buFcsOicVtiw7ThuqlbYjhsW+G7sTlbcWbhurlyW+G6rWbhur9yP1vhu4Phu4VmW3Hhu4XhurdrW3Hhu4Xhurs/W3DGsFtr4buD4buFZsOq4bujW+G6qcO6N1vhu7FyN1vEqOG6uVtR4buFOGZbUeG7kVstW8So4bq5W8SoxqFmOlvhuqxmN1vhu7E5W+G7oXQ3W2Lhu6XGoeG6qVvEqTlqW+G6rcOja+G7g1tiOFtx4buh4bq1altxZ+G6qeG7hVtqOXJb4buvN2vhu4Vb4buvOGpb4bqpbVvEqeG6p2tbYuG7j2pbceG7oeG6o2vhu4M6W1Hhu6HhurlrW+G6reG6vVvhuq3Eg3Fb4buhdDdb4bqpbmtba+G7hWhrW3Hhu4XhurN2W2vhu4Vm4bq9clvhu7HDs1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVvEqWw5Zltr4buFcnbhu4FrW3Hhu4Xhur9bcOG7j2vhu4NbceG7oWxr4buDW2vhu6Xhu5Xhuqk6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oQmFmW+G7sGbDqnFbxKg3altQ4buZa1vhuqjhu4Vm4bq5clvEqOG6oWvhu4Nb4bqsZlssceG7p+G6qVvhuq1mN1vhu7ByN1vEqOG6uVtR4buFOGvhu4VbUeG7jWvhu4MuW2Lhu6XGoeG6qVtxYeG6qVvhuqvGsGvhu4Nb4buxOWxba+G6oWpbSsOicltL4buDb1trZuG6uWtb4buFZsOqclvhuqjDoWvhu4VbUeG7heG7j2vhu4NbceG7heG7p1tr4buF4bqzcVssIjE2NS5bYuG7l2Zb4buxcjdbxKjhurlb4buEZuG6u2tbUeG7jWvhu4M6W+G6rGY3W+G6qW1bceG7oW9r4buDW8Sp4bulxqFr4buDW+G7ieG7hWzDoWvhu4NbIjBbceG6s2s/W+G7g8O1altx4buF4bq3a1vhuq1mN1vhu7E5W+G7oXQ3P1ti4bulxqHhuqlbxKk5alvhuq3Do2vhu4NbYjhb4buvN2vhu4Vba+G7g3J24bq5a1vhu4nhu4Xhu49mOltR4buhOGtb4bqtZjdb4buFaGvhu4Vb4buxbmvhu4Nb4bqpcmvhu4M/W2rEg3FbceG7oeG7peG7leG6qVvhu4nhu4XhuqPhuqlba+G7kWZbMFvhu4Voa+G7hVvhu6HDtWvhu4M/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7g2bhu6s3W8SpOVtqw7RxW+G6qWxrW+G7ocO1a+G7g1vEqeG7lWs/WyBb4bqt4bq5a1vhu4nhu4XhuqPhuqlbIFvhu6HDtWvhu4NbcuG7j2tb4buJ4buFc+G6qVvhuq03dlvEqeG7pcahaz9basSDcVvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6qeG7heG6tXJb4buxOWxb4buhw7Vr4buDW8Sp4buVa1vhu5tb4buDZuG7qzc6W+G7gmbhu6s3W+G7hTdmW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G6qeG7hcOtW2vhu5FmW2rhu5NmW+G6reG6uWtbceG7oTdr4buDW3Hhu6FnWzNb4buFaGvhu4Vb4buhw7Vr4buDW3Hhu4XhurdrW3Lhu49rW+G6qWxr4buDW2vhu4Vm4bq9cltibGFrWyzhu6HDtWvhu4NbduG6uWtba+G7g8awNy4/W2pmw6pr4buDW+G7hThbcWxb4buj4buFcmtb4buhN1vhuqk44bqpW2I3bFvEqeG7qTdbYjdr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1tx4bulW3Hhu4Xhurtb4bux4buXa1vEqeG6uWs6W0JhZlvhu7Bmw6pxW8SoN2pbUOG7mWtb4bqo4buFZuG6uXJbxKjhuqFr4buDW+G6rGZb4buJ4buF4bqj4bqpW+G7g+G7hWZb4bqp4buNa+G7g1tx4buhYWvhu4Nb4buFbDlr4buDW2LhurtbxKjhurlbUeG7hThr4buFW1Hhu41r4buDWy1b4buxaVvhu7ByN1ti4bulxqHhuqlbYjhr4buFW+G7g2Y4Wzdr4buFW2pma+G7hVvhu7E5W3E5Zltr4bqha+G7g1vhuq3DouG6qVtr4buF4bqzcVvEqWnhuqnhu4VbcOG7qVvhu6Phu4Vsa+G7g1vhu4lm4bq7a1vhu7Bmw6pxW0s3ajohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqhtW3Hhu4Xhur9ba21mP1tq4buTZlvEqeG6oWvhu4NbasO0P1vhuq1mN1vhu4l3W3Hhu6Fsa+G7g1vhu4nhu4VyW+G6q2ZbcWfhuqnhu4VbxKg3alvhu4hma+G7hVvEqTlbasO0cVvigJzhuqnhurdyW+G6qeG7hXJ2w6prW8SpaeG6qeG7hVtw4bup4oCdW+G7g+G6o2tb4bux4buVZltr4buF4bura+G7g1tr4buF4bq3a1vhu7HDonFbYuG7pcah4bqpW3Hhu4Xhu5dbccawW+G6qW1bceG6tWpbw6Fr4buFW+G7heG7peG7m2vhu4NbxKnhu5VrW2LhurtrW8SpaeG6qeG7hVtw4bupW+G7n3Lhu4/huqlb4buDZjdbQmFmW+G7sGbDqnFbceG7heG7l2ZbxKjhurk6W0LDtWvhu4NbceG7heG7l2Y/W2rhu5NmW+G6qeG7jWvhu4NbceG7oWhr4buFW+G7iWbhurtrW3Hhu6Fz4bqpW2vhu4Phu4XDqltx4buFcsOicVti4bq9clvEqTlba+G7heG7q2vhu4Nb4bqrZltww6FrW+G7seG6oWtb4buFbTdb4buDZjlyW+G7g2Y4W3Hhu6FpP1tiw6Bb4buxOVtiN2vhu4Nb4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW8SpOWpb4buDZjlyW+G6qW0/W+G7o+G7hWxr4buDW+G7o+G7hXNbceG7heG6uWpb4buJ4buFbFtxOWvhu4Nb4bqrZltww6FrW+G7seG6oWtb4buFbTdb4buv4bunW1Hhu4U3a+G7hT9b4bux4bqha1vhu4VtN1vhuqvhurdrW3HDtOG6qTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0oS+G7hW1qW+G7ouG7sFvhuqhRLeG7ruG7hCEv4bujKA==

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]