(vhds.baothanhhoa.vn) - Cổ Định - Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) là vùng đất cổ từ thời các Vua Hùng. Nơi đây được nhiều người biết đến như điểm giao hòa của đất trời với huyệt đạo Am Tiêm - Ngàn Nưa gắn liền cuộc khởi nghĩa Bà Triệu vang danh sử sách, nhưng ít người để ý rằng vùng đất này còn có nhiều nhà cổ và những vị tướng nổi danh trong lịch sử, cùng với đó là một thứ ngôn ngữ khá khác biệt.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04oCc4buH4buYxqFPSuKAncah4bu3w5R1xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6psOS4bug4bqw4bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rMO1L+G6puG7ncO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0wpw4F14bu54buXw7Thu7ZJxqFAQuG6uuG6psahLcah4bqtduG6usahMuG6rOG6uuG6psah4buN4bq6deG7oMahw4nDucahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEy4buSdW/GoeG6psOS4bug4bq24bq6xqHhuq1O4bqs4bq2w5LGoeG6p8OM4bq64buPxqHDicO5xqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG7t0nGocOT4buUxqHDk+G6puG7iOG6rMah4bu3w7rhu7fGoeG6v8OSdcahKeG7juG6uuG6pMOzxqEyw4zhuqzGoUF24bugxqFB4buSxKjhu7fGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7teG6rOG6rsOTxqFB4bqu4bq6xqHhurrhuqbhu5LGoUHhuqzhurLhurjGoeG6pOG6rHXhurzGoeG6puG6vnXGoeG7t8OUdcahQXfDk8ahw5NO4buI4bqsxqHhu5zhu4rhuqzGoeG6psOS4bug4bq2w5PGoUHhu6XhurzGoVXhurjGoeG6reG6rMSC4bq4xqEtxqEy4bqkw7nhurrGoTLhu5J1xqHhuqThu6nhurrGocOJ4bqs4bqw4bq6xqHhu7fDkkjhu7fGoUXhuqZK4bqsxqHhurrhuqThuqZEdcah4bu0w7nGoeG6rU7huqzhurbDksah4bucdeG6uuG6pMah4bu5deG6uuG6psahT8agxqFPw7rhu7fhuqZvxqHhurrhuqbhu5LhurrhuqTGoeG6qMOTxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoUHhurLGoVDGoU7hu6vhurrhuqTGoeG7nOG7juG6uuG6pMahQXfDk8ah4bq6w7nhu6DGoeG7t+G6vuG6usah4bu3w4rGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHhurrhuqbDucah4bu3Scah4bucw7nGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bucQsahw5Phu5Lhu4rhurrhuqTGoeG6uknhuqzGoeG7uXXhurrhuqbGocOTTuG6vOG6uuG6pMahw4lC4bu34bqmxqFPxqBvxqHhu7fhu47hurrhuqTGoeG7nOG7iuG6rMahQcOKxqHDicO5xqHhurhIw5PGocOT4bqm4buYxqHhurrhuqThu4ThurrGoeG6uuG6pOG7msahReG6psO6xqFF4bqmw7rhu7fGoeG7teG6rOG6tsOTw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bu5w5PhuqbDkuG6uOG7tcah4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcahc+G7m+G7o0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7nXFM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu51wL+G7o+G7m+G7m+G7ueG7o+G7m3Phu5tzcOG7m8OTcOG7neG7n3Jzw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buL4bufcOG7oeG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5figJzhu4fhu5jGoU9K4oCdxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bqmw5Lhu6DhurDhurrGocOT4bqm4bq84bul4bqs4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l3Phu5vhu6Phu5fGoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5Phu4vhu5dw4budceG7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Qy4bqk4bqmw6jGoSjhuqzDukzGoUrGoeG6reG6pkLGocOTTnfhurrGoTLhu5J1xqEtxqHhurrDjOG6rMahw5Phuqbhu4jGocOT4buS4buK4bq64bqkxqFNw5J24bq6xqHhuq1OeOG6usahIOG6psO6w5PGoeG7tuG6pnbhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDtU/Dk07hurzhurrhuqTDtOG6v+G7juG6uuG6pMahQXfDk8ahw5Phu6XhurzGoeG6usSC4bq6xqHigJzGocOT4bqmScah4bq64bqk4bua4oCdxqHDieG7pcO1L0/Dk07hurzhurrhuqTDtