(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè, chúng tôi trở lại xóm chài dưới chân cầu Sâng (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Nắng nóng khiến cho cuộc sống của những người dân nơi đây vốn đã khó khăn, vất vả lại càng trở nên chật vật hơn.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04buHw4rhurjGoeG7t+G6psO54bqsxqHhurrhuqThuqbDqOG6vMah4oCc4bq84bur4bq6xqHhurjhuqrhurrhuqbigJ3GoeG7t+G6pkbhurrhuqTGoeG6uuG7qeG6uuG6pMO1L+G6puG7ncO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0wpw4F14bu54buXw7Qy4bqm4bua4bq64bqkxqHhurrhuqTDueG7oMah4bq64bup4bq64bqkxqHhurrDiuG6uuG6pMah4bu3deG6vMahQeG6rOG6suG6uMah4bu3w5R1xqHhurjhu451xqHhuqbDqG/GoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5Phu4ThuqzGocOTTkrGocOJ4bul4bqsxqHhu57DiuG6uMah4bu34bqmw7nhuqzGoeG7ueG7kuG7iuG6rMah4bu34bqmduG6usah4bu3eMOSxqHhuqd24bq64bqkxqHhu41M4bqm4buS4buI4bq64bqkxqEydeG6uMahMuG6pOG7peG6um/GoeG6reG6tcah4bqt4bqmdeG6uuG6psahKcOKdeG7j8OzxqEy4bup4bq64bqkxqHhurrDiuG6uuG6pMahReG6puG6rOG6ruG6usah4bu34bqm4bq8xqHhu7fDkkjhu7fGoU9G4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7l24bq6xqHhurrDjOG6rMahQXbhu6DGoeG7nEbhurrGoUHFqcahReG6psOKxqFF4bqmxrDhurpvxqHhu5x3w5PGoeG7nOG7p8ahw4nhu6XhuqzGoeG7t8O54bq64bqkxqHDk05KxqHhurrEguG6usah4bu34bqmecOTxqHhu5x5w5PGoeG6psOM4bq6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bq44bu3w4Et4bq84bu1xJDDgeG7t8OTxqHhu7nhuqThurjDgeG7ueG6rHXGoeG7nOG6rOG7ucOB4bq8xqHhurhM4buhxqHhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqHhu53hu5vhu5vEqW7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqHhu5/hu6Phu5tM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvdUxMTy/hurxMw4Hhurov4bq4w4Hhu7nhuqx1L8OT4bqmw5Lhurjhu7VsTOG7i+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6NxL+G7o+G7m+G7neG7ueG7neG7o+G7neG7o3Hhu53hu5/Dk+G7o+G7n+G7o3LDiXPDs8SQTOG6pOG7l8ah4bu5dcOTdS3Dk+G7oEzDgeG7i+G7l+G7nOG6rOG7ucOB4bq8L+G6uEzhu6Hhu5fGoeG7uXXDk3Utw4Hhurrhu7fhurzhu7nDgeG7i+G7l3Thu7Z0ReG7tVXhu6MpeuG6uOG6pyB04bq6ceG7n08w4buD4bu34bu4xJB14buH4bub4buf4bq44bq/KeG7nXHhu5sg4bq6cTLEkOG7oeG7teG6reG6reG7t+G7tlXhuq3hu4NV4bq44bq/4bqk4buiMTzhu6PhuqUjxJDEqeG7o+G7tE/EqeG7o+G7tHRP4bq/4bu14buj4buicTHDieG7teG7osOJTOG6pzIo4bq84bq4KOG7o+G7geG6pcSQ4bq6dOG7nHXhuqUg4buDLzEg4bue4bqtTeG7hzIpIOG7oeG7nXNF4budw4l6TcSp4buj4bu0I03hu7nhu6BNMuG7oiAvMk/huqThu4Ei4buf4buHPOG7tjzhuqV14bqk4bq/T+G6vOG6peG7nTApw6LDguG7tMSQc1XEqeG7o+G7tOG7oeG7m8OS4buhVcSp4buf4bu4xKnhu5/hu7jhu5fGoeG7uXXDk3Utw5PhuqzDk8OJw4Hhu4vhu5fhu5fGoeG7uXXDk3UtdU7huqRP4buL4buXceG7m23hu5tt4budcXRt4bubbeG7nW3hu51t4bud4bub4bubxKlt4bubbeG7n+G7o+G7m23hu5/hu6Phu5vhu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buf4bujTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4bujcS/hu510cuG7ueG7o+G7neG7neG7n3Phu6Fyw5Phu6Phu6Hhu6Hhu51yw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buLcnFx4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7h8OK4bq4xqHhu7fhuqbDueG6rMah4bq64bqk4bqmw6jhurzGoeKAnOG6vOG7q+G6usah4bq44bqq4bq64bqm4oCdxqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqHhurrhu6nhurrhuqThu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu5/hu6Phu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0MuG7q+G6uMah4bqk4bqs4buadcah4bqt4bq1xqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEpw4p1b8ah4buew4rhurjGoeG7t+G6psO54bqsxqHhurrhuqThuqbDqOG6vMah4buc4buK4bqsxqHhuqbDjOG6usah4buj4bubxqHhuqZIxqHhu7l24bq6xqFP4bqs4bq64bqmxqFPRuG6uuG6pMah4bq64bqm4buSxqHDk8O64bu34bqmxqHhu7XhuqzhurbDk8ah4buc4buK4bqsxqHhu7fDkkjhu7fGoU9G4bq64bqkxqHhurrhuqZI4bq6xqHhurrhuqZCTMah4bu3w5R1xqFM4bqmRsahw5PhuqZCw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcahc+G7m+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7n+G7o0zhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7o+G7o3Ev4buddHLhu7nhu6Phu53hu53hu59zcHPDk3Dhu5vhu6Fw4bubw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buL4buhc3Phu5fGoXXDicOT4buL4buX4buHw4rhurjGoeG7t+G6psO54bqsxqHhurrhuqThuqbDqOG6vMah4oCc4bq84bur4bq6xqHhurjhuqrhurrhuqbigJ3GoeG7t+G6pkbhurrhuqTGoeG6uuG7qeG6uuG6pOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dz4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7n+G7o+G7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Thu4fDiuG6uMah4bu34bqmw7nhuqzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqzhuq7hu7fGocOT4bqmw5Lhu6DhurDhurrGoUHhu5LEqOG7t8ahw4nDueG6uMah4bu14bur4bq64bqkxqHhu7XEgsahw5Phu4ThurrhuqTGoeG6puG6vOG7seG7t8ahT+G7qcOTxqFB4bqyxqHDicO54bq4xqHhurrDjOG6rMah4bu34buSxqHhurrhuqTDlcOzxqExw43huqzGoeG6uuG6psO5xqHhu7fDisahw5PhuqbEguG6uMah4bq4SMOTxqHhu7fhuqbhuqzhuq7hu7fGocOT4bqmw5Lhu6DhurDhurrGoeG6uuG6puG7hsah4bu14bur4bq64bqkxqHDk+G7hOG6usah4bu54buO4bq64bqkxqFB4bqyxqHhu7nhuqzGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHhuqbhurzhu7Hhu7fGoUHhuqzGoUHDuuG6uuG6psah4bu14bupw5PGoeG7t8O6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcahc+G7m+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7n+G7o0zhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7o+G7o3Ev4buddHLhu7nhu6Phu53hu53hu5904buf4buhw5Nwc+G7oeG7m3PDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4vhu6FwcOG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5fhu4fDiuG6uMah4bu34bqmw7nhuqzGoeG6uuG6pOG6psOo4bq8xqHigJzhurzhu6vhurrGoeG6uOG6quG6uuG6puKAncah4bu34bqmRuG6uuG6pMah4bq64bup4bq64bqk4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l3Phu5vhu5vhu5fGoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5Phu4vhu5dw4buf4buj4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtDDhur7hurrhuqTGocOT4bqmw5Lhu6DhurDhurrGoeG7t+G6pnnDk2/GoeG6uMO64bqsxqHDk+G6psOS4bug4bqw4bq6xqHDicSoTMah4bu14bur4bq64bqkxqHDk+G7hOG6usah4bq44buG4bq64bqkb8ah4bqmw4zhuqzGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ah4bu54buS4buK4bqsxqHDieG6vuG6uuG6pMahT+G7hOG6uuG6pMah4bu1RuG7t8ahw4nEguG6usahReG6puG6rOG6ruG6usah4bu34bqm4bq8xqHhurrhuqbhuqzhurbDk8ahQUjGoeG6uuG6pOG6vMO54bqsxqHDk07hu4jhuqzGoeG7nMO5xqHhu7XEguG6usahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G6psOS4bug4bqw4bq6xqHhuqR44bq6xqHhurrhuqbhu5LGoeG6uuG6pnXDksOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7GoeG7ucOT4bqmw5Lhurjhu7Xhu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu5/hu6NM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6NxL+G7nXRy4bu54buj4bud4bud4bufdOG7oXTDk+G7o3BwdOG7m8OJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i3Thu6Nx4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7h8OK4bq4xqHhu7fhuqbDueG6rMah4bq64bqk4bqmw6jhurzGoeKAnOG6vOG7q+G6usah4bq44bqq4bq64bqm4oCdxqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqHhurrhu6nhurrhuqThu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu5/hu6Phu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0MuG6puG7muG6uuG6pMah4bq64bqkw7nhu6DGoeG6uuG7qeG6uuG6pMah4bq6w4rhurrhuqRvxqFB4bqyxqHDicO54bq4xqHhuqThuqzhu6fhurjGoeG7teG7isOTxqHhurrhuqbhuqzhurbDk8ahQUhvxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGocOT4bqm4buS4buI4bq64bqkxqHhu7lI4bqsxqHhurrhu5Lhu4rhu7fGocOJxILhurrGoeG6uMO64bqsxqHDk+G6psOS4bug4bqw4bq6xqHhuqbhurzhu7Hhu7fGoUzhuqbDlMahw5PhuqbEguG6uMahw4nhu4pMxqHhu7Xhu6XDk8ah4bu34bqm4bq8xqFBS8ah4bq6w4rhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFydHNM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu5/hu51M4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6NxL+G7nXRy4bu54buj4bud4bud4buh4bub4budccOT4bujcXN0cMOJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i+G7n+G7o3Thu5fGoXXDicOT4buL4buX4buHw4rhurjGoeG7t+G6psO54bqsxqHhurrhuqThuqbDqOG6vMah4oCc4bq84bur4bq6xqHhurjhuqrhurrhuqbigJ3GoeG7t+G6pkbhurrhuqTGoeG6uuG7qeG6uuG6pOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dydHPhu5fGoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5Phu4vhu5dw4buf4bud4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtOG7tsOSSOG7t8ahT0bhurrhuqTGoeG7t8OUdcah4bu3w7rhu7fGoeG6pkjGoeG7uXbhurrGocOTTsSC4bq6xqFP4buE4bq64bqkxqHhurrhu5Lhu4rhu7fGoUXhuqbDisahReG6psaw4bq6xqHDk07GsOG6uMah4bu14bqww7PGoUDhuqzhurbhurpvxqHhurrhu5Lhu4rhu7fGoUzhuqbhu6fhuqzGoeG6uMOSdcahw4nhu6XhuqzGocOT4buUxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmSMah4bu5duG6usah4bqmdeG6rMah4bu1xILhurrGoeG7teG7iMah4buc4buK4bqsxqHhuqThuqzDusah4bu3deG6vMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu5/hu6NM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6NxL+G7nXRy4bu54buj4bud4bud4buh4bubcOG7m8OT4buj4buj4buhc+G7n8OJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i+G7nXFy4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7h8OK4bq4xqHhu7fhuqbDueG6rMah4bq64bqk4bqmw6jhurzGoeKAnOG6vOG7q+G6usah4bq44bqq4bq64bqm4oCdxqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqHhurrhu6nhurrhuqThu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu5/hu6Phu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O04bqt4bqmw5LGoeG6uuG6pnlMxqHhuqjDk8ah4buG4bqsb8ah4bqk4bqsw7rGoUHhuqzhurbhurrGoeG7t3XhurxvxqHhurjDjeG6rMah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6psah4bu34buQ4bq64bqkxqHhu7fhuqZDxqHhu7fDisah4bu5w5Lhu6DGoeG6uuG6pnfDk8ah4bu34bqm4bqs4bqu4bu3xqFNw5Lhu6XDk8ahQeG6ssah4bu34bqmRuG6uuG6pMahw4nhu6XhuqzGocOT4bqm4buI4bqsxqHDk+G6rOG6rsOTxqFF4bqm4bup4bu3xqHhurrhuqThuqbhuqzhurbDk8ah4bq6w7nhu6DDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buf4bujTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4bujcS/hu510cuG7ueG