(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè, chúng tôi trở lại xóm chài dưới chân cầu Sâng (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa). Nắng nóng khiến cho cuộc sống của những người dân nơi đây vốn đã khó khăn, vất vả lại càng trở nên chật vật hơn.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b+G6ucSQQsO0d+G6sHHhurbDtEPhuq7hurDDqETDtOKAnETDuUPDtELhurRD4bqw4oCdw7R34bqww4pD4bquw7RDw7pD4bqubi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b1vhurDhu5BD4bquw7RD4bquceG7lsO0Q8O6Q+G6rsO0Q8SQQ+G6rsO0d+G7oUTDtHnhurbhuqJCw7R3T+G7ocO0Qk3hu6HDtOG6sMOoxKnDtHfhurBMQ+G6rsO0SuG6vOG6tsO0SuG7iEnDtOG6qnLhurbDtOG7lMSQQsO0d+G6sHHhurbDtHjDkkbhurbDtHfhurDGsEPDtHfhu6tLw7ThurHGsEPhuq7DtGzDjOG6sMOSR0Phuq7DtFvhu6FCw7Rb4bquckPEqcO04bq3w6PDtOG6t+G6sOG7oUPhurDDtDrEkOG7oW1qw7Rbw7pD4bquw7RDxJBD4bquw7ThuqjhurDhurbDgUPDtHfhurBEw7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquw7R3T+G7ocO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtEPhuq7DkkfhurbDtHjGsEPDtEPhu4ThurbDtHnGsOG7lsO04buSw4pDw7R5dMO04bqo4bqwxJDDtOG6qOG6sHVDxKnDtOG7kuG7qUrDtOG7knPDtOG6qnLhurbDtHdxQ+G6rsO0SuG7iEnDtENBQ8O0d+G6sOG7sUrDtOG7kuG7sUrDtOG6sOG7hENqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7VCd8O9LUR24bqsw713SsO0eOG6rkLDvXjhurbhu6HDtOG7kuG6tnjDvUTDtELDjOG7l8O04bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu5Phu5Hhu5Fo4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtOG7leG7meG7kcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS/hu6HDjMOMxKgvRMOMw71DL0LDvXjhurbhu6EvSuG6sEtCdsOsw4xmQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buZ4bubL+G7meG7keG7k3jhu5Phu5nhu5Phu5nhu5vhu5Phu5VK4buZ4buV4buZ4bud4bqq4bujauG6rMOM4bquw7XDtHjhu6FK4buhLUrhu5bDjMO9ZsO14buS4bq2eMO9RC9Cw4zhu5fDtcO0eOG7oUrhu6Etw71Dd0R4w71mw7Xhu59X4buf4bqoduG7oOG7mTp6QuG6sT7hu59D4bub4buVxKh74bq7d1jhuqzhu6Hhurnhu5Hhu5VCZTrhu5Phu5vhu5E+Q+G7m1vhuqzhu5d24bq34bq3d1fhu6Dhurfhurvhu6BCZeG6ruG7mH074buZ4bqvw53huqxo4buZVsSoaOG7mVbhu5/EqGV24buZ4buY4bubfeG6qnbhu5jhuqrDjOG6sVs/REI/4buZw6nhuq/huqxD4buf4buS4buh4bqvPuG6uy99PuG7lOG6t+G7iuG6uVs6PuG7l+G7k+G7o+G6qOG7k+G6qnrhu4po4buZVsOd4buKeOG7luG7ilvhu5g+L1vEqOG6rsOpPOG7leG6uTtXO+G6r+G7oeG6rmXEqEThuq/hu5N7OsSDxIJW4bqs4buj4bugaOG7mVbhu5fhu5FL4buX4bugaOG7lVho4buVWMO1w7R44buhSuG7oS1K4bq2SuG6qsO9ZsO1w7XDtHjhu6FK4buhLeG7oeG7iOG6rsSoZsO14bub4buR4buL4buR4buL4buT4bub4buf4buL4buR4buL4buT4buL4buT4buL4buT4buR4buRaOG7i+G7keG7i+G7leG7meG7keG7i+G7leG7meG7kcO1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7leG7mcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7meG7my/hu5Phu5/hu5144buZ4buT4buT4buV4buj4buX4budSuG7meG7l+G7l+G7k+G7neG6quG7kWrhuqzDjOG6rsOs4buIZuG7neG7m+G7m8O1w7Thu6HhuqpKZsO14bq5xJBCw7R34bqwceG6tsO0Q+G6ruG6sMOoRMO04oCcRMO5Q8O0QuG6tEPhurDigJ3DtHfhurDDikPhuq7DtEPDukPhuq7DtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Xhu5nDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1vDuULDtOG6ruG6tuG7kOG7ocO04bq3w6PDtOG6t+G6sOG7oUPhurDDtDrEkOG7ocSpw7Thu5TEkELDtHfhurBx4bq2w7RD4bqu4bqww6hEw7Thu5JG4bq2w7ThurDhu4RDw7Thu5nhu5HDtOG6sOG7gMO0eMawQ8O0xKjhurZD4bqww7TEqMOKQ+G6rsO0Q+G6sMOSw7RKcHfhurDDtHbhurbhuqBKw7Thu5JG4bq2w7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquw7RD4bqw4buAQ8O0Q+G6sMOCw4zDtHdP4buhw7TDjOG6sMOKw7RK4bqww4Jqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtMah4buV4buZw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buZ4bubL+G7k+G7n+G7nXjhu5nhu5Phu5Phu5Xhu6PGoeG7o0rGoeG7keG7l8ah4buR4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buX4buj4bujw7XDtOG7oeG6qkpmw7XhurnEkELDtHfhurBx4bq2w7RD4bqu4bqww6hEw7TigJxEw7lDw7RC4bq0Q+G6sOKAncO0d+G6sMOKQ+G6rsO0Q8O6Q+G6rsO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7o+G7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7XGoeG7leG7mcO1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7Vv4bq5xJBCw7R34bqwceG6tsO04buSRuG6tsO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHfhurDhurbDgXfDtErhurBL4buWw4BDw7R5w5JId8O04bqqcULDtHbDuUPhuq7DtHZBw7RK4bq8Q+G6rsO04bqwROG7pXfDtMSow7pKw7R54bqiw7ThuqpxQsO0Q+G7hOG6tsO0d8OSw7RD4bquTmrDtH3hu4LhurbDtEPhurBxw7R3xJDDtErhurBBQsO0QuG7gErDtHfhurDhurbDgXfDtErhurBL4buWw4BDw7RD4bqw4bq4w7R2w7lD4bquw7RK4bq8Q8O0eE1D4bquw7R54bqiw7R44bq2w7R34bqwS+G7luG6okPDtOG6sEThu6V3w7R54bq2w7R5cEPhurDDtHbDukrDtHdwam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7leG7mcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7meG7my/hu5Phu5/hu5144buZ4buT4buT4buV4buf4buV4buXSsah4buj4buX4buR4buj4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buXxqHGocO1w7Thu6HhuqpKZsO14bq5xJBCw7R34bqwceG6tsO0Q+G6ruG6sMOoRMO04oCcRMO5Q8O0QuG6tEPhurDigJ3DtHfhurDDikPhuq7DtEPDukPhuq7DtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Xhu5nDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b3tFQ+G6rsO0SuG6sEvhu5bDgEPDtHfhurDhu7FKxKnDtEJw4bq2w7RK4bqwS+G7lsOAQ8O04bqqSMOMw7R2w7lD4bquw7RK4bq8Q8O0QuG6uEPhuq7EqcO04bqw4buE4bq2w7RDw5JGd8O0eMOSRuG6tsO04bqqRUPhuq7DtMSo4bq8Q+G6rsO0dsOKd8O04bqqQUPDtOG6qOG6sOG6tsOBQ8O0d+G6sETDtEPhurDhurbhuqBKw7R54buAw7RD4bquRHHhurbDtErhu4hH4bq2w7Thu5Jxw7R2QUPDtErhu4hEQ+G6rsO0SuG6sEvhu5bDgEPDtOG6ruG7q0PDtEPhurDDksO0Q+G6sOG7oUtqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7R4SuG6sEtCdsO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7leG7mcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7meG7my/hu5Phu5/hu5144buZ4buT4buT4buV4buf4buX4bufSuG7mcahxqHhu5/hu5Hhuqrhu5Fq4bqsw4zhuq7DrOG7iGbhu5/hu5nhu5vDtcO04buh4bqqSmbDteG6ucSQQsO0d+G6sHHhurbDtEPhuq7hurDDqETDtOKAnETDuUPDtELhurRD4bqw4oCdw7R34bqww4pD4bquw7RDw7pD4bquw7XDtOG7mOG6tnhK4bqwZsO14buj4buR4buRw7XDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSmbDtcah4buV4buZw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9b4bqw4buQQ+G6rsO0Q+G6rnHhu5bDtEPDukPhuq7DtEPEkEPhuq7EqcO0eeG6osO04bqqcULDtOG6ruG6tnNCw7R2RkrDtEPhurDhurbhuqBKw7R54buAxKnDtEPhuq7DkkfhurbDtHjGsEPDtErhurDDkkdD4bquw7R44buA4bq2w7RDw5JGd8O04bqqQUPDtEJw4bq2w7RK4bqwS+G7lsOAQ8O04bqwROG7pXfDtMOM4bqwT8O0SuG6sEFCw7ThuqpGw4zDtHZySsO0d+G6sETDtHnDjcO0Q8SQQ+G6rmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04bud4buf4bujw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O0xqHhu5Xhu5PDjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5nhu5nhu5nhu5sv4buT4buf4budeOG7meG7k+G7k+G7l+G7keG7k+G7m0rhu5nhu5vhu6Phu5/GoeG6quG7kWrhuqzDjOG6rsOs4buIZuG7leG7meG7n8O1w7Thu6HhuqpKZsO14bq5xJBCw7R34bqwceG6tsO0Q+G6ruG6sMOoRMO04oCcRMO5Q8O0QuG6tEPhurDigJ3DtHfhurDDikPhuq7DtEPDukPhuq7DtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu53hu5/hu6PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Xhu5PDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1dL4buAd8O0xKjDikPhuq7DtHdP4buhw7R3cHfDtOG6sOG7gMO0eMawQ8O0SuG7iEFDw7TEqOG6vEPhuq7DtEPDkkZ3w7ThuqjhurDEkMO04bqo4bqwdUPDtErhu4h1QsO0dsOAasO0WeG6tuG6oEPEqcO0Q8OSRnfDtMOM4bqwc+G6tsO0Qkvhu6HDtOG6qnLhurbDtErhu47DtHdwd8O04bqw4buAw7R4xrBDw7ThurDhu6HhurbDtHZBQ8O0dkfDtOG7kkbhurbDtOG6ruG6tnDDtHfhu6FEam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7leG7mcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7meG7my/hu5Phu5/hu5144buZ4buT4buT4buX4buRxqHhu5FK4buZ4buZ4buX4buj4buV4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buT4bub4budw7XDtOG7oeG6qkpmw7XhurnEkELDtHfhurBx4bq2w7RD4bqu4bqww6hEw7TigJxEw7lDw7RC4bq0Q+G6sOKAncO0d+G6sMOKQ+G6rsO0Q8O6Q+G6rsO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7o+G7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7XGoeG7leG7mcO1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7Vv4bq34bqwS8O0Q+G6sOG7scOMw7ThurJKw7ThurjhurbEqcO04bqu4bq2cMO0eeG6tuG6oEPDtHfhu6FExKnDtELhu4LhurbDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtHfDk0Phuq7DtHfhurDhuqTDtHfEkMO0eEvhu5bDtEPhurDhu6lKw7R34bqw4bq2w4F3w7Thu4pLckrDtHnhuqLDtHfhurDDikPhuq7DtOG6qnLhurbDtErhurBH4bq2w7RK4bq2w4FKw7ThuqjhurDDunfDtEPhuq7hurDhurbhuqBKw7RDceG7lmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04buj4buR4buRw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O0xqHhu5Xhu5nDjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5nhu5nhu5nhu5sv4buT4buf4budeOG7meG7k+G7k+G