Lộ trình phát triển cho nền kinh tế số của Việt Nam trong tương lai phải đi từ hạ tầng công nghệ thông tin và năng lượng, an ninh mạng, năng lực số, cải cách thuế và quy định pháp lý cùng với hiện đại hóa Chính phủ và tận dụng tối đa cách mạng 4.0 với hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqideG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhu5gm4buuUuG7kuG6suG7uOG7ruG7lOG6slLhu4xS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqy4bu2xajhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6ouG7heG7qOG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7iOG7mFPhurJS4buMUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7tsWo4bqy4buIJcSQ4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uCbhu6xS4buS4bqyUMSQ4buU4bqyw53hu5jhurrhu5ThurJK4buU4bqy4bu4OuG6suG7mOG6uOG6suG7uEhS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu47hurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqy4bu44buUUuG6siHDieG6slLDilLhu5LhurJQJldS4buS4bu34bqyxJBS4bqyUuG7lFLhu5jhurJR4bq4UuG7kuG7t+G6slLDilLhu5LhurJQO+G7iOG6suG7tsWo4bu34bqy4buI4bq64buU4bqy4buIReG7iOG7mOG6suG7uOG7mEDDkuG6siHDieG6suG7skA84bqySuG7mlLhu5jhurLDneG7mEXDneG6slA+4bqy4buIPVLhu5LhurIh4buu4buU4bqy4buY4buU4buOUuG6skrhurjhu5ThurLhu5hUxJDhurLhuq/hu5jhu5ZS4buY4bqyw53hu5gl4bqyIcOJ4bqy4bu4SVLhurLEqCRS4buS4bqy4bu4xajhu5ThurJKxJDhurLhu4hF4buI4buY4bqyUeG6uFLhu5LhurLhuqzhu7nhurThurIh4buu4buU4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqySuG7quG7lOG6slHhu67hu5ThurLhu7ZFUuG7kuG6suG7uOG6uFPhurLhu7JAxajhu4jhurLhu5Lhu5TEkOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu4rhuqJ14buU4buO4bu44bqyZ8SQUeG6suG7uOG7tCbhu67hu4jhurJS4buSJllS4buS4bqy4buILMSQ4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqy4bu2xajhuqAv4buK4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yvw4JE4bqkw4Iv4bqsQ8So4bqs4bq0Q+G6qOG6rOG6tOG6tOG7uEPhuqbhuqrhuqREQuG6plDDguG7ueG7nsOd4buS4bq24bqyL+G6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Um4busUuG7kuG6slDEkOG7lOG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7tsWo4bqyw4EyUuG7mOG6slHhu5RS4buY4bqy4buYw5rEkOG7ueG6smfhu5JAxq9S4buz4bqyxIPhu6jhurLhuq/hu6ZS4buS4bqy4buV4buYJuG7rFLhu5LDgOG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLEg0VT4bqy4buIRVPhurLhu7jhu5gmVlLhu5LhurJS4buUw5NS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhuqThurTDgkThurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6siHDiVPhurLhu4jhu5gl4bqySuG7jOG6suKAnHXhu5Thu47hu7jhurJnxJBR4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG6slLhu5ImWVLhu5LhurLhu4gsxJDhurJS4buMUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7tsWo4oCd4bu54bqyw7lA4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLhu7bFqOG6suG7mFTEkOG6slLhu4xS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqyIcOJ4bqy4buIReG7iOG6suG7mFPhurjhu7jhurJK4buoUuG7kuG6sinhurzhurLhu5jhu6jhu5Thu7fhurJQw4nhurJS4buMUuG6suG7uOG6ulLhu5LhurLhu4jhu5hT4bqyw53hu5hMw53hurLhuq9A4buo4buI4bqy4buIReG7iOG7mOG6slHhurhS4buS4bqy4buI4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG6slBIUuG6suG7uOG7mD/hurLhu7gm4bqy4buKPVLhu5LhurJS4buq4bu34bqySsSQUuG7kuG6ssSo4buUw5RS4bqy4bu44buUw5JS4bqy4bu2RkDhurLhu7bhur7hu4jhurJY4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurJSJuG7ruG7iOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6siHDieG6ssSo4buUw5RS4bqy4bu0xJDhurIh4buu4buU4bqy4bu4xajhu4jhurJK4buo4bqyUuG7mMSQUuG7mOG6sljhurLhu4hF4buI4bqyUibhu67hu4jhurJKxJBS4buS4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6t+G7lOG7jEDhurJSw4k84bqySuG7huG7uOG6suG7tMSQ4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4bu44buYReG7iOG7mOG6suG7uOG7mD/hu4jhurJR4buu4buU4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG6suG7oOG7mOG6uuG6slLDilLhu5LhurLDneG7mEXhurIhWeG6suG7iEdA4bqy4bu44bu0I+G7iOG6slLhu5LDiVLhu5jhurIhw4nhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7QmVlLhu5Lhu7fhurLhu4g9UuG7kuG6suG7tjvhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6skrhu6rhu5ThurLhu4glxJDhurLhu7hTw4lS4bqy4buK4buo4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4bu24bq6UuG6silAR+G7uOG7t+G6suG7skDhurpS4bqyUD7hurIhw4nhurLhu7JA4bq6UuG6suG7uOG7tOG7muG6suG7uFPDiVLhurLhu4hIQOG7ueG6snXhu5Thu47hu7jhurJnxJBR4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7mMOV4bqyUuG7gFHhurJS4buSU8OJ4buU4bqyKUDhurLhu7jhu5jDkuG6skpU4bu34bqyUuG7mCZS4buS4bqy4bu2O+G6suG7iOG7mEDDjVLhurLhu4rhu5rhurLhu4hVUuG6suG7uOG7mOG7lMOSQOG6skpIPOG6skol4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osSDRVPhurLhu4hFU+G6slLDilHhurJSxJA84bu34bqy4buKw5NS4bqy4buI4bq4UuG7mOG6siHhu5Thu47hu4jhurLDneG7mEZS4bqy4bu44buW4buI4buY4bu34bqySkVS4buY4bqy4buS4buUReG6suG7uMagUuG7mOG6suG7mMagUuG7mOG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7uOG7mMOS4bqy4buS4buU4buu4buU4bqyIcOJ4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhu7fhurJK4buU4bqy4bu2RkDhurJKRVLhu5jhurLhu5Lhu5RF4bqyIcOJ4bqyUuG7mElS4bqySuG7mlLhu5jhurLhu7gm4busUuG7kuG6slDEkOG7lOG6suG7iOG7mFPhurJS4buMUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7tsWo4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhu7fhurJK4bq84bqy4buI4buY4buc4bqy4bu0xJDhurLhu4jhu6zhurLhu5jhu6jhu5Thu7fhurLhu7jhu5hF4buI4buY4bqy4bu44buYP+G7iOG6skrFqOG7lOG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqyxKhTxJBS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqyIcOJ4bqyKeG6vOG6suG7mOG7qOG7lOG6snXhu5Thu47hu7jhurJnxJBR4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG6suG7isWo4buU4bqy4buI4bq6UuG7mOG6slHhu67hu5Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqixINFU+G6suG7iEVT4bqy4buIKlLhu5LhurJS4buYR1LhurJR4bq4UuG7mOG6suG7tOG7gFLhu5LhurLigJx14buu4buU4bqyxKhGUuG6suG7tsWo4bqy4bu44bu0TuG6siHDieG6skpIPOG6suG7tj/hu4jhurLhu7bFqFLhu5Lhu7fhurJRP+G7iOG6skpIQOG6suG7uCbhurLhu4jEkFPhurIhw4nhurIh4bua4bqy4bu44bu04buW4bqyUuG7gFHhurLhu7jhurjhu5ThurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7uEZR4bqy4buIJcSQ4bqy4buIReG7iOG6suG7skDFqOG7iOG6suG7kuG7lMSQ4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqy4buIxJBT4bqy4buI4buYRkDhurIg4bu34bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhu4hU4bqy4buI4bus4bqy4buY4buo4buU4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bqyISZX4bu44bqy4buKSeG7iOG6slLhu5hW4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu4gk4bqy4bu2xajhurJR4buu4buU4bqyIcOJ4bqy4bu24buEUuG6suG7iFThurJSw5JA4bqy4buyQEXhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6skrhu6rhu5ThurJSw4k84bqySiZX4buI4bqy4buyQOG6ulLhurJQPuG6suG7uMWo4bu44oCd4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osSDRVPhurLhu4hFU+G6suG7iCpS4buS4bqy4buI4buY4buc4bqy4bu04buk4bu34bqy4bqv4buY4buWUuG7mOG6ssOd4buYJeG6suG7iEhS4bqy4bu4ScOd4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurImQOG6suG7uOG7lMOTUuG6skpIQOG6suG7uCbhurJKw5XhurLhu7jhu5TDklLhurLhu7jhu67hu5ThurLhu7gm4busUuG7kuG6slDEkOG7lOG6slLhu4xS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqy4bu2xajhu7fhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6skpU4bu34bqy4bu4ScOd4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurIhw4lT4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4buI4bus4bqy4bu2WOG6suG7mOG6uOG6suG7uEhS4buS4bqyUeG6uFLhu5LhurJQJuG7ruG7lOG6suG7iOG7plLhu5LhurJS4buS4buY4buO4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7lFLhurIhw4nhurJSw4pS4buS4bqyUCZXUuG7kuG7t+G6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6suG7mOG7rFLhurJSLsSQ4bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqyxJBS4bqyUuG7lFLhu5jhurJR4bq4UuG7kuG6siHDieG6suG7skDhurpS4bqy4bu44bu04bua4bqyxKgu4bqyUOG7lOG7jkDhurIhLlLhu5LhurJR4bq4UuG7mOG7t+G6slJGUuG7kuG6suG7iMSQU+G6slLDilLhu5LhurJQO+G7iOG6suG7tsWo4bqyIcOJ4bqy4bugXeG6slLDilLhu5LhurLhu7bFqOG6suG7iOG7mFPhurJQO+G7iOG6slAmV1Lhu5LhurJQxJBT4bqySuG7qFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6suG6r+G7mOG7llLhu5jhurLDneG7mCXhurLhu7bFqOG6siHDieG6ssSoLuG6slDhu5Thu45A4bqyUVjhu7fhurLhu6Dhu5hAPMOSUuG6suG7oOG7mOG7luG7iOG7mOG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6slDhu65S4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLhu6DDk+G6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6slLhu5jhu4BR4bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqy4buI4bq6UuG7mOG6suG7ikVT4bqy4bu24buuUeG6suG7iuG6ulPhurJK4bq6UeG6suG7qlLhurJK4buaUuG7mOG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6siHhu6LhurJR4bum4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6r0Xhu4jhurLhu4jhu5hAPMOTUuG6suG7kuG7lMSQ4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqySuG7jEDhurLhu4jhurpS4buY4bqy4buKRVPhurJ14buU4buO4bu44bqyZ8SQUeG6ssOd4buY4bq64buU4bqy4buIxajhurLhu5Lhur5S4buS4bqy4bu0R+G7uOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqySsOV4bqySuG6uOG7uOG6skomV+G7iOG6suG7uMWo4buI4bqySuG7qOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7uOG7tOG7lMOVUuG6skpFw53hurI/UuG7kuG6skomV+G7iOG6silA4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu7bFqOG6suG7uFPDiVLhurLhu4hIQOG7ueG6suKAnGY/4buI4bqySuG7qOG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6suG7tsWo4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7mOG7nOG6suG7uOG7lMOTQOG6sljhurLhu4hF4buI4bqyxKhTxJBS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqy4bu44buUw5NA4bqy4buK4buUw5VA4bqy4buIJcSQ4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhu4hVUuG6suG7tEfhu7jhurLhu7jhu5hHw53igJ3hu7fhurLhu4hVUuG6sinEkOG6slHhu67hu5ThurLhu4rhur7hu7jhurLhu6Dhu5rDneG6suG7uMWo4buI4bqySuG7qOG6suG7uFPDiVLhurLhu4hIQOG7ueG6suG6r+G7rOG6suG7tljhurLhu5jhurjhurLhu7hIUuG7kuG6suG7iOG7mFPhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu7bFqOG6sljhurJ14buU4buO4bu44bqyZ8SQUeG6suG7iFVS4bqy4bu44buY4buUw5JA4bqyIcOJ4bqyPMOSQOG7t+G6ssSoU+G6skpU4bu34bqySuG6vOG6skrDklLhurJQI+G7iOG6snXhu5Thu47hu7jhurJnxJBR4bqyw53hu5jhurrhu5ThurLhu7jhu5jEkDzhurJK4buq4buU4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqyUCZX4buI4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurLhu7jhu67hu5ThurJS4buMUuG6suG7oOG7lFLhu5jhurLhu7jDkuG6suG7tsWo4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7iuG6osOpxJDhu5ThurLhu6Dhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhurpS4bqy4buI4buYU+G6slLhu4xS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhuqThurTDgkThuqAv4buK4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osSDRVPhurLhu4hFU+G6suG7uOG7mCZWUuG7kuG6slLhu5TDk1LhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurJ14buU4buO4bu44bqyZ8SQUeG6suG6pOG6tMOCROG6skrhurzhurJKJsSQ4bqy4bu0xJDhurLhu5jEkOG7lOG6suG7oOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurLEqDvhurLhu4pFU+G6siHhu4zhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slIm4buu4buI4bqyUsOKUeG6suG6pOG6tMOCROG7ueG6suG7leG7mEtT4bqySlThu7fhurLhu6Dhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhurpS4bqy4bu44buYP+G6slLhu5hH4bu44bqyIeG7ruG7lOG6suG7uMOKUuG7kuG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6suG6quG7t+G6qOG6qnfhurIhw4nhurJQ4bq4UeG6ssOd4buYReG7uOG6slDDieG6suG6rOG7t+G6pMOCd+G7ueG6suG7g+G7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurLhu7jhu5g/4bqy4buYxJDhu5ThurIh4buu4buU4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqy4bqq4bu3Q8OCd+G6siHDieG6slDhurhR4bqyw53hu5hF4bu44bqyUMOJ4bqy4bqs4bu3QkR34bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7mEtT4bqyw7Rl4buZ4bu54buV4buZ4bu54bqyZ+G7kkA8w5RS4bqy4bq3P+G7iOG6suG7leG7mMOJUuG7mOG7t+G6snXhu5Thu45S4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqydeG7lOG7jlLhurJS4buS4buY4buUw5NS4bqy4buIP0DhurLhu4Phu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurIhw4nhurLhuq/hu5jhu5ZS