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thur/hu47hurrhuqTGoUF3w5PGoSDhuqLGoTLhu5J1xqHhu57hu5J1xqHhu43hurp14bugxqHDicO5xqHDk+G6pkLGocOTTnfhurrGoTLhu5J14buPxqFB4buSxKjhu7fGoeG6puG6quG6uuG6psahw5PhuqbDueG6uuG6psahw5Phu5TGocOT4bqm4buI4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bq/w5J1xqEp4buO4bq64bqkb8ahw5NO4bun4bqsxqFNw5J1xqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bu14bqs4bqu4bq6xqHDk+G6puG6rMSC4bq6xqHhu7fDlHXGocOJQuG7t+G6psahT8agxqHhurrDjOG6rMahQXbhu6DGoeG7nOG7s+G6usahw4nDkuG7hOG6usah4bqk4bqs4buaxqFB4buSxKjhu7fGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bq6w4DDk8ah4bucxrDhurrGoeG6psOKdcahTnfDk8ahTuG6rMSC4bq64bqkb8ah4bqow5PGoeG6usOM4bqsxqHhurrDueG6vMah4bu3w4rGoUHhu5LEqOG7t8OzxqExSMOTxqHDk07hurzhurrhuqTGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahQeG6rOG6sMOSxqFB4bqs4bqww5LGocOT4bul4bq8xqHhurrEguG6usahT+G7lsahReG6psO64bu3xqHhu7XhuqzhurbDk8ah4bu3w5R1xqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG7t0nGoeG6usO54bugxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGocOJw7nGoeKAnMOT4bqmScah4bq64bqk4bua4oCdxqFB4bux4bu3xqHhu7XhuqzhurbDk8ah4bu3w5R1xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3huqbDgeG6vMahw4nhu4jhuqzGoeG6pOG6rOG7iuG6rMahw5PhuqbhuqzhurbDksah4bu3w5R1xqHhurhIw5PGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bu14bul4bq6b8ah4bu34buQ4bq64bqkxqHDicO5xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGoeG6pEbhu7fGoeG7tknGoUBC4bq64bqmb8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqFBdeG6uuG6pMah4bu34buE4bq64bqkxqHDk8O64bu3xqHDk+G7peG6rMah4bq4SMOTxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6rSnhu7bhuqfGocOTTsSC4bq6xqFBQnXGoeG7tcO54bq6xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usah4bqtTuG6rOG6tsOSxqHhuqfDjOG6um/GoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5Phu4ThuqzGocOT4bqq4bq4xqHhuqThu7FMxqHhu7fDlcahMMSCxqEy4bqk4buA4bu3xqHhu7TDusah4buN4bqnMsah4buddOG7o+G7m8ahSsahReG6psOSxqFM4bqmRsah4bujb8ahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEy4buSdeG7j8ahLcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buSxKjhu7fGoeG7nsOB4bq4xqHDicO5xqFBxanGoeG7ucO54bq64bqmxqHhu7fhu6fGoeG7t8OSSOG7t8ahQeG7iOG6rMah4bq64bqk4bqm4bqsxILhurrGoeG7t+G7mMOSxqHhu5zhurDGoeG6uuG6pOG7hOG6rMahw4nDueG6uuG6pMah4bq44bqq4bq64bqmxqFKw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bq3xqHhu7fDuuG6rMahw5PDkknhuqzGoeG6pHjhurrGoUF3w5PGoeG7nnXGocOTTuG7iOG6rG/GoeG6uOG7qcOTxqHhurjhu4hvxqHDk3XhuqzGoUXDgOG6uG/GoeG7t8OVxqHhu7fhuqZDxqHhu7Xhuqzhuq7Dk8ah4bu3w4rGoUXhuqbDuuG7t+G6psahTnXGoeG7nMO54bq8b8ah4bu34bq+4bq6xqHDk+G6rOG6rkzGoeG7t+G6psOS4bug4bq24bq6xqHDicO5xqHhu7fhurzhurrGoeG6pMO64bqsxqHhu7fDlcahLcah4bu1w7nGoTDEgsah4bqt4bqmQsah4bu24buM4bu3b8ah4bq6xrDhurjGoeG6unXhu6DGoeG7t+G7kOG6uuG6pMahQcWpxqHhu7Xhu5Lhu4rhu7fGoU914bq64bqkxqHhu7fDuuG6rMahw5PDkknhuqzGoeKAnMOT4bqmd8OTxqHDk+G6pnlMxqHhu7dJxqHDiXXhuqzGoeG6puG6rOKAncOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu53hu59M4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu51wL+G7o+G7m+G7m+G7ueG7o+G7m3Phu53hu53hu5/hu5/Dk3Lhu59yc3PDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4tzcHLhu5fGoXXDicOT4buL4buX4oCc4buH4buYxqFPSuKAncah4bu3w5R1xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6psOS4bug4bqw4bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dz4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7neG7n+G7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Thu7TDucahMMSCxqHhuq3huqZCxqHhu7bhu4zhu7fGoeG6usaw4bq4xqHhurp14bugxqFBxanGoXLhu5/GocOTw5JJ4bqsxqHDicO5xqHhu7fhurzhurrGoeG6pMO64bqsxqHhu7fDlcahMMSCxqEy4bqk4buA4bu3xqHhu7TDusahLcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7fDisah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG6usaw4bq4xqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6usah4bu34buYw5LGoeG7nOG6sMah4bucxrDhurrGoeG6psOKdcah4bu2ScahQELhurrhuqbGoS3GoeG6rXbhurrGoTLhuqzhurrhuqbGocOTTnXhurzGoUFJ4bqsxqHhu5zhurDGoeKAnMOT4bqs4bqu4bq64bqkxqHhurrDiuG6rMahw4nhu6Xhu5fGoeG7t8OUdcah4buc4buO4bq64bqkw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tMO5xqHhu7bhu4zhu7fGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqs4bquw5NvxqHDk+G6psOB4bq8xqHDieG7iOG6rMahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGocOJ4bul4bqsxqHhu7fDlHXGoeG7t8O64bu3xqHhu7V54bu3xqHhu7d14bq8xqHhurrhuqzEguG6um/GocOJw7nhurrhuqTGoeG7tknGoUDhuqzhurrhuqbGoeG7t8OKxqHDk+G7lMahTnfDk8ahw4l2w5LGoUHhu4jhuqxvxqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG6usO54bugxqHhu7fhuqbhu5h1xqFB4buW4bq64bqkxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6psOS4bug4bqw4bq6xqHhu7XhuqjGoeG7t+G6puG6vMahQeG6ruG6usah4bq6deG7oMah4buc4buz4bq6xqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHDiVDGoeG6pOG6rOG7p+G6rMahQeG7ksSo4bu3w7PGoeG6rU7hu6fhuqzGoU3DknXGoUHhu4jhuqzGoeG6usO54bugxqFPdeG6uuG6pMahQeG7iOG6rMahReG6psO64bu3xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGocOTTuG6vOG6uuG6pMah4buc4buO4bq64bqkxqHhu5zhu7PhurrGoeG7ucOS4bugxqHDk07huqrGoUHhu5LEqOG7t8ah4oCcw5Phuqzhuq7hurrhuqTGoeG6usOK4bqsxqHDieG7peG7l8Ozw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tMO5xqHhu7bhu4zhu7fGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqsxILDk2/GocOT4buUxqHDk+G6puG7iOG6rMah4buedcah4bue4buSdcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7l24bq6xqFBxanGoU/GoMah4bu5w5XhurrhuqTGoeG6uEjDk8ahw5Phuqbhu5jGoeG6uuG6pOG7hOG6usah4bq64bqk4buaxqHDieG7pW/GoeG7t+G6pkPGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG6uOG7iuG6rMah4bq64bqk4bqmw4HGoeG7nMO5xqHhuqbhuqzhurLDksahQeG7ksSo4bu3w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0QHXhurrhuqTGocOT4bqs4bquTMah4bu34bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5Phu4ThuqzGocOT4bqm4bqqxqHhu7fDisah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFPdeG6uuG6pMahT3XhurrhuqTGoeG7nuG6rOG6usah4bq64buS4buK4bu3xqHhurjhu5J1xqHhu5zhurDGoeG7ueG7juG6uuG6pMOzxqHhuq3huqZ14bugxqHhu5zhuqrGoeG7ueG7juG6uuG6pMahw5Phu5TGoeG6uuG7kuG7iuG7t2/GoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMahTOG6psOVxqHhurrhu5rGoeG6usO54bugxqHDieG7peG6rMah4bu54buO4bq64bqkxqHDk+G7lMah4bq6w7rhu7fDs8ah4bu0w7nGoeG7tuG7jOG7t8ah4bqk4bqs4bun4bqsxqHDk+G6puG6qOG7t+G6psahSsahQXbhu6DGoeG6pOG7gOG6rMah4bq6w7rhu7fGocOJw7nGoeG6uuG7kuG7iuG7t2/GoeG7t+G6vOG6usah4bu5deG6vMahw4nDucah4bu34bq84bq6xqFBdeG6vG/GoUHhuqzGoeG7nOG6sMah4bqk4buA4bqsxqHDicO5xqFB4bqsxqHhu5zhuqzhurDhurpvxqHhu7fDuuG6rMahQXjDksahw4nDucah4bu3w7rhuqzGocOTTkbhu7dvxqHhu7nhu4DhurrGoeG7t8OM4bq4xqFOdcahT3bhurrGocOJw7nGoUHhurzhu6XhurrGoeG7t8OM4bq4xqFOdcah4buc4buS4buI