(vhds.baothanhhoa.vn) - Cổ Định - Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) là vùng đất cổ từ thời các Vua Hùng. Nơi đây được nhiều người biết đến như điểm giao hòa của đất trời với huyệt đạo Am Tiêm - Ngàn Nưa gắn liền cuộc khởi nghĩa Bà Triệu vang danh sử sách, nhưng ít người để ý rằng vùng đất này còn có nhiều nhà cổ và những vị tướng nổi danh trong lịch sử, cùng với đó là một thứ ngôn ngữ khá khác biệt.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4oCc4bq/4buQ4buVTeG7iOKAneG7leG7s+G7jnPhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDgk/hu6LEgsOJ4buVTsOC4bq4w7rhuqThu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buP4buyR+G7leG7tuG6qMOJw4Lhu5Ut4buV4bql4butw4nhu5Uw4bqkw4nDguG7lcOzw4lz4bui4buVxJB14buVTsOC4bqo4buVTkzhu6/DieG7lTDDlHNt4buVw4JP4bui4bquw4nhu5XhuqVM4bqk4bquT+G7lcOiScOJw7Lhu5XEkHXhu5XGoMOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buV4buzR+G7lU7hu5Lhu5VOw4LDjOG6pOG7leG7s3Thu7Phu5Xhur1Pc+G7lSHDksOJ4bq0buG7lTBJ4bqk4buV4bu34but4bui4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDicOC4bqkxIJP4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVw73huqTDg07hu5Xhu7fDg8OJ4buVw4nDgsOU4buV4bu34bqk4bqwReG7leG6tOG6pHPhurjhu5XDguG6vHPhu5Xhu7Phu45z4buV4bu34buvTuG7lU5Mw4zhuqThu5XGoMON4bqk4buVw4JP4bui4bquTuG7leG7t8O64bq44buVU0Xhu5XhuqXhuqThuqJF4buVLeG7lTDhurR1w4nhu5Uww5Rz4buV4bq0xanDieG7lcSQ4bqkxILDieG7leG7s09G4buz4buVRMOC4buI4bqk4buVw4nhurTDgkJz4buVw5114buV4bqlTOG6pOG6rk/hu5XGoHPDieG6tOG7leG7tXPDicOC4buVTeG7lOG7lU104buzw4Jt4buVw4nDgsOUw4nhurThu5XhuqZO4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu34bqw4buV4bue4buVTMaww4nhurThu5XGoMOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buVw4l14bui4buV4buz4bq8w4nhu5Xhu7Phurrhu5XDicOC4bqkxIJP4buVw4nDgnXhu5Xhu7NH4buVxqB14buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVxqDhuqjhu5VOw5TDjcOJ4bq04buVw4lH4bqk4buV4bu1c8OJw4Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVxJDhuqjhu7PDguG7lU3hu5Rt4buV4buzw5LDieG6tOG7lcagw43huqThu5Xhu7fhurrhu5XEkHXhu5VFRk7hu5VOw4Lhu5Dhu5XDieG6tOG7hsOJ4buVw4nhurThu5bhu5VEw4J04buVRMOCdOG7s+G7lcO94bqk4bquTm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhu7VOw4JPRcO94buV4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4bubSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/GoeG7oUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vGocah4bufL+G7m+G7l+G7l+G7teG7m+G7l3Hhu5dx4buf4buXTuG7n8ah4budcHHEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu53hu5/hu6Phu5nhu5VzxJBOw63hu5nigJzhur/hu5Dhu5VN4buI4oCd4buV4buz4buOc+G7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lcOCT+G7osSCw4nhu5VOw4LhurjDuuG6pOG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7m+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/GoeG7oeG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPMOG6tMOCw6jhu5Uu4bqkdErhu5Xhu4jhu5XhuqXDguG6qOG7lU5M4buvw4nhu5Uww5Rz4buVLeG7lcOJSeG6pOG7lU7DgsOM4buVTsOUw43DieG6tOG7lUtP4butw4nhu5XhuqVMdsOJ4buVXcOCdE7hu5Xhu7LDguG7rcOJbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu41NTkzhurjDieG6tOG7j+G6vcOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buVTsO64bq44buVw4nhuqLDieG7leKAnOG7lU7Dgkfhu5XDieG6tOG7luKAneG7lcSQw7rhu40vTU5M4bq4w4nhurThu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