4buY4bqy4bu2ReG7iOG7mOG6ssOBdeG6s8O04buTw4Dhu7fhurLhu6Dhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhurpS4bqy4bu44buYP+G6slLhu5hH4bu44bqy4buIVOG6suG7uOG7mMOV4bqyKeG6ujzhurLhu7TEkOG6suG7oOG7mOG7lOG6suG7iEXhu4jhurJK4buU4buMQOG6suG7oOG7lOG7jlLhurLhu6Dhu5RS4buY4bqy4bu4w5LhurLhu7jhu5jDkuG6suG7kuG7lOG7ruG7lOG6suG7oExR4bqy4bu44buYQElS4bqyUFfhu5ThurLEqFPhurLhu7hF4buI4bqySuG7qFLhu5LhurLhu7g64bqy4bu2O+G6suG7kuG7lMSQ4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4buIw4pS4buS4bqy4bu44buY4buCUuG7kuG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6suG7uOG7tMSQUuG7mOG6suG7uOG7mCbhu6xS4buS4bqyUeG6uOG7lOG6smZd4bqyLeG6suG7leG7tEBS4buS4bqySktR4bqySsOSUuG6slLhu5guUuG7kuG6suG7tj/hu4jhurJMw53hurJR4buu4buU4bqy4bug4buY4buUw5JS4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurJKP1Lhu5LhurLhu7jhu7Qm4buu4buI4bqyUuG7kkA84bqy4buI4bus4bqyUuG7mEnDneG6suG7tuG7lMOTQOG6suG7uOG7tEhR4bqy4bu44bu0w5pS4buS4bqy4buY4busUuG6suG7uDrhurLhu7jhu5jhu5rhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7kUDFqOG7iOG7t+G6suG7kuG7lMSQ4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4buI4bq4UuG7mOG6suG7uOG7tMSQUuG7mOG6suG7uOG7tMOTUuG6suG7uOG7mOG7muG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6slLhu6jhu5ThurJK4buaxJDhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhu4jhurrhurJmXeG6siHDieG6suG7leG7tEBS4buS4bqy4buRQMWo4buI4bqy4buIVOG6suG7uOG7mMOV4bqySsONPOG6slHhurhS4buY4bqyKUBH4bu44bqy4bug4buYw41A4bqy4bu2xJBS4buS4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZ+G7klPDieG7lOG6suG7tMSQ4bu34bqy4buIReG7iOG6slIm4buu4buI4bqy4bug4buYReG7iOG6suG7iCpS4buS4bqyUUDFqFLhurLhu4jhu5jhu67DneG6suG7iOG7rOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7uDrhurLhu4hA4buo4buI4bqy4buI4buY4buUw5JS4bqy4bu44buYJuG7rFLhu5LhurJR4bq44buU4bqySsOV4bqySsONPOG6slHhurhS4buY4bqyKUBH4bu44bqy4bug4buYw41A4bqy4bu2xJBS4buS4bqyZl3hurIhw4nhurLhu5Xhu7RAUuG7kuG6suG7kUDFqOG7iOG7t+G6slLDk1LhurIh4buU4buO4buI4bqydeG7lOG7juG7uOG6smfEkFHhurLhu7jDilLhu5LhurIpQEfhu7jhurLhu6Dhu5jDjUDhurLhu7bEkFLhu5LhurLhu5jEkOG7lOG6suG7uOG7mOG7muG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6slLDiTzhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyw53hu5jhurrhu5ThurJQw4nhurJK4buU4buMQOG6ssSow5ThurLEqMOJUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5VAPOG6slLhu5jhu5TDk1Lhu7fhurJ14buU4buOUuG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6snXhu5Thu45S4bqydeG6s8O04buT4bqy4buI4buYU+G6suG7tOG7gFLhu5Lhu7fhurLhu6Dhu5rhu4jhu5jhurLhu4rhurpS4bqy4bu44buYP+G6suG7mMSQ4buU4bqyUMOJ4bqy4bug4buY4bq64bqy4bu44buY4buU4bqy4buY4busUuG6siHhu67hu5ThurJRP+G7iOG6suG6quG7t0PDgnfhu7fhurJK4bq44bu44bqyUSThu4jhurLhu7jhu5TDk0DhurLhu4glxJDhurLhu5FAxajhu4jhurLhu5jhu6jhu5Thu7nhurLigJzhurdGPOG6slDDieG6suG7oOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurLhu4hU4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5jhurrhurJSw4pS4