(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Vĩnh Lộc đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc thành lập các chốt kiểm soát từ huyện đến xã, tạo "lá chắn" quan trọng bảo vệ địa phương trước nguy cơ dịch COVID-19.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXJqR+G7iuG6vuG7peG6o8OSw4Lhu6Xhu6Lhu7nhu4rDiuG7pcOCVOG7kOG7isOK4bulSeG7gOG6uMOM4bul4buc4buIeeG7ouG7peG7luG6vkrhu4rDiuG7neG7pcOC4bq+T+G7isOK4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6Uh4bqvajYoLcWpd3Ev4bq+xalyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7ljXhuqx44bqkw7lyceG6rMOMcuG7geG7mlTDlMOC4bul4bui4buC4buK4bq+4bul4bq+4buC4buK4bq+4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6Uh4bqvajYoLcWpd+G7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG6tOG7gMSQ4buK4bul4buW4bq+VcOC4bul4bui4buz4buW4bud4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6VqR+G7iuG6vuG7peG6o8OSw4Lhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6Lhu7nhu4rDiuG7pcOCVOG7kOG7isOK4bulw4J5w4Lhu6XhurThu4DDieG7iuG7peG7luG6vnnhu5bhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu53hu6XDguG6vk/hu4rDiuG7peG6pOG7hMOC4bq+4bul4bq0w4nhu4rhur7hu53hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6psSo4bulw4LEqOG7pcWo4buAw4nDguG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bulw43hurDhu5bhu6XDgnnDguG7pcOC4bq+T+G7ouG7pUnhu4DhurjDjOG7peG7nOG7iHnhu6Lhu6Xhu6LDmuG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu6jhu7fhu53hu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6XDucONeeG7pcOC4bq+QeG7isO54bulxqDhu5544buK4bul4bui4buaS+G7isOK4bul4bq04bu14buI4bulxajDieG7peG6puG7hHjhu6Xhu5bhur5Uw5Xhu4rDiuG7peG7ouG7mlTDlMOC4bul4buKw4rhu57hu6rhu6XDgsOV4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6Uh4bqvajYoLcWpd+G7o3Ev4bqsw4xycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7reG7p+G7p+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/hu4DFqOG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G7iuG6rMav4bucL8awxanhu6nhu60vxrDFqeG7q+G6pOG7seG7p8aw4bup4butxanhu63hu6Lhu7F24but4but4buxw43hu6fhu6NI4buW4bqsw4rhu5fhu5rDtHfhu6vDueG7pXjDjeG7osO0w7lqR+G7iuG6vuG7peG6o8OSw4Lhu6Xhu6Lhu7nhu4rDiuG7pcOCVOG7kOG7isOK4bulSeG7gOG6uMOM4bul4buc4buIeeG7ouG7peG7luG6vkrhu4rDiuG7neG7pcOC4bq+T+G7isOK4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6Uh4bqvajYoLcWpd8O54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54but4bun4bunw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO5ciHhur5P4bui4bulSeG7gOG6uMOM4bul4buc4buIeeG7ouG7peG6pOG7hMOC4bq+4bul4bq0w4nhu4rhur7hu6Uh4bqvajYoLcWpd+G7peG7ouG7s+G7gOG7peG6veG7nk/DguG7pcONw5Lhu6XGsMWp4buv4bud4bul4bqm4buI4buz4buK4bulxqDhu5544bul4buo4bu34bulakfhu4rhur7hu6Xhu4Hhur7hu4Thu4rhur7hu6Xhu6FqR+G7iuG6vuG7peG6o8OSw4Jw4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhur7huqzhu4jhu6XhuqbEqOG7neG7pcOC4bq+T+G7ouG7pcWp4bul4bqmw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