bq9w5LDieG6tOG7leG7t+G7r07hu5Vdw4Dhu5Uww5Rz4buV4bucw5Rz4buVw7PDiXPhu6Lhu5XEkHXhu5VOw4Lhuqjhu5VOTOG7r8OJ4buVMMOUc8Oy4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDguG6rMOJw4Lhu5VOw4J1w4nDguG7lU7hu5Lhu5VOw4LDjOG6pOG7leG7s3Thu7Phu5Xhur1Pc+G7lSHDksOJ4bq0beG7lU5Mw7nhuqThu5VLT3Phu5XDicOC4bqkxIJP4buVw73huqTDg8OJ4buVTsOC4bqk4bqiw4nhu5Xhu7Phu45z4buVxJDhuqjhu7PDguG7lU3hu5Thu5XDiUnhuqThu5Xhu7fhu63hu6Lhu5XGoHnDieG7lcSQT+G7hsOJ4buV4bq04bqk4buW4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDiUFO4buVxqDhu6fDieG7lcOC4bq6c+G7lUzhu69O4buVTOG6pOG6osOJ4bq0beG7leG6pk7hu5XDiUnhuqThu5XDiXXhurjhu5Xhu7Phurrhu5Xhu7fDlOG7iuG7s27hu5UgRk7hu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nDguG7lsOJ4bq04buV4bu34bqkxIJP4buV4bu34bqkxIJP4buVTsO64bq44buVw4nhuqLDieG7lU3hu5jhu5VEw4J04buz4buVw73huqThuq5O4buV4buz4buOc+G7lcagw5LDieG6tOG7leG7t+G7r07hu5Xhu7NH4buVw4l14bui4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVxJB14buV4oCcTsOCR+G7lcOJ4bq04buW4oCd4buV4bu34bup4buz4buVw73huqThuq5O4buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7teG7rcOJbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXDguG7ueG6uOG7lcSQw4zhuqThu5XhurThuqTDjeG6pOG7lU7DguG6pOG6rk/hu5Xhu7Phu45z4buVRUZO4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVw73DusOJbeG7leG7s8OVw4nhurThu5XEkHXhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7leG6tOG7guG7s+G7leG7skfhu5Xhu7bhuqjDicOCbeG7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7dzw4nhurThu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lU504buz4buVTsO64bqk4buVRUZO4buVTkzDlMOMw4nhurThu5XhuqUh4buyw6Lhu5VOTOG6osOJ4buV4bu34bqoc+G7lcO9dcOJ4buVw4JP4bui4bquw4nhu5XhuqVM4bqk4bquT+G7lcOiScOJbeG7leG7s8OCw5PDieG6tOG7lU7hu4bhuqThu5VO4bqsReG7leG6tOG7qUrhu5Xhu7Phu4zhu5Ui4bqi4buVMOG6tMOK4buz4buVw5104buVw7PDojDhu5XGoXLhu5vhu5fhu5Xhu4jhu5VEw4JP4buVSsOC4buC4buV4bubbeG7lU7DguG6qOG7lU5M4buvw4nhu5Uww5Rzw7Lhu5Ut4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu5zhu7lF4buVxJB14buV4bu34bul4buV4bu1dcOJw4Lhu5Xhu7PDueG7leG7s09G4buz4buV4bu3w4zhuqThu5XDieG6tMOC4bqk4bqiw4nhu5Xhu7Phu5BP4buVxqDEguG7lcOJ4bq04buG4bqk4buVxJB1w4nhurThu5VF4bqsw4nDguG7leG7iG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqv4buV4buzdOG6pOG7lU5PR+G6pOG7leG6tHbDieG7leG7t+G7r07hu5Xhu5xz4buVTkzDjOG6pG3hu5VFxalO4buVRcOMbeG7lU5z4bqk4buVREFFbeG7leG7s+G7jOG7leG7s8OC4bqq4buVw73huqTDg07hu5Xhu7Phurrhu5VEw4J04buzw4Lhu5VMc+G7lcagdeG6uG3hu5Xhu7PhurzDieG7lU7huqTDg0rhu5Xhu7PDgk/hu6Lhuq7DieG7lcSQdeG7leG7s+G6uMOJ4buV4bq0dOG6pOG7leG7s+G7jOG7lS3hu5XDvXXhu5Ui4bqi4buV4bqlw4Lhuqjhu5Xhu7LDk+G7s23hu5XDieG7p0Xhu5XDiXPhu6Lhu5Xhu7PDlcOJ4bq04buV4bu34bul4buVw73DlMON4buz4buVTXPDieG6tOG7leG7s3ThuqThu5VOT0fhuqThu5XigJxOw4Lhu69O4buVTsOCd0rhu5Xhu7NH4buVxJBz4bqk4buVw4LhuqTigJ1u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/GoeG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vGocah4bufL+G7m+G7l+G7l+G7teG7m+G7l3HGocah4bud4budTnDhu51wcXHEkOG7l25DSuG6tGpMw61x4bufcOG7meG7lXPEkE7DreG7meKAnOG6v+G7kOG7lU3hu4jigJ3hu5Xhu7Phu45z4buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVw4JP4buixILDieG7lU7DguG6uMO64bqk4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lx4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7n8ah4bud4buZ4buVL+G7j+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