4bq6b8ahw5NO4buI4bqsxqHDk0bhuqzGocOJw7nGocOTTuG7iOG6rMahw5Phu4zhurpvxqHhu7fhuqZ24bq6xqHhuqThu4DhuqzGocOJw7nGoeG7t+G7reG6uuG6pG/GoUF4w5LGoeG6pEbhuqzGoeG6pOG7gOG6rMahw4nDucahw5NORuG7t8ah4bu34buM4bq6b8ah4bu34bq84bq6xqHhuqTDucah4bqk4buA4bqsxqHDicO5xqHhu7fhurzhurrGoUXhuqZ1w7PDs8Ozw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu53hu59M4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu51wL+G7o+G7m+G7m+G7ueG7o+G7m3Phu53hu6Hhu5tww5Nwc3Jy4buhw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buLcuG7o3Hhu5fGoXXDicOT4buL4buX4oCc4buH4buYxqFPSuKAncah4bu3w5R1xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6psOS4bug4bqw4bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dz4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7neG7n+G7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7QxSMOTxqHhuqTDiuG7t8ah4bqt4bqmQsahw5NOd+G6usahMuG7knXGoeG6uuG6pMO54bugxqHhurp14bugw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDnhurrhuqTGoTDEgsah4bq/xrDhurrGoeG6p8OM4bq6b8ah4bu3w7rhurrGoeG7tUjGoeG7nMaw4bq6xqHhuqbDinXGocOT4bqmQsahw5NOd+G6usahMuG7knXGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqs4bquw5PGoeG7nOG6rOG6tuG7t8ah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7l24bq6xqFM4bqmw7rDk8ahduG6uMah4bq64bqm4buSxqHhu5x54bugxqHDicO5xqFF4bqm4buE4bq64bqkxqFB4buM4bq64bqkxqHhu5zhu4rhuqzGoeG6uuG6pOG7msah4bq64bqk4bqmRHXGocOTTuG6vOG6uuG6pMahTOG6psO6w5PGoXbhurjGoeG7t8OUdcahw5Phuqzhuq7hurrhuqTGoeG6v+G6rOG6tsOTb8ahw5PDkuG7oMah4bq64bqm4bqsxILhurrGoUHDisahw4nDucahw5PhuqZJxqHhurrhuqThu5rGoUHhu7Hhu7fGocOTTuG7kuG6uuG6pMah4bu3w5R1xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGoeG6usOM4bqsxqFBduG7oMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tknGoUBC4bq64bqmxqEtxqHhuq124bq6xqEy4bqs4bq64bqmxqHDicO5xqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG7t0nGoeG7t8OKxqHDk+G7lMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG7nnXGoeG7nuG7knVvxqFBxanGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqHDiXjhurrGoUFJ4bqsxqHDk8SC4bq6xqHDk+G6psOB4bq8xqHhu7nhuqzhurThurrGocOTTuG6quG6uuG6psahw4lC4bu34bqmxqFPxqBvxqHhu6fhurrhuqbGoeG6puG7kkrhurrhuqTGoeG7t8OUdcahReG6puG6qMah4bqmecOSb8ahQUJ1xqHDiVBvxqHhurrhuqTDkkfhurrGoeG6uuG7kuG7iuG7t+KApsahTcOS4bug4bquw5PGoUFC4bq64bqmxqHhurhIw5PGoUzhuqZ44bq6xqFB4bqu4bq6xqHDk+G6rOG6ruG6uuG6pMah4bq6w4rhuqzGocOJ4bulxqHhurrDueG7oMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG6psOB4bq8xqHhu4ThurrhuqTGoeG6p8OM4bq6b8ah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7l24bq6xqFP4bqs4bq64bqmxqFPRuG6uuG6pMah4bucw4HhurrGoeG6uuG7jOG6rMahMuG7knXGocOT4buO4bugxqHDk+G6psOB4bq8xqHhurjhu6Xhu7fhuqbGoeG6uuG7kuG7iuG7t2/GocOT4bqm4bquxqFBd8OTb8ah4bq4w43huqzGoeG7nOG7juG6uuG6pMah4bu3w4rGocOT4bqs4bqu4bq64bqkxqHhurrDiuG6rMah4bq64bux4bq64bqkb8ah4bq64bqm4bqgxqFF4bqmw7rhu7fGoeG6uuG6pnXDksOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDLhuqThu5Lhu4jhuqzGoUFCdcahTOG6puG7ksOM4bq64bqkxqFF4bqm4bqsxqHhuqThuqx14bq8xqHDk+G6rOG6rkzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhurrhuqThurzDueG6rG/GoeG6puG7gMahw5Phuqbhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6usOK4bqsxqHhuqThuqzhu4DhurrhuqTGoUzhuqZJxqHDk+G6puG7hOG6uuG6pG/GocOTw5Lhu6DGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6xqFF4bqm4bqsxqHhuqThuqx14bq8xqHDk+G6rOG6rkzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7nOG7juG6uuG6pMahw4nhu6XhuqzGoU/GoMah4bu5w5XhurrhuqTGocOT4bqm4buYxqHhurrhuqThu4ThurrGoeG6uuG6pOG7msahQeG7seG7t8ahw5NO4buS4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG7nOG7juG6uuG6pOKApsO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDtU/Dk07hurzhurrhuqTDtDLhuqThu4ThuqzGocOJw7nhurrhuqTGoeG7t8OKxqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bucxrDhurrGoU3DknXhurpvxqHhu5zhu4LGocOT4buS4buK4bq64bqkb8ah4bqm4bqs4bqw4bq6xqHDk8O54bqsxqFB4buSxKjhu7fGocOTTsOS4bug4bqw4bq6xqHDk8OV4bq64bqkw7UvT8OTTuG6vOG6uuG6pMO0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG6psOB4bq8xqHhu7nhur7hurrhuqTGoeG7t+G6puG7p+G7oMahw4lC4bu34bqmxqFPxqBvxqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG6usO54bugxqFBxanGocOTTuG7p+G6rMahTcOSdcah4bq64bqm4bqs4bqww5LGocOTxILhurrGoeG6pOG7gOG6rMahReG6psO64bu3xqHhurrhuqZ1w5LGoeG6uuG6puG7ksah4bu24bqm4bulxqEg4bqixqEy4buYdW/GoSjhuqzDukzGoeG7tsO6xqEydW/GoeG7tknGoTLhuqzhurrhuqZvxqHhu7ZJxqFAQuG6uuG6psOzxqHhur/DueG6vMahw5Phuqbhuq7GoUVTxqHDk+G6puG7mMahPDw8b8ah4buc4buO4bq64bqkxqFBd8OTxqHhurrDueG7oMah4bu34buO4bq64bqkxqHhu5zhu4rhuqzGoeG6uuG7jOG6rMahMuG7knXGoeG6puG6rOG6suG6uMahw5NOSsahQeG7ksSo4bu3xqHhu7TDucah4bqtTuG6rOG6tsOSxqHhu7fhuqbhu4DhurrGocOJw7nhurjGoeG7t8aw4bq6xqHhu7fhu5jGoeG7uXfhu6DGoeG7teG6rOG6uuG6psahReG6pkrhuqzGoeG6uuG6pOG6pkR1xqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqFNw5J24bq6xqEy4bqk4buEw7PGoeG6rU7hu6fhuqzGoU3DknXGoeG7t8O64bu3xqHDk+G6puG7iOG6rMahMFBvxqHhuq1OeOG6um/GoTDEgsahQeG6ruG6usahw5NO4bqs4bqww5LGoTLhuqTDkuG7oOG6tOG6um/GocOJw7nhurrhuqTGoeG7tknGoUBC4bq64bqmxqHhu57DknfDk8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bq64bqmduG6usahw5PDueG6rG/GoeG6uuG6psO5xqFF4bqm4bq8dcah4bu14bun4bq64bqkb8ah4bu3w4rGoUHDiuG6uuG6pMah4bqkw4pMxqFNw5J14bq6xqHDk07hu4DhurrhuqTGoeG7t+G6puG6vMahQXfDk8ah4bq64buS4buK4bu3xqHDk07EguG6usah4bu3w7rhu7fGocOJROG6uuG6psah4buc4buW4bu3xqHhu5zGsOG6usah4bqmw4p1b8ah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqHDk05Cb8ah4bq64bqk4bq84bul4bqsxqHhuqThuqx14bq84oCmw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6v+G7juG6uuG6pMahQXfDk8ahd+G7oMahw5Phu5bGoeG6psO54bq8xqHhu7fDisahw5Phu4rhuqzGoeG7tUbhurrGoeG7nELGoU3DknXhurrGoUHhuqzGoU/hu5jGoU914bq64bqkxqHhuq1Ow5LhurrhuqTGoSnhurx1b8ahQcOKxqHDicO5xqHhu7jhurzFqeG6usahVeG6uuG6psahIOG6puG7p+G6rMahQeG6rMahT+G7mMah4bq64bqmw7nGoeG6rUbhurrhuqTGoeG6usaw4bq4xqHhu7Z14bq64bqmxqHhuq3DknfDk8ah4buN4bud4bud4buf4bub4buPxqHhuq3huqbhuqzEguG6usah4bqt4bqmw5J54bq6xqHDk+G6puG7mMah4bufxqFB4buI4bqsxqHhur/DknXGoTBQxqHhuq3huqZ44bq6xqHhuq3hu4ThurrhuqRuxqHhu7jhurzFqeG6usah4bqtxqDGoeG6reG7ksahQeG6rMahT+G7mMah4bq64bqmw7nGoeG6rUbhurrhuqTGoeG6usaw4bq4xqEo4bqsw7pMxqHhuq3huqZ24bq6xqHhu43hu53hu51x4buh4buPxqHhu7bhuqbhuqjhurrhuqbGoTDhurzhurrhuqTGoeG6usaw4bq4xqHDk+G6puG7mMah4bujxqFB4buI4bqsxqHhur/DknXGoTBQxqFV4bq64bqmxqHhuq3hu4ThurrhuqRuxqHhu7jhurzFqeG6usah4bu0xrDhurrhuqTGoSnhuqzhuq7hurrGoeG7jSnDueG6rOG7j8ah4bq6xrDhurjGoeG7neG7n+G7o+G7o8ahQeG6rMahT+G7mMahMuG6psO5xqEy4bqkw5Lhu6DEguG6um7GoTDEgsah4bu0ecOTxqHhuq3hu5jGoeG6usaw4bq4xqHhu51x4bubccahQeG6rMahT+G7mMah4bq64bqmw7nGoTHhuqzhurrhuqbDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq1O4bq84bq64bqkxqFPRsahQcOKxqEwxILGoeG7tHnDk8ah4bqt4buYxqHDicO5xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG6uknhuqzGoeG7uXXhurrhuqbGoeG6uuG6pnfDk2/GoeG7hOG6uuG6pMahw5PhuqbhuqzGoUHDjcahQOG6tsah4bq64bqmQsah4bqk4bqsw7pMxqHhuq3huqzhuq7hurrGoU9UxqHhu40p4bq8w7nhurrhuqTGoeG6pOG6rMO6TOG7j8ahReG6puG6vHXGoTF5w5LGoeG6rcOSd8OTxqHhurrhuqzEguG6usah4bqm4bqs4bq2w5LGocOiw5J14bq64bqkxqEp4buS4bq64bqkxqHhu6Phu53GoeG7jeG7nXB0c+G7j8ahQeG7iOG6rMah4bucw5J1xqEwxILGoeG6reG6puG6rsah4bqt4buE4bq64bqkb8ahw4nDueG6uMahTcOSdeG6usahQeG6ruG6usah4bu34bqm4buY4bu3xqHhuq3huqbhu5LEqOG6uuG6pMahw5Phuqbhu5LGoeG7tEjGoeG7teG6rOG6uuG6pm/GoeG6psO54bq4xqHhuq3huqbhuqzhuq7Dksah4bu14bun4bq8b8ahw5Phu5Lhu4rhu7fGoeG7ueG6rOG6tOG6usahKOG6rHXGoeG6pnjDksOzxqEg4bqm4bqsxqHhurh3w5PGoUHhu5LEqOG7t8ahw5NOw5Lhu6DGocOT4bux4bq64bqkxqHhuq3huqbDuuG6rMah4bu04bun4bq8b8ahw5Phu5Lhu4rhu7fGoeG7uOG6rOG6tOG6usahTcOSeeG6usah4bu34buE4bq64bqkb8ahw5PEguG6usah4buE4bq64bqkxqFB4buSxKjhu7fGoeG6pOG6puG6rMah4bu5deG6uuG6psahw5Phu6XhuqzGoeG7nMaw4bq6xqHhu7Xhuqx1xqHDosOSRuG7t8ah4bqtxqDGoSjhuqzDuuG6uMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu51M4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu53hu6FM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu51wL+G7o+G7m+G7m+G7ueG7o+G7m3Phu51w4buhcMOT4buh4bub4bub4buj4bufw4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buL4bud4budceG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5figJzhu4fhu5jGoU9K4oCdxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bqmw5Lhu6DhurDhurrGocOT4bqm4bq84bul4bqs4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l3Phu5vhu53hu5fGoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5Phu4vhu5dw4bud4buh4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtDFIw5PGoeG6pMOK4bu3xqFB4bqw4bq6xqEy4buSdcahLcahVeG6uMah4bqt4bqsxILhurrDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0OeG6uuG6pMah4bqnw4zhurrGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqs4bquw5NvxqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG7tknGoUBC4bq64bqmxqEtxqHhuq124bq6xqEy4bqs4bq64bqmxqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG7t8OKxqF0xqHhu7nhuqzGocOT4bqo4bu34bqmxqHDiULhu7fhuqbGoU/GoG/GocOTTuG6vOG6uuG6pMahQcOKxqHhu7fDisah4bujxqHhu7fDleG6uMah4bu54bqsxqHDk+G6qOG7t+G6psahw4lC4bu34bqmxqFPxqBvxqHhu5zGsOG6usah4bqmw4p1xqHhu7d3TMahTcOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcahw4nDucahQOG6sOG6usahw5Phuqbhu4jGoSnhurzDueG6uuG6pMah4bqk4bqsw7pMxqEwxILGoeG7tHnDk8ah4bqt4buYxqHhu43hu51wceG7oy3hu51x4bujcuG7j8ahw4nDueG6uMahTcOSdeG6usahw5Phuqbhu4jhuqzGoTDEgsah4bqtTsOS4bq64bqkxqEp4buS4bq64bqkxqHhu5zDucah4bu2w5XhurjGoeG7ueG6rMahw5Phuqjhu7fhuqbGoUDhurDhurrGoTLhu5J1xqHhuqThu6nhurrGocOJ4bqs4bqw4bq6xqHhu7fDkkjhu7fGoUXhuqZK4bqsxqHhurrhuqThuqZEdcah4bu34bqmRuG6uuG6pMahTcOSduG6usahMuG6pOG7hMah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7oXPGoeG7t8OUdcah4bu0w7nGoeG6rU7huqzhurbDksOzxqHhu7Thu6fhu6DGoeG7ueG6rMahw5Phuqjhu7fhuqbGoeG7t+G6vuG6usahw4nhu6XhuqzGoUHhu5LEqOG7t8ah4bu34buE4bq64bqkxqHhurrhuqZ54bq6xqHhu7nhuqzGocOT4bqo4bu34bqmxqHhu7d3TMahw5ND4bq64bqmw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0OeG6uuG6pMahMMSCxqFA4bqq4bq64bqmxqHhuq124bq4b8ah4bu24bqmw5TGocOTQuG7t+G6psah4bqp4bu0MuG7uMahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEy4buSdcah4bu34