buS4bqyKeG6ujzhurLhu7TEkOG7t+G6slLhu5hW4bqyxKgm4bqySuG7msSQ4bqySuG7qFLhu5LhurJQO+G7iOG6suG7uMOKUuG7kuG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6suG7iCXEkOG6suG6pOG6tMOCQ+G7t+G6skrhu5ThurJQ4buU4buMUuG6siHhu67hu5ThurJS4buYLlLhu5LhurJS4buw4bqyUDvhu4jhurLhu4jhurrhu5ThurLhu7jhu5jhu5Thu45S4bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqy4buI4bq4UuG7mOG6suG7uOG7tMSQUuG7mOG6siHDieG6slJGUuG7kuG6suG7iMSQU+G6slLDilLhu5LhurLhu7ZAR+G7uOG6suG7iCXEkOG6suG6r+G7mOG7llLhu5jhurLDneG7mCXhu7fhurLhu7jhu5jDleG6suG7mOG7lOG7jlLhurIh4buu4buU4bqyUT/hu4jhurLhu7jDilLhu5LhurLhu7jhu7QmWFLhu5LhurLhu7gm4busUuG7kuG6skrFqOG7lOG6suG7iMSQU+G6suG7iCXEkOG6suG7iEXhu4jhurJS4buSw4lS4buY4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6suG7ksavUeG6suG7iOG7plLhu5LhurJS4buS4buY4buU4buOw53hurIhw4nhurLEqOG7muG7iOG7mOG6siEk4oCd4bu34bqy4bumUuG7kuG6suG7leG7mMOJUuG7mOG6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLEg8OTUuG6suG7iOG6uFLhu5jhurJKVOG7t+G6suG7oOG7mMWo4buU4bqyxKhTxJBS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJSJuG7ruG7iOG6skrEkFLhu5LhurJS4buw4bqyUDvhu4jhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6slHGoFLhu5jhurLhu7jhu7TDk1LhurJQ4buiUuG7mOG6siE74buI4bqy4bu44buYJuG7rFLhu5LhurJR4bq44buU4bqy4buyQMWo4buI4bqy4bu4w5Lhu7nhurLhurfhu5Thu4xA4bqySlThurJKJlfhu4jhurLhu7jhu5jDleG6suG7mOG7lOG7jlLhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7skA+4bqyw4Iv4bqk4bq0w4JE4bqy4bu4xajhu4jhurJK4buo4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqyKUBH4bu44bqy4bug4buYw41A4bqy4buIJcSQ4bqy4bug4buYxajhu5ThurLEqFPEkFLhu5jhurJS4buS4buY4buU4buOw53hurLhu7jhu7RTUuG7kuG6slIm4buu4buI4bqy4buIxJBT4bqy4buY4busUuG6suG7iCXEkOG6suG7oOG7mMWo4buU4bqyxKhTxJBS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqyxJHhurHhurnhu7nhurLhurdGPOG6slDDieG6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buYReG7iOG6suG7iuG7lOG7juG7uOG6suG7tlPhurIh4buu4buU4bqyKUDhurLhu7jhu5jDkuG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUsOKUeG6suG7uOG7tCbhu67hu4jhurLhu4pY4buU4bqyxKhTxJBS4buY4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqyxJHhurHhurnhurJQQOG7plLhurJK4bq44bu44bqy4bu4xajhu4jhurJK4buo4bqy4bu4w4pS4buS4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqy4buIxJBT4bqy4buY4busUuG6ssSoU8SQUuG7mOG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUibhu67hu4jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqideG7jOG6slE/4buI4bqy4buS4buUReG6suG7iOG7mEBS4buS4bu34bqydeG6s8O04buT4bqySkVS4buY4bqy4buS4buUReG7t+G6slDhurhR4bqyw53hu5hF4bu44bqy4buI4bq64bqyUsOKUeG6suG6pOG6tMOCROG6skomV+G7iOG6ssSoO+G6suG7ikVT4bqy4bu2T+G6suG7uOG7tFjhurJSw5NS4bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7lMOVUeG6suG7tlNF4bu44bqy4buY4busUuG6siHDieG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4bug4buY4bq64bqyUsOKUuG7kuG6suG7iFThurLhu7jhu5jDleG6slDDk1LhurLhu7jhu67hu5ThurLhuqwt4bqod+G7