4buyc0pO4bqk4bq4w4nhu5nhu4/DnXXhu5Ui4bqi4buV4bqlw4Lhuqjhu5Xhu7LDk+G7s+G7lcOJ4bunReG7lcOJc+G7ouG7leG7t+G7peG7lXDhu53hu5VOT0fhuqThu5XEkHXhu5Xhu7PhurjDieG7leG6tHThuqThu5Xhu7Phu4zhu5Ui4bqi4buVMOG6tMOK4buz4buVw5104buVLeG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7s+G6uuG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDieG7p0Xhu5XDieG6tMOC4bqk4bqiw4nhu5Xhu7Phu5BP4buVxqDEguG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unPhu5Xhu7JH4buV4bu24bqow4nDguG7lS3hu5XhuqXhu63DieG7lTDhuqTDicOC4buVTkxz4bq44buV4bu3R+G6pOG7lcagxILhu5XigJxO4bqkw4PDieG6tOG7lcOJ4bq64bqk4buVxJDDuuG7meG7leG7s+G7jnPhu5XGoMOSw4nhurThu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPw5114buV4buyw5Phu7Phu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94bqkw4NObeG7lU7DguG7ueG6uOG7lcSQw4zhuqThu5VOTE/hu6LEgsOJ4buVxJDDuuG6pOG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7N04buz4buVw7134buz4buV4buzc+G6uOG7lcOJ4bqk4bqiw4lt4buVxJB1w4nhurThu5Xhu7JH4buV4bu24bqkw4nDguG7leG7s+G6uuG7lU7hu5Lhu5VM4buvTuG7lcSQ4butT+G7leG7t8OM4bqkbeG7lcagw5LDieG6tOG7leG7t+G7r07hu5XDiXXhu6Lhu5Xhu7PDguG7kHPhu5Xhu7fhu5jDieG6tOG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lcOCT+G7osSCw4nhu5XDveG6puG7leG7s8OC4bq44buV4bu3w4PDieG7lcOJc+G7ouG7lcagecOJ4buVRMOC4buGw4nhurThu5XEkOG7nuG7leG6tOG6pMO54bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Nu4buV4bqlTMO54bqk4buVS09z4buV4bu3w4zhuqThu5XDiXXhu6Lhu5VNc8OJ4bq04buV4bu3w4zhuqThu5VEw4J04buz4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4nhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVxqDDksOJ4bq04buVxqB5w4nhu5Xhu7VP4bui4buVTkzhuqzhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leKAnE7huqTDg8OJ4bq04buVw4nhurrhuqThu5XEkMO64buZbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/DnXXhu5Xhu7LDk+G7s+G7leG7s8OC4bq44buVw73huqThuqJObeG7lU7hu5Lhu5VOw4LDjOG6pOG7leG7nHPhu5Xhu5zDlHPhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7leG7t+G7peG7lU3hu5Thu5Xhu7Xhu4zDieG6tOG7lUVGTuG7lU7DguG7kOG7lcOJ4bq04buGw4nhu5XDieG6tOG7luG7lcSQw7pt4buV4buzw4Lhuqrhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5VOTOG6uMOJ4bq04buVxqDDksOJ4bq04buVRcON4bqk4buVw4nhurTDguG7ueG7lcagdeG7lcOC4bqk4bqwT+G7leG7t8OU4buK4buzbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu7Zzw4nhurThu5VO4bqkw4NK4buV4buzw4JP4bui4bquw4nhu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5VO4buG4bqk4buVTsOC4bqs4buV4buz4bq64buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVTXPDieG6tOG7lU1zw4nhurThu5Xhu5zhuqTDieG7lcOJw5TDjeG7s+G7lUXDlHPhu5XGoMSC4buV4bu1w5LDieG6tG7hu5XhuqXDgnPhu6Lhu5XGoOG6rOG7leG7tcOSw4nhurThu5VO4buS4buVw4nDlMON4buzbeG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7lUrDguG7jOG7lcOJ4buW4buVw4l14bui4buVxJDDuuG6pOG7leG7tcOSw4nhurThu5VO4buS4buVw4l04buzbuG7lcOddeG7leG7ssOT4buz4buV4bq04bqkw7nhuqThu5VOw4Lhuqbhu7PDguG7leG7iOG7leG7t+G7reG7ouG7leG6tMOK4bqk4buVw4l04buz4buVxJB14buVw4nDlMON4buzbeG7leG7s+G6uMOJ4buV4bu1c+G6uOG7lcSQdeG7leG7s+G6uMOJ4buV4bu3c+G6uG3hu5Xhu7fhuqThu5XGoMSC4buV4bq0w4rhuqThu5XEkHXhu5Xhu7fhuqThu5XGoOG6pMSCw4lt4buV4buzdOG6pOG7leG7t3ZP4buVxJB14buV4buzdOG6pOG7lU5M4buC4buzbeG7leG7tcOKw4nhu5Xhu7NJReG7lUxz4buVTeG7rcOJ4buVxJB14buV4bu34bq4w7rDieG7leG7s0lF4buVTHPhu5XGoMOUw4zDiW3hu5VOTMOM4bqk4buVTuG7guG6pOG7