Xhu6jhu7fhu6VqR+G7iuG6vuG7peG7geG6vuG7hOG7iuG6vuG7pcOK4buAeeG7luG7pcWow5Thu4Dhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pTXDveG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bud4bulw4Lhur5P4bui4bulxrDhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Uh4bqu4bue4bulbUThu4rhu6U14buIw73hu4rhur7hu6Xhu6jhu7fhu6VqR+G7iuG6vuG7pTVQ4buKw4rhu6XDiuG7gHnhu5bhu6XFqMOU4buA4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6VtROG7iuG7pSnhu4Thu4rhur7hu53hu6XDguG6vk/hu6Lhu6Xhu6nhu6Xhu5jhu6VJ4bq+4bue4bulxajDmcOC4bulw4Lhuq7hu57hu6XhuqHhu4Dhurjhu57hu6Xhu6Lhur7hu57DksOC4bul4bqm4buEeOG7peG7luG6vuG6sOG7iuG7peG7qOG7t+G7pcSD4buA4buK4bq+4bul4bqh4bq+eOG7isOK4bulw4rhu4B54buW4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6VtROG7iuG7pSnhu4Thu4rhur7hu53hu6XDguG6vk/hu6Lhu6Xhu6vhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6XDguG6ruG7nuG7pSHhu4zhu6Xhu4HEkOG7peG7qOG7t+G7pWpH4buK4bq+4bul4bqj4buI4buKw4rhu6XDiuG7gHnhu5bhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG7geG6vuG7s8OC4bq+4bul4buB4bq+w73hu4rhur7hu53hu6XDguG6vk/hu6Lhu6Xhu7Hhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Xhu6jhu7fhu6VqR+G7iuG6vuG7peG6veG7nnjhu4rDiuG7pcOK4buAeeG7luG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bulIeG6tsOM4bul4buB4bq+UuG7quG7o+G7pSF5w4Lhu6Xhu6jhu7fhu6VqR+G7iuG6vuG7pTVU4buKw4rhu53hu6VqR+G7iuG6vuG7peG6o+G7iOG7isOK4bud4bulakfhu4rhur7hu6VY4buK4bulw4JT4buKw4rhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7pcON4bqw4buW4bulw4Lhur5P4bui4bulw4LEguG7luG7peG7qOG7t+G7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyIcSo4bulw4zDgOG7ouG7peG7ouG7s+G7gOG7pcOC4bq+T+G7ouG7pUnhu4DhurjDjOG7peG7nOG7iHnhu6Lhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu53hu6XDguG6vk/hu4rDiuG7peG6pOG7hMOC4bq+4bulIeG6r2o2KC3FqXfhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bq94bueT8OC4bulw43DkuG7pcawxanhu6/hu6Xhuqbhu4jhu7Phu4rhu6XGoOG7nnjhu6Xhuqbhu4R44bul4bq0w73hu4rhu6Xhu6jhu7fhu6VqR+G7iuG6vuG7peG7geG6vuG7gOG7iuG6vuG7neG7pcOK4buAeeG7luG7peG7mnjhu4rhur7hu6XFqMOU4buA4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6U1w73hu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7neG7pcONVOG7nuG7pcONVOG7kuG7isOK4bul4buKw4pU4buQ4buA4bulxajDveG7peG7luG6vlTDleG7isOK4bul4bui4buAw4nhu4rhu6XGoOG7nnjhu6XDguG6vk/hu6Lhu6VJ4bq+eeG7peG6pk7hu4rDiuG7o+G7peG7geG7s+G7gOG7peG6psOD4buq4bulw43DmcOC4bulw41U4buS4buKw4rhu6XDgk7hu4rDiuG7pXjhu4rhu53hu6XGoOG7nsOD4buK4bul4bucw5nhu53hu6Xhu6rhu6Xhu6LEkOG7pcOC4bq+4buAeOG7peG7q+G7pcOCeOG7peG7ouG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7ouG7msOZw4Lhu6XhurR5w4zhu6XDguG6vk/hu6Lhu6XGsOG7qy/GsOG7q+G6vuG7pcWow5p44bulSeG7gOG6uMOM4bul4buc4buIeeG7ouG7pcOC4bq+w4Dhu6Lhu6XDguG6vkPhu53hu6Xhuqbhu6Dhu4rDiuG7pcag4bue4buq4bul4bui4bua4buC4buK4bq+4bud4bulxqDhu57hu6rhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6XhuqZP4buA4bulxajDlOG7gOG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