bqm4bq8xqHhu7Xhuqzhuq7Dk2/GoUzhuqbDusOTxqHhuqbDkuG7oMahw5NOw5Lhu6DhurDhurrGocOT4bqmRuG6uuG6pMah4bqm4bqs4bquw5LGoeG6puG7gOG7t8ah4bu3w5R1xqHhu7fhuqZ1xqHhu4ThurrhuqRvxqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG6unXhu6DGoeG7nOG7juG6uuG6pMahQXfDk8ah4bu2ScahQELhurrhuqbGoS3GoeG6rXbhurrGoTLhuqzhurrhuqbGoeG7t8OKxqHhu59yxqHDk+G6rOG6ruG6usahT1RvxqFxxqFM4bqmw4rGoeG6pOG6rMO64bq8xqFP4buSxqHhu5zDucah4bqk4bqsw7rhurzGoU/hu5JvxqHhu5/GoeG7nELGocOT4buS4buK4bq64bqkxqHDiUThurrhuqbDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDtU/Dk07hurzhurrhuqTDtDLhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6uuG6pOG7hOG6rMah4bq64bqmw7nGoeG7t0nGoeG7t8OKxqHDiULhu7fhuqbGoU/GoMahw5NOxrDhurjGoeG6usaw4bq4xqHDk8OSSeG6rMO1L0/Dk07hurzhurrhuqTDtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Qy4bqm4bua4bq64bqkxqHhurrhuqThu4ThuqzGoeG6uuG6psO5xqHhu7dJxqHhurrDueG7oMah4bq4deG6uuG6pMahQXnhurjGoeG7oOG6rsOSxqHDk0bGoeG6uuG6pOG6puG6tsahw5PhuqbDknnDk8ahReG6rOG6ruG6usahw5NO4buM4bu3xqHDk07DkuG7oOG6sOG6usahw5PhuqZG4bq64bqkxqHhu7l24bq6xqHhuqThuqx14bq6w7PGoeG6rU7hu6fhuqzGoU3DknXGoeG7t+G6puG6rOG6ruG6usahw5NOdeG6uuG6psah4bq4SMOTxqFPRsah4bq64bqk4buE4bqsxqHhurrhuqbDucah4buc4buz4bq6xqHhuqThuqzhu5rGoeG6uuG6pMOS4bugxILhurrGoUHhu5LEqOG7t8ah4bqm4bqq4bq64bqmxqHhuqbDueG6rG/GoeG6pOG6rMO6xqHDk05CxqHhu7V14bq6xqFBeMOSw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0OeG6uuG6pMah4bqnw4zhurrGoeG7t+G6puG6vMah4bu14bqs4bquw5NvxqHDk07hu5Lhu4rhu7fGoUF24bugxqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG6usO54bugxqHhu7fDisah4buj4bubxqHhu7fhuqbDleG7t8ah4bq64bqk4buE4bqsxqHhurrhuqbDucahw5NOxILhurrGoeG7ueG7kuG7iuG6rMah4bud4bub4bubxqHhurrGsOG6uMahw5PDkknhuqxvxqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG6unXhu6DGoeG7t+G6vuG6usahw4nhu6XhuqzGoXPGoeG6uuG6pOG7hOG6rMah4bq64bqmw7nGocOTw5JJ4bqsxqFB4buI4bqsxqHDk07EguG6usah4bud4bub4bubxqHhurrGsOG6uMahw5PDkknhuqzigKbDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0MuG6puG7muG6uuG6pMah4bq64bqk4buE4bqsxqHhurrhuqbDucah4bq6w7nhu6DGoUHhu5LEqOG7t8ah4bueduG7oMah4bu54buW4bq64bqkxqHhu7Xhu6vhurrhuqTGoeG7t8O64bu3xqHDieG6vOG7peG6rMah4bqkw43GocOJ4bqs4bq4b8ahQeG6rOG6uuG6psah4bqm4buSw4zhurrhuqRvxqHhu7fhuqbDknXGoUXhuqbDgMOT4oCmxqHhuq1O4bq84bq64bqkxqFBw4pvxqFBw7rhurrhuqTGoeG7t+G6puG7jMahUMahw4nDucah4bq64bqk4buE4bqsxqHhurrhuqbDucah4buE4bq64bqkxqEwxILGoeG7tHnDk8ah4bu2eMOSxqHhu5524bugxqHhu7nhu5bhurrhuqTGocOT4buUxqHhurrGsOG6uMah4buddOG7neG7o2/GoUHhuq7hurrGoeG6usaw4bq4xqHhu7Thu6fhurzGoUDhu6XhuqzGocOT4bqm4buYxqFxxqHhu43hu5104buf4bud4buPxqFB4buSxKjhu7fGocOTTuG7juG6uuG6pMahw5PDkm/GocOT4buE4bq6xqHDk+G7peG6vMahw4nhu6XhuqxvxqHhuqRH4bq4xqFwxqHhuqThuqx14bq6b8ah4bujxqHhu7fhuqbDuuG6rG/GoeG7tUjGoUXhuqbDkuG6uuG6pMah4bqkw43GoUHhu5LEqOG7t8ah4bu3d8OSxqHDk07hu4zhu7fGocOT4bqmw4HhurzGoUXhuqzhurLDksah4bqk4bqsw7rGoeG7t+G6puG6rMSC4bq64bqkxqHhu7fhuqZH4bq64bqkxqHDk3jhurrhuqTGoUXhuqLGoeG7tcO94bug4oCmw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu53hu59M4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu51wL+G7o+G7m+G7m+G7ueG7o+G7m3Phu51x4buhcsOTcnDhu5/hu6Phu6PDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4vhu53hu5/hu5fGoXXDicOT4buL4buX4oCc4buH4buYxqFPSuKAncah4bu3w5R1xqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG6psOS4bug4bqw4bq6xqHDk+G6puG6vOG7peG6rOG7l8ah4bui4bqs4bu5w5Phuqbhu4vhu5dz4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7neG7n+G7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Qy4bqk4buE4bqsxqHhurrhuqbDucah4bu3Scah4bu3w4rGocOTw5JJ4bqsxqFB4buI4bqsxqHDk07EguG6usah4bud4bub4bubxqHhurrGsOG6uMah4bu3w5R1xqHhuqThuqx1xqFB4bqq4bq64bqmxqHhu4ThurrhuqTGoSnhu5h1xqEy4bqm4buSxqEww4zhurrhuqTGoUrGoUzhuqZGxqHhu6FvxqHDk+G6pkLGocOTTnfhurrGoTLhu5J1w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtCl14bugxqHhurrhuqbhu5LGoeG6uuG6pOG7hOG6rMah4bq64bqmw7nGoeG7t0nGoeG7t8OUdcah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6psah4buE4bq64bqkxqEp4buYdcahMuG6puG7ksahMMOM4bq64bqkxqFKxqFM4bqmRsah4buhb8ahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEy4buSdcah4bu3w4rGocOTw5JJ4bqsxqFB4buI4bqsxqHDk07EguG6usah4bud4bub4bubxqHhurrGsOG6uMOzxqEy4bqmw7nGoeG7t8OKxqFF4bquw5PGoeG7t3fDksahcsah4bqk4bqsdeG6um/GoeG6puG6rOG6tuG6usah4bu34bqmQ8ah4bu34bq+4bq6xqHhu6HGoeG6pOG6rHXhurpvxqFB4buSxKjhu7fGoeG7teG7p+G6vMahw5NH4bq6xqFF4bqmw7rGoeG6uuG6pMOS4bugxILhurrGoeG7nOG6oOG6usah4buc4bqwxqFF4bqs4bqyw5LGoeG7ucO64bq64bqkxqFF4bqs4bqu4bq6xqHDk07hu4zhu7fGoeG7t+G7kOG6uuG6pMah4bq64bqm4buSxqHhu5x5w5PGocOJ4bqs4bq2w5LGoeG7nnbhu6DGoeG7ueG7luG6uuG6pMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXPhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXDhu53hu59M4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t+G7ueG6usOz4bu1deG6vMOT4bqmdeG6uuG6puG6puG6vHXDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu53hu51wL+G7o+G7m+G7m+G7ueG7o+G7m3Phu6Phu5vhu5vhu5vDk3Lhu5tz4bubccOJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i3Fz4buXxqF1w4nDk+G7i+G7l+KAnOG7h+G7mMahT0rigJ3GoeG7t8OUdcah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhuqbDkuG7oOG6sOG6usahw5Phuqbhurzhu6Xhuqzhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu53hu5/hu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0OeG6uuG6pMahMMSCxqHhur/GsOG6usah4bqnw4zhurpvxqHhu7fDuuG6usah4bu1SMah4bucxrDhurrGoeG6psOKdcahw5PhuqZCxqHDk0534bq6xqEy4buSdcah4bqk4bqs4buK4bqsxqHDk+G6puG6rOG6tsOSxqHhu5zhurDGoeG6pOG6rMO6xqHDk05CxqHhu7fDlHXGoeG6uuG6pOG7hOG6rMah4bq64bqmw7nGoeG7t0nGocOT4bul4bqsxqHDk+G6pkLGocOTTnfhurrGoTLhu5J1w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG6puG7iOG6rMah4bqk4bqsdeG6usah4bu34buYxqHDk07hu4ThuqzGoUHhuqxvxqHhu7nhu5Lhu4rhuqzGoeG7tcOK4bq64bqkxqEy4bqkw7nhurrGoTLhu5J1xqHhu5zhu7PhurrGoeG7t+G6vuG6usahQcOKxqHhu7Xhuqzhuq7Dk8ah4bu1deG6vMah4bu5d8OSxqHDk+G6qOG7t+G6psahw4lC4bu34bqmxqFPxqBvxqHhuqTDikzGoUzhuqZ44bq6xqHDk+G7peG6vMahTnXGoU/hu5bGoUXhuqbDuuG7t8ah4bu14bqs4bq2w5PGoeG7nMO5xqFBw7rhurrhuqTGoeG7oMSCw5LGoeG7t8OUdcah4buc4buO4bq64bqkxqFBd8OTw7PGoSnhu6DGoeG7nOG7gOG6uuG6pMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu7nhuqzGoU/hu6fhurrGoXfhu6DGoU/Dg8ahQeG7ksSo4bu3xqHhu7Xhu6fhurzGocOTR+G6usahQeG6ssahw5NOSsahw5PhuqbDueG6uuG6psah4bq4SMOTxqFB4bqs4bqy4bq4xqFB4bqu4bq6xqHhuqZ3TMah4bu54buz4bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGoeG6psO54bq64bqmxqHDk07huqrhurrhuqbGoUXhuqbDuuG6uMahTOG6psO6xqHhu5zhu47hurrhuqTGoUF3w5PGoeG7nuG7mMah4bqt4bqmdeG6uuG6psOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0xVw5LDk+G6puG6vE7hu5fDtOG6rU7DkuG6uuG6pMahMMSCw7UvTMO0

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]