lcSQdeG7lU5Mw4zhuqThu5VOw5PDiW3hu5Xhu7PDguG7rcOJ4buV4bq0w4rhuqThu5XEkHXhu5Xhu7Phu6vDieG6tG3hu5Xhu7d2T+G7leG6tOG7guG6pOG7leG6tMOK4bqk4buVxJB14buVTkzhu4Lhu7Phu5Xhu7PDk8OJbeG7leG7s+G6uMOJ4buV4bq0deG7leG6tMOK4bqk4buVxJB14buV4buz4bq4w4nhu5VEw4Jzbm5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/GoeG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vGocah4bufL+G7m+G7l+G7l+G7teG7m+G7l3HGoeG7o+G7l+G7n07hu59xcHDhu6PEkOG7l25DSuG6tGpMw61w4bub4buh4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4oCc4bq/4buQ4buVTeG7iOKAneG7leG7s+G7jnPhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDgk/hu6LEgsOJ4buVTsOC4bq4w7rhuqThu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufxqHhu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7jyBGTuG7leG6tOG6uuG7s+G7leG6pcOC4bqo4buVTkzhu6/DieG7lTDDlHPhu5XDieG6tHXhu6Lhu5XDiXPhu6Lhu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPN8OJ4bq04buVIuG6ouG7leG6veG7p8OJ4buVw6JJw4lt4buV4buzdMOJ4buVw71G4buVxqDhu6fDieG7lcOC4bq6c+G7lU7DguG6qOG7lU5M4buvw4nhu5Uww5Rz4buV4buzw4Lhurjhu5XDveG6pMODTuG7lcag4bqk4bqu4buz4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buV4bu14butw4nhu5VKw4J0TuG7leG7rUXhu5XDicOCw5Thu5XGoHfhu6Lhu5XEkHXhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7t8OTw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVw4nhurThu5bhu5XDieG6tMOCQnPhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVSsOCdE7hu5Xhu61F4buV4buz4buOc+G7lU7huqTDg8OJ4bq04buV4bq94bqk4bquTm3hu5VOT+G7ouG7lcOJw4LhuqThuqLDieG7leG7t+G6uuG7lcSQdeG7lU7Dgkfhu5XDieG6tOG7luG7leG7t+G7qeG7s+G7lU5Mw5TDieG6tOG7leG7s+G7jnPhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7lcOJSeG6pOG7leG7t+G7reG7om7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buyR+G7leG7tuG6qMOJw4Lhu5Ut4buV4bql4butw4nhu5Uw4bqkw4nDguG7lcSQdeG7lcagw5LDieG6tOG7leG7t+G7r07hu5Xhu7NH4buV4buz4bq64buVTuG7kuG7lU7DgsOM4bqk4buV4bucc+G7leG7nMOUc23hu5Xhu7fhu6Xhu5XDicOC4bqkxIJP4buVxJB2w4nhu5Xhu7dH4bqk4buVTuG6osOJ4buVTsOC4bu54bq44buV4bu14bqk4bq2w4nhu5VOTOG6rMOJw4Lhu5XEkOG6qOG7s8OC4buVTeG7lG3hu5XDucOJw4Lhu5XDgsOU4buIw4nhurThu5Xhu7Phu45z4buVRMOC4bqm4buVw4J3T23hu5Xhu7fhuqhz4buVxJDhu55t4buVw4nhurRP4buEw4nhu5XDicOUw43hu7PigKbhu5VLT+G7osODTuG7leG7t+G6qMOJw4Lhu5VFRk7hu5VKw4J2w4nhu5Xhu7fDg8OJ4buVTuG6pMODw4nhurThu5XDieG6uuG6pOG7lcSQw7rhu5XDiXXhu6Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pcOC4bu54bq44buV4buGw4nhurThu5XDoknDiW3hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Xhu63DieG7lU3huqTDicOC4buVTeG7gsOJ4bq04buVxqDhu7nDieG7lcOJw5PhuqThu5Uww5Rz4buVTsOS4bui4buVTsOC4bu54bq44buVRcO64buzw4Lhu5XDicOUw43hu7Nt4buVTsOCw4Phu5Xhu7fhu69ObeG7lUVI4bqk4buVxqDDksOJ4bq04buV4buz4bq64buVTuG6pMODw4nhurThu5XDieG6uuG6pOG7lcOJ4bupw4nhurRt4buVw4nDgsOB4buVRMOCdOG7s+G7lcOJw4JzT27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPMOG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7fhuqhz4buVSsOCw5RJw4nhurThu5VEw4LhuqThu5XhurThuqRz4bq44buVTuG6pMODSuG7lcagw43huqThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5XDieG6tOG6uHXhuqRt4buVw4LDiuG7lU7DgsOUw4zDieG6tOG7lcOJ4bq64bqk4buV4bq04bqkw4rDieG6tOG7lUrDgkfhu5VOw4Lhu4bDieG6tG3hu5VOT+G7ouG7lcOJw4LhuqThuqLDieG7lUTDguG6pOG7leG6tOG6pHPhurjhu5VO4bqkw4NK4buVxqDDjeG6pOG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7lU5M4bq4w4