7o+G7neG7neG7oeG7neG7m+G7n8OT4buh4bujcuG7m3HDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4tz4buf4bud4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7h8OK4bq4xqHhu7fhuqbDueG6rMah4bq64bqk4bqmw6jhurzGoeKAnOG6vOG7q+G6usah4bq44bqq4bq64bqm4oCdxqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqHhurrhu6nhurrhuqThu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu5/hu6Phu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0IOG6puG7hOG6uuG6pMah4bu34bqmQ8ah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhurrhuqTDueG7oMah4bq64bup4bq64bqkxqHhurrDiuG6uuG6pG/GoeG7nMO54bq8xqHhurjhu451xqHhurjhu5J1xqHhu7XFqeG6vG/GoeG7t8OSSOG7t8ahT0bhurrhuqTGoeG7t8O54bq64bqkxqHhu5x3w5PGoeG7nOG7p8ah4bqmw4zhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buf4bujTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4bujcS/hu510cuG7ueG7o+G7neG7neG7oeG7neG7o3PDk3Phu51w4bubc8OJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i3Lhu6N04buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+G7h8OK4bq4xqHhu7fhuqbDueG6rMah4bq64bqk4bqmw6jhurzGoeKAnOG6vOG7q+G6usah4bq44bqq4bq64bqm4oCdxqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqHhurrhu6nhurrhuqThu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu5/hu6Phu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0IOG6puG7hOG6uuG6pMah4bu34bqmQ8ahTOG6puG7p+G6rMahQUbhuqzGoeG6uOG7scOTxqHhu5zhu4rhuqzGoeG6uuG7qeG6uuG6pMah4bq6w4rhurrhuqRvxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6pkjGoeG7uXbhurrGoeG7nsOK4bq4xqHhu7fhuqbDueG6rMah4bu34bq+4bq6xqFM4bqm4bun4bqsxqFBRuG6rMah4bq44buxw5PGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqkw5JH4bq6xqHhurrhu5Lhu4rhu7fGoU/hu4ThurrhuqTGoeG7tULGoeG7hMah4bq64bqm4bqs4bq04bq4b8ahw4nhu5LEqOG6uuG6pMahw5Phu4ThurjGoeG7t8O6xqHhurrhuqTDueG7oMah4bu3w7nhurrhuqTGoeG6pOG6rOG7p+G6uG/GoeG7p+G6uuG6psah4bqm4buSSuG6uuG6pMahReG6puG7hOG6uuG6pMah4bq64bqm4buGxqFB4bqu4bq6xqFB4buI4bqsxqFPRuG6uuG6pMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7l24bq6xqHhu7fhuqbDueG6rMahw4nhu5Lhu4rhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buf4bujTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4bujcS/hu510cuG7ueG7o+G7neG7neG7oeG7neG7oXLDk+G7n+G7oeG7oeG7neG7ncOJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i+G7n3Dhu5vhu5fGoXXDicOT4buL4buX4buHw4rhurjGoeG7t+G6psO54bqsxqHhurrhuqThuqbDqOG6vMah4oCc4bq84bur4bq6xqHhurjhuqrhurrhuqbigJ3GoeG7t+G6pkbhurrhuqTGoeG6uuG7qeG6uuG6pOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dz4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7n+G7o+G7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Thu7R14bq8xqHhurrhuqbhuqzEgsOSxqHhu7fhurzhurrGocOT4bqmw5Lhu6DhurDhurrGocOJw7nGoeG7tXfhu6DGoeG6uuG6puG6rMSCw5LGoeG7t+G7p+G6uuG6psahQeG7iOG6rMahReG6psO64bu3xqHhurrhuqZ1w5JvxqHhurrhuqbhu5LhurrhuqTGocOTd8OTxqHhu7fhu6fGoeG6puG7gMahQeG6sMOSxqHhu7fhuqbDkuG6uuG6pMah4bu34bun4bq64bqmxqHhurrhuqThuqbDqOG6vMahReG6pknDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMVcOSw5PhuqbhurxO4buXw7Qp4buSw4zhurrhuqTGoeG6reG6psOU4bugw7UvTMO0

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]