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7RTUuG7kuG6suG7oOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurJKSEDhurLhu7jhu5TDk1Lhu7fhurIh4buu4buU4bqy4buYU+G6uOG7uOG6skrhu6hS4buS4bqy4bug4buUUuG7mOG6suG7uMOS4bqy4buI4buYSVHhurLhu5jhu6xS4bqyxKg74bqy4bug4buUw5JS4bu34bqyUOG6uFHhurLDneG7mEXhu7jhurLhu4jhu5jhu5zhurJK4bq44bu44bqyUT/hu4jhurLhuqzhu7fhuqTDgnfhu7nhurLhu5Xhu7RTUuG7kuG6suG7oOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurLhu7jhu5g/4bqy4buYxJDhu5Thu7fhurJQ4bq4UeG6ssOd4buYReG7uOG6suG7iOG6uuG6slLDilHhurJY4bqyUT/hu4jhurLhuqzhu7dCRHfhu7fhurLhu4jEkFPhurLhu5jhu6xS4bqyUSThu4jhurLhu7jhu5TDk0DhurLhuqx34bqy4buIJcSQ4bqy4buRQMWo4buI4bqy4buY4buo4buU4bu54bqyZ+G7kkA84bqy4buI4bus4bqyUOG6uFHhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu5hLU+G6suG7oOG7muG7iOG7mOG6suG7iuG6ulLhurLhu7jhu5g/4bqy4buYxJDhu5ThurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurIp4bq6POG6suG7tMSQ4bqyUsOSQOG6suG7iFThurLhu7Y74bqy4buI4buoUuG7kuG6suG7mCZYUuG7kuG6suG7uDrhurLhu4jhurrhurLhu7Y/4buI4bqyTMOd4bqyUOG6uFHhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5Lhu5TEkOG6suG7uMOKUuG7kuG6skrDklLhurLhu7g64bqy4buKw5NS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIhw4nhurLhu4rDk1LhurJS4buSU8OJ4buU4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tFNS4buS4bqyUibhu67hu4jhu7fhurLhu4hF4buI4bqySlfhu7jhurJK4buU4buMQOG6suG7iOG7mOG7nFLhu5jhurLhu5Lhu5RF4bqy4buIReG7iOG6ssSo4bua4buI4buY4bqyISThurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4buIKlLhu5LhurJS4buYJuG6skrhu5Thu4xA4bqy4buI4buY4bucUuG7mOG6suG7uMOKUuG7kuG6suG7kuG7lEXhurIpw4pS4buS4bqyxKhIQOG6skrhurzhurJKJlfhu4jhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG7uDrhurJKSEDhurJSw4pR4bqy4bqk4bq0w4JE4bqy4bu2T+G6suG7kkY84bqyRcOd4bqyUDvhu4jhurJQ4buuUuG6suG7kuG7lMSQ4bqy4bu4w4pS4buS4bqyUOG6uFHhurLDneG7mEXhu7jhu7nhurLhu5Xhu5ZS4buY4bqySsOSUuG6suG7mMOS4bu44bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhuqwv4bqk4bq0w4JE4bu34bqy4buI4buY4buc4bqy4bu2xajhurLhu5Lhu5RF4bqy4bu44buUw5NA4bqyxKg9UuG7kuG6skrhurzhurLhu7jDilLhu5LhurLhu6Dhu5hT4bq6UuG7kuG6suG6pOG7t0ThuqZ34bqyIcOJ4bqySsSQUuG7kuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyKUDhurLhu5gm4buuUuG7kuG6skrhu5ThurJQw5NS4bu54bqy4buV4bu0U1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurJKVOG7t+G6slE/4buI4bqy4buS4buUxJDhurLhu7jDilLhu5LhurJSw4k84bqyUeG7ruG7lOG6suG7iOG7mOG7nOG6ssOd4buY4bq6UuG6skVS4buY4bqyUeG7qOG7uOG6ssOd4buYSFLhurLhu7RH4bu44bqyUuG7mMOZ4bqy4bu4ReG7iOG6skrhu6hS4buS4bqy4bu4OuG6slLhu5guUuG7kuG6skrhu5Thu4xA4bqy4buI4buY4bucUuG7mOG6suG7kuG7lEXhurLhu4glxJDhurLhuq/hu5jhu5ZS4buY4bqyw53hu5gl4bqyxKhT4bqy4buIVOG6skrhu6jhurLhu7jhu7TDlOG6suG7iCXEkOG6suG7iOG7mCNS4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osSDw5NS4bqyUuG7klPDieG7lOG7t+G6suG7kuG7lEXhurLEqEhA4bqy4bu44buY4bum4bqy4bu44buYw5LhurLhu5Lhu5Thu67hu5ThurLhu4hU4bqy4bu44buYw5XhurLhu7jhu5