nhurThu5XGoMOSw4nhurThu5XEkMO64bqk4buVTeG7lOG7leG7teG7jMOJ4bq04buVTsOC4buQ4buVw4nhurThu4bDieG7lcOJ4bq04buW4buV4bu34bup4buz4buVTkzDlMOJ4bq04buV4buz4buOc+G7lcagw5LDieG6tOKApuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu41NTkzhurjDieG6tOG7jzDhurThu4bhuqThu5XEkHXDieG6tOG7leG7s+G6uuG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XGoOG7p8OJ4buVS09zw4lt4buVxqDhu4Dhu5VOw5TDjcOJ4bq0beG7lcOC4bqkxILDieG7lU514bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VOTE/hu6LEgsOJ4buVTuG7jMOJ4bq04buNL01OTOG6uMOJ4bq04buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pcOC4bu54bq44buV4bu14bq8w4nhurThu5Xhu7PDgsO54bui4buVxJDhuqjhu7PDguG7lU3hu5Rt4buVxqDDksOJ4bq04buV4bu34buvTuG7lcOJdeG7ouG7leG7t+G7peG7lU5Mw7nhuqThu5VLT3Phu5XDicOC4bqkxIJP4buVTuG6osOJ4buV4bq0w4rhuqThu5VEw4J04buz4buVw4nDgnNP4buVw4nDgsOU4buV4buyw4LDuuG7lV3DgOG7lTDhu5BzbeG7lS7huqR0SuG7leG7snThu5Uwc23hu5Xhu7JH4buVMOG6pMOJw4Jt4buV4buyR+G7leG7tuG6qMOJw4Ju4buV4bq9deG6uOG7lU7DgsOD4buVRFHhu5VOw4Lhu5Dhu5UoKCht4buVxqDDksOJ4bq04buV4bu34buvTuG7lcOJdeG7ouG7leG7s8OSw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVw4nDk+G6pOG7lTDDlHPhu5XDguG6pOG6sEXhu5VOTOG7iOG7leG7t8OU4buK4buz4buVw5114buV4bqlTOG6pOG6rk/hu5Xhu7PDgsOKw4nhu5XEkHVF4buV4buz4bunw4nhu5Xhu7Phu5Dhu5Xhu7Xhu6/hu6Lhu5XDveG6pMOJw4Lhu5VEw4Lhu4jhuqThu5XDieG6tMOCQnPhu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVS0/hu63DieG7lTDhurThu4Zu4buV4bqlTMO54bqk4buVS09z4buV4buzdOG7s+G7lU7DgsOM4bqk4buVIuG7nm3hu5XhuqVMdsOJbeG7lSLhuqLhu5Xhu7fDg8OJ4buVTkzhuqTEgk/hu5Uw4bq0T+G7ouG6tsOJbeG7lcSQdcOJ4bq04buV4buyR+G7leG7tuG6qMOJw4Lhu5Xhu5xP4buvTuG7lcOC4bqk4bquw4nhu5XDicOC4bqkxIJP4buVw4nDguG7rcOJ4buVTnXhuqRt4buVw4nDgnXhu5VEw4Lhurhz4buVw73DucOJ4bq0beG7leG7s+G6uuG7leG7t+G6usOJ4bq04buV4bq04bq6SuG7lUtPc8OJ4buVTkzDisOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7fhu69O4buVw4nDlMON4buz4buVTkzhuqLDieG7leG7s3Thu7Phu5XEkELDicOC4buVxqDhu5jhu7Phu5XGoOG7p8OJ4buVw4LhurpzbeG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU5M4bqobeG7lcOJ4bq04bq4w7rhuqThu5XhurThuqRz4bq44oCm4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6vcOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buV4buv4bui4buVTuG7mOG7lcOCdeG6uOG7leG7s+G6uuG7lU7DjeG6pOG7lcO94buCw4nhu5XGoOG6qOG7lUtPc8OJ4buV4bu34bqk4buVTeG7kOG7lU1zw4nhurThu5XhuqVMT8OJ4bq04buVIeG6uHNt4buV4bu34bq64buVxJB14buV4bu04bq44bulw4nhu5VTw4nDguG7lV3DgsO54bqk4buV4bu34bqk4buVTeG7kOG7lcOJw4J14buV4bql4buCw4nhurThu5XDieG7p0Xhu5Xhu7Jzw4nDguG7leG6pU/hu69O4buVw7PGocah4bud4buXw7Lhu5XhuqXDguG6pOG6osOJ4buV4bqlw4JPd8OJ4buVTsOC4buQ4buV4bud4buV4bu3w4zhuqThu5Xhur1Pc+G7lSLhu57hu5XhuqXDgnbDieG7leG6peG7hsOJ4bq0bOG7leG7tOG6uOG7pcOJ4buV4bql4buU4buV4bqlw5Thu5Xhu7fhuqThu5VN4buQ4buVw4nDgnXhu5XhuqXhu4LDieG6tOG7lcOJ4bunReG7lS7huqR0SuG7leG6pcOC4butw4nhu5XDs8ahxqHhu6Hhu6PDsuG7leG7ssOC4bqmw4nDguG7lSLhurjDieG6tOG7lcOJ4bunReG7lU7DguG7kOG7leG7m+G7leG7t8OM4bqk4buV4bq9T3Phu5Ui4bue4buVU8OJw4Lhu5XhuqXhu4bDieG6tGzhu5Xhu7Thurjhu6XDieG7lcOd4bunw4nhurThu5Uh4bqkw4PDieG7lcOzIXXhuqTDsuG7lcOJ4bunReG7lcah4bud4bub4bub4buV4bu34bqk4buVTeG7kOG7lTDDgnXhu5Uw4bq0T+G7ouG6osOJbOG7lSLhuqLhu5XDnXdO4buV4bql4buQ4buVw4nhu6dF4buVxqHhu6Hhu5fhu6Hhu5Xhu7fhuqThu5VN4buQ4buVw4nDgnXhu5Ug4bqkw4nDgm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlTOG6uMOJ4bq04buVTeG7guG7leG7t+