7l+G7k+G7keG7lUrhu5fhu5nhu53hu5Hhu5vhuqrhu5Fq4bqsw4zhuq7DrOG7iGbhu6Phu5Xhu5PDtcO04buh4bqqSmbDteG6ucSQQsO0d+G6sHHhurbDtEPhuq7hurDDqETDtOKAnETDuUPDtELhurRD4bqw4oCdw7R34bqww4pD4bquw7RDw7pD4bquw7XDtOG7mOG6tnhK4bqwZsO14buj4buR4buRw7XDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSmbDtcah4buV4buZw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW8+4bqw4bq8Q+G6rsO0d+G6sOG6pMO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtEPhuq5x4buWw7RDw7pD4bquw7RDxJBD4bquxKnDtOG7knFEw7RCTeG7ocO0QsOS4buhw7R2dETEqcO0d0vhu4B3w7TEqMOKQ+G6rsO0d3FD4bquw7Thu5Lhu6lKw7Thu5Jzw7ThurDhu4RDam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5HDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7leG7mcOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7meG7my/hu5Phu5/hu5144buZ4buT4buT4buX4buT4buZ4bujSuG7o+G7k8ah4buR4buj4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4bud4buZ4bufw7XDtOG7oeG6qkpmw7XhurnEkELDtHfhurBx4bq2w7RD4bqu4bqww6hEw7TigJxEw7lDw7RC4bq0Q+G6sOKAncO0d+G6sMOKQ+G6rsO0Q8O6Q+G6rsO1w7Thu5jhurZ4SuG6sGbDteG7o+G7keG7kcO1w7ThurDDveG6tuG6ruG6sEpmw7XGoeG7leG7mcO1w7Qvb24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7VvPuG6sOG6vEPhuq7DtHfhurDhuqTDtMOM4bqwc+G6tsO0ecOK4bq2w7RC4bulSsO04buSRuG6tsO0Q8O6Q+G6rsO0Q8SQQ+G6rsSpw7RD4bqw4buQQ+G6rsO04bqw4buAw7R4xrBDw7Thu5TEkELDtHfhurBx4bq2w7R3RUPDtMOM4bqwc+G6tsO0ecOK4bq2w7RC4bulSsO04buSRuG6tsO0Q+G6rkvhur5Dw7RDw5JGd8O0xKjhurxD4bquw7R2w4LDtOG6vMO0Q+G6sOG6tsODQsSpw7ThuqrDkkhD4bquw7RK4bq8QsO0d3DDtEPhuq5x4buWw7R3cUPhuq7DtOG6ruG6tnNCxKnDtHND4bqww7ThurDDkklD4bquw7ThuqjhurDhurxD4bquw7RD4bqw4bq4w7R5w4FDw7R5R+G6tsO0xKjDikPhuq7DtEPhuq7DkkfhurbDtHjGsEPDtHfhurBx4bq2w7ThuqrDkkbhurZqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7kcOM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtMah4buV4buZw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buZ4bubL+G7k+G7n+G7nXjhu5nhu5Phu5Phu5fhu5Phu5fhu51K4buV4buX4buX4buT4buT4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buVxqHhu5HDtcO04buh4bqqSmbDteG6ucSQQsO0d+G6sHHhurbDtEPhuq7hurDDqETDtOKAnETDuUPDtELhurRD4bqw4oCdw7R34bqww4pD4bquw7RDw7pD4bquw7XDtOG7mOG6tnhK4bqwZsO14buj4buR4buRw7XDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSmbDtcah4buV4buZw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9W4buhRMO0Q+G6sOG6tkFLw7R3REPDtErhurBL4buWw4BDw7Thuqpxw7R24bup4buWw7RD4bqw4bq2QUvDtHdzQ+G6sMO0eUfhurbDtOG6qOG6sHB3w7RD4bqw4buhS8Spw7RD4bqww5JD4bquw7RK4bupSsO0d3PDtOG6sMOJw7R5w4BLw7R34bqwS0Phuq7DtHdzQ+G6sMO0Q+G6ruG6sMOoRMO04bqo4bqw4buGam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOM4bugS0rhurBE4buIw7VvOsOS4buEQ+G6rsO04bq34bqwT+G7lm4vw4xv

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]