TDksOd4bqy4bu4JOG7iOG6suG7uMOKUuG7kuG6ssSoU+G6slLhu5guUuG7kuG6suG7iMOKUuG7kuG6suG7uOG7mOG7glLhu5LhurJY4bqy4buV4bu0QFLhu5LhurLhurfhu6ZS4buS4bqyUEtT4bqy4bu44buYxJBS4buS4bqyIcOJ4bqyUuG7kkDGr1LhurLhu4hAUuG7kuG6suG7uOG7mMOS4bqy4buS4buU4buu4buU4bqySiZX4buI4bqy4buI4bq+4bu44bqy4buS4buU4bq6UeG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurfDleG6suG7oOG7lOG7jFHhurLhu4jhu5jDkuG6slDhurhR4bqyw53hu5hF4bu44bu34bqydeG6s8O04buT4bqy4buI4buYU+G6suG7tOG7gFLhu5LhurLhu4hF4buI4bqy4buI4bus4bqy4buyQMSQUuG6skrhu5Thu4xA4bqy4buYw4lS4buY4bqy4bu2T+G6suG7iEhS4bqyw53hu5jhurrhu5ThurLhu7jhu5TDksOd4bqy4bu4JOG7iOG6suG7uOG7mEtT4bqy4bu2ReG7uOG6ssSo4buUw5RS4bqy4buK4buUw5JS4bqy4buS4buUReG6suG7iOG6uuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhu4hVUuG6slDhurjhu5ThurLhu4glxJDhurJSw4pR4bu54bqyZ+G7kkZS4bqy4buYw4lS4buS4bqyZ+G7mMOJ4bqyUibhu67hu4jhurLhu4hIUuG6suG7uOG7mElS4bqy4bu44bu0w5pS4buS4bqyIeG7ruG7lOG6siHhu5Thu47hu4jhurJK4buU4buMQOG6suG7uOG7lMOS4bu44bqy4buIQFLhu5LhurLhu7jhu5Thu4xS4bu34bqyUOG6vOG7lOG6suG7tkBH4bu44bqyIcOJ4bqy4bu44buWUuG6ssSoJFLhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu7jhu67hu5ThurJSw5JA4bqyUUDFqFLhurLEqEA84bqy4bu44bu0xqDhurJRP+G7iOG6slDhurhR4bqyw53hu5hF4bu44bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6siEmV+G7uOG6suG7oOG7mMOZ4buU4bqyUT/hu4jhurJRJOG7iOG6suG7uOG7lMOTQOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7RTUuG7kuG6slLhu5Lhur5S4bqy4buY4bq4UuG7t+G6suG6r+G7mOG7llLhu5jhurLDneG7mCXhurLhu4hIUuG6suG7uOG7lMOSw53hurLhu7gk4buI4bqy4bug4buUw5VR4bqy4bu2U0Xhu7jhurLhu4jhu5jhu4bhu7jhurLhu4jhu5jhu5ThurLhu7jhu5gmVlLhu5LhurIpQDzDk1Lhu7fhurJR4buUUuG7mOG6suG7iuG6uOG7iOG7mOG6siHDieG6suG7uOG7tEVS4buY4bqyUOG6vFLhu5LhurLDneG7mOG7luG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bu2LOG6ssSoJFLhu5LhurIhxahS4bqySkhA4bqy4bu4JuG6suG7iOG7plLhu5Lhu7nhurLhurfFqOG7lOG6siHhu67hu5ThurJQ4buiUuG7mOG6siE74buI4bqyw53hu5hGUuG6suG7iuG7quG6slLhu5JGUuG6suG7tkXhu4jhu5jhurJS4buYw4nhurJSJuG7ruG7iOG7t+G6suG7iEXhu4jhurIhw4pS4bqy4buK4bq6UuG6ssOd4buYRcOd4bqyUEBJ4bu44bqy4buISFLhurJKJlfhu4jhurIpRjzhurLEqDtS4buS4bqy4bu44buYS1PhurLhu5gm4buuUuG7kuG6skpFUuG7mOG6suG7kuG7lEXhurLhu6DDkuG7uOG6suG7skDhurrhurJKSEDhurLhu7TEkOG6siHDieG6suG7mOG7lOG7jkDhurLhu7JA4bq64bqy4buIQMWo4buU4bqy4buIPVLhu5LhurLhu4glxJDhurLhu4jhu5jhu5ThurLhu7jhu5TDk0DhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4buI4buYP+G6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurLhu4jhu5jhu5zhurLhu7hJw53hurLhu7jhu7RAUuG7kuG6suG7iOG7mCXhurI8w5JA4bqyIcOJU+G6siHhu5Thu47hu4jhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7ZTReG7uOG6skpIQOG6siHDiVPhurIhw4nhurLhu6Dhu5TDlVHhurLhu7ZTReG7uOG6suG7skA84bqy4bu44bu0xqBS4buY4bu34bqy4bu44buYJeG6suG7uCThu4jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqi4buV4buYS1PhurLEqMSQUuG7kuG7iFNS4buS4bu2xJBS4bu5IVLhuqAvw53huqI=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]