G6uuG7lSLhuqLhu5XDnXdO4buV4bql4buQ4buVxJB14buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVw4lH4bqk4buV4bu1c8OJw4Lhu5XDicOC4buvTm3hu5Xhu4bDieG6tOG7lU7DguG6pOG7leG7t0jhu5Xhu7bhuq7hu5XDicOC4bqo4buV4bq04bqkdErhu5XhuqXhuqTDg8OJ4buVTVLhu5XDsyHhurh1w4nhurThu5XhurThuqR0SsOy4buVRMOC4bq4c+G7lSB3T+G7leG6pU/hu69O4buVw4nhuqThuqLDieG7lcOC4bqk4bquT+G7leG6s09zw4nhurThu5Uhw5TDieG6tOG7leG7m8ah4buVw7PGoeG7n3Jxw7Lhu5Xhu7fDjOG6pOG7lcagT3Phu5Ui4bqi4buV4bqlw4LDg+G7leG6peG7hsOJ4bq0beG7lcSQdUXhu5VLT3PDieG7leG7t8ODw4nhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7leG6pcOCw5Thu4rDieG6tOG7lU7DgsOU4buVw51G4buVw73huqTDicOCbeG7lcOCdUXhu5XhuqXDguG6pMODT+G7lcO9w7nhurht4buVTsOUw43hu7Phu5Xhu7XhuqThurbDieG7lS7huqRz4buVw4J2T27hu5Vdw4LhuqThu5VF4buvTuG7leG7t8OU4buK4buz4buVTkxP4bui4buVTuG7qcOJ4bq04buV4bqlw4J04bqk4buVw53DueG6uG3hu5VOw5TDjeG7s+G7leG7tOG6pOG6tsOJ4buVS093w4nhu5Xhu7Phu4bDieG6tG3hu5VO4bqiw4nhu5Xhu4bDieG6tOG7leG7t8OU4buK4buz4buV4bq0w4LhuqThu5Xhu7Vzw4nDguG7lU7DuuG6pOG7lcag4bunw4nhu5XDveG6pHPhu5XhurNP4buC4buz4buV4bql4buU4buVLuG6pHRFbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l8ahSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/GoeG7o0rhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vGocah4bufL+G7m+G7l+G7l+G7teG7m+G7l3HGoeG7n+G7o+G7n07hu6Phu5fhu5fhu5vhu53EkOG7l25DSuG6tGpMw63Gocah4buh4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4oCc4bq/4buQ4buVTeG7iOKAneG7leG7s+G7jnPhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDgk/hu6LEgsOJ4buVTsOC4bq4w7rhuqThu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fGoeG7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu5/GoeG7o+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPIEZO4buV4bq04bq64buz4buV4bu3xILDieG7lTDDlHPhu5Ut4buVU0Xhu5XhuqXhuqThuqLDieG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu483w4nhurThu5XDoknDieG7leG7s8OC4bq44buVw73huqTDg05t4buVxqDDksOJ4bq04buV4bu34buvTuG7leG7skfhu5Xhu7bhuqjDicOC4buVLeG7leG6peG7rcOJ4buVMOG6pMOJw4Lhu5XDguG6pOG6rsOJ4buV4buz4bq64buVcuG7leG7teG6pOG7lU7huqbhu7PDguG7lcSQ4bqo4buzw4Lhu5VN4buUbeG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5Xhu7Phurrhu5Xhu5vhu5Xhu7Phu4xF4buV4bu14bqk4buVTuG6puG7s8OC4buVxJDhuqjhu7PDguG7lU3hu5Rt4buVxqDhu6fDieG7lcOC4bq6c+G7leG7s+G7r0rhu5VLT+G7guG7s+G7leG6tOG6pHPhu5XEkHXhu5Xhu7bEgsOJ4buVTsOCw4zhu5Uh4bq4dcOJ4bq04buV4bq04bqkdErhu5Ui4bqi4buVw513TuG7leG6peG7kOG7lcOzxqHhu5/hu6Hhu5stxqHhu6Hhu5tww7Lhu5XEkHVF4buVS09zw4nhu5VOw4LDjOG6pOG7lSLhuqLhu5XhuqVMT8OJ4bq04buVIcOUw4nhurThu5XGoHXhu5Xhu7Lhu4xF4buV4bu14bqk4buVTuG6puG7s8OC4buV4bu2xILDieG7lTDDlHPhu5XhurTFqcOJ4buVxJDhuqTEgsOJ4buV4buzT0bhu7Phu5VEw4Lhu4jhuqThu5XDieG6tMOCQnPhu5Xhu7PDguG7gsOJ4bq04buVS0/hu63DieG7lTDhurThu4bhu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu6Nx4buV4buz4buOc+G7lcOddeG7leG6pUzhuqThuq5PbuG7lcOdw7nhu6Lhu5Xhu7XhuqThu5VO4bqm4buzw4Lhu5Xhu7PhurzDieG7lcSQw7rhuqThu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7s+G7hsOJ4bq04buVw4nDgnfDieG7leG7teG6pOG7lU7huqbhu7PDguG7leG7s+G7r0rhu5VO4bqqw4nDgm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPN8OJ4bq04buVIuG6ouG7leG7tuG6rMOJw4Lhu5XhuqXhu61FbeG7leG7ssOC4buO4buVTuG6qOG7s8OC4buV4bqnw50w4bu04buVTsOC4bqo4buVTkzhu6/DieG7lTDDlHPhu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94bqkw4NObeG7lUrDgnRO4buVw4JP4bui4buVTkxP4buixILDieG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVw4LhuqTDg0/hu5XDgsOK4buz4buV4buz4buOc+G7leG7s8OCc+G7leG7hsOJ4bq0beG7lcOC4bqk4bquw4nhu5XDiXPhu6Lhu5XGoMOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buV4buyR+G7leG7tuG6qMOJw4Lhu5Ut4buV4bql4butw4nhu5Uw4bqkw4nDguG7leG7s+G6uuG7leG7nXDhu5VO4bqkw4PDieG7lU1SbeG7leG7oeG7lUrDguG6uuG7leG6tOG6pHThurjhu5VNw5Thu5XGoHXhu5XhurThuqR04bq44buVTcOUbeG7leG7neG7lcag4bqo4buVTsOUw43DieG6tOG7lcSQQsOJw4Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jU1OTOG6uMOJ4bq04buPMMOC4buWw4nhurThu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buV4buzR+G7leG7s+G6uuG7lcSQ4bqo4buzw4Lhu5VN4buU4buVTkzhu6dF4buVw4nhu6dF4buVTk9H4bqk4buNL01OTOG6uMOJ4bq04buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jzDDguG7lsOJ4bq04buVw4nhurThu4bhuqThu5XDicOCdeG7leG7s0fhu5XDiXXhu6Lhu5VFc8OJ4bq04buV4bu3d0Xhu5Xhu6LDg0/hu5VO4buC4buVw4nhurTDguG6ruG7lU7Dgk93TuG7lUThuqTDg8OJ4buVTkzDk+G7s+G7lU5MT+G7osSCw4nhu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7leG7teG7rcOJ4buV4bq04bqkc8OJbuG7leG6pUzDueG6pOG7lUtPc+G7leG7s8OC4bqkw4PDieG7lU5Mc8OJw4Lhu5VFRk7hu5VN4buC4buVw4nhurThu4bhuqThu5XDicOCdeG7lcagecOJ4buV4bq04bqk4buW4buVw4nhurRP4bui4bqiw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcOC4bqsw4nDguG7lcOCdeG6pG3hu5XhurThuqR04buVTkzhuqjhu5XDvXPDieG7leG7t3ZPbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu483w4nhurThu5XDoknDieG7leG7s8OC4bq44buVw73huqTDg05t4buVTkzDlMON4buz4buV4bu34but4bui4buVxqDDksOJ4bq04buV4bu34buvTuG7lcOJdeG7ouG7leG7s+G6uuG7leG7m+G7l+G7leG7s8OC4buM4buz4buVw4nhurThu4bhuqThu5XDicOCdeG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7XDlMON4bqk4buVxqHhu5fhu5fhu5XDieG7p0Xhu5VOT0fhuqRt4buVw4LhuqThuq7DieG7lcOJc+G7ouG7leG7s+G6vMOJ4buVxJDDuuG6pOG7lXHhu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVTk9H4bqk4buV4bu3w4zhuqThu5VOTOG6osOJ4buVxqHhu5fhu5fhu5XDieG7p0Xhu5VOT0fhuqTigKbhu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPMMOC4buWw4nhurThu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buVw4l14bui4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lcO9xrDDieG6tOG7leG7s3Thu7Phu5XEkOG6uMO64bqk4buV4bq0SOG7lcSQ4bqkRW3hu5Xhu7fhuqTDicOC4buVw4LDlEnDieG6tG3hu5Xhu7PDgk9z4buVRMOCQU7igKbhu5XhuqVM4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurpt4buV4bu3dMOJ4bq04buV4buzw4LDk+G7leG7nuG7lcSQdeG7lcOJ4bq04buG4bqk4buVw4nDgnXhu5Xhu4bDieG6tOG7lSLhuqLhu5XDnXdO4buV4buydk/hu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lU7hu5Lhu5XDieG7p0Xhu5XGoXLGoeG7m23hu5Xhu7fDg8OJ4buVw4nhu6dF4buVw53DueG6uOG7leG7tsO64bqk4buVTsOC4buQ4buV4buh4buVw7PGoXLhu53GocOy4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VOTMOSw4nhurThu5VOT23hu5VO4buGw4nhu5VOw7rhurjhu5XEkMO64bqkbeG7leG6tOG7hEXhu5Xhu5/hu5XhurThuqRzw4lt4buV4bub4buV4buzw4J04bqkbeG7lcO9RuG7lUTDgk/DieG6tOG7leG6tEjhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7s+G7r0/hu5VOTMOT4buz4buVTsOC4bu54bq44buVROG6pOG6sE/hu5XhurThuqR04buV4buzw4LhuqThuqLDieG6tOG7leG7s8OC4buEw4nhurThu5VOdsOJ4bq04buVRMOA4buVw7144bui4oCm4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/GoeG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vGocah4bufL+G7m+G7l+G7l+G7teG7m+G7l3HGoeG7oeG7o3BOcOG7n+G7neG7m+G7m8SQ4buXbkNK4bq0akzDrcah4bud