7pcWow73hu6Xhu5bhur5Uw5Xhu4rDiuG7peG7ouG7gMOJ4buK4bulxqDhu5544bulw4Lhur5P4bui4bud4bulxajDmnjhu6Xhur5Uw5Thu4rDiuG7peG6pOG6suG7iuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bul4bui4bq+w5nDguG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4buKw4rhur7hu4BEw4zhu6XDgnnDguG7pcag4bue4buq4bul4bqm4buE4buK4bq+4bulxahF4bulSeG6vnjhu4Dhu6XhurR54buI4bul4buq4bul4buixJDhu53hu6Xhuqbhu4jhu6Xhu6Lhur7Dg+G7iuG7peG7iuG6vuG7gMOJ4bui4bul4bqm4bq44bul4buaw73hu6Xhu5zhu4h54bui4bud4bul4buW4bq+eeG7ouG7peG6vuG7gMOJ4buK4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XhuqZP4buA4bul4buiVOG7kuG7isOK4bulw4LEqOG7peG7isOK4bue4buq4bulw4LDleG7pcONw4Phu6rhu6Xhu4rhur7hu4DhurrDjOG7pcOCeOG7iOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyKcOS4buA4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bulKU7hu4Dhu6Uh4bu14buK4bq+4bul4buceeG7ouG7pTThu4Et4buB4buBLeG7pSEp4bud4bulIU7hu4rDiuG7pXjhu4rhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pWpH4buK4bq+4bul4bqjw5LDguG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Vq4bu54buK4bulNVDhu4rDiuG7pcOC4bq+4buI4bul4bq04buAxJDhu6LGoeG7pcSD4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bul4buKw73hu6rhu6XhuqRQ4bulw4xUeOG7neG7peG7ikHhu4rDiuG7peG7ouG6vsSC4bui4bul4bui4bq+VOG7kOG7isOK4bud4bul4buK4bq+VOG7isOK4bul4bui4buz4buA4bulw4J5w4Lhu6XDguG6vk/hu6Lhu53hu6XDjcOZw4Lhu6XDjVThu5Lhu4rDiuG7pcONw73DjOG7peG7iuG6vuG7gMOJw4zhu6XFqOG6suG7iuG7peG7iuG7juG7pcONw5nDguG7pcWoVOG7kuG7ouG7pUnhur7EqOG7neG7peG7qkThu57hu6XDguG6ruG7nuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7ouG6vnjDjOG7pcOK4buAeOG7pcOK4buAeOG7iOG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7pcag4bueeOG7pcOCecOC4bulw4Lhur5P4bui4bul4bui4buzw4zhu6XhuqTDmuG7isOK4bul4bqm4bq44bul4buoecOC4bul4bqm4buE4buK4bq+4bulw43hu4TDguG6vuG7peG7ouG7muG7guG7iuG6vuG7neG7pUnhur544buA4bul4bq0eeG7iOG7peG7quG7peG7osSQ4bul4buaTeG7peG7msO94buKw4rhu53hu6VJ4buA4bq4w4zhu6Xhu6Lhu5p44bul4bui4bq+w4Phu4rhu6Xhu4rhur7hu4DDieG7ouG7o+G7pSlP4buA4bulxajDlOG7gOG7pcOCecOC4bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bul4bq+4buS4buW4bulSeG6vk7hu4rDiuG7peG7ouG7nsOD4buK4bul4bui4bq+UuG7pcOCecOC4bulxqDhu57hu6rhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu53hu6XDguG6vk/hu4rDiuG7peG6pOG7hMOC4bq+4bul4bqm4bu34bul4bqmVOG7ksOC4bulw43DmcOC4bulw41U4buS4buKw4rhu6XDjcO9w4zhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulxahR4bul4buK4bq+QcOC4bul4buK4bq+4buY4bul4buo4buk4bulw43hu7Dhu6XFqMO94bul4bq04buew5LDguG7pcag4bueeOG7quG7peG7ouG7muG7mOG7pcON4buz4buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhur7huqzhu4jhu6XhurR54buI4bulw4J54buI4bulw4JSeOG7pcOCecOC4bulw4Lhur5P4bui4bulSeG7gOG6uMOM4bul4buc4buIeeG7ouG7peG6pOG7hMOC4bq+4bul4bq0w4nhu4rhur7hu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bqm4buEeOG7peG6tMO94buK4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XDiuG7gHjhu6XDiuG7gHjhu4jhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6Xhuqbhu7fhu6XDguG6vsSC4buW4bul4bq+w73hu4rhur7hu6XDgnnDguG7pcag4bue4buq4bul4bqm4buE4buK4bq+4bul4buW4bq+SuG7isOK4bud4bulw4Lhur5P4buKw4rhu6XhuqThu4TDguG6vuG7peG6tMOJ4buK4bq+4bud4bulw4rEqOG7luG7peG7luG6vuG6ruG7iuG7pcag4bueeOG7iuG7peG7ouG7mkvhu4rDiuG7pcWow73hu4jhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7peG7luG6vkrhu4rDiuG7pcOC4bq+T+G7isOK4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6Uh4bqvajYoLcWpd+G7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhuqbhu4R44bul4bq0w73hu4rhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pWpH4buK4bq+4bul4bqjw5LDguG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu63hu6fhu6fhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8v4buAxajhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMWp4bup4butL8awxanhu6vhuqThu7Hhu6fGsOG7qeG7qcWp4buv4bui4bux4bur4bunduG7qcON4bun4bujSOG7luG6rMOK4buX4buaw7Thu6t24burw7nhu6V4w43hu6LDtMO5akfhu4rhur7hu6XhuqPDksOC4bul4bui4bu54buKw4rhu6XDglThu5Dhu4rDiuG7pUnhu4DhurjDjOG7peG7nOG7iHnhu6Lhu6Xhu5bhur5K4buKw4rhu53hu6XDguG6vk/hu4rDiuG7peG6pOG7hMOC4bq+4bulIeG6r2o2KC3FqXfDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7reG7p+G7p8O54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXLhuqPDmcOC4bulw41U4buS4buKw4rhu6XDguG6vlXDguG7peG7iuG7ueG7isOK4bul4bq+VMOU4buKw4rhu6XhuqThurLhu4rhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhur54w4zhu6XDiuG7gHjhu6XDiuG7gHjhu4jhu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XGoOG7nnjhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pWpH4buK4bq+4bul4bqjw5LDguG7pUnhur544buA4bul4bq0eeG7iOG7peG7quG7peG7osSQ4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIhUOG7isOK4bulxajDlOG7gOG7pcWo4buAw4nDguG7peG7ouG6vsOZw4Lhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7peG6psOT4buKw4rhu6XhurTDkuG7pcOCecOC4bulw4rhu4Dhu7Xhu4Dhu6Xhu5bhur554buW4bul4buW4bq+SuG7isOK4bud4bulw4Lhur5P4buKw4rhu6XhuqThu4TDguG6vuG7pSHhuq9qNigtxal34bulw4JSeOG7pcOCecOC4bulw4LEguG7luG7neG7pcOCecOC4bul4buKw4rDveG7iuG6vuG7neG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhuqbhu4R44bul4bq0w73hu4rhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pWpH4buK4bq+4bul4bqjw5LDguG7neG7pcOCecOC4bulw4Lhur5P4bui4bulSeG7gOG6uMOM4bul4buc4buIeeG7ouG7peG6pOG7hMOC4bq+4bul4bq0w4nhu4rhur7hu6Xhuqbhu7fhu6XFqMO94bul4bqmeOG7isOK4bulw4rEqOG7luG7peG7luG6vuG6ruG7iuG7pcag4bueeOG7iuG7peG7ouG7mkvhu4rDiuG7peG7isOK4bu54buK4bulw4Lhur7DgOG7iuG7peG7nMOZ4bul4buow4PDjOG7peG7iuG6vuG6sOG7luG7pcWow73hu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bqm4bq44bul4bqk4buEw4Lhur7hu6XhurTDieG7iuG6vuG7pcONw4Phu6rhu6XDjXjhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOCw5Lhu4rDiuG7peG6psOT4buKw4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWWOG7nuG7ouG6vuG7iOG7msO5cmzhu57Dg+G7iuG7pSFU4buQ4buKw4pxL+G7lnI=

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]