4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4oCc4bq/4buQ4buVTeG7iOKAneG7leG7s+G7jnPhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDgk/hu6LEgsOJ4buVTsOC4bq4w7rhuqThu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufxqHhu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7jzDhurThu4bhuqThu5XDicOCdeG7leG7s0fhu5Xhu7Phurrhu5VOT0fhuqThu5Xhu7fDjOG6pOG7lU5M4bqiw4nhu5XGoeG7l+G7l+G7lcOJ4bunReG7leG7s+G7jnPhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDguG7leG7hsOJ4bq04buVIeG7kHPhu5Uww4LDlOG7lSJJw4nhurThu5Xhu4jhu5VKw4Lhu4Lhu5Xhu6Nt4buVTsOC4bqo4buVTkzhu6/DieG7lTDDlHPhu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPIXPhu6Lhu5XDicOCw5Thu5XDieG6tOG7huG6pOG7lcOJw4J14buV4buzR+G7leG7s+G7jnPhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDguG7leG7hsOJ4bq04buVIeG7kHPhu5Uww4LDlOG7lSJJw4nhurThu5Xhu4jhu5VKw4Lhu4Lhu5Xhu6Nt4buVTsOC4bqo4buVTkzhu6/DieG7lTDDlHPhu5Xhu7Phurrhu5VOT0fhuqThu5Xhu7fDjOG6pOG7lU5M4bqiw4nhu5XGoeG7l+G7l+G7lcOJ4bunRW7hu5Uww4J14buV4buz4bq64buVRMODTuG7leG7s+G7r0/hu5Vw4buV4bq04bqkc8OJbeG7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7PDguG6quG7leG7s+G6vMOJ4buV4buj4buV4bq04bqkc8OJbeG7leG7t8OU4buK4buz4buVw73DueG6uOG7lU7hu4TDieG7lUTDgnThu5XDieG6tE/hu6LhuqLDieG7lcagw4HDieG7lcagxILhu5VE4bqk4bqwT+G7leG7tXTDieG6tOG7lUThuqTDg8OJ4buVTkzDk+G7s+G7leG7s8OVw4nhurThu5XDicOCw5Thu5XGoHdO4buVxJDhuqThuq5P4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/GoeG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vGocah4bufL+G7m+G7l+G7l+G7teG7m+G7l3Hhu5vhu5fhu5fhu5dOcOG7l3Hhu5fhu6HEkOG7l25DSuG6tGpMw63hu6Fx4buZ4buVc8SQTsOt4buZ4oCc4bq/4buQ4buVTeG7iOKAneG7leG7s+G7jnPhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDgk/hu6LEgsOJ4buVTsOC4bq4w7rhuqThu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4bufxqHhu53hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7jzfDieG6tOG7lSLhuqLhu5Xhur3hu6fDieG7lcOiScOJbeG7leG7s3TDieG7lcO9RuG7lcag4bunw4nhu5XDguG6unPhu5VOw4Lhuqjhu5VOTOG7r8OJ4buVMMOUc+G7leG6tOG6pMON4bqk4buVTsOC4bqk4bquT+G7lcagxILhu5XhurThuqR04buVTkzhuqjhu5Xhu7Phu45z4buVw4nhurThu4bhuqThu5XDicOCdeG7leG7s0fhu5VOw7rhuqThu5VOw4Lhuqjhu5VOTOG7r8OJ4buVMMOUc+G7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXDgsOM4bqk4buV4bq04bqkc8OJ4buV4buz4buQ4buVTkzhu4bhuqThu5Xhu7fhuqRt4buV4bu1w5TDjeG6pOG7lcO94bq6w4nhurThu5Uw4bq0dcOJ4buVMMOUc+G7lcagecOJ4buV4buz4bq8w4nhu5Xhu7fhurrhu5XDveG6pMODTuG7lcO9c+G6uOG7leG7teG7r0/hu5VO4bqm4buzw4Lhu5XEkOG6qOG7s8OC4buVTeG7lG3hu5XhurThurpK4buVSsOCdsOJ4buVTsO64bq44buVTHPhu5VN4buY4buVRMOCdOG7s+G7lcO94bqk4bquTuG7lcagdeG7leG7t3TDieG6tOG7leG7ouG6ok/hu5Xhu7Phu45z4buVxqDDksOJ4bq04buV4bu34buvTm7hu5Uh4bui4buVxqDDisOJ4bq04buVw4nDguG7lsOJ4bq04buV4bu14bqk4buVTcO5w4nhu5Xhu6/hu6Lhu5VN4bqg4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDvcO54bq44buVTuG7hMOJ4buV4bu34bqw4buVTkzhu4jhu5VOw4J1w4nDguG7lUVGTuG7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu7fDg8OJ4buVw4Lhu69K4buV4bu1ecOJ4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOCdcOJw4Lhu5VOTOG6rMOJw4Lhu5VEw4J0ReG7lUrDgnThu5XGoMOSw4nhurThu5Xhu7fhu69O4buV4buc4buQ4buV4bqlw4Jzw4nDgm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSlNPTsOC4bq4TOG7meG7j+G6pUxPw4nhurThu5Ui